OFERTA FORM DOSKONALENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA FORM DOSKONALENIA"

Transkrypt

1 POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015

2 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa 9, Kazimierza Wielka, tel

3 Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę edukacyjną na I semestr roku szkolnego 2015/2016. Nowy informator obejmuje propozycję warsztatów, szkoleń oraz kursów kierowanych do kadry kierowniczej, nauczycieli oraz osób niezwiązanych z oświatą. Zapewniamy profesjonalną i doświadczoną kadrę, efektywne metody pracy, przydatne dla uczestników materiały szkoleniowe, dobrze wyposażoną bazę lokalową. Proponowane przez nas formy doradztwa metodycznego i doskonalenia kadry pedagogicznej mają charakter otwarty. Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna naszego Ośrodka spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Dyrektor PODiDN Jolanta Maślicha 3

4 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016: 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 4

5 1. Spis treści Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/ Szkolenia dla rad pedagogicznych Warsztaty Kursy komputerowe Propozycje kursów doskonalących Propozycje warsztatów artystycznych Propozycje szkoleń dla rodziców Inne szkolenia Karty zgłoszeniowe

6 SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH I. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela: 1. Diagnoza w planowaniu procesu edukacyjnego. 2. Wspomaganie rozwoju dziecka w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 3. Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej. 4. Indywidualizacja pracy z dzieckiem 5-6 letnim. 5. Nowatorskie metody pracy w przedszkolu. 6. Czynniki warunkujące nabywanie umiejętności matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. 7. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się. 8. Motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania. 9. Metody aktywizujące w uczeniu się. 10. Praca z uczniem zdolnym. 11. Rozwijanie dziecięcych pasji. 12. Efektywne przygotowanie uczniów do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. 13. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań naprawczych i doskonalących. 14. Edukacyjna Wartość Dodana. 15. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 16. Trudności w nauce i sposoby ich rozwiązywania. 17. Ocenianie, jako forma motywowania uczniów do nauki. 18. Pułapki i błędy w ocenianiu. 19. Ocenianie kształtujące, a ocenianie sumujące w praktyce szkolnej. 20. Ocenianie kształtujące. 21. Praca metodą projektu. 22. Projekt edukacyjny w gimnazjum. 23. Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym. 24. Kształcenie kompetencji informacyjnych u uczniów. 25. Biblioterapia w teorii i praktyce Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów. 6 szkolenia

7 II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 1. Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły? 2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 3. Diagnoza na poziomie szkoły, jako rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 4. Diagnoza gotowości szkolnej i indywidualizacja pracy z dzieckiem 5-6 letnim. 5. Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 6. Rola i zadania nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych przepisów oświatowych. 7. Terapia pedagogiczna zagadnienia praktyczne, propozycje zajęć. 8. Rola szkoły i nauczyciela w postępowaniu z dzieckiem uzdolnionym. 9. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 10. Zaburzenia komunikacji, jako jedna z kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych. 11. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 12. Rewalidacja w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. 13. Praca z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. 14. Uczeń z zaburzeniami lękowymi. 15. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami? 16. Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania. 17. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową. 18. Uczeń zespołem FAS. 19. Uczeń z Zespołem Aspergera. 20. Problem depresji wśród młodzieży. 21. Zaburzenia odżywiania anoreksja i bulimia. 22. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. 23. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. szkolenia 7

8 24. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. 25. Psychologia konfliktów mediacje, negocjacje. 26. Aspekty psychologiczne w pracy z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania. III. Umiejętności wychowawcze nauczyciela: 1. Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną? 2. Rodzice są partnerami szkoły. 3. Współpraca szkoły i rodziny w obszarze wychowania. 4. Nauczyciele, rodzice, uczniowie partnerzy w wychowaniu. 5. Trudne zachowania ucznia, trudne sytuacje w klasie. 6. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? 7. Negatywne emocje u młodzieży jak sobie z nimi radzić? 8. Dyscyplina w klasie. 9. Klasa, jako środowisko motywujące uczniów do nauki, pracy. 10. Mediacje w środowisku szkolnym, jako sposób rozwiązywania konfliktów. 11. Jak efektywnie porozumiewać się z rodzicami? 12. Dopalacze i inne substancje psychoaktywne w szkole. 13. Wagary jak im przeciwdziałać? 14. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych. 15. Internet, a trudności w nauce. 16. Zapobieganie i reagowanie na cyberprzemoc. 17. Przemoc i zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, sposoby przeciwdziałania. 18. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły. 19. Problemy wychowawcze, jak je rozwiązywać i jak sobie z nimi radzić? 20. Formy i metody pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. 21. Organizacja godzin wychowawczych. 22. Integracja klasy wspólne tworzenie wartości wychowawczych. 23. Umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów praca zespołowa. 8 szkolenia

9 IV. Organizacja pracy szkoły/placówki: 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. 2. Kompetencje rady pedagogicznej. 3. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym. 4. Prawo autorskie w praktyce szkolnej. 5. Prawa człowieka i prawa dziecka w praktyce szkolnej. 6. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia efektów kształcenia. 7. Analiza i interpretacja danych statystycznych egzaminów zewnętrznych. 8. Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej. 9. Model i procedura ewaluacji zewnętrznej. 10. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do podniesienia jakości pracy placówki oświatowej. 11. Zbieranie informacji zwrotnej, jako sposób doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. 12. Doradztwo zawodowe w szkole - rola nauczyciela i wychowawcy. 13. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja. 14. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 15. Jak tworzyć szkolę promującą zdrowie? 16. Zmiany w prawie oświatowym. 17. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. szkolenia 9

10 V. Wspieranie kompetencji zawodowych nauczyciela: 1. Umiejętności kluczowe w edukacji. 2. Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole status nauczyciela w dokumentach. 3. Wspomaganie naturalnego procesu uczenia się. 4. Kompetencje interpersonalne nauczyciela. 5. Wiedza czy umiejętności czego bardziej potrzebuje uczeń? 6. Etyka zawodu nauczyciela. 7. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów i rodziców. 8. Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela. 9. Wypalenie zawodowe nauczyciela. 10. Indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem. 11. Eustres i dystres. Techniki relaksacyjne. 12. Promocja zdrowego stylu życia. 13. Emisja głosu i jej rola w pracy nauczyciela. 14. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach. 15. Praca z tablicą interaktywną. 16. Facebook, jako narzędzie w edukacji. 17. Innowacje pedagogiczne i programy autorskie. 18. Umiejętność pracy w zespole. 19. Samoocena w pracy nauczyciela. 20. Wybrane aspekty inteligencji emocjonalnej. 10 szkolenia

11 WARSZTATY: Wrzesień Temat: Prowadzący: Miejsce: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.* Jolanta Maślicha PODiDN Busko-Zdrój Termin: 8 września 2015 godz. 15:00 * - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności w zakresie planowania działań oraz dokumentowania dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. zagadnienia profesjonalnego rozwoju nauczycieli we współczesnej szkole; procedury awansu nauczyciela stażysty i interpretacja aktualnych przepisów prawa z tym związanych; planowanie i dokumentowanie dorobku zawodowego w procedurze awansu zawodowego nauczycieli stażystów; sztuka autoprezentacji. Temat: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.* Prowadzący: Jolanta Maślicha Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 15 września 2015 godz. 15:00 * - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: warsztaty wrzesień 11

12 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności w zakresie planowania działań oraz dokumentowania dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego. zagadnienia profesjonalnego rozwoju nauczycieli we współczesnej szkole; procedury awansu nauczyciela stażysty i interpretacja aktualnych przepisów prawa z tym związanych; planowanie i dokumentowanie dorobku zawodowego w procedurze awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych; sztuka autoprezentacji. Temat: Buskie Spotkania Dydaktyczne dla nauczycieli geografii jak włączyć myślenie przyczynowo-skutkowe? Prowadzący: Irena Sobieraj Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 22 września 2015r. godz. 15:15 nauczycieli geografii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cel warsztatu: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela geografii. rozwijanie sieci współpracy nauczycieli geografii; założenia powiatowego konkursu geograficznego; analiza wyników matury z geografii wnioski ze sprawozdań CKE; zadania nauczyciela dostosowanie wymagań edukacyjnych z geografii dla uczniów o SPE; 12 warsztaty wrzesień

13 wykorzystywanie i przetwarzanie danych statystycznych na egzaminie maturalnym z geografii. Temat: Prowadzący: Miejsce: Termin: Niepowodzenia i trudności wychowawcze. Ewa Charczuk PODiDN Busko-Zdrój 29 września 2015r. godz.15:00 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: przedstawienie i omówienie podstawowych trudności wychowawczych, ich przyczyn, przezwyciężanie ich oraz zapobieganie ww. trudnościom; zdefiniowanie trudności wychowawczych; przyczyny trudności wychowawczych; zapobieganie trudnościom wychowawczym. Temat: Prowadzący: Miejsce: Zabawy z chustą animacyjną.* Lidia Soja PODiDN Busko-Zdrój Termin: 16 wrzesień 2015, godz. 15:00 * - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: , prosimy o zabranie stroju sportowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i świetlic szkolnych. warsztaty wrzesień 13

14 Cele warsztatu: wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli; ukazanie pozytywnych efektów wykorzystania chusty animacyjnej. założenia metody Klanzy ; dobór zabaw i gier z chustą animacyjną; umiejętność współpracy w grupie; rola prowadzącego zajęcia z użyciem chusty; przykłady zabaw i gier z wykorzystaniem chusty animacyjnej; inne możliwości wykorzystania chusty animacyjnej. Temat: Prowadzący: Miejsce: Termin: Procesy biblioteczne. Agnieszka Kaszewska PODiDN Busko-Zdrój 28 września 2015r. godz.15:00 nauczycieli bibliotekarzy. Cel warsztatu: omówienie zagadnień dotyczących prowadzenia prac z zakresu czynności organizacyjno-technicznych oraz pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej planowanie pracy, jej dokumentowanie i sprawozdawczość; gromadzenie i selekcja zbiorów; ewidencja wpływów; dydaktyka w bibliotece szkolnej. 14 warsztaty wrzesień

15 Temat: Modyfikacja Statutu Szkoły- 5 obowiązkowych zmian. Prowadzący: Barbara Galant Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 7 września 2015r. godz.15:00 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: dostosowanie statutu szkoły do aktualnych regulacji prawnych wprowadzonych ustawą z 20 lutego 2015 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami; rodzaje zmian w Ustawie o systemie oświaty; 5 najważniejszych obszarów zmian w statucie szkoły; procedura opracowania projektu zmian. Temat: Stanisław Pigoń dorobek i spojrzenie na literaturę spotkanie rocznicowe. Prowadzący: Teresa Wójcik Liczba godzin: 3 Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 22 września 2015 r. godz.15:00 zainteresowanych nauczycieli języka polskiego. Cele warsztatu: przypomnienie sylwetki biograficznej i twórczej; przypomnienie wybranych badań nad literaturą romantyczną. warsztaty wrzesień 15

16 prezentacja multimedialna o badaczu; praca z fragmentem (S. Pigoń, Wstęp [w:] A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 1971). Temat: Jak formułować pytania, aby zmotywować ucznia do pracy? Prowadzący: Wojciech Wojtaś Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 24 września 2015r. godz. 15:15 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: ćwiczenie strategii zadawania pytań; doskonalenie umiejętności zadawania pytań. stosowanie różnorodnych rodzajów pytań; wykorzystanie technik zadawania pytań. Temat: Prowadzący: Miejsce: Termin: Profesjonalny wychowawca. Anna Masłowska ZPO nr.1 Busko-Zdrój 29 września 2015 r. godz.15:30 nauczycieli wychowawców szkół podstawowych i gimnazjów. Cele warsztatu: omówienie pracy nauczyciela wychowawcy; budowanie efektywnej komunikacji nauczyciel - uczeń. 16 warsztaty wrzesień

17 komunikowanie się z uczniami; predyspozycje i kompetencje współczesnego wychowawcy; gry i zabawy psychologiczne na godzinach wychowawczych; projektowanie planu pracy wychowawcy. Temat: Prowadzący: Miejsce: Październik Rola i zadania opiekuna stażu.* Jolanta Maślicha PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. * - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: nauczycieli wszystkich typów szkół - opiekunów stażu. Cele warsztatu: przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna stażu; wsparcie nauczycieli w ich działaniach związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu. zadania opiekuna stażu; pomoc opiekuna stażu w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju nauczyciela; dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela; obserwacja zajęć nauczyciela odbywającego staż; przykładowe arkusze obserwacji lekcji i prowadzenie rozmowy pohospitacyjnej; prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela; przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela na okres stażu. warsztaty październik 17

18 Temat: Profilaktyka depresji. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych. Prowadzący: Irena Sobieraj Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: przygotowanie nauczycieli do planowania i realizacji zadań w ramach pracy wychowawczej. osobowość i kompetencje nauczyciela wychowawcy; samoocena umiejętności psychospołecznych; stres w pracy nauczyciela jak sobie z nim radzić?; praktyczne aspekty kontaktu z osobą w depresji rozpoznawanie zagrożenia suicydalnego; jak diagnozować zagrożenie depresją i jaki zasoby uruchomić, żeby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia?; profilaktyka zaburzeń depresyjnych oraz umiejętność radzenia sobie z nimi; działania twórcze w terapii uzależnień. Temat: Prowadzący: Miejsce: Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi? Renata Jankowska-Nowak PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. nauczycieli, wychowawców, pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych. 18 warsztaty październik

19 Cele warsztatu: wsparcie wychowawców w pomaganiu uczniowi w zrozumieniu samego siebie; modelowanie otwartości emocjonalnej; psychoedukacja w dziedzinie sfery uczuć; bezpośrednie interwencje. praca wychowawcza w sferze emocjonalnej; rozwój emocjonalny ucznia; wsparcie psychiczne, pomoc w sytuacjach trudnych; specyfika wsparcia psychicznego; zaburzenia emocjonalne. Temat: Analiza wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych; Cele warsztatu: analiza wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym przeprowadzonej w maju 2015 roku; wnioski do pracy na rok szkolny 2015/2016. zapoznanie nauczycieli z danymi statystycznymi dotyczącymi wyników matury z matematyki w sesji wiosennej 2015r; analiza wyników pod kątem stopnia opanowania przez uczniów poszczególnych umiejętności matematycznych objętych arkuszem egzaminacyjnym; wyłonienie zadań typowych i problemowych oraz zaproponowanie zadań analogicznych do wykorzystania w pracy z uczniem na lekcji matematyki; warsztaty październik 19

20 wnioski do pracy na lekcjach matematyki. Temat: Prowadzący: Miejsce: Integracja zespołu klasowego. Agnieszka Kaszewska, Anna Śledzik PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: omówienie roli nauczyciela/wychowawcy w procesie integracji klasy; dokonanie analizy procesów interpersonalnych w grupie; omówienie roli zabawy w procesie integracji zespołu klasowego; przedstawienie skutecznych metod przeciwdziałania negatywnym stereotypom i dyskryminacji. rola nauczyciela w integracji zespołu klasowego; jak przez zabawę poznać siebie i innych?; zapobieganie wykluczeniu z grupy; motywowanie uczniów do pracy i współpracy. Temat: Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego z historii i Wos-u. Matura Prowadzący: Barbara Galant Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. nauczycieli historii i wos-u szkół ponadgimnazjalnych Cele warsztatu: prezentacja i analiza wyników matury z historii i wos-u; 20 warsztaty październik

21 wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego w dalszej pracy. przedstawienie wyników egzaminu maturalnego z historii i wos-u w roku szkolnym 2014/2015; holistyczne zasady oceniania; analiza zadań i poziomu ich wykonania w korelacji z wymaganiami podstawy programowej; poziom umiejętności weryfikowanych na egzaminie maturalnym. Temat: Pisemna matura z języka polskiego z punktu widzenia egzaminatora. Prowadzący: Teresa Wójcik Liczba godzin: 3 Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. zainteresowanych nauczycieli języka polskiego. Cele warsztatu: omówienie zapisów z rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015r w sprawie ocenianiai klasyfikowania, informatorów z języka polskiego CKE i procedur przeprowadzenia egzaminu maturalnego zapoznanie uczestników ze spostrzeżeniami po sesji OKE w maju 2015r. analiza arkuszy maturalnych; szczegółowe omówienie punktacji; wyniki egzaminu wnioski na przyszłość. warsztaty październik 21

22 Temat: Prowadzący: Miejsce: Działania zespołowe nauczycieli. Anna Kosela PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: zapoznanie z korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z pracy zespołowej w szkole; omówienie obszarów pracy zespołowej nauczycieli; zapoznanie z zasadami organizacji i pracy zespołowej. podstawa prawna funkcjonowania zespołów zadaniowych nauczycieli; obszary pracy zespołowej; organizacja pracy zespołów nauczycieli; planowanie i realizacja zadań. Temat: Prowadzący: Miejsce: Wykorzystanie tablicy interaktywnej. Wojciech Wojtaś PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: przygotowanie do wykorzystania tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych. 22 warsztaty październik

23 wyszukiwanie i przygotowanie materiałów na zajęcia z tablicą; wykorzystanie Internetu do przygotowania się do zajęć. Listopad Temat: Prowadzący: Miejsce: Jak wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci? Irena Sobieraj PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: przygotowanie nauczycieli do wspierania ucznia w osiąganiu sukcesów edukacyjnych oraz rodziców w działaniach wychowawczych. rodzina jako system; rodzina zdrowa a rodzina dysfunkcyjna wychowanie jako proces co to znaczy wspierać rodziców w wychowaniu dzieci?; tutoring wychowawczy; techniki i metody zwiększające poziom motywacji do pracy z elementami coachingu; Temat: Analiza egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego. Prowadzący: Ewa Charczuk Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. warsztaty listopad 23

24 nauczycieli języka angielskiego szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cele warsztatu: przedstawienie raportu dotyczącego egzaminów z języka angielskiego; wsparcie nauczycieli w przygotowywaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego. analiza poszczególnych zadań występujących podczas egzaminu gimnazjalnego i maturalnego; analiza zadań o największym stopniu trudności; wnioski do pracy na lekcjach języka obcego. Temat: Prowadzący: Miejsce: Dowodzenie w zadaniach geometrycznych. Katarzyna Tometczak-Morus PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych. Cel warsztatu: doskonalenie metod dowodzenia w zadaniach z geometrii w kontekście wymagań podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia rozumowania matematycznego i argumentowania. przypomnienie i omówienie różnych metod dowodzenia stosowanych w zadaniach geometrycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody zaprezentowane w materiałach pomocniczych dla uczniów i nauczycieli opracowanych przez Centralny Zespół Ekspertów Matematycznych; 24 warsztaty listopad

25 dowodzenie w zadaniach z zakresu podstawowego; ćwiczenia w dowodzeniu w zadaniach z zakresu rozszerzonego różne metody rozwiązania. Temat: Prowadzący: Miejsce: Konflikty w szkole. Zastosowanie mediacji i negocjacji. Anna Śledzik/ Agnieszka Kaszewska PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach konfliktowych; kształtowanie empatii w relacjach interpersonalnych; przezwyciężanie zachowań agresywnych; kształtowanie prawidłowych, nieagresywnych kontaktów z otoczeniem. umiejętne rozwiązywanie konfliktów; znaczenie konfliktów dla relacji między ludźmi; mediacja jako sposób na pokojowe rozwiązanie konfliktu; mediacja, czy negocjacje jako sposób na konflikt; rola wychowawcy w tworzeniu dobrej atmosfery w grupie. Temat: Wypalenie zawodowe jak mu przeciwdziałać, jak sobie z nim radzić. Prowadzący: Anna Kosela Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. warsztaty listopad 25

26 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: zapoznanie z mechanizmami działania stresu i wypalenia zawodowego; nabywanie umiejętności diagnozowania sygnałów wypalenia zawodowego; przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu adekwatnie do przyczyn powstania. mechanizmy działania stresu i wypalenia zawodowego przyczyny, objawy, konsekwencje; czynniki ułatwiające lub utrudniające pojawienie się tych zjawisk; diagnoza poziomu stresu zawodowego oraz syndromu wypalenia zawodowego; uwarunkowania osobowościowe skorelowane z tymi procesami; sposoby przezwyciężania stresu i wypalenia. Temat: Wykorzystanie aplikacji learningapps do pracy na lekcjach. Prowadzący: Wojciech Wojtaś Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: przygotowanie zadań i ćwiczeń przy wykorzystaniu aplikacji learningapps. rejestracja do aplikacji; tworzenie kont dla uczniów; 26 warsztaty listopad

27 projektowanie i tworzenie zadań i ćwiczeń; udostępnianie ćwiczeń uczniom. Temat: Prowadzący: Miejsce: Polskie obrzędy i zwyczaje Andrzejki. Anna Masłowska ZPO nr. 1 Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną. Cele warsztatu: przekazywanie tradycji kulturowych; wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych. źródła wiedzy o regionie; symbolika świąt i obrzędów; rodowód obecnych zwyczajów GRUDZIEŃ Temat: Dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym z zaburzeniami depresyjno-lękowymi. Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2015 r. nauczycieli, wychowawców pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych. warsztaty grudzień 27

28 Cele warsztatu: zapoznanie uczestników szkolenia z klasyfikacją zaburzeń lękowych; wczesna interwencja w przypadku dziecka depresyjnego; kształcenie umiejętności wczesnego rozpoznawania zaburzeń lękowych. zaburzenia depresyjne w ujęciu poznawczo behawioralnym; różnicowanie zaburzeń; praca z dzieckiem depresyjnym; rozpoznawanie oraz wczesna interwencja w przypadku zaburzeń depresyjnych. Temat: Prowadzący: Miejsce: Metoda STORY LINE w edukacji wczesnoszkolnej. Lidia Soja PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2015 r. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Cel warsztatu: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. rola metod aktywizujących w edukacji wczesnoszkolnej; historia i założenia metody; jak przygotować się do pracy metodą stroy line?; praktyczne wykorzystanie metody story line. Temat: Prowadzący: Biblioterapia i relaksacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Agnieszka Kaszewska / Anna Śledzik 28 warsztaty grudzień

29 Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: zwrócenie uwagi na zapobieganie pojawiania się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi; wspomaganie prawidłowego rozwoju, kształtowanie osobowości ucznia; nabywanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji - ochrona układu nerwowego. czym jest biblioterapia; przebieg procesu biblioterapeutycznego; wybór modelu postępowania biblioterapeutycznego; prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych; zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na samopoczucie; ćwiczenie relaksacji poprzez kontrolę oddychania; rozwijanie koncentracji, zmniejszanie napięcia, wyciszanie; zapoznanie z techniką wizualizacyjną. Temat: Konstruowanie informacji zwrotnej. Prowadzący: Miejsce: Wojciech Wojtaś PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2015 r. nauczycieli zainteresowanych ocenianiem kształtującym. warsztaty grudzień 29

30 Cel warsztatu: tworzenie konstruktywnej informacji zwrotnej do pracy uczniów. strategie oceniania kształtującego; kryteria oceny pracy; informacja zwrotna i jej elementy. STYCZEŃ Temat: Prowadzący: Miejsce: Zjawisko cyberbullyingu w szkole. Ewa Charczuk PODiDN Busko-Zdrój Termin: Styczeń zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: zainteresowanie nauczycieli cyberbullyingiem; wskazanie procedur reagowania na przypadki przemocy rówieśniczej wśród uczniów. ogólna charakterystyka cyberprzemocy; wsparcie dorosłych w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodym internautom; profilaktyka zagrożeń. Temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Styczeń warsztaty styczeń

31 nauczycieli, wychowawców pracujących w przedszkolu. Cele warsztatu: zapoznanie uczestników szkolenia z procedurą organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; uwrażliwienie na rozpoznawanie dzieci wymagających wczesnej interwencja w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. zaburzenia w sferze dynamiki procesów nerwowych dziecka; różnicowanie zaburzeń; organizowanie pomocy dzieciom wymagającym objęcia ich wczesnym wspomagania rozwoju; rozpoznawanie oraz wczesna interwencja w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Temat: Prowadzący: Miejsce: Akademia Khana. Szkoła bez granic. Barbara Galant PODiDN Busko-Zdrój Termin: Styczeń zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela; podniesienie atrakcyjności i efektywności nauczania. standardowy model nauki w epoce cyfrowej; nowa filozofia nauczania; model edukacji promowany przez Akademię Khana; nauka uczenia; zastosowanie propozycji Khana w praktyce. warsztaty styczeń 31

32 Temat: Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo edukacyjno-zawodowe. Prowadzący: Anna Masłowska Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Styczeń zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: zapoznanie nauczycieli z formami informowania gimnazjalistów o możliwościach podjęcia dalszej nauki; nabywanie umiejętności diagnozowania uczniów; metody pracy grupowej ukierunkowanej na rozpoznawanie różnic indywidualnych, ocena predyspozycji edukacyjno-zawodowych. organizacja systemu wsparcia dla uczniów; źródła wiedzy o innych i o sobie samym, rola samopoznania; poszukiwanie mocnych stron ucznia; pomoc w wyborze dalszego kształcenia. W razie potrzeby planowana ilość godzin na warsztaty może być zwiększona. 32 warsztaty styczeń

33 KURSY KOMPUTEROWE Lp. Nazwa kursu Liczba godz. Cena K1 Podstawy obsługi komputera zł K2 Grafika komputerowa zł K3 Prezentacje multimedialne w dydaktyce zł K4 Projektowanie stron WWW zł K5 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel zł w pracy dydaktycznej i wychowawczej. K6 Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela zł K7 Wykorzystanie pakietu OpenOffice zł w pracy nauczyciela. K8 Podstawy programowania obiektowego Visual Basic zł CHARAKTERYSTYKA KURSÓW: K1 Podstawy obsługi komputera. Adresat: wszyscy nauczyciele. Tematyka zajęć: komputer i urządzenia zewnętrzne; system operacyjny MS Windows XP; podstawy obsługi edytora tekstu MS Word; elementy arkusza kalkulacyjnego; podstawy Internetu. K2 Grafika komputerowa. Adresat: nauczyciele, którzy posiadają umiejętności wykorzystania komputera w zakresie podstawowym. Tematyka zajęć: charakterystyka plików graficznych; możliwości zastosowań graficznych elementów w publikacjach; wykonywanie elementów graficznych; wykonanie folderu reklamowego. kursy komputerowe 33

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursów i warsztatów oferowanych w ramach doskonalenia dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli pragnących pogłębiać swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SEMESTR II Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR II Busko-Zdrój 2016 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SEMESTR I Busko-Zdrój, 2016 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA. Form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 SEMESTR I

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA. Form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 SEMESTR I POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA Form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 SEMESTR I POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Iwona Rosiak Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika Adres szkoły: ul. Parkowa 3 Stanowisko: nauczyciel historii

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 2. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 5 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str. 6 3. Szkolenia rad pedagogicznych...str.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA. Form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 SEMESTR II

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA. Form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 SEMESTR II POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA Form doskonalenia na rok szkolny 2012/2013 SEMESTR II POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Agnieszka Jakubowska nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Opracowany na podstawie Rozporządzenia z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2015r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas : 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 Lp. Imię i nazwisko Eugeniusz 1. Miś Dorota 2. Sekular Lidia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szanowni Państwo! Miło nam przekazać Państwu ofertę naszych usług w roku szkolnym 2015/2016. Zajmujemy się edukacją i wspieraniem rozwoju dzieci od urodzenia do ukończenia

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Miejsce rozpoczęcia stażu: Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ZAPRASZA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ NA: Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko stażysty: Mariusz Wawszczak mgr teologii KUL z przygotowaniem pedagogicznym Opiekun stażu:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo