RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANA SKONSOLDOWANEGO SPRA WOZDANA FNANSOWEGO GRUPY KAPTALOWEJ GRAAL Z SEDZB.t\ W WEJHEROWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2011 ROKU

2 Raport niezale:inego bieglego rewidenta dla Akcjonadllszy i Rady Nadzorczej GRAAL Sp6!ka Akcyjna z siedzibq w Wejherowie Rap011 tell ZOital oprolyjlva/!y V ifviqzkll Z badaniem Jkol1so/idOJvamgo jprmvozdania jinal1jojvego Gmpy KapilalOJvej GRAAL Z sied'(jbq V Wejherowie za okm od 1 stycil1ia do 31 gl1ldllia 2011 rokll. l"\aport tell pojvinie" ry/ "iytaf!)' vraz Z opiniq bieg/ego remaell/(l do()"'zqcq JJ:YW Jl!.YflJieniollego skonjo!idolvonego sprajvozdania jit/(l1j'ojvego. Raport ZatlJiera 22 kolejno polllljerojvone JVJ!J' i sklada fie Z l1ajt~pl!jqj)'th t:z{ki: Strona [2]1 CZfSC og61na 2 ~ ~ ==~S~r=t='l=a=cl=a=1i ~,~n=a=n=s=o=",=a======~~================================~~~====: il======~7======1 jii[ nformacje szczeg6lowe -jl :::!::J 1 ~

3 1. CZJ;:SC OG6LNA 1. NFORMACJA WSTJ;:PNA Jednostka dominuj.ca Grupy Kapitalowej GRAAL w Wejherowie wstala utworzona w wyniku przeksztalcenia spolki pod firrnq GRAAL BOGUSlAW KOWALSK Spolka z ograrucwn. odpowiedzialnosci'l na mocy aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2004 roku. Siedziba jednostki dominuj.cej rniesci si, w Wejherowie, przy ulicyzachodniej 22. Jednostka dominuj'lca grupy kapitalowej wpisana jest do Krajowego Rejestru S.dowego prowadzonego przez S'ld Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, V Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S.dowego pod numerem KRS Jednostka dominuj'lca GRAAL z siedzib. w Wejherowie jest spolkq akcyjn. Jednostka dominuj'lca posiada statystyt:my numer idenryfikacyjny»regon" oraz dziala pod numerem idenryfikacji podatkowej NP Wedlug statutu przedmiotem dziaialnosci jednostki dominujqcej jest w szczegolnosci: przetwarzanie i konserwowanie rni,sa oraz produkcja wyrobow z rni,sa, przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiak6w i mi~ czak6w, przetwarzanie i konserwowanie owocow i warzyw, produkcja olejow i tluszczow pochodzenia roslinnego i zwiefz\!cego, handel hurtowy i detalicmy, transport drogowytowarow, magazynowanie i dzialalnosc uslugowa wspomagaj'lca transport. W rzeczywistosci przedmiot podstawowej dzialalnosci jednostki dominuj'lcej nie roi ni si, w sposob istotny od zapisanego w statucie Spolki. Na dzien 31 grudnia 2011 roku kapital podstawowy jednostki dominuj.cej wynosii tys. zlot}':h i by! podzielony na akcji 0 wartosci nominalnej 10,0 zlotyt:h kazda. Wedlug wiedzy Zarzqdu na dzien 31 grudnia 2011 roku!ista akcjonariuszy jednostki dominuj.cej posiadaj'lc}':h, co najrnniej 5% glosow przedstawia si, nast,puj.co: Wanosc nominalna Udzial w kapitale Akcjonariusze 1 i!lose g! osow 11 akcii (z) podstawowym (%) :!lose akcji Boguslaw Kowalski ,5 1 AegonOFE ' ,0 -

4 W ci~u roku obrotowego nie miaiy miejsca zmianywieurosci kapitaiu podstawowego. Kapitai wlasny Grupy Kapitaiowej na dzien bilansowy, tj. 31 grudnia 2011 roku wynosil tys. zlo~h i wodniesieniu do konca poprzedniego roku obrotowego wzrosl 0 kwot~ tys. zl o~h. W sklad Grupy Kapitaiowej GRAAL wchodz.t nast,puj'lce jednostki: Graal S.A., Koral S.A., Kooperol Sp. z o. 0., Superfish S.A., RC Consulting Sp. z o. o. W sklad Zarzqdu jednostki dorninuj'lcej na dzien 31 grudnia 2011 roku wchodzili: Prezes Zarzqdu - Pan Boguslaw Kowalski, CzlonekZarzqdu - PaniJustynaFrankowska, Czlonek Zarzqdu - Pan Rober Wijata. W badanyrn okresie nie wy;t"pilyzmianywskladzie Zarzqdu. Sklad Rady Nadzorczej jednostki dorninuj.cej na dzien 31 grudnia 2011 roku by! nast,puj.cy: PrzewodniCZ'lcy Rady Nadzorczej - Pan Gerard Bronk, WiceprzewodnicZ'lcy Rady Nadzorczej - Pan Wieslaw Lataia, Czlonek Rady Nadzorczej - Pan Grzegorz Kubica, Czlonek Rady Nadzorczej - Pan Piotr Bykowski, Czlonek Rady Nadzorczej - Pan Piotr Dukowski. W badanyrn okresie nie wy;t"pily zmianyw skladzie Rady Nadzorczej. 3 /~

5 2. SKONSOLDOWANE SPRAWOZDANE FNANSOWE 2.1. Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozelanie finansowe Grupy Kapita10wej GRAAL w Wejherowie sporzqdzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku obejrnuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzien 31 grudnia roku wykazuj.ce sum~ tys. dotych, skonsolidowane sprawozelanie z Ca1 kowitych dochodow za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuj.ce ca1kowite dochody ogolern w~okosci tys. dotych, skonsolidowane sprawozelanie ze zmian w kapitale wlasnytn za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku wykazuj.ce zwi~kszenie kapita1u wlasnego 0 kwot~ tys. dotych, skonsolidowane sprawozdanie z przeplywow pieni~:inyc h za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuj.ce zwi~ksze nie stanu srodk6w pieni~:inych neno 0 kwow tys. zlotych, inforrnacj~ dodatkowq 0 przyj~tych zasadach (polityce) rachunkowosci oraz inne noty objasniaj.ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego nformacje 0 podmiocie uprawnionym i bieglym rewidencie Podstawq przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest umowa zawarta porni~dzy Kancelari. Porad Finansowo - K s i~gowych dr Piotr Rojek Spolka z ograruczon. odpowiedzialnosci<\ z siedzib. w Katowicach, przy ulicy Floriana 15, a GRAAL Spolka Akcyjna z siedzib<\ w Wejherowie, przy ulicy Zachodniej 22, w dniu 17 lipca 2011 roku. Kancelaria zosta1a wybrana na bieglego rewidenta uchwaf'l nr 8/07/2011 Rady Nadzorczej z dnia 14 lipca 2011 roku. Kancelaria Porad Finansowo - K si~gowyc h dr Piotr Rojek Spolka z ograruczon. odpowiedzialnosci. w Katowicach dzia1a w zakresie badar\. sprawozdarl finansowych w trybie przewidzianytn ustawq z dnia 7 maja 2009 roku 0 bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podrniotach uprawnionych do badania sprawozdar\. finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) i zosta1a wpisana na ist~ podrniotow uprawnionych do badania sprawozelar\. finansowych pod numerern Z lece niobiorc~ - w wykonaniu zawartej umowy - reprezentuje biegly rewident Krystyna Sawosz-Tilkowska - wpisana do rejestru bieglych rewidentow pod nr Badanie przeprowadzono w kwietniu 2012 roku.

6 Zarowno podmiot uprawniony do badania, jak i przeprowacizaj~cy w jego imieniu badanie biegly rewident stwiercizaj'l, Ze pozostaj~ niezaleini od badanej jednostki w rozwnieniu art. 56 ustawy 0 bieglych rewidentach i ich samo~dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym Otrzymane oswiadczenia i dost~pnosc danych Nie wy;qpiiy istotne ograniczenia zakresu badania. Z~d jednostki dominuj~cej udost~p nif badaj~cej wszystkie dokumenty i sprawozdania finansowe spolek obj~tych konsolidacj'l, jak rowniez udziew informacji i wyjasnien niezb~dnych ella celow wydania opinii. OtrzymaliSmy rowniez oswiadczenie Z~du jednostki dominuj~cej podpisane przez wszystkich czlonkow (pelni~cych funkcje na dzien 27 kwietnia 2012 roku) 0 kompletnym uj~ciu danych w ksi~gach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowi~ warunkowych oraz poinforrnowaniu 0 istotnych zdarzeniach, ktore wyst<lpiiywokresie porni~dzydniem bilansowym, a dniem spo~dzenia oswiadczenia nformacje 0 skonso lidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostalo zbadane przez Kancelari~ Porad Finansowo - K si~gowych dr Piotr Rojek Spolka z ogranic zon~ odpowiedzialnosci<l z siedzih<) w Katowicach i uzyskalo opini~ bez zastrzezen. Sprawozdanie to zostalo zatwierdzone uchwal~ nr 9/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2011 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostalo zloione w Krajowym Rejestrze S<)dowym oraz ogloszone w dniu 30 stycznia 2012 roku w Monitorze Pols kim B nr nformacja 0 grupie kapitalowej w badanym okresie W sklad Grupy Kapitalowej GRAAL z siedzib~ w Wejherowie na dzien 31 grudnia 2011 roku wchodzily: jednostka dominuj~ca: - GRAAL S.A w Wejherowie; jednostki zalezne: Kooperol Sp. z 0.0. w Zdunach, Koral S.A w Tczewie, Superfish S.A w Kukini, RC Consulting Sp. z 0.0. w Swarzewie. s ~

7 W badanym roku obrotowym nast'lpiio pol'lczenie Spolki Superfish S.A. jako Spolki przejmuj'lcej oraz Kordex Sp. z 0.0. i Gaster Sp. z 0.0. jako Spolek przejmowanych w trybie art pkt 1 ksh popt7.ez przeniesienie cafego rnaj'ltku Spolek przejmowanych na Spol~ przejmuj'lq. Pol'lczenie wstafo zarejestrowane w dniu 16 grudnia 2011 roku postanowieniem S,du Rejonowego w Koszalinie Wydziaf X Gospodarczy Krajowego Rejestru S'ldowego w Koszalinie. Pol'lczenie nie rniafo wplywu na skonso ~dowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jednostki dominuj,cej GRAAL Spolka Akcyjna z siedzib'l w Wejherowie sporzqclzone na c1zien 31 grudnia 2011 roku, zbadane zostafo przez Kancelari~ Porad Finansowo Ksi~gowych dr Piotr Rojek Sp. z 0.0. w Katowicach i uzyskalo opini~ bez zastrzei:en. Sprawozdania finansowe jednostek zaleinych Koral Spolka Akcyjna w Tczewie, Superfish Spolka Akcyjna w Kukani, KooperoJ Spolka z ograniczon, odpowieclzialnosci, w Zdunach sporzqclzone na dzien 31 grudnia 2011 roku zbadane zostafy przez KanceJari~ Porad Finansowo - Ksi~gowych dr Piotr Rojek Spolka z ograniczon'l odpowieclzialnosci, w Katowicach i uzyskalyopinie bez zastrzei:en. Sprawozdanie finansowe jednostki zaleinej RC Consulting spotka Z ogranic7.on'l odpowiedzialnosc4 w Swarzewie sporzqdwne na c1zien 31 grudnia 2011 roku nie podlegafo badaniu przez bieglego rewidenta. Do skonso ~dowanego sprawozdania finansowego zostafy wl,czone metod, konso~dacji pelnej dane jednostek zaleinych za okres obj~ty badaniem

8 . SYTUACJA FNANSOWA 1. Dzialalnosc gospodarcz<j grupy kapitalowej, jej wynik finansowy oraz sytuacj~ finansowq i rnaj ~tkowq za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz lata poprzednie charakteryzuj. nizej przedstawione wielkosci bezwzgl~dne i wybrane wskazniki: (w t}>i'lcach zlotych) 2011 r., 2010 r r. Suma bilansowa Aktywa trware i Kapitar wbsny, ! Wynik finansowy neno i w tyro: wynik finans owy akcjonariuszy,. dominuj'lcej EBTDA wynik netto na dziatalnosci opcracyjncj + amortyzacja jednostm G[3~] '6 6 6 Rentownosc sprzedazy bruno (%) [[:J[:]c:J, EBT / przychody operacyj ne Rentownosc sprzedazy neno (%) wynik finansowy neuo / przychody opcracyjnc RentownoSc kapitalu wlasnego (%) wynik finansowy neno / kapital wtasny. Rentownosc rnaj'ltku (aktywow) (%), i --.- wynik finansowy netto / 811ma bilansowa Plynnosc stopnia (bieiqca) aktywa biez'lce / zobmvi<tzania kr6tkolcrminowe Plynnosc stopnia (szybka),,. aktywa biez~cc - zapasy / zobowi,!zania kr6tkoterminowc Kapital obrotowy neno (KON) '636 kap;tal wlasny +zobmv;~zan;a dlugoterm;nowe - aktywa trwale WskaZnik obrotu naleinosci (dni) seedni stan naleinosci kr6tkoterminowych z tytutu dostaw x liczba dni okrcsu / przychody operacyjnc '[:J[:Jc:J [G[3d [3Gc:J 'GGG '[:]3[3 (1.023) (7.050) L:][3[J WskaZnik obrotu zapasow (dni) G~G zapasy x liczba dni okrcsu / koszty opc racyjnc 7. / ~~

9 (w ty>i<lcach zlotych) 2011r. 2010!. 2009!. ~, w,,,,,,",,,,,=" wbo';-' (druj zobmvi~zania kr6tkotcr~inowc z tytu~u dostaw x liczba dni okresu / koszty operacyjne WskaZrllk globalnego zadlui:erua (%) sum a bilansowa - kapicat wtasny / suma bilansowa 71 '~DD ' GG61 2. Komentarz: W badanym roku obrotowym Grupa Kapitafowa os i<!gn~la zysk neno wwy.;okosci tys. zlotych, ktory by! nizszy niz w roku ubiegtym tys. zlotych. Zysk przypadaj,!cy na jednost4 dorrllnuj'lc<l wyniosl tys. zlotych. Efektem dziafalnosci Spolek Grupy Kapitafowej jest: rentownosc sprzedaiy bruno 4,93% (wzrost 0 0,78 punktu procentowego), rentownosc spn.edazy neno 1,24% (spadek 0 0,10 punktu procentowego), rentownosc kapitafu wlasnego 2,50% (spadek 0 0,22 punktu procentowego), rentownosc maj'ltku 1,16% (spadek 0 0,14 punktu procentowego). W porownaniu do roku ubiegtego wskazniki plynnosci rue zmienily s i~ istotrue i na dzien 31 grudnia 2011 roku wskaznik plynnosci bie4cej wynios1,0, a wskaznik plynnosci szybkiej osi<!gn.,l poziom 0,73. Kapitaf obrotowy neno na koruec 2011 roku wykazuje wanosc ujemn'l w wy.;okosci (1.023) tys. zlotych. W roku obrotowym cykl obrotu naleinosci u1egt wyd/ui:eruu 0 3 dni i wyniosl 96 dni. WskaZnik obrotu zapasow rue u1egt zmianie. WskaZnik obrotu zobowi~ wyniosl w badanym roku 71 dni i w porownaniu do roku ubiegtego wyd/ui.y! si~ 0 3 dni. Jednostki Grupy Kapitafowej swoje zobowi.,zania reguluj'l przeci~true w okresie krolszym niz czas, w ci<!gu ktorego inkasllj'l nalei.nosci. WskaZnik globalnego zadlui:erua na dzien 31 grudnia 2011 roku wyniosl 53,62% i w porownanill do roku lbiegtego wzrosl 0 1,26 punktll procentowego, co wskazllje na rosn'lcy udziaf kapitafow obcych w finansowaniu dziafalnosci Spolek Grupy Kapitafowej. 8 ~

10 . NFORMACJE SZCZEGOLOWE 1. Ocena dokumentacji przyj~tych zasad rachunkowosci oraz prowadzenia dokumentacji konsolidacyjne j Opracowana przez jedno st~ dominujqq dokumemacja przyj~tych zasad rachunkowosci spelnia wymogi ustawy 0 rachunkowosci. Zasady wyceny aktywow i pasywow 0= pomiaru wyniku finansowego za okres konczqcy si~ 31 grudnia 2011 roku Sq zgodne z zasadami okreslonymi w Mi~dzynarodowych Standardach RachunkowoSci (MSR), Mi~dzynarodowych Standardach Sprawozdawczosci Finansowej (MSSF) 0= zwiqzan}':h z nimi interpretacjach ogloszon}':h w formie rozporzqdzen wykonawcz}':h Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR i MSSF - w ustawie 0 rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz wraz z pozniejszymi zrnianarru) i wydan}':h na jej podstawie przepisach wykonawcz}':h. Sprawozdania jednostek obj~tych konsolidacj'l zostaly przeksztalcone ella potrzeb sprawozdania skonsolidowanego. Dokumemacja konsolidacyjna prowadzona przez jednost~ dominujqq jest kompletna. 2. Okreslenie zastosowanych przy sporz,!dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad i metod wyceny aktyw6w i pasywow oraz uslalenia wyniku finansowego Zasady rachunkowosci przyj~te przy sporzqdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sq zgodne z zasadami okreslonymi w Mi~dzynarodowych Standardach Rachunkowosci (MSR), Mi~dzynarodowych Standardach Sprawozdawczosci Finansowej (MSSF) 0= zwiqzan}':h z nimi interpretacjach ogloszon}':h w formie rozporzqdzen Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregtuowanym przez MSR i MSSF - w ustawie 0 rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz wraz z pozniejszymi zmianarru) i wydan}':h na jej podstawie przepisach wykonawcz}':h. Zasady te byly stosowane w sposob ciqgly w odniesieniu do roku ubieglego, z wyj'ltkiem zasad wyceny gruntow, budynkow i budowli zaliczon}':h do rzeczowych aktywow trwal}':h. Poczq'NSzy od dnia 1 st}':znia 2011 roku gnmty, budynki i budowle wyceniane Sq wedlug wartosci przeszacowanej, stanowi'lcej ich wartosc godziwq na dzien przeszacowania, pomniejszon'l 0 kwot~ pmniejszego umorzenia 0= odpisow z tytulu utratywartosci. a) Wycena aktyw6w i p asyw6w wyraionych w walutach obcych Na dzien bilansowy wycenia si~ wyrazone w walutach obc}':h skladniki aktywow i pasywow pieni~in}':h po obowiqzuj'lcym na ten dzien srednim kursie ustalonym ella danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Roinice kursowe dotyczqce aktywow i pasywow wyraion}':h w walutach obc}':h, po'nstaie na dzien ich wyceny 0= przy zaplacie naleinosci i zobowiqzarl. w walutach obc}':h zalicza s i~ do pj"z}':hodow i kosztow finansowych. Aktywa i pasywa niepieni~ine ujmowane wedlug kosztu histotycznego wyrazonego w walucie obcej wykazywane S'l po kursie obowiqzuj'lcym w dniu zawarcia transakcji. Aktywa i pasywa niepieni~ine ujmowane wedlug wartosci godziwej wyraionej w walucie obcej S'l wyceniane po kursie obowiqzujqcym w dniu dokonania wyceny do wartosci godziwej.

11 b) Rzeczowe aktywa trwale Rzeczowe aktywa trwale obejmuj'l srodki trwale oraz srodki trwale w budowie. Do srodkow trwalych zaliczane S,! skladniki maj'ltku, ktore S,! nabywane i utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarow i swiadczeniu uslug, w celu oddania do uiywania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz ktorym towarzyszy oczekiwanie, ii b,d,! wykorzystywane przez okres dluiszy nii jeden rok Srodki trwale, za wyj'!tkiem gruntow, budynkow oraz budowli wyceniane S'l w cenie nabycia lub koszcie wycworzenia, pomniejszonych o odpisyamortyzacyjne i odpisyakrualizuj,!ce z tytulu utratywartoki. Grunty, budynki oraz budowle po ich pocz<jtkowej wycenie w cenie nabycia wyceniane S,! wedlug wartosci przeszacowanej, stanowi,!cej ich wartosc godziw'l na dzien przeszacowania, pomniejszon,! 0 kwot, pozoiejszego umorzenia oraz odpisow z tytulu utraty wartoki. Srodki trwale w budowie wykazywane S,! w wysokosci ogolu kosztow pozostaj,!cych w bezposrednim zwi ku z ich nabyciem lub wycworzeniem. c) Nieruchomosci inwestycyjne NieruchomoSci inwestycyjne obejmuj,! grunty, prawo wieczystego uiytkowania gruntow, budynki i budowle utrzymywane w celu osi'lgni,cia przychodow z czynszow lub przytostu ich wartosci b.dz obu tych korzysci. Nieruchomosci inwescycyjne wyceniane s. w wartosci god7.iwej. d) Wartos.: firmy Wanos.: firmy obejmuje: wartos.: firmy jednostek podpofz'ldkowanych, wartosc firmy. Wanos.: firmy jednostek podpofz'ldkowanych stanowi nadwyzk(' kosztu przej,cia nad wartosci. godziw'l udzialu jednostki dominuj.cej w moiliwych do zidentyfikowania aktywach netto przej,tej jednostki zaleinej na dzien przej,cia. Wanos.: firmy stanowi roinic, mi,dzy cen,! nabycia jednostki lub zorganizowanej jej c""sc~ a ruzsz<j od niej wartosci'! godziw'l przej,tych aktyw6w neno oraz c""s.: wkladu niepieni,inego w postaci przedsi,biorstwa. Wanos.: firmy podlega testowaniu pod k<jtem utraty wartosci. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartos.: firmy wykazuje si, wedlug kosztu pomniejszonego 0 skumulowane odpisy akrualizuj'lce z tytulu utratywartosci, ktore ujmuje si, w sprawozdaniu z calkowitych dochodow. e) Wartosci niematerialne Wanosci niematerialne to moi.liwe do zidentyfikowania niepieni,:i:ne skladniki aktywow nie posiadaj<)ce postaci fizycznej, pozostaj<)ce pod kontrol<l jednostki, z ktocych jednostka osiqgnie w przyszlosci korzysci ekonomiczne. Wanosci niematerialne obejmuj<): nabyte prawa maj<ltkowe, oprogramowanie komputerowe. 10 \ / '"'~

12 Do praw maj'ltkowych zaliczane S'l w szczegolnosci znaki towarowe, know-how i licencje nabyte przez jednostki, nadaj4ce si~ do gospodarczego wykorzystania. Wartosci niematerialne wyceniane S'l wedlug cen nabycia pomniejszonych 0 odpisyarnonyzacyjne i odpisyaktualizuj4ce z tytulu utratywartosci. f) Aktywa z tytulu odroczonego podatku doc hod owego Akrywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustalone zostaly w wysokosci kwoty przewidzianej w przy;zlosci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi4zku z ujemnyrni roin.icami przejsciowyrni, ktore spowoduj'l w przy;zlosci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przy zachowarllu zasady ostroznosci. Zmiany wartosci rych aktyw6w zalicza si~ do przychodow lub kosztow. g) Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedazy Akrywa trwale przeznaczone do sprzedazy obejmuj4 srodki trwale, ktorych wartosc bilansowa zostanie odzyskana zasaclniczo w drodze transaktji sprzedazy, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Na dzien bilansowy aktywa te S'l wyceniane wedlug nizszej z dwoch nast~puj4cych wartosci: wartosci ksi~gowej lub wartosci godziwej pomniejszonej 0 koszty doprowadzenia do sprzedazy. h) Dfugoterminowe naleznosci i rozliczenia mi'l:dzyokresowe Nalemosci dlugoterminowe obejmuj4 ogol nalemosci, za wyj'ltkiem wynikaj'lcych z dostaw i uslug, ktorych termin splaty przypada w okresie dlui:szym niz rok od clnia bilans owego. NaleznoSci te wycenia si, w kwocie wymaganej zaplaty pomniejszonej 0 odpisy aktualizuj'lce z tytulu utraty wartosci. Dlugoterminowe rozliczenia mi~dzyckresowe obejmuj'l koszty finansowe do rozliczenia w okresie dlui:szym niz 12 miesi~cy po clniu bilansowym i) Zapasy Zapasy obejmuj'l materialy, produkty w toku, produkry gotowe 0= towary. Zapasy wyceniane s'l wedlug cen nabycia, cen zakupu lub po koszcie wyrworzenia nie wyi:szych od cen ich sprzedaiy netto na dzien bilansowy. Zapasy wykazywane s4 w wartosci neto (skorygowanej 0 odpisy aktualizuj'lce z tytulu utraty wartosc~. j) Kr6tkoterminowe naleznosci i rozliczenia mittdzyokresowe Nalemosci krotkoterminowe obejmuj4: wszystkie naleznosci z tytulu dostaw i uslug bez wzgl~du na umowny termin zaplaty, pozostale naleznosci, ktorych aktualny, umowny termin splaty ostatniej caty jest krotszy niz rok od clnia bilans owego, wszelkie roszczenia skierowane na drog~ post~powarlla s4dowego, co do ktorych nie zapadl prawomocny Wytok s.dowy, dotycz'lce zarowno nalemosci krotkoterminowych jak i dlugoterminowych.

13 12. /~ Naleinosci wycenia s i~ w kwocie wymaganej zaplaty pomniejszonej 0 odpisy akrualizuj,!ce z tytulu utr"aty wartosci. Do rozliczen mi~dzyokresowych zalicza s i~ poniesione lub zarachowane wydatki stanowi'lce koszty przy;zlych okresow. k) Srodki p i en i ~zne i ich ekwiwalenty Srodki pie ni~ine i ich ekwiwalenty obejmuj. srodki pieni~ine w kasie i na rachunkach bankowych, ktore S'l wyceniane w wartosci nominalnej. ) Kapital wtasny Kapitaly wykazywane S'l w wanosci nominalnej, z podzialem na ich rodzaje i wedlug zasad okreslonych przepisami prawa, postanowieniami statutu jednostki dominuj'lcej oraz umow 0 urworzeniu jednostek zaleinych. Kapitalem podstawowym Grupy Kapitalowej jest kapital akcyjny jednostki dominuj'lcej, wykazywany w wysokosci zgodnej ze statutem Spolki oraz wpisem do rejestru s.dowego wedlug warrosci nominalnej. Do kapitalow wiasnych zalicza s i~ rowniei nabyte akcje wiasne jednostki dominuj,!cej, a takie kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny stanowi<)cy roinic ~ powstal" w zwiqzku z wycen'l do warrosci godziwej gruntow, budynk6w i budowli zaliczonych do rzeczowych akrywow trwalych. Poszczegolne skladniki kapitalu wiasnego jednostek zaleinych, odpowiadaj.ce udzialowi jednostki dominuj.,cej we wiasnosci jednostek zaleinych wedlug stanu na dzien bilansowy dodawane s., do poszczegolnych skladnikow kapitalu wiasnego jednostki dominuj.,cej, z wyj.,tkiem jej kapitalu podstawowego. Do kapitalow wiasnych zalicza s i~ kapital udzialow niekontroluj.,cych. Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zy.;k netto wynikaj'lcy ze skonsolidowanego sprawozdania z calkowitych dochodow. ) Rezerwy Rezerwy na zobowi ania tworzys i~ wowczas, gdy. na jednostce gospodarczej ciqiy obecny obowiqzek (prawny lub zwyczajowo oczekiwan0 wynikaj'lcy ze zdarzen przeszlych, prawdopodobne jest, ze wypelnienie obowiqzku spowoduje koniecznosc wyplywu srodkow zawieraj.,cych w sobie korzysci ekonomiczne oraz moina dokonac wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiqzku. Rezerwy obejrnuj., w szczegolnosci: rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego, rezerwy na swiadczenia ernerytalne i rentowe, rezerwy na przy;zle zobowi.,zania.

14 Zgodnie z zakladowym systemem wynagradzania, pracownicy maj:j prawo do odpraw emerytalnych i rentowych. Grupa kapitarowa uznaje koszry z rych ryttrlow na bazie memoriarowej. Wycena swiadczen dokonywana jest metod:j aktuarialn. na koniec ka:i.dego roku obrotowego. Rezel"W\' z ryttrlu odroczonego podatku dochodowego tworzy si, w wysokosci kwory podatku dochodowego wymagaj.cej w przyszlosci zaplary, w zwi<!zku z wyst'lpieniem dodatnich roinic przejsciowych. m) Zobowi~zania finansowe Zobowiqzania finansowe obejmuj.: zobowiqzania z ryttrlu kredytow, zobowiqzania z ryttrlu umow leasingu finansowego, zobowiqzania z ryttrlu factoringu, pochodne instrumenry finansowe, zobowiqzania z ryttrlu innych instrumentow finansowych. Zobowiqzania finansowe z ryttrlu kredytow oraz factoringu wykazywane S:j wedlug zamorryzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efekrywnej stopy procentowej. Zobowiqzania z rytulu umow leasingu finansowego na dzien rozpocz\'cia leasingu wyceniane S,! wedlug nizszej z dwoch nast,puj'lcych wartosci: wartosci godziwej srodka stanowi'lcego przedmiot leasingu lub wanosci biez<jcej rninimalnych opiat leasingowych. Oplary leasingowe S'l rozdzielane pomi,cizy koszry finansowe i zmruejszerue salda zobowiqzania z ryttrlu leasingu w sposob umoiliwiaj:jcy uzyskanie starej stopy odsetek od pozostarego do splary zobowiqzania. Zobowiqzania wynikaj,!ce z instrumentow finansowych wyceniane s. w wanosci godziwej w oparciu 0 ich wanose rynkowq na dzien bilansowy. Zmiany wanosci bilansowej doryczqce cz\'sci stanowi:jcej efekrywne zabezpieczenie przyszlych przeplywow pieni,inych odnoszone S'l na kapitar wlasny. Pozos tare zmiany wartosci bilansowej z rytufu aktualizacji wyceny rych zobowi~ zaliczane S'l do przychodow i kosztow w okresie, w krorym powstary. W skonsolidowanytn sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiqzania finansowe prezentowane S:j z podziarem na dlugoterminowe i krotkoterminowe. n) Kr6tkoterminowe zobo\vi~zania i rozliczenia mi~dzyokresowe Krotkoterminowe zobowiqzania obejmuj,! ogol zobowi~ z ryttrlu dostaw i uslug bez wzgl,du na termin zaplary oraz pozostare ryttrly zobowi~ wymagaj:jce zaplary najpozniej do ostatniego dnia roku nast~puj.cego po dniu bilansowym. Zobowiqzania krotkoterminowe wykazywane S:j w kwocie wymagaj:jcej zapiary. Rozliczenia mi,dzyokresowe obejmuj:j glownie rezetwy na przyszle koszry, oraz otrzymane dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia srodkow trwaiych. Przychody z rytulu dotacji rozliczane S,! proporcjonalnie do odpisow amonyzacyjnych srodkow trwaiych, krorych doryczq.

15 0) Vstalenie wyniku finansowego Wynik finansowy neno grupy kapitafowej zostaf ustalony na podstawie przychod6w i koszt6w z wyi'lczeniern przychod6w i koszt6w dotyez'lcych obrot6w wewn~trznych pomi~dzy jednostkami obj~tymi konsolidacjq, z wyi'lczeniern niezrealizowanych zysk6w powstafych na operacjach dokonanych mi~dzy jednostkami obj~tymi konsolidacj<j oraz z wyi'lczeniern czesci wyniku finansowego, przypadaj<jcego na udziafy niekontroluj<jce. 3. Wyprowadzenie waclosci ficm y jednostki podporz'ldkowanej Wanosc firrny z konsolidacji stanowi<jc<j r6i.nic ~ pomi~dzy kosztern nabycia jednostek zaleinych, a wielkosci<j przypadaj'lcych na jednost~ dominuj'lc<! aktyw6w neno jednostek zale:inych ustalono na podstawie wanosci godziwej aktyw6w neno jednostek zale:inych na dzien nabycia udziaf6w. 4. Konsolidacja kapitatow i ustalenie kapilalow mniejszosci Kapitafern podstawowycn grupy kapitafowej jest kapitaf akcyjny jednostki dominuj<jcej. Kapitaf podstawowy jednostek zale:inych w czesci stanowi'lcej wlasnosc jednostki dominuj'lcej zostaf skornpensowany z wanosci'l nominaln'l ldziaf6w uj~tyeh w sprawozdanill z sytllacji finansowej jednostki dominuj'lcej na dzien obj~cia kontroli w sp61kach zaleinych. Do pozostafych sktadnik6w kapitafll wlasnego jednostki dorninuj'lcej dodano czesci odpowiednich sktadnik6w kapitafu wlasnego jednostek zaleinych w wielkosci odpowiadaj'lcej udziafowi jednostki dorninuj'lcej we wlasnosci jednostek zaleinych. J ednostki obj~te konsolidacj'l nie posiadaj'l akcji wlasnych jednostki dorninuj<jcej. Udziafy w kapitale wlasnyrn jednostek zale:inych, nale4ce do os6b lub jednostek innych niz obj~te konsolidacjq, wykazuje si~ w odr~bnej pozycji pasyw6w skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, oddzielnie od kapitafu jednostki dorninllj'lcej w rarnach kapitafu wlasnego jako "Udziafy niekontrolllj'lce". Udziafy niekontrolllj<jce stanowi'l t~ czesc wynik6w finansowych neno uzyskanych z dziafalnosci oraz aktyw6w neno jednostki zaleinej, kt6re rnoina przypofz'ldkowac do udziaf6w nienale4cych (bezp0srednio lllb posrednio przez jednostki zaleine) do jednostki dorninuj<jcej. Przypadaj'lce na inne osoby lub jednostki nieobj~te konsolidacj,! zyski lub straty wykazuje s i~ odr~bnie w skonsolidowanyrn sprawozdaniu z cafkowityeh dochod6w. S. Wyl'lczenia wzajemnych rozcachunkow oraz obrotow wewn~lrznych jednostek obj~tych konsolidacj'l Do wymagaj,!cych wyi,!czenia wzajemnych naleinosci zobowi<jzar\. jednostek obj~tyeh konsolidacj'l zaliczono wszelkie rozrachunki rni~dzy tymi jednostkarni. Przy spofz'ldzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano takze wyi'lcw\ przychod6w i koszt6w dotyez'lcych operacji dokonanych mi~dzy jednostkarni obj~tymi konsolidacj<j. 14 ~

16 6. Wyl,!czenia wynik6w niezrealizowanych przez jednostki obj~te konsolidacj,!, zawartych w wartosci aktyw6w oraz z tytu!u dywidend Zawarte w wartosci aktywow wykazanych w sprawozdaniu finansowyrn na dzien 31 grudnia 2011 roku niezrealiwwane wyniki powsta±e na operacjach dokonanych mi~dzy jednostkami obj~tymi konsolidacj. zosta±ywyi'lczone wsposob prawichowy. Jednostka dominuj'lca wyi'lczy/a otrzyman<l dywidend~ od jednostki zaleznej. 7. Skutki sprzedazy calosci lub cz sci udzial6w w jednostce zaleznej W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku jednostka dominuj;p nie dokona±a sprzedaiy udzia±ow w jednostkach zaleinych obj~tych konsolidacj<l. 8. Charakterystyka poszczeg61nych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z calkowitych dochod6w Sktadniki rnaj'ltku oraz sktadniki pasywow zosta±y uj~te w sposob rzeteiny, kompletny i prawichowy. Pozycje kszla±luj<lce wynik na dzia±alnosci gospodarczej zosta±y uj~te w sposob rzeteiny, kompletny i prawichowy. 1) Rzeczowe aktywa trwale Stan rzeczowych aktywow trwarych grupy kapita±owej na pocz<jtek i koniec roku obrolowego przedstawia± si~ jak nizej: (w tys. zlot}':h) : Stan na pocz~tek okresu Stan na koniec okresl1 ~ wato" bruno s=:,~a wato" bruno s:~:,~a ~================~ srodki trware i odpij Z!yn/ii Hm!} JValtoit'i : rnaszyny i urz<jdzenia! ! , W badanyrn roku obrolowyrn grupa kapita±owa dokona±a zwi~kszen rzeczowych aktywow trwarych na l<lczn'l kwot~ tys. zlotych. Zwi~kszenia dotyczyly glownie nabycia srodk6w trwalych przez jednostki grupy kapita±owej ( tys. zlotych). W tyrn samyrn okresie odnolowano zmruejszerue Srodkow trwarych w drodze sprzedaiy i likwidacji wwartosci bruno tys. zlotych. Na dzien bilansowy odnolowano zwi~kszenie wanosci srodk6w trwarych z tytulu wyceny w wanosci godziwej gruntow, budynkow i budowli na kwot~ tys. zlotych.

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 SPIS TRESCI: I. WST^P - OSWIADCZENTE ZARZ^DU II. III. IV. BTLANS RACHUNEK WYNIKOW INTORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok 1. Fundacja POLSAT zostala ustanowiona przez Telewizj~ POLSAT S.A. przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w dniu 10.01.1996 za repetytorium

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Fundacja Tezeusz 34-734 Kasinka Mata 657 tel. 018 33 13 613 e-mail: fundacja@tezeus2.pl www.tezeusz.pl NIP 7372137354 REGON 120826282 nr konta 691160 2202 OOQQ 0001 2779 4346 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

FUNDACJA NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4' FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 r. Fundacja,,Na

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1 1)Czy prawdą jest ze warunkiem koniecznym kontroli aktywów jest ich wlasność? a) nie b) tak c) to zależy od ich wartości 2)Aktywa to zasoby majątkowe: a) kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ES-SYSTEM W KRAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

RAPORT BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ES-SYSTEM W KRAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU RAPORT BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ES-SYSTEM W KRAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU KATOWICE, WRZESIEŃ 2007 ROK RAPORT NIEZALEŻNYCH BIEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z OGRANICZONt\ ODPOWIEDZIALNOSCIt\ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKONCZONY DNIA 3 GRUDNIA 0 ROKU Marki, marca 03 roku MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z 0.0. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce a. North Coast S.A. (zwana dalej Spółką) powstała w wyniku przekształcenia ze spółki North Coast Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM 2004 2003

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM 2004 2003 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM 2004 2003 I. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO) 325 236 314 029 a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 1 318 b) korekty bledów podstawowych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRAAL S.A. W WEJHEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRAAL S.A. W WEJHEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRAAL S.A. W WEJHEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU KATOWICE, WRZESIEŃ 2005 ROK RAPORT NIEZALEŻNYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo