ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A CZĘŚĆ OPISOWA B CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rys. 1.1 Plan sytuacyjny wariantu 1. Arkusz 1, skala 1: Rys. 1.2 Plan sytuacyjny wariantu 1. Arkusz 2, skala 1: Rys. 2.1 Plan sytuacyjny wariantu 2. Arkusz 1, skala 1: Rys. 2.2 Plan sytuacyjny wariantu 2. Arkusz 2, skala 1: Rys. 3.1 Plan sytuacyjny wariantu 3. Arkusz 1, skala 1: Rys. 3.2 Plan sytuacyjny wariantu 3. Arkusz 2, skala 1: Rys. 4.1 Plan sytuacyjny wariantu 4. Arkusz 1, skala 1: Rys. 4.2 Plan sytuacyjny wariantu 4. Arkusz 2, skala 1: Rys. 5.1 Plan sytuacyjny wariantu 5. Arkusz 1, skala 1: Rys. 5.2 Plan sytuacyjny wariantu 5. Arkusz 2, skala 1:500 2

2 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania jest: umowa zawarta pomiędzy Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. a BPBK S.A. w Gdańsku, mapa do celów informacyjnych w skali 1:500 z inwentaryzacją uzbrojenia, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Wytyczne techniczne projektowania budowy i utrzymania torów tramwajowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia r., 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Celem opracowania jest wykonanie wielowariantowej koncepcji drogowo-torowej budowy nowej trasy tramwajowej w ulicy Kasprzaka w Warszawie, łączącej się z liniami istniejącymi. Nowa linia zapewniać ma większą dostępność do komunikacji tramwajowej i co za tym idzie zwiększyć udział komunikacji tramwajowej w podróżach oraz skrócenie czasu podróży na trasie osiedle Jelonki stacja metra Rondo Daszyńskiego. Nowe połączenie - funkcjonujące w pobliżu innej (istniejącej) linii, umożliwiające stosowanie objazdów - pozwolić ma na zwiększenie niezawodności systemu transportowego. 3

3 Spodziewanymi efektami budowy trasy są: - podniesienie średniej prędkości komunikacyjnej na sieci tramwajowej w Warszawie, - zagospodarowanie rezerw przepustowości miejskiego układu drogowego powstałych po włączeniu do eksploatacji obwodowego układu dróg ekspresowych S2 i S8, - poprawa estetyki ulic, Obszar opracowania znajduje się w dzielnicy Wola w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje ulice: Kasprzaka, Wolską, Ordona i Prymasa Tysiąclecia wraz ze skrzyżowaniami - zaczyna się na linii tramwajowej przy węźle u zbiegu ulic Kasprzaka, Redutowej i Wolskiej a kończy na linii tramwajowej przy skrzyżowaniu ulicy Kasprzaka ze Skierniewicką, Obecny etap przewiduje rozwiązania sytuacyjne z poziomą organizacją ruchu w 5-ciu wariantach. Prócz koncepcji linii tramwajowej, rozwiązania obejmują również układ drogowy, który należało projektować równolegle czy miejscami jedynie dostosować do projektowanej linii tramwajowej. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. Obszar opracowania znajduje się w dzielnicy Wola w Warszawie, w pobliżu centrum miasta. Podstawowy układ drogowy tworzą ulice: Kasprzaka (GP), Wolska (G), Prymasa Tysiąclecia (GP) oraz Ordona (Z). Ulice Kasprzaka i Wolska są ulicami dwujezdniowymi o trzech pasach ruchu w każdym kierunku, między jezdniami znajduje się szeroki pas dzielący. W ulicy Kasprzaka, pas dzielący wolny jest od wysokiej zieleni: na odcinku od Redutowej do Ordona biegnie w nim ciepłociąg o znacznych rozmiarach, a pomiędzy Prymasa Tysiąclecia a Skierniewicką pozostawiono nieeksploatowane, częściowo rozebrane torowisko tramwajowe. W ulicy Wolskiej - pomiędzy ul. Redutową a Ordona - pas dzielący zawiera zieleń wysoką oraz uzbrojenie podziemne. Ulica Prymasa Tysiąclecia w poziomie terenu to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku oraz 2 jezdniach dwupasowych w poziomie +1 prowadzonych na estakadach. Estakady znajdują się w szerokim pasie dzielącym ulicy, pozostawiając pas terenu pomiędzy konstrukcjami na potrzeby przeprowadzenia linii tramwajowej w poziomie 4

4 terenu. Równolegle do ul. Prymasa Tysiąclecia - ponad terenem i ulicą Kasprzaka - biegnie linia kolei miejskiej, z pobliskim przystankiem Kasprzaka. Ulica Ordona to droga jednojezdniowa dwupasowa z wydzielonymi pasami do skrętów przed wlotami skrzyżowań. Szeroki pas drogowy zawiera zieleń wysoką po obu stronach ulicy. W ulicy Wolskiej biegnie obecnie wydzielona linia tramwajowa dwutorowa. Zasadniczy jej przebieg zajmuje pas dzielący między jezdniami, jednak we wschodniej części wzdłuż Parku Sowińskiego i Cmentarza Prawosławnego linia zmienia przebieg i zajmuje teren po północnej stronie układu drogowego między jezdnią, a chodnikiem. Z tego powodu funkcjonuje skośne przecięcie skrzyżowania Wolska- Ordona-Elekcyjna linią tramwajową, które skutkuje pogorszeniem przepustowości tego skrzyżowania. Na końcu obszaru opracowania (na wschodzie) mamy linię tramwajową biegnącą od zajezdni w ulicy Skierniewickiej i ul. Kasprzaka. Na głównych ciągach funkcjonuje też komunikacja zbiorowa autobusowa. Wzdłuż wszystkich ulic prowadzone są chodniki oraz odcinkami jednostronnie, wydzielone ścieżki rowerowe. Stan nawierzchni jezdni jest dostateczny, miejscami zły. Ulica Kasprzaka przy Węźle z ul. Redutową i Wolską 5

5 Ulica Kasprzaka skrzyżowanie z ul. Ordona Ulica Kasprzaka skrzyżowanie z ul. Prymasa Tysiąclecia 6

6 Ulica Kasprzaka skrzyżowanie z ul. Skierniewicką Ulica Wolska skrzyżowanie z ul. Ordona i Elekcyjną 7

7 Ulica Ordona Ulica Prymasa Tysiąclecia 8

8 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Założenia projektowe. A. Klasyfikacja ulic wg MPZP: Ulica Kasprzaka (Redutowa - Ordona) klasa techniczna GP - powiązania z układem komunikacyjnym: z ul. Redutowa (skrzyżowanie), ul. Wolską (bezkolizyjny rozplot jezdni), ul. Ordona (skrzyżowanie), - komunikacja zbiorowa: linie autobusowe i linia tramwajowa, - ścieżka rowerowa po stronie północnej, - chodniki obustronne, Ulica Kasprzaka (Ordona Krzyżanowskiego/Płocka) klasa techniczna GP - skrzyżowania: z ul. Kasprzaka (dwupoziomowe), ul. Bema (prawe skręty), ul. Krzyżanowskiego/Płocką, - komunikacja zbiorowa: tramwaj, autobus, - chodniki obustronne, - ścieżka rowerowa po stronie południowej; Ulica Wolska klasa techniczna G - powiązania z układem komunikacyjnym: z ul. Kasprzaka i ul. Ordona, - komunikacja zbiorowa: linia tramwajowa, linie autobusowe, - ścieżka rowerowa po stronie północnej, - chodniki obustronne, - szpalery drzew do zachowania, Ulica Ordona klasa techniczna Z - powiązania z układem komunikacyjnym: z ul. Kasprzaka i ul. Wolską, - komunikacja zbiorowa: linie autobusowe, - ścieżka rowerowa jednostronna, - chodniki obustronne, Prymasa Tysiąclecia klasa techniczna GP - drogi serwisowe, - bezkolizyjne skrzyżowania z ulicami Wolską i Kasprzaka, - ciągi piesze w formie chodników, - ścieżki rowerowej dwukierunkowe, - dopuszcza się realizację linii tramwajowej wraz z przewodami, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, 9

9 B. Założenia dla rozwiązań technicznych: Perony tramwajowe o szerokości 3,5m, długości 66m, wyposażone w wygrodzenia przeciwbryzgowe od strony jezdni, Rozstaw torów umożliwiający wykonanie słupów trakcyjnych w osi torowiska Pochylenia podłużne trasy na szlaku do 3% (wyjątkowo 5%) Łuki na trasie możliwie największe, przed łukami rampy przechyłkowe Minimalny promień w węźle rozjazdowym 25m, na szlaku: 35m Promień zwrotnicy 100m Lokalizacja zwrotnic rozjazdów poza jezdniami i przejściami dla pieszych Nawierzchnia torowa bezpodsypkowa na przejazdach drogowych przez torowisko, na przejazdach rowerowych i przejściach, w węzłach rozjazdowych oraz peronach Minimalizacja kolizji z układem drogowym, zielenią i uzbrojeniem terenu 4.2. Plan sytuacyjny A. Wariant 1 Wariant 1 zakłada budowę torowiska tramwajowego łączącego istniejącą linię biegnącą w ul. Wolskiej z linią Skierniewicka Kasprzaka poprzez ulicę Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka. Zjazd projektowanej linii z ul. Wolskiej zaprojektowano na węźle z ulicą Prymasa Tysiąclecia. W poziomie terenu na istniejącej linii zaprojektowano trójkąt rozjazdowy z odgałęzieniem w kierunku południowym. Układ torów na węźle wynika z ukształtowania skrzyżowania (jezdnie, przejścia) i występujących w jego obrębie podpór estakady. Linię na osi północ południe zaprojektowano w pasie dzielącym ul. Prymasa Tysiąclecia, pomiędzy podporami estakad. Rozstaw torów przyjęto na 4m, co umożliwia zaprojektowanie słupów trakcyjnych pomiędzy torami. Na kolejnym węźle drogowym Kasprzaka Prymasa Tysiąclecia układ torowy zaprojektowano w podobny sposób jak na północy, z torami przedłużonymi na wprost przez skrzyżowanie w kierunku dworca Warszawa Zachodnia i odgałęzieniem linii w kierunku wschodnim w ul. Kasprzaka. Niestety w obu przypadkach, na skrzyżowaniach występują niekorzystne skręty tramwajowe przez skrzyżowanie, zajmujące istotną część obszaru akumulacji. Nie ma też miejsca w obrębie wyspy na zatrzymanie tramwaju, ani miejsca na perony tramwajowe dla linii północ-południe. Brak 10

10 peronów wynika z lokalizacji podpór, które zawężałyby peron na jego długości w 6 miejscach (przy podporach) do 1,02 1,56m. Perony zaprojektowano jedynie dla relacji skręcającej w ul. Kasprzaka po wschodniej stronie skrzyżowania. Do peronu doprowadzono dojścia z obu stron: od ulicy Prymasa i ul. Bema. Pomiędzy Bema a Płocką/Krzyżanowskiego linia tramwajowa biegnie w pasie dzielącym w miejscu dawnej linii na tym odcinku przyjęto konstrukcję tłuczniową. Pomiędzy ulicą Płocką, a Skierniewicką zaprojektowano peron tramwajowy z dojściami z obu stron. Szerokość peronu jest zmienna i wynika z szerokości pasa dzielącego jezdnie, wynosi od 3,13 do 3,87. Na końcu opracowania, za peronami zaprojektowano trójkąt rozjazdowy ze skrętami w ulicę Skierniewicką. Przeanalizowano możliwość wykonania dodatkowego toru do skrętu w prawo z Kasprzaka w Skierniewicką. Ze względu na ograniczenia terenowe (gęste uzbrojenie w chodniku i zatoce postojowej przy ul. Kasprzaka, uniemożliwiające jej przesunięcie) oraz ze względu też na fakt, że skręt będzie relacją techniczną, nie zaprojektowano dodatkowego toru. Torowisko w ul. Skierniewickiej włącza się w istniejące biegnące w jezdni. W sąsiedztwie projektowanej linii miejscowo przebudowano ciągi piesze i rowerowe oraz doprojektowano przejazdy rowerowe. B. Wariant 2 Wariant 2 zakłada budowę torowiska tramwajowego łączącego istniejącą linię biegnącą w ul. Wolskiej z linią Skierniewicka Kasprzaka poprzez ulicę Wolską, Ordona i ul. Kasprzaka. Początek opracowania tego wariantu znajduje się za wiaduktami węzła Redutowa w ciągu ulicy Wolskiej. Zakłada się przebudowę torowiska w ulicy Wolskiej z wyeliminowaniem skośnego przejazdu tramwajowego przez skrzyżowanie Wolska Ordona Elekcyjna. Przejazd przesunięty został w kierunku ulicy Redutowej, a jego geometria w mniejszym stopniu koliduje z jezdnią. Torowisko zaprojektowane zostało w śladzie istniejącej jezdni, a jezdnia zajęła miejsce istniejącego torowiska. Pomimo szerokiego pasa dzielącego nie zdecydowano się na zajęcie go linią tramwajową. Podyktowane to jest cenną zielenią wysoką znajdującą się w tym pasie (zieleń do zachowania wg MPZP) oraz infrastrukturą podziemną biegnącą w pasie dzielącym. Ze względu na likwidację peronu tramwajowego przy Cerkwi Św. Jana Klimaka, zaprojektowana została zatoka autobusowa. Na skrzyżowaniu Wolskiej z Ordona zaprojektowano 11

11 trójkąt rozjazdowy z dodatkowym torem do skrętu w prawo w kierunku ul. Ordona. Wprowadzenie linii tramwajowej w pas drogowy ulicy Ordona niesie ze sobą wycinki zieleni oraz konieczność przesunięcia jezdni w kierunku wschodnim. Wzdłuż ulicy Ordona zaprojektowano szeroki 3,5m ciąg pieszorowerowy. Za skrzyżowaniem z ul. Ordona zaprojektowano perony tramwajowe o szerokości 3,03 3,41. Pomiędzy ul. Ordona, a Prymasa Tysiąclecia, na wysokości ulicy Grabowskiej zaprojektowano przejście dla pieszych. Ze względu na małą odległość tego przejścia od peronów przy Ordona i Prymasa, połączono je dojściami pieszymi. W rejonie skrzyżowania Kasprzaka z Prymasa Tysiąclecia zaprojektowano układ torowy przewidziany w koncepcji Biura Planowania Rozwoju Warszawy. Układ ten przewiduje dodatkowe tory do skrętów na południe w kierunku dworca Warszawa Zachodnia. Z obu stron ul. Kasprzaka zaprojektowano po 2 perony, których szerokość dostosowana jest do układu drogowego ich szerokość na znacznej długości mierzy wymagane 3,5m, lecz posiadają zawężenia do minimum 1,57m (zachodni koniec). Z powodu występowania dodatkowego toru do skrętu w kierunku dworca Warszaw Zachodnia, nie ma miejsca na wykonanie dojść do peronów wschodnich od strony ul. Bema (brak szerokości na azyle między torami i chodnika wzdłuż ulicy). Pomiędzy Bema a Płocką/Krzyżanowskiego linia tramwajowa biegnie w pasie dzielącym w miejscu dawnej linii na tym odcinku przyjęto konstrukcję tłuczniową. Pomiędzy ulicą Płocką, a Skierniewicką zaprojektowano peron tramwajowy z dojściami z obu stron. Szerokość peronu jest zmienna i wynika z szerokości pasa dzielącego jezdnie, wynosi od 3,13 do 3,87. Na końcu opracowania, za peronami zaprojektowano trójkąt rozjazdowy ze skrętami w ulicę Skierniewicką. Przeanalizowano możliwość wykonania dodatkowego toru do skrętu w prawo z Kasprzaka w Skierniewicką. Ze względu na ograniczenia terenowe (gęste uzbrojenie w chodniku i zatoce postojowej przy ul. Kasprzaka, uniemożliwiające jej przesunięcie) oraz ze względu też na fakt, że skręt będzie relacją techniczną, nie zaprojektowano dodatkowego toru. Torowisko w ul. Skierniewickiej włącza się w istniejące biegnące w jezdni. W sąsiedztwie projektowanej linii miejscowo przebudowano ciągi piesze i rowerowe, doprojektowano przejazdy rowerowe oraz zaprojektowano nowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż Parku Sowińskiego i Cmentarza Prawosławnego. 12

12 C. Wariant 3 Wariant 3 zakłada budowę torowiska tramwajowego łączącego istniejącą linię biegnącą w ul. Wolskiej z linią Skierniewicka Kasprzaka poprzez ulicę Kasprzaka oraz przebudowę torowiska w ul. Wolskiej (odc. Redutowa Ordona). Początek opracowania tego wariantu znajduje się przed wiaduktami węzła Redutowa w ciągu ulicy Wolskiej. Zakłada się przebudowę torowiska w ulicy Wolskiej i przeprowadzenie go pod jezdniami ulic Redutowej i Wolskiej w miejscu istniejącej północnej jezdni ulicy Kasprzaka. Niesie to ze sobą konieczność włączenia likwidowanej jezdni w ulicę Wolską za pomocą skrzyżowania w poziomie terenu (w przeciwieństwie do obecnego połączenia bezkolizyjnego). Równocześnie poprawia się sytuacja na wlocie ul. Redutowej, gdzie likwidowane są przejazdy tramwajowe. Na projektowanej linii, przed wiaduktami ul. Redutowej, zaprojektowano perony przystankowe połączone z chodnikiem przy ulicy Redutowej oraz z tunelem dla pieszych zlokalizowanym pod obiema jezdniami ulicy Wolskiej. Na peron zaprojektowano zejścia z obu stron wymaga to przebudowy istniejącej kładki dla pieszych oraz przebudowy wyjścia tunelu pieszych. Na peron prowadzą schody oraz pochylnie dla niepełnosprawnych. Pod wiaduktami znajduje się rozgałęzienie linii w kierunku ul. Wolskiej i Kasprzaka. W ulicy Wolskiej linia znajduje się pomiędzy jezdniami, początkowo w murach oporowych, następnie w poziomie terenu. Torowisko zaprojektowane zostało głównie w śladzie istniejącej jezdni, a jezdnia zajęła miejsce istniejącego torowiska. Pomimo szerokiego pasa dzielącego nie zdecydowano się na zajęcie go linią tramwajową. Podyktowane to jest cenną zielenią wysoką znajdującą się w tym pasie (zieleń do zachowania wg MPZP) oraz infrastrukturą podziemną biegnącą w pasie dzielącym. Ze względu na likwidację peronu tramwajowego przy Cerkwi Św. Jana Klimaka, zaprojektowane zostały obustronne zatoki autobusowe oraz zaprojektowane przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez jezdnie ulicy Wolskiej. Zlokalizowanie przejść było możliwe ze względu na budowę skrzyżowania ulicy Wolskiej z ul. Kasprzaka. Połączenie to wymaga wykonania wiaduktu ponad torowiskiem. W związku z lokalizacją tramwaju pomiędzy jezdniami ulicy Wolskiej, upraszcza się skrzyżowanie Wolskiej z Ordona. Odcinek linii tramwajowej w ul. Kasprzaka - od Redutowej do Ordona zaprojektowano pomiędzy jezdniami tej ulicy. Ze względu na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie dzielącym ulicy Kasprzaka, niemożliwe 13

13 było zajęcie go przez torowisko - zajęło ono pas obecnej jezdni, ta z kolei zajmuje pas obecnej zieleni. Przed oraz za skrzyżowaniem z ul. Ordona zaprojektowano perony tramwajowe. Peron przed Ordona ma na całej długości wymagane 3,5m, ten za ul. Ordona jest nieco węższy 3,03 3,11m. Pomiędzy ul. Ordona, a Prymasa Tysiąclecia, na wysokości ulicy Grabowskiej zaprojektowano przejście dla pieszych. Ze względu na małą odległość tego przejścia od peronów przy Ordona i Prymasa, połączono je dojściami pieszymi. W rejonie skrzyżowania Kasprzaka z Prymasa Tysiąclecia zaprojektowano układ torowy przewidziany w koncepcji Biura Planowania Rozwoju Warszawy. Układ ten przewiduje dodatkowe tory do skrętów na południe w kierunku dworca Warszawa Zachodnia. Z obu stron ul. Kasprzaka zaprojektowano po 2 perony, których szerokość dostosowana jest do układu drogowego ich szerokość na znacznej długości mierzy wymagane 3,5m, lecz posiadają zawężenia do minimum 1,57m (zachodni koniec). Z powodu występowania dodatkowego toru do skrętu w kierunku dworca Warszaw Zachodnia, nie ma miejsca na wykonanie dojść do peronów wschodnich od strony ul. Bema (brak szerokości na azyle między torami i chodnika wzdłuż ulicy). Pomiędzy Bema a Płocką/Krzyżanowskiego linia tramwajowa biegnie w pasie dzielącym w miejscu dawnej linii na tym odcinku przyjęto konstrukcję tłuczniową. Pomiędzy ulicą Płocką, a Skierniewicką zaprojektowano peron tramwajowy z dojściami z obu stron. Szerokość peronu jest zmienna i wynika z szerokości pasa dzielącego jezdnie, wynosi od 3,13 do 3,87. Na końcu opracowania, za peronami zaprojektowano trójkąt rozjazdowy ze skrętami w ulicę Skierniewicką. Przeanalizowano możliwość wykonania dodatkowego toru do skrętu w prawo z Kasprzaka w Skierniewicką. Ze względu na ograniczenia terenowe (gęste uzbrojenie w chodniku i zatoce postojowej przy ul. Kasprzaka, uniemożliwiające jej przesunięcie) oraz ze względu też na fakt, że skręt będzie relacją techniczną, nie zaprojektowano dodatkowego toru. Torowisko w ul. Skierniewickiej włącza się w istniejące biegnące w jezdni. W sąsiedztwie projektowanej linii miejscowo przebudowano ciągi piesze i rowerowe, doprojektowano przejazdy rowerowe oraz zaprojektowano nowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż Parku Sowińskiego i Cmentarza Prawosławnego oraz po północnej stronie ulicy Kasprzaka. Na potrzeby dojazdu do Cmentarza i Cerkwi zaprojektowano kilka miejsc postojowych na wydzielonym parkingu przy ul. Wolskiej w miejscu likwidowanego torowiska. 14

14 D. Wariant 4 Wariant 4 zakłada budowę torowiska tramwajowego łączącego istniejącą linię biegnącą w ul. Wolskiej z linią Skierniewicka Kasprzaka poprzez ulicę Kasprzaka oraz przebudowę torowiska w ul. Wolskiej (odc. Redutowa Ordona). Początek opracowania tego wariantu znajduje się za wiaduktami węzła Redutowa w ciągu ulicy Wolskiej. Zakłada się przebudowę torowiska, by zlokalizować je pomiędzy jezdniami ulicy Wolskiej, projektując jednocześnie odgałęzienie w kierunku ulicy Kasprzaka. W wyniku tego powstanie skrzyżowanie ulicy Wolskiej z torami tramwajowymi. Układ torowo drogowy projektowano z założeniem jego zwartości, tak by oba przejazdy tramwajowe przez północną jezdnię ulicy Wolskiej były pod możliwie dużymi kątami do jezdni i możliwie blisko siebie. Torowisko w ul. Wolskiej zaprojektowane zostało głównie w śladzie istniejącej jezdni, jezdnia zajęła miejsce istniejącego torowiska. Pomimo szerokiego pasa dzielącego nie zdecydowano się na zajęcie go linią tramwajową. Podyktowane to jest cenną zielenią wysoką znajdującą się w tym pasie (zieleń do zachowania wg MPZP) oraz infrastrukturą podziemną biegnącą w pasie dzielącym. Ze względu na likwidację peronu tramwajowego przy Cerkwi Św. Jana Klimaka, zaprojektowane zostały obustronne zatoki autobusowe oraz zaprojektowane przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez jezdnie ulicy Wolskiej. W związku z lokalizacją tramwaju pomiędzy jezdniami ulicy Wolskiej, upraszcza się skrzyżowanie Wolskiej z Ordona. Odcinek linii tramwajowej skierowanej w ulicę Kasprzaka przecina się z jej północna jezdnią bezkolizyjnie na wiadukcie, by dalej biec między jezdniami ul. Kasprzaka. Ze względu na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie dzielącym ulicy Kasprzaka, niemożliwe było zajęcie go przez torowisko - zajęło ono pas obecnej jezdni, ta z kolei zajmuje pas obecnej zieleni. Jezdnia północna ulicy ze względu na budowę wiaduktu - wymaga przegłębienia i prowadzenia w murach oporowych. Na wysokości cennego przyrodniczo klonu srebrzystego (zlokalizowanego w parku na północ od jezdni północnej Kasprzaka; obwód 326cm) i biegnącego poprzecznie do jezdni ciepłociągu, jezdnie i torowisko zrównują się w jednej płaszczyźnie wysokościowej. Przed oraz za skrzyżowaniem z ul. Ordona zaprojektowano perony tramwajowe. Peron przed Ordona ma na całej długości ma wymagane 3,5m, ten za ul. Ordona jest nieco węższy 3,03 3,11m. Pomiędzy ul. Ordona, a Prymasa Tysiąclecia, na wysokości ulicy Grabowskiej 15

15 zaprojektowano przejście dla pieszych. Ze względu na małą odległość tego przejścia od peronów przy Ordona i Prymasa, połączono je dojściami pieszymi. W rejonie skrzyżowania Kasprzaka z Prymasa Tysiąclecia zaprojektowano układ torowy przewidziany w koncepcji Biura Planowania Rozwoju Warszawy. Układ ten przewiduje dodatkowe tory do skrętów na południe w kierunku dworca Warszawa Zachodnia. Z obu stron ul. Kasprzaka zaprojektowano po 2 perony, których szerokość dostosowana jest do układu drogowego ich szerokość na znacznej długości mierzy wymagane 3,5m, lecz posiadają zawężenia do minimum 1,57m (zachodni koniec). Z powodu występowania dodatkowego toru do skrętu w kierunku dworca Warszaw Zachodnia, nie ma miejsca na wykonanie dojść do peronów wschodnich od strony ul. Bema (brak szerokości na azyle między torami i chodnika wzdłuż ulicy). Pomiędzy Bema a Płocką/Krzyżanowskiego linia tramwajowa biegnie w pasie dzielącym w miejscu dawnej linii na tym odcinku przyjęto konstrukcję tłuczniową. Pomiędzy ulicą Płocką, a Skierniewicką zaprojektowano peron tramwajowy z dojściami z obu stron. Szerokość peronu jest zmienna i wynika z szerokości pasa dzielącego jezdnie, wynosi od 3,13 do 3,87. Na końcu opracowania, za peronami zaprojektowano trójkąt rozjazdowy ze skrętami w ulicę Skierniewicką. Przeanalizowano możliwość wykonania dodatkowego toru do skrętu w prawo z Kasprzaka w Skierniewicką. Ze względu na ograniczenia terenowe (gęste uzbrojenie w chodniku i zatoce postojowej przy ul. Kasprzaka, uniemożliwiające jej przesunięcie) oraz ze względu też na fakt, że skręt będzie relacją techniczną, nie zaprojektowano dodatkowego toru. Torowisko w ul. Skierniewickiej włącza się w istniejące biegnące w jezdni. W sąsiedztwie projektowanej linii miejscowo przebudowano ciągi piesze i rowerowe, doprojektowano przejazdy rowerowe oraz zaprojektowano nowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż Parku Sowińskiego i Cmentarza Prawosławnego oraz po północnej stronie ulicy Kasprzaka. Na potrzeby dojazdu do Cmentarza i Cerkwi zaprojektowano kilka miejsc postojowych na wydzielonym parkingu przy ul. Wolskiej w miejscu likwidowanego torowiska. E. Wariant 5 Wariant 5 zakłada budowę torowiska tramwajowego łączącego istniejącą linię biegnącą w ul. Wolskiej z linią Skierniewicka Kasprzaka poprzez ulicę Kasprzaka oraz przebudowę torowiska w ul. Wolskiej (odc. Redutowa Ordona). 16

16 Początek opracowania tego wariantu znajduje się przed wiaduktami węzła Redutowa w ciągu ulicy Wolskiej. Zakłada się przebudowę torowiska w ulicy Wolskiej i przeprowadzenie go pod jezdniami ulic Redutowej i Wolskiej obok wymagającej przebudowy równolegle biegnącej północnej jezdni ulicy Kasprzaka. Tym sposobem jezdnie ulic Kasprzaka i Wolskiej zachowają bezkolizyjne połączenie. Niestety obecna geometria obiektów inżynierskich nie pozwala na zlokalizowanie poszerzonego przekroju poprzecznego komunikacyjnego pod jezdniami ulicy Redutowej i Wolskiej istniejące obiekty wymagają przebudowy. Na projektowanej linii, przed wiaduktami ul. Redutowej, zaprojektowano perony przystankowe połączone z chodnikiem przy ulicy Redutowej. Na peron zaprojektowano zejścia z obu stron wymaga to przebudowy istniejącej kładki dla pieszych. Na peron prowadzą schody oraz pochylnie dla niepełnosprawnych. Aby umożliwić niepełnosprawnym przejście pod ul. Wolską, zaprojektowano pochylnie zejściowe do istniejącego tunelu pod jezdniami. Likwidacja torowiska w poziome terenu w obrębie węzła, łączy się z rozbiórką przejazdów tramwajowych znajdujących się na wlocie ulicy Redutowej. Daje to też możliwość zaprojektowania miejsc postojowych zlokalizowanych na istniejącym torowisku, przy Cerkwi. Pod projektowanymi wiaduktami zlokalizowano rozgałęzienie linii w kierunku ulic Wolskiej i Kasprzaka. W ulicy Wolskiej linia znajduje się pomiędzy jezdniami, początkowo w murach oporowych, następnie w poziomie terenu. Torowisko zaprojektowane zostało głównie w śladzie istniejącej jezdni, a jezdnia zajęła miejsce istniejącego torowiska. Pomimo szerokiego pasa dzielącego nie zdecydowano się na zajęcie go linią tramwajową. Podyktowane to jest cenną zielenią wysoką znajdującą się w tym pasie (zieleń do zachowania wg MPZP) oraz infrastrukturą podziemną biegnącą w pasie dzielącym. Ze względu na likwidację peronu tramwajowego przy Cerkwi Św. Jana Klimaka, zaprojektowano zatokę autobusową przy jezdni północnej. W związku z lokalizacją tramwaju pomiędzy jezdniami ulicy Wolskiej, upraszcza się skrzyżowanie Wolskiej z Ordona. Odcinek linii tramwajowej na początkowym odcinku ul. Kasprzaka zaprojektowano równolegle do jezdni, następnie - za węzłem zaprojektowano bezkolizyjny przeplot jezdni i torowiska, które znajduje miejsce w pasie dzielącym jezdni. Wymaga to przeprowadzenia torowiska w murach oporowych oraz poniżej wiaduktu drogowego. Ze względu na lokalizację sieci ciepłowniczej w istniejącym pasie dzielącym ulicy Kasprzaka, niemożliwe było zajęcie go przez torowisko - zajęło ono pas obecnej jezdni, ta z 17

17 kolei zajmuje pas obecnej zieleni. Przed oraz za skrzyżowaniem z ul. Ordona zaprojektowano perony tramwajowe. Peron przed Ordona ma na całej długości wymagane 3,5m, ten za ul. Ordona jest nieco węższy 3,03 3,11m. Pomiędzy ul. Ordona, a Prymasa Tysiąclecia, na wysokości ulicy Grabowskiej zaprojektowano przejście dla pieszych. Ze względu na małą odległość tego przejścia od peronów przy Ordona i Prymasa, połączono je dojściami pieszymi. W rejonie skrzyżowania Kasprzaka z Prymasa Tysiąclecia zaprojektowano układ torowy przewidziany w koncepcji Biura Planowania Rozwoju Warszawy. Układ ten przewiduje dodatkowe tory do skrętów na południe w kierunku dworca Warszawa Zachodnia. Z obu stron ul. Kasprzaka zaprojektowano po 2 perony, których szerokość dostosowana jest do układu drogowego ich szerokość na znacznej długości mierzy wymagane 3,5m, lecz posiadają zawężenia do minimum 1,57m (zachodni koniec). Z powodu występowania dodatkowego toru do skrętu w kierunku dworca Warszaw Zachodnia, nie ma miejsca na wykonanie dojść do peronów wschodnich od strony ul. Bema (brak szerokości na azyle między torami i chodnika wzdłuż ulicy). Pomiędzy Bema a Płocką/Krzyżanowskiego linia tramwajowa biegnie w pasie dzielącym w miejscu dawnej linii na tym odcinku przyjęto konstrukcję tłuczniową. Pomiędzy ulicą Płocką, a Skierniewicką zaprojektowano peron tramwajowy z dojściami z obu stron. Szerokość peronu jest zmienna i wynika z szerokości pasa dzielącego jezdnie, wynosi od 3,13 do 3,87. Na końcu opracowania, za peronami zaprojektowano trójkąt rozjazdowy ze skrętami w ulicę Skierniewicką. Przeanalizowano możliwość wykonania dodatkowego toru do skrętu w prawo z Kasprzaka w Skierniewicką. Ze względu na ograniczenia terenowe (gęste uzbrojenie w chodniku i zatoce postojowej przy ul. Kasprzaka, uniemożliwiające jej przesunięcie) oraz ze względu też na fakt, że skręt będzie relacją techniczną, nie zaprojektowano dodatkowego toru. Torowisko w ul. Skierniewickiej włącza się w istniejące biegnące w jezdni. W sąsiedztwie projektowanej linii miejscowo przebudowano ciągi piesze i rowerowe, doprojektowano przejazdy rowerowe oraz zaprojektowano nowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż Parku Sowińskiego i Cmentarza Prawosławnego oraz po północnej stronie ulicy Kasprzaka. Na potrzeby dojazdu do Cmentarza i Cerkwi zaprojektowano kilka miejsc postojowych na wydzielonym parkingu przy ul. Wolskiej w miejscu likwidowanego torowiska. 18

18 Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach planów sytuacyjnych sporządzonych dla pięciu wariantów w skali 1: Rozwiązanie wysokościowe Rozwiązania wysokościowe nie zostały objęte niniejszym opracowaniem - znajdą miejsce w etapie docelowym opracowania. Na obecnym etapie sprawdzona została możliwość wykonania poszczególnych elementów trasy, głównie konstrukcji inżynierskich Konstrukcja nawierzchni. Torowisko tramwajowe zaprojektowane zostało w dwóch technologiach: - nawierzchnia podsypkowa, tłuczniowa, - nawierzchnia bezpodsypkowa, sztywna, z zabudową torowiska, Jako wygrodzenie torowiska tłuczniowego przyjęto prefabrykowany separator, torowiska zabudowanego krawężnik kamienny. Na peronach zaprojektowano ścianki prefabrykowane i prefabrykowane płyty żelbetowe 1x2m na krawędzi peronu. Ze względu na różnice sytuacyjne i wysokościowe projektowanego układu drogowego oraz zły stan nawierzchni, przyjęto rozbiórkę istniejących jezdni i wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni. Przyjęte konstrukcje nawierzchni jezdni: 1. Nawierzchnia asfaltowa typ KR5 (w.s. z SMA) na jezdniach asfaltowych, 2. Nawierzchnia z kostki kamiennej na zatokach autobusowych, 3. Nawierzchnia z kostki betonowej na miejscach postojowych i wjazdach, 4. Nawierzchnia chodników, peronów i wysp dzielących z kostki betonowej, 5. Nawierzchnia ścieżki rowerowej z SMA koloru czerwonego, 19

19 6. Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego z kostki betonowej niefazowanej 7. Nawierzchnia z płytki betonowej 30x30 na opaski jezdni Jako krawężniki na całym obszarze przyjęto krawężniki kamienne. Ścieżki przywidziano do wykonania w oporniku betonowym, a chodniki w obrzeżu betonowym Docelowa i tymczasowa organizacja ruchu Projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu sporządzone zostaną na dalszym etapie opracowania. Na tym etapie zaprojektowano oznakowanie poziome. Przyjęto malowanie linii separacyjnych jako grubowarstwowe, pozostałe malowanie - cienkowarstwowe. Opracował: Zbigniew Grudzień 20

20 ORIENTACJA 21

SPIS ZAWARTOŚCI: ORIENTACJA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. rys. nr 1. rys. nr 2 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI

SPIS ZAWARTOŚCI: ORIENTACJA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. rys. nr 1. rys. nr 2 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI ORIENTACJA rys. nr 1 rys. nr 2 PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEREN LOKALIZACJI... - 3-2. BUDYNKI ISTNIEJĄCE... - 4-3. ZIELEŃ... - 4-4. INFRASTRUKTURA... - 4-5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY... - 4-5.1.1. STAN TYMCZASOWY... - 4-5.1.2. STAN DOCELOWY...

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ U ZBIEGU ULIC SAGALLI I JANA PAWŁA II STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. INWESTOR... 2 2. AUTOR OPRACOWANIA... 2 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU F I R M A I N Ż Y N I E R Y J N A T E C H M A os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 fax: /012/ 648 21 12 NIP: 628-16 7-63-98, Regon: 120002807 www.techmainz.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy. ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA: Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61859 Poznań NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż.

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Maciej Babiak Oświęcim Październik 2009 Spis treści: Dane ogólne Temat i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. ZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH 3. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10000 4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - Projekt docelowej organizacji ruchu skala 1:500 Rys.1 OPIS TECHNICZNY DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Budowa dróg gminnych: - 035KL na odcinku

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY BAŁTYCKIEJ W OLSZTYNIE na odcinku od Al. Schumana do wiaduktu drogowego nad torami PKP

WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY BAŁTYCKIEJ W OLSZTYNIE na odcinku od Al. Schumana do wiaduktu drogowego nad torami PKP WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY BAŁTYCKIEJ W OLSZTYNIE na odcinku od Al. Schumana do wiaduktu drogowego nad torami PKP Olsztyn, czerwiec 2010 Spis zawartości Spis zawartości...2 1. WARIANT I RYGORYSTYCZNY...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU FAZA: TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KAJKI

Bardziej szczegółowo

Ul. Wąska w Białymstoku

Ul. Wąska w Białymstoku Egz. Ul. Wąska w Białymstoku STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ADRES: Ul. Wąska BIAŁYSTOK INWESTOR: Miasto Białystok ul. Słonimska 1 15-950 Białystok OPRACOWAŁ: mgr inż. Robert Chocian PDL/0028/POOD/11

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II Inwestor: Gmina Miasta Toruń Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II Wykonawca: PROGREG Sp. z o.o. ul. Dekarzy 7C 30-414 Kraków PLAN

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU nr stron Opis do stałej organizacji ruchu 3 Zestawienie oznakowania projektowanego - Tabela nr 1 - Projektowane

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Okulickiego 15 INWESTOR ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. DŁUGA 49, 53-633 WROCŁAW NAZWA ZADANIA PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny ` 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I REMONTU I PRZEBUDOWY UL. NOWOWIEJSKIEJ W WARSZAWIE

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I REMONTU I PRZEBUDOWY UL. NOWOWIEJSKIEJ W WARSZAWIE KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I REMONTU I PRZEBUDOWY UL. NOWOWIEJSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Wykonawca: Konsorcjum wykonawców:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Projekt budowlany 1 Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Budowa lewostronnego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL.1-GO MAJA DO UL.KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DWOMA WĘZŁAMI DWUPOZIOMOWYMI - ETAP II - SPIS TREŚCI

BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL.1-GO MAJA DO UL.KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DWOMA WĘZŁAMI DWUPOZIOMOWYMI - ETAP II - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Opis stanu istniejącego 4 4. Opis stanu projektowanego 4 4.1. ZałoŜenia ogólne 4 4.2. Trasa N-S 4 4.3. Ulica Kokota 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt stałej organizacji ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt stałej organizacji ruchu PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej 1012D wraz budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Maniów Projekt stałej organizacji ruchu Rodzaj Opracowania:

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO Koncepcje przebudowy placu Rapackiego wykonane na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 1 marca2013 r. W ramach opracowanych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu (4 ark.) 1 OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ

BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Przedmiot projektu: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ Województwo mazowieckie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część opisowa. Część rysunkowa. Opis techniczny. Orientacja. Plan sytuacyjny skala 1:500. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Spis treści. Część opisowa. Część rysunkowa. Opis techniczny. Orientacja. Plan sytuacyjny skala 1:500. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 Spis treści Część opisowa. Opis techniczny Część rysunkowa. Orientacja Plan sytuacyjny skala 1:500 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Mapa zasadnicza w skali 1:500 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

Trasy Olszynki Grochowskiej

Trasy Olszynki Grochowskiej Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz z analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo-autobusowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Inwestor: POWIAT PRUSZKOWSKI ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW tel. (22) 738-14-00,

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu Plac Piastowski 25a, 89-600 Chojnice, tel.501 105 148, fax (52) 56 51 325, e-mail: dfolehr@wp.pl Projekt docelowej organizacji ruchu Nazwa obiektu budowlanego: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: PRZEBUDOWA ULICY SAPERÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAŁĄCZNIKÓW A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plansza sytuacyjna skala 1:500 PB / DR/ SYT /01.0 2. Rozwiązanie warstwicowe skala 1:250 PB / DR/ SYT /01.1 3. Profil podłużny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. "Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul. 1 Lider Konsorcjum PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Uczestnik Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Milewski

mgr inż. Łukasz Milewski NAZWA OBIEKTU: Budowa ul. Kołłątaja, Pięknej, Ogrodowej i Zielnej w Suwałkach Egz. STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU ADRES: ul. Kołłątaja, Piękna, Ogrodowa, Zielna Suwałki INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. ZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH 3. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:5 000 4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - Projekt docelowej organizacji ruchu skala 1:500 Rys. 1 OPIS TECHNICZNY DO

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY AS HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/17 86-100 Świecie www.as-hs.pl (52) 33-13-849 REGON 093156445 NIP 559-100-77-22 filip@as-hs.pl 663-728-218 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY DOCELOWA

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW I Punkty dostępności centrum 1. Skrzyżowanie Oławska / Piotra Skargi / Św. Katarzyny / Kazimierza Wielkiego Rozwiązanie dla relacji od Galerii

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY PARTYZANTÓW W OLSZTYNIE

WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY PARTYZANTÓW W OLSZTYNIE WSTĘPNA KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY PARTYZANTÓW W OLSZTYNIE na odcinku od ulicy 1-go Maja do Placu J. Bema w Olsztynie Olsztyn, czerwiec 2010r. Opis wariantów koncepcji: Wariant nr 0 remontowy. Okres eksploatacji:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE ZNAKÓW 2. CZĘŚĆ GRAFICZNA PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500 RYSUNEK NR 1 C Z Ę ŚĆ O P I S O W A OPIS TECHNICZNY do projektu docelowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Opis do projektu rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie

Opis do projektu rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie Opis do projektu rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie 1. Podstawa i zakres opracowania. Projekt rozbudowy ul. Stelmachów na

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA. Rys. nr 2 Plan sytuacyjny odc. od ul. Starowiejskiej do ul. Skłodowskiej - Curie w skali 1:500

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA. Rys. nr 2 Plan sytuacyjny odc. od ul. Starowiejskiej do ul. Skłodowskiej - Curie w skali 1:500 DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. STAN ISTNIEJĄCY 3.1 PRZEKRÓJ NORMALNY 3.2 ZJAZDY DO POSESJI 3.3 KOMUNIKACJA PUBLICZNA 3.4 INFRASTRUKTURA TERENU 3.5

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA:

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE OZNAKOWANIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W KM 1+130 NA DP 2532L

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu wraz ze zmianą sygnalizacji stałoczasowej na akomodacyjną

Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu wraz ze zmianą sygnalizacji stałoczasowej na akomodacyjną Zawartość opracowania: Podstawa opracowania... 44 Przedmiot i zakres opracowania... 44 Opis stanu istniejącego... 45 Rozwiązania konstrukcyjne... 45 Oznakowanie poziome i pionowe... 47 Zakład Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania:

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania: INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów OBIEKT: Droga NR UMOWY: 169.ZP.2312.80.2011 NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK Raport końcowy Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji 00-382 Warszawa, ul. Solec 48

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 Dane techniczne 3.2 Trasa 3.3 Rozwiązanie wysokościowe 3.4 Przekroje normalne 3.5 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

Gmina Kozienice ul. Parkowa Kozienice STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Gmina Kozienice ul. Parkowa Kozienice STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Biuro Projektowo Usługowe DROGAN Grzegorz Nachyła ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom www.drogan.radom.pl tel: 508-348-065 e-mail: drogan@interia.eu Zamawiający : Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26 900 Kozienice

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-1 Plan sytuacyjny 1:500 D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Wizualizacja skrzyŝowania ul. Św. Wincentego z ul. Kołową i Obwodową Wizualizacja ul. Św. Wincentego w rejonie Cmentarza Bródnowskiego Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o. - LIDER KONSORCJUM 63-112 Brodnica Żabno 2A Centrala tel.: (061) 28 23 607 fax: (061) 28 23 639 Sekretariat: (061) 28 23 597 e-mail: polska@dromost.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU P.B.W. Opracował Teresa Rogalska UL. GŁĘBOCKIEJ I UL. MAŁEJ BRZOZY ETAP I. Specjalność. Stadium.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU P.B.W. Opracował Teresa Rogalska UL. GŁĘBOCKIEJ I UL. MAŁEJ BRZOZY ETAP I. Specjalność. Stadium. erte Teresa Rogalska 02-363 Warszawa, ul. Bohaterów Września 4/13 Projektow anie dróg i mostów, audyt Tel/fax 875-03-93 kom: 606 369 007 e-mail: t.rogalska@wp.pl REGON 015215051, NIP 526-152-25-04 2. Obiekt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. ZAKRES OPRACOWANIA 5. TERMIN WPROWADZENIA 6. OPINIE I UZGODNIENIA CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH Celem dokumentu jest stworzenie jednolitego standardu projektowania i budowy dróg dla rowerów. Poniższe wytyczne będą obowiązywały projektantów i wykonawców

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00 EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. Warunki techniczne projektowania przebudowy ul. Gdańskiej w Puławach (pismo Zarządu Dróg Miejskich w Puławach nr ZDM.400.16.2014.TG z dnia 28.03.2014 r.) 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 4 3.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Zadanie: Przebudowa ul. Franciszka Fenikowskiego w Wejherowie wraz z budową kanału technologicznego dz. nr 33/8; 6; obr. 12 (kanalizacja kablowa). Nazwa dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Wstęp Zakres opracowania Podstawa opracowania 2. 2 Stan istniejący Istniejące zagospodarowanie 2

Spis treści. 1 Wstęp Zakres opracowania Podstawa opracowania 2. 2 Stan istniejący Istniejące zagospodarowanie 2 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 Zakres opracowania 2 1.2 Podstawa opracowania 2 2 Stan istniejący 2 2.1 Istniejące zagospodarowanie 2 2.2 Charakterystyka istniejącego ruchu 2 2.3 Istniejące oznakowanie 3 3 Stan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-01 Plan sytuacyjny 1:500. D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-01 Plan sytuacyjny 1:500. D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-01 Plan sytuacyjny 1:500 D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500.

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 3. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEGO SKRZYŻOWANIA... 4 4. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 5. WYMOGI DLA OZNAKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OD RONDA ONZ DO UL. KOPERNIKA W WARSZAWIE PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

MODERNIZACJA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OD RONDA ONZ DO UL. KOPERNIKA W WARSZAWIE PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Numer dokumentu: E-ILF-E-C784PW60-TOD-SPC-0001_R00 Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie

Bardziej szczegółowo

DROGA WOJEWÓDZKA NR 904

DROGA WOJEWÓDZKA NR 904 42-200 Częstochowa, ul. Lechonia 3/36, tel./fax.: (034) 363 20 07, e - mail: TWZ@wp.pl PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE P L A N i K O M B A R T Ł O M I E J K O C Y G A 42-224 Częstochowa, Al. Wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PO PRZEBUDOWIE DROGI NR 108787D UL. NOWY ŚWIAT W LWÓWKU ŚLĄSKIM Inwestor: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski Opracował

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" PROJEKT KONCEPCYJNY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKT KONCEPCYJNY Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Materiały wyjściowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa ulicy Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branży drogowej dla zadania: Budowa drogi dojazdowej do parkingu. zkolalizowanego przy stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice"

Opis techniczny branży drogowej dla zadania: Budowa drogi dojazdowej do parkingu. zkolalizowanego przy stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice Opis techniczny branży drogowej dla zadania: Budowa drogi dojazdowej do parkingu zkolalizowanego przy stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" realizowanego w ramach inwestycji pn.: Przebudowa stacji kolejowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o. - LIDER KONSORCJUM 63-112 Brodnica Żabno 2A Centrala tel.: (061) 28 23 607 fax: (061) 28 23 639 Sekretariat: (061) 28 23 597 e-mail: polska@dromost.com

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGAMZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGAMZACJA RUCHU DOCELOWA ORGAMZACJA RUCHU Opis techniczny 1. CEL OPRACOWANIA Niniejszy projekt został opracowany w celu zastosowania docelowego oznakowania pionowego Po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową

Bardziej szczegółowo