ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:"

Transkrypt

1 Stargard Szczeciński, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/ ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady 35/ Stargard Szczeciński NIP: Zamawiający oświadcza, iż ż procedurę wyboru Wykonawcy przeprowadzi osobiście, bez udziału osób trzecich. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postępowanie powanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w projekcie Moja firma, realizowanym na podstawie umowy z dnia r. nr UDA-POKL /12-00, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: a) Część I - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: w ramach projektu odbędzie się szkolenie dwóch grup szkoleniowych, po 15 osób w każdej grupie zakres tematyczny szkolenia obejmuje 64 h dla każdej grupy, zgodnie z poniższym zakresem: a. zakładanie dział. gosp. 6 h b. podstawy prawa 6 h c. finanse i rachunkowość 12 h d. marketing i PR 8 h e. biznes plan oraz wnioski o wsparcie finansowe i pomostowe 32 h szkolenia odbędą ą się ę w terminie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu zamówienia, szkolenie zakończy się przeprowadzeniem testu ekonomiczno - prawnego, weryfikującego wiedzę Uczestników uzyskaną ą podczas szkolenia. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: celem coachingu jest pobudzenie motywacji Uczestników Projektu do prowadzenia firmy oraz znalezienia rozwiązań ń kluczowych w przyszłej działalności gospodarczej, czas realizacji usługi to 60 godzin, po 2 godziny dla każdego Uczestnika projektu coaching odbędą ą się ę w terminie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 1 dna przed datą ą realizacji przedmiotu zamówienia,

2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta częściowa ciowa musi obejmować pełną realizację wybranej Części zamówienia. Zakres czynności wybranych do realizacji nie może być mniejszy niż wskazany w opisie poszczególnych Części ( I lub II). Przykładowo oferent może złożyć ofertę tylko na przeprowadzenie szkoleń ń w zakresie wskazanym w Części I, nie może jednak złożyć oferty na przeprowadzenie np. modułu prawnego. 5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Usługa będzie realizowana w okresie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem (przekazywany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I i minimum 1 dnia przed datą realizacji przedmiotu zamówienia dla Części II), na terenie Stargardu Szczecińskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY A. Wykonawca: a) nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, ącego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, d) posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, e) w zakresie Części I Zamówienia udokumentuje posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy, o których mowa w pkt. d) poprzez przedłożenie Zamawiającemu wraz z ofertą: - oświadczeń minimum 2 osób wskazanych do wykonania usługi szkoleniowej o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu, tj. posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu szkoleń na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą, w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania oraz oświadczenia dot. pozostawania do dyspozycji Zamawiającego w dniach r r. oraz godzinach 8:00-20:00, - kopii dokumentów stwierdzających przeprowadzenie szkoleń w ilości minimum 128 godzin na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą ą w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR, w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania - Personel Wykonawcy i /lub Wykonawca musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-20:00. f) w zakresie Części II Zamówienia udokumentuje posiadaną ą wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy, o których mowa w pkt. d) poprzez przedłożenie Zamawiającemu wraz z ofertą: - kopią certyfikatu/zaświadczenia dokumentującego posiadanie kompetencji coacha (np. ukończenie kursu) wystawionego przez międzynarodową organizację coachingową ą np. ICF, ICC lub równoważną

3 - oświadczeń minimum 2 osób wskazanych do wykonania usługi coachingu o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu, tj. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu oraz oświadczenia dot. pozostawania do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, - kopii dokumentów stwierdzających przeprowadzenie coachingu w łącznej liczbie minimum 150 godzin, g) Wykonawca i/lub Personel Wykonawcy musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-20:00. - w tym samym czasie szkolenia prowadzone są dla dwóch grup Uczestników/czek Projektu w związku zku z czym Wykonawca musi dysponować zespołem minimum 2 trenerów i/lub minimum 2 coachów, którzy są ą w stanie jednocześnie świadczyć usługę szkoleniową/coaching, - szkolenia mogą ą być ć prowadzone w dni powszednie i wolne w godzinach 8:00-20:00 i w tym czasie personel Wykonawcy i lub Wykonawca musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego. h) złoży: oświadczenie, iż ż jest / nie jest (niepotrzebne skreślić) pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a w związku z wykonaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, oświadczenie, że obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację innych projektów w ramach NSRO nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszej umowy, tj. nie przekroczy łącznie 240 godzin miesięcznie. ewidencję czasu pracy w ramach projektu (co stanowiło będzie protokół odbioru realizowanej usługi), ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO w odniesieniu do okresu realizacji projektu przez Zmawiającego. B. W celu wykazania spełniania/potwierdzenia przez wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 6 Wykonawca złoży: a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 C. W sytuacji kiedy Wykonawca nie będzie wykonywał czynności będących ę przedmiotem zapytania osobiście, wskaże osoby, które spełniają wymagania punktu 6, podpunkt a-e oraz dodatkowo Oświadczenie osoby wskazanej do wykonania usługi o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu Załącznik nr 5 (jeśli dotyczy). 7. KRYTERIA OCENY OFERT Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią cena (50%) oraz doświadczenie (50%). Oferta z najniższa ceną otrzymuje 50 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem zaproponowanej ceny wygląda następująco: (najniższa cena /cena oferenta) x 50 = ilość uzyskanych punktów Oferta z największym doświadczeniem (największą udokumentowaną liczbą ą godzin szkoleń) otrzymuje 50 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem oferowanego doświadczenia wygląda następująco: (oferowana udokumentowana liczba godzin szkoleń / największa udokumentowana liczba godzin szkoleń) x 50 = ilość uzyskanych punktów Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów uzyskanych w związku z oferowaną ceną oraz posiadanym doświadczeniem.

4 8. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 1) wraz z Oświadczeniami Wykonawcy oraz min. 2 osób wykonujących usługę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz ZAŁĄCZNIK NR 4) a także dokumentami stwierdzającymi przeprowadzenie szkoleń w ilości minimum 128 godzin na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR, w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania oraz oświadczenia dot. pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, w przypadku części ci I Zamówienia, a także dokumentami stwierdzającymi posiadanie kompetencji coacha wystawionego przez międzynarodową organizację coachingową np. ICF, ICC lub równoważną oraz dokumentami stwierdzającymi posiadanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu w łącznej liczbie 150 godzin oraz oświadczenia dot. pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, w przypadku II części ci Zamówienia, w dwóch egzemplarzach, w zamkniętych, opieczętowanych lub czytelnie podpisanych kopertach do dnia r. do godz Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35/303; Stargard Szczeciński.. Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: CPV: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 10. KONTAKT Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady 35/ Stargard Szczeciński Tel/fax: (91) ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 2. Wzór umowy Załącznik nr 2 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 4. Oświadczenie osoby wskazanej do wykonania usługi o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu Załącznik nr 4

5 ZAŁĄCZNIK NR 1. (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY /Nazwa Oferenta, adres, numer telefonu, , NIP/ W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 z dnia r., dotyczące wyboru Wykonawcy przeprowadzenia usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.: 1. oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: LP. 1 CENA PRZEDMIOT USŁUGI ILOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 128 h WARTOŚĆ BRUTTO 2 Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu 60 h RAZEM Łączna wartość brutto słownie: oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 3. oświadczamy, że e akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się ę do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru. 4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy: a/ imię i nazwisko: :, b/ stanowisko: :... c/ numer telefonu: :...., d/ :.... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ Załączniki do oferty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr Oświadczenie min. 2 osób wskazanych do wykonania usługi o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu (jeśli dotyczy) Załącznik nr Kopie dokumentów stwierdzających przeprowadzenie szkoleń w ilości minimum 128 godzin na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR, w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania oraz oświadczenia dot. pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, w przypadku części I Zamówienia, a także dokumentami stwierdzającymi posiadanie kompetencji coacha (np. ukończenie kursu) wystawionego przez międzynarodową organizację coachingową np. ICF, ICC lub równoważną oraz dokumentami stwierdzającymi posiadanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu minimalnej łącznej liczbie 150 godzin oraz oświadczenia dot. pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, w przypadku II części Zamówienia

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 Umowa nr 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 zawarta w dniu.. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy: Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35/303, Stargard Szczeciński, NIP: , reprezentowaną przez: Krzysztofa Furmańczyka Prezesa Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą przy ul... reprezentowaną przez:.. właściciela, zwaną/ego dalej Wykonawcą Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową Uczestników projektu Moja firma : a) Część I - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: w ramach projektu odbędzie się szkolenie dwóch grup szkoleniowych, po 15 osób w każdej grupie zakres tematyczny szkolenia obejmuje 64 h dla każdej grupy, zgodnie z poniższym zakresem: a. zakładanie dział. gosp. 6 h b. podstawy prawa 6 h c. finanse i rachunkowość 12 h d. marketing i PR 8 h e. biznes plan oraz wnioski o wsparcie finansowe i pomostowe 32 h szkolenia odbędą ą się ę w terminie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu zamówienia, szkolenie zakończy się przeprowadzeniem testu ekonomiczno - prawnego, weryfikującego wiedzę Uczestników uzyskaną podczas szkolenia. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: celem coachingu jest pobudzenie motywacji Uczestników Projektu do prowadzenia firmy oraz znalezienia rozwiązań ń kluczowych w przyszłej działalności gospodarczej, czas realizacji usługi to 60 godzin, po 2 godziny dla każdego Uczestnika projektu coaching odbędą ą się ę w terminie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 1 dnia przed datą ą realizacji przedmiotu zamówienia, 2. Usługa jest wykonywana w ramach projektu Moja firma realizowanego na podstawie umowy z dnia r. nr UDA-POKL /12-00, 00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości ci i samozatrudnienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się ę do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy wykonywaniu usług tego rodzaju i zasadami wiedzy oraz wymaganiami obowiązujących norm.

7 4. Wykonawca zobowiązuje się ę zrealizować usługę w sposób w pełni zgodny wymaganiami określonymi w pkt. 1 niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się ę do potwierdzania wykonanych usług dokumentami (wzory dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej) wypełnianymi przez Wykonawcę lub Uczestników Projektu. 6. W przypadku, w którym Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy osobiście osoby wskazane w 6 pkt. 8 potwierdzają spełnianie kryteriów wskazanych w pkt. 1-7, poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 7. Usługa będzie realizowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w warunkach pozwalających na jej prawidłowe wykonanie, na terenie Stargardu Szczecińskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8. Realizacja usługi nastąpi w okresie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem (przekazywanym Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I i minimum 1 dzień przed datą realizacji przedmiotu zamówienia dla Części II), na terenie Stargardu Szczecińskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zł brutto (słownie:. 00/100 zł brutto) obliczone według następującej kalkulacji (zgodnie z 1 pkt. 1): a) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (128 h * zł/h, łącznie zł brutto) b) Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu (60 h * zł/h, łącznie zł brutto) 2. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, będą złożone łącznie: a. ewidencja czasu pracy (stanowiąca protokół odbioru usługi) Wykonawcy lub osoby przez niego wskazanej do pełnienia zadań w ramach projektu, b. ewidencja czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO (jeśli dotyczy), c. faktura VAT/rachunek wystawione przez Wykonawcę. 3. Płatności dokonywane będą ę ą przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego. 4. Zamawiający dokona płatności w terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego paragrafu pod warunkiem dostępności środków na koncie projektowym tj. przekazania transzy dofinansowania Zamawiającemu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 5. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 6. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę ę umowną w wysokości 500 PLN za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Za niewłaściwe wykonanie umowy rozumie się w szczególności niezgodne z postanowieniami 1 umowy świadczenie usług objętych umową. 2. W przypadku rozwiązania zania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ą w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w 2 pkt Niezależnie od zapłaty kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za powstałą ą szkodę w wysokości przekraczającej karę umowną. 4. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

8 2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że e wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził odszkodowania. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w pkt. 1,2,3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia. 5. Umowa wygasa w przypadku: a) śmierci Wykonawcy, b) utraty przez Wykonawcę zdolności do czynności cywilnoprawnych, c) skazania Wykonawcy prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, dokumentom, mieniu, skarbowe Wykonawca oświadcza, iż ż nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 2. Wykonawca oświadcza, że nie jest / jest 1 pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL i w związku z realizacją niniejszej umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 3. Wykonawca oświadcza, iż obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację innych projektów w ramach NSRO nie wykluczy możliwości ż prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszej umowy, tj. nie przekroczy łącznie 240 godzin miesięcznie. 4. Wykonawca zobowiązuje się ę do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy) wynikającej z obowiązków wykonywanych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z 2, pkt 2 a. 5. W sytuacji wykonywania zadań ń w więcej niż jednym projekcie w tym samym czasie, Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO zgodnie z 2, pkt 2 b. 6. Wykonawca będzie prowadził i przekazywał Zamawiającemu szczegółową ą ewidencję czasu pracy na kartach czasu pracy (wzory dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej). 7. Przekazanie Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy) Wykonawcy jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia wskazanego w W przypadku, w którym Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy osobiście zobowiązany jest wskazać imiennie osoby, które będą ą wykonywały przedmiot umowy. 9. Osobami, które będą wykonywały opisany przedmiot umowy są: 1 Niepotrzebne skreślić

9 a).. b). 10. Osoby wskazane w pkt. 9 niniejszego paragrafu potwierdzają spełnianie kryteriów wskazanych w pkt. 1-5 poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 11. Wykonawca w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób wskazany w pkt. 8 niniejszego paragrafu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ewidencję czasu pracy, o której mowa w pkt. 4, 5 dla każdej z osób z osobna. Pkt. 6 stosuje się odpowiednio. 12. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, osoby wykazane w pkt. 9 spełniają ą warunki określone w postępowaniu ofertowym, tj.: a) Posiadają doświadczenie poparte dokumentami stwierdzającymi przeprowadzenie szkoleń w ilości minimum 128 godzin na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR, w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania w przypadku części I Zamówienia, b) Posiadają kompetencje coacha poparte certyfikatem/zaświadczeniem wystawionym przez międzynarodową ą organizację coachingową np. ICF, ICC lub równoważną oraz dysponują dokumentami stwierdzającymi posiadanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu gospodarczą łącznej liczbie 150 godzin w przypadku II części Zamówienia. 13. Personel Wykonawcy i/lub Wykonawca musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-20:00 w przypadku części I Zamówienia, oraz w okresie r r. w dni powszednie i wolne w godzinach 8:00-20:00 i w przypadku części ci II Zamówienia. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać ć będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki do umowy: 1. Oświadczenie pracownika Wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym oraz o przestrzeganiu postanowień umowy szkoleniowej 2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

10 Załącznik nr 1 do umowy. (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O PRZESTRZEGANIU POSTANOWIEŃ UMOWY Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko pracownika], na podstawie umowy nr 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 dotyczącej przeprowadzenia usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma, zawartej pomiędzy Zamawiającym - Funduszem Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., a Wykonawcą - [nazwa Wykonawcy], w której zostałem/am wskazany/a jako osoba wykonująca przedmiot umowy oświadczam że: 1. nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. zobowiązuję się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy wykonywaniu usług tego rodzaju i zasadami wiedzy oraz wymaganiami obowiązujących ą ących norm, tj.: a) posiadam udokumentowaną ą wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości b) zobowiązuję się zrealizować ć usługę w sposób w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w 1 pkt. 1 niniejszej umowy, c) zobowiązuję się do potwierdzania wykonanych usług dokumentami (wzory dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej), d) oświadczam, że e nie jestem / jestem (niepotrzebne skreślić) pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL i w związku z realizacją niniejszej umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, e) oświadczam, iż obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację innych projektów w ramach NSRO nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań ń powierzonych w ramach niniejszej umowy zawartej z Zamawiającym, tj. nie przekraczają łącznie 240 godzin miesięcznie., f) zobowiązuję się do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy zgodnie z przesłanym formatem w formie elektronicznej) wynikającego z obowiązków wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, g) w sytuacji wykonywania zadań w więcej niż jednym projekcie w tym samym czasie, zobowiązuję się do przekazywania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO. h) przyjmuję do wiadomości, ś iż ż przekazanie Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy) jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.. (Podpis Pracownika Wykonawcy)

11 ZAŁĄCZNIK NR 3. (Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy). (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 na przeprowadzenia usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż ż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu powaniu o udzielenie zamówienia: 1. Nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4. Posiadam udokumentowaną ą wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości. 5. Złożę: oświadczenie, iż ż jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a w związku zku z wykonaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, oświadczenie, że obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację innych projektów w ramach NSRO nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszej umowy, tj. nie przekroczy łącznie 240 godzin miesięcznie. ewidencję czasu pracy w ramach projektu (co stanowiło będzie protokół odbioru realizowanej usługi), ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO w odniesieniu do okresu realizacji projektu przez Zmawiającego... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

12 ZAŁĄCZNIK NR 4. (Podpis / Pieczęć Wykonawcy). (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE OSOBY WSKAZANEJ DO WYKONANIA USŁUGI O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W POSTĘPOWANIU NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 na przeprowadzenia usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówieni spełniam warunki, określone w zapytaniu ofertowym, tj.: 1. nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. zobowiązuję się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy wykonywaniu usług tego rodzaju i zasadami wiedzy oraz wymaganiami obowiązujących norm, tj.: a. posiadam udokumentowaną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości b. zobowiązuję się zrealizować usługę w sposób w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w 1 pkt. 1 niniejszej umowy, c. zobowiązuję się do potwierdzania wykonanych usług dokumentami (wzory dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej), d. oświadczam, że e nie jestem / jestem (niepotrzebne skreślić) pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL i w związku z realizacją niniejszej umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, e. oświadczam, iż obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację ę innych projektów w ramach NSRO nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszej umowy zawartej z Zamawiającym, tj. nie przekraczają łącznie 240 godzin miesięcznie., f. zobowiązuję się do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy zgodnie z przesłanym formatem w formie elektronicznej) wynikającego z obowiązków wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, g. w sytuacji wykonywania zadań w więcej niż jednym projekcie w tym samym czasie, zobowiązuję się do przekazywania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO. h. przyjmuję do wiadomości, iż przekazanie Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy) jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (Podpis i pieczęć osoby której dotyczy)

13 . (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O BRAKU POWIĄZAŃ Z WYKONAWCAMI DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ja niżej podpisany, oświadczam iż osobiście przeprowadziłam procedurę wybory Wykonawcy/ów. Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem powiązana z żadnym Wykonawcą/ami lub osobą/ami upoważnioną/ymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/ów lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy/ów czynności związanych zanych z przygotowaniem i udziałem w postępowaniu powaniu wyboru Wykonawcy/ów osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Czytelny podpis Zamawiającego i pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r. dotyczy: procedury wyboru wykonawcy na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r. Przygotowanie i dostawę serwisu kawowego i organizacje konferencji dla uczestników szkoleń prowadzonej z

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź dn. 14.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Przeprowadzenie badań ankietowych Nr ref.: GH/1/2012 Zamawiający: Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, ul. Władysława Jagiełły 4, 93-427

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 06-2014/7.2.1POKL) na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu Łódź, dnia 29.06.2014 r. OGŁOSZENIE NR 1/MI-IV/2014 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 zwany dalej Zamawiającym zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo