OFERTA FORM DOSKONALENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA FORM DOSKONALENIA"

Transkrypt

1 POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015

2 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa 9, Kazimierza Wielka, tel

3 Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę edukacyjną na I semestr roku szkolnego 2015/2016. Nowy informator obejmuje propozycję warsztatów, szkoleń oraz kursów kierowanych do kadry kierowniczej, nauczycieli oraz osób niezwiązanych z oświatą. Zapewniamy profesjonalną i doświadczoną kadrę, efektywne metody pracy, przydatne dla uczestników materiały szkoleniowe, dobrze wyposażoną bazę lokalową. Proponowane przez nas formy doradztwa metodycznego i doskonalenia kadry pedagogicznej mają charakter otwarty. Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna naszego Ośrodka spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Dyrektor PODiDN Jolanta Maślicha 3

4 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016: 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 4

5 1. Spis treści Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/ Szkolenia dla rad pedagogicznych Warsztaty Kursy komputerowe Propozycje kursów doskonalących Propozycje warsztatów artystycznych Propozycje szkoleń dla rodziców Inne szkolenia Karty zgłoszeniowe

6 SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH I. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela: 1. Diagnoza w planowaniu procesu edukacyjnego. 2. Wspomaganie rozwoju dziecka w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 3. Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej. 4. Indywidualizacja pracy z dzieckiem 5-6 letnim. 5. Nowatorskie metody pracy w przedszkolu. 6. Czynniki warunkujące nabywanie umiejętności matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. 7. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się. 8. Motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania. 9. Metody aktywizujące w uczeniu się. 10. Praca z uczniem zdolnym. 11. Rozwijanie dziecięcych pasji. 12. Efektywne przygotowanie uczniów do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. 13. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań naprawczych i doskonalących. 14. Edukacyjna Wartość Dodana. 15. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 16. Trudności w nauce i sposoby ich rozwiązywania. 17. Ocenianie, jako forma motywowania uczniów do nauki. 18. Pułapki i błędy w ocenianiu. 19. Ocenianie kształtujące, a ocenianie sumujące w praktyce szkolnej. 20. Ocenianie kształtujące. 21. Praca metodą projektu. 22. Projekt edukacyjny w gimnazjum. 23. Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym. 24. Kształcenie kompetencji informacyjnych u uczniów. 25. Biblioterapia w teorii i praktyce Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów. 6 szkolenia

7 II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 1. Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły? 2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 3. Diagnoza na poziomie szkoły, jako rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 4. Diagnoza gotowości szkolnej i indywidualizacja pracy z dzieckiem 5-6 letnim. 5. Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 6. Rola i zadania nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych przepisów oświatowych. 7. Terapia pedagogiczna zagadnienia praktyczne, propozycje zajęć. 8. Rola szkoły i nauczyciela w postępowaniu z dzieckiem uzdolnionym. 9. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 10. Zaburzenia komunikacji, jako jedna z kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych. 11. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 12. Rewalidacja w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. 13. Praca z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. 14. Uczeń z zaburzeniami lękowymi. 15. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami? 16. Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania. 17. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową. 18. Uczeń zespołem FAS. 19. Uczeń z Zespołem Aspergera. 20. Problem depresji wśród młodzieży. 21. Zaburzenia odżywiania anoreksja i bulimia. 22. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. 23. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. szkolenia 7

8 24. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. 25. Psychologia konfliktów mediacje, negocjacje. 26. Aspekty psychologiczne w pracy z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania. III. Umiejętności wychowawcze nauczyciela: 1. Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną? 2. Rodzice są partnerami szkoły. 3. Współpraca szkoły i rodziny w obszarze wychowania. 4. Nauczyciele, rodzice, uczniowie partnerzy w wychowaniu. 5. Trudne zachowania ucznia, trudne sytuacje w klasie. 6. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? 7. Negatywne emocje u młodzieży jak sobie z nimi radzić? 8. Dyscyplina w klasie. 9. Klasa, jako środowisko motywujące uczniów do nauki, pracy. 10. Mediacje w środowisku szkolnym, jako sposób rozwiązywania konfliktów. 11. Jak efektywnie porozumiewać się z rodzicami? 12. Dopalacze i inne substancje psychoaktywne w szkole. 13. Wagary jak im przeciwdziałać? 14. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych. 15. Internet, a trudności w nauce. 16. Zapobieganie i reagowanie na cyberprzemoc. 17. Przemoc i zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, sposoby przeciwdziałania. 18. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły. 19. Problemy wychowawcze, jak je rozwiązywać i jak sobie z nimi radzić? 20. Formy i metody pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. 21. Organizacja godzin wychowawczych. 22. Integracja klasy wspólne tworzenie wartości wychowawczych. 23. Umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów praca zespołowa. 8 szkolenia

9 IV. Organizacja pracy szkoły/placówki: 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. 2. Kompetencje rady pedagogicznej. 3. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym. 4. Prawo autorskie w praktyce szkolnej. 5. Prawa człowieka i prawa dziecka w praktyce szkolnej. 6. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia efektów kształcenia. 7. Analiza i interpretacja danych statystycznych egzaminów zewnętrznych. 8. Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej. 9. Model i procedura ewaluacji zewnętrznej. 10. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do podniesienia jakości pracy placówki oświatowej. 11. Zbieranie informacji zwrotnej, jako sposób doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. 12. Doradztwo zawodowe w szkole - rola nauczyciela i wychowawcy. 13. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja. 14. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 15. Jak tworzyć szkolę promującą zdrowie? 16. Zmiany w prawie oświatowym. 17. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. szkolenia 9

10 V. Wspieranie kompetencji zawodowych nauczyciela: 1. Umiejętności kluczowe w edukacji. 2. Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole status nauczyciela w dokumentach. 3. Wspomaganie naturalnego procesu uczenia się. 4. Kompetencje interpersonalne nauczyciela. 5. Wiedza czy umiejętności czego bardziej potrzebuje uczeń? 6. Etyka zawodu nauczyciela. 7. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów i rodziców. 8. Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela. 9. Wypalenie zawodowe nauczyciela. 10. Indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem. 11. Eustres i dystres. Techniki relaksacyjne. 12. Promocja zdrowego stylu życia. 13. Emisja głosu i jej rola w pracy nauczyciela. 14. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach. 15. Praca z tablicą interaktywną. 16. Facebook, jako narzędzie w edukacji. 17. Innowacje pedagogiczne i programy autorskie. 18. Umiejętność pracy w zespole. 19. Samoocena w pracy nauczyciela. 20. Wybrane aspekty inteligencji emocjonalnej. 10 szkolenia

11 WARSZTATY: Wrzesień Temat: Prowadzący: Miejsce: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.* Jolanta Maślicha PODiDN Busko-Zdrój Termin: 8 września 2015 godz. 15:00 * - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności w zakresie planowania działań oraz dokumentowania dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. zagadnienia profesjonalnego rozwoju nauczycieli we współczesnej szkole; procedury awansu nauczyciela stażysty i interpretacja aktualnych przepisów prawa z tym związanych; planowanie i dokumentowanie dorobku zawodowego w procedurze awansu zawodowego nauczycieli stażystów; sztuka autoprezentacji. Temat: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.* Prowadzący: Jolanta Maślicha Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 15 września 2015 godz. 15:00 * - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: warsztaty wrzesień 11

12 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności w zakresie planowania działań oraz dokumentowania dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego. zagadnienia profesjonalnego rozwoju nauczycieli we współczesnej szkole; procedury awansu nauczyciela stażysty i interpretacja aktualnych przepisów prawa z tym związanych; planowanie i dokumentowanie dorobku zawodowego w procedurze awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych; sztuka autoprezentacji. Temat: Buskie Spotkania Dydaktyczne dla nauczycieli geografii jak włączyć myślenie przyczynowo-skutkowe? Prowadzący: Irena Sobieraj Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 22 września 2015r. godz. 15:15 nauczycieli geografii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cel warsztatu: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela geografii. rozwijanie sieci współpracy nauczycieli geografii; założenia powiatowego konkursu geograficznego; analiza wyników matury z geografii wnioski ze sprawozdań CKE; zadania nauczyciela dostosowanie wymagań edukacyjnych z geografii dla uczniów o SPE; 12 warsztaty wrzesień

13 wykorzystywanie i przetwarzanie danych statystycznych na egzaminie maturalnym z geografii. Temat: Prowadzący: Miejsce: Termin: Niepowodzenia i trudności wychowawcze. Ewa Charczuk PODiDN Busko-Zdrój 29 września 2015r. godz.15:00 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: przedstawienie i omówienie podstawowych trudności wychowawczych, ich przyczyn, przezwyciężanie ich oraz zapobieganie ww. trudnościom; zdefiniowanie trudności wychowawczych; przyczyny trudności wychowawczych; zapobieganie trudnościom wychowawczym. Temat: Prowadzący: Miejsce: Zabawy z chustą animacyjną.* Lidia Soja PODiDN Busko-Zdrój Termin: 16 wrzesień 2015, godz. 15:00 * - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: , prosimy o zabranie stroju sportowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i świetlic szkolnych. warsztaty wrzesień 13

14 Cele warsztatu: wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli; ukazanie pozytywnych efektów wykorzystania chusty animacyjnej. założenia metody Klanzy ; dobór zabaw i gier z chustą animacyjną; umiejętność współpracy w grupie; rola prowadzącego zajęcia z użyciem chusty; przykłady zabaw i gier z wykorzystaniem chusty animacyjnej; inne możliwości wykorzystania chusty animacyjnej. Temat: Prowadzący: Miejsce: Termin: Procesy biblioteczne. Agnieszka Kaszewska PODiDN Busko-Zdrój 28 września 2015r. godz.15:00 nauczycieli bibliotekarzy. Cel warsztatu: omówienie zagadnień dotyczących prowadzenia prac z zakresu czynności organizacyjno-technicznych oraz pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej planowanie pracy, jej dokumentowanie i sprawozdawczość; gromadzenie i selekcja zbiorów; ewidencja wpływów; dydaktyka w bibliotece szkolnej. 14 warsztaty wrzesień

15 Temat: Modyfikacja Statutu Szkoły- 5 obowiązkowych zmian. Prowadzący: Barbara Galant Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 7 września 2015r. godz.15:00 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: dostosowanie statutu szkoły do aktualnych regulacji prawnych wprowadzonych ustawą z 20 lutego 2015 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami; rodzaje zmian w Ustawie o systemie oświaty; 5 najważniejszych obszarów zmian w statucie szkoły; procedura opracowania projektu zmian. Temat: Stanisław Pigoń dorobek i spojrzenie na literaturę spotkanie rocznicowe. Prowadzący: Teresa Wójcik Liczba godzin: 3 Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 22 września 2015 r. godz.15:00 zainteresowanych nauczycieli języka polskiego. Cele warsztatu: przypomnienie sylwetki biograficznej i twórczej; przypomnienie wybranych badań nad literaturą romantyczną. warsztaty wrzesień 15

16 prezentacja multimedialna o badaczu; praca z fragmentem (S. Pigoń, Wstęp [w:] A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 1971). Temat: Jak formułować pytania, aby zmotywować ucznia do pracy? Prowadzący: Wojciech Wojtaś Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: 24 września 2015r. godz. 15:15 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: ćwiczenie strategii zadawania pytań; doskonalenie umiejętności zadawania pytań. stosowanie różnorodnych rodzajów pytań; wykorzystanie technik zadawania pytań. Temat: Prowadzący: Miejsce: Termin: Profesjonalny wychowawca. Anna Masłowska ZPO nr.1 Busko-Zdrój 29 września 2015 r. godz.15:30 nauczycieli wychowawców szkół podstawowych i gimnazjów. Cele warsztatu: omówienie pracy nauczyciela wychowawcy; budowanie efektywnej komunikacji nauczyciel - uczeń. 16 warsztaty wrzesień

17 komunikowanie się z uczniami; predyspozycje i kompetencje współczesnego wychowawcy; gry i zabawy psychologiczne na godzinach wychowawczych; projektowanie planu pracy wychowawcy. Temat: Prowadzący: Miejsce: Październik Rola i zadania opiekuna stażu.* Jolanta Maślicha PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. * - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: nauczycieli wszystkich typów szkół - opiekunów stażu. Cele warsztatu: przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna stażu; wsparcie nauczycieli w ich działaniach związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu. zadania opiekuna stażu; pomoc opiekuna stażu w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju nauczyciela; dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela; obserwacja zajęć nauczyciela odbywającego staż; przykładowe arkusze obserwacji lekcji i prowadzenie rozmowy pohospitacyjnej; prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela; przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela na okres stażu. warsztaty październik 17

18 Temat: Profilaktyka depresji. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych. Prowadzący: Irena Sobieraj Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: przygotowanie nauczycieli do planowania i realizacji zadań w ramach pracy wychowawczej. osobowość i kompetencje nauczyciela wychowawcy; samoocena umiejętności psychospołecznych; stres w pracy nauczyciela jak sobie z nim radzić?; praktyczne aspekty kontaktu z osobą w depresji rozpoznawanie zagrożenia suicydalnego; jak diagnozować zagrożenie depresją i jaki zasoby uruchomić, żeby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia?; profilaktyka zaburzeń depresyjnych oraz umiejętność radzenia sobie z nimi; działania twórcze w terapii uzależnień. Temat: Prowadzący: Miejsce: Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi? Renata Jankowska-Nowak PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. nauczycieli, wychowawców, pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych. 18 warsztaty październik

19 Cele warsztatu: wsparcie wychowawców w pomaganiu uczniowi w zrozumieniu samego siebie; modelowanie otwartości emocjonalnej; psychoedukacja w dziedzinie sfery uczuć; bezpośrednie interwencje. praca wychowawcza w sferze emocjonalnej; rozwój emocjonalny ucznia; wsparcie psychiczne, pomoc w sytuacjach trudnych; specyfika wsparcia psychicznego; zaburzenia emocjonalne. Temat: Analiza wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych; Cele warsztatu: analiza wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym przeprowadzonej w maju 2015 roku; wnioski do pracy na rok szkolny 2015/2016. zapoznanie nauczycieli z danymi statystycznymi dotyczącymi wyników matury z matematyki w sesji wiosennej 2015r; analiza wyników pod kątem stopnia opanowania przez uczniów poszczególnych umiejętności matematycznych objętych arkuszem egzaminacyjnym; wyłonienie zadań typowych i problemowych oraz zaproponowanie zadań analogicznych do wykorzystania w pracy z uczniem na lekcji matematyki; warsztaty październik 19

20 wnioski do pracy na lekcjach matematyki. Temat: Prowadzący: Miejsce: Integracja zespołu klasowego. Agnieszka Kaszewska, Anna Śledzik PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: omówienie roli nauczyciela/wychowawcy w procesie integracji klasy; dokonanie analizy procesów interpersonalnych w grupie; omówienie roli zabawy w procesie integracji zespołu klasowego; przedstawienie skutecznych metod przeciwdziałania negatywnym stereotypom i dyskryminacji. rola nauczyciela w integracji zespołu klasowego; jak przez zabawę poznać siebie i innych?; zapobieganie wykluczeniu z grupy; motywowanie uczniów do pracy i współpracy. Temat: Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego z historii i Wos-u. Matura Prowadzący: Barbara Galant Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. nauczycieli historii i wos-u szkół ponadgimnazjalnych Cele warsztatu: prezentacja i analiza wyników matury z historii i wos-u; 20 warsztaty październik

21 wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego w dalszej pracy. przedstawienie wyników egzaminu maturalnego z historii i wos-u w roku szkolnym 2014/2015; holistyczne zasady oceniania; analiza zadań i poziomu ich wykonania w korelacji z wymaganiami podstawy programowej; poziom umiejętności weryfikowanych na egzaminie maturalnym. Temat: Pisemna matura z języka polskiego z punktu widzenia egzaminatora. Prowadzący: Teresa Wójcik Liczba godzin: 3 Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. zainteresowanych nauczycieli języka polskiego. Cele warsztatu: omówienie zapisów z rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015r w sprawie ocenianiai klasyfikowania, informatorów z języka polskiego CKE i procedur przeprowadzenia egzaminu maturalnego zapoznanie uczestników ze spostrzeżeniami po sesji OKE w maju 2015r. analiza arkuszy maturalnych; szczegółowe omówienie punktacji; wyniki egzaminu wnioski na przyszłość. warsztaty październik 21

22 Temat: Prowadzący: Miejsce: Działania zespołowe nauczycieli. Anna Kosela PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: zapoznanie z korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z pracy zespołowej w szkole; omówienie obszarów pracy zespołowej nauczycieli; zapoznanie z zasadami organizacji i pracy zespołowej. podstawa prawna funkcjonowania zespołów zadaniowych nauczycieli; obszary pracy zespołowej; organizacja pracy zespołów nauczycieli; planowanie i realizacja zadań. Temat: Prowadzący: Miejsce: Wykorzystanie tablicy interaktywnej. Wojciech Wojtaś PODiDN Busko-Zdrój Termin: Październik 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: przygotowanie do wykorzystania tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych. 22 warsztaty październik

23 wyszukiwanie i przygotowanie materiałów na zajęcia z tablicą; wykorzystanie Internetu do przygotowania się do zajęć. Listopad Temat: Prowadzący: Miejsce: Jak wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci? Irena Sobieraj PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: przygotowanie nauczycieli do wspierania ucznia w osiąganiu sukcesów edukacyjnych oraz rodziców w działaniach wychowawczych. rodzina jako system; rodzina zdrowa a rodzina dysfunkcyjna wychowanie jako proces co to znaczy wspierać rodziców w wychowaniu dzieci?; tutoring wychowawczy; techniki i metody zwiększające poziom motywacji do pracy z elementami coachingu; Temat: Analiza egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego. Prowadzący: Ewa Charczuk Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. warsztaty listopad 23

24 nauczycieli języka angielskiego szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cele warsztatu: przedstawienie raportu dotyczącego egzaminów z języka angielskiego; wsparcie nauczycieli w przygotowywaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego. analiza poszczególnych zadań występujących podczas egzaminu gimnazjalnego i maturalnego; analiza zadań o największym stopniu trudności; wnioski do pracy na lekcjach języka obcego. Temat: Prowadzący: Miejsce: Dowodzenie w zadaniach geometrycznych. Katarzyna Tometczak-Morus PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych. Cel warsztatu: doskonalenie metod dowodzenia w zadaniach z geometrii w kontekście wymagań podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia rozumowania matematycznego i argumentowania. przypomnienie i omówienie różnych metod dowodzenia stosowanych w zadaniach geometrycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody zaprezentowane w materiałach pomocniczych dla uczniów i nauczycieli opracowanych przez Centralny Zespół Ekspertów Matematycznych; 24 warsztaty listopad

25 dowodzenie w zadaniach z zakresu podstawowego; ćwiczenia w dowodzeniu w zadaniach z zakresu rozszerzonego różne metody rozwiązania. Temat: Prowadzący: Miejsce: Konflikty w szkole. Zastosowanie mediacji i negocjacji. Anna Śledzik/ Agnieszka Kaszewska PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach konfliktowych; kształtowanie empatii w relacjach interpersonalnych; przezwyciężanie zachowań agresywnych; kształtowanie prawidłowych, nieagresywnych kontaktów z otoczeniem. umiejętne rozwiązywanie konfliktów; znaczenie konfliktów dla relacji między ludźmi; mediacja jako sposób na pokojowe rozwiązanie konfliktu; mediacja, czy negocjacje jako sposób na konflikt; rola wychowawcy w tworzeniu dobrej atmosfery w grupie. Temat: Wypalenie zawodowe jak mu przeciwdziałać, jak sobie z nim radzić. Prowadzący: Anna Kosela Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. warsztaty listopad 25

26 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: zapoznanie z mechanizmami działania stresu i wypalenia zawodowego; nabywanie umiejętności diagnozowania sygnałów wypalenia zawodowego; przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu adekwatnie do przyczyn powstania. mechanizmy działania stresu i wypalenia zawodowego przyczyny, objawy, konsekwencje; czynniki ułatwiające lub utrudniające pojawienie się tych zjawisk; diagnoza poziomu stresu zawodowego oraz syndromu wypalenia zawodowego; uwarunkowania osobowościowe skorelowane z tymi procesami; sposoby przezwyciężania stresu i wypalenia. Temat: Wykorzystanie aplikacji learningapps do pracy na lekcjach. Prowadzący: Wojciech Wojtaś Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: przygotowanie zadań i ćwiczeń przy wykorzystaniu aplikacji learningapps. rejestracja do aplikacji; tworzenie kont dla uczniów; 26 warsztaty listopad

27 projektowanie i tworzenie zadań i ćwiczeń; udostępnianie ćwiczeń uczniom. Temat: Prowadzący: Miejsce: Polskie obrzędy i zwyczaje Andrzejki. Anna Masłowska ZPO nr. 1 Busko-Zdrój Termin: Listopad 2015 r. nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną. Cele warsztatu: przekazywanie tradycji kulturowych; wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych. źródła wiedzy o regionie; symbolika świąt i obrzędów; rodowód obecnych zwyczajów GRUDZIEŃ Temat: Dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym z zaburzeniami depresyjno-lękowymi. Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2015 r. nauczycieli, wychowawców pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych. warsztaty grudzień 27

28 Cele warsztatu: zapoznanie uczestników szkolenia z klasyfikacją zaburzeń lękowych; wczesna interwencja w przypadku dziecka depresyjnego; kształcenie umiejętności wczesnego rozpoznawania zaburzeń lękowych. zaburzenia depresyjne w ujęciu poznawczo behawioralnym; różnicowanie zaburzeń; praca z dzieckiem depresyjnym; rozpoznawanie oraz wczesna interwencja w przypadku zaburzeń depresyjnych. Temat: Prowadzący: Miejsce: Metoda STORY LINE w edukacji wczesnoszkolnej. Lidia Soja PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2015 r. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Cel warsztatu: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. rola metod aktywizujących w edukacji wczesnoszkolnej; historia i założenia metody; jak przygotować się do pracy metodą stroy line?; praktyczne wykorzystanie metody story line. Temat: Prowadzący: Biblioterapia i relaksacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Agnieszka Kaszewska / Anna Śledzik 28 warsztaty grudzień

29 Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2015 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cel warsztatu: zwrócenie uwagi na zapobieganie pojawiania się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi; wspomaganie prawidłowego rozwoju, kształtowanie osobowości ucznia; nabywanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji - ochrona układu nerwowego. czym jest biblioterapia; przebieg procesu biblioterapeutycznego; wybór modelu postępowania biblioterapeutycznego; prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych; zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na samopoczucie; ćwiczenie relaksacji poprzez kontrolę oddychania; rozwijanie koncentracji, zmniejszanie napięcia, wyciszanie; zapoznanie z techniką wizualizacyjną. Temat: Konstruowanie informacji zwrotnej. Prowadzący: Miejsce: Wojciech Wojtaś PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2015 r. nauczycieli zainteresowanych ocenianiem kształtującym. warsztaty grudzień 29

30 Cel warsztatu: tworzenie konstruktywnej informacji zwrotnej do pracy uczniów. strategie oceniania kształtującego; kryteria oceny pracy; informacja zwrotna i jej elementy. STYCZEŃ Temat: Prowadzący: Miejsce: Zjawisko cyberbullyingu w szkole. Ewa Charczuk PODiDN Busko-Zdrój Termin: Styczeń zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: zainteresowanie nauczycieli cyberbullyingiem; wskazanie procedur reagowania na przypadki przemocy rówieśniczej wśród uczniów. ogólna charakterystyka cyberprzemocy; wsparcie dorosłych w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodym internautom; profilaktyka zagrożeń. Temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Styczeń warsztaty styczeń

31 nauczycieli, wychowawców pracujących w przedszkolu. Cele warsztatu: zapoznanie uczestników szkolenia z procedurą organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; uwrażliwienie na rozpoznawanie dzieci wymagających wczesnej interwencja w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. zaburzenia w sferze dynamiki procesów nerwowych dziecka; różnicowanie zaburzeń; organizowanie pomocy dzieciom wymagającym objęcia ich wczesnym wspomagania rozwoju; rozpoznawanie oraz wczesna interwencja w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Temat: Prowadzący: Miejsce: Akademia Khana. Szkoła bez granic. Barbara Galant PODiDN Busko-Zdrój Termin: Styczeń zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela; podniesienie atrakcyjności i efektywności nauczania. standardowy model nauki w epoce cyfrowej; nowa filozofia nauczania; model edukacji promowany przez Akademię Khana; nauka uczenia; zastosowanie propozycji Khana w praktyce. warsztaty styczeń 31

32 Temat: Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo edukacyjno-zawodowe. Prowadzący: Anna Masłowska Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Styczeń zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. Cele warsztatu: zapoznanie nauczycieli z formami informowania gimnazjalistów o możliwościach podjęcia dalszej nauki; nabywanie umiejętności diagnozowania uczniów; metody pracy grupowej ukierunkowanej na rozpoznawanie różnic indywidualnych, ocena predyspozycji edukacyjno-zawodowych. organizacja systemu wsparcia dla uczniów; źródła wiedzy o innych i o sobie samym, rola samopoznania; poszukiwanie mocnych stron ucznia; pomoc w wyborze dalszego kształcenia. W razie potrzeby planowana ilość godzin na warsztaty może być zwiększona. 32 warsztaty styczeń

33 KURSY KOMPUTEROWE Lp. Nazwa kursu Liczba godz. Cena K1 Podstawy obsługi komputera zł K2 Grafika komputerowa zł K3 Prezentacje multimedialne w dydaktyce zł K4 Projektowanie stron WWW zł K5 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel zł w pracy dydaktycznej i wychowawczej. K6 Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela zł K7 Wykorzystanie pakietu OpenOffice zł w pracy nauczyciela. K8 Podstawy programowania obiektowego Visual Basic zł CHARAKTERYSTYKA KURSÓW: K1 Podstawy obsługi komputera. Adresat: wszyscy nauczyciele. Tematyka zajęć: komputer i urządzenia zewnętrzne; system operacyjny MS Windows XP; podstawy obsługi edytora tekstu MS Word; elementy arkusza kalkulacyjnego; podstawy Internetu. K2 Grafika komputerowa. Adresat: nauczyciele, którzy posiadają umiejętności wykorzystania komputera w zakresie podstawowym. Tematyka zajęć: charakterystyka plików graficznych; możliwości zastosowań graficznych elementów w publikacjach; wykonywanie elementów graficznych; wykonanie folderu reklamowego. kursy komputerowe 33

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo