Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki Toruń NIP: , REGON TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze zapytanie jest zapytaniem ofertowym ze względu na stosowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasadę konkurencyjności. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.2). 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (kod CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu) dla personelu zatrudnionego w mikro, małych średnich przedsiębiorstwach branży medycznej z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestników projektu Branża medyczna siłą regiony kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Szkolenia z zakresu marketingu usług medycznych - mające na celu podniesienie kompetencji uczestników projektu, z zakresu: marketingu usług medycznych. a. Rodzaj zamówienia: CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu b. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od kwietnia 2014r. do końca grudnia 2014 r., zgodnie z harmonogramem szkoleń. c. Ilość godzin jednego grupowego dla ok. od 5 do 10 osób (1h szkoleniowa =45 min+15 min przerwy): 12h, realizowanego w ciągu 2 dni d. Ilość grup szkoleniowych/edycji 4 e. Program powinien uwzględniać niżej wymienione elementy: 1) Marketing usług-sprzedawanie niewidzialnego 2) Kreowanie wizerunku placówki medycznej 3) Marketing i strategia działania uwzględniająca komunikację wirtualną 4) Marketing relacji w opiece zdrowotnej 5) Pułapki i etyka w marketingu 6) Narzędzia marketingowe w branży medycznej 7) Rynki docelowe 8) Konsumenci i ich zachowania na rynku usług medycznych 9) Profesjonalna obsługa pacjenta 10) Przyszłość marketingu w branży medycznej f. Łączna ilość godzin szkoleniowych w ramach zamówienia: 48 h g. Łączna ilość trenerogodzin (uwzględniająca przygotowanie testu, sprawdzenie i wydanie opinii o podniesieniu poziomu wiedzy każdego uczestnika lub nie): 55 h h. Forma szkoleniowa: preferowane interaktywne warsztaty II. Szkolenie na temat technik sprzedażowych usług medycznych - mający na celu podniesienie kompetencji z zakresu: sprzedaży usług medycznych na rynku komercyjnym (krajowym i zagranicznym). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 a. Rodzaj zamówienia: CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu b. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od kwietnia 2014r. do końca grudnia 2014 r., zgodnie z harmonogramem szkoleń. c. Ilość godzin jednego grupowego dla ok. od 5 do 10 osób (1h szkoleniowa =45 min + 15 min przerwy): 12h, realizowanego w ciągu 2 dni, d. Ilość grup szkoleniowych/edycji 4 e. Program powinien uwzględniać niżej wymienione elementy: 1. Metody zwiększania efektywności sprzedaży usług medycznych; 2. Standardy wymagane przy obsłudze pacjentów; 3. Podniesienie poziomu samo motywacji 4. Umiejętność szybkiego budowania relacji z kontrahentami 5. Umiejętność odpowiadania na obiekcje pacjentów; 6. Budowanie klimatu i relacji w obsłudze klienta (pacjenta); 7. Specyfika zdalnej sprzedaży usług medycznych (przez Internet i telefon; możliwość wykorzystania współpracy z pracownikami np. na urlopach wychowawczych) f. Łączna ilość godzin szkoleniowych w ramach zamówienia: 48 h g. Łączna ilość trenerogodzin (uwzględniająca przygotowanie testu, sprawdzenie i wydanie opinii o podniesieniu poziomu wiedzy każdego uczestnika lub nie): 55 h h. Forma szkoleniowa: preferowane interaktywne warsztaty III. Szkolenie obsługa klienta (w tym pacjenta) zagranicznego - mające na celu podniesienie kompetencji z zakresu: wiedzy i specyfiki obsługi pacjenta zagranicznego. a. Rodzaj zamówienia: CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu b. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od października 2014r. do końca marca 2015 r., zgodnie z harmonogramem szkoleń. c. Ilość godzin jednego grupowego dla ok. od 5 do 10 osób (1h szkoleniowa =45 min + 15 min przerwy): 12h, realizowanego w ciągu 2 dni d. Ilość grup szkoleniowych/edycji 2 e. Program powinien składać się z 2 modułów i uwzględniać niżej wymienione elementy: 1 MODUŁ: Charakterystyka rynków Rozwój wiedzy związany z planowaniem i realizacja koncepcji działań marketingowych i promocyjnych na rynkach zagranicznych Jak najlepiej wykorzystać udział w targach, misjach zagranicznych z punktu widzenia sprzedaży swoich usług Jak przedstawić unikalną ofertę dla klienta zagranicznego. 2 MODUŁ: Współpraca z operatorami turystycznymi: modele współpracy, prowizja f. Łączna ilość godzin szkoleniowych w ramach zamówienia: 24 h g. Łączna ilość trenerogodzin (uwzględniająca przygotowanie testu, sprawdzenie i wydanie opinii o podniesieniu poziomu wiedzy każdego uczestnika lub nie): 28 h h. Forma szkoleniowa: preferowane szkolenie w oparciu o metody problemowe (np.: wykład problemowy, konwersatoryjny, analizy przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów itp.) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Miejsce szkoleń: wskazane przez Zamawiającego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający ponosi koszty dojazdu i ewentualny nocleg trenerów. Zamawiający zapewnia: pomieszczenie do przeprowadzenie w tym wyposażenie sal, projektor, flip chart, w tym koszt wydruk skryptu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestników oraz usługę cateringową dla uczestników projektu. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW: Oferty mogą składać wyłącznie trenerzy/osoby fizyczne (nie firmy szkoleniowe) posiadający poniższe doświadczenie: a) dla szkoleń opisanych w punkcie 3 ppkt. I i II: 3 letnie w ch z obszaru zawartego w tematyce, w tym z zakresu usług medycznych prowadzenie min. 5 szkoleń z zakresu tematu wymienionego w zapytaniu oraz prowadzenie min. 1 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. b) dla szkoleń opisanych w punkcie 3 ppkt. III: 3 letnie w ch z obszaru zawartego w tematyce, w tym z zakresu usług medycznych prowadzenie min. 5 szkoleń z zakresu tematu wymienionego w zapytaniu Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wykluczone są osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. KRYTERIA OCENY OFERT 1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja wg następujących kryteriów: Dla szkoleń opisanych w punkcie 3 ppkt.i i II: - cena waga 55%, od 0-55 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty objęte w pkt.3 i 6 zapytania, metodologia obliczania pkt. ceny: pkt. ceny = cena najniższa*55 pkt /cena oferowana - doświadczenie waga 35%, od 0-35 pkt, min. 3 letnie doświadczenia w ch z obszaru zawartego w tematyce zamówienia oraz prowadzenie min. 5 szkoleń z zakresu tematu wymienionego w zapytaniu i 1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest punktowane; 35 pkt. oznacza przeprowadzenie 12 i więcej szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia. Po 5 punktów za każde dodatkowe ponad 5 szkoleń stanowiących wymóg formalny, z zakresu wymienionego w zapytaniu. dodatkowe waga 10%, 0-10 pkt., za przedstawienie referencji ze szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia, 2 pkt. za każdą pozytywną referencję ze szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia ; max. 10 pkt. można uzyskać za 5 i większą liczbę referencji. Dla szkoleń opisanych w punkcie 3 ppkt. III: - cena waga 55%, od 0-55 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty objęte w pkt.3 i 6 zapytania, metodologia obliczania pkt. ceny: pkt. ceny = cena najniższa*55 pkt /cena oferowana - praktyka w sprzedaży usług medycznych pacjentom zagranicznym waga 45%, od 0-45 pkt, 45 pkt. oznacza udokumentowaną praktykę w sprzedaży usług medycznych pacjentom zagranicznym w okresie 3 lat; 15 punktów za każdy rok praktyki. Dokumentowanie następuje poprzez poświadczenie lub referencje podmiotu z branży medycznej, dla którego taka sprzedaż się odbywała ze wskazaniem kraju pochodzenia pacjentów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 Zostanie wybrany Oferent, który spełni wymagania wymienione w pkt.4 i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych jako suma każdego z opisanych kryteriów w punkcie 5. Ocena ofert będzie przeprowadzana dla każdego tematu osobno. Oferent może złożyć ofertę częściową na wybrane opisane w punkcie 3 I, II albo III lub całościową. 6. OFERTA CENOWA POWINNA OBEJMOWAĆ: 1. Koszty przygotowania programów oraz opracowania materiałów szkoleniowych (skrypt, ćwiczenia śr. 30 str. max. do wydruku, ew. większa ilość materiałów będzie udostępniana uczestnikom na płytach DVD) i testów wiedzy (przed i po szkoleniu) oraz przygotowanie opinii dot. zwiększenia lub nie, wiedzy i umiejętności dla każdego uczestnika po szkoleniu. Wszystkie wymagania związane z prowadzeniem zajęć są opisane we wzorze umowy zlecenia na prowadzenie szkoleń zgodnych z niniejszym zapytaniem stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania. 2. Cena oferty winna być podawana jako cena jednostkowa brutto [kwota brutto rozumiana jest jako wszystkie koszty Zamawiającego (w tym zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego)], wyrażona w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku. 7.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1) Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie. 2) Ofertę można złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego w Toruniu przy ul. Moniuszki 10, do dnia r. do godz , otwarcie ofert nastąpi r. o godz , ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem Oferta świadczenie usługi szkoleniowej NIE OTWIERAĆ, pocztą na adres KPOP Lewiatan: ul. Moniuszki 10, Toruń pocztą elektroniczną na adres owy: ofertę należy przekazać w formie załącznika - skanu (PDF) wypełnioną oraz podpisaną, przy czym w przypadku wybrania oferty, która została przesłana owo, w dniu podpisania umowy należy dostarczyć jej papierową, oryginalną formę. 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 4) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 5) Otwarcie ofert jest jawne. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na poszczególne. 7) Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty jest Pani Anna Wit, Specjalista ds. rekrutacji szkoleń, kontakt pod nr tel ) Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie: 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 7 Zapytania. 9. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1) O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowani zostaną wszyscy biorący udział w postępowaniu drogą ową, oraz wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 2) W przypadku braku możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty ze względu na taką samą cenę i inne kryteria, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami 3) W przypadku przekroczenia kwoty oferty Zamawiający unieważni ofertę lub poprowadzi negocjacje 4)Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Załączniki: Nr 1: Formularz ofertowy Nr 2: Wzór curriculum vitae Nr 3: Wzór umowy zlecenia wiążący Wykonawcę/Oferenta z Zamawiającym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Załącznik.nr 1 do Zapytania ofertowego (miejscowość, data) Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10, Toruń Imię i nazwisko trenera: Adres: Nr telefonu: Adres FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferuję przeprowadzenie usługi szkoleniowej wymienionej w pkt. 3 zapytania ofertowego : 1)Szkolenia z zakresu marketingu usług medycznych TAK/NIE* 2) Szkolenia na temat technik sprzedażowych usług medycznych TAK/NIE* 3) Szkolenia obsługa klienta (w tym pacjenta) zagranicznego) TAK/NIE* *proszę skreślić nieprawidłową odpowiedź II. CENA OFERTY Oferuję wykonanie 1 godziny grupowego za kwotę brutto, w tym VAT 0.zł, Lp. Nazwa Cena brutto za 1 godzinę (w tym VAT 0 zł) grupowego w PLN wartości liczbowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku 1. Szkolenia z zakresu marketingu usług medycznych 2. Szkolenia na temat technik sprzedażowych usług medycznych 3. Szkolenia obsługa klienta (w tym pacjenta) zagranicznego Cena brutto (w tym VAT 0 zł) za całość z uwzględnieniem łącznej liczby trenerogodzin wartości liczbowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku 4 edycje = 55 trenerogodzin: wartość kolumny trzeciej x 55 CENA. 4 edycje = 55 trenerogodzin: wartość kolumny trzeciej x 55 CENA 2 edycje = 28 trenerogodzin: wartość kolumny trzeciej x 28 CENA Cena uwzględnia wszystkie obciążenia Zamawiającego (zarówno podatkowe, jak i inne w tym wobec ZUS) związane z rodzajem podpisanej umowy i sytuacji prawnej Wykonawcy. Całkowita cena oferty brutto jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będą podlegały żadnym zmianom w okresie obowiązywania umowy. Wartości liczbowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert cząstkowych proszę wypełnić tylko cenę wybranego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 III. Doświadczenie trenera prowadzenie szkoleń wymienionych w zapytaniu A. Szkolenia z zakresu marketingu usług medycznych 1. Lp. Data realizacji Tytuł Odbiorca (klient instytucjonalny) Kontakt tel. do osoby u klienta, która może potwierdzić, że szkolenie się odbyło Imię, nazwisko, stanowisko, telefon Oświadczam, że posiadam.(wpisać liczbę lat) letnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z obszaru zawartego w tematyce zamówienia. Dane zgodne z załączonym CV. 3. Załączam kopie.(wpisać liczbę) pozytywnych referencji ze szkoleń, jakie przeprowadziłam/em, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia. B. Szkolenia na temat technik sprzedażowych usług medycznych 1. Lp Data realizacji Tytuł Odbiorca (klient instytucjonalny) Kontakt tel. do osoby u klienta, która może potwierdzić, że szkolenie się odbyło Imię, nazwisko, stanowisko, telefon. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Oświadczam, że posiadam.(wpisać liczbę lat) letnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z obszaru zawartego w tematyce zamówienia. Dane zgodne z załączonym CV. 3. Załączam kopie.(wpisać liczbę) pozytywnych referencji ze szkoleń, jakie przeprowadziłam/em, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia. 4. A1.i B1 Doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lp Data realizacji Tytuł Numer poddziałania i/lub numowy o dofinansowanie projektu (np. poddziałanie POKL, UDA- POKL ) Odbiorca (klient instytucjonalny) C. Szkolenia obsługa klienta (w tym pacjenta) zagranicznego Lp. Data realizacji Tytuł Odbiorca (klient instytucjonalny) Kontakt tel. do osoby u klienta, która może potwierdzić, że szkolenie się odbyło Imię, nazwisko, stanowisko, telefon. Kontakt tel. do osoby u klienta, która może potwierdzić, że szkolenie się odbyło Imię, nazwisko, stanowisko, telefon Oświadczam, że posiadam.(wpisać liczbę lat) letnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z obszaru zawartego w tematyce zamówienia. Dane zgodne z załączonym CV. 3. Załączam kopie pozytywnych referencji lub poświadczeń firm dokumentujących moją praktykę w sprzedaży usług medycznych pacjentom zagranicznym w okresie.(wpisać liczbę lat) lat; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

9 Niniejszym oświadczam, iż : nie jestem w powiązany z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców (zw. dalej KPOPL) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu KPOPL lub osobami wykonującymi w imieniu KPOPL czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadanie co najmniej 5 % akcji lub udziałów; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 3 Zapytania ofertowego. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieni Pouczony/-a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art i 2 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym. Data i podpis Oferenta/Wykonawcy 1 Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

10 Załącznik.nr 2 do Zapytania ofertowego Curriculum vitae Lp. Wyszczególnienie Opis 1. Imię i nazwisko 2. Data urodzenia 3. Miejscowość zamieszkania 4. Nr telefonu 5. Adres 6. Posiadane wykształcenia (ukończone) wraz z tytułem 7. Nazwa uczelni na której uzyskano tytuł, wydział 8. Kierunek studiów 9. Specjalizacja 10. Rok ukończenia studiów I. Dane osobowe II Wykształcenia III Doświadczenie zawodowe 11. Nazwa pracodawcy okres zatrudnienia (mm-rr do mm-rr) stanowisko 12. Nazwa pracodawcy okres zatrudnienia (mm-rr do mm-rr) stanowisko 13. Nazwa pracodawcy okres zatrudnienia (mm-rr do mm-rr) stanowisko IV Dodatkowe informacje Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawidłowego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane są zgodne z prawdą.... podpis Oferenta/Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 Załącznik.nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Człowiek - najlepsza inwestycja Umowa zlecenia nr.. Zawarta dnia kwietnia 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Toruniu, ul. Moniuszki 10, NIP: , REGON , reprezentowaną przez :..Prezesa Zarządu Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej Zleceniodawcą, a Panią/nem, zamieszkałą/ym w.., ul.. NIP, PESEL.., Zwaną dalej Zleceniobiorcą Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności trenera w projekcie pt.: Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego, zwanego dalej projektem, realizowanego w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stany zdrowia osób pracujących Działania, 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr projektu: WND- POKL / Zlecenie obejmuje w szczególności wykonywanie następujących czynności: a) Przeprowadzenie. edycji (. x godzin szkoleniowych, łącznie.. godzin) pt.:.., którego celem jest b) W ramach Uczestnicy, będący osobami pracującymi w przedsiębiorstwach w branży medycznej, w województwie kujawsko-pomorskim nabędą i/lub podniosą wiedzę z zakresu:... c) Forma szkoleniowa: warsztaty, preferowane: kreatywne podejście do grupy docelowej. d) Przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczestników ankiet badających (test wiedzy) poziom wiedzy w zakresie opisanym w punkcie 2 b) na początku i na końcu oraz opracowanie wyników testów. e) Wypełnienie karty czasu pracy (protokół zdawczo-odbiorczy) i ewidencję godzin pracy w innych projektach dofinansowanych ze środków publicznych zgodnie z wzorem przekazanym przez Zleceniodawcę. f) Wypełnienie dziennika zajęć wraz z m.in. listą obecności, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zleceniodawcę. g) Przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych (z uwzględnieniem wytycznych związanych z promocją POKL) w postaci skryptu dla uczestników w formie elektronicznej i przekazanie go w terminie 10 dni przed rozpoczęciem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

12 w formacie: word/pdf (do uzgodnienia). Zleceniodawca dostarczy stosowne logotypy. h) Współpracę z koordynatorem, specjalistą ds. rekrutacji i szkoleń oraz pozostałą kadrą projektu. i) Współpracę w przygotowaniu danych związanych z udzielonym wsparciem, a niezbędnych do wypełnienia wniosków o płatność w zakresie osiąganych wskaźników miękkich i twardych oraz produktów związanych z realizacją zlecenia przekazanych przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie osobiście, od kwietnia 2014 do. 201 roku, zgodnie z harmonogram szkoleń. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania umowy i nie istnieją z jego strony żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji i składania oświadczeń wymaganych przez Zleceniodawcę w związku z wymogami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy Za wykonywanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości. PLN (słownie: złotych./100 groszy) za godzinę szkoleniową pracy (45 minut zegarowych+15 minut przerwy), potwierdzone protokołem odbioru zadań i godzin (protokół zdawczo-odbiorczy). 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi raz w miesiącu w terminie do 7 dnia następnego miesiąca, na podstawie wystawionego rachunku przez Zleceniobiorcę, na konto bankowe wskazane przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca wystawia rachunek po uzyskaniu akceptacji protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zleceniodawcę (koordynatora projektu) oraz dostarczeniu ewidencji godzin pracy w innych projektach finansowanych ze środków publicznych, poza tym, o którym mowa w 1 niniejszej umowy. 3. Od wynagrodzenia Zleceniodawca odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy i inne zobowiązania wyliczone na podstawie danych zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Zleceniodawcy środków z funduszu EFS. 5. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody pisemnej Zleceniodawcy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12

13 5 1. Zleceniobiorca odpowiada osobiście za mienie Zleceniodawcy powierzone mu w związku z wykonaniem umowy. 2. Z chwilą ustania umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić powierzone mu mienie w stanie nie pogorszonym lub na żądania Zleceniodawcy zwrócić jego równowartość W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę umowy, w tym niedotrzymania terminów, Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i odmówić wypłaty wynagrodzenia. 2. W przypadku, gdy uczestnicy projektu ocenią trenera (Zleceniobiorcę) w ankietach ewaluacyjnych w kategoriach: Wiedza prowadzącego w zakresie przedmiotu /spotkania i Umiejętności dydaktyczne prowadzącego sposób przekazania wiedzy/informacji, średnio poniżej 3 punktów w skali od 1 do 5, Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jak również zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu. 4. Zleceniobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody Zleceniodawcy lub osób trzecich spowodowane w związku z nienależytą realizacją przez niego przedmiotu umowy. 5. Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) w przypadku każdorazowego niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, w tym niedotrzymania przez niego terminów. 6. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne. Zleceniobiorca oświadcza, że: 7 1. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy i realizacją oraz promocją projektu wyraża zgodę na nieodpłatne wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmu, reportażu, materiału z jego wizerunkiem oraz rozpowszechnianie jego wizerunku przez Zleceniodawcę oraz dalsze rozpowszechnianie jego wizerunku przez jakiekolwiek podmioty działające na zlecenie Zleceniodawcy lub współpracujące ze Zleceniodawcą na utworach fotograficznych, filmowych itp. bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy. 2. Nie zgłasza i nie będzie zgłaszać do Zleceniodawcy i do jakichkolwiek podmiotów działających na zlecenie Zleceniodawcy lub współpracujących ze Zleceniodawcą, instytucji i organów jakichkolwiek roszczeń wynikających z rozpowszechniania jego wizerunku; 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszej umowy i projektu. 8 W przypadku, gdy w ramach niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe do utworu przysługują Zleceniodawcy w ramach wynagrodzenia określonego w par. 3 umowy. Zleceniobiorca przenosi wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania z utworu na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji w kraju i za granicą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13

14 9 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej tajemnicy wszystkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków niniejszej umowy. 2. W dniu ustania umowy Zleceniobiorca wyda Zleceniodawcy w stanie uporządkowanym wszelką dokumentację (papierową i elektroniczną) powstałą i zgromadzoną w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi informacjami uzyskanymi w trakcie wykonywania umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania swoich obowiązków i powstrzymać się od przekazywania ich innym osobom, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania i nierozpowszechniania bez pisemnej zgody Zleceniodawcy dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania umowy, utrwalonych w dowolnej postaci, w tym w systemie elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nierozpowszechniania wiadomości, które mogłyby naruszyć interes lub dobre imię Zleceniodawcy. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddzialania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zleceniodawca Zleceniobiorca Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 imię i nazwisko Załącznik nr 1 do umowy zlecenia nr OŚWIADCZENIE * osoby, z którą została podpisana umowa zlecenie I. Umowa zawarta z własnym pracodawcą. II. Umowa zlecenie zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia. 1. Oświadczam, że jestem uczniem studentem (właściwe zaznaczyć) do 26 roku życia (wpisać tak lub nie) nazwa uczelni/szkoły.. kierunek, tryb nauki/studiów, rok nauki/studiów III. Umowa zlecenie jest jedynym zatrudnieniem. 1. Oświadczam, że umowa zlecenie jest moim jedynym zatrudnienie. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (wpisać chcę lub nie chcę) IV. Umowa zlecenie zawarta z pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca. 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem pracownikiem innego zakładu pracy.. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia (wpisać tak lub nie) 3. Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie z tytułu stosunku pracy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie to oświadczam, że... podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu rentowemu z tytułu umowy zlecenie (wpisać chcę lub nie chcę) 4. Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia to oświadczam, że podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy o dzieło. (wpisać chcę lub nie) V. Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli umowa zlecenie jest jedynym zatrudnieniem. 1. Oświadczam, że umowa zlecenie jest moim jedynym zatrudnieniem (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że... dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu chorobowemu (wpisać chcę lub nie chcę) 3. Oddział ZUS/numer emerytury-renty VI. Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli oprócz umowy zlecenie emeryt lub rencista jest równocześnie pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15

16 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem pracownikiem innego zakładu pracy niż zleceniodawca (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że.. dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy zlecenie (wpisać chcę lub nie chcę) Oddział ZUS/numer emerytury-renty VII. Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą (właściwe zaznaczyć) jeżeli emeryt lub rencista jest równocześnie pracownikiem zakładu pracy, z którym zawarł umowę zlecenia lub jeżeli w oparciu o inną umowę zlecenia wykonuje już pracę na rzecz innego zakładu pracy. 1. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie jestem równocześnie pracownikiem zakładu pracy, z którym zawarłem/am umowę zlecenia. (wpisać tak lub nie) 2. Oświadczam, że oprócz umowy zlecenie wykonują już w oparciu o inną umowę zlecenia pracę na rzecz zakładu pracy. (wpisać tak lub nie) 3. Oddział ZUS/numer emerytury-renty..... imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie data i podpis * Osoba, z którą podpisywana jest umowa zlecenie wypełnia tylko jeden punkt oświadczenia (od I do VII) w zależności od sytuacji w jakiej się znajduje w dniu podpisywania umowy zlecenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16

17 Załącznik nr 2 do umowy zlecenia nr OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą. Oświadczam, że w szczególności nie występują wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a Zleceniobiorcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. ponadto 1. Oświadczam, iż realizacja zadań określonych w niniejszej umowie nie wiąże się z konfliktem interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczam, iż obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich realizowanych przeze mnie umów o pracę i umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań określonych w niniejszej umowie. Oświadczam, że łączne zaangażowanie Zleceniobiorcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. 2. Zobowiązuję się do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku zaangażowania w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie data i podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo