Przedsiębiorstwo Projektowo - Realizacyjne DOM Sp. z o. o. Starogard Gdański

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo Projektowo - Realizacyjne DOM Sp. z o. o. Starogard Gdański"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne DOM Sp. z o. o , ul. Kościuszki 34 G tel. (58) , , fax. (58) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) Umowa Nr UA/2/2015 z dnia r. Dyrektor pracowni mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk uprawn. do proj. w plan. przestrzennym nr 1334/93 Projektant Opracowanie prognozy mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk uprawn. do proj. w plan. przestrzennym nr 1334/93 mgr inż. arch. Barbara Zgórska mgr inż. Waldemar Kalkowski rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia nr 2201, mgr Katarzyna Szalewska Data opracowania: czerwiec 2016 r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i cel opracowania Podstawy formalno prawne opracowania Wydatki gmin w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dochody gmin w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Charakterystyka terenu objętego planem i lokalnego rynku nieruchomości Założenia do prognozy Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki Gminy Miasto Reda, w tym na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej Dochody Wydatki Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków Wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych Załączniki

3 1. Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego. Celem opracowania jest wskazanie najbardziej prawdopodobnych, przyszłych korzyści i negatywnych następstw ekonomicznych związanych z uchwaleniem i realizacją planu miejscowego. Prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp nie jest operatem szacunkowym. 2. Podstawy formalno prawne opracowania Podstawy formalne opracowania: 1) Uchwała Nr XXXIV/376/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) oraz Uchwała Nr LII/530/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/376/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota); 2) Umowa Nr UA/2/2015 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Reda a Przedsiębiorstwem Projektowo-Realizacyjnym DOM Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 34G. Podstawy prawne opracowania: Podstawą prawną sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778): Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno: 5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36; 3

4 Zakres prognozy został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.z 2003r. nr 164 poz. 1587): 11. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna zawierać w szczególności: 1) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy; 2) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy; 3) wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. Przepisy prawa wykorzystane w prognozie: 1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778), 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz.1587), 3) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), 4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), 5) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626 ze zm.), 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz ze zm.), 7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2109), 8) Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Redzie z dnia... w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok. Publikacje i źródła informacji wykorzystane w prognozie: 4

5 1) Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ryszard Cymerman, Tomasz Bajerowski, Hubert Kryszk, wyd. Edukaterra Spółka z o.o., Olsztyn 2008r.; 2) Baza danych o nieruchomościach dla terenu miasta Reda; 3) "Scalone wskaźniki do wyceny budynków i budowli i małej architektury" IDM IV kwartał 2015r. 4) Materiały i analizy własne. 3. Wydatki gmin w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwalenie przez gminę planu miejscowego powoduje między innymi obciążenia finansowe dla jej budżetu. Wydatki, które gmina musi ponieść mają różny charakter i zakres. Ujawniają się one w różnym czasie i rozmiarze w zależności od zapisów zawartych w planie i rozwoju procesu inwestycyjnego. Do obciążeń finansowych należą przede wszystkim: 1) obciążenia finansowe związane z negatywnymi skutkami wywołanymi na nieruchomościach (wynikające z art.36 ust.1,2,3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym): - odszkodowania, wykupy lub zamiany nieruchomości (w związku z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości lub zmniejszeniem ich wartości) 2) obciążenia finansowe związane z wykupieniem nieruchomości dla realizacji celów publicznych: - grunty pod drogi gminne - grunty pod tereny zieleni - grunty na inne lokalne cele publiczne 3) Obciążenia finansowe związane z kosztami budowy infrastruktury: - drogi gminne - sieci kanalizacji sanitarnej - sieci kanalizacji deszczowej 5

6 - sieci wodociągowe 4) Obciążenia finansowe związane z obsługą procesu inwestycyjnego: - wykonanie wycen dla potrzeb zbycia i nabycia nieruchomości oraz w celu ustalenia różnych rekompensat - podziały nieruchomości 4. Dochody gmin w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obok obciążeń finansowych plany miejscowe wywołują szereg następstw, które powodują zwiększone dochody gminy. Źródłami dochodów możliwymi do uzyskania przez gminę w wyniku realizacji ustaleń planu miejscowego są: 1) opłata planistyczna* 2) opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości** 3) opłaty adiacenckie z tytułu scalenia i podziału nieruchomości*** 4) opłaty adiacenckie z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, urządzenia bądź modernizacji drogi**** 5) dochody związane ze wzrostem podatku od nieruchomości: - zmiana podatku z rolnego lub leśnego na podatek od nieruchomości - podatek od budynków i budowli wybudowanych na terenach objętych planem - powstanie obowiązku podatkowego u nabywców nieruchomości stanowiących własność gminy 6) dochody związane z obrotem nieruchomościami: - sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy - podatki od czynności cywilnoprawnych 7) inne dochody w szczególności z podatków od działalności gospodarczej. 6

7 *Ponosi właściciel lub użytkownik wieczysty, który zbywa nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia, kiedy plan miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące. Wysokość opłaty wynosi maksymalnie 30% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego. **Ponosi właściciel lub użytkownik wieczysty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału. Podstawą naliczenia opłaty jest: podjęcie przez Radę Gminy uchwały określającej stawkę opłaty adiacenckiej, wystąpienie wzrostu wartości nieruchomości. ***Celem scalenia i podziału nieruchomości jest uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej nieruchomości przez ich właścicieli i użytkowników wieczystych. Opłata powstaje w związku z uzyskaniem przez uczestnika procesu scaleniowo podziałowego nieruchomości właściwie ukształtowanej i uzbrojonej w urządzenia infrastruktury technicznej. Wymierzenie tej opłaty jest obowiązkowe. ****Opłata powstaje w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Opłata pokrywa w całości lub części koszty budowy urządzeń. Decyzja w sprawie naliczenia ( bądź nie ) tej opłaty, leży w gestii gminy. 5. Charakterystyka terenu objętego planem i lokalnego rynku nieruchomości Charakterystyka terenu objętego planem Obszar objęty planem położony jest w Redzie. Są to przede wszystkim tereny niezaisnwestowane rolnicze. W centralnej części obszaru zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz działki wydzielone geodezyjnie pod zabudowę. W części płn. - wsch. - zabudowa związana z infrastrukturą wodociągową ujęcie wody. Znaczna część obszaru położona jest w granicach strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Reda oraz w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo wodne (wysoki poziom wód podziemnych oraz występowanie torfów), część terenów wg studium predestynowana jest do zachowania funkcji rolniczych. W związku z tym, na znacznej części obszaru planu przewiduje się kontynuację rolnego użytkowania terenów, z zachowaniem obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony ujęcia wody. Oprócz terenów rolniczych, planowane są również tereny inwestycyjne - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo usługowej, usługowej w tym sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej. Dla części tych terenów ustalenia planu wprowadzają ograniczenia i zakazy jednakże możliwe jest na nich inwestowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi (w szczególności ustawą Prawo wodne). W granicach planu nie występują lasy. Teren nie jest uzbrojony inżynieryjnie. Właścicielami gruntów są głównie osoby fizyczne. Ponadto: Skarb Państwa, Gmina Miasta Redy oraz 7

8 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Powierzchnia teren objętego zmianą planu wynosi ok. 450,91 ha. 8

9 Wyrys z projektu rysunku planu Charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości Teren objęty planem położony jest w mieście Reda. Jest to obszar, który nie posiada obowiązującego planu miejscowego. Na znacznej części obszaru planu przewiduje się (zgodnie z obecnym zagospodarowaniem i wg Studium) kontynuację rolnego użytkowania terenów. 9

10 Część terenu stanowią wydzielone geodezyjnie działki część zabudowana, niektóre z możliwością zabudowy na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Na większości terenu nie jest obecnie możliwe zainwestowanie. Ustalenia planu przewidują między innymi możliwość realizacji zabudowy (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo usługowa, usługowa w tym sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej) również na części terenów, które nie posiadają takiej możliwości w chwili obecnej. W związku z powyższym, uchwalenie planu może spowodować wzrost atrakcyjności terenów i wpłynąć na obrót nieruchomościami. Ceny działek budowlanych położonych na terenie miasta Reda, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wahają się w granicach... zł/m 2 a pod zabudowę usługową - w granicach... zł/m 2, 6. Założenia do prognozy Dla potrzeb sporządzenia prognozy, przyjęto pięcioletni horyzont czasowy uznając, że jego wydłużenie mogłoby skutkować wynikami obarczonymi zbyt dużym błędem. W tak przyjętym przedziale czasowym przeanalizowano skutki, których wystąpienie uznano za najbardziej prawdopodobne, tzn. z a ł o ż o n o, że: Gmina poniesie koszty budowy infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; Gmina nie poniesie kosztów urządzenia dróg - w obszarze planu nie projektuje się nowych dróg publicznych; Gmina poniesie koszty wykupu gruntu na cele publiczne pod projektowane drogi:..., na poszerzenie drogi publicznej gminnej 005.KDD; nie poniesie kosztów realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Gmina nie osiągnie dochodów ze sprzedaży własnych gruntów w obszarze planu nie występują działki gminne, które mogłyby stanowić ofertę sprzedaży; 10

11 Gmina odnotuje wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych podatek od sprzedaży ok. 20 % terenów: 22.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 36.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MU, 47.MU; Gmina pozyska dochody z opłaty planistycznej od sprzedaży ok. 20 % terenów: 22.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 36.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MU, 47.MU; Gmina odnotuje wzrost dochodów z podatku od nieruchomości od terenów wytypowanych do sprzedaży, tj. od ok. 20% terenów: 22.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 36.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MU, 47.MU; Gmina pozyska dochody z opłat adiacenckich z tytułu podziału terenów: 22.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 36.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MU, 47.MU; budowa infrastruktury technicznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej spowoduje naliczenie i pobranie opłat adiacenckich; uchwalenie planu spowoduje konieczność poniesienia kosztów robót geodezyjnych (wydzielenie na poszerzenie drogi gminnej 005.KDD) oraz kosztów wycen nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłat planistycznych i adiacenckich. Przyjęte powyżej założenia omówiono szerzej w pkt. 7. UWAGA: Wyniki obliczeń zawarte w prognozie odzwierciedlają przyjęte założenia, mogą być inne dla odmiennych założeń. 7. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki Gminy Miasto Reda w tym na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 7.1. Dochody Sprzedaż działek gminnych Gmina Miasto Reda nie posiada w obszarze objętym planem działek, które mogłyby stanowić ofertę sprzedaży. W związku z powyższym, nie prognozuje się wielkości potencjalnych dochodów ze sprzedaży działek gminnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych Jednym z istotnych źródeł dochodów Gminy może być podatek od czynności cywilnoprawnych, do uiszczenia którego zobowiązani są uczestnicy transakcji 11

12 na nieruchomościach. Podatek ten trafia do budżetu Gminy poprzez notariusza, po dokonanej transakcji. Jednym z istotnych źródeł dochodów Gminy może być podatek od czynności cywilnoprawnych, do uiszczenia którego zobowiązani są uczestnicy transakcji na nieruchomościach. Podatek ten trafia do budżetu Gminy poprzez notariusza, po dokonanej transakcji. Ustalenia planu mogą mieć wpływ na wzrost zainteresowania nieruchomościami położonymi w obszarze objętym planem ze względu na ich nowe inwestycyjne przeznaczenie oraz możliwość wydzielenia działek budowlanych. Uchwalenie planu może mieć wpływ na decyzje potencjalnych nabywców o zakupie nieruchomości i w konsekwencji na możliwość pozyskania przez Gminę opłat z podatku od czynności cywilnoprawnych. Przyjęto, że w okresie prognozowanym, przedmiotem obrotu staną się tereny: ok. 20 % terenów: 22.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 36.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MU, 47.MU. Prognozowane dochody z przedmiotowego podatku to kwota ok.... zł. Szczegółowe obliczenia przedstawia tabela nr 1. Podatek od nieruchomości Uchwalenie planu może wiązać się ze wzrostem dochodów z podatku od nieruchomości. Przyjęto, że dotyczyć to będzie części nowych, projektowanych terenów inwestycyjnych, tzn.: ok. 20% terenów: 22.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 36.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MU, 47.MU. Zmiana przeznaczenia terenów umożliwi właścicielom działek zainicjowanie procesów inwestycyjnych, co powinno skutkować wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości. Prognozowane dochody z podatku od nieruchomości to kwota ok.... zł. Szczegółowe obliczenia przedstawia tabela nr 2. Opłata planistyczna Jednym ze źródeł dochodów, które Gmina może pozyskać w związku z opracowaniem planu miejscowego są opłaty planistyczne. Należy jednak pamiętać, że naliczenie opłat możliwe jest tylko wówczas, gdy nastąpi sprzedaż nieruchomości i gdy ma ona miejsce w ciągu 5 lat od dnia, w którym plan zacznie obowiązywać. Ponadto musi nastąpić wzrost wartości nieruchomości. 12

13 Zagadnienie opłaty planistycznej zostało uregulowane w art. 36ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778): Art Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Najważniejszą - obok zbycia nieruchomości - przesłanką uzasadniającą naliczenie opłaty planistycznej, jest wzrost wartości nieruchomości, wynikający przede wszystkim ze zmiany przeznaczenia terenu. Teren objęty planem nie posiada obowiązującego mpzp. Zatem, uchwalenie planu stworzenie możliwości zabudowy działek może skutkować wzrostem wartości. Przyjęto, że w okresie prognozowanym część tych terenów stanie się przedmiotem obrotu, co spowoduje w konsekwencji możliwość naliczenia i pobrania opłaty planistycznej. Prognozowane wpływy z opłaty planistycznej to kwota ok.... zł. Szczegółowe obliczenia przedstawia tabela nr 3. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości Opracowanie planu miejscowego może stworzyć właścicielom nieruchomości między innymi możliwość podziału gruntu. Wydzielenie działek, które można przeznaczyć pod zabudowę, powoduje wzrost atrakcyjności terenu i jego wartości, a to z kolei daje Gminie podstawę do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Naliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nie jest obowiązkowe. Kwestię opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości porusza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.dz.u. z 2015 poz ze zm.): Art. 98a. 1. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. 13

14 Obszar objęty planem nie posiada obowiązującego mpzp. Uchwalenie planu miejscowego stworzy właścicielom nieruchomości możliwość podziału terenów na działki budowlane, co w konsekwencji może skutkować wzrostem wartości. Przyjęto, że w okresie prognozowanym nastąpi podział terenów: 22.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 36.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MU, 47.MU. W konsekwencji dokonanego podziału, Gmina będzie mogła naliczyć i pobrać stosowną opłatę adiacencką. Prognozowane wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości to kwota ok.... zł. Szczegółowe obliczenia przedstawia tabela nr 4. Opłata adiacencka z tytułu budowy infrastruktury technicznej i urządzenia dróg Podobnie jak w przypadku opłat adiacenckich z tytułu podziału, zagadnienie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej porusza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.): Art Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. (...) Art Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. (...) Obszar objęty planem wymaga uzbrojenia inżynieryjnego budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Uchwalenie planu nie będzie natomiast wiązało się z koniecznością budowy dróg gminnych w obszarze planu nie projektuje się nowych dróg publicznych gminnych. Realizacja uzbrojenia inżynieryjnego terenu spowoduje wysokie koszty, które Gmina będzie mogła zneutralizować poprzez naliczenie i pobranie opłat adiacenckich. Prognozowane dochody z opłat adiacenckich z tytułu uzbrojenia terenu to kwota ok.... zł. Szczegółowe obliczenia przedstawia tabela nr 5. 14

15 7.2. Wydatki Budowa infrastruktury technicznej i dróg gminnych Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się: - budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem, - budowę publicznych terenów zieleni urządzonej, - budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, - budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, - budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami. W/w inwestycje realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w art. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak: - zaopatrzenie w energię elektryczną, - zaopatrzenie w energię cieplną, - zaopatrzenie w gaz, podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w w/w media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje te nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, których gmina jest zarządcą, tzn. dróg gminnych. Obszar objęty planem wymaga uzbrojenia inżynieryjnego budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości ok mb. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, konieczna będzie budowa kolektora tłocznego. 15

16 Szkic lokalizacji sieci przebieg - orientacyjny Źródło: P.P.R. Dom Sp. z o.o. Uchwalenie planu nie będzie natomiast wiązało się z koniecznością budowy dróg gminnych w obszarze planu nie projektuje się nowych dróg publicznych gminnych. Prognozowane koszty budowy infrastruktury technicznej to kwota ok.... zł. Szczegółowe obliczenia przedstawia tabela nr 6. Wydatki związane z wykupem nieruchomości i odszkodowaniami Ustalenia planu przewidują poszerzenie drogi publicznej gminnej 005.KDD. W związku z powyższym, uchwalenie planu będzie wiązało się z koniecznością poniesienia przez Gminę kosztów wykupu gruntu o pow. 6016m 2 pod projektowaną drogę. 16

17 Tu ewentualnie informacja o konieczności wykupu gruntów (ewentualnie nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy) od Skarbu Państwa pod projektowane drogi publiczne które drogi są projektowane planem jako publiczne?, tzn. są obecnie drogami wewnętrznymi, tzn. nie posiadają statusu dróg publicznych, nadanego uchwałą Rady Miejskiej? Uchwalenie planu nie będzie natomiast skutkowało koniecznością wykupu gruntu w terenach planowanej Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) w konsekwencji niepowodzenia uzgodnień pomiędzy marszałkiem województwa i burmistrzem miasta dotyczących między innymi wykupu gruntu, zrezygnowano z ustalenia lokalizacji drogi i przewidziano w tym terenie przeznaczenie rolnicze. Teren objęty planem nie posiada obowiązującego planu miejscowego. Część terenu to wydzielone geodezyjnie działki - niektóre zabudowane, niektóre wolne od zabudowy, z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. Dla niektórych terenów ustalenia planu wprowadzają ograniczenia i zakazy, jednakże możliwe jest na nich inwestowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi (w szczególności ustawą Prawo wodne). Ograniczeniami objęty jest również teren ujęcia wody (teren 16.W), w którym zlokalizowany jest budynek mieszkalny. W terenie tym, możliwe jest jednak wykorzystanie istniejącej zabudowy zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji w istniejących obiektach, do czasu adaptacji obiektów na potrzeby obsługi ujęcia wody. Podsumowując: - uchwalenie planu spowoduje konieczność wykupu gruntu na poszerzenie drogi gminnej 005.KDD, - uchwalenie planu nie spowoduje konieczności realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.): Art Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 17

18 2) wykupienia nieruchomości lub jej części. 2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. 3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Podział i wycena nieruchomości Podział Uchwalenie planu może spowodować konieczność poniesienia kosztów podziałów geodezyjnych (wydzielenie działek na poszerzenie drogi). Prognozowane koszty niezbędnych robót geodezyjnych, to kwota ok.... zł. Wycena Uchwalenie planu miejscowego może wiązać się z koniecznością sporządzenia wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczenia ewentualnych opłat: planistycznych i adiacenckich oraz dla potrzeb wykupu. Orientacyjny koszt sporządzenia wycen nieruchomości, to kwota ok.... zł. 8. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków Z analizy zbiorczego zestawienia prognozowanych skutków finansowych (tabela nr 7) wynika, że uchwalenie planu może wiązać się zarówno z dochodami (podatki od czynności cywilnoprawnych, opłaty planistyczne i adiacenckie, podatki od nieruchomości), jak i z wydatkami, które Gmina będzie musiała ponieść (budowa infrastruktury technicznej, koszty wykupu gruntów, koszty podziałów geodezyjnych i wycen nieruchomości). Prognozowane dochody, które Gmina będzie mogła uzyskać po uchwaleniu planu to kwota ok.... zł, a wydatki - ok.... zł. 9.Wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych 18

19 1. Realizacja ustaleń planu miejscowego będzie wiązało się z koniecznością poniesienia przez Gminę nakładów na budowę infrastruktury technicznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 2. Uchwalenie planu miejscowego nie spowoduje konieczności poniesienia kosztów urządzenia dróg publicznych. 3. Uchwalenie planu miejscowego będzie wiązało się z koniecznością dokonania wykupu gruntów na cele publiczne; nie wywoła skutków, o których mowa w art. 36 ust.1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4. Uchwalenie planu miejscowego może skutkować możliwością pozyskania dochodów z opłaty planistycznej i z podatku od czynności cywilnoprawnych. 5. Uchwalenie planu miejscowego nie będzie skutkowało możliwością pozyskania dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych. 6. Realizacja ustaleń planu miejscowego może skutkować możliwością naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości. 7. Uchwalenie planu miejscowego może wiązać się ze wzrostem dochodów z podatku od nieruchomości. 8. Realizacja ustaleń planu miejscowego będzie wiązała się z koniecznością poniesienia kosztów robót geodezyjnych oraz kosztów wycen nieruchomości. 19

20 10. Załączniki Tabela nr 1 - Dochody ze sprzedaży nieruchomości Gminy Krynica Morska. Miejscowość Teren Pow. w m2 Wartość w zł 1m2 pow. Przewidywany rok sprzedaży Tr w % Oprocentownie " r" w % Dochód ze sprzedaży w zł Krynica Morska 20U ,00 2 4% 5% ,72 Krynica Morska 17.U ,00 2 4% 5% ,82 Krynica Morska 30.MU ,00 2 4% 5% ,78 Krynica Morska 31.MU ,00 2 4% 5% ,53 Krynica Morska 26.MU ,00 2 4% 5% ,69 Krynica Morska 27.MU ,00 2 4% 5% ,53 Krynica Morska 28.MU ,00 2 4% 5% ,65 Krynica Morska 29.MU ,00 2 4% 5% ,58 Krynica Morska 45.Ut ,00 2 4% 5% ,46 Krynica Morska 46.MU ,00 2 4% 5% ,90 Krynica Morska 23.MU ,00 2 4% 5% 6 474,88 Krynica Morska 24.MU ,00 2 4% 5% ,10 Krynica Morska 47.MU ,00 2 4% 5% 4 120,38 Krynica Morska 19.U ,00 2 4% 5% ,98 Krynica Morska 48..MU ,00 2 4% 5% ,27 Krynica Morska 49.MU ,00 2 4% 5% ,46 Krynica Morska 50.MU ,00 2 4% 5% ,03 Krynica Morska 51.MU ,00 2 4% 5% ,86 Krynica Morska 52.MU 6 300,00 2 4% 5% 1 765,88 Krynica Morska 33.MU ,00 2 4% 5% ,54 20

21 Krynica Morska 32.MU ,00 2 4% 5% ,59 Krynica Morska 42.MU ,00 2 4% 5% ,33 Krynica Morska 35.U ,00 2 4% 5% ,34 SUMA: zł Założenia: 1. Trend czasowy - 4% 2. Oprocentowanie wkładów - 5% 21

22 Tabela nr 2 - Podatek od nieruchomości. Miejscowość Teren Pow. w m2 Stawka podatku w zł Tż w % Oprocentownie " r" w % Lata w których istnieje obowiązek płatności podatku (1=tak, 0=nie) Wielkość podatku w zł rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 Krynica Morska 1.Ut ,79 2% 5% ,22 Krynica Morska 3.U ,79 2% 5% ,95 Krynica Morska 30.MU 76 0,35 2% 5% ,08 Krynica Morska 31.MU 72 0,35 2% 5% ,34 Krynica Morska 26.MU 881 0,35 2% 5% ,01 Krynica Morska 27.MU 72 0,35 2% 5% ,34 Krynica Morska 28.MU 66 0,35 2% 5% ,73 Krynica Morska 29.MU 184 0,35 2% 5% ,10 Krynica Morska 45.Ut 73 0,79 2% 5% ,11 Krynica Morska 46.MU 70 0,35 2% 5% ,47 Krynica Morska 23.MU 22 0,35 2% 5% ,58 Krynica Morska 24.MU 77 0,35 2% 5% ,02 Krynica Morska 47.MU 14 0,35 2% 5% ,09 Krynica Morska 19.U 103 0,79 2% 5% ,45 Krynica Morska 48..MU 52 0,35 2% 5% ,64 Krynica Morska 49.MU 43 0,35 2% 5% ,22 Krynica Morska 50.MU 64 0,35 2% 5% ,86 Krynica Morska 51.MU 105 0,35 2% 5% ,21 Krynica Morska 52.MU 6 0,35 2% 5% ,61 Krynica Morska 33.MU 88 0,35 2% 5% ,31 Krynica Morska 32.MU 53 0,35 2% 5% ,57 Krynica Morska 42.MU 180 0,35 2% 5% ,36 22

23 Krynica Morska 35.U 159 0,79 2% 5% ,67 Krynica Morska 9.U 22 0,79 2% 5% ,44 Krynica Morska 8.Uz/Ut 332 0,79 2% 5% ,89 Krynica Morska 6.MU 395 0,35 2% 5% , zł Założenia: 1. Trend czasowy - 4% 2. Oprocentowanie wkładów - 5% 3. Wskaźnik wzrostu cen 1 kwintala żyta przyjęto w wysokości 2% 4. Wysokość stawki podatku w wysokości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok. 23

24 Tabela nr 3 - Opłata planistyczna obręb Teren stawka w % Pow. w m2 Przezna czenie WN0 WN0 1m2 pow. w zł Trn w % Przezna czenie WS0 WS0 1m2 pow. w zł Trs w % Oprocentownie " r" w % Współczynnik "k" w latach w procentach OPŁATA PLANISTYCZNA Krynica Morska 1.Ut (50%) 30,0% 4421 Ut 300,00 4% R 30,00 4% 5% 0% 0% 100% 0% 0% Krynica Morska 3.U (70%) 30,0% U 300,00 4% R 30,00 4% 5% 0% 0% 100% 0% 0% SUMA: Założenia: 1. Trend czasowy - 4% 2. Oprocentowanie wkładów - 5% 24

25 Tabela nr 4 - Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości Miejscowość Teren Pow. w m2 Stawka opłaty w % WNP 1m2 pow. w zł Trn w % WSP 1m2 pow. w zł Trs w % Przewidywany rok pobrania opłaty Oprocentownie " r" w % Wielkość opłaty w zł Krynica Morska 1.Ut % 350,00 4% 300,00 4% 2 5% Krynica Morska 3.U % 350,00 4% 300,00 4% 2 5% SUMA zł Założenia: 1. Trend czasowy - 4% 2. Oprocentowanie wkładów - 5% 25

26 Tabela nr 5 - Zestawienie kosztów budowy infrastruktury technicznej Podstawa Opis Jednostka Koszt Ilość Koszt Lp wyceny Teren robót miary jednostkowy jednostek budowy w zł w zł IDM Budowa ciągu pieszego z kostki betonowej. m2 210, ob KX analiza SUMA Podstawą do ustalenia wartości jednostkowych były "Scalone wskaźniki do wyceny budynków i budowli i małej architektury" - IDM Koszt jednostkowy poszczególnych robót zawiera w sobie koszty dokumentacji i nadzoru. Poziom cen IV kwartał 2015r. 26

27 27

28 Tabela nr 6 - Zbiorcze zestawienie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyszczególnienie skutków finansowych Wydatki Dochody w zł w zł I Wydatki Gminy 1 Odszkodowania lub wykupy nieruchomości. 0 2 Koszty budowy infrastruktury Koszty urządzenia dróg, parkingów, oświetlenia, zieleni 0 4 Koszty podziałów geodezyjnych Koszty wyceny II Dochody Gminy 1 Opłata planistyczna Opłaty adiacenckie: a z tytułu podziału nieruchomości b z tytułu podziału i scalenia nieruchomości 0 c z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę techniczną 0 3 Podatki od nieruchomości Podatki od czynności cywilnoprawnych. 0 III Sprzedaż nieruchomości Gminy SUMA

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PO ZACHODNIEJ STRONIE DROGI POWIATOWEJ NR 1706N RANTY-WYDMINY, W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WYDMINY,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. [Wałcz, 2016 r.] PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. Data opracowania: maj 2016 r. Opracowanie: Miłosz

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH WÓJT GMINY BIAŁOŚLIWIE PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BIAŁOŚLIWIE I DWORZAKOWO Piła 2013 rok P R O J E K T O W A N I E U R B A N I S T Y C Z N E K

Bardziej szczegółowo

2. C E L I Z A K R E S

2. C E L I Z A K R E S WÓJT GMINY KRAMSK P R O G N O Z A S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM: WOLA PODŁĘŻNA GM. KRAMSK

Bardziej szczegółowo

2. C E L I Z A K R E S

2. C E L I Z A K R E S WÓJT GMINY KRAMSK P R O G N O Z A S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH: BARCE, KONSTANTYNÓW, RUDZICA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO Opracowanie: Maria Skinder MAJ 2010r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE P R O A RT E S P Ó Ł D Z I EL N I A A R C H IT EK TÓ W biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III, gmina Piaseczno

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III, gmina Piaseczno Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SPAT Biuro projektowania urbanistycznego i gospodarki przestrzennej Opracował: Rzeczoznawca Majątkowy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOROHUSK dla trasy przebiegu projektowanej linii energetycznej 110 kv Chełm Dorohusk na terenie gminy Dorohusk, uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW

UCHWAŁA NR XIX/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW Projekt z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIX/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE Opracowały: Mgr inż. Karolina Pułym-Mroziewska - Rzeczoznawca Majątkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Obciążenia finansowe gminy związane z uchwaleniem MPZP mgr Marcin Semczuk Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie semczukm@uek.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

- 1 - PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- 1 - PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 1 - WSI JENKOWICE OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka mgr. Krzysztof Osiński - 2 - ZESTAWIENIE l.p Wyszczególnienie 1 Wstęp - podstawa prawna 2 Wykorzystane akty prawne 3 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW Działka o nr ew. 1964/4 oraz części działki o nr ew. 1427 Żelechów 2015 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska Poznań, 2013 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie i cel opracowania... 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Obciążenia finansowe gminy związane z uchwaleniem MPZP mgr Marcin Semczuk Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie semczukm@uek.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH ZMIANA MIEJSCOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĘDZIERZYN- KOŹLE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ OBSZARU POŁOŻONEGO W GRANICY GMINY BIERAWA PRZY UL. BRACI WOLNYCH SPORZĄDZONY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR LXII/677/1

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 22 (CENTRUM) SKALA 1: 1000 50m 10m 20m 100m USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG SKALA

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE PRO ARTE SPÓŁDZIELNIA ARCHITEK TÓW biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622 33 18 Zmiana miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łebieniec, Szczenurze i Steknica, gmina Wicko Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt Ldz. RPP.6721.2017 z dnia...2017r. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO CZĘŚCI WSI BORZĘCIN DUŻY ORAZ STOPNIA ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Rapalska-Kaczmarek, Grocholewska ARCHITEKCI s.c. PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgoń dla powierzchniowej eksploatacji kruszyw w obrębie geodezyjnym Minięta Opracował: Sławno,

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław, gmina Piaseczno

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław, gmina Piaseczno Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SPAT Biuro projektowania urbanistycznego i gospodarki przestrzennej Opracował Rzeczoznawca Majątkowy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku: czerwiec 2010 r. SPIS TREŚCI: I.

Bardziej szczegółowo

- podziału nieruchomości, - scalenia i podziału nieruchomości, - budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub

- podziału nieruchomości, - scalenia i podziału nieruchomości, - budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości mają obowiązek uczestniczenia w ponoszeniu ciężarów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania jej podziału na wniosek zainteresowanego

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO Skutki uchwalenia planu w odniesieniu do mocy obowiązującej poprzedniego planu i wydanych decyzji o warunkach zabudowy Art. 34 ust. 1 u.p.z.p. Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Wiecanowo, gm.

Opracowanie: Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Wiecanowo, gm. 2 PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WIECANOWO Opracowanie: MARZEC 2010r. 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ W OLSZTYNIE Autor opracowania inż. Weronika Sztomberska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 maja 2016 r. Projekt Druk nr... UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GADŃSKI OBRĘBY BOGATKA I WIŚLINKA GŁÓWNY PROJEKTANT : dr inż. arch. Mieczysław Hoffmann upr. urb.

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.3.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/../17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 14 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/../17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 14 września 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR XXXIV/../17 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym kompleks 1 Na podstawie art. 104 ust. 1 i 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Józefa Bema Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RADA GMINY PYSZNICA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W SĄSIEDZTWIE ULIC SZUBARGI, FOLWARCZNEJ I ZIARNY W OBRĘBIE EWIDENYCJNYM

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: USTALANIA OPŁAT ADIACENCKICH Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU: - BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, - PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI. 1. Na czym polegają

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO Marek Kończak rzeczoznawca majątkowy, doradca rynku nieruchomości KONFERENCJA PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ REGIONALNY I AGLOMERACYJNY Wrocław

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ (OBSZAR ADMINISTRACYJNY GRANIC MIASTA)

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ (OBSZAR ADMINISTRACYJNY GRANIC MIASTA) BURMISTRZ MIASTA TŁUSZCZA BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. UL. BATOREGO 16, 02-591 WARSZAWA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7.1. Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

OGŁOSZENIE. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Kłecko,...... OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową w WIKOWYJI, dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa informacja na temat opłat adiacenckich naliczanych w Gminie Miejskiej Kościan

Szczegółowa informacja na temat opłat adiacenckich naliczanych w Gminie Miejskiej Kościan Szczegółowa informacja na temat opłat adiacenckich naliczanych w Gminie Miejskiej Kościan 1. Opłata adiacencka Opłata adiacencka jest to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1991/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2007 r. WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MAPY WARTOŚCI GRUNTÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM NA POZIOMIE GMINY

WYKORZYSTANIE MAPY WARTOŚCI GRUNTÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM NA POZIOMIE GMINY TOMASZ BUDZYŃSKI Politechnika Warszawska WYKORZYSTANIE MAPY WARTOŚCI GRUNTÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM NA POZIOMIE GMINY Abstract: Using Land Value Maps in Urban Planning at the Commune Level. The important

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r.

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. ) w sprawie zmiany ustaleń fragmentu miejscowego planu ogólnego

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych

Nowy Sącz: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych Nr sprawy: BPM.ZZP.271.176.2012 Nowy Sącz: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych Numer ogłoszenia: 74116-2012; data zamieszczenia: 09.03.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI ZELGOSZCZ I SMOLICE

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI ZELGOSZCZ I SMOLICE M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP Z O.O. UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ TEL./FAX. +48 61 826 92 49 PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1

Spis treści. Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1 Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... XV XXI Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana... 1 Rozdział 1. Pojęcie nieruchomości... 3 1.1. Definicje w Kodeksie cywilnym... 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska PP.AU.671.5.2016 Nysa, 15.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-V.271.87.2014 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów 1. Podstawa prawna Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZAPLINEK PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWAŁA: mgr inż. Agnieszka Calik-Jończak SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r.

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Józefowie w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WÓJT GMINY JAKUBÓW PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla inwestycji celu publicznego pn. Budowa napowietrznej linii 400 kv Miłosna Siedlce Ujrzanów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo