UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą."

Transkrypt

1 UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego 2. Stanisław Tomczyszyn Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Józefy Chaleckiej zwanym dalej Zleceniodawcą, a.. legitymującym się dowodem osobistym serii. nr., zamieszkałym, nr Pesel, NIP. zwanym dalej Zleceniobiorcą. 1 Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadań specjalisty ds. zamówień publicznych w zakresie usług zawartych w projekcie pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowanym w okresie od do w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania Rozwój i upowszechnienia aktywnej integracji, Poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowę zawiera się na okres od daty podpisania umowy tj. dnia..r. do dnia r Do zadań specjalisty ds. zamówień publicznych należy: 1. analiza budżetu projektu pod względem stosowania Prawa zamówień publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 41 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2009 oraz Zarządzeniem nr 49 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2010 tj. określenie przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia, pozycji w budżecie, trybu zamówienia wraz z uzasadnieniem, 2. udzielanie porad i opinii w zakresie obowiązków Zleceniodawcy związanych z przedmiotem i wartością zamówienia, 3. przygotowywanie wniosków wraz z materiałem źródłowym, zgodnie z Zarządzeniem nr 41 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30 kwietnia w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przekraczających euro netto w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, 4. przygotowywanie wniosków wraz z materiałem źródłowym, zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2010 w sprawie określenia zasad udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty netto euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, 5. przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, 6. przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy związane z realizacją projektu. Postępowania muszą być prowadzone z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych procedur obowiązujących

2 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, w szczególności: 1) Zarządzenia nr 41 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30 kwietnia w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przekraczających euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, 2) Zarządzenia nr 49 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2010 w sprawie określenia zasad udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty netto euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, 7. przygotowywanie wszelkiej dokumentacji dot. prowadzonych postępowań, 8. kontakt z wykonawcami w zakresie udzielonych zamówień, 9. kompletowanie dokumentacji przekazywanej do Departamentu Finansów, 10. udział w pracach komisji przetargowych zgodnie z Zarządzeniami Zleceniodawcy, 11. przygotowywanie wszelkiej korespondencji dot. zakresu merytorycznego, udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ, przekazywanie do WZP, 12. archiwizacja prowadzonej dokumentacji (po zakończeniu postępowania przekazanie kompletnej dokumentacji dot. postępowania do WZP), 13. obecność podczas kontroli i audytów projektu celem składania wyjaśnień dot. stosowania Prawa Zamówień Publicznych. Dotyczy to także kontroli i audytów, które będą miały miejsce po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest realizować swoje obowiązki w Biurze projektu min. 4 godziny dziennie, z zastrzeżeniem, iż za zgodą Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej, może uzyskać dzień wolny w zamian za realizację minimalnego wymiaru godzin w innych dniach. Godziny pracy będę ustalone w miesięcznym harmonogramie. 3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie realizować zadania zgodnie z szczegółowym harmonogramem zadań stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 4. Zleceniobiorca nie może wykonywać czynności należących do kierownika Zamawiającego, a wynikających z przepisów prawa Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w umowie. 2. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań, aby realizować zadania zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi. 3. Wszelkie koszty, w tym koszty transportu ponosi Zleceniobiorca, z wyłączeniem kosztów korzystania z pomieszczeń biurowych, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych. 5 Zleceniobiorca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, o jakich dowiedział się przy wykonaniu zlecenia. 6 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy lub jej części osobie trzeciej Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę wszelkie majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań oraz innych materiałów sporządzonych przez Zleceniobiorcę, w ramach niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących wstępnych polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

3 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca przekazywać będzie Zleceniodawcy wraz z miesięcznym sprawozdaniem z realizacji zadań. 3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnienie Zleceniodawcy do wglądu dokumentów, o których mowa w ust. 1 na każdym etapie trwania niniejszej umowy Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości złotych brutto (słownie:.. złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach, każda w wysokości zł brutto, (słownie:.złotych brutto 00/100) w terminie do 14 dni od daty dostarczenia rachunku Zleceniodawcy, przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane na rachunku. 4. Rachunki będą wystawiane nie wcześniej niż po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że ostatni rachunek zostanie wystawiony przez Zleceniobiorcę do dnia 31 grudnia 2011 końcowa data realizacji projektu systemowego. 5. W przypadku realizacji umowy obejmującej niepełny miesiąc płatność będzie proporcjonalna do ilości przepracowanych dni. 6. Osobą odpowiedzialną ze strony Zleceniodawcy za prawidłową realizację umowy jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej. 7. Podstawą do wystawienia rachunku będzie pisemne potwierdzenie wykonanych prac przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej. 8. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 9. Z tytułu umowy zlecenia potrącona zostanie przez Zleceniodawcę składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Zleceniobiorca nie wnosi o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym z tytułu umowy zlecenia. 10. Zleceniobiorca składa oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z przyczyny dotyczącej Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w 8 ust W przypadku nienależytego wykonania, w szczególności naruszenia obowiązków z 3 umowy, jak również obowiązku terminowego wykonywania czynności, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust. 1, za każde naruszenie oraz każdy dzień zwłoki. 3. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 4. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie umowy Umowa może zostać rozwiązana po jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze Stron, z zachowaniem

4 dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 2. W sytuacji rozwiązania umowy zgodnie z ust. 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywisty okres świadczenia usług obliczony proporcjonalnie w stosunku do wynagrodzenia określonego w 8 ust.1 umowy. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 13 Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy. Zleceniodawca Zleceniobiorca..

5 Szczegółowy harmonogram zadań specjalisty ds. zamówień publicznych do realizacji w ramach umowy nr.. Załącznik nr 1 do umowy Etapy Szczegółowy zakres zadań 1. 1.Ustalenie wspólnie z koordynatorem i osobą ds. organizacji szkoleń i rekrutacji zakresu przedmiotu zamówień, wraz z podziałem ich na części czasowe. Wszystkie ustalenia muszą być sporządzone w postaci protokołu i zaakceptowane przez Dyrektora Departamentu. 2.Przygotowanie pisemnego wykazu zadań do przetargu, uzyskanie akceptacji Dyrektora Departamentu. 3.Przygotowanie pełnej dokumentacji (wraz z wymaganymi podpisami) dotyczącej zakresów zamówień zgodnie z Zarządzeniem nr 41 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30 kwietnia w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przekraczających euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Zarządzeniem nr 49 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2010 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych nieprzekraczających euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w tym min. opracowanie SIWZ wraz z załącznikami, tj. projektów umów na poszczególne zadania, zgodnych z SIWZ (uwzględnienie w SIWZ ewentualnych zmian, aneksów, itp.) do poszczególnych części ustalonego zakresu przedmiotu zamówienia. 4. Przygotowywanie planu prac dotyczących każdego przetargu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków POKL. 5.Określenie niezbędnych warunków do SIWZ dotyczących m.in. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie potencjału technicznego, potencjału ludzkiego, wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomiczno finansowej wykonawcy zapewniającej pełną i właściwą realizację zamówienia wraz z opisem sposobu ich oceny. 6.Określenie kryteriów oceny ofert, - szczegółowe opisanie ich znaczenia oraz sposobu dokonywania ich oceny i wzorów arytmetycznych. 7.Uzyskanie akceptacji przygotowanej dokumentacji przez koordynatora projektu, dyrektora Departamentu oraz Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych (wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej). Ponadto współpraca z osobą ds. finansowo- księgowych, prawnikami i innymi pracownikami Urzędu uczestniczącymi przy realizacji zamówień. 2. Udział w komisjach oceniających oferty złożone na poszczególne przetargi, ocena ofert, przygotowanie oświadczeń ZP- 11, protokołowanie posiedzeń komisji, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących prac komisji, itp. uzyskanie wszystkich wymaganych podpisów. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej postępowań. 3. Zebranie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań zawierających spis spraw, przygotowanie protokołu przekazania do WZP. 4. Przygotowywanie do 3 każdego miesiąca miesięcznych sprawozdań z czynności wykonanych w miesiącu poprzednim. 5. Przygotowywanie na bieżąco wszelkich niezbędnych dokumentów dot. przedmiotów umów.

6 OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIA ZUS DO UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIA* NR... Z DNIA... Załącznik nr 2 do umowy Nazwisko i imiona... data i miejsce urodzenia... obywatelstwo... PESEL _ NIP Adres zamieszkania dla celów podatkowych: kod... miejscowość... ulica... nr domu... nr mieszkania... województwo... kraj... Oddział NFZ... Urząd Skarbowy... Jako Wykonawca umowy oświadczam, że: 1. Jestem jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej, Moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: a) co najmniej minimalne wynagrodzenie, b) mniej niż minimalne wynagrodzenie. 2. Jestem jednocześnie już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba wykonująca pracę nakładczą; umowę zlecenia lub agencyjną 3. Jestem już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów niż w pkt 1 i 2 (np. działalność gospodarcza, KRUS)... (podać tytuł). 4. Jestem emerytem lub rencistą - nr świadczenia ZUS Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat 6. Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana /ny jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/ty ubezpieczeniem społecznym z żadnego tytułu. Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy: Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (punkty 1b, 4, 6); chcę/ nie chcę* być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu; chcę/ nie chcę* być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Nie chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.... data... podpis wykonawcy/zleceniobiorcy */ niepotrzebne skreślić zaznaczyć właściwy

Projekt umowy. Umowa zlecenie

Projekt umowy. Umowa zlecenie Projekt umowy Umowa zlecenie nr zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo