ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:"

Transkrypt

1 Stargard Szczeciński, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/ ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady 35/ Stargard Szczeciński NIP: Zamawiający oświadcza, iż ż procedurę wyboru Wykonawcy przeprowadzi osobiście, bez udziału osób trzecich. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postępowanie powanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w projekcie Moja firma, realizowanym na podstawie umowy z dnia r. nr UDA-POKL /12-00, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: a) Część I - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: w ramach projektu odbędzie się szkolenie dwóch grup szkoleniowych, po 15 osób w każdej grupie zakres tematyczny szkolenia obejmuje 64 h dla każdej grupy, zgodnie z poniższym zakresem: a. zakładanie dział. gosp. 6 h b. podstawy prawa 6 h c. finanse i rachunkowość 12 h d. marketing i PR 8 h e. biznes plan oraz wnioski o wsparcie finansowe i pomostowe 32 h szkolenia odbędą ą się ę w terminie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu zamówienia, szkolenie zakończy się przeprowadzeniem testu ekonomiczno - prawnego, weryfikującego wiedzę Uczestników uzyskaną ą podczas szkolenia. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: celem coachingu jest pobudzenie motywacji Uczestników Projektu do prowadzenia firmy oraz znalezienia rozwiązań ń kluczowych w przyszłej działalności gospodarczej, czas realizacji usługi to 60 godzin, po 2 godziny dla każdego Uczestnika projektu coaching odbędą ą się ę w terminie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 1 dna przed datą ą realizacji przedmiotu zamówienia,

2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta częściowa ciowa musi obejmować pełną realizację wybranej Części zamówienia. Zakres czynności wybranych do realizacji nie może być mniejszy niż wskazany w opisie poszczególnych Części ( I lub II). Przykładowo oferent może złożyć ofertę tylko na przeprowadzenie szkoleń ń w zakresie wskazanym w Części I, nie może jednak złożyć oferty na przeprowadzenie np. modułu prawnego. 5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Usługa będzie realizowana w okresie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem (przekazywany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I i minimum 1 dnia przed datą realizacji przedmiotu zamówienia dla Części II), na terenie Stargardu Szczecińskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY A. Wykonawca: a) nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, ącego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, d) posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, e) w zakresie Części I Zamówienia udokumentuje posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy, o których mowa w pkt. d) poprzez przedłożenie Zamawiającemu wraz z ofertą: - oświadczeń minimum 2 osób wskazanych do wykonania usługi szkoleniowej o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu, tj. posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu szkoleń na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą, w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania oraz oświadczenia dot. pozostawania do dyspozycji Zamawiającego w dniach r r. oraz godzinach 8:00-20:00, - kopii dokumentów stwierdzających przeprowadzenie szkoleń w ilości minimum 128 godzin na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą ą w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR, w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania - Personel Wykonawcy i /lub Wykonawca musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-20:00. f) w zakresie Części II Zamówienia udokumentuje posiadaną ą wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy, o których mowa w pkt. d) poprzez przedłożenie Zamawiającemu wraz z ofertą: - kopią certyfikatu/zaświadczenia dokumentującego posiadanie kompetencji coacha (np. ukończenie kursu) wystawionego przez międzynarodową organizację coachingową ą np. ICF, ICC lub równoważną

3 - oświadczeń minimum 2 osób wskazanych do wykonania usługi coachingu o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu, tj. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu oraz oświadczenia dot. pozostawania do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, - kopii dokumentów stwierdzających przeprowadzenie coachingu w łącznej liczbie minimum 150 godzin, g) Wykonawca i/lub Personel Wykonawcy musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-20:00. - w tym samym czasie szkolenia prowadzone są dla dwóch grup Uczestników/czek Projektu w związku zku z czym Wykonawca musi dysponować zespołem minimum 2 trenerów i/lub minimum 2 coachów, którzy są ą w stanie jednocześnie świadczyć usługę szkoleniową/coaching, - szkolenia mogą ą być ć prowadzone w dni powszednie i wolne w godzinach 8:00-20:00 i w tym czasie personel Wykonawcy i lub Wykonawca musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego. h) złoży: oświadczenie, iż ż jest / nie jest (niepotrzebne skreślić) pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a w związku z wykonaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, oświadczenie, że obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację innych projektów w ramach NSRO nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszej umowy, tj. nie przekroczy łącznie 240 godzin miesięcznie. ewidencję czasu pracy w ramach projektu (co stanowiło będzie protokół odbioru realizowanej usługi), ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO w odniesieniu do okresu realizacji projektu przez Zmawiającego. B. W celu wykazania spełniania/potwierdzenia przez wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 6 Wykonawca złoży: a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 C. W sytuacji kiedy Wykonawca nie będzie wykonywał czynności będących ę przedmiotem zapytania osobiście, wskaże osoby, które spełniają wymagania punktu 6, podpunkt a-e oraz dodatkowo Oświadczenie osoby wskazanej do wykonania usługi o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu Załącznik nr 5 (jeśli dotyczy). 7. KRYTERIA OCENY OFERT Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią cena (50%) oraz doświadczenie (50%). Oferta z najniższa ceną otrzymuje 50 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem zaproponowanej ceny wygląda następująco: (najniższa cena /cena oferenta) x 50 = ilość uzyskanych punktów Oferta z największym doświadczeniem (największą udokumentowaną liczbą ą godzin szkoleń) otrzymuje 50 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem oferowanego doświadczenia wygląda następująco: (oferowana udokumentowana liczba godzin szkoleń / największa udokumentowana liczba godzin szkoleń) x 50 = ilość uzyskanych punktów Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów uzyskanych w związku z oferowaną ceną oraz posiadanym doświadczeniem.

4 8. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 1) wraz z Oświadczeniami Wykonawcy oraz min. 2 osób wykonujących usługę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz ZAŁĄCZNIK NR 4) a także dokumentami stwierdzającymi przeprowadzenie szkoleń w ilości minimum 128 godzin na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR, w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania oraz oświadczenia dot. pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, w przypadku części ci I Zamówienia, a także dokumentami stwierdzającymi posiadanie kompetencji coacha wystawionego przez międzynarodową organizację coachingową np. ICF, ICC lub równoważną oraz dokumentami stwierdzającymi posiadanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu w łącznej liczbie 150 godzin oraz oświadczenia dot. pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, w przypadku II części ci Zamówienia, w dwóch egzemplarzach, w zamkniętych, opieczętowanych lub czytelnie podpisanych kopertach do dnia r. do godz Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35/303; Stargard Szczeciński.. Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: CPV: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 10. KONTAKT Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady 35/ Stargard Szczeciński Tel/fax: (91) ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 2. Wzór umowy Załącznik nr 2 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 4. Oświadczenie osoby wskazanej do wykonania usługi o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu Załącznik nr 4

5 ZAŁĄCZNIK NR 1. (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY /Nazwa Oferenta, adres, numer telefonu, , NIP/ W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 z dnia r., dotyczące wyboru Wykonawcy przeprowadzenia usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.: 1. oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: LP. 1 CENA PRZEDMIOT USŁUGI ILOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 128 h WARTOŚĆ BRUTTO 2 Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu 60 h RAZEM Łączna wartość brutto słownie: oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 3. oświadczamy, że e akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się ę do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru. 4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy: a/ imię i nazwisko: :, b/ stanowisko: :... c/ numer telefonu: :...., d/ :.... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ Załączniki do oferty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr Oświadczenie min. 2 osób wskazanych do wykonania usługi o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu (jeśli dotyczy) Załącznik nr Kopie dokumentów stwierdzających przeprowadzenie szkoleń w ilości minimum 128 godzin na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR, w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania oraz oświadczenia dot. pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, w przypadku części I Zamówienia, a także dokumentami stwierdzającymi posiadanie kompetencji coacha (np. ukończenie kursu) wystawionego przez międzynarodową organizację coachingową np. ICF, ICC lub równoważną oraz dokumentami stwierdzającymi posiadanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu minimalnej łącznej liczbie 150 godzin oraz oświadczenia dot. pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 20:00, w przypadku II części Zamówienia

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 Umowa nr 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 zawarta w dniu.. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy: Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35/303, Stargard Szczeciński, NIP: , reprezentowaną przez: Krzysztofa Furmańczyka Prezesa Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą przy ul... reprezentowaną przez:.. właściciela, zwaną/ego dalej Wykonawcą Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową Uczestników projektu Moja firma : a) Część I - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: w ramach projektu odbędzie się szkolenie dwóch grup szkoleniowych, po 15 osób w każdej grupie zakres tematyczny szkolenia obejmuje 64 h dla każdej grupy, zgodnie z poniższym zakresem: a. zakładanie dział. gosp. 6 h b. podstawy prawa 6 h c. finanse i rachunkowość 12 h d. marketing i PR 8 h e. biznes plan oraz wnioski o wsparcie finansowe i pomostowe 32 h szkolenia odbędą ą się ę w terminie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu zamówienia, szkolenie zakończy się przeprowadzeniem testu ekonomiczno - prawnego, weryfikującego wiedzę Uczestników uzyskaną podczas szkolenia. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: celem coachingu jest pobudzenie motywacji Uczestników Projektu do prowadzenia firmy oraz znalezienia rozwiązań ń kluczowych w przyszłej działalności gospodarczej, czas realizacji usługi to 60 godzin, po 2 godziny dla każdego Uczestnika projektu coaching odbędą ą się ę w terminie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 1 dnia przed datą ą realizacji przedmiotu zamówienia, 2. Usługa jest wykonywana w ramach projektu Moja firma realizowanego na podstawie umowy z dnia r. nr UDA-POKL /12-00, 00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości ci i samozatrudnienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się ę do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy wykonywaniu usług tego rodzaju i zasadami wiedzy oraz wymaganiami obowiązujących norm.

7 4. Wykonawca zobowiązuje się ę zrealizować usługę w sposób w pełni zgodny wymaganiami określonymi w pkt. 1 niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się ę do potwierdzania wykonanych usług dokumentami (wzory dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej) wypełnianymi przez Wykonawcę lub Uczestników Projektu. 6. W przypadku, w którym Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy osobiście osoby wskazane w 6 pkt. 8 potwierdzają spełnianie kryteriów wskazanych w pkt. 1-7, poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 7. Usługa będzie realizowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w warunkach pozwalających na jej prawidłowe wykonanie, na terenie Stargardu Szczecińskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8. Realizacja usługi nastąpi w okresie r r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem (przekazywanym Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I i minimum 1 dzień przed datą realizacji przedmiotu zamówienia dla Części II), na terenie Stargardu Szczecińskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zł brutto (słownie:. 00/100 zł brutto) obliczone według następującej kalkulacji (zgodnie z 1 pkt. 1): a) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (128 h * zł/h, łącznie zł brutto) b) Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu (60 h * zł/h, łącznie zł brutto) 2. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, będą złożone łącznie: a. ewidencja czasu pracy (stanowiąca protokół odbioru usługi) Wykonawcy lub osoby przez niego wskazanej do pełnienia zadań w ramach projektu, b. ewidencja czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO (jeśli dotyczy), c. faktura VAT/rachunek wystawione przez Wykonawcę. 3. Płatności dokonywane będą ę ą przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego. 4. Zamawiający dokona płatności w terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego paragrafu pod warunkiem dostępności środków na koncie projektowym tj. przekazania transzy dofinansowania Zamawiającemu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 5. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 6. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę ę umowną w wysokości 500 PLN za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Za niewłaściwe wykonanie umowy rozumie się w szczególności niezgodne z postanowieniami 1 umowy świadczenie usług objętych umową. 2. W przypadku rozwiązania zania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ą w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w 2 pkt Niezależnie od zapłaty kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za powstałą ą szkodę w wysokości przekraczającej karę umowną. 4. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

8 2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że e wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził odszkodowania. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w pkt. 1,2,3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia. 5. Umowa wygasa w przypadku: a) śmierci Wykonawcy, b) utraty przez Wykonawcę zdolności do czynności cywilnoprawnych, c) skazania Wykonawcy prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, dokumentom, mieniu, skarbowe Wykonawca oświadcza, iż ż nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 2. Wykonawca oświadcza, że nie jest / jest 1 pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL i w związku z realizacją niniejszej umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 3. Wykonawca oświadcza, iż obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację innych projektów w ramach NSRO nie wykluczy możliwości ż prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszej umowy, tj. nie przekroczy łącznie 240 godzin miesięcznie. 4. Wykonawca zobowiązuje się ę do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy) wynikającej z obowiązków wykonywanych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z 2, pkt 2 a. 5. W sytuacji wykonywania zadań ń w więcej niż jednym projekcie w tym samym czasie, Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO zgodnie z 2, pkt 2 b. 6. Wykonawca będzie prowadził i przekazywał Zamawiającemu szczegółową ą ewidencję czasu pracy na kartach czasu pracy (wzory dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej). 7. Przekazanie Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy) Wykonawcy jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia wskazanego w W przypadku, w którym Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy osobiście zobowiązany jest wskazać imiennie osoby, które będą ą wykonywały przedmiot umowy. 9. Osobami, które będą wykonywały opisany przedmiot umowy są: 1 Niepotrzebne skreślić

9 a).. b). 10. Osoby wskazane w pkt. 9 niniejszego paragrafu potwierdzają spełnianie kryteriów wskazanych w pkt. 1-5 poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 11. Wykonawca w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób wskazany w pkt. 8 niniejszego paragrafu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ewidencję czasu pracy, o której mowa w pkt. 4, 5 dla każdej z osób z osobna. Pkt. 6 stosuje się odpowiednio. 12. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, osoby wykazane w pkt. 9 spełniają ą warunki określone w postępowaniu ofertowym, tj.: a) Posiadają doświadczenie poparte dokumentami stwierdzającymi przeprowadzenie szkoleń w ilości minimum 128 godzin na rzecz Uczestników Projektu rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, POKL lub 2.5 ZPORR, w obszarach merytorycznych wskazanych w pkt 4 a) Zapytania w przypadku części I Zamówienia, b) Posiadają kompetencje coacha poparte certyfikatem/zaświadczeniem wystawionym przez międzynarodową ą organizację coachingową np. ICF, ICC lub równoważną oraz dysponują dokumentami stwierdzającymi posiadanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu gospodarczą łącznej liczbie 150 godzin w przypadku II części Zamówienia. 13. Personel Wykonawcy i/lub Wykonawca musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w okresie r r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-20:00 w przypadku części I Zamówienia, oraz w okresie r r. w dni powszednie i wolne w godzinach 8:00-20:00 i w przypadku części ci II Zamówienia. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać ć będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki do umowy: 1. Oświadczenie pracownika Wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym oraz o przestrzeganiu postanowień umowy szkoleniowej 2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

10 Załącznik nr 1 do umowy. (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O PRZESTRZEGANIU POSTANOWIEŃ UMOWY Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko pracownika], na podstawie umowy nr 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 dotyczącej przeprowadzenia usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma, zawartej pomiędzy Zamawiającym - Funduszem Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., a Wykonawcą - [nazwa Wykonawcy], w której zostałem/am wskazany/a jako osoba wykonująca przedmiot umowy oświadczam że: 1. nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. zobowiązuję się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy wykonywaniu usług tego rodzaju i zasadami wiedzy oraz wymaganiami obowiązujących ą ących norm, tj.: a) posiadam udokumentowaną ą wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości b) zobowiązuję się zrealizować ć usługę w sposób w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w 1 pkt. 1 niniejszej umowy, c) zobowiązuję się do potwierdzania wykonanych usług dokumentami (wzory dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej), d) oświadczam, że e nie jestem / jestem (niepotrzebne skreślić) pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL i w związku z realizacją niniejszej umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, e) oświadczam, iż obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację innych projektów w ramach NSRO nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań ń powierzonych w ramach niniejszej umowy zawartej z Zamawiającym, tj. nie przekraczają łącznie 240 godzin miesięcznie., f) zobowiązuję się do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy zgodnie z przesłanym formatem w formie elektronicznej) wynikającego z obowiązków wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, g) w sytuacji wykonywania zadań w więcej niż jednym projekcie w tym samym czasie, zobowiązuję się do przekazywania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO. h) przyjmuję do wiadomości, ś iż ż przekazanie Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy) jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.. (Podpis Pracownika Wykonawcy)

11 ZAŁĄCZNIK NR 3. (Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy). (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 na przeprowadzenia usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż ż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu powaniu o udzielenie zamówienia: 1. Nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4. Posiadam udokumentowaną ą wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości. 5. Złożę: oświadczenie, iż ż jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a w związku zku z wykonaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, oświadczenie, że obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację innych projektów w ramach NSRO nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszej umowy, tj. nie przekroczy łącznie 240 godzin miesięcznie. ewidencję czasu pracy w ramach projektu (co stanowiło będzie protokół odbioru realizowanej usługi), ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO w odniesieniu do okresu realizacji projektu przez Zmawiającego... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

12 ZAŁĄCZNIK NR 4. (Podpis / Pieczęć Wykonawcy). (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE OSOBY WSKAZANEJ DO WYKONANIA USŁUGI O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W POSTĘPOWANIU NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 na przeprowadzenia usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówieni spełniam warunki, określone w zapytaniu ofertowym, tj.: 1. nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. zobowiązuję się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy wykonywaniu usług tego rodzaju i zasadami wiedzy oraz wymaganiami obowiązujących norm, tj.: a. posiadam udokumentowaną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości b. zobowiązuję się zrealizować usługę w sposób w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w 1 pkt. 1 niniejszej umowy, c. zobowiązuję się do potwierdzania wykonanych usług dokumentami (wzory dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej), d. oświadczam, że e nie jestem / jestem (niepotrzebne skreślić) pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL i w związku z realizacją niniejszej umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, e. oświadczam, iż obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację ę innych projektów w ramach NSRO nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszej umowy zawartej z Zamawiającym, tj. nie przekraczają łącznie 240 godzin miesięcznie., f. zobowiązuję się do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy zgodnie z przesłanym formatem w formie elektronicznej) wynikającego z obowiązków wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, g. w sytuacji wykonywania zadań w więcej niż jednym projekcie w tym samym czasie, zobowiązuję się do przekazywania Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO. h. przyjmuję do wiadomości, iż przekazanie Zamawiającemu szczegółowej ewidencji czasu pracy (kart czasu pracy) jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (Podpis i pieczęć osoby której dotyczy)

13 . (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O BRAKU POWIĄZAŃ Z WYKONAWCAMI DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w projekcie Moja firma, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ja niżej podpisany, oświadczam iż osobiście przeprowadziłam procedurę wybory Wykonawcy/ów. Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem powiązana z żadnym Wykonawcą/ami lub osobą/ami upoważnioną/ymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/ów lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy/ów czynności związanych zanych z przygotowaniem i udziałem w postępowaniu powaniu wyboru Wykonawcy/ów osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Czytelny podpis Zamawiającego i pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: Stargard Szczeciński, dnia 19.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 1. ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013 Szczecin, dnia 04.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013 1. ZAMAWIAJĄCY EURO - CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE Piotr Sibilski ul. Mazurska 46A/1 70-416 Szczecin NIP: 955-185-49-26

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczecin, dnia 21.09.2012 r. POSTĘPOWANIE NR 01/ZARZ/POKL-FPK/MF/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczecin, dnia 21.09.2012 r. POSTĘPOWANIE NR 01/ZARZ/POKL-FPK/MF/2012 Szczecin, dnia 21.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/ZARZ/POKL-FPK/MF/2012 1. ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. Ul. Pierwszej Brygady 35/303 73-110

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RMW/2016 Szczecin, dnia 10.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RPOWO/7.2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RPOWO/7.2/2017 Szczecin, dnia 07.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RPOWO/7.2/2017 1. ZAMAWIAJĄCY EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. ul. Władysława IV 1 70-651 Szczecin NIP: 9552386019

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

za łączną cenę:,.. PLN brutto

za łączną cenę:,.. PLN brutto Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, dnia.0.05 r. Załącznik nr do Zapytania ofertowego z dnia.0.05 r. Nazwa firmy / Imię i Nazwisko Wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 04/RPOWZP/8.10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 04/RPOWZP/8.10/2017 Szczecin, dnia 03.11.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 04/RPOWZP/8.10/2017 1. ZAMAWIAJĄCY EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski ul. Władysława IV 1 70-651 Szczecin NIP: 9551854926

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 05/RPOWZP/8.10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 05/RPOWZP/8.10/2017 Szczecin, dnia 03.11.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 05/RPOWZP/8.10/2017 1. ZAMAWIAJĄCY EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski ul. Władysława IV 1 70-651 Szczecin NIP: 9551854926

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 20 AM 2017 prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami

ZAPYTANIE O CENĘ NR 20 AM 2017 prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami ZAMAWIAJĄCY Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań NIP:7792348879, REGON: 301012830 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na Informatyka

Rozeznanie rynku na Informatyka Rozeznanie rynku na Informatyka W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych WZÓR FORMULARZA OFERTY Załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy/ Fundacji EDUCARE et SERVIRE 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, REGON 691781290 Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługi: 1. wynajmu

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH. Ja niżej podpisany/a,... reprezentujący/a:

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH. Ja niżej podpisany/a,... reprezentujący/a: Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu: DIAGNOZA KOMPETENCJE KWALIFIKACJE DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata INFORMACJE OGÓLNE

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata INFORMACJE OGÓLNE Rozeznanie rynku nr 3/7.3.3/2017 dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej w ramach projektu WŁASNY BIZNES wsparcie na starcie dla osób 50+ realizowanego w ramach Działania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin

Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin. Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Wzór formularza ofertowego Nawiązując do zapytania ofertowego dot. organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami w ramach

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014

ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014 14 kwietnia 2014r. ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014 Strona 1 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 Częstochowa, 04.08 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 dotyczy: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata INFORMACJE OGÓLNE

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata INFORMACJE OGÓLNE Rozeznanie rynku nr 3/8.3/2016 dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej w ramach projektu WŁASNY BIZNES realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 Szczecin, dnia 05.01.2017 r. Procedura prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015 Ostrów Wielkopolski, dnia 16 listopad 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015 W związku z realizacją projektu,,moja firma z pożyczką współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zwracamy się z prośbą, o złożenie oferty na wykonanie: usługa Zamawiający:

Zwracamy się z prośbą, o złożenie oferty na wykonanie: usługa Zamawiający: Wrocław, dnia 23.01.2017r. Pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE DKKD/1/SZ/2017 Dotyczy: Usługi: 1. szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI" (6 grup/10 UP x 8 godzin 2. szkolenia/coachingu: "BUDOWANIE

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Znak sprawy: ZO/1/XII/ pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax.

O F E R T A. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Znak sprawy: ZO/1/XII/ pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO... pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax. adres e-mail O F E R T A Ja, niżej podpisany... działając w imieniu 1...i na rzecz 2... z siedzibą... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Miejscowość i data: Siedlce, dn. 29.10.2012 r. Dane Zamawiającego: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9 08-110 Siedlce Nr zapytania ofertowego: 02/POKL/2012

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Kod usługi CPV: FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: na przeprowadzenie egzaminów kończących kurs j. angielskiego dla Uczestników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 16 listopada 2016 roku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 30.23.43.00-1 - Płyty kompaktowe (CD)

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 30.23.43.00-1 - Płyty kompaktowe (CD) Zapytanie ofertowe dotyczące druku broszur przewodnik do studiowania specjalności oraz przygotowanie płyt CD z materiałami dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa dla Uczestników/-czek Projektu Mój zawód kierowca TIRa :

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa dla Uczestników/-czek Projektu Mój zawód kierowca TIRa : Szczecin, dnia 04.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RPOWO/7.2/2017 1. ZAMAWIAJĄCY EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. ul. Władysława IV 1 70-651 Szczecin NIP: 9552386019

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych Jaworzno, 04 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014 dotyczy: wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. Młodzi na start! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dnia 01.07.2013r Dotyczy: Zakupu usługi pralniczej do 6 żłobków w ramach projektu Trójmiejskie żłobki POKL.01.05.00-00-174/12 I. Nazwa i adres zamawiającego: Lider Projektu: Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.07 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY Poznań, 01.09.2016 r. ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk:

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk: Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY Przedmiotem oferty jest zapewnienie trenerów na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych z zakresu tematycznego: 1. Magazynier Logistyk

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RPOPM/5.5/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RPOPM/5.5/2017 Szczecin, dnia 18.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 03/RPOPM/5.5/2017 1. ZAMAWIAJĄCY EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. ul. Władysława IV 1 70-651 Szczecin NIP: 9552386019

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r. Lublin, 19.02.2015r. 1. Zamawiający: Creator Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 5/3b, 20-006 Lublin Biuro Projektu ul. Kołłątaja 3/13, 20-006 Lublin tel./fax 81 533 17 40 e-mail: e.brzyska@creator-polska.eu ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr...

FORMULARZ OFERTOWY Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr... FORMULARZ OFERTOWY Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr... z dnia 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Zielone Przedszkola Sp. z o.o. Ul. Wolbromska 20 61-341 Poznań NIP: 7822446228 KRS: 0000313499 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1. polityki równych szans kobiet i mężczyzn; 2. Dress Code i Savoir-Vivre; 3. Planowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dnia 05.03.2013r Dotyczy: Zakupu usługi pralniczej do 6 żłobków w ramach projektu SPOKO-jny powrót do pracy utworzenie 6 żłobków w powiecie wejherowskim POKL.01.05.00-00-104/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 2/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 28.03.2014 Zapytanie ofertowe nr 2/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

dotyczące wyboru wykonawcy przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Akademia wiedzy ekonomicznej dla zachodniopomorskich MMP

dotyczące wyboru wykonawcy przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Akademia wiedzy ekonomicznej dla zachodniopomorskich MMP Kołobrzeg, 22.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EAB dotyczące wyboru wykonawcy przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Akademia wiedzy ekonomicznej dla zachodniopomorskich MMP KOMPASS Doradztwo Gospodarcze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: KARGO sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do EURO

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do EURO Grudziądz, 7 lutego 2012 r. FE.0114-16-23/10 Wg rozdzielnika Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 14.000 EURO I. Opis przedmiotu zamówienia W związku z wdrażanym

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Pieczęć Wykonawcy Miejscowość, data SEKA S.A. ul. Paca 37 04-386 Warszawa www.seka.pl Adres do korespondencji- Oddział Olsztyn ul. Augustowska 23, 10-683 Olsztyn Dotyczy projektu: Żeby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 2 dwudniowych szkoleń (każde w wymiarze 16 godzin) pt. Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/2012 POKL.09.01.02-12-002/11 Buchcice, dnia 27.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 3/2012 na świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Buchcicach na wycieczkę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie rynku na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1-3 lata

Rozpoznanie rynku na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1-3 lata Poznań, 24.01.2014 Dotyczy Projektu: Klub dziecięcy Taaka głowa wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców z Poznania POKL.01.05.00-00-542/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU Ostrołęka, 23.05.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWSIKO EKSPERTA DS. ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWSIKO EKSPERTA DS. ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Ostrołęka, 23.05.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWSIKO EKSPERTA DS. ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności Poznań, dnia 10.06.2013r. Pełna nazwa Zamawiającego Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Adres Telefon 61 642 94 46 w.103 Fax 61

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017 NOVUM BEATA SIEWRUK-DZIEWIAŁTOWSKA Dawniej: AGENCJA REKLAMOWA "NOVUM" ul. Kossaka 3 66-620 Gubin Gubin, 07.09.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

4. Informacje ogólne: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria dostępu:

4. Informacje ogólne: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria dostępu: Poznań, 03.02.2017 r. ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE SZKOLENIA MOTYWACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU PILSKIEGO Niniejsze zaproszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Poznań, r.

Poznań, r. Poznań, 13.04.2016 r. ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE ZADANIE 2 - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE ANALITYCZNE W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH I ANALITYCZNYCH STUDENTÓW STOSUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8. W

Bardziej szczegółowo