Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem zależnym, spółką Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Batna ), w której Eurocash posiada 100% udziałów. Połączenie spółek pozwoli na maksymalizację zysków łączących się spółek. W szczególności, na skutek połączenia, zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne, w tym koszty zarządzania spółkami. Inkorporacja umożliwi osiągnięcie efektu synergii i da możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji pomiędzy spółkami (jako spółkami powiązanymi) funkcjonującymi dotąd jako odrębne podmioty. Połączenie nastąpi na podstawie art pkt. 1) kodeksu spółek handlowych ( KSH ) poprzez przejęcie Batna przez Eurocash, tj., poprzez przeniesienie całego majątku Batna jako spółki przejmowanej na Eurocash jako spółkę przejmującą. Zważywszy, że spółka Eurocash (spółka przejmująca) posiada 100% udziałów spółki Batna (spółka przejmowana): - stosownie do art KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Eurocash; - stosownie do art w związku z art KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH; - stosownie do art w związku z art KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Działalność Eurocash obejmuje: ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu cash & carry, systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych - Eurocash zarządza sieciami franczyzowymi pod takimi markami jak: Delikatesy Centrum oraz abc. Batna jest wiodącym dystrybutorem hurtowym szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych na terenie Warszawy, prowadzącym 3 hurtownie cash&carry oraz aktywną dystrybucje towarów. Połączenie zrealizowane zostanie w oparciu o przedstawiony poniżej plan połączenia. Plan połączenia 1. Niniejszy dokument określa zasady połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS ( Eurocash ) oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS ( Batna ).

2 2. Połączenie nastąpi na podstawie art pkt 1) kodeksu spółek handlowych ( KSH ) poprzez przejęcie spółki Batna przez spółkę Eurocash, tj., poprzez przeniesienie całego majątku spółki Batna jako spółki przejmowanej na spółkę Eurocash jako spółkę przejmującą. 3. Zważywszy, że spółka Eurocash (spółka przejmująca) posiada 100% udziałów spółki Batna (spółka przejmowana), stosownie do art KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału spółki Eurocash. 4. W wyniku połączenia nie będą przyznane jakiekolwiek prawa, o których mowa w art pkt 5) KSH. 5. W wyniku połączenia nie będą przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6) KSH. 6. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu spółki Eurocash. 7. Stosownie do treści art KSH załącznikami do niniejszego planu połączenia są następujące dokumenty: (a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Eurocash o połączeniu (Załącznik 1); (b) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Batna o połączeniu (Załącznik 2); (c) ustalenie wartości majątku Batna na dzień 01 marca 2010 roku (Załącznik 3); (f) (g) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Eurocash sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 marca 2010 roku (Załącznik 4); oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Batna sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 marca 2010 roku (Załącznik 5). Podstawa prawna: par. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3 Załącznik 1 do Planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCASH S.A. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eurocash S.A.z siedzibą w Komornikach, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, a także istotnych elementów sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, postanowiło: 1. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala się połączenie spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS ( Spółka ) oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS ( Batna ). 2. Połączenie następuje na podstawie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Batna jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). 3. Zważywszy, że Spółka, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów spółki Batna, jako spółki przejmowanej, stosownie do art KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Spółki. 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki. 5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [ ] z dnia [ ], poz. [ ].

4 Załącznik 2 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BATNA SP. Z O.O. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie., a także istotnych elementów sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, postanowiło: 1. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala się połączenie Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS ( Spółka ) ze spółką Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS ( Eurocash ). 2. Połączenie następuje na podstawie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki jako spółki przejmowanej na Eurocash jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). 3. Zważywszy, że Eurocash, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów Spółki, jako spółki przejmowanej, stosownie do art KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału spółki Eurocash. 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu spółki Eurocash. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie statutu spółki Eurocash. 5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [ ] z dnia [ ], poz. [ ].

5 Załącznik 3 do Planu połączenia: Ustalenie wartości majątku Batna na dzień 01 marca 2010 roku.

6 Przedsiebiorstwo Handlowe Batna Sp.z o.o. Warszaw a ul.leonidasa 51/53 AKTYWA BILANS NA r. Stan na r. Stan na r. B. AKTYWA OBROTOWE , ,18 I. Zapasy , ,03 1. Materialy 0,00 0,00 2. Pólprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,03 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Naleznosci krótkoterminowe , ,82 1. Naleznosci od jednostek powiazanych , ,17 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: , ,17 - do 12 miesiecy , ,17 - powyzej 12 miesiecy 0,00 0,00 b) inne 2. Naleznosci od pozostalych jednostek , ,65 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: , ,12 - do 12 miesiecy , ,12 - powyzej 12 miesiecy 0,00 0,00 b) z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych 0,00 0,00 swiadczen c) inne , ,53 d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,90 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,90 a) w jednostkach powiazanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne , ,90 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach , ,90 - inne srodki pieniezne , ,00 - inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia IV. miedzyokresowe , ,43

7 AKTYWA RAZEM , ,71 Stan na Stan na PASYWA r r. A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY , ,41 I. Kapital (fundusz) podstawowy , ,00 II. Nalezne w platy na kapital podstaw ow y (-) III. Udzialy (akcje) w lasne (-) IV. Kapital (fundusz) zapasow y 0,00 0,00 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji w yceny 0,00 0,00 VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerw ow e 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubieglych ,41 VIII. Zysk (strata) netto 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego(-) B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIA ZANIA , ,26 I. Rezerwy na zobowiazania , ,94 1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne , ,94 - dlugoterminowa , ,94 - krótkoterminowa 3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00 - dlugoterminowe - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobow iazania dlugoterminow e 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostalych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki 0,00 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiazania krótkoterminowe , ,68 1. Wobec jednostek powiazanych 1 966, ,49 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 1 966, ,49 - do 12 miesiecy 1 966, ,49 - powyzej 12 miesiecy b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostalych jednostek , ,19 a) kredyty i pozyczki 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: , ,12

8 - do 12 miesiecy , ,12 - powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen , ,00 h) z tytulu wynagrodzen , ,07 i) inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia miedzyokresowe , ,64 1. Ujemna wartosc firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe , ,64 - dlugoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,64 PASYWA RAZEM , ,35 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Lp. Wyszczególnienie Za okres r r r r. A. Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: , ,37 - od jednostek powiazanych I. Przychody netto ze sprzedazy produktów , ,29 Zmiana stanu produktów (zwiekszenie - II. wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) Koszt wytworzenia produktów na wlasne III. potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedazy towarów i IV. materialów , ,08 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej , ,57 I. Amortyzacja , ,56 II. Zuzycie materialów i energii , ,89 III. IV. V. Uslugi obce , ,30 Podatki i oplaty, w tym: , ,84 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 Wynagrodzenia , ,99 Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia VI , ,38 VII. Pozostale koszty rodzajowe , ,22 VIII. Wartosc sprzedanych towarów i materialów , ,39

9 C. Zysk (s trata) ze sprzedazy (A-B) , ,80 D. Pozostale przychody operacyjne , ,84 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 5 484,21 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,84 E. Pozostale koszty operacyjne , ,07 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych , ,71 III. Inne koszty operacyjne , ,36 F. Zysk (strata) z dzialalnosci operac yjnej (C+D-E) , ,57 G. Przychody finansowe , ,14 I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,14 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 7 668, ,67 I. Odsetki, w tym: 7 309, ,67 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 359,03 0,00 I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospod arczej (F+G-H) , ,04 J. Wynik zdarzen nadzw yczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (s trata) brutto (I+/-J) , ,04 L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku (zwiekszenie straty) N. Zysk (s trata) netto (K-L-M) , ,04

10 Załącznik 4 do Planu połączenia: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Eurocash sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 marca 2010 roku.

11 EUROCASH S.A. Rachunek zysków i strat za okres Waluta: złoty polski (PLN) Rok za okres od do Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży usług Koszt własny sprzedaży ( ) Koszt sprzedanych towarów ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży ( ) Koszty ogólnego zarządu ( ) Zysk ze sprzedaży ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ( ) Zysk z działalności operacyjnej ( ) Przychody finansowe Koszty finansowe ( ) Zysk przed opodatkowaniem ( ) Podatek dochodowy - Zysk netto ( )

12 EUROCASH S.A. Bilans na dzień Waluta: złoty polski (PLN) na dzień Aktywa Aktywa trwałe (długoterminowe) Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Należności długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa na dzień Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne ( ) Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Strata z wyceny transakcji zabezpieczających ( ) Niepodzielony wynik finansowy, w tym: Zysk z lat ubiegłych Zysk netto bieżącego roku ( ) Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Inne zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem

13 Załącznik 5 do Planu połączenia: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Batna sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 marca 2010 roku.

14 Przedsiebiorstwo Handlowe Batna Sp.z o.o. Warszaw a ul.leonidasa 51/53 AKTYWA BILANS NA r. Stan na r. Stan na r. B. AKTYWA OBROTOWE , ,18 I. Zapasy , ,03 1. Materialy 0,00 0,00 2. Pólprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,03 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Naleznosci krótkoterminowe , ,82 1. Naleznosci od jednostek powiazanych , ,17 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: , ,17 - do 12 miesiecy , ,17 - powyzej 12 miesiecy 0,00 0,00 b) inne 2. Naleznosci od pozostalych jednostek , ,65 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: , ,12 - do 12 miesiecy , ,12 - powyzej 12 miesiecy 0,00 0,00 b) z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych 0,00 0,00 swiadczen c) inne , ,53 d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,90 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,90 a) w jednostkach powiazanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne , ,90 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach , ,90 - inne srodki pieniezne , ,00 - inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia IV. miedzyokresowe , ,43

15 AKTYWA RAZEM , ,71 Stan na Stan na PASYWA r r. A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY , ,41 I. Kapital (fundusz) podstawowy , ,00 II. Nalezne w platy na kapital podstaw ow y (-) III. Udzialy (akcje) w lasne (-) IV. Kapital (fundusz) zapasow y 0,00 0,00 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji w yceny 0,00 0,00 VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerw ow e 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubieglych ,41 VIII. Zysk (strata) netto 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego(-) B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIA ZANIA , ,26 I. Rezerwy na zobowiazania , ,94 1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne , ,94 - dlugoterminowa , ,94 - krótkoterminowa 3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00 - dlugoterminowe - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobow iazania dlugoterminow e 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostalych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki 0,00 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiazania krótkoterminowe , ,68 1. Wobec jednostek powiazanych 1 966, ,49 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 1 966, ,49 - do 12 miesiecy 1 966, ,49 - powyzej 12 miesiecy b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostalych jednostek , ,19 a) kredyty i pozyczki 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: , ,12

16 - do 12 miesiecy , ,12 - powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen , ,00 h) z tytulu wynagrodzen , ,07 i) inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia miedzyokresowe , ,64 1. Ujemna wartosc firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe , ,64 - dlugoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,64 PASYWA RAZEM , ,35 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Lp. Wyszczególnienie Za okres r r r r. A. Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: , ,37 - od jednostek powiazanych I. Przychody netto ze sprzedazy produktów , ,29 Zmiana stanu produktów (zwiekszenie - II. wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) Koszt wytworzenia produktów na wlasne III. potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedazy towarów i IV. materialów , ,08 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej , ,57 I. Amortyzacja , ,56 II. Zuzycie materialów i energii , ,89 III. IV. V. Uslugi obce , ,30 Podatki i oplaty, w tym: , ,84 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 Wynagrodzenia , ,99 Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia VI , ,38 VII. Pozostale koszty rodzajowe , ,22 VIII. Wartosc sprzedanych towarów i materialów , ,39

17 C. Zysk (s trata) ze sprzedazy (A-B) , ,80 D. Pozostale przychody operacyjne , ,84 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 5 484,21 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,84 E. Pozostale koszty operacyjne , ,07 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych , ,71 III. Inne koszty operacyjne , ,36 F. Zysk (strata) z dzialalnosci operac yjnej (C+D-E) , ,57 G. Przychody finansowe , ,14 I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,14 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 7 668, ,67 I. Odsetki, w tym: 7 309, ,67 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 359,03 0,00 I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospod arczej (F+G-H) , ,04 J. Wynik zdarzen nadzw yczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (s trata) brutto (I+/-J) , ,04 L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku (zwiekszenie straty) N. Zysk (s trata) netto (K-L-M) , ,04

Raport bieżący nr 15 / 2010

Raport bieżący nr 15 / 2010 EUROCASH RB-W 15 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2010 Data sporządzenia: 2010-04-21 Skrócona nazwa emitenta EUROCASH Temat Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krotkoterminowe , ,94 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe ,38 19.

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krotkoterminowe , ,94 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe ,38 19. Program Finansowo-Ksiegowy "RAKS" w. 2017.01 RACHUNEK ZYSKOW I STRAT na 31.12.2015 na 31.12.2016 ----------------------------------------+----- -------------+------------------ A. PRZYCH. ZE SPRZED. I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY Zestawienie sprawozdań finansowych Za lata 2007-12 2011-09 rok A.1 Jednostka: Polskie Towarzystwo Lekarskie Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 22 Warszawa A.2 A.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo