Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki Toruń NIP: , REGON TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze zapytanie jest zapytaniem ofertowym ze względu na stosowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasadę konkurencyjności. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.2). 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (kod CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu) dla personelu zatrudnionego w mikro, małych średnich przedsiębiorstwach branży medycznej z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestników projektu Branża medyczna siłą regiony kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Szkolenia z zakresu marketingu usług medycznych - mające na celu podniesienie kompetencji uczestników projektu, z zakresu: marketingu usług medycznych. a. Rodzaj zamówienia: CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu b. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od kwietnia 2014r. do końca grudnia 2014 r., zgodnie z harmonogramem szkoleń. c. Ilość godzin jednego grupowego dla ok. od 5 do 10 osób (1h szkoleniowa =45 min+15 min przerwy): 12h, realizowanego w ciągu 2 dni d. Ilość grup szkoleniowych/edycji 4 e. Program powinien uwzględniać niżej wymienione elementy: 1) Marketing usług-sprzedawanie niewidzialnego 2) Kreowanie wizerunku placówki medycznej 3) Marketing i strategia działania uwzględniająca komunikację wirtualną 4) Marketing relacji w opiece zdrowotnej 5) Pułapki i etyka w marketingu 6) Narzędzia marketingowe w branży medycznej 7) Rynki docelowe 8) Konsumenci i ich zachowania na rynku usług medycznych 9) Profesjonalna obsługa pacjenta 10) Przyszłość marketingu w branży medycznej f. Łączna ilość godzin szkoleniowych w ramach zamówienia: 48 h g. Łączna ilość trenerogodzin (uwzględniająca przygotowanie testu, sprawdzenie i wydanie opinii o podniesieniu poziomu wiedzy każdego uczestnika lub nie): 55 h h. Forma szkoleniowa: preferowane interaktywne warsztaty II. Szkolenie na temat technik sprzedażowych usług medycznych - mający na celu podniesienie kompetencji z zakresu: sprzedaży usług medycznych na rynku komercyjnym (krajowym i zagranicznym). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 a. Rodzaj zamówienia: CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu b. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od kwietnia 2014r. do końca grudnia 2014 r., zgodnie z harmonogramem szkoleń. c. Ilość godzin jednego grupowego dla ok. od 5 do 10 osób (1h szkoleniowa =45 min + 15 min przerwy): 12h, realizowanego w ciągu 2 dni, d. Ilość grup szkoleniowych/edycji 4 e. Program powinien uwzględniać niżej wymienione elementy: 1. Metody zwiększania efektywności sprzedaży usług medycznych; 2. Standardy wymagane przy obsłudze pacjentów; 3. Podniesienie poziomu samo motywacji 4. Umiejętność szybkiego budowania relacji z kontrahentami 5. Umiejętność odpowiadania na obiekcje pacjentów; 6. Budowanie klimatu i relacji w obsłudze klienta (pacjenta); 7. Specyfika zdalnej sprzedaży usług medycznych (przez Internet i telefon; możliwość wykorzystania współpracy z pracownikami np. na urlopach wychowawczych) f. Łączna ilość godzin szkoleniowych w ramach zamówienia: 48 h g. Łączna ilość trenerogodzin (uwzględniająca przygotowanie testu, sprawdzenie i wydanie opinii o podniesieniu poziomu wiedzy każdego uczestnika lub nie): 55 h h. Forma szkoleniowa: preferowane interaktywne warsztaty III. Szkolenie obsługa klienta (w tym pacjenta) zagranicznego - mające na celu podniesienie kompetencji z zakresu: wiedzy i specyfiki obsługi pacjenta zagranicznego. a. Rodzaj zamówienia: CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu b. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od października 2014r. do końca marca 2015 r., zgodnie z harmonogramem szkoleń. c. Ilość godzin jednego grupowego dla ok. od 5 do 10 osób (1h szkoleniowa =45 min + 15 min przerwy): 12h, realizowanego w ciągu 2 dni d. Ilość grup szkoleniowych/edycji 2 e. Program powinien składać się z 2 modułów i uwzględniać niżej wymienione elementy: 1 MODUŁ: Charakterystyka rynków Rozwój wiedzy związany z planowaniem i realizacja koncepcji działań marketingowych i promocyjnych na rynkach zagranicznych Jak najlepiej wykorzystać udział w targach, misjach zagranicznych z punktu widzenia sprzedaży swoich usług Jak przedstawić unikalną ofertę dla klienta zagranicznego. 2 MODUŁ: Współpraca z operatorami turystycznymi: modele współpracy, prowizja f. Łączna ilość godzin szkoleniowych w ramach zamówienia: 24 h g. Łączna ilość trenerogodzin (uwzględniająca przygotowanie testu, sprawdzenie i wydanie opinii o podniesieniu poziomu wiedzy każdego uczestnika lub nie): 28 h h. Forma szkoleniowa: preferowane szkolenie w oparciu o metody problemowe (np.: wykład problemowy, konwersatoryjny, analizy przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów itp.) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Miejsce szkoleń: wskazane przez Zamawiającego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający ponosi koszty dojazdu i ewentualny nocleg trenerów. Zamawiający zapewnia: pomieszczenie do przeprowadzenie w tym wyposażenie sal, projektor, flip chart, w tym koszt wydruk skryptu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestników oraz usługę cateringową dla uczestników projektu. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW: Oferty mogą składać wyłącznie trenerzy/osoby fizyczne (nie firmy szkoleniowe) posiadający poniższe doświadczenie: a) dla szkoleń opisanych w punkcie 3 ppkt. I i II: 3 letnie w ch z obszaru zawartego w tematyce, w tym z zakresu usług medycznych prowadzenie min. 5 szkoleń z zakresu tematu wymienionego w zapytaniu oraz prowadzenie min. 1 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. b) dla szkoleń opisanych w punkcie 3 ppkt. III: 3 letnie w ch z obszaru zawartego w tematyce, w tym z zakresu usług medycznych prowadzenie min. 5 szkoleń z zakresu tematu wymienionego w zapytaniu Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. KRYTERIA OCENY OFERT 1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja wg następujących kryteriów: Dla szkoleń opisanych w punkcie 3 ppkt.i i II: - cena waga 55%, od 0-55 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty objęte w pkt.3 i 6 zapytania, metodologia obliczania pkt. ceny: pkt. ceny = cena najniższa*55 pkt /cena oferowana - doświadczenie waga 35%, od 0-35 pkt, min. 3 letnie doświadczenia w ch z obszaru zawartego w tematyce zamówienia oraz prowadzenie min. 5 szkoleń z zakresu tematu wymienionego w zapytaniu i 1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest punktowane; 35 pkt. oznacza przeprowadzenie 12 i więcej szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia. Po 5 punktów za każde dodatkowe ponad 5 szkoleń stanowiących wymóg formalny, z zakresu wymienionego w zapytaniu. dodatkowe waga 10%, 0-10 pkt., za przedstawienie referencji ze szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia, 2 pkt. za każdą pozytywną referencję ze szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia ; max. 10 pkt. można uzyskać za 5 i większą liczbę referencji. Dla szkoleń opisanych w punkcie 3 ppkt. III: - cena waga 55%, od 0-55 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty objęte w pkt.3 i 6 zapytania, metodologia obliczania pkt. ceny: pkt. ceny = cena najniższa*55 pkt /cena oferowana - praktyka w sprzedaży usług medycznych pacjentom zagranicznym waga 45%, od 0-45 pkt, 45 pkt. oznacza udokumentowaną praktykę w sprzedaży usług medycznych pacjentom zagranicznym w okresie 3 lat; 15 punktów za każdy rok praktyki. Dokumentowanie następuje poprzez poświadczenie lub referencje podmiotu z branży medycznej, dla którego taka sprzedaż się odbywała ze wskazaniem kraju pochodzenia pacjentów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 Zostanie wybrany Oferent, który spełni wymagania wymienione w pkt.4 i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych jako suma każdego z opisanych kryteriów w punkcie 5. Ocena ofert będzie przeprowadzana dla każdego tematu osobno. Oferent może złożyć ofertę częściową na wybrane opisane w punkcie 3 I, II albo III lub całościową. 6. OFERTA CENOWA POWINNA OBEJMOWAĆ: 1. Koszty przygotowania programów oraz opracowania materiałów szkoleniowych (skrypt, ćwiczenia śr. 30 str. max. do wydruku, ew. większa ilość materiałów będzie udostępniana uczestnikom na płytach DVD) i testów wiedzy (przed i po szkoleniu) oraz przygotowanie opinii dot. zwiększenia lub nie, wiedzy i umiejętności dla każdego uczestnika po szkoleniu. Wszystkie wymagania związane z prowadzeniem zajęć są opisane we wzorze umowy zlecenia na prowadzenie szkoleń zgodnych z niniejszym zapytaniem stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania. 2. Cena oferty winna być podawana jako cena jednostkowa brutto [kwota brutto rozumiana jest jako wszystkie koszty Zamawiającego (w tym zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego)], wyrażona w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku. 7.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1) Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie. 2) Ofertę można złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego w Toruniu przy ul. Moniuszki 10, do dnia r. do godz , otwarcie ofert nastąpi r. o godz , ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem Oferta świadczenie usługi szkoleniowej NIE OTWIERAĆ, pocztą na adres KPOP Lewiatan: ul. Moniuszki 10, Toruń pocztą elektroniczną na adres owy: ofertę należy przekazać w formie załącznika - skanu (PDF) wypełnioną oraz podpisaną, przy czym w przypadku wybrania oferty, która została przesłana owo, w dniu podpisania umowy należy dostarczyć jej papierową, oryginalną formę. 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 4) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 5) Otwarcie ofert jest jawne. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na poszczególne. 7) Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty jest Pani Anna Wit, Specjalista ds. rekrutacji szkoleń, kontakt pod nr tel ) Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie: 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 7 Zapytania. 9. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1) O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowani zostaną wszyscy biorący udział w postępowaniu drogą ową, oraz wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 2) W przypadku braku możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty ze względu na taką samą cenę i inne kryteria, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami 3) W przypadku przekroczenia kwoty oferty Zamawiający unieważni ofertę lub poprowadzi negocjacje 4)Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Załączniki: Nr 1: Formularz ofertowy Nr 2: Wzór curriculum vitae Nr 3: Wzór umowy zlecenia wiążący Wykonawcę/Oferenta z Zamawiającym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Załącznik.nr 1 do Zapytania ofertowego (miejscowość, data) Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10, Toruń Imię i nazwisko trenera: Adres: Nr telefonu: Adres FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferuję przeprowadzenie usługi szkoleniowej wymienionej w pkt. 3 zapytania ofertowego : 1)Szkolenia z zakresu marketingu usług medycznych TAK/NIE* 2) Szkolenia na temat technik sprzedażowych usług medycznych TAK/NIE* 3) Szkolenia obsługa klienta (w tym pacjenta) zagranicznego) TAK/NIE* *proszę skreślić nieprawidłową odpowiedź II. CENA OFERTY Oferuję wykonanie 1 godziny grupowego za kwotę brutto, w tym VAT 0.zł, Lp. Nazwa Cena brutto za 1 godzinę (w tym VAT 0 zł) grupowego w PLN wartości liczbowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku 1. Szkolenia z zakresu marketingu usług medycznych 2. Szkolenia na temat technik sprzedażowych usług medycznych 3. Szkolenia obsługa klienta (w tym pacjenta) zagranicznego Cena brutto (w tym VAT 0 zł) za całość z uwzględnieniem łącznej liczby trenerogodzin wartości liczbowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku 4 edycje = 55 trenerogodzin: wartość kolumny trzeciej x 55 CENA. 4 edycje = 55 trenerogodzin: wartość kolumny trzeciej x 55 CENA 2 edycje = 28 trenerogodzin: wartość kolumny trzeciej x 28 CENA Cena uwzględnia wszystkie obciążenia Zamawiającego (zarówno podatkowe, jak i inne w tym wobec ZUS) związane z rodzajem podpisanej umowy i sytuacji prawnej Wykonawcy. Całkowita cena oferty brutto jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będą podlegały żadnym zmianom w okresie obowiązywania umowy. Wartości liczbowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert cząstkowych proszę wypełnić tylko cenę wybranego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 III. Doświadczenie trenera prowadzenie szkoleń wymienionych w zapytaniu A. Szkolenia z zakresu marketingu usług medycznych 1. Lp. Data realizacji Tytuł Odbiorca (klient instytucjonalny) Kontakt tel. do osoby u klienta, która może potwierdzić, że szkolenie się odbyło Imię, nazwisko, stanowisko, telefon Oświadczam, że posiadam.(wpisać liczbę lat) letnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z obszaru zawartego w tematyce zamówienia. Dane zgodne z załączonym CV. 3. Załączam kopie.(wpisać liczbę) pozytywnych referencji ze szkoleń, jakie przeprowadziłam/em, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia. B. Szkolenia na temat technik sprzedażowych usług medycznych 1. Lp Data realizacji Tytuł Odbiorca (klient instytucjonalny) Kontakt tel. do osoby u klienta, która może potwierdzić, że szkolenie się odbyło Imię, nazwisko, stanowisko, telefon. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Oświadczam, że posiadam.(wpisać liczbę lat) letnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z obszaru zawartego w tematyce zamówienia. Dane zgodne z załączonym CV. 3. Załączam kopie.(wpisać liczbę) pozytywnych referencji ze szkoleń, jakie przeprowadziłam/em, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia. 4. A1.i B1 Doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lp Data realizacji Tytuł Numer poddziałania i/lub numowy o dofinansowanie projektu (np. poddziałanie POKL, UDA- POKL ) Odbiorca (klient instytucjonalny) C. Szkolenia obsługa klienta (w tym pacjenta) zagranicznego Lp. Data realizacji Tytuł Odbiorca (klient instytucjonalny) Kontakt tel. do osoby u klienta, która może potwierdzić, że szkolenie się odbyło Imię, nazwisko, stanowisko, telefon. Kontakt tel. do osoby u klienta, która może potwierdzić, że szkolenie się odbyło Imię, nazwisko, stanowisko, telefon Oświadczam, że posiadam.(wpisać liczbę lat) letnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z obszaru zawartego w tematyce zamówienia. Dane zgodne z załączonym CV. 3. Załączam kopie pozytywnych referencji lub poświadczeń firm dokumentujących moją praktykę w sprzedaży usług medycznych pacjentom zagranicznym w okresie.(wpisać liczbę lat) lat; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

9 Niniejszym oświadczam, iż : nie jestem w powiązany z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców (zw. dalej KPOPL) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu KPOPL lub osobami wykonującymi w imieniu KPOPL czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadanie co najmniej 5 % akcji lub udziałów; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 3 Zapytania ofertowego. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieni Pouczony/-a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art i 2 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym. Data i podpis Oferenta/Wykonawcy 1 Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

10 Załącznik.nr 2 do Zapytania ofertowego Curriculum vitae Lp. Wyszczególnienie Opis 1. Imię i nazwisko 2. Data urodzenia 3. Miejscowość zamieszkania 4. Nr telefonu 5. Adres 6. Posiadane wykształcenia (ukończone) wraz z tytułem 7. Nazwa uczelni na której uzyskano tytuł, wydział 8. Kierunek studiów 9. Specjalizacja 10. Rok ukończenia studiów I. Dane osobowe II Wykształcenia III Doświadczenie zawodowe 11. Nazwa pracodawcy okres zatrudnienia (mm-rr do mm-rr) stanowisko 12. Nazwa pracodawcy okres zatrudnienia (mm-rr do mm-rr) stanowisko 13. Nazwa pracodawcy okres zatrudnienia (mm-rr do mm-rr) stanowisko IV Dodatkowe informacje Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawidłowego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane są zgodne z prawdą.... podpis Oferenta/Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 Załącznik.nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Człowiek - najlepsza inwestycja Umowa zlecenia nr.. Zawarta dnia kwietnia 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Toruniu, ul. Moniuszki 10, NIP: , REGON , reprezentowaną przez :..Prezesa Zarządu Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej Zleceniodawcą, a Panią/nem, zamieszkałą/ym w.., ul.. NIP, PESEL.., Zwaną dalej Zleceniobiorcą Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności trenera w projekcie pt.: Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego, zwanego dalej projektem, realizowanego w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stany zdrowia osób pracujących Działania, 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr projektu: WND- POKL / Zlecenie obejmuje w szczególności wykonywanie następujących czynności: a) Przeprowadzenie. edycji (. x godzin szkoleniowych, łącznie.. godzin) pt.:.., którego celem jest b) W ramach Uczestnicy, będący osobami pracującymi w przedsiębiorstwach w branży medycznej, w województwie kujawsko-pomorskim nabędą i/lub podniosą wiedzę z zakresu:... c) Forma szkoleniowa: warsztaty, preferowane: kreatywne podejście do grupy docelowej. d) Przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczestników ankiet badających (test wiedzy) poziom wiedzy w zakresie opisanym w punkcie 2 b) na początku i na końcu oraz opracowanie wyników testów. e) Wypełnienie karty czasu pracy (protokół zdawczo-odbiorczy) i ewidencję godzin pracy w innych projektach dofinansowanych ze środków publicznych zgodnie z wzorem przekazanym przez Zleceniodawcę. f) Wypełnienie dziennika zajęć wraz z m.in. listą obecności, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zleceniodawcę. g) Przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych (z uwzględnieniem wytycznych związanych z promocją POKL) w postaci skryptu dla uczestników w formie elektronicznej i przekazanie go w terminie 10 dni przed rozpoczęciem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

12 w formacie: word/pdf (do uzgodnienia). Zleceniodawca dostarczy stosowne logotypy. h) Współpracę z koordynatorem, specjalistą ds. rekrutacji i szkoleń oraz pozostałą kadrą projektu. i) Współpracę w przygotowaniu danych związanych z udzielonym wsparciem, a niezbędnych do wypełnienia wniosków o płatność w zakresie osiąganych wskaźników miękkich i twardych oraz produktów związanych z realizacją zlecenia przekazanych przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie osobiście, od kwietnia 2014 do. 201 roku, zgodnie z harmonogram szkoleń. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania umowy i nie istnieją z jego strony żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji i składania oświadczeń wymaganych przez Zleceniodawcę w związku z wymogami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy Za wykonywanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości. PLN (słownie: złotych./100 groszy) za godzinę szkoleniową pracy (45 minut zegarowych+15 minut przerwy), potwierdzone protokołem odbioru zadań i godzin (protokół zdawczo-odbiorczy). 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi raz w miesiącu w terminie do 7 dnia następnego miesiąca, na podstawie wystawionego rachunku przez Zleceniobiorcę, na konto bankowe wskazane przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca wystawia rachunek po uzyskaniu akceptacji protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zleceniodawcę (koordynatora projektu) oraz dostarczeniu ewidencji godzin pracy w innych projektach finansowanych ze środków publicznych, poza tym, o którym mowa w 1 niniejszej umowy. 3. Od wynagrodzenia Zleceniodawca odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy i inne zobowiązania wyliczone na podstawie danych zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Zleceniodawcy środków z funduszu EFS. 5. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody pisemnej Zleceniodawcy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12

13 5 1. Zleceniobiorca odpowiada osobiście za mienie Zleceniodawcy powierzone mu w związku z wykonaniem umowy. 2. Z chwilą ustania umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić powierzone mu mienie w stanie nie pogorszonym lub na żądania Zleceniodawcy zwrócić jego równowartość W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę umowy, w tym niedotrzymania terminów, Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i odmówić wypłaty wynagrodzenia. 2. W przypadku, gdy uczestnicy projektu ocenią trenera (Zleceniobiorcę) w ankietach ewaluacyjnych w kategoriach: Wiedza prowadzącego w zakresie przedmiotu /spotkania i Umiejętności dydaktyczne prowadzącego sposób przekazania wiedzy/informacji, średnio poniżej 3 punktów w skali od 1 do 5, Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jak również zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu. 4. Zleceniobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody Zleceniodawcy lub osób trzecich spowodowane w związku z nienależytą realizacją przez niego przedmiotu umowy. 5. Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) w przypadku każdorazowego niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, w tym niedotrzymania przez niego terminów. 6. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne. Zleceniobiorca oświadcza, że: 7 1. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy i realizacją oraz promocją projektu wyraża zgodę na nieodpłatne wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmu, reportażu, materiału z jego wizerunkiem oraz rozpowszechnianie jego wizerunku przez Zleceniodawcę oraz dalsze rozpowszechnianie jego wizerunku przez jakiekolwiek podmioty działające na zlecenie Zleceniodawcy lub współpracujące ze Zleceniodawcą na utworach fotograficznych, filmowych itp. bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy. 2. Nie zgłasza i nie będzie zgłaszać do Zleceniodawcy i do jakichkolwiek podmiotów działających na zlecenie Zleceniodawcy lub współpracujących ze Zleceniodawcą, instytucji i organów jakichkolwiek roszczeń wynikających z rozpowszechniania jego wizerunku; 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszej umowy i projektu. 8 W przypadku, gdy w ramach niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe do utworu przysługują Zleceniodawcy w ramach wynagrodzenia określonego w par. 3 umowy. Zleceniobiorca przenosi wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania z utworu na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji w kraju i za granicą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13

14 9 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej tajemnicy wszystkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków niniejszej umowy. 2. W dniu ustania umowy Zleceniobiorca wyda Zleceniodawcy w stanie uporządkowanym wszelką dokumentację (papierową i elektroniczną) powstałą i zgromadzoną w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi informacjami uzyskanymi w trakcie wykonywania umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania swoich obowiązków i powstrzymać się od przekazywania ich innym osobom, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania i nierozpowszechniania bez pisemnej zgody Zleceniodawcy dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania umowy, utrwalonych w dowolnej postaci, w tym w systemie elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nierozpowszechniania wiadomości, które mogłyby naruszyć interes lub dobre imię Zleceniodawcy. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddzialania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zleceniodawca Zleceniobiorca Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 imię i nazwisko Załącznik nr 1 do umowy zlecenia nr OŚWIADCZENIE * osoby, z którą została podpisana umowa zlecenie I. Umowa zawarta z własnym pracodawcą. II. Umowa zlecenie zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia. 1. Oświadczam, że jestem uczniem studentem (właściwe zaznaczyć) do 26 roku życia (wpisać tak lub nie) nazwa uczelni/szkoły.. kierunek, tryb nauki/studiów, rok nauki/studiów III. Umowa zlecenie jest jedynym zatrudnieniem. 1. Oświadczam, że umowa zlecenie jest moim jedynym zatrudnienie. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (wpisać chcę lub nie chcę) IV. Umowa zlecenie zawarta z pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca. 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem pracownikiem innego zakładu pracy.. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia (wpisać tak lub nie) 3. Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie z tytułu stosunku pracy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie to oświadczam, że... podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu rentowemu z tytułu umowy zlecenie (wpisać chcę lub nie chcę) 4. Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia to oświadczam, że podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy o dzieło. (wpisać chcę lub nie) V. Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli umowa zlecenie jest jedynym zatrudnieniem. 1. Oświadczam, że umowa zlecenie jest moim jedynym zatrudnieniem (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że... dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu chorobowemu (wpisać chcę lub nie chcę) 3. Oddział ZUS/numer emerytury-renty VI. Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli oprócz umowy zlecenie emeryt lub rencista jest równocześnie pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15

16 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że.. dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy zlecenie (wpisać chcę lub nie chcę) Oddział ZUS/numer emerytury-renty VII. Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli emeryt lub rencista jest równocześnie pracownikiem zakładu pracy, z którym zawarł umowę zlecenia lub jeżeli w oparciu o inną umowę zlecenia wykonuje już pracę na rzecz innego zakładu pracy. 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem równocześnie pracownikiem zakładu pracy, z którym zawarłem/am umowę zlecenia. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie wykonują już w oparciu o inną umowę zlecenia pracę na rzecz zakładu pracy. (wpisać tak lub nie) 3. Oddział ZUS/numer emerytury-renty..... imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie data i podpis * Osoba, z którą podpisywana jest umowa zlecenie wypełnia tylko jeden punkt oświadczenia (od I do VII) w zależności od sytuacji w jakiej się znajduje w dniu podpisywania umowy zlecenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16

17 Załącznik nr 2 do umowy zlecenia nr OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą. Oświadczam, że w szczególności nie występują wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a Zleceniobiorcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. ponadto 1. Oświadczam, iż realizacja zadań określonych w niniejszej umowie nie wiąże się z konfliktem interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczam, iż obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich realizowanych przeze mnie umów o pracę i umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań określonych w niniejszej umowie. Oświadczam, że łączne zaangażowanie Zleceniobiorcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. 2. Zobowiązuję się do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku zaangażowania w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie data i podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 16 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Umowa zlecenia nr. Zawarta dnia 30 kwietnia 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Toruniu, ul. Moniuszki 10, NIP: 9562180609, REGON 340200460, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZARZĄDZANIE RYZYKIEM/WHSZ/ UDA-POKL.02.01.01-00-177/12

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZARZĄDZANIE RYZYKIEM/WHSZ/ UDA-POKL.02.01.01-00-177/12 Słupsk, 28 lipca 2014 roku I. Zamawiający ZAPYTANIE OFERTOWE /ZARZĄDZANIE RYZYKIEM/WHSZ/ UDA-POKL.02.01.01-00-177/12 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 25 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 2 dwudniowych szkoleń (każde w wymiarze 16 godzin) pt. Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia

Bardziej szczegółowo

str. 1 20 maja 2014 roku

str. 1 20 maja 2014 roku 20 maja 2014 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie badań rynkowych i marketingowych dotyczących brytyjskiego rynku zbytu dla usług medycznych

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. Nazwa i siedziba Wykonawcy: telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON...

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. Nazwa i siedziba Wykonawcy: telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Projekt Klucz do kompetencji-program rozwojowy szkół powiatu płockiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach... (nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja POSTĘPOWANIE NR 1/NP50+/2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Łódź, dnia.. r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW MOTYWACYJNYCH ( ZAPYTANIE ) W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 02.05.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, dnia 02.05.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 02.05.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenerów prowadzących szkolenia szyte na miarę w projekcie pt. Indywidualna diagnoza kompetencji praktyczne i interaktywne szkolenia biznesowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja POSTĘPOWANIE NR 4/NP50+/2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Łódź, dnia.. r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI ( ZAPYTANIE ) W związku z realizacją projektu Nowy

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji Bydgoszcz, wrzesień 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opoczno, dnia 22 września 2014 r. OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji indywidualnej w domu chorego w ramach prowadzonego projektu: Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012 Katowice, 25.10.2012 Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012 W związku z realizacją projektu Adaptacja do zmiany realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax..

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax.. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 OFERTA (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. REGON NIP. e-mail:..... Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2012,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/K016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/K016 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań, dnia 29.04.2016 Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/K016 dotyczy przeprowadzenia szkoleń Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21 Wynajem Lokalu Biurowego w Krakowie Szanowni Państwo, Informujemy, że nasza firma w ramach Projektu pt. BADANIA NAD MASOWYM PRZECHOWYWANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I PRZETWARZANIEM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 Nabór wykładowcy do przeprowadzenia wykładu z zakresu: Silniki lotnicze klasyfikacja, materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne dla studentów 3. roku I stopnia kierunku Mechanika

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014

ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014 14 kwietnia 2014r. ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014 Strona 1 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 17 /T/ ZPEWP/2015 z dnia 10.02.2015r. Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy:

O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 17 /T/ ZPEWP/2015 z dnia 10.02.2015r. Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy: Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy. LUDZKI PRIORYTET II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH, DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.06.2013 r.

Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, r. Numer zamówienia: 3/HOR/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, r. Numer zamówienia: 3/HOR/2016 Lublin, 29.06.2016r. 1. Zamawiający: Creator Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 5/3b, 20-006 Lublin Biuro Projektu ul. Kołłątaja 5/3b, 20-006 Lublin tel./fax 81 526 18 02 e-mail: biuro@creator-polska.eu ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Miejscowość i data: Siedlce, dn. 29.10.2012 r. Dane Zamawiającego: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9 08-110 Siedlce Nr zapytania ofertowego: 02/POKL/2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Kraków, dnia 27.01.2014 r. Szanowni Państwo, Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia pt. Empowerement - zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65

Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65 Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65 Kielce, 07.01.2013r. Dotyczące zatrudnienia wykładowcy prowadzącego Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, Kod kursu:

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Strona1 Poznań, 12.05.2014 SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk:

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk: Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY Przedmiotem oferty jest zapewnienie trenerów na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych z zakresu tematycznego: 1. Magazynier Logistyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.04.2014 r.

Warszawa, dnia 11.04.2014 r. Warszawa, dnia 11.04.2014 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

za łączną cenę:,.. PLN brutto

za łączną cenę:,.. PLN brutto Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, dnia.0.05 r. Załącznik nr do Zapytania ofertowego z dnia.0.05 r. Nazwa firmy / Imię i Nazwisko Wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 25 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a POKL 9.1.2/174/2/2013 Góra Kalwaria dn. 28.06.2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu Gdańsk, dnia 29.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL dotyczące naboru na stanowisko Asystent Kierownika Projektu dla Projektu Menadżer jutro wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr...

FORMULARZ OFERTOWY Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr... FORMULARZ OFERTOWY Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr... z dnia 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Zielone Przedszkola Sp. z o.o. Ul. Wolbromska 20 61-341 Poznań NIP: 7822446228 KRS: 0000313499 2.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/542/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/542/2014 Warszawa, dnia 12.11.2014 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 160; Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl; e-mail: malgorzata.stodulna@mirip.org.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r. Lublin, 19.02.2015r. 1. Zamawiający: Creator Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 5/3b, 20-006 Lublin Biuro Projektu ul. Kołłątaja 3/13, 20-006 Lublin tel./fax 81 533 17 40 e-mail: e.brzyska@creator-polska.eu ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia: Supraśl, dnia 09 września 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu, który działa w imieniu Burmistrza Supraśla zaprasza do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

88 godzin dydaktycznych szkolenia

88 godzin dydaktycznych szkolenia Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław, 28.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/04/01/2013/CNP2 na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POIR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POIR/2015 dotyczące wyboru personelu na stanowisko UX specialist Utworzenie stanowiska pracy jest planowane w ramach projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego, eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo