RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANA SKONSOLDOWANEGO SPRA WOZDANA FNANSOWEGO GRUPY KAPTALOWEJ GRAAL Z SEDZB.t\ W WEJHEROWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2011 ROKU

2 Raport niezale:inego bieglego rewidenta dla Akcjonadllszy i Rady Nadzorczej GRAAL Sp6!ka Akcyjna z siedzibq w Wejherowie Rap011 tell ZOital oprolyjlva/!y V ifviqzkll Z badaniem Jkol1so/idOJvamgo jprmvozdania jinal1jojvego Gmpy KapilalOJvej GRAAL Z sied'(jbq V Wejherowie za okm od 1 stycil1ia do 31 gl1ldllia 2011 rokll. l"\aport tell pojvinie" ry/ "iytaf!)' vraz Z opiniq bieg/ego remaell/(l do()"'zqcq JJ:YW Jl!.YflJieniollego skonjo!idolvonego sprajvozdania jit/(l1j'ojvego. Raport ZatlJiera 22 kolejno polllljerojvone JVJ!J' i sklada fie Z l1ajt~pl!jqj)'th t:z{ki: Strona [2]1 CZfSC og61na 2 ~ ~ ==~S~r=t='l=a=cl=a=1i ~,~n=a=n=s=o=",=a======~~================================~~~====: il======~7======1 jii[ nformacje szczeg6lowe -jl :::!::J 1 ~

3 1. CZJ;:SC OG6LNA 1. NFORMACJA WSTJ;:PNA Jednostka dominuj.ca Grupy Kapitalowej GRAAL w Wejherowie wstala utworzona w wyniku przeksztalcenia spolki pod firrnq GRAAL BOGUSlAW KOWALSK Spolka z ograrucwn. odpowiedzialnosci'l na mocy aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2004 roku. Siedziba jednostki dominuj.cej rniesci si, w Wejherowie, przy ulicyzachodniej 22. Jednostka dominuj'lca grupy kapitalowej wpisana jest do Krajowego Rejestru S.dowego prowadzonego przez S'ld Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, V Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S.dowego pod numerem KRS Jednostka dominuj'lca GRAAL z siedzib. w Wejherowie jest spolkq akcyjn. Jednostka dominuj'lca posiada statystyt:my numer idenryfikacyjny»regon" oraz dziala pod numerem idenryfikacji podatkowej NP Wedlug statutu przedmiotem dziaialnosci jednostki dominujqcej jest w szczegolnosci: przetwarzanie i konserwowanie rni,sa oraz produkcja wyrobow z rni,sa, przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiak6w i mi~ czak6w, przetwarzanie i konserwowanie owocow i warzyw, produkcja olejow i tluszczow pochodzenia roslinnego i zwiefz\!cego, handel hurtowy i detalicmy, transport drogowytowarow, magazynowanie i dzialalnosc uslugowa wspomagaj'lca transport. W rzeczywistosci przedmiot podstawowej dzialalnosci jednostki dominuj'lcej nie roi ni si, w sposob istotny od zapisanego w statucie Spolki. Na dzien 31 grudnia 2011 roku kapital podstawowy jednostki dominuj.cej wynosii tys. zlot}':h i by! podzielony na akcji 0 wartosci nominalnej 10,0 zlotyt:h kazda. Wedlug wiedzy Zarzqdu na dzien 31 grudnia 2011 roku!ista akcjonariuszy jednostki dominuj.cej posiadaj'lc}':h, co najrnniej 5% glosow przedstawia si, nast,puj.co: Wanosc nominalna Udzial w kapitale Akcjonariusze 1 i!lose g! osow 11 akcii (z) podstawowym (%) :!lose akcji Boguslaw Kowalski ,5 1 AegonOFE ' ,0 -

4 W ci~u roku obrotowego nie miaiy miejsca zmianywieurosci kapitaiu podstawowego. Kapitai wlasny Grupy Kapitaiowej na dzien bilansowy, tj. 31 grudnia 2011 roku wynosil tys. zlo~h i wodniesieniu do konca poprzedniego roku obrotowego wzrosl 0 kwot~ tys. zl o~h. W sklad Grupy Kapitaiowej GRAAL wchodz.t nast,puj'lce jednostki: Graal S.A., Koral S.A., Kooperol Sp. z o. 0., Superfish S.A., RC Consulting Sp. z o. o. W sklad Zarzqdu jednostki dorninuj'lcej na dzien 31 grudnia 2011 roku wchodzili: Prezes Zarzqdu - Pan Boguslaw Kowalski, CzlonekZarzqdu - PaniJustynaFrankowska, Czlonek Zarzqdu - Pan Rober Wijata. W badanyrn okresie nie wy;t"pilyzmianywskladzie Zarzqdu. Sklad Rady Nadzorczej jednostki dorninuj.cej na dzien 31 grudnia 2011 roku by! nast,puj.cy: PrzewodniCZ'lcy Rady Nadzorczej - Pan Gerard Bronk, WiceprzewodnicZ'lcy Rady Nadzorczej - Pan Wieslaw Lataia, Czlonek Rady Nadzorczej - Pan Grzegorz Kubica, Czlonek Rady Nadzorczej - Pan Piotr Bykowski, Czlonek Rady Nadzorczej - Pan Piotr Dukowski. W badanyrn okresie nie wy;t"pily zmianyw skladzie Rady Nadzorczej. 3 /~

5 2. SKONSOLDOWANE SPRAWOZDANE FNANSOWE 2.1. Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozelanie finansowe Grupy Kapita10wej GRAAL w Wejherowie sporzqdzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku obejrnuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzien 31 grudnia roku wykazuj.ce sum~ tys. dotych, skonsolidowane sprawozelanie z Ca1 kowitych dochodow za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuj.ce ca1kowite dochody ogolern w~okosci tys. dotych, skonsolidowane sprawozelanie ze zmian w kapitale wlasnytn za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku wykazuj.ce zwi~kszenie kapita1u wlasnego 0 kwot~ tys. dotych, skonsolidowane sprawozdanie z przeplywow pieni~:inyc h za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuj.ce zwi~ksze nie stanu srodk6w pieni~:inych neno 0 kwow tys. zlotych, inforrnacj~ dodatkowq 0 przyj~tych zasadach (polityce) rachunkowosci oraz inne noty objasniaj.ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego nformacje 0 podmiocie uprawnionym i bieglym rewidencie Podstawq przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest umowa zawarta porni~dzy Kancelari. Porad Finansowo - K s i~gowych dr Piotr Rojek Spolka z ograruczon. odpowiedzialnosci<\ z siedzib. w Katowicach, przy ulicy Floriana 15, a GRAAL Spolka Akcyjna z siedzib<\ w Wejherowie, przy ulicy Zachodniej 22, w dniu 17 lipca 2011 roku. Kancelaria zosta1a wybrana na bieglego rewidenta uchwaf'l nr 8/07/2011 Rady Nadzorczej z dnia 14 lipca 2011 roku. Kancelaria Porad Finansowo - K si~gowyc h dr Piotr Rojek Spolka z ograruczon. odpowiedzialnosci. w Katowicach dzia1a w zakresie badar\. sprawozdarl finansowych w trybie przewidzianytn ustawq z dnia 7 maja 2009 roku 0 bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podrniotach uprawnionych do badania sprawozdar\. finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) i zosta1a wpisana na ist~ podrniotow uprawnionych do badania sprawozelar\. finansowych pod numerern Z lece niobiorc~ - w wykonaniu zawartej umowy - reprezentuje biegly rewident Krystyna Sawosz-Tilkowska - wpisana do rejestru bieglych rewidentow pod nr Badanie przeprowadzono w kwietniu 2012 roku.

6 Zarowno podmiot uprawniony do badania, jak i przeprowacizaj~cy w jego imieniu badanie biegly rewident stwiercizaj'l, Ze pozostaj~ niezaleini od badanej jednostki w rozwnieniu art. 56 ustawy 0 bieglych rewidentach i ich samo~dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym Otrzymane oswiadczenia i dost~pnosc danych Nie wy;qpiiy istotne ograniczenia zakresu badania. Z~d jednostki dominuj~cej udost~p nif badaj~cej wszystkie dokumenty i sprawozdania finansowe spolek obj~tych konsolidacj'l, jak rowniez udziew informacji i wyjasnien niezb~dnych ella celow wydania opinii. OtrzymaliSmy rowniez oswiadczenie Z~du jednostki dominuj~cej podpisane przez wszystkich czlonkow (pelni~cych funkcje na dzien 27 kwietnia 2012 roku) 0 kompletnym uj~ciu danych w ksi~gach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowi~ warunkowych oraz poinforrnowaniu 0 istotnych zdarzeniach, ktore wyst<lpiiywokresie porni~dzydniem bilansowym, a dniem spo~dzenia oswiadczenia nformacje 0 skonso lidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostalo zbadane przez Kancelari~ Porad Finansowo - K si~gowych dr Piotr Rojek Spolka z ogranic zon~ odpowiedzialnosci<l z siedzih<) w Katowicach i uzyskalo opini~ bez zastrzezen. Sprawozdanie to zostalo zatwierdzone uchwal~ nr 9/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2011 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostalo zloione w Krajowym Rejestrze S<)dowym oraz ogloszone w dniu 30 stycznia 2012 roku w Monitorze Pols kim B nr nformacja 0 grupie kapitalowej w badanym okresie W sklad Grupy Kapitalowej GRAAL z siedzib~ w Wejherowie na dzien 31 grudnia 2011 roku wchodzily: jednostka dominuj~ca: - GRAAL S.A w Wejherowie; jednostki zalezne: Kooperol Sp. z 0.0. w Zdunach, Koral S.A w Tczewie, Superfish S.A w Kukini, RC Consulting Sp. z 0.0. w Swarzewie. s ~

7 W badanym roku obrotowym nast'lpiio pol'lczenie Spolki Superfish S.A. jako Spolki przejmuj'lcej oraz Kordex Sp. z 0.0. i Gaster Sp. z 0.0. jako Spolek przejmowanych w trybie art pkt 1 ksh popt7.ez przeniesienie cafego rnaj'ltku Spolek przejmowanych na Spol~ przejmuj'lq. Pol'lczenie wstafo zarejestrowane w dniu 16 grudnia 2011 roku postanowieniem S,du Rejonowego w Koszalinie Wydziaf X Gospodarczy Krajowego Rejestru S'ldowego w Koszalinie. Pol'lczenie nie rniafo wplywu na skonso ~dowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jednostki dominuj,cej GRAAL Spolka Akcyjna z siedzib'l w Wejherowie sporzqclzone na c1zien 31 grudnia 2011 roku, zbadane zostafo przez Kancelari~ Porad Finansowo Ksi~gowych dr Piotr Rojek Sp. z 0.0. w Katowicach i uzyskalo opini~ bez zastrzei:en. Sprawozdania finansowe jednostek zaleinych Koral Spolka Akcyjna w Tczewie, Superfish Spolka Akcyjna w Kukani, KooperoJ Spolka z ograniczon, odpowieclzialnosci, w Zdunach sporzqclzone na dzien 31 grudnia 2011 roku zbadane zostafy przez KanceJari~ Porad Finansowo - Ksi~gowych dr Piotr Rojek Spolka z ograniczon'l odpowieclzialnosci, w Katowicach i uzyskalyopinie bez zastrzei:en. Sprawozdanie finansowe jednostki zaleinej RC Consulting spotka Z ogranic7.on'l odpowiedzialnosc4 w Swarzewie sporzqdwne na c1zien 31 grudnia 2011 roku nie podlegafo badaniu przez bieglego rewidenta. Do skonso ~dowanego sprawozdania finansowego zostafy wl,czone metod, konso~dacji pelnej dane jednostek zaleinych za okres obj~ty badaniem

8 . SYTUACJA FNANSOWA 1. Dzialalnosc gospodarcz<j grupy kapitalowej, jej wynik finansowy oraz sytuacj~ finansowq i rnaj ~tkowq za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz lata poprzednie charakteryzuj. nizej przedstawione wielkosci bezwzgl~dne i wybrane wskazniki: (w t}>i'lcach zlotych) 2011 r., 2010 r r. Suma bilansowa Aktywa trware i Kapitar wbsny, ! Wynik finansowy neno i w tyro: wynik finans owy akcjonariuszy,. dominuj'lcej EBTDA wynik netto na dziatalnosci opcracyjncj + amortyzacja jednostm G[3~] '6 6 6 Rentownosc sprzedazy bruno (%) [[:J[:]c:J, EBT / przychody operacyj ne Rentownosc sprzedazy neno (%) wynik finansowy neuo / przychody opcracyjnc RentownoSc kapitalu wlasnego (%) wynik finansowy neno / kapital wtasny. Rentownosc rnaj'ltku (aktywow) (%), i --.- wynik finansowy netto / 811ma bilansowa Plynnosc stopnia (bieiqca) aktywa biez'lce / zobmvi<tzania kr6tkolcrminowe Plynnosc stopnia (szybka),,. aktywa biez~cc - zapasy / zobowi,!zania kr6tkoterminowc Kapital obrotowy neno (KON) '636 kap;tal wlasny +zobmv;~zan;a dlugoterm;nowe - aktywa trwale WskaZnik obrotu naleinosci (dni) seedni stan naleinosci kr6tkoterminowych z tytutu dostaw x liczba dni okrcsu / przychody operacyjnc '[:J[:Jc:J [G[3d [3Gc:J 'GGG '[:]3[3 (1.023) (7.050) L:][3[J WskaZnik obrotu zapasow (dni) G~G zapasy x liczba dni okrcsu / koszty opc racyjnc 7. / ~~

9 (w ty>i<lcach zlotych) 2011r. 2010!. 2009!. ~, w,,,,,,",,,,,=" wbo';-' (druj zobmvi~zania kr6tkotcr~inowc z tytu~u dostaw x liczba dni okresu / koszty operacyjne WskaZrllk globalnego zadlui:erua (%) sum a bilansowa - kapicat wtasny / suma bilansowa 71 '~DD ' GG61 2. Komentarz: W badanym roku obrotowym Grupa Kapitafowa os i<!gn~la zysk neno wwy.;okosci tys. zlotych, ktory by! nizszy niz w roku ubiegtym tys. zlotych. Zysk przypadaj,!cy na jednost4 dorrllnuj'lc<l wyniosl tys. zlotych. Efektem dziafalnosci Spolek Grupy Kapitafowej jest: rentownosc sprzedaiy bruno 4,93% (wzrost 0 0,78 punktu procentowego), rentownosc spn.edazy neno 1,24% (spadek 0 0,10 punktu procentowego), rentownosc kapitafu wlasnego 2,50% (spadek 0 0,22 punktu procentowego), rentownosc maj'ltku 1,16% (spadek 0 0,14 punktu procentowego). W porownaniu do roku ubiegtego wskazniki plynnosci rue zmienily s i~ istotrue i na dzien 31 grudnia 2011 roku wskaznik plynnosci bie4cej wynios1,0, a wskaznik plynnosci szybkiej osi<!gn.,l poziom 0,73. Kapitaf obrotowy neno na koruec 2011 roku wykazuje wanosc ujemn'l w wy.;okosci (1.023) tys. zlotych. W roku obrotowym cykl obrotu naleinosci u1egt wyd/ui:eruu 0 3 dni i wyniosl 96 dni. WskaZnik obrotu zapasow rue u1egt zmianie. WskaZnik obrotu zobowi~ wyniosl w badanym roku 71 dni i w porownaniu do roku ubiegtego wyd/ui.y! si~ 0 3 dni. Jednostki Grupy Kapitafowej swoje zobowi.,zania reguluj'l przeci~true w okresie krolszym niz czas, w ci<!gu ktorego inkasllj'l nalei.nosci. WskaZnik globalnego zadlui:erua na dzien 31 grudnia 2011 roku wyniosl 53,62% i w porownanill do roku lbiegtego wzrosl 0 1,26 punktll procentowego, co wskazllje na rosn'lcy udziaf kapitafow obcych w finansowaniu dziafalnosci Spolek Grupy Kapitafowej. 8 ~

10 . NFORMACJE SZCZEGOLOWE 1. Ocena dokumentacji przyj~tych zasad rachunkowosci oraz prowadzenia dokumentacji konsolidacyjne j Opracowana przez jedno st~ dominujqq dokumemacja przyj~tych zasad rachunkowosci spelnia wymogi ustawy 0 rachunkowosci. Zasady wyceny aktywow i pasywow 0= pomiaru wyniku finansowego za okres konczqcy si~ 31 grudnia 2011 roku Sq zgodne z zasadami okreslonymi w Mi~dzynarodowych Standardach RachunkowoSci (MSR), Mi~dzynarodowych Standardach Sprawozdawczosci Finansowej (MSSF) 0= zwiqzan}':h z nimi interpretacjach ogloszon}':h w formie rozporzqdzen wykonawcz}':h Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR i MSSF - w ustawie 0 rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz wraz z pozniejszymi zrnianarru) i wydan}':h na jej podstawie przepisach wykonawcz}':h. Sprawozdania jednostek obj~tych konsolidacj'l zostaly przeksztalcone ella potrzeb sprawozdania skonsolidowanego. Dokumemacja konsolidacyjna prowadzona przez jednost~ dominujqq jest kompletna. 2. Okreslenie zastosowanych przy sporz,!dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad i metod wyceny aktyw6w i pasywow oraz uslalenia wyniku finansowego Zasady rachunkowosci przyj~te przy sporzqdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sq zgodne z zasadami okreslonymi w Mi~dzynarodowych Standardach Rachunkowosci (MSR), Mi~dzynarodowych Standardach Sprawozdawczosci Finansowej (MSSF) 0= zwiqzan}':h z nimi interpretacjach ogloszon}':h w formie rozporzqdzen Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregtuowanym przez MSR i MSSF - w ustawie 0 rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz wraz z pozniejszymi zmianarru) i wydan}':h na jej podstawie przepisach wykonawcz}':h. Zasady te byly stosowane w sposob ciqgly w odniesieniu do roku ubieglego, z wyj'ltkiem zasad wyceny gruntow, budynkow i budowli zaliczon}':h do rzeczowych aktywow trwal}':h. Poczq'NSzy od dnia 1 st}':znia 2011 roku gnmty, budynki i budowle wyceniane Sq wedlug wartosci przeszacowanej, stanowi'lcej ich wartosc godziwq na dzien przeszacowania, pomniejszon'l 0 kwot~ pmniejszego umorzenia 0= odpisow z tytulu utratywartosci. a) Wycena aktyw6w i p asyw6w wyraionych w walutach obcych Na dzien bilansowy wycenia si~ wyrazone w walutach obc}':h skladniki aktywow i pasywow pieni~in}':h po obowiqzuj'lcym na ten dzien srednim kursie ustalonym ella danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Roinice kursowe dotyczqce aktywow i pasywow wyraion}':h w walutach obc}':h, po'nstaie na dzien ich wyceny 0= przy zaplacie naleinosci i zobowiqzarl. w walutach obc}':h zalicza s i~ do pj"z}':hodow i kosztow finansowych. Aktywa i pasywa niepieni~ine ujmowane wedlug kosztu histotycznego wyrazonego w walucie obcej wykazywane S'l po kursie obowiqzuj'lcym w dniu zawarcia transakcji. Aktywa i pasywa niepieni~ine ujmowane wedlug wartosci godziwej wyraionej w walucie obcej S'l wyceniane po kursie obowiqzujqcym w dniu dokonania wyceny do wartosci godziwej.

11 b) Rzeczowe aktywa trwale Rzeczowe aktywa trwale obejmuj'l srodki trwale oraz srodki trwale w budowie. Do srodkow trwalych zaliczane S,! skladniki maj'ltku, ktore S,! nabywane i utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarow i swiadczeniu uslug, w celu oddania do uiywania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz ktorym towarzyszy oczekiwanie, ii b,d,! wykorzystywane przez okres dluiszy nii jeden rok Srodki trwale, za wyj'!tkiem gruntow, budynkow oraz budowli wyceniane S'l w cenie nabycia lub koszcie wycworzenia, pomniejszonych o odpisyamortyzacyjne i odpisyakrualizuj,!ce z tytulu utratywartoki. Grunty, budynki oraz budowle po ich pocz<jtkowej wycenie w cenie nabycia wyceniane S,! wedlug wartosci przeszacowanej, stanowi,!cej ich wartosc godziw'l na dzien przeszacowania, pomniejszon,! 0 kwot, pozoiejszego umorzenia oraz odpisow z tytulu utraty wartoki. Srodki trwale w budowie wykazywane S,! w wysokosci ogolu kosztow pozostaj,!cych w bezposrednim zwi ku z ich nabyciem lub wycworzeniem. c) Nieruchomosci inwestycyjne NieruchomoSci inwestycyjne obejmuj,! grunty, prawo wieczystego uiytkowania gruntow, budynki i budowle utrzymywane w celu osi'lgni,cia przychodow z czynszow lub przytostu ich wartosci b.dz obu tych korzysci. Nieruchomosci inwescycyjne wyceniane s. w wartosci god7.iwej. d) Wartos.: firmy Wanos.: firmy obejmuje: wartos.: firmy jednostek podpofz'ldkowanych, wartosc firmy. Wanos.: firmy jednostek podpofz'ldkowanych stanowi nadwyzk(' kosztu przej,cia nad wartosci. godziw'l udzialu jednostki dominuj.cej w moiliwych do zidentyfikowania aktywach netto przej,tej jednostki zaleinej na dzien przej,cia. Wanos.: firmy stanowi roinic, mi,dzy cen,! nabycia jednostki lub zorganizowanej jej c""sc~ a ruzsz<j od niej wartosci'! godziw'l przej,tych aktyw6w neno oraz c""s.: wkladu niepieni,inego w postaci przedsi,biorstwa. Wanos.: firmy podlega testowaniu pod k<jtem utraty wartosci. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartos.: firmy wykazuje si, wedlug kosztu pomniejszonego 0 skumulowane odpisy akrualizuj'lce z tytulu utratywartosci, ktore ujmuje si, w sprawozdaniu z calkowitych dochodow. e) Wartosci niematerialne Wanosci niematerialne to moi.liwe do zidentyfikowania niepieni,:i:ne skladniki aktywow nie posiadaj<)ce postaci fizycznej, pozostaj<)ce pod kontrol<l jednostki, z ktocych jednostka osiqgnie w przyszlosci korzysci ekonomiczne. Wanosci niematerialne obejmuj<): nabyte prawa maj<ltkowe, oprogramowanie komputerowe. 10 \ / '"'~

12 Do praw maj'ltkowych zaliczane S'l w szczegolnosci znaki towarowe, know-how i licencje nabyte przez jednostki, nadaj4ce si~ do gospodarczego wykorzystania. Wartosci niematerialne wyceniane S'l wedlug cen nabycia pomniejszonych 0 odpisyarnonyzacyjne i odpisyaktualizuj4ce z tytulu utratywartosci. f) Aktywa z tytulu odroczonego podatku doc hod owego Akrywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustalone zostaly w wysokosci kwoty przewidzianej w przy;zlosci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi4zku z ujemnyrni roin.icami przejsciowyrni, ktore spowoduj'l w przy;zlosci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przy zachowarllu zasady ostroznosci. Zmiany wartosci rych aktyw6w zalicza si~ do przychodow lub kosztow. g) Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedazy Akrywa trwale przeznaczone do sprzedazy obejmuj4 srodki trwale, ktorych wartosc bilansowa zostanie odzyskana zasaclniczo w drodze transaktji sprzedazy, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Na dzien bilansowy aktywa te S'l wyceniane wedlug nizszej z dwoch nast~puj4cych wartosci: wartosci ksi~gowej lub wartosci godziwej pomniejszonej 0 koszty doprowadzenia do sprzedazy. h) Dfugoterminowe naleznosci i rozliczenia mi'l:dzyokresowe Nalemosci dlugoterminowe obejmuj4 ogol nalemosci, za wyj'ltkiem wynikaj'lcych z dostaw i uslug, ktorych termin splaty przypada w okresie dlui:szym niz rok od clnia bilans owego. NaleznoSci te wycenia si, w kwocie wymaganej zaplaty pomniejszonej 0 odpisy aktualizuj'lce z tytulu utraty wartosci. Dlugoterminowe rozliczenia mi~dzyckresowe obejmuj'l koszty finansowe do rozliczenia w okresie dlui:szym niz 12 miesi~cy po clniu bilansowym i) Zapasy Zapasy obejmuj'l materialy, produkty w toku, produkry gotowe 0= towary. Zapasy wyceniane s'l wedlug cen nabycia, cen zakupu lub po koszcie wyrworzenia nie wyi:szych od cen ich sprzedaiy netto na dzien bilansowy. Zapasy wykazywane s4 w wartosci neto (skorygowanej 0 odpisy aktualizuj'lce z tytulu utraty wartosc~. j) Kr6tkoterminowe naleznosci i rozliczenia mittdzyokresowe Nalemosci krotkoterminowe obejmuj4: wszystkie naleznosci z tytulu dostaw i uslug bez wzgl~du na umowny termin zaplaty, pozostale naleznosci, ktorych aktualny, umowny termin splaty ostatniej caty jest krotszy niz rok od clnia bilans owego, wszelkie roszczenia skierowane na drog~ post~powarlla s4dowego, co do ktorych nie zapadl prawomocny Wytok s.dowy, dotycz'lce zarowno nalemosci krotkoterminowych jak i dlugoterminowych.

13 12. /~ Naleinosci wycenia s i~ w kwocie wymaganej zaplaty pomniejszonej 0 odpisy akrualizuj,!ce z tytulu utr"aty wartosci. Do rozliczen mi~dzyokresowych zalicza s i~ poniesione lub zarachowane wydatki stanowi'lce koszty przy;zlych okresow. k) Srodki p i en i ~zne i ich ekwiwalenty Srodki pie ni~ine i ich ekwiwalenty obejmuj. srodki pieni~ine w kasie i na rachunkach bankowych, ktore S'l wyceniane w wartosci nominalnej. ) Kapital wtasny Kapitaly wykazywane S'l w wanosci nominalnej, z podzialem na ich rodzaje i wedlug zasad okreslonych przepisami prawa, postanowieniami statutu jednostki dominuj'lcej oraz umow 0 urworzeniu jednostek zaleinych. Kapitalem podstawowym Grupy Kapitalowej jest kapital akcyjny jednostki dominuj'lcej, wykazywany w wysokosci zgodnej ze statutem Spolki oraz wpisem do rejestru s.dowego wedlug warrosci nominalnej. Do kapitalow wiasnych zalicza s i~ rowniei nabyte akcje wiasne jednostki dominuj,!cej, a takie kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny stanowi<)cy roinic ~ powstal" w zwiqzku z wycen'l do warrosci godziwej gruntow, budynk6w i budowli zaliczonych do rzeczowych akrywow trwalych. Poszczegolne skladniki kapitalu wiasnego jednostek zaleinych, odpowiadaj.ce udzialowi jednostki dominuj.,cej we wiasnosci jednostek zaleinych wedlug stanu na dzien bilansowy dodawane s., do poszczegolnych skladnikow kapitalu wiasnego jednostki dominuj.,cej, z wyj.,tkiem jej kapitalu podstawowego. Do kapitalow wiasnych zalicza s i~ kapital udzialow niekontroluj.,cych. Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zy.;k netto wynikaj'lcy ze skonsolidowanego sprawozdania z calkowitych dochodow. ) Rezerwy Rezerwy na zobowi ania tworzys i~ wowczas, gdy. na jednostce gospodarczej ciqiy obecny obowiqzek (prawny lub zwyczajowo oczekiwan0 wynikaj'lcy ze zdarzen przeszlych, prawdopodobne jest, ze wypelnienie obowiqzku spowoduje koniecznosc wyplywu srodkow zawieraj.,cych w sobie korzysci ekonomiczne oraz moina dokonac wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiqzku. Rezerwy obejrnuj., w szczegolnosci: rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego, rezerwy na swiadczenia ernerytalne i rentowe, rezerwy na przy;zle zobowi.,zania.

14 Zgodnie z zakladowym systemem wynagradzania, pracownicy maj:j prawo do odpraw emerytalnych i rentowych. Grupa kapitarowa uznaje koszry z rych ryttrlow na bazie memoriarowej. Wycena swiadczen dokonywana jest metod:j aktuarialn. na koniec ka:i.dego roku obrotowego. Rezel"W\' z ryttrlu odroczonego podatku dochodowego tworzy si, w wysokosci kwory podatku dochodowego wymagaj.cej w przyszlosci zaplary, w zwi<!zku z wyst'lpieniem dodatnich roinic przejsciowych. m) Zobowi~zania finansowe Zobowiqzania finansowe obejmuj.: zobowiqzania z ryttrlu kredytow, zobowiqzania z ryttrlu umow leasingu finansowego, zobowiqzania z ryttrlu factoringu, pochodne instrumenry finansowe, zobowiqzania z ryttrlu innych instrumentow finansowych. Zobowiqzania finansowe z ryttrlu kredytow oraz factoringu wykazywane S:j wedlug zamorryzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efekrywnej stopy procentowej. Zobowiqzania z rytulu umow leasingu finansowego na dzien rozpocz\'cia leasingu wyceniane S,! wedlug nizszej z dwoch nast,puj'lcych wartosci: wartosci godziwej srodka stanowi'lcego przedmiot leasingu lub wanosci biez<jcej rninimalnych opiat leasingowych. Oplary leasingowe S'l rozdzielane pomi,cizy koszry finansowe i zmruejszerue salda zobowiqzania z ryttrlu leasingu w sposob umoiliwiaj:jcy uzyskanie starej stopy odsetek od pozostarego do splary zobowiqzania. Zobowiqzania wynikaj,!ce z instrumentow finansowych wyceniane s. w wanosci godziwej w oparciu 0 ich wanose rynkowq na dzien bilansowy. Zmiany wanosci bilansowej doryczqce cz\'sci stanowi:jcej efekrywne zabezpieczenie przyszlych przeplywow pieni,inych odnoszone S'l na kapitar wlasny. Pozos tare zmiany wartosci bilansowej z rytufu aktualizacji wyceny rych zobowi~ zaliczane S'l do przychodow i kosztow w okresie, w krorym powstary. W skonsolidowanytn sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiqzania finansowe prezentowane S:j z podziarem na dlugoterminowe i krotkoterminowe. n) Kr6tkoterminowe zobo\vi~zania i rozliczenia mi~dzyokresowe Krotkoterminowe zobowiqzania obejmuj,! ogol zobowi~ z ryttrlu dostaw i uslug bez wzgl,du na termin zaplary oraz pozostare ryttrly zobowi~ wymagaj:jce zaplary najpozniej do ostatniego dnia roku nast~puj.cego po dniu bilansowym. Zobowiqzania krotkoterminowe wykazywane S:j w kwocie wymagaj:jcej zapiary. Rozliczenia mi,dzyokresowe obejmuj:j glownie rezetwy na przyszle koszry, oraz otrzymane dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia srodkow trwaiych. Przychody z rytulu dotacji rozliczane S,! proporcjonalnie do odpisow amonyzacyjnych srodkow trwaiych, krorych doryczq.

15 0) Vstalenie wyniku finansowego Wynik finansowy neno grupy kapitafowej zostaf ustalony na podstawie przychod6w i koszt6w z wyi'lczeniern przychod6w i koszt6w dotyez'lcych obrot6w wewn~trznych pomi~dzy jednostkami obj~tymi konsolidacjq, z wyi'lczeniern niezrealizowanych zysk6w powstafych na operacjach dokonanych mi~dzy jednostkami obj~tymi konsolidacj<j oraz z wyi'lczeniern czesci wyniku finansowego, przypadaj<jcego na udziafy niekontroluj<jce. 3. Wyprowadzenie waclosci ficm y jednostki podporz'ldkowanej Wanosc firrny z konsolidacji stanowi<jc<j r6i.nic ~ pomi~dzy kosztern nabycia jednostek zaleinych, a wielkosci<j przypadaj'lcych na jednost~ dominuj'lc<! aktyw6w neno jednostek zale:inych ustalono na podstawie wanosci godziwej aktyw6w neno jednostek zale:inych na dzien nabycia udziaf6w. 4. Konsolidacja kapitatow i ustalenie kapilalow mniejszosci Kapitafern podstawowycn grupy kapitafowej jest kapitaf akcyjny jednostki dominuj<jcej. Kapitaf podstawowy jednostek zale:inych w czesci stanowi'lcej wlasnosc jednostki dominuj'lcej zostaf skornpensowany z wanosci'l nominaln'l ldziaf6w uj~tyeh w sprawozdanill z sytllacji finansowej jednostki dominuj'lcej na dzien obj~cia kontroli w sp61kach zaleinych. Do pozostafych sktadnik6w kapitafll wlasnego jednostki dorninuj'lcej dodano czesci odpowiednich sktadnik6w kapitafu wlasnego jednostek zaleinych w wielkosci odpowiadaj'lcej udziafowi jednostki dorninuj'lcej we wlasnosci jednostek zaleinych. J ednostki obj~te konsolidacj'l nie posiadaj'l akcji wlasnych jednostki dorninuj<jcej. Udziafy w kapitale wlasnyrn jednostek zale:inych, nale4ce do os6b lub jednostek innych niz obj~te konsolidacjq, wykazuje si~ w odr~bnej pozycji pasyw6w skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, oddzielnie od kapitafu jednostki dorninllj'lcej w rarnach kapitafu wlasnego jako "Udziafy niekontrolllj'lce". Udziafy niekontrolllj<jce stanowi'l t~ czesc wynik6w finansowych neno uzyskanych z dziafalnosci oraz aktyw6w neno jednostki zaleinej, kt6re rnoina przypofz'ldkowac do udziaf6w nienale4cych (bezp0srednio lllb posrednio przez jednostki zaleine) do jednostki dorninuj<jcej. Przypadaj'lce na inne osoby lub jednostki nieobj~te konsolidacj,! zyski lub straty wykazuje s i~ odr~bnie w skonsolidowanyrn sprawozdaniu z cafkowityeh dochod6w. S. Wyl'lczenia wzajemnych rozcachunkow oraz obrotow wewn~lrznych jednostek obj~tych konsolidacj'l Do wymagaj,!cych wyi,!czenia wzajemnych naleinosci zobowi<jzar\. jednostek obj~tyeh konsolidacj'l zaliczono wszelkie rozrachunki rni~dzy tymi jednostkarni. Przy spofz'ldzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano takze wyi'lcw\ przychod6w i koszt6w dotyez'lcych operacji dokonanych mi~dzy jednostkarni obj~tymi konsolidacj<j. 14 ~

16 6. Wyl,!czenia wynik6w niezrealizowanych przez jednostki obj~te konsolidacj,!, zawartych w wartosci aktyw6w oraz z tytu!u dywidend Zawarte w wartosci aktywow wykazanych w sprawozdaniu finansowyrn na dzien 31 grudnia 2011 roku niezrealiwwane wyniki powsta±e na operacjach dokonanych mi~dzy jednostkami obj~tymi konsolidacj. zosta±ywyi'lczone wsposob prawichowy. Jednostka dominuj'lca wyi'lczy/a otrzyman<l dywidend~ od jednostki zaleznej. 7. Skutki sprzedazy calosci lub cz sci udzial6w w jednostce zaleznej W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku jednostka dominuj;p nie dokona±a sprzedaiy udzia±ow w jednostkach zaleinych obj~tych konsolidacj<l. 8. Charakterystyka poszczeg61nych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z calkowitych dochod6w Sktadniki rnaj'ltku oraz sktadniki pasywow zosta±y uj~te w sposob rzeteiny, kompletny i prawichowy. Pozycje kszla±luj<lce wynik na dzia±alnosci gospodarczej zosta±y uj~te w sposob rzeteiny, kompletny i prawichowy. 1) Rzeczowe aktywa trwale Stan rzeczowych aktywow trwarych grupy kapita±owej na pocz<jtek i koniec roku obrolowego przedstawia± si~ jak nizej: (w tys. zlot}':h) : Stan na pocz~tek okresu Stan na koniec okresl1 ~ wato" bruno s=:,~a wato" bruno s:~:,~a ~================~ srodki trware i odpij Z!yn/ii Hm!} JValtoit'i : rnaszyny i urz<jdzenia! ! , W badanyrn roku obrolowyrn grupa kapita±owa dokona±a zwi~kszen rzeczowych aktywow trwarych na l<lczn'l kwot~ tys. zlotych. Zwi~kszenia dotyczyly glownie nabycia srodk6w trwalych przez jednostki grupy kapita±owej ( tys. zlotych). W tyrn samyrn okresie odnolowano zmruejszerue Srodkow trwarych w drodze sprzedaiy i likwidacji wwartosci bruno tys. zlotych. Na dzien bilansowy odnolowano zwi~kszenie wanosci srodk6w trwarych z tytulu wyceny w wanosci godziwej gruntow, budynkow i budowli na kwot~ tys. zlotych.

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

Wejherowo, sierpieo 2011 r.

Wejherowo, sierpieo 2011 r. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIIDOWANE SPRAWOZDANIIE FIINANSOWE GRUPY KAPIITAŁOWEJ GRAAL ZA OKRES 01..01..2011--30..06..2011 Wejherowo, sierpieo 2011 r. 1 I. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014 Wejherowo, kwiecień 2015 r. 1 I. List Prezesa Zarządu GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL Do Akcjonariuszy Graal S.A. Szanowni

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRAAL S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRAAL S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRAAL S.A. ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014 Wejherowo, 30 kwietnia 2015r. 1 List Prezesa Zarządu GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL Do Akcjonariuszy Graal S.A. Szanowni Państwo Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo