GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1)"

Transkrypt

1 GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1) Włodzimierz Gajda Program GIMP jest bezpłatnym narzdziem oferujcym bogate moliwoci obróbki grafiki komputerowej. Z powodu rónic interfejsu programu w stosunku do aplikacji Windows, GIMP potrafi skutecznie odstraszy pocztkujcych uytkowników. W jaki sposób ujarzmi GIMPa? O tym traktuje niniejszy artykuł, który rozpoczyna cykl majcy na celu przedstawienie moliwoci programu oraz metod pracy ze szczególnym uwzgldnieniem tworzenia grafiki na potrzeby serwisów WWW. Instalacja i uruchomienie Program GIMP moemy zdoby odwiedzajc witryn Naley pamita o tym, by wraz z programem instalacyjnym GIMPa skopiowa bibliotek GTK. Instalacj oprogramowania trzeba rozpocz od biblioteki GTK. Poza standardowymi opcjami takimi jak docelowy folder czy tworzenie ikony na pulpicie, program instalacyjny umoliwia wybór wersji jzykowej. Po wybraniu polskiej wersji jzykowej cały interfejs GIMPa bdzie przetłumaczony na jzyk polski. Niestety, w obecnej wersji pomoc dołczana do programu jest dostpna jedynie w jzyku angielskim. Rys. 1. Okno główne programu GIMP. Skalowanie rysunków Prac z GIMPem rozpoczniemy od skalowania rysunków. Operacja skalowania jest przydatna m.in. przy przygotowywaniu galerii internetowej lub menu strony. Dysponujc duym rysunkiem chcemy na stronie umieci jego miniaturk. Wykonujc skalowanie rysunku 1

2 nauczymy si take otwiera i zapisywa obraz, wywietla menu kontekstowe obrazu, a take powiksza i pomniejsza widok obrazu. wiczenie 1 Dysponujesz plikiem kwiatek.jpg o wymiarach: szeroko pikseli, wysoko pikseli (w skrócie: 800x600) zapisanym w formacie JPEG. Przygotuj miniaturki o rozmiarach 400x300 oraz 200x150 i zapisz je do plików kwiatek-400.jpg oraz kwiatek- 200.jpg. wiczenie rozpoczynamy od wczytania zdjcia z pliku kwiatek.jpg. Słuy do tego opcja menu głównego Plik Otwórz. Podobnie jak pozostałe okienka dialogowe GIMPa tak i okienko "Odczyt obrazu" róni si wizualnie od aplikacji Windows. Wynika to z faktu, e GIMP jest dostpny na róne platformy (m.in. Linux oraz FreeBSD) i operacj "Odczyt obrazu" wykonuje za porednictwem funkcji biblioteki GTK, a nie Windows API. Druga rónica w stosunku do innych aplikacji Windows jest taka, e w programie GIMP niemal kade okienko dialogowe bdzie widoczne w postaci osobnego przycisku na pasku zada. Obraz wywietlany po otwarciu pliku moemy powiksza i pomniejsza wykorzystujc opcje Widok Powiksz oraz Widok Pomniejsz dostpne w menu kontekstowym obrazu. W celu wywietlenia menu kontekstowego, naley klikn prawym przyciskiem myszy w otwarty obraz. Jest to kolejna rónica w stosunku do rodzimych aplikacji Windows. Programy Corel Photo Paint oraz Adobe Photoshop zawieraj wiksz cz swoich opcji w menu głównym, podczas gdy w GIMPie operacje dotyczce danego obrazu s dostpne w menu kontekstowym. Rys. 2. Plik kwiatek.jpg po pomniejszeniu do rozmiaru 33%. 2

3 Poniewa operacje powikszania i pomniejszania s wykonywane bardzo czsto, wic dla wygody warto zapamita dwa skróty klawiszowe: znak - (minus) pomniejsza widok, za znak = (znak równoci) powiksza widok wywietlanego obrazu. Belka tytułowa okna z obrazem informuje nas o stopniu powikszenia widoku obrazka w stosunku do oryginału (np. 50%). Oczywicie operacje zwikszania i zmniejszania widoku nie powoduj skalowania obrazu. Zapisanie obrazu po wykonaniu operacji "Pomniejsz" spowoduje, e zapisany obraz bdzie identyczny jak oryginał (tj. jego wymiary nie ulegn zmianie). Operacj skalowania wykonujemy klikajc opcj Obraz Przeskaluj obraz w menu kontekstowym obrazu. Okno dialogowe "Skalowanie obrazu" umoliwia wybór jednostki, w jakiej podawane s wymiary obrazu, podanie nowej szerokoci obrazu lub wysokoci oraz zmian współczynników X i Y. Domylnie współczynniki X oraz Y s połczone, co powoduje, e obraz jest skalowany proporcjonalnie (zmiana wysokoci z 600 na 300 spowoduje automatycznie zmian szerokoci z 800 na 400). Jeli chcemy zmienia niezalenie szeroko i wysoko obrazu naley rozłczy współczynniki X oraz Y klikajc w przycisk o wygldzie spinacza. Rys. 3. Okno dialogowe "Skalowanie obrazu". Ustalmy szeroko obrazu na 200, za jego wysoko na 150. Operacj zakoczmy naciskajc przycisk OK. Pozostało nam zapisanie obrazu. Próno szuka opcji Zapisz lub Zapisz jako... w menu głównym GIMPa. Podobnie jak i poprzednio wykonywane przez nas operacje opcje zwizane z zapisem obrazu s dostpne w menu kontekstowym danego obrazu. Naley zatem klikn prawym guzikiem w przeskalowany obraz, a nastpnie wybra Plik Zapisz jako... 3

4 W przypadku plików graficznych bardzo wany jest format zapisywanego pliku. GIMP umoliwia dwa sposoby wyboru formatu zapisu. Po pierwsze na podstawie rozszerzenia (takie s ustawienia domylne programu). Zatem wpisanie nazwy kwiatek-400.jpg spowoduje zapis pliku w formacie JPEG. Druga metoda polega na wybraniu z menu domylnego formatu. Dodajmy, e format plików programu GIMP ma rozszerzenie XCF. Bdzie to wane w przypadku wykonywania skomplikowanych operacji graficznych. Zapis w formacie JPEG, GIF czy PNG (formaty stosowane na stronach WWW) powoduje utrat informacji takich jak: umiejscowienie prowadnic, zaznaczone obszary czy warstwy obrazu. Rys. 4. Menu kontekstowe wywietlane prawym klikniciem w obraz. 4

5 Rys. 5. Okno dialogowe "Zapis obrazu". Po podaniu nazwy kwiatek-400.jpg i naciniciu przycisku OK pojawi si okno dialogowe "Zapis jako JPEG". Okno to umoliwia zmian parametrów pliku JPEG. Zmieniajc jako obrazu suwakiem moemy zmniejszy rozmiar pliku kosztem jakoci obrazu lub poprawi jako obrazu powikszajc rozmiar pliku. Przycisk "Podgld" umoliwia podejrzenie zmian, powodowanych suwakiem "Jako". Oczywicie naley dy do jak najmniejszych plików. Zazwyczaj ustawienie suwaka jakoci około procent daje optymalny efekt. Włczmy równie opcj "Przyrostowy" oraz "Optymalizacja". Dziki przyrostowemu zapisowi nasz obraz bdzie zajmował na stronie WWW stały rozmiar nawet, jeli nie został jeszcze wczytany do koca. 5

6 Rys. 6. Okno dialogowe "Zapis jako JPEG". Drug miniaturk wykonujemy identycznie jak pierwsz, zmieniajc jedynie now szeroko obrazu na 200. wiczenie 2 W drugim zajmiemy si przygotowaniem pitnastu miniatur. Dane do wiczenia stanowi pitnacie plików o nazwach cw01.jpg, cw02.jpg,..., cw15.jpg o wymiarach 400x300. Ilustracje przedstawiaj przykładowe konfiguracje sieci ethernet. Przygotuj pitnacie miniatur o wymiarach 100x75 pikseli i zapisz je w folderze o nazwie 100x75. 6

7 Rys. 7. wiczenie 2. wiczenie wykonujemy nastpujco. Rozpoczynamy od utworzenia folderu o nazwie 100x75. Nastpnie kolejno otwieramy kady z rysunków i skalujemy do rozmiaru 100x75, po czym przeskalowany obraz zapisujemy do pliku. wiczenia pierwsze i drugie zapoznały nas z otwieraniem i zapisywaniem obrazów w formacie JPEG, powikszaniem i pomniejszaniem obrazów, a take z operacj skalowania. Nauczylimy si take posługiwa menu kontekstowym. Kadrowanie oraz zmiana rozmiaru obrazów Drug do podstawow umiejtnoci zwizan z obróbk plików graficznych jest przygotowywanie obrazów o zadanych rozmiarach. wiczenie 3 Naszym zadaniem jest wycicie fragmentów ilustracji. Dysponujemy plikiem o nazwie zolty.jpg (wymiary 200x267) przedstawiajcym ółty kwiat. Naley utworzy nastpujce pliki: zolty jpg o wymiarach 120x200, zolty jpg o wymiarach 150x100, zolty jpg o wymiarach 150x150, zolty jpg o wymiarach 200x30 oraz zolty jpg o wymiarach 20x267. Kady z nowych plików ma przedstawia fragment oryginalnego zdjcia z pliku zolty.jpg. 7

8 Rys. 8. Okno dialogowe "Informacje o kadrowaniu i zmianie rozmiaru". Wykonanie wiczenia rozpoczynamy od odczytania pliku zolty.jpg (opcja Plik Otwórz). Nastpnie z menu kontekstowego obrazu wybieramy opcj Narzdzia Przekształcenie Kadrowanie i zmiana rozmiaru. Po wybraniu opcji na ekranie powinno pojawi si okno dialogowe Informacje o kadrowaniu i zmianie rozmiaru, za w oknie, w którym wywietlany jest obraz zolty.jpg pojawi si cztery czarne kwadraciki słuce do wyboru obszaru obrazu. Kwadraciki lewy dolny i prawy górny umoliwiaj przesuwanie selekcji, za kwadraciki lewy górny i prawy dolny - zmian jej rozmiarów. Rozmiar i umiejscowienie wybranego fragmentu moemy równie modyfikowa wprowadzajc wartoci liczbowe w oknie dialogowym. Jeli zaley nam na konkretnym rozmiarze uzyskiwanego obrazu to naley w oknie dialogowym wpisa dane wielkoci szerokoci i wysokoci, po czym korzystajc z naroników do przesuwania odpowiednio umiejscowi selekcj. 8

9 Rys. 9. Obraz zolty.jpg podczas kadrowania. Gdy selekcja jest gotowa naciskamy przycisk Zmie rozmiar (okno Informacje o kadrowaniu...). Po naciniciu przycisku rozmiar i zawarto obrazu ulegn zmianie. Tak uzyskany obraz zapisujemy i zamykamy. Opisan procedur powtarzamy dla kadych zadanych wymiarów. Opisana metoda umoliwia nam uzyskanie obrazu o dowolnych wymiarach i proporcjach. Oczywicie, jeli z obrazu prostoktnego 800x600 pikseli utworzymy kwadrat o rozmiarach 100x100 to musi si to odby albo kosztem fragmentu rysunku albo jego proporcji! wiczenie 4 Dysponujc czterema zdjciami o wymiarach 320x240 przedstawiajcymi kwiaty i owoce przygotuj kwadratowe miniaturki (cztery sztuki) o rozmiarach 80x80. Miniaturki przygotuj w taki sposób, by zawierały najbardziej atrakcyjny fragment duej fotografii, na przykład kwiatek, porzeczk. Nie zmieniaj proporcji obrazu. 9

10 Rys. 10. Efekt wykonania wiczenia 4. wiczenie to, bazuje na wiczeniu pierwszym i trzecim. Naley najpierw z kadego zdjcia wyci kwadrat (wizualnie atrakcyjny o dowolnych wymiarach np. 149x149). Nastpnie wycite kwadraty naley przeskalowa do rozmiaru 80x80. W ten sposób uzyskamy kwadratowe miniaturki. wiczenie 5 Dysponujc czterema zdjciami 300x400 przedstawiajcymi drzewa, utwórz miniaturki o wymiarach 75x

11 Rys. 11. Efekt wykonania wiczenia 5. Wykonanie wiczenia przebiega niemal identycznie jak wykonanie wiczenia 4. Kolejno otwieramy kad fotografi, wycinamy ciekawy fragment o zadanych wymiarach i zapisujemy. Jeli interesujcy nas fragment obrazu jest zbyt duy (wikszy ni 75x100) pikseli, to na pocztku skalujemy obraz do takich rozmiarów, by dany fragment miecił si w prostokcie o wymiarach 75x100. W przypadku, gdy przeskalujemy obraz i nie jestemy zadowoleni z wyniku tej operacji, naley uy opcji Edycja Cofnij o skrócie klawiszowym Ctrl+Z. Obrazy czarno-białe i jednobarwne Ilustracje wykonywane programem GIMP mog by kolorowe lub czarno białe. Ilustracj kolorow moemy zamieni na czarno biał wykonujc operacj Obraz Tryb Odcienie szaroci. Po wykonaniu operacji obraz straci kolory. Jeli teraz zapiszemy otrzymany obraz, wówczas bdzie on czarno-biały. Obraz czarno-biały moemy przekształci w obraz "jednobarwny". Naley w tym celu otworzy uprzednio zapisany obraz czarno-biały, zmieni jego tryb na RGB (opcja Obraz Tryb RGB), a nastpnie stosujc okno dialogowe "Balans kolorów" (opcja Obraz) ustawi odpowiednie barwy obrazu. 11

12 Rys. 12. Okno dialogowe "Balans kolorów". wiczenie 6 Dany jest plik zachod.jpg o rozmiarach 150x200 przedstawiajcy kolorow fotografi zachodu słoca. Utwórz plik bw-zachod.jpg przedstawiajcy t sam fotografi w wersji czarno-białej. Nastpnie utwórz pliki brazawy-zachod.jpg, zielony-zachod.jpg, czerwony-zachod.jpg, niebieski-zachod.jpg przedstawiajce t sam fotografi w kolorystyce brzowej, zielonej, czerwonej oraz niebieskiej odpowiednio. Rys. 13. wiczenie 6. 12

13 wiczenie rozpoczynamy od wykonania obrazu czarno-białego. Otwieramy plik zachod.jpg, zmieniamy tryb na odcienie szaroci i zapisujemy otrzymany obraz w pliku bw-zachod.jpg. Kolejne obrazy wykonujemy nastpujco. Otwieramy obraz czarnobiały, zmieniamy tryb na RGB, w okienku dialogowym Balans kolorów ustawiamy odpowiedni odcie obrazu, po czym uzyskany obraz zapisujemy. wiczenie 7 Dysponujc obrazem zaglowki.jpg o rozmiarach 80x533 przedstawiajcym kilka aglówek, przygotuj osiem obrazów o nazwach zaglowki-1.jpg,..., zaglowki-8.jpg przedstawiajcych wycinek obrazu zaglowki.jpg. Kady wycinek ma prezentowa ten sam fragment obrazu oryginalnego. Wszystkie wycinki maj mie rozmiar 150x150. Przygotowane obrazy maj si róni odcieniem. Rys. 14. wiczenie 7. wiczenie siódme wykorzystuje umiejtno skalowania obrazu poznan w wiczeniu 3 oraz przygotowywanie ilustracji jednobarwnych z wiczenia 6. Wykonanie wiczenia rozpoczynamy od wycicia fragmentu 150x150 z ilustracji oryginalnej. Nastpnie obraz o rozmiarach 150x150 przekształcamy w tryb odcienie szaroci i zapisujemy do pliku. Kilkukrotnie otwieramy plik czarno-biały, zmieniamy tryb na RGB, zmieniamy odcie i zapisujemy. 13

14 Wygładzanie brzegu obrazu Kolejnym efektem, jaki opanujemy bdzie wygładzanie brzegu obrazu. Efekt ten przede wszystkim zapozna nas z narzdziem selekcji. W programie GIMP aktywnym obszarem jest fragment wybrany przy pomocy narzdzi selekcji. Narzdzi selekcji jest kilka (selekcja prostoktna, eliptyczna czy z wolnej rki). Wszelkie operacje edytorskie, takie jak rysowanie po obrazie czy wlewanie farby działaj w stosunku do wybranego obszaru. Efekt jest taki, e farba "wlewana" w obraz wypełnia jedynie obszary objte selekcj. Najprostszym przykładem selekcji jest wybranie całego obrazu (opcja Zaznaczenie Wszystko). Wówczas moemy rysowa po dowolnym fragmencie obrazu. Selekcj moemy zmniejszy. Słuy do tego opcja Zaznaczenie Zmniejsz. Zmniejszajc selekcj podajemy liczb pikseli, o jak selekcja ma zosta pomniejszona. Opcja Zaznaczenie Odwró umoliwia zmian obszaru zaznaczonego tak, by to, co było zaznaczone stało si niezaznaczone, za obszar uprzednio niezaznaczony stał si zaznaczony. Wreszcie operacja Zaznaczenie Wygład zaznaczenie wygładza zaznaczenie. Wykorzystujc powysze operacje dotyczce zaznaczenia oraz operacj wypełniania kolorem moemy brzeg rysunku zala farb w taki sposób, by krawd była płynnie wtopiona w tło. wiczenie 8 Przekształ ilustracj zapisan w pliku zachod-1.jpg w taki sposób, by brzeg ilustracji płynnie przechodził w biały kolor. Rys. 15. wiczenie 8. Rozpoczynamy otwierajc obraz zachod-1.jpg. Po otwarciu zaznaczamy cały obraz. Wykorzystujemy do tego operacj Zaznaczenie Wszystko. Warto zapamita skrót klawiszowy Ctrl+A. Nastpnie zmniejszamy zaznaczenie o 20 pikseli: opcja Zaznaczenie Zmniejsz. Teraz odwracamy zaznaczenie: Zaznaczenie Odwró (skrót klawiszowy Ctrl+I). Wreszcie wygładzamy zaznaczenie: Zaznaczenie Wygład. Podajmy promie wygładzania 20. Teraz naley uzyskane zaznaczenie zala biał farb wykorzystujc opcj Wypełnianie kubełkiem dostpn w menu kontekstowym obrazu Narzdzia Rysowanie. Kolor wypełnienia zmieniamy na biały stosujc Kolor narzdzia i tła - przyciski dostpne w lewym dolnym rogu okna głównego GIMPa. Uzyskany obraz zapisujemy do pliku. 14

15 wiczenie 9 Dane s cztery zdjcia zachodów słoca. Przygotuj kwadratowe (200x200) ilustracje zawierajce fragmenty zdj oryginalnych. Przygotowane ilustracje powinny mie wygładzone krawdzie. Rys. 24. Zachody słoca. wiczenie to opiera si o poprzednio wykonane wiczenia zwizane ze skalowaniem i zmian rozmiaru obrazu. Prace rozpoczynamy przygotowujc obrazy kwadratowe. Nastpnie, kady obraz przekształcamy według metody opisanej w wiczeniu 8. wiczenie 10 Dane jest zdjcie o rozmiarach 600x400 przedstawiajce kwiat. Przygotuj dwie kwadratowe miniaturki (100x100) o wygładzonych krawdziach. Przygotowane ilustracje powinny by jednobarwne. 15

16 Rys. 16. wiczenie 10 łczy wszystkie poznane do tej pory umiejtnoci. wiczenie to łczy wszystkie do tej pory poznane efekty. W celu wykonania wiczenia naley kolejno: otworzy obraz oryginalny, wyci z obrazu oryginalnego interesujcy nas kwadratowy fragment (dowolnych rozmiarów; np. 250x250), przeskalowa otrzymany obraz kwadratowy do rozmiaru 100x100, wykona płynny brzeg obrazu o zaznaczy cały obraz, o zmniejszy zaznaczenie, o odwróci zaznaczenie, o wygładzi zaznaczenie, o wla farb koloru tła (np. biał) w zaznaczenie, przekształci obraz w czarno-biały i zapisa. Dysponujc czarno-białym kwadratem przygotowujemy dwa kocowe rysunki. Naley dwukrotnie wykona ponisze kroki: otworzy obraz czarno-biały, przekształci obraz w kolorowy i odpowiednio ustawi odcie rysunku, zapisa otrzymany obraz. Obrazy rzucajce cie Kolejny etap naszej pracy w GIMPie wzbogaci nasze ilustracje o cie. Jest to bardzo czsto spotykany efekt. Wykonanie tego efektu jest stosunkowo skompilowane, bo wymaga znajomoci warstw. Kady obraz otwarty w programie GIMP składa si z warstw. Domylnie, obraz po otwarciu posiada jedn warstw (obraz w formacie JPEG). Jeli otworzony obraz poddamy efektowi rzucania cienia (z menu kontekstowego naley wybra Script-Fu Cie 16

17 Rzucany cie) wówczas cie dodany do naszego rysunku zostanie umieszczony na osobnej warstwie. Przed zapisaniem obrazu do pliku musimy doda do obrazu warstw biał (ewentualnie o innym kolorze - bdzie to kolor tła rysunku), przesun j na spód i połczy wszystkie warstwy. W ten sposób nasz obraz znowu stanie si płaski, za jego fragmenty niewypełnione stan si białe. Warstwami obrazu zarzdzamy poprzez okno dialogowe Warstwy, kanały i cieki dostpne w menu kontekstowym (Warstwy Warstwy, kanały i cieki). Rys. 17. Okno dialogowe "Script-FU: Cie/Rzucany cie" Rys. 18. Okno zarzdzajce warstwami. 17

18 Nowe warstwy do obrazu dodajemy przyciskiem Nowa warstwa. Kolejno warstw natomiast zmieniamy przyciskami Obnia warstw lub Podnosi warstw. Przyciski Obnia warstw, Podnosi warstw oraz Nowa warstwa s dostpne w oknie dialogowym Warstwy, kanały i cieki. Rys. 19. Okno dialogowe "Opcje nowej warstwy". W celu połczenia wszystkich warstw obrazu w jedn warstw naley wybra opcj Warstwy Spłaszcz obraz z menu kontekstowego obrazu. wiczenie 11 Dane s dwa obrazy: maszyny-1.jpg, pociag-1.jpg. Dodaj do obrazów efekt rzucanego cienia. Rys. 23. Ilustracja rzucajca cie. 18

19 Bezporednio po otwarciu obrazu wykonaj operacj Script-Fu Cie Rzucany cie. Wywołanie tej opcji spowoduje wywietlenie okna dialogowego Script-Fu: Cie/Rzucany cie. W oknie tym ustawiamy parametry cienia, po czym naciskamy przycisk OK. Uzyskany obraz bdzie si składał z dwóch warstw. By si o tym przekona naley wywietli okno dialogowe Warstwy, kanały, cieki (opcja Warstwy Warstwy, kanały i cieki menu kontekstowego obrazu). W oknie warstw dodajemy do obrazu now warstw. Słuy do tego przycisk: Nowa warstwa. Niech nowa warstwa bdzie biała. Decyduje o tym przycisk typ wypełnienia warstwy okna właciwoci nowej warstwy. Moe si okaza, e teraz nasz obraz jest cały biały. Jeli biała warstwa znajduje si na górze, to bdzie ona przysłaniała wszystkie inne warstwy. Oczywicie warstwy moemy dowolnie przesuwa do dołu i do góry. Słu do tego przyciski Obnia warstw oraz Podnosi warstw dostpne w oknie Warstwy, kanały i cieki. Przesumy biał warstw na spód, a nastpnie scalmy wszystkie widoczne warstwy (opcja Warstwy Spłaszcz obraz). Po połczeniu warstw zapisujemy obraz do pliku. Wykonanie drugiej ilustracji przebiega identycznie. wiczenie 12 Znajd w Internecie dwa zdjcia samochodów i jedno zdjcie samolotu. Przekształ tak kady z danych obrazów, by przedstawiał wyłcznie samolot lub samochód. Kady z uzyskanych obrazów przyozdób cieniem. Rys. 20. wiczenie 12. Dodajemy cie do kilku wycitych ilustracji. wiczenie to wymaga wycicia fragmentu rysunku (to wiczylimy w wiczeniu trzecim). Nastpnie naley otrzymany obraz przyozdobi cieniem sposobem opisanym w zadaniu

20 Połczenie poznanych operacji Dzisiejsze spotkanie z GIMPem zapoznało nas z podstawowymi operacjami, jakie grafik komputerowy musi umie wykona na obrazie takie jak skalowanie, zmiana rozmiarów czy kolorów obrazu. Tabela 1 przedstawia list wszystkich operacji. Funkcja Opcja menu Klawisz skrótu Otwieranie obrazu: Plik Otwórz Ctrl-O Zapisywanie obrazu: Plik Zapisz Ctrl-S Powikszanie obrazu: Widok Powiksz = Pomniejszanie obrazu: Widok Pomniejsz - Skalowanie obrazu: Obraz Przeskaluj obraz Kadrowanie, zmiana Narzdzia Przekształcenie Kadrowanie lub zmiana Ctrl-C rozmiaru: rozmiaru obrazu Zamiana obrazu w czarnobiały: Obraz Tryb Odcienie szaroci Alt-G Zamiana obrazu w kolorowy: Obraz Tryb RGB Alt-R Balans kolorów: Obraz Kolory Balans kolorów Zaznaczenie całego obrazu: Zaznaczenie Wszystko Ctrl-A Zmniejszanie zaznaczenia: Zaznaczenie Zmniejsz Odwrócenie zaznaczenia: Zaznaczenie Odwró Ctrl-I Wygładzanie zaznaczenia: Zaznaczenie Wygład zaznaczenie Wypełnianie kubełkiem: Narzdzia Rysowanie Wypełnianie kubełkiem Rzucanie cienia: Script-Fu Cie Rzucany cie Zarzdzanie warstwami obrazu: Warstwy Warstwy, kanały i cieki Dodawanie nowej warstwy: Nowa warstwa (okno "Warstwy, kanały i cieki") Spłaszczenie obrazu: Warstwy Spłaszcz obraz Tabela 1. Poznane funkcje programu GIMP. Warto równie pamita, e uaktywnienie menu kontekstowego obrazu osigniemy klikajc prawym przyciskiem myszy w rysunek. Na zakoczenie wykonajmy samodzielnie dwa wiczenia wykorzystujce wszystkie poznane moliwoci programu GIMP. wiczenie 13 Znajd w Internecie cztery dowolne fotografie zwierzt, a nastpnie wykonaj na nich efekty widoczne na rysunku 21. Kada ilustracja ma posłuy do przygotowania dwóch plików. Pierwszy z nich jest kwadratem o wymiarach 400x400 pikseli. Rysunek ma rzuca cie. 20

21 Drugi z rysunków ma by jednobarwna miniaturk o wymiarach 100x100 o rozmytym brzegu. Rys. 21. wiczenie 13 pt. "Zwierzta" łczy wszystkie poznane efekty. wiczenie 14 Przygotuj siedem ilustracji dotyczcych rodków komunikacji. Wyszukaj w Internecie pliki przedstawiajce okrt, rakiet, itd. Kady rysunek przekształ, by był kwadratow, jednobarwn miniaturk 150x150. Rys. 22. wiczenie 14 pt. "Transport". 21

22 wiczenia przedstawione w artykule s dostpne na stronie domowej autora pod adresem 22

Tworzenie grafiki na potrzeby WWW

Tworzenie grafiki na potrzeby WWW Tworzenie grafiki na potrzeby WWW Kluczem do opanowania GIMPa jest biegłe posługiwanie się selekcjami, ścieżkami oraz warstwami. Każde z tych narzędzi znajduje swoje zastosowanie podczas tworzenia witryn

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 2)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 2) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 2) Włodzimierz Gajda Drugie spotkanie z GIMPem powicimy selekcjom, linijkom i prowadnicom. Linijki i prowadnice pomagaj w precyzyjnym umiejscowieniu elementów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA 1 z 5 Link do instalacji Gimpa Gimp WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA Menu w Gimpie znajduje się w oknie głównym Gimpa i w oknie obrazu. Dostępne jest również po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obraz.

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5) Włodzimierz Gajda Po szczegółowym omówieniu selekcji, cieek oraz warstw nadszedł czas na połczenie wszystkich elementów. Dzisiejszy zestaw wicze zaprezentuje

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 4)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 4) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 4) Włodzimierz Gajda Wraz z selekcjami oraz ciekami warstwy współtworz elazny repertuar moliwoci oferowanych przez współczesne programy do przetwarzania grafik

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia W tym dwiczeniu wykonamy ciekawą i nietypową ramkę do zdjęcia.

Bardziej szczegółowo

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Gimp Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Narzędzia do zaznaczania Lasso Różdżka Kadrowanie Efekty Efekt rozbitego szkła 1) Otwórz dowolne zdjęcie 2. Tworzymy nową, przezroczystą

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków budŝetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej GIMP - Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.t.kociuszki. Instytut Informatyki Stosowanej, WM Zakład Systemów Multimedialnych i Informacyjnych.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.t.kociuszki. Instytut Informatyki Stosowanej, WM Zakład Systemów Multimedialnych i Informacyjnych. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.t.kociuszki Instytut Informatyki Stosowanej, WM Zakład Systemów Multimedialnych i Informacyjnych Gimp - efekty Technologie informacyjne LABORATORIUM 2 x 45min LAB 04 Program GIMP

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku

Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku Piotr Chojnacki http://www.piotrchojnacki.pl IV rok, informatyka chemiczna Gimnazjum nr 35 we Wrocławiu Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku Czas trwania zajęć: 45 minut, przedmiot: informatyka Temat lekcji:

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 3)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 3) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 3) Włodzimierz Gajda W kolejnym spotkaniu z programem GIMP przyjrzymy si ciekom. Wykorzystanie cieek daje autorowi moliwo wygodnego modyfikowania kształtu rysowanych

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Temat: GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Zadanie 1. Ramka o rozmytych brzegach Wytnij fragment zdjęcia i wykonaj rozmycie obramowania: 1. Otwórz dowolny obrazek, np. kwiatek.jpg. 2. Wybierz zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt witryny pt. Oko

Projekt witryny pt. Oko Strona 1 Projekt witryny pt. Oko Włodzimierz Gajda Gdy znamy podstawowe cechy GIMP-a, umiemy pracować z warstwami, wprawnie operujemy selekcjami oraz wybranymi narzędziami moŝemy przystąpić do pracy nad

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak dr Lech Pietrzak Poradnik dla studentów. Zmniejszanie fotografii 1 Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak Aby plik z pracą zaliczeniową nie był zbyt duŝy, naleŝy zmniejszyć wielkość

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z efektów soczewek

Korzystanie z efektów soczewek Korzystanie z efektów soczewek Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Część III kursu zawiera opis interfejsu edytora zdjęć w TRYBIE SZYBKIEJ EDYCJI 2014-12- 12 Spis treści Część III- Edytor zdjęć... 2 Tryb Szybka edycja... 2

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 2 GIMP: Narzędzia selekcji

INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 2 GIMP: Narzędzia selekcji INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 2 GIMP: Narzędzia selekcji Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności zaznaczania i modyfikowania dowolnych obszarów fotografii cyfrowych poprzez wykorzystanie narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp Anna Koludo Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Katarzyna Koludo-Durkiewicz Zespół Szkół Techniczno - Geodezyjnych w Łodzi Przygotowanie materiałów graficznych w programie

Bardziej szczegółowo

Metaliczny button z deseniem.

Metaliczny button z deseniem. Metaliczny button z deseniem. Tutorial w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz http://www.porady.wm

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate Animacje cz. 2 1. Do wykonania poniższej animacji będziemy potrzebować dodatkowego desenia. Znajduje się on w folderze z instrukcją, żeby program Gimp mógł z niego skorzystać musimy wskazać mu ścieżkę

Bardziej szczegółowo

Operacja macro. czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę. Tworzymy nową akcję. Anna Góra. Zmiana dpi zdjęcia na 300 piks/cal.

Operacja macro. czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę. Tworzymy nową akcję. Anna Góra. Zmiana dpi zdjęcia na 300 piks/cal. Operacja macro czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę 29 września 2009 29 września 2009r. Tworzymy nową akcję 1. Otwieramy zdjęcie w Photoshopie. W palecie Operacje, po prawej stronie obszaru roboczego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Animacje oraz ciekawe efekty dostępne w programie GIMP

Animacje oraz ciekawe efekty dostępne w programie GIMP Animacje oraz ciekawe efekty dostępne w programie GIMP Tworzenie Gifów Aby zobrazować różnice w tworzeniu plików z rozszerzeniem gif wykonamy na początek krótkie ćwiczenie. 1.Utwórz niebieską warstwę nad

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Program GIMP 2.8.10 można pobrać ze strony http://www.gimp.org/downloads/ Na systemy operacyjne od Windows XP po Windows 8.1 Zadanie 1. Selekcje i wypełnienia.

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska

Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska Programy Z Delphi Opracowała Małgorzata Roguska Program 1 Napiszmy pierwszy program 1. Ustaw przycisk Button1 z zakładki Standard 2. Zmie warto Caption z Inspektora Obiektów na przycisk1 3. Ustaw na formularzu

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików PDF do druku

Przygotowanie plików PDF do druku Przygotowanie plików PDF do druku w programach CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Spis treści: CorelDraw: Przygotowanie pliku podstawowe informacje 2 Przygotowanie do druku pliku PDF 2 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl)

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) KLM - krótka instrukcja obsługi. Aby skorzysta z kalkulatora metody KLM trzeba najpierw przygotowa obrazy badanych ekranów (interfejsów) w formie map bitowych Windows (bmp). Wszystkie mapy zapamita w folderze,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Numer zaj 1. 2. 3. 4. Temat zaj Zakres materiału Osignicia ucznia Znowu razem Bdmy bezpieczni! Bdmy uwani! Ogród pełen barw i smaków Sprztamy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 4

INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 4 INSTRUKCJA ĆWICZENIOWA NR 4 GIMP: Tworzenie tekstu Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia i edytowania tekstu w programie Gimp. Wiadomości teoretyczne W programie Gimp wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Systemy multimedialne 2015

Systemy multimedialne 2015 Systemy multimedialne 2015 Nazwa nowej warstwy nie ma znaczenia pod względem funkcjonalnym. Warto jednak ją nadać, łatwiej możemy się wtedy poruszać po bardziej rozbudowanym projekcie. Domyślny rozmiar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 - BUDUJEMY I CZARUJEMY

Lekcja 2 - BUDUJEMY I CZARUJEMY Lekcja 2 - BUDUJEMY I CZARUJEMY Na tej lekcji dowiemy si, jak korzysta z trybów Budowania oraz Czarowania w programie Baltie. Troch ju» wiemy o tych dwóch trybach z poprzedniej lekcji, jednak przypomnijmy

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Laboratorium 3 GIMP: maski i praca na warstwach Wstęp Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy pobrać paczkę lab_3_materialy.zip z kursu na moodle.cs.pollub.pl i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. http://www.gajdaw.pl/gimp/szablon-witryny-magazyn-internet/print.html. Włodzimierz Gajda

Spis treści. http://www.gajdaw.pl/gimp/szablon-witryny-magazyn-internet/print.html. Włodzimierz Gajda Strona 1 Szablon witryny magazyn INTERNET Włodzimierz Gajda Przygotowywana w tym odcinku witryna wykorzystuje: prowadnice, gradienty, zaznaczenia, ścieŝki, warstwy i maski, wklejanie elementów do obrazu

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozmiar i wielkość dokumentu

Rozmiar i wielkość dokumentu Rozmiar i wielkość dokumentu I. Organizacja dokumentu 1. Otwórz dokument 01_Jesien.jpg 2. Zapisz go pod nazwą 01_Jesien_TwojeNazwiskoTwojeImie_SlowoDiO.xcf jako macierzysty dokument programu Gimp. Rysunek

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

CELE LEKCJI. Po zajęciach uczeń powinien: znać. umieć. Temat: KOMPUTEROWE KOLOROWANKI.

CELE LEKCJI. Po zajęciach uczeń powinien: znać. umieć. Temat: KOMPUTEROWE KOLOROWANKI. SCENARIUSZ ZAJĘĆ ROK SZKOLNY: 2003/2004 DATA: 11.12.2003 NAUCZYCIEL: Katarzyna Pęksa KLASA: 6 SP PRZEDMIOT: Informatyka DZIAŁ PROGRAMOWY: Rysowa i malowa Temat: KOMPUTEROWE KOLOROWANKI. Po zajęciach uczeń

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo