Człowiek - najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek - najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Umowa zlecenia nr. Zawarta dnia 30 kwietnia 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Toruniu, ul. Moniuszki 10, NIP: , REGON , reprezentowaną przez :..- Prezesa Zarządu - Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej Zleceniodawcą, a Panią/nem,.. zamieszkałą/ym w. NIP, PESEL.., Zwaną dalej Zleceniobiorcą Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności Eksperta B w zakresie j. niemieckiego, w projekcie pt.: Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego, zwanego dalej projektem, realizowanego w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stany zdrowia osób pracujących Działania, 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr projektu: WND-POKL / Zlecenie obejmuje w szczególności wykonywanie następujących czynności: a) zapoznanie się z analizą wstępną przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie, b) zapoznawanie się na bieżąco z powstającymi, strategiami innowacyjnymi zawierającymi standardy zarządzania zmianą gosp. (zwiększenie udziału sprzedaży usług medycznych pacjentom komercyjnym, w tym zagranicznym) i zasobami ludzkimi wraz z rekomendacją ewentualnych potrzeb szkoleniowych oraz strategią sprzedażową i komunikacji marketingowej, c) przygotowanie merytoryczne oferty komercyjnej skierowanej dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych za zagranicą na bazie wyników analizy wstępnej dla firm uczestniczących w projekcie i pracy Ekspertów: Koordynatora, A1 i A2 w języku niemieckim, d) tłumaczenie oferty na stronach www firm w języku niemieckim e) doradztwo w zakresie zawartości merytorycznej materiałów promocyjnych w języku niemieckim f) przetłumaczenie i przygotowanie ofert w j. niemieckim skierowanych do klientów g) przygotowanie własnych raportów końcowych i raportów z przeprowadzonej usługi doradczej, w tym wyszczególnienie przygotowanych ofert i tłumaczonych materiałów h) przygotowanie uwag do wizualizacji oferty na stronach www (w tym Projektów merytorycznych), bądź zmiana koncepcji strony www z uwzględnieniem specyfiki rynków do jakich są kierowane (strony niemieckojęzyczne) i) doradzanie w zakresie językowej zawartości merytorycznej materiałów promocyjnych i reklamowych j) współpraca z pozostałymi ekspertami k) wypełnienie własnej karty czasu pracy (protokół zdawczo-odbiorczy) i ewidencję godzin pracy w innych projektach dofinansowanych ze środków publicznych zgodnie z wzorem przekazanym przez Zleceniodawcy oraz poddanie się kontroli z efektów pracy przez Eksperta Koordynatora i współpraca z Ekspertem Koordynatorem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 l) Uzyskanie efektów łącznie z pracą całego zespołu eksperckiego postaci następujących wskaźników (wskaźniki przypisane Zleceniobiorcy stanowiące część poniżej wymienionych określi Ekspert-Koordynator): 1) raportów z analiz wstępnych w firmach 20 szt. 2) opracowanych strategii 20 szt. 3) raportów z wdrożonej strategii i usługi doradczej 20 szt. 4) przygotowanych wraz z kadrą przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie ofert dla klientów komercyjnych polskich indywidualnych i instytucjonalnych (w tym dla pośredników usług) - 60 szt. 5) przygotowanych wraz z kadrą przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie ofert dla klientów komercyjnych zagranicznych (w tym dla pośredników usług turystyki medycznej) 40 szt. m) Współpracę z koordynatorem projektu, specjalistą ds. rekrutacji i szkoleń oraz pozostałą kadrą projektu. n) Współpracę w przygotowaniu danych związanych z udzielonym wsparciem, a niezbędnych do wypełnienia wniosków o płatność w zakresie osiąganych wskaźników miękkich i twardych oraz produktów związanych z realizacją zlecenia przekazanych przez Zleceniodawcę. Dane o wskaźnikach wymienionych w podpunkcie i) należy przekazywać Ekspertowi koordynatorowi z częstotliwością 1 x w mcu. o) Podpisanie Klauzuli poufności ze wszystkimi przedsiębiorstwami uczestniczącymi w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie osobiście, od lipca 2014 do marca 2015 roku, zgodnie z harmonogram projektu. Możliwe jest przesunięcie działań o +/- 1,5 miesiąca. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania umowy i nie istnieją z jego strony żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji i składania oświadczeń wymaganych przez Zleceniodawcę w związku z wymogami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy Za wykonywanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma miesięcznie wynagrodzenie uwzględniające wszystkie koszty (także koszty Zleceniodawcy) związane z wynagrodzeniem brutto wynikającej z ilości przepracowanych godzin i udokumentowanych efektów pracy zgodnie z par. 1 w wysokości. PLN (słownie:.złotych 00/100 groszy) za godzinę pracy, potwierdzone protokołem odbioru zadań i godzin (protokół zdawczo-odbiorczy). Łączne wynagrodzenie wynikające z zakresu zlecenia obejmuje ok. 112,5 godziny i wyniesie w okresie świadczenia zlecenia.. zł brutto (.złotych 00/100). Liczba godzin może ulec zmianie granicach 10%. 2. Zleceniobiorca akceptuje wynagrodzenie za wykonanie zlecenia wynikającego z par Zleceniodawca nie pokrywa dodatkowych kosztów m.in. związanych dojazdami, połączeniami telefonicznymi bądź noclegami. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi raz w miesiącu w terminie do 7 dnia następnego miesiąca, na podstawie wystawionego rachunku przez Zleceniobiorcę, na konto bankowe wskazane przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca wystawia rachunek po uzyskaniu akceptacji protokołu zdawczo- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 odbiorczego przez Zleceniodawcę (koordynatora projektu) oraz dostarczeniu ewidencji godzin pracy w innych projektach finansowanych ze środków publicznych, poza tym, o którym mowa w 1 niniejszej umowy. 5. Od wynagrodzenia Zleceniodawca odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy i inne zobowiązania wobec ZUS wyliczone na podstawie danych zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 6. Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Zleceniodawcy środków z funduszu EFS. 7. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody pisemnej Zleceniodawcy Zleceniobiorca odpowiada osobiście za mienie Zleceniodawcy powierzone mu w związku z wykonaniem umowy. 2. Z chwilą ustania umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić powierzone mu mienie w stanie nie pogorszonym lub na żądanie Zleceniodawcy zwrócić jego równowartość W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę umowy, w tym niedotrzymania terminów, Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i odmówić wypłaty wynagrodzenia. 2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jak również zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu. 3. Zleceniobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody Zleceniodawcy lub osób trzecich spowodowane w związku z nienależytą realizacją przez niego przedmiotu umowy. 4. Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) w przypadku każdorazowego niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, w tym niedotrzymania przez niego terminów. 5. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne. Zleceniobiorca oświadcza, że: 7 1. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy i realizacją oraz promocją projektu wyraża zgodę na nieodpłatne wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmu, reportażu, materiału z jego wizerunkiem oraz rozpowszechnianie jego wizerunku przez Zleceniodawcę oraz dalsze rozpowszechnianie jego wizerunku przez jakiekolwiek podmioty działające na zlecenie Zleceniodawcy lub współpracujące ze Zleceniodawcą na utworach fotograficznych, filmowych itp. bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy. 2. Nie zgłasza i nie będzie zgłaszać do Zleceniodawcy i do jakichkolwiek podmiotów działających na zlecenie Zleceniodawcy lub współpracujących ze Zleceniodawcą, instytucji i organów jakichkolwiek roszczeń wynikających z rozpowszechniania jego wizerunku; 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszej umowy i projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 8 W przypadku, gdy w ramach niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe do utworu przysługują Zleceniodawcy w ramach wynagrodzenia określonego w par. 3 umowy. Zleceniobiorca przenosi wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania z utworu na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji w kraju i za granicą Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej tajemnicy wszystkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków niniejszej umowy a w szczególności tajemnicy danych otrzymanych z firm uczestniczących w projekcie, w związku z czym zobowiązuje się podpisać klauzulę poufności z każdą firmą uczestniczącą w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszej umowy. 2. W dniu ustania umowy Zleceniobiorca wyda Zleceniodawcy w stanie uporządkowanym wszelką dokumentację (papierową i elektroniczną) powstałą i zgromadzoną w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi informacjami uzyskanymi w trakcie wykonywania umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania swoich obowiązków i powstrzymać się od przekazywania ich innym osobom, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania i nierozpowszechniania bez pisemnej zgody Zleceniodawcy dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania umowy, utrwalonych w dowolnej postaci, w tym w systemie elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nierozpowszechniania wiadomości, które mogłyby naruszyć interes lub dobre imię Zleceniodawcy. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddzialania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zleceniodawca Zleceniobiorca Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 imię i nazwisko Załącznik nr 1 do umowy zlecenia nr. OŚWIADCZENIE * osoby, z którą została podpisana umowa zlecenie I. Umowa zawarta z własnym pracodawcą. II. Umowa zlecenie zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia. 1. Oświadczam, że jestem uczniem studentem (właściwe zaznaczyć) do 26 roku życia (wpisać tak lub nie) nazwa uczelni/szkoły.. kierunek, tryb nauki/studiów, rok nauki/studiów III. Umowa zlecenie jest jedynym zatrudnieniem. 1. Oświadczam, że umowa zlecenie jest moim jedynym zatrudnienie. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (wpisać chcę lub nie chcę) IV. Umowa zlecenie zawarta z pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca bądź zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą i opłaca składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu ww działalności. 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem pracownikiem innego zakładu pracy.. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia nie (wpisać tak lub nie) 3. Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie z tytułu stosunku pracy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie to oświadczam, że nie chcę podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu rentowemu z tytułu umowy zlecenie (wpisać chcę lub nie chcę) 4. Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracyjest niższa od minimalnego wynagrodzenia to oświadczam, że podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy o dzieło. (wpisać chcę lub nie) 5. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą i pokrywam koszt składek ZUS i nie chcę podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu rentowemu z tytułu umowy zlecenie (wpisać chcę lub nie chcę) V. Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli umowa zlecenie jest jedynym zatrudnieniem. 1. Oświadczam, że umowa zlecenie jest moim jedynym zatrudnieniem (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że... dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu chorobowemu (wpisać chcę lub nie chcę) 3. Oddział ZUS/numer emerytury-renty VI. Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli oprócz umowy zlecenie emeryt lub rencista jest równocześnie pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca. 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca (wpisać tak lub nie) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 VII. 2. Oświadczam, że.. dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy zlecenie (wpisać chcę lub nie chcę) Oddział ZUS/numer emerytury-renty Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli emeryt lub rencista jest równocześnie pracownikiem zakładu pracy, z którym zawarł umowę zlecenia lub jeżeli w oparciu o inną umowę zlecenia wykonuje już pracę na rzecz innego zakładu pracy. 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem równocześnie pracownikiem zakładu pracy, z którym zawarłem/am umowę zlecenia. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie wykonują już w oparciu o inną umowę zlecenia pracę na rzecz zakładu pracy. (wpisać tak lub nie) 3. Oddział ZUS/numer emerytury-renty. imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie data i podpis * Osoba, z którą podpisywana jest umowa zlecenie wypełnia tylko jeden punkt oświadczenia (od I do VII) w zależności od sytuacji w jakiej się znajduje w dniu podpisywania umowy zlecenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 Załącznik nr 2 do umowy zlecenia nr. OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą. Oświadczam, że w szczególności nie występują wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a Zleceniobiorcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. ponadto 1. Oświadczam, iż realizacja zadań określonych w niniejszej umowie nie wiąże się z konfliktem interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczam, iż obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich realizowanych przeze mnie umów o pracę i umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań określonych w niniejszej umowie. Oświadczam, że łączne zaangażowanie Zleceniobiorcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. 2. Zobowiązuję się do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku zaangażowania w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie data i podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Toruń, 01 /czerwiec/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD Szczecin, 29.09.2014 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD w związku z rozszerzającym się zakresem działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (zwana również PFP, Zamawiający lub

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015 Tyczyn, 31 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015 Dotyczące przeprowadzenia audytu finansowego w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 Warszawa, 17 czerwca 2014r. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 (realizowane w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa zlecenie

Projekt umowy. Umowa zlecenie Projekt umowy Umowa zlecenie nr zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo