GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5)"

Transkrypt

1 GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5) Włodzimierz Gajda Po szczegółowym omówieniu selekcji, cieek oraz warstw nadszedł czas na połczenie wszystkich elementów. Dzisiejszy zestaw wicze zaprezentuje podstawowe techniki projektowania szaty graficznej witryny WWW. Selekcje, cieki oraz warstwy Kluczem do opanowania GIMPa jest biegłe posługiwanie si selekcjami, ciekami oraz warstwami. Kade z tych narzdzi znajduje swoje zastosowanie podczas tworzenia witryn internetowych i jest konieczne przy bardziej złoonych projektach. Zanim przejdziemy do wykonywania wicze, zatrzymajmy si przy operacjach łczcych cieki, warstwy i selekcje. Rozpocznijmy od przekształcania selekcji w warstw i na odwrót. Przekształcenie selekcji w warstw moemy wykona na dwa sposoby: stosujc operacj kopiuj/wklej lub wykorzystujc technik cignij-upu. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z tzw. pływajcym zaznaczeniem. Pływajce zaznaczenie moemy zakotwiczy (tj. umieci) na aktywnej warstwie lub przekształci w now warstw. Tworzenie pływajcej selekcji czsto wprawia pocztkujcych uytkowników GIMPa w zakłopotanie. Pamitajmy, e operacja cofnij usunie wszelkie zmiany w rysunku przywracajc poprzedni jego stan. Zwrómy równie uwag, e operacja kopiuj/wklej umoliwia skopiowanie zawartoci aktywnej warstwy lub warstw widocznych. Po wklejeniu, w obrazie pojawia si pływajca selekcja o kształcie i zawartoci odpowiadajcej biecemu zaznaczeniu. Przejdmy do przekształcenia warstwy w selekcj. Przekształcenie warstwy w selekcje ma na celu zaznaczenie całej nieprzezroczystej zawartoci warstwy. Słuy do tego opcja Warstwy Zaznaczenie z kanału alfa. Drugim rodzajem przekształce jest konwersja zaznaczenia w ciek i na odwrót. Do tego słu przyciski Tworzy zaznaczenie ze cieki oraz Tworzy ciek z zaznaczenia dostpne w oknie dialogowym cieek. Łczc przekształcenia zaznaczenia w warstwy oraz cieek w zaznaczenia moemy oczywicie uzyska przekształcenie cieki w warstw i na odwrót. W celu przekształcenia cieki w warstw wystarczy ciek przekształci w zaznaczenie, a nastpnie wykona operacje kopiuj/wklej. W ten sposób otrzymamy warstw o kształcie 1

2 odpowiadajcym kształcie cieki. Przekształcenie odwrotne, warstwy w ciek przebiega nastpujco: zaznaczamy cał warstw (Warstwy Zaznaczenie z kanału alfa), a nastpnie przekształcamy zaznaczenie w ciek. Otrzymana cieka bdzie miała identyczny kształt jak aktywna warstwa. Jak praktycznie wykorzysta opisane przekształcenia? Na przykład do tworzenia cieek o kształcie okrgu lub kwadratu. Poniewa bardzo łatwo otrzyma selekcj okrgł lub kwadratow, zatem najprostsza metoda otrzymania cieki o takim kształcie polega na uzyskaniu zaznaczenia i przekształceniu go w ciek. Tyle, jeli chodzi o przekształcenia. Przejdmy do drugiej wanej sprawy, jak jest zapamitywanie selekcji. Wprawdzie kształt selekcji moglibymy zapamita w ciece, nie jest to jednak wygodne, poniewa powoduje utracenie czci informacji dotyczcych zaznaczenia. Zaznaczenia charakteryzuj si dwoma cechami: kształtem oraz gładkoci. Zapamitanie selekcji w postaci cieki powoduje utrat informacji o gładkoci. Do zapamitywania selekcji naley wykorzysta kanały. Dodatkow zalet jest moliwo łatwego łczenia zapamitanych cieek. Klawisze Ctrl oraz Shift pomog uzyska sum, rónic lub cz wspóln kilku zapamitanych zaznacze. Zapamitanie biecej selekcji wykonamy klikajc opcj Zaznaczenie Zapisz do kanału. Ostatni wan rzecz, na jak chciałbym zwróci uwag we wstpie jest fakt, e wszystkie operacje edytorskie dotycz aktualnej selekcji oraz warstwy. Jeli na przykład malujemy pdzlem, wówczas lady pdzla zostaj umieszczone na warstwie aktywnej nawet, jeli jest ona niewidoczna. Ponadto pdzel nie wyjedzie poza brzeg aktywnej warstwy ani biecej selekcji. Narzdzia edycyjne (np. pdzel, ołówek, wypełnianie farb) maluj po aktywnej warstwie. Dzieje si tak nawet wówczas, gdy jest ona niewidoczna. Zasig narzdzia jest ograniczony przez rozmiar aktywnej warstwy oraz selekcji. cieki moemy przekształca w selekcje, za selekcje - w cieki. Ponadto moliwe jest dokonanie konwersji zaznaczenia w kształt warstwy oraz nieprzezroczystej zawartoci warstwy w zaznaczenie. Selekcje charakteryzuje kształt oraz mikko krawdzi. Do zapisywania selekcji słu kanały. Kilka selekcji zapisanych w kanałach łatwo połczy wykonujc sum, rónic bd cz wspóln za pomoc klawiszy Ctrl oraz Shift. 2

3 Nagłówek strony WWW Wykonanie przedstawionych nagłówków wymaga umiejtnoci operowania warstwami, dodawania efektu cienia oraz tworzenia ozdobnych napisów skryptami Script-Fu Loga. wiczenie 1 Wykonaj nagłówek strony www "Fotogaleria" przedstawiony na rysunku 1. Przedstawiony nagłówek składa si z czterech elementów: napisu oraz trzech małych fotografii. Kady z tych elementów umieszczamy na osobnej warstwie. Łcznie obraz posiada wic pi warstw: białe tło, napis tytułowy oraz trzy warstwy ze zdjciami. Napis "FOTOGALERIA" wykonujemy przy uyciu skryptu Dodatki Script-Fu Loga Proste I. Wybrana czcionka to Tachoma o kolorze niebieskim. Po wykonaniu napisu, wyłczamy widoczno warstwy tło, spłaszczamy obraz i kopiujemy do przygotowywanego nagłówka. Nastpnie przystpujemy do wklejenia trzech miniaturowych fotografii. Zauwamy, e kada z fotografii posiada niewielk niebiesk krawd. Krawd dodamy do obrazu korzystajc ze skryptu Script-Fu Dekoracje Dodaj krawd. Kolejno dla kadej fotografii wykonujemy nastpujca procedur: otwieramy obraz, skalujemy do rozmiarów 200x150 pikseli, dodajemy jednopikselow krawd, spłaszczamy obraz (krawd znajduje si na osobnej warstwie), kopiujemy i wklejamy do przygotowywanego nagłówka. Po wklejeniu skalujemy wklejon warstw zmniejszajc nieco jej rozmiary w taki sposób, by kada z wklejonych miniatur miała inny rozmiar. Do skalowania warstw słuy narzdzie przekształce: Obracanie, skalowanie, cinanie, perspektywa. Domylnie aktywn opcj jest obracanie. Działanie narzdzia zmienimy podwójnie klikajc w jego przycisk w oknie głównym GIMPa. Rys. 1. Baner serwisu "Fotogaleria". wiczenie 2 Wykonaj nagłówek serwisu powiconego klockom Lego. Nagłówek ten jest nieco bardziej skomplikowany od nagłówka fotogalerii. Posiada on łcznie 10 warstw: dwie warstwy na napisy "Lego" oraz "technic", dwie warstwy na rysunki helikoptera i samochodu. Kady z tych elementów posiada cie umieszczony na osobnej warstwie, co daje łcznie osiem warstw. Dodatkowo rysunek posiada białe tło oraz warstw zawierajc wypełnienie szarym gradientem. 3

4 Po utworzeniu nowego rysunku dodajemy do niego now pust warstw o rozmiarze równym rozmiarowi rysunku. Warstw t wypełniamy szarym gradientem liniowym. Nastpnie dodajemy do obrazu napisy. Wykorzystany skrypt to ponownie Dodatki Script-Fu Loga Proste I, za czcionka to Comic Sans MS. Po wklejeniu napisów przystpujemy do wycicia samolotu oraz helikoptera z instrukcji Lego. Do wycicia elementów wykorzystujemy cieki. Gdy cieka jest gotowa, przekształcamy j w zaznaczenie, po czym wykonujemy operacj kopiuj/wklej. Po wklejeniu helikoptera skalujemy go do odpowiednich rozmiarów. Podobnie postpujemy z samochodem. Teraz pozostało ju tylko dodanie cienia czterech elementów: samolotu, samochodu oraz dwóch napisów. Ustalamy aktywn warstw warstw z napisem "Lego", a nastpnie wykonujemy zaznaczenie z kanału alfa, po czym uruchamiamy skrypt Script-Fu Cie Rzucany cie. W identyczny sposób dodajemy cie pozostałym trzem elementom. Rys. 2. Nagłówek witryny "Lego Technic". Projekt szaty graficznej witryny WWW wiczenie 3 Przygotuj stron tytułow firmy "BEST" przedstawion na rysunku 3. Przedstawiona strona składa si z niebiesko-białego tła, nazwy opcji, czarnych kropek umieszczonych przy opcjach oraz napisu prezentujcego nazw firmy. Prac rozpoczynamy od przygotowania tła. Na nowym, pustym rysunku umieszczamy prowadnice wyznaczajce rodek koła stanowicego tło. Nastpnie zaznaczamy due koło, po czym wykorzystujc operacj łczenia zaznacze dodajemy do koła prostokt. Teraz zaznaczony obszar powinien odpowiada białemu fragmentowi tła strony. Rysunek 3.b przedstawia dwa zmniejszone zaznaczenia, które tworz białe tło. W celu wypełnienia niebieskiego obszaru farb odwracamy zaznaczenie, po czym dodajemy now, przezroczyst warstw i wypełniamy zaznaczenie na nowej warstwie niebiesk farb. Powinnimy otrzyma niebieski łuk stanowicy tło. Teraz przystpujemy do dodania opcji "Informacje", "Usługi", "Serwis", "Sklep". Opcje dodajemy za pomoc narzdzia tekstowego. W dokładnym pozycjonowaniu napisów pomog nam prowadnice. 4

5 Kolejny element strony to czarne kropki znajdujce si z lewej strony opcji. Kropki te wykonujemy za pomoc zaznaczenia eliptycznego. Klawisze Ctrl oraz Shift modyfikuj działanie narzdzia do zaznaczania eliptycznych obszarów w taki sposób, e zaznaczane jest koło o zadanym rodku. Wszystkie kropki umieszczamy na jednej warstwie. Po dodaniu do rysunku nowej warstwy ustawiamy prowadnice, nastpnie zaznaczamy koło i wypełniamy je farb. Ostatni element strony to nazwa firmy "BEST". Logo firmy tworzymy wykorzystujc narzdzie tekstowe. Po dodaniu na osobnej warstwie napisu "BEST" tworzymy zaznaczenie z kanału alfa obejmujce cały napis. Zaznaczenie powikszamy, a nastpnie wypełniamy niebiesk farb (na nowej warstwie). Tak powstaje niebieskie tło nazwy firmy. 5

6 Rys. 3. Strona firmy "BEST". 6

7 wiczenie 4 Przygotuj szkielet strony studia fotograficznego przedstawiony na rysunku 4. Strona "Studio fotograficzne" zawiera: tło składajce si z kratki ilustracji, łuk z lewej strony, cie łuku oraz ozdobny napis. Pierwszym etapem naszej pracy bdzie przygotowanie kratki szesnastu miniaturowych ilustracji. wiczenie to zostało szczegółowo opisane w poprzednim odcinku. Nastpnie do strony dodajemy łuk. Tworzymy now warstw, pomniejszamy kilkukrotnie widok (klawisz -), i zaznaczamy koło o rodku lecym na lewo od rysunku i o duym promieniu. Tak uzyskane zaznaczenie odwracamy, i wypełniamy biał farb. Jeli zmniejszymy nieprzepuszczalno warstwy do około 80%, oraz wyłczymy widoczno innych warstw (Shift-klik w wybran warstw), wówczas powinnimy otrzyma obraz przedstawiony na rysunku 4.b. Kolejnym etapem pracy jest dodanie cienia rzucanego przez łuk. Ponownie zaznaczamy łuk wykonujc operacj zaznaczenie z kanału alfa (dla warstwy z łukiem), po czym odwracamy zaznaczenie. Teraz wykonujemy skrypt rzucajcy cie. Ostatnim elementem, jaki dodajemy do rysunku jest napis "Fotogaleria" tworzony jednym ze skryptów Dodatki Script-Fu Loga. 7

8 Rys. 4. Serwis studia fotograficznego. wiczenie 5 Przygotuj stron firmy "Maszyny" przedstawion na rysunku 5. Strona składa si z nagłówka oraz menu. Nagłówek strony zawiera dwa długie prostokty rzucajce cie, na których umieszczono miniaturowe fotografie oraz napisy. Menu strony zawiera kilka prostoktów rzucajcych cie i napisy. Główn trudno w wykonaniu strony stanowi prostokty. Prostokty tworzymy za pomoc selekcji prostoktnej z wykorzystaniem prowadnic. Prac rozpoczynamy od dokładnego ustawienia prowadnic, po czym kolejno zaznaczamy prostokty tak jak to pokazano na rysunku 5.b. 8

9 Prostokty wypełniamy gradientem liniowym, a nastpnie dodajemy do rysunku cie. Kolejnym krokiem jest dodanie do rysunku miniaturowych fotografii koparki oraz lokomotywy. Otwieramy plik przedstawiajcy kopark, zaznaczamy cało (Ctrl+A), kopiujemy (Ctrl+C), wklejamy do tworzonej strony firmy "Maszyny" (Ctrl+V) i umieszczamy na osobnej warstwie (Ctrl+L, Ctrl+N). Tak umieszczon warstw skalujemy wykorzystujc opcj Narzdzia Przekształcenia Przekształ (w zalenoci od ustawie programu moe by konieczna zmiana biecego przekształcenia Narzdzia Okna dialogowe Opcje narzdzia). Po przeskalowaniu zdjcia koparki do danych rozmiarów zmieniamy kolorystyk warstwy stosujc najpierw opcj Obraz Kolory Desaturacja, a nastpnie okno dialogowe Obraz Kolory Balans kolorów. Pamitajmy, e zarówno desaturacja jak i balans kolorów odnosz si do biecej warstwy. Po dodaniu miniaturki z lokomotyw pozostało nam jedynie umieszczenie napisów i efektu cienia, jaki rzucaj napisy. Stosujemy narzdzie tekstowe oraz skrypt Rzucany cie. 9

10 Rys. 5. Strona spółki "Maszyny S. C.". wiczenie 6 Przygotuj stron tytułow serwisu powiconego jzykowi "Logo" przedstawion na rysunku 6. Strona składa si z kilku napisów, ramki tworzcej menu i posiada niebieskie tło. Po utworzeniu nowego obrazu, zaznaczamy cał warstw tło (Ctrl+A) i wypełniamy j kolorem niebieskim (Skrót Ctrl+.). Ramk wykonujemy z wykorzystaniem cieek. Ustalamy prowadnice tak jak to przedstawiono na rysunku 6.c, po czym dodajemy do rysunku ciek widoczn na rysunku 6.b. Gdy cieka jest gotowa, przekształcamy j w zaznaczenie, a nastpnie wypełniamy kolorem ciemnoniebieskim. Po wypełnieniu kolorem obrysowujemy ciek naciskajc 10

11 przycisk Rysuje ciek znajdujcy si w dolnej czci okna dialogowego cieek. Ponownie przekształcamy ciek w zaznaczenie i dodajemy efekt cienia. Pozostało nam jeszcze dodanie napisów opcji. Skorzystanie z narzdzia tekstowego i dodanie efektu cienia do napisów koczy wiczenie. 11

12 Rys. 6. Zbiór zada z jzyka Logo. 12

13 wiczenie 7 Przygotuj stron tytułow serwisu powiconego jzykowi "Logo" przedstawion na rysunku 7. wiczenie to wykonujemy niemal identycznie jak wiczenie poprzednie. Rozpoczynamy od tła. Strona posiada tło zawierajce dwuliniowy gradient przechodzcy od koloru ółtego poprzez biały z powrotem do ółtego. Po wywietleniu okna dialogowego modyfikujcego właciwoci gradientu ustalamy Gradient: dwuliniowy. Gdy tło jest gotowe dodajemy do rysunku ciek. Kształt cieki został przedstawiony na rysunku 7.b. Gotow ciek przekształcamy w zaznaczenie i wypełniamy kolorem ółtym, po czym dodajemy efekt cienia. Na zakoczenie, wykorzystujc narzdzie tekstowe dodajemy nazwy opcji. 13

14 Rys. 7. Druga wersja zbioru zada "Logo". wiczenie 8 Przygotuj stron powicona programowi "NotH" widoczn na rysunku 8. wiczenie numer 8 zawiera nastpujce elementy: czarny poziomy pas, cienk, czarn kresk pionow z poziomymi odnogami, dwukolorowy napis "NotH" oraz napis gajdaw. wiczenie rozpoczynamy od umiejscowienia prowadnic tam, gdzie ma si znale czarny poziomy pas i cienkie czarne kreski. Umiejscowienie prowadnic ilustruje rysunek 8.c. 14

15 Nastpnie rysujemy czarny pas. Wykorzystujemy do tego zaznaczenie prostoktne oraz wypełnianie farb. W celu dodania delikatnego cienia, jaki rzuca czarny pas, wykonujemy skrypt Rzucany cie. Teraz przechodzimy do cienkich kresek. Rysujemy je wykorzystujc cieki. Dodajemy do rysunku sze cieek, bdcych liniami prostymi tak, by po wykonaniu operacji Rysuj ciek otrzyma kreski przedstawione na rysunku 8.b. Po narysowaniu cienkich czarnych kresek na osobnej warstwie wykonujemy operacj Zaznaczenie z kanału alfa, po czym wykonujemy skrypt tworzcy cie zaznaczenia. W ten sposób kreski zostan wzbogacone o cie. Ostatni etap pracy to dwukolorowy napis "NotH". Napis ten tworzymy nastpujco. Dodajemy czarny napis "NotH" na osobnej warstwie. Zaznaczamy cały napis stosujc opcj Zaznaczenie z kanału alfa. Wykorzystujc prowadnice, zaznaczenie prostoktne oraz klawisz Ctrl usuwamy górn połow zaznaczenia. Dodajemy now warstw, po czym wypełniamy na niej selekcj (pokrywajca w tym momencie doln cz napisu "NotH") kolorem białym. Powinnymy otrzyma napis dwukolorowy. Cie napisu "NotH" dodajmy zaznaczajc cały napis (ponownie selekcja z kanału alfa dla warstwy z czarnym napisem "NotH") i uruchamiajc skrypt Rzucany cie wiczenie koczymy dodajc napis "gajdaw" w lewej czci strony. 15

16 Rys. 8. Strona programu "NotH". 16

17 wiczenie 9 Przygotuj witryn sklepu "Animal" widoczn na rysunku 9. wiczenie to prezentuje wykorzystanie wspomnianej we wstpie metody zapisywania zaznacze w kanałach. Głównym elementem strony jest ółto-czerwone tło. Ponadto strona składa si z napisów tytułowych "Animal" oraz "sklep zoologiczny". Napisy te s nieco obrócone. W dolnej czci strony zostały umieszczone napisy "gady", "ptaki", itd. Tło strony wykonamy wykorzystujc kanały. Wykonujemy zaznaczenie widoczne na rysunku 9.b. Zaznaczenie to jest duym okrgiem, którego rodek ley daleko poza praw krawdzi obrazu. Wykonane zaznaczenie odwracamy (Zaznaczenie Odwró), a nastpnie na nowej warstwie wypełniamy kolorem czerwonym. Powinnimy otrzyma obraz widoczny na rysunku 9.b. Biece zaznaczenie zapisujemy wykonujc operacj Zaznaczenie Zapisz do kanału. Przechodzimy do łuku widocznego na rysunku 9.c. Wykonujemy zaznaczenie eliptyczne o kształcie koła, którego rodek ley daleko poniej dolnej krawdzi obrazu. Nastpnie zaznaczenie odwracamy i zapisujemy do kanału (Zaznaczenie Zapisz do kanału). Teraz dodajemy now warstw i wypełniamy j kolorem czerwonym. Górny ółty naronik namalujemy wykonujc cz wspólna dwóch zapamitanych zaznacze. Przechodzimy do okna kanałów: Warstwy Warstwy, kanały i cieki, zakładka Kanały (skrót: Ctrl+L). Wybieramy jedn z zapamitanych selekcji i naciskamy przycisk Tworzy zaznaczenie z kanału dostpny w dolnej czci okna dialogowego. Powinnimy otrzyma pierwsz selekcj. Nastpnie przechodzimy na drug selekcj i przytrzymujc klawisze Ctrl oraz Shift (w stosunku do selekcji klawisze te tworz cz wspóln) ponownie naciskamy guzik Tworzy zaznaczenie z kanału. Otrzymane zaznaczenie powinno odpowiada górnemu, lewemu naronikowi. Dodajemy now warstw i wypełniamy zaznaczenie kolorem ółtym. Dolny ółty fragment strony to odwrócona suma dwóch pierwszych zaznacze przedstawionych na rysunkach 9.b oraz 9.c. Zatem usuwamy zaznaczenie (Ctrl+Shift+A) i przechodzimy do okna kanałów (Ctrl+L). Uzyskujemy zaznaczenie z pierwszego z zapamitanych kanałów, po czym przechodzimy do drugiego kanału i przytrzymujc klawisz Shift, który powoduje sumowanie zaznacze, naciskamy przycisk Tworzy zaznaczenie z kanału. Po odwróceniu, otrzymane zaznaczenie powinno pokrywa dolny ółty fragment strony. Dodajmy now warstw i wypełniamy zaznaczenie kolorem ółtym. Powinnimy otrzyma cztery warstwy, które przedstawiaj tło widoczne na rysunku 9.d. Obrócone napisy "Animal" oraz "sklep zoologiczny" wykonujemy stosujc narzdzie tekstowe i umieszczajc napisy na osobnych warstwach. Do obracania warstwy słuy narzdzie Obracanie, skalowanie, cinanie, perspektywa. 17

18 Rys. 9. Witryna sklepu "Animal". 18

19 wiczenie 10 Przygotuj stron WWW powicon literaturze przedstawion na rysunku 10. Strona ta składa si z nastpujcych elementów: tło przedstawiajce obrócony tekst opowiadania "Zew krwi", brzowe tło rozjanione w miejscach przeznaczonych na opcje i blednce ku dołowi, brzowe kreski oddzielajce nagłówek strony, lewe oraz prawe menu, napisy. Wykonanie wiczenia rozpoczynamy od tła strony. Otwieramy plik tekstowy z opowiadaniem "Zew krwi" dowolnym edytorem (np. programem notatnik). Zwikszamy okno edytora na cały ekran, a nastpnie kopiujemy wygld okna do schowka naciskajc klawisze Alt- PrintScreen. Zawarto okna została skopiowana do schowka. Teraz w programie GIMP wykonujemy operacj wklejania ze schowka: Edycja Wklej ze schowka. Poniewa wklejony obraz zawiera oprócz tekstu powieci równie ramk okna i menu główne, zatem zaznaczamy fragment obrazu zawierajcy wyłcznie tekst utworu, kopiujemy i wklejamy do przygotowywanej witryny. Wklejony obraz umieszczamy na osobnej warstwie. Nastpnie warstw nieco obracamy i zmniejszamy jej nieprzepuszczalno. W ten sposób otrzymalimy tło witryny zawierajce tekst opowiadania. Przystpujemy do dodania brzowej powiaty znikajcej ku dołowi. Wykorzystujc odpowiednio rozmieszczone prowadnice tworzymy zaznaczenie przedstawione na rysunku 10.b. Zaznaczenie to składa si z trzech prostoktów. Po otrzymaniu zaznaczenia bdcego sum trzech prostoktów wygładzamy zaznaczenie (Zaznaczenie Wygład), po czym je odwracamy. Teraz zaznaczony obszar wypełniamy gradientem zmieniajcym si od brzowego do białego. Nastpnie wykorzystujc prowadnice i cieki dodajemy do rysunku brzowe kreski. wiczenie koczymy umieszczajc napisy "Literatura", "Autorzy", "Utwory", "Proza" oraz "Poezja" wykonane skryptami z menu Loga. 19

20 Rys. 10. Serwis powicony literaturze. wiczenie 11 Przygotuj witryn "TIK-TAK" przedstawion na rysunku 11. Witryna "TIK-TAK" składa si dwóch zielonych łuków, napisu "TIK-TAK" oraz czterech fotografii. Najtrudniejszym elementem s dwa zielone łuki. Łuk dolny wykonamy zaznaczajc koło o duym promieniu i o rodku lecym duo poniej dolnej krawdzi obrazu. Współrzdna X rodka zaznaczenia wypada w połowie szerokoci obrazu. Po otrzymaniu zaznaczenia wypełniamy je na osobnej warstwie kolorem zielonym. 20

21 Górny łuk otrzymamy kopiujc łuk dolny i odpowiednio przekształcajc. Zduplikujmy warstw zawierajc dolny łuk, a nastpnie odbijmy j pionowo (Narzdzia Przekształcenia Odbij; naley przytrzyma klawisz Ctrl). Jeli teraz przesuniemy otrzyman warstw do góry i umiecimy na rodku strony wówczas otrzymamy obraz przedstawiony na rysunku 11.b i składajcy si z trzech warstw: białego tła, dolnego łuku i górnego łuku. Stosujc narzdzie tekstowe dodajemy do rysunku napis "TIK-TAK". Ostatni etap pracy stanowi dodanie czterech kwadratowych fotografii. Dla kadej fotografii z osobna wykonujemy nastpujc procedur: otwieramy zdjcie, skalujemy obraz (Obraz Skaluj obraz) tak, by interesujcy nas fragment fotografii miecił si w kwadracie 150x150 pikseli, wykorzystujc narzdzie Kadrowanie i zmiana rozmiaru zmieniamy rozmiar obrazu na 148x148 pikseli, dodajemy jednopikselow ramk do obrazu (Script-Fu Dekoracje Dodaj krawd); dodanie ramki jednopiselowej zwikszy rozmiar obrazu do wymiarów 150x150px, spłaszczamy obraz, usuwamy kolory: Obraz Kolory Desaturacja, zmieniamy balans kolorów Obraz Kolory Balans kolorów, kopiujemy obraz i wklejamy do przygotowywanej strony. Po wklejeniu czterech jednobarwnych obrazów o rozmiarach 150x150 pikseli pozostało jedynie dodanie prowadnic i odpowiednie rozmieszczenie wklejonych zdj. 21

22 Rys. 11. Witryna "TIK-TAK". wiczenie 12 Przygotuj witryn "Nadlenictwo" przedstawion na rysunku 12. Witryna nadlenictwo składa si z tła, napisu "Nadlenictwo" i kwadratów znajdujcych si z lewej strony, z trzech pionowych fotografii drzew, napisów "Zasoby", "Ludzie", "Lasy" znajdujcych si na tle wypełnionym gradientem oraz białego kwadratu przeznaczonego na tre strony. Tło strony stanowi zdjcie o bladozielonych kolorach. Na warstwie tło umieszczamy fotografi, nastpnie dodajemy warstw, któr wypełniamy kolorem zielonym. Warstwa 22

23 zielona przysłania warstw ze zdjciem. Zmniejszajc nieprzezroczysto warstwy zielonej osigniemy efekt widoczny na tle strony "Nadlenictwo". Teraz wklejamy trzy wycite fotografie drzew o wymiarach 100x300 pikseli. Za pomoc narzdzia tekstowego pod fotografiami umieszczamy napisy. Tło kadego z napisów stanowi prostokt wypełniony gradientem. Zaznaczamy prostokt o odpowiednim kształcie, dodajemy now przezroczyst warstw i wypełniamy j gradientem. Tak otrzymane tło przesuwamy pod warstw z napisem. Ostatni element witryny to biały kwadrat o rozmytym brzegu. Zaznaczamy selekcj kwadratow, rozmywamy jej brzeg, po czym na nowej warstwie wlewamy w ni kolor biały. Rys. 12. Strona "Nadlenictwo". Podsumowanie Dzisiejsza seria wicze łczy operacje na warstwach, selekcjach i ciekach. Płynne wykonywanie zada takich jak kopiowanie i wklejanie fragmentów, precyzyjne pozycjonowanie warstw, selekcji i cieek za pomoc prowadnic, skalowanie rysunków do danych rozmiarów w taki sposób, by wymagany fragment ilustracji był w całoci umieszczony na przeskalowanym obrazie stanowi abecadło pracy projektanta strony WWW. 23

Tworzenie grafiki na potrzeby WWW

Tworzenie grafiki na potrzeby WWW Tworzenie grafiki na potrzeby WWW Kluczem do opanowania GIMPa jest biegłe posługiwanie się selekcjami, ścieżkami oraz warstwami. Każde z tych narzędzi znajduje swoje zastosowanie podczas tworzenia witryn

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 4)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 4) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 4) Włodzimierz Gajda Wraz z selekcjami oraz ciekami warstwy współtworz elazny repertuar moliwoci oferowanych przez współczesne programy do przetwarzania grafik

Bardziej szczegółowo

Projekt witryny pt. Oko

Projekt witryny pt. Oko Strona 1 Projekt witryny pt. Oko Włodzimierz Gajda Gdy znamy podstawowe cechy GIMP-a, umiemy pracować z warstwami, wprawnie operujemy selekcjami oraz wybranymi narzędziami moŝemy przystąpić do pracy nad

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1) Włodzimierz Gajda Program GIMP jest bezpłatnym narzdziem oferujcym bogate moliwoci obróbki grafiki komputerowej. Z powodu rónic interfejsu programu w stosunku

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 2)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 2) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 2) Włodzimierz Gajda Drugie spotkanie z GIMPem powicimy selekcjom, linijkom i prowadnicom. Linijki i prowadnice pomagaj w precyzyjnym umiejscowieniu elementów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. http://www.gajdaw.pl/gimp/szablon-witryny-magazyn-internet/print.html. Włodzimierz Gajda

Spis treści. http://www.gajdaw.pl/gimp/szablon-witryny-magazyn-internet/print.html. Włodzimierz Gajda Strona 1 Szablon witryny magazyn INTERNET Włodzimierz Gajda Przygotowywana w tym odcinku witryna wykorzystuje: prowadnice, gradienty, zaznaczenia, ścieŝki, warstwy i maski, wklejanie elementów do obrazu

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Program GIMP 2.8.10 można pobrać ze strony http://www.gimp.org/downloads/ Na systemy operacyjne od Windows XP po Windows 8.1 Zadanie 1. Selekcje i wypełnienia.

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia W tym dwiczeniu wykonamy ciekawą i nietypową ramkę do zdjęcia.

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 3)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 3) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 3) Włodzimierz Gajda W kolejnym spotkaniu z programem GIMP przyjrzymy si ciekom. Wykorzystanie cieek daje autorowi moliwo wygodnego modyfikowania kształtu rysowanych

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków budŝetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej GIMP - Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA 1 z 5 Link do instalacji Gimpa Gimp WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA Menu w Gimpie znajduje się w oknie głównym Gimpa i w oknie obrazu. Dostępne jest również po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obraz.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie napisu i obrysu.

Tworzenie napisu i obrysu. Tworzenie napisu i obrysu. Pierwszą rzeczą jaką powinniśmy wykonać, to ściągnięcie i zainstalowanie czcionki Visitor TT2 BRK. MoŜna ją znaleźć pod tym adresem: http://www.webpagepublicity.com/freefonts/v/visitor%20tt2%20-brk-.ttf

Bardziej szczegółowo

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Temat: GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Zadanie 1. Ramka o rozmytych brzegach Wytnij fragment zdjęcia i wykonaj rozmycie obramowania: 1. Otwórz dowolny obrazek, np. kwiatek.jpg. 2. Wybierz zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.t.kociuszki. Instytut Informatyki Stosowanej, WM Zakład Systemów Multimedialnych i Informacyjnych.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.t.kociuszki. Instytut Informatyki Stosowanej, WM Zakład Systemów Multimedialnych i Informacyjnych. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.t.kociuszki Instytut Informatyki Stosowanej, WM Zakład Systemów Multimedialnych i Informacyjnych Gimp - efekty Technologie informacyjne LABORATORIUM 2 x 45min LAB 04 Program GIMP

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia I 2011r. zajęcia stacjonarne Przygotowanie grafiki statycznej i animowanej w programie GIMP

Ćwiczenia I 2011r. zajęcia stacjonarne Przygotowanie grafiki statycznej i animowanej w programie GIMP Projekt zaliczeniowy z ćwiczeń do przedmiotu Podstawy technik cyfrowego przetwarzania informacji obejmuje utworzenie strony internetowej na temat Moje hobby lub Ulubione zakątki w miejscu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Gimp Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Narzędzia do zaznaczania Lasso Różdżka Kadrowanie Efekty Efekt rozbitego szkła 1) Otwórz dowolne zdjęcie 2. Tworzymy nową, przezroczystą

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Systemy multimedialne 2015

Systemy multimedialne 2015 Systemy multimedialne 2015 Nazwa nowej warstwy nie ma znaczenia pod względem funkcjonalnym. Warto jednak ją nadać, łatwiej możemy się wtedy poruszać po bardziej rozbudowanym projekcie. Domyślny rozmiar

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate Animacje cz. 2 1. Do wykonania poniższej animacji będziemy potrzebować dodatkowego desenia. Znajduje się on w folderze z instrukcją, żeby program Gimp mógł z niego skorzystać musimy wskazać mu ścieżkę

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Narzędzia informatyki

Inkscape. Narzędzia informatyki Inkscape Narzędzia informatyki Inkscape Narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej kompatybilnej z formatem SVG Rozwijane od 2003 r. Dostępne dla Windows, Mac OS X i Linux a Dostępne na licencji GNU www.inkscape.org

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska-Owczarek. Podstawy grafiki rastrowej

Agnieszka Kowalska-Owczarek. Podstawy grafiki rastrowej Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę użytkową. Przekształcenie zdjęcia monochromatycznego w chromatyczne. Zakomponowanie zaprojektowanego przez siebie wzoru w kształt sugerujący trójwymiar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 4

INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 4 INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 4 GIMP: Tworzenie tekstu Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia i edytowania tekstu w programie Gimp. Wiadomości teoretyczne W programie Gimp wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 2 GIMP: Narzędzia selekcji

INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 2 GIMP: Narzędzia selekcji INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 2 GIMP: Narzędzia selekcji Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności zaznaczania i modyfikowania dowolnych obszarów fotografii cyfrowych poprzez wykorzystanie narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Numer zaj 1. 2. 3. 4. Temat zaj Zakres materiału Osignicia ucznia Znowu razem Bdmy bezpieczni! Bdmy uwani! Ogród pełen barw i smaków Sprztamy

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Tworzenie tekstu

Photoshop. Tworzenie tekstu Photoshop Tworzenie tekstu Wykład 6 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Ustawienia tekstu na palecie Typografia. Ustawienia rodzaju tekstu Ustawienia tekstu dostępne na palecie Akapit Efekty specjalne

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 14 Dmuchawce

Ćwiczenie 14 Dmuchawce Dmuchawce Celem ćwiczenia jest wykorzystanie właściwości programu Flash do generowania animacji o charakterze losowym. Prezentowany efekt można wykorzystać do wielu różnych celów np. spadające liście,

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Animacje oraz ciekawe efekty dostępne w programie GIMP

Animacje oraz ciekawe efekty dostępne w programie GIMP Animacje oraz ciekawe efekty dostępne w programie GIMP Tworzenie Gifów Aby zobrazować różnice w tworzeniu plików z rozszerzeniem gif wykonamy na początek krótkie ćwiczenie. 1.Utwórz niebieską warstwę nad

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stempla W poniższym poradniku zostanie zaprezentowany ciekawy sposób na stworzenie

Tworzenie stempla W poniższym poradniku zostanie zaprezentowany ciekawy sposób na stworzenie Tworzenie stempla W poniższym poradniku zostanie zaprezentowany ciekawy sposób na stworzenie średniowiecznej woskowej pieczęci. Na samym początku przy pomocy [Ctrl + N] tworzymy nowy dokument o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015

Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015 Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015 Logo GIMPA sympatyczna maskotka o imieniu WILBER. 1 3 4 2 5 1. Narzędzia główne zestaw przycisków z symbolami używany do wybierania narzędzi 2. Opcje narzędzi zawartość

Bardziej szczegółowo

GIMP. Odręczne zaznaczanie obszarów (F) - Narzędzie to słuŝy do swobodnego definiowania zaznaczeń.

GIMP. Odręczne zaznaczanie obszarów (F) - Narzędzie to słuŝy do swobodnego definiowania zaznaczeń. CZĘŚĆ I GIMP Celem zajęć jest nabycie umiejętności zaznaczania i modyfikowania dowolnych obszarów fotografii cyfrowych poprzez wykorzystanie narzędzi selekcji dostępnych w programie GIMP Selekcja jest

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 1

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 1 Fotografi a Aut or kapr ogr amuz aj ęć: i nż.wer oni kasabi ni ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści 1. GIMP... 2 1.1

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania.

Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania. Nazwa implementacji: Robot biedronka Autor: Jarosław Żok Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania. Gra została zaimplementowana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A 1. Za pomocą polecenia Otwórz otwieramy plik Organic logo.cdr. Na pasku Właściwości w polu Typ i rozmiar papieru wybieramy Wizytówka. 2. Następnie ustawiamy orientację papieru

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 Obsługa programu GIMP

Ćwiczenia 7 Obsługa programu GIMP Ćwiczenia 7 Obsługa programu GIMP GIMP - stworzony w ramach projektu GNU program do obróbki grafiki rastrowej. Zadanie 1. Prosty, animowany napis. ( Przykład: animowany napis.gif) Zaprojektuj i wykonaj

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programu Paint

Narzędzia programu Paint Okno programu Paint Narzędzia programu Paint Na karcie Start znajduje się przybornik z narzędziami. Narzędzia te są bardzo przydatne w pracy z programem. Można nimi rysować i malować, kolorować i pisać,

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa ZS Sieniawa Andrzej Pokrywka. Ścieżki cz. 2. Rysunki z kreskówek. Autor: Joshua Koudys

Grafika komputerowa ZS Sieniawa Andrzej Pokrywka. Ścieżki cz. 2. Rysunki z kreskówek. Autor: Joshua Koudys Ścieżki cz. 2 Rysunki z kreskówek 1. Zaczynamy od stworzenia nowego obrazka na białym tle, o wymiarach np. 500x500 px. 2. Tworzymy nową warstwę o nazwie linie pomocnicze. 3. Tworzymy Eliptyczne zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University.

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH Miłosz Michalski Institute of Physics Nicolaus Copernicus University Październik 2015 1 / 14 Wykorzystanie warstw Opis zadania Obrazy do ćwiczeń Zadania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił:

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 1. Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 3. Zadanie 1 zmieniamy kolor samochodu. Działamy na warstwach. Warstwy znajdują się z prawej strony. Szukamy pojazdu, który będzie na jednolitym tle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA MŁODY TECHNIK prowadzący Mariusz Domaradzki CZAS REALIZACJI: KAŻDY PONIEDZIAŁEK GODZ 13.15- SALA 19 I.

PROGRAM KÓŁKA MŁODY TECHNIK prowadzący Mariusz Domaradzki CZAS REALIZACJI: KAŻDY PONIEDZIAŁEK GODZ 13.15- SALA 19 I. PROGRAM KÓŁKA MŁODY TECHNIK prowadzący Mariusz Domaradzki CZAS REALIZACJI: KAŻDY PONIEDZIAŁEK GODZ 13.15- SALA 19 I. CELE EDUKACYJNE Cele ogólne programu: -rozbudzanie zainteresowań uczniów rozwojem grafiki

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Galeria zdjęć

Ćwiczenie 1 Galeria zdjęć Galeria zdjęć Pobierz przykład (http://jsekulska.kis.p.lodz.pl/studia.htm). Krok 1 Ustawienie stołu montażowego Otwieramy nowy plik i nazywamy go (np. gallery.fla). Ustawiamy wielkość pola roboczego na

Bardziej szczegółowo

Odbicie na szkłach okularów

Odbicie na szkłach okularów Odbicie na szkłach okularów Jedna z wad fotografii studyjnych polega na tym, że w okularach sfotografowanych modeli odbija się oświetlenie i wyposażenie studio. W takich sytuacjach bardzo często stosuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Inaczej wektoryzacja, lub trasowanie, czyli zastąpienie rysunku rastrowego rysunkiem wektorowym. Wykonanie: Piotr Dróżdż Podstawowe różnice między grafiką wektorową,

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu GIMP poziom podstawowy

Obsługa programu GIMP poziom podstawowy Obsługa programu GIMP poziom podstawowy Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Praca z układem projektu

Praca z układem projektu Praca z układem projektu Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Projektowanie grafiki wektorowej Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl 1. Wstęp Urządzenia dokonujące automatycznej obróbki materiałów (frezarki

Bardziej szczegółowo

Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska

Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska Programy Z Delphi Opracowała Małgorzata Roguska Program 1 Napiszmy pierwszy program 1. Ustaw przycisk Button1 z zakładki Standard 2. Zmie warto Caption z Inspektora Obiektów na przycisk1 3. Ustaw na formularzu

Bardziej szczegółowo

Utworzyliśmy właśnie fragment elementów, które będą imitować fotomanipulację kobietycyborga. W taki sposób prezentuje się nasz efekt:

Utworzyliśmy właśnie fragment elementów, które będą imitować fotomanipulację kobietycyborga. W taki sposób prezentuje się nasz efekt: Cyborg Otwieramy nasz render z dziewczyną. Tworzymy nową przezroczystą warstwę i wypełniany ją białym kolorem, a następnie za pomocą przezroczystego pędzla o kolorze [e9e9e9] malujemy mniej więcej na środku

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku

Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku Piotr Chojnacki http://www.piotrchojnacki.pl IV rok, informatyka chemiczna Gimnazjum nr 35 we Wrocławiu Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku Czas trwania zajęć: 45 minut, przedmiot: informatyka Temat lekcji:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład V

Podstawy Informatyki Wykład V Nie wytaczaj armaty by zabić komara Podstawy Informatyki Wykład V Grafika rastrowa Paint Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie - grafika rastrowa Grafika komputerowa tworzenie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp Anna Koludo Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Katarzyna Koludo-Durkiewicz Zespół Szkół Techniczno - Geodezyjnych w Łodzi Przygotowanie materiałów graficznych w programie

Bardziej szczegółowo

Windows w szeciu krokach - plan wykładu. 3. Podstawowe aplikacje i typowe działania. 3. Podstawowe aplikacje i typowe działania.

Windows w szeciu krokach - plan wykładu. 3. Podstawowe aplikacje i typowe działania. 3. Podstawowe aplikacje i typowe działania. Windows w szeciu krokach - plan wykładu 3. Podstawowe aplikacje i typowe działania 1. Notatnik 2. Paint, trening operacji wytnij-wklej kopiuj-wklej 3. WordPad, formatowanie tekstu (schemat: zaznacz - wykonaj)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie dodatkowe - Wybrane narzędzia modelowania Zadanie Przygotować model stołu z krzesłami jak na rysunku poniżej(rys. 1).

Ćwiczenie dodatkowe - Wybrane narzędzia modelowania Zadanie Przygotować model stołu z krzesłami jak na rysunku poniżej(rys. 1). Ćwiczenie dodatkowe - Wybrane narzędzia modelowania Zadanie Przygotować model stołu z krzesłami jak na rysunku poniżej(rys. 1). Wymiary krzesła: wymiary przednich nóg: 1 x 1 x 6 wymiary tylnich nóg połączonych

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

3.9 Tworzenie rysunku kurczaka

3.9 Tworzenie rysunku kurczaka Ć WICZENIE 3.9 Tworzenie rysunku kurczaka W tym ćwiczeniu spróbujemy połączyć wszystkie zdobyte umiejętności, aby narysować uroczego kurczaczka. 1. Zaczniemy od korpusu, który powstaje przez narysowanie

Bardziej szczegółowo