GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1)"

Transkrypt

1 GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1) Włodzimierz Gajda Program GIMP jest bezpłatnym narzdziem oferujcym bogate moliwoci obróbki grafiki komputerowej. Z powodu rónic interfejsu programu w stosunku do aplikacji Windows, GIMP potrafi skutecznie odstraszy pocztkujcych uytkowników. W jaki sposób ujarzmi GIMPa? O tym traktuje niniejszy artykuł, który rozpoczyna cykl majcy na celu przedstawienie moliwoci programu oraz metod pracy ze szczególnym uwzgldnieniem tworzenia grafiki na potrzeby serwisów WWW. Instalacja i uruchomienie Program GIMP moemy zdoby odwiedzajc witryn Naley pamita o tym, by wraz z programem instalacyjnym GIMPa skopiowa bibliotek GTK. Instalacj oprogramowania trzeba rozpocz od biblioteki GTK. Poza standardowymi opcjami takimi jak docelowy folder czy tworzenie ikony na pulpicie, program instalacyjny umoliwia wybór wersji jzykowej. Po wybraniu polskiej wersji jzykowej cały interfejs GIMPa bdzie przetłumaczony na jzyk polski. Niestety, w obecnej wersji pomoc dołczana do programu jest dostpna jedynie w jzyku angielskim. Rys. 1. Okno główne programu GIMP. Skalowanie rysunków Prac z GIMPem rozpoczniemy od skalowania rysunków. Operacja skalowania jest przydatna m.in. przy przygotowywaniu galerii internetowej lub menu strony. Dysponujc duym rysunkiem chcemy na stronie umieci jego miniaturk. Wykonujc skalowanie rysunku 1

2 nauczymy si take otwiera i zapisywa obraz, wywietla menu kontekstowe obrazu, a take powiksza i pomniejsza widok obrazu. wiczenie 1 Dysponujesz plikiem kwiatek.jpg o wymiarach: szeroko pikseli, wysoko pikseli (w skrócie: 800x600) zapisanym w formacie JPEG. Przygotuj miniaturki o rozmiarach 400x300 oraz 200x150 i zapisz je do plików kwiatek-400.jpg oraz kwiatek- 200.jpg. wiczenie rozpoczynamy od wczytania zdjcia z pliku kwiatek.jpg. Słuy do tego opcja menu głównego Plik Otwórz. Podobnie jak pozostałe okienka dialogowe GIMPa tak i okienko "Odczyt obrazu" róni si wizualnie od aplikacji Windows. Wynika to z faktu, e GIMP jest dostpny na róne platformy (m.in. Linux oraz FreeBSD) i operacj "Odczyt obrazu" wykonuje za porednictwem funkcji biblioteki GTK, a nie Windows API. Druga rónica w stosunku do innych aplikacji Windows jest taka, e w programie GIMP niemal kade okienko dialogowe bdzie widoczne w postaci osobnego przycisku na pasku zada. Obraz wywietlany po otwarciu pliku moemy powiksza i pomniejsza wykorzystujc opcje Widok Powiksz oraz Widok Pomniejsz dostpne w menu kontekstowym obrazu. W celu wywietlenia menu kontekstowego, naley klikn prawym przyciskiem myszy w otwarty obraz. Jest to kolejna rónica w stosunku do rodzimych aplikacji Windows. Programy Corel Photo Paint oraz Adobe Photoshop zawieraj wiksz cz swoich opcji w menu głównym, podczas gdy w GIMPie operacje dotyczce danego obrazu s dostpne w menu kontekstowym. Rys. 2. Plik kwiatek.jpg po pomniejszeniu do rozmiaru 33%. 2

3 Poniewa operacje powikszania i pomniejszania s wykonywane bardzo czsto, wic dla wygody warto zapamita dwa skróty klawiszowe: znak - (minus) pomniejsza widok, za znak = (znak równoci) powiksza widok wywietlanego obrazu. Belka tytułowa okna z obrazem informuje nas o stopniu powikszenia widoku obrazka w stosunku do oryginału (np. 50%). Oczywicie operacje zwikszania i zmniejszania widoku nie powoduj skalowania obrazu. Zapisanie obrazu po wykonaniu operacji "Pomniejsz" spowoduje, e zapisany obraz bdzie identyczny jak oryginał (tj. jego wymiary nie ulegn zmianie). Operacj skalowania wykonujemy klikajc opcj Obraz Przeskaluj obraz w menu kontekstowym obrazu. Okno dialogowe "Skalowanie obrazu" umoliwia wybór jednostki, w jakiej podawane s wymiary obrazu, podanie nowej szerokoci obrazu lub wysokoci oraz zmian współczynników X i Y. Domylnie współczynniki X oraz Y s połczone, co powoduje, e obraz jest skalowany proporcjonalnie (zmiana wysokoci z 600 na 300 spowoduje automatycznie zmian szerokoci z 800 na 400). Jeli chcemy zmienia niezalenie szeroko i wysoko obrazu naley rozłczy współczynniki X oraz Y klikajc w przycisk o wygldzie spinacza. Rys. 3. Okno dialogowe "Skalowanie obrazu". Ustalmy szeroko obrazu na 200, za jego wysoko na 150. Operacj zakoczmy naciskajc przycisk OK. Pozostało nam zapisanie obrazu. Próno szuka opcji Zapisz lub Zapisz jako... w menu głównym GIMPa. Podobnie jak i poprzednio wykonywane przez nas operacje opcje zwizane z zapisem obrazu s dostpne w menu kontekstowym danego obrazu. Naley zatem klikn prawym guzikiem w przeskalowany obraz, a nastpnie wybra Plik Zapisz jako... 3

4 W przypadku plików graficznych bardzo wany jest format zapisywanego pliku. GIMP umoliwia dwa sposoby wyboru formatu zapisu. Po pierwsze na podstawie rozszerzenia (takie s ustawienia domylne programu). Zatem wpisanie nazwy kwiatek-400.jpg spowoduje zapis pliku w formacie JPEG. Druga metoda polega na wybraniu z menu domylnego formatu. Dodajmy, e format plików programu GIMP ma rozszerzenie XCF. Bdzie to wane w przypadku wykonywania skomplikowanych operacji graficznych. Zapis w formacie JPEG, GIF czy PNG (formaty stosowane na stronach WWW) powoduje utrat informacji takich jak: umiejscowienie prowadnic, zaznaczone obszary czy warstwy obrazu. Rys. 4. Menu kontekstowe wywietlane prawym klikniciem w obraz. 4

5 Rys. 5. Okno dialogowe "Zapis obrazu". Po podaniu nazwy kwiatek-400.jpg i naciniciu przycisku OK pojawi si okno dialogowe "Zapis jako JPEG". Okno to umoliwia zmian parametrów pliku JPEG. Zmieniajc jako obrazu suwakiem moemy zmniejszy rozmiar pliku kosztem jakoci obrazu lub poprawi jako obrazu powikszajc rozmiar pliku. Przycisk "Podgld" umoliwia podejrzenie zmian, powodowanych suwakiem "Jako". Oczywicie naley dy do jak najmniejszych plików. Zazwyczaj ustawienie suwaka jakoci około procent daje optymalny efekt. Włczmy równie opcj "Przyrostowy" oraz "Optymalizacja". Dziki przyrostowemu zapisowi nasz obraz bdzie zajmował na stronie WWW stały rozmiar nawet, jeli nie został jeszcze wczytany do koca. 5

6 Rys. 6. Okno dialogowe "Zapis jako JPEG". Drug miniaturk wykonujemy identycznie jak pierwsz, zmieniajc jedynie now szeroko obrazu na 200. wiczenie 2 W drugim zajmiemy si przygotowaniem pitnastu miniatur. Dane do wiczenia stanowi pitnacie plików o nazwach cw01.jpg, cw02.jpg,..., cw15.jpg o wymiarach 400x300. Ilustracje przedstawiaj przykładowe konfiguracje sieci ethernet. Przygotuj pitnacie miniatur o wymiarach 100x75 pikseli i zapisz je w folderze o nazwie 100x75. 6

7 Rys. 7. wiczenie 2. wiczenie wykonujemy nastpujco. Rozpoczynamy od utworzenia folderu o nazwie 100x75. Nastpnie kolejno otwieramy kady z rysunków i skalujemy do rozmiaru 100x75, po czym przeskalowany obraz zapisujemy do pliku. wiczenia pierwsze i drugie zapoznały nas z otwieraniem i zapisywaniem obrazów w formacie JPEG, powikszaniem i pomniejszaniem obrazów, a take z operacj skalowania. Nauczylimy si take posługiwa menu kontekstowym. Kadrowanie oraz zmiana rozmiaru obrazów Drug do podstawow umiejtnoci zwizan z obróbk plików graficznych jest przygotowywanie obrazów o zadanych rozmiarach. wiczenie 3 Naszym zadaniem jest wycicie fragmentów ilustracji. Dysponujemy plikiem o nazwie zolty.jpg (wymiary 200x267) przedstawiajcym ółty kwiat. Naley utworzy nastpujce pliki: zolty jpg o wymiarach 120x200, zolty jpg o wymiarach 150x100, zolty jpg o wymiarach 150x150, zolty jpg o wymiarach 200x30 oraz zolty jpg o wymiarach 20x267. Kady z nowych plików ma przedstawia fragment oryginalnego zdjcia z pliku zolty.jpg. 7

8 Rys. 8. Okno dialogowe "Informacje o kadrowaniu i zmianie rozmiaru". Wykonanie wiczenia rozpoczynamy od odczytania pliku zolty.jpg (opcja Plik Otwórz). Nastpnie z menu kontekstowego obrazu wybieramy opcj Narzdzia Przekształcenie Kadrowanie i zmiana rozmiaru. Po wybraniu opcji na ekranie powinno pojawi si okno dialogowe Informacje o kadrowaniu i zmianie rozmiaru, za w oknie, w którym wywietlany jest obraz zolty.jpg pojawi si cztery czarne kwadraciki słuce do wyboru obszaru obrazu. Kwadraciki lewy dolny i prawy górny umoliwiaj przesuwanie selekcji, za kwadraciki lewy górny i prawy dolny - zmian jej rozmiarów. Rozmiar i umiejscowienie wybranego fragmentu moemy równie modyfikowa wprowadzajc wartoci liczbowe w oknie dialogowym. Jeli zaley nam na konkretnym rozmiarze uzyskiwanego obrazu to naley w oknie dialogowym wpisa dane wielkoci szerokoci i wysokoci, po czym korzystajc z naroników do przesuwania odpowiednio umiejscowi selekcj. 8

9 Rys. 9. Obraz zolty.jpg podczas kadrowania. Gdy selekcja jest gotowa naciskamy przycisk Zmie rozmiar (okno Informacje o kadrowaniu...). Po naciniciu przycisku rozmiar i zawarto obrazu ulegn zmianie. Tak uzyskany obraz zapisujemy i zamykamy. Opisan procedur powtarzamy dla kadych zadanych wymiarów. Opisana metoda umoliwia nam uzyskanie obrazu o dowolnych wymiarach i proporcjach. Oczywicie, jeli z obrazu prostoktnego 800x600 pikseli utworzymy kwadrat o rozmiarach 100x100 to musi si to odby albo kosztem fragmentu rysunku albo jego proporcji! wiczenie 4 Dysponujc czterema zdjciami o wymiarach 320x240 przedstawiajcymi kwiaty i owoce przygotuj kwadratowe miniaturki (cztery sztuki) o rozmiarach 80x80. Miniaturki przygotuj w taki sposób, by zawierały najbardziej atrakcyjny fragment duej fotografii, na przykład kwiatek, porzeczk. Nie zmieniaj proporcji obrazu. 9

10 Rys. 10. Efekt wykonania wiczenia 4. wiczenie to, bazuje na wiczeniu pierwszym i trzecim. Naley najpierw z kadego zdjcia wyci kwadrat (wizualnie atrakcyjny o dowolnych wymiarach np. 149x149). Nastpnie wycite kwadraty naley przeskalowa do rozmiaru 80x80. W ten sposób uzyskamy kwadratowe miniaturki. wiczenie 5 Dysponujc czterema zdjciami 300x400 przedstawiajcymi drzewa, utwórz miniaturki o wymiarach 75x

11 Rys. 11. Efekt wykonania wiczenia 5. Wykonanie wiczenia przebiega niemal identycznie jak wykonanie wiczenia 4. Kolejno otwieramy kad fotografi, wycinamy ciekawy fragment o zadanych wymiarach i zapisujemy. Jeli interesujcy nas fragment obrazu jest zbyt duy (wikszy ni 75x100) pikseli, to na pocztku skalujemy obraz do takich rozmiarów, by dany fragment miecił si w prostokcie o wymiarach 75x100. W przypadku, gdy przeskalujemy obraz i nie jestemy zadowoleni z wyniku tej operacji, naley uy opcji Edycja Cofnij o skrócie klawiszowym Ctrl+Z. Obrazy czarno-białe i jednobarwne Ilustracje wykonywane programem GIMP mog by kolorowe lub czarno białe. Ilustracj kolorow moemy zamieni na czarno biał wykonujc operacj Obraz Tryb Odcienie szaroci. Po wykonaniu operacji obraz straci kolory. Jeli teraz zapiszemy otrzymany obraz, wówczas bdzie on czarno-biały. Obraz czarno-biały moemy przekształci w obraz "jednobarwny". Naley w tym celu otworzy uprzednio zapisany obraz czarno-biały, zmieni jego tryb na RGB (opcja Obraz Tryb RGB), a nastpnie stosujc okno dialogowe "Balans kolorów" (opcja Obraz) ustawi odpowiednie barwy obrazu. 11

12 Rys. 12. Okno dialogowe "Balans kolorów". wiczenie 6 Dany jest plik zachod.jpg o rozmiarach 150x200 przedstawiajcy kolorow fotografi zachodu słoca. Utwórz plik bw-zachod.jpg przedstawiajcy t sam fotografi w wersji czarno-białej. Nastpnie utwórz pliki brazawy-zachod.jpg, zielony-zachod.jpg, czerwony-zachod.jpg, niebieski-zachod.jpg przedstawiajce t sam fotografi w kolorystyce brzowej, zielonej, czerwonej oraz niebieskiej odpowiednio. Rys. 13. wiczenie 6. 12

13 wiczenie rozpoczynamy od wykonania obrazu czarno-białego. Otwieramy plik zachod.jpg, zmieniamy tryb na odcienie szaroci i zapisujemy otrzymany obraz w pliku bw-zachod.jpg. Kolejne obrazy wykonujemy nastpujco. Otwieramy obraz czarnobiały, zmieniamy tryb na RGB, w okienku dialogowym Balans kolorów ustawiamy odpowiedni odcie obrazu, po czym uzyskany obraz zapisujemy. wiczenie 7 Dysponujc obrazem zaglowki.jpg o rozmiarach 80x533 przedstawiajcym kilka aglówek, przygotuj osiem obrazów o nazwach zaglowki-1.jpg,..., zaglowki-8.jpg przedstawiajcych wycinek obrazu zaglowki.jpg. Kady wycinek ma prezentowa ten sam fragment obrazu oryginalnego. Wszystkie wycinki maj mie rozmiar 150x150. Przygotowane obrazy maj si róni odcieniem. Rys. 14. wiczenie 7. wiczenie siódme wykorzystuje umiejtno skalowania obrazu poznan w wiczeniu 3 oraz przygotowywanie ilustracji jednobarwnych z wiczenia 6. Wykonanie wiczenia rozpoczynamy od wycicia fragmentu 150x150 z ilustracji oryginalnej. Nastpnie obraz o rozmiarach 150x150 przekształcamy w tryb odcienie szaroci i zapisujemy do pliku. Kilkukrotnie otwieramy plik czarno-biały, zmieniamy tryb na RGB, zmieniamy odcie i zapisujemy. 13

14 Wygładzanie brzegu obrazu Kolejnym efektem, jaki opanujemy bdzie wygładzanie brzegu obrazu. Efekt ten przede wszystkim zapozna nas z narzdziem selekcji. W programie GIMP aktywnym obszarem jest fragment wybrany przy pomocy narzdzi selekcji. Narzdzi selekcji jest kilka (selekcja prostoktna, eliptyczna czy z wolnej rki). Wszelkie operacje edytorskie, takie jak rysowanie po obrazie czy wlewanie farby działaj w stosunku do wybranego obszaru. Efekt jest taki, e farba "wlewana" w obraz wypełnia jedynie obszary objte selekcj. Najprostszym przykładem selekcji jest wybranie całego obrazu (opcja Zaznaczenie Wszystko). Wówczas moemy rysowa po dowolnym fragmencie obrazu. Selekcj moemy zmniejszy. Słuy do tego opcja Zaznaczenie Zmniejsz. Zmniejszajc selekcj podajemy liczb pikseli, o jak selekcja ma zosta pomniejszona. Opcja Zaznaczenie Odwró umoliwia zmian obszaru zaznaczonego tak, by to, co było zaznaczone stało si niezaznaczone, za obszar uprzednio niezaznaczony stał si zaznaczony. Wreszcie operacja Zaznaczenie Wygład zaznaczenie wygładza zaznaczenie. Wykorzystujc powysze operacje dotyczce zaznaczenia oraz operacj wypełniania kolorem moemy brzeg rysunku zala farb w taki sposób, by krawd była płynnie wtopiona w tło. wiczenie 8 Przekształ ilustracj zapisan w pliku zachod-1.jpg w taki sposób, by brzeg ilustracji płynnie przechodził w biały kolor. Rys. 15. wiczenie 8. Rozpoczynamy otwierajc obraz zachod-1.jpg. Po otwarciu zaznaczamy cały obraz. Wykorzystujemy do tego operacj Zaznaczenie Wszystko. Warto zapamita skrót klawiszowy Ctrl+A. Nastpnie zmniejszamy zaznaczenie o 20 pikseli: opcja Zaznaczenie Zmniejsz. Teraz odwracamy zaznaczenie: Zaznaczenie Odwró (skrót klawiszowy Ctrl+I). Wreszcie wygładzamy zaznaczenie: Zaznaczenie Wygład. Podajmy promie wygładzania 20. Teraz naley uzyskane zaznaczenie zala biał farb wykorzystujc opcj Wypełnianie kubełkiem dostpn w menu kontekstowym obrazu Narzdzia Rysowanie. Kolor wypełnienia zmieniamy na biały stosujc Kolor narzdzia i tła - przyciski dostpne w lewym dolnym rogu okna głównego GIMPa. Uzyskany obraz zapisujemy do pliku. 14

15 wiczenie 9 Dane s cztery zdjcia zachodów słoca. Przygotuj kwadratowe (200x200) ilustracje zawierajce fragmenty zdj oryginalnych. Przygotowane ilustracje powinny mie wygładzone krawdzie. Rys. 24. Zachody słoca. wiczenie to opiera si o poprzednio wykonane wiczenia zwizane ze skalowaniem i zmian rozmiaru obrazu. Prace rozpoczynamy przygotowujc obrazy kwadratowe. Nastpnie, kady obraz przekształcamy według metody opisanej w wiczeniu 8. wiczenie 10 Dane jest zdjcie o rozmiarach 600x400 przedstawiajce kwiat. Przygotuj dwie kwadratowe miniaturki (100x100) o wygładzonych krawdziach. Przygotowane ilustracje powinny by jednobarwne. 15

16 Rys. 16. wiczenie 10 łczy wszystkie poznane do tej pory umiejtnoci. wiczenie to łczy wszystkie do tej pory poznane efekty. W celu wykonania wiczenia naley kolejno: otworzy obraz oryginalny, wyci z obrazu oryginalnego interesujcy nas kwadratowy fragment (dowolnych rozmiarów; np. 250x250), przeskalowa otrzymany obraz kwadratowy do rozmiaru 100x100, wykona płynny brzeg obrazu o zaznaczy cały obraz, o zmniejszy zaznaczenie, o odwróci zaznaczenie, o wygładzi zaznaczenie, o wla farb koloru tła (np. biał) w zaznaczenie, przekształci obraz w czarno-biały i zapisa. Dysponujc czarno-białym kwadratem przygotowujemy dwa kocowe rysunki. Naley dwukrotnie wykona ponisze kroki: otworzy obraz czarno-biały, przekształci obraz w kolorowy i odpowiednio ustawi odcie rysunku, zapisa otrzymany obraz. Obrazy rzucajce cie Kolejny etap naszej pracy w GIMPie wzbogaci nasze ilustracje o cie. Jest to bardzo czsto spotykany efekt. Wykonanie tego efektu jest stosunkowo skompilowane, bo wymaga znajomoci warstw. Kady obraz otwarty w programie GIMP składa si z warstw. Domylnie, obraz po otwarciu posiada jedn warstw (obraz w formacie JPEG). Jeli otworzony obraz poddamy efektowi rzucania cienia (z menu kontekstowego naley wybra Script-Fu Cie 16

17 Rzucany cie) wówczas cie dodany do naszego rysunku zostanie umieszczony na osobnej warstwie. Przed zapisaniem obrazu do pliku musimy doda do obrazu warstw biał (ewentualnie o innym kolorze - bdzie to kolor tła rysunku), przesun j na spód i połczy wszystkie warstwy. W ten sposób nasz obraz znowu stanie si płaski, za jego fragmenty niewypełnione stan si białe. Warstwami obrazu zarzdzamy poprzez okno dialogowe Warstwy, kanały i cieki dostpne w menu kontekstowym (Warstwy Warstwy, kanały i cieki). Rys. 17. Okno dialogowe "Script-FU: Cie/Rzucany cie" Rys. 18. Okno zarzdzajce warstwami. 17

18 Nowe warstwy do obrazu dodajemy przyciskiem Nowa warstwa. Kolejno warstw natomiast zmieniamy przyciskami Obnia warstw lub Podnosi warstw. Przyciski Obnia warstw, Podnosi warstw oraz Nowa warstwa s dostpne w oknie dialogowym Warstwy, kanały i cieki. Rys. 19. Okno dialogowe "Opcje nowej warstwy". W celu połczenia wszystkich warstw obrazu w jedn warstw naley wybra opcj Warstwy Spłaszcz obraz z menu kontekstowego obrazu. wiczenie 11 Dane s dwa obrazy: maszyny-1.jpg, pociag-1.jpg. Dodaj do obrazów efekt rzucanego cienia. Rys. 23. Ilustracja rzucajca cie. 18

19 Bezporednio po otwarciu obrazu wykonaj operacj Script-Fu Cie Rzucany cie. Wywołanie tej opcji spowoduje wywietlenie okna dialogowego Script-Fu: Cie/Rzucany cie. W oknie tym ustawiamy parametry cienia, po czym naciskamy przycisk OK. Uzyskany obraz bdzie si składał z dwóch warstw. By si o tym przekona naley wywietli okno dialogowe Warstwy, kanały, cieki (opcja Warstwy Warstwy, kanały i cieki menu kontekstowego obrazu). W oknie warstw dodajemy do obrazu now warstw. Słuy do tego przycisk: Nowa warstwa. Niech nowa warstwa bdzie biała. Decyduje o tym przycisk typ wypełnienia warstwy okna właciwoci nowej warstwy. Moe si okaza, e teraz nasz obraz jest cały biały. Jeli biała warstwa znajduje si na górze, to bdzie ona przysłaniała wszystkie inne warstwy. Oczywicie warstwy moemy dowolnie przesuwa do dołu i do góry. Słu do tego przyciski Obnia warstw oraz Podnosi warstw dostpne w oknie Warstwy, kanały i cieki. Przesumy biał warstw na spód, a nastpnie scalmy wszystkie widoczne warstwy (opcja Warstwy Spłaszcz obraz). Po połczeniu warstw zapisujemy obraz do pliku. Wykonanie drugiej ilustracji przebiega identycznie. wiczenie 12 Znajd w Internecie dwa zdjcia samochodów i jedno zdjcie samolotu. Przekształ tak kady z danych obrazów, by przedstawiał wyłcznie samolot lub samochód. Kady z uzyskanych obrazów przyozdób cieniem. Rys. 20. wiczenie 12. Dodajemy cie do kilku wycitych ilustracji. wiczenie to wymaga wycicia fragmentu rysunku (to wiczylimy w wiczeniu trzecim). Nastpnie naley otrzymany obraz przyozdobi cieniem sposobem opisanym w zadaniu

20 Połczenie poznanych operacji Dzisiejsze spotkanie z GIMPem zapoznało nas z podstawowymi operacjami, jakie grafik komputerowy musi umie wykona na obrazie takie jak skalowanie, zmiana rozmiarów czy kolorów obrazu. Tabela 1 przedstawia list wszystkich operacji. Funkcja Opcja menu Klawisz skrótu Otwieranie obrazu: Plik Otwórz Ctrl-O Zapisywanie obrazu: Plik Zapisz Ctrl-S Powikszanie obrazu: Widok Powiksz = Pomniejszanie obrazu: Widok Pomniejsz - Skalowanie obrazu: Obraz Przeskaluj obraz Kadrowanie, zmiana Narzdzia Przekształcenie Kadrowanie lub zmiana Ctrl-C rozmiaru: rozmiaru obrazu Zamiana obrazu w czarnobiały: Obraz Tryb Odcienie szaroci Alt-G Zamiana obrazu w kolorowy: Obraz Tryb RGB Alt-R Balans kolorów: Obraz Kolory Balans kolorów Zaznaczenie całego obrazu: Zaznaczenie Wszystko Ctrl-A Zmniejszanie zaznaczenia: Zaznaczenie Zmniejsz Odwrócenie zaznaczenia: Zaznaczenie Odwró Ctrl-I Wygładzanie zaznaczenia: Zaznaczenie Wygład zaznaczenie Wypełnianie kubełkiem: Narzdzia Rysowanie Wypełnianie kubełkiem Rzucanie cienia: Script-Fu Cie Rzucany cie Zarzdzanie warstwami obrazu: Warstwy Warstwy, kanały i cieki Dodawanie nowej warstwy: Nowa warstwa (okno "Warstwy, kanały i cieki") Spłaszczenie obrazu: Warstwy Spłaszcz obraz Tabela 1. Poznane funkcje programu GIMP. Warto równie pamita, e uaktywnienie menu kontekstowego obrazu osigniemy klikajc prawym przyciskiem myszy w rysunek. Na zakoczenie wykonajmy samodzielnie dwa wiczenia wykorzystujce wszystkie poznane moliwoci programu GIMP. wiczenie 13 Znajd w Internecie cztery dowolne fotografie zwierzt, a nastpnie wykonaj na nich efekty widoczne na rysunku 21. Kada ilustracja ma posłuy do przygotowania dwóch plików. Pierwszy z nich jest kwadratem o wymiarach 400x400 pikseli. Rysunek ma rzuca cie. 20

21 Drugi z rysunków ma by jednobarwna miniaturk o wymiarach 100x100 o rozmytym brzegu. Rys. 21. wiczenie 13 pt. "Zwierzta" łczy wszystkie poznane efekty. wiczenie 14 Przygotuj siedem ilustracji dotyczcych rodków komunikacji. Wyszukaj w Internecie pliki przedstawiajce okrt, rakiet, itd. Kady rysunek przekształ, by był kwadratow, jednobarwn miniaturk 150x150. Rys. 22. wiczenie 14 pt. "Transport". 21

22 wiczenia przedstawione w artykule s dostpne na stronie domowej autora pod adresem 22

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A...

DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A... Spis treci: Wprowadzenie do projektowania w programie Mastercam X... 3 Interfejs programu Mastercam X.... 3 Najwaniejsze czci interfejsu:... 3 Skróty klawiszowe najczciej uywanych funkcji programu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania - na podstawie zarejestrowanych komputerowo w plikach dyskowych wartoci wydłuenia i obcienia próbki Opracował:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer

Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer Szanowni Pastwo Przekazujemy Pastwu program DOSprn wraz z niniejsz instrukcj. Program DOSprn oferuje moliwo drukowania z programów DOS'owych na nowych drukarkach atramentowych i laserowych. Wiele tanich

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Errata. Instalacja sklepu internetowego

Errata. Instalacja sklepu internetowego Errata. Instalacja sklepu internetowego Aplikacja sklepu internetowego została napisana i przetestowana w rodowisku PHP 4 oraz MySQL 4.0. Poniewa jednak na płycie CD-ROM dołczonej do ksiki znajduje si

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW

IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW W pracy omówione zostan sposoby jakimi moe posłuy si intruz zamierzajcy włama si do serwera IIS, by zmieni zawarto umieszczonych na nim stron lub całkowicie przej kontrol

Bardziej szczegółowo