MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA"

Transkrypt

1 ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wywołuje wiele kontrowersyjnych opinii. Chodzi przede wszystkim o rosnące koszty sporządzania miejscowych planów. Skutki finansowe związane z uchwaleniem miejscowego planu lub jego zmiany narzuciła ustawa z 1995 r., jednak w większości przypadków opracowanie ich ograniczało się do określenia stawki procentowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości. Zarówno prognoza finansowa jak i skutki finansowe uchwalenia planu lub jego zmiany mogą stanowić jedno opracowanie. Drugim opracowanie obligatoryjnie obowiązkowym jest prognoza skutków uchwalenia miejscowego planu na środowisko przyrodnicze. 87

2 Dla Gminy bardzo ważna jest, dobre i wyczerpujące opracowanie, skutków prawnych (dotyczące przede wszystkim art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Wynika to z faktu iż właśnie gmina odpowiada za realizacje, zobowiązań finansowych, powstałych na skutek uchwalenia planu lub jego zmiany. Chodzi tu o odszkodowania i opłaty dotyczące właścicieli nieruchomości i gminę. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Α PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH STAWKA PROCENTOWA OPŁATY PLANISTYCZNEJ Opracowanie dotyczące zmiany wartości nieruchomości i określające wielkość stawki procentowej opłaty planistycznej, powinno składać się z części opisowej i graficznej. Część opisowa to wszystkie niezbędne informacje, objaśnienia, obliczenia i uzasadnienia podjętych decyzji. Część graficzna to plan z zaznaczonymi nieruchomościami, których wartość ulegnie zmianie po jego uchwaleniu. Skala rysunku dowolna (odpowiadająca potrzebom), natomiast należy zaznaczyć niezbędne elementy występujące w planie, a szczególnie te, które wpływają na zmianę wartości nieruchomości. W ciągu pięciu lat od chwili uchwalenia planu lub jego zmiany, każda sprzedana nieruchomość musi być sprawdzona pod względem zmiany jej wartości. Notariusz ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia umowy zbycia nieruchomości, przesłać ją zarządowi gminy. Urzędnik musi w tym momencie sprawdzić czy wartość danej nieruchomości uległa zmianie. W większości urzędów osoba zajmująca się tą problematyką, nie ma odpowiedniego przygotowania zawodowego, żeby sama mogła ocenić czy nastąpiła zmiana wartości danej nieruchomości. W takim wypadku przy każdej 88

3 transakcji obrotu nieruchomościami musiałaby zatrudnić rzeczoznawcę majątkowego, który określi czy w ogóle nastąpiła zmiana wartości zbywanej nieruchomości. Zdecydowanym ułatwieniem jest posiadanie przez gminę opracowania załączonego do uchwalanego planu lub jego zmiany, gdzie opisane zostały wszystkie nieruchomości, których wartość uległa zmianie. Wtedy urzędnik gminy sprawdza tylko czy sprzedana nieruchomość zmieniła swoją wartość jeśli tak, to dopiero w tym momencie potrzebny jest rzeczoznawca majątkowy dla oszacowania wielkości zmiany wartości nieruchomości. Obrót nieruchomościami w naszym kraju zdecydowanie się zwiększył i przy dużym jego nasileniu w krótkim czasie transakcji, bez opisanego wyżej opracowania, realizacja postanowień ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym art. 36 punkt 2 i 3 byłaby utrudniona, przeciągająca się w czasie i kosztowna. CELE PROGNOZY ocena wariantów projektów planu pod względem skutków ekonomicznych prognoza jako jeden z elementów decydujących o wyborze ostatecznej wersji miejscowego planu prognoza jako materiał pomocniczy do sporządzenia opinii o projekcie planu przez komisję urbanistyczno architektoniczną Prognoza finansowa według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTU- RY z dnia 26 sierpnia 2003 r. powinna zawierać w szczególności: 1) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36; 89

4 2) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy; 3) wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. Nie oznacza to jednak, że musi ją sporządzać rzeczoznawca majątkowy, ani też czy musi zawierać wyliczenia kwot dotyczących dochodów gminy. Jakby najlepiej nie sporządzać takiej prognozy, to i tak nie jesteśmy w stanie określić dokładnych dochodów i wydatków związanych z uchwaleniem miejscowego planu lub jego zmiany. Najprostszym przykładem jest zmiana funkcji terenu z usług niekomercyjnych na komercyjne. Zazwyczaj pociąga to za sobą zatrudnienie większej lub mniejszej ilości pracowników. Właśnie określenie ilu będzie zatrudnionych, a co za tym idzie jakie będą mieli wynagrodzenie jest nie możliwe do określenia. Możemy oczywiście przyjmować jakieś założenia, wysłuchać przyszłego pracodawcę jakie ma plany, jednak życie to wszystko koryguje. Konsekwencje prawno finansowe mogą powstać w trakcie realizacji ustaleń planu (koszty nabycia terenów na cele publiczne, koszty budowy dróg i infrastruktury technicznej, opłaty adiacenckie, koszty nabycia terenów rozwojowych). W celu przeprowadzenia rachunku ekonomicznego należy uściślić rodzaje kosztów i efektów związanych z rozwojem danego obszaru i podać ich rozmiar wyrażony w pieniądzu (koszty efekty). Należy podkreślić, że celem gospodarki przestrzennej nie jest na ogół maksymalizacja efektu ekonomicznego, podstawą jest uporządkowanie przestrzeni, dobór funkcji do otoczenia z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i krajobrazowych. Mogą to być powody, dla których analiza ekonomiczna będzie niekorzystna, chociaż w większości przypadków dobrze sporządzony plan da nie tylko pozytywne efekty przestrzenne, ale również (możliwe że rozciągnięte w czasie) dobre skutki ekonomiczne. Obliczanie na etapie skutków ekonomicznych jest w dużej mierze ogólne i w dużym przybliżeniu, ponieważ plan miejscowy to jednak nie konkretny projekt budowlany, a dopiero na tym etapie wiemy wszystko i dokładnie o przyszłej inwestycji. Dlatego ocena skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, jeżeli ma być w miarę dokładna, powinna się odbywać dopiero na etapie gotowych koncepcji projektowych. Podsumowując prognoza finansowa skutków ekonomicznych uchwalenia planu nie ma być dokładnym kosztorysem realizacji planu, tylko ma dać ogólne spojrzenie na efekty ekonomiczne ustaleń planu. Prognoza skutków finansowych jest niewątpliwie potrzebna zwłaszcza w dzisiejszej gospodarce rynkowej i różnych obciążeniach finansowych dla gmin. Jednak może ona być prostą metodą, która określi w sposób bardziej lub mniej opisowy, czy budżet gminy straci, czy też zyska na uchwaleniu miejscowego planu lub jego zmiany. 90

5 Prognoza finansowa powinna ujmować wszystkie elementy, które wpływają na budżet gminy. W zależności od obszaru i jego funkcji będą brane różne czynniki pod uwagę. Jeżeli ograniczymy się w prognozie finansowej do podatku od nieruchomości, opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, odszkodowania wynikającego ze spadku wartości lub niemożności korzystania jak w dotychczasowy sposób z nieruchomości, kosztów związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem miejscowego planu, kosztów infrastruktury technicznej, to prognoza ta nie da całego obrazu skutków ekonomicznych. W zależności od rodzaju przekształceń jakie niesie za sobą uchwalenie planu lub jego zmiany, powinien być również wzięty pod uwagę okres jaki obejmie prognoza. Czynniki wpływające na efekty ekonomiczne można podzielić na dwa rodzaje: 1. zyski lub straty związane bezpośrednio z uchwaleniem planu lub jego zmiany: koszty sporządzenia planu lub jego zmiany, różnica w podatku od nieruchomości, dzierżawy, użytkowania wieczystego, skutki finansowe wynikające z art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, 2. zyski lub straty związane z realizacją ustaleń miejscowego planu lub jego zmiany: budowa infrastruktury technicznej podatek od osób fizycznych i prawnych podatek od usług opłaty targowe, sprzedaż lub zakup nieruchomości, zmniejszenie lub wzrost bezrobocia, inne. To niektóre, podstawowe czynniki, jakie wpływają na budżet gminy, a są związane z uchwaleniem a następnie realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Ze względu na różnorodność i odmienność występowania poszczególnych czynników w konkretnej sytuacji wzór zastosowany do tej prognozy jest bardzo ogólny: B = K p + P n ± O ± R p B zmiana budżetu gminy spowodowana uchwaleniem miejscowego planu lub jego zmiany, K p koszty związane ze sporządzeniem planu, P n różnica w podatku od nieruchomości (podatek jaki był pobierany przed uchwaleniem planu lub jego zmiany minus podatek jaki będzie pobierany po uchwaleniu planu lub jego zmiany), O zyski lub straty wynikające z art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym R p koszty i zyski związane z realizacją ustaleń planu lub jego zmiany w określonym czasie (np. 5 lat ), wielkość ta wyraża się wzorem w zależności od potrzeb np.: 91

6 R p = ± P o ± S I +A P o podatek od osób fizycznych i prawnych S różnica w wielkości sumy sprzedaży nieruchomości przed i po uchwaleniu miejscowego planu lub jego zmiany I koszty związane z budową infrastruktury technicznej A opłaty adiacenckie. Bez względu na wynik finansowy, niezbędne jest wyciągnięcie wniosków z obliczeń i analiza skutków społecznych, kulturowych, krajobrazowo-przyrodniczych itd., jakie niosą za sobą ustalenia planu w odniesieniu do stanu istniejącego lub ustalenia zmiany planu w odniesieniu do ustaleń planu. BIBLIOGRAFIA: Cymerman R., Planowanie przestrzenne a szacowanie nieruchomości, Standardy i metody wycen, Czekiel-Świtalska E., Słojewski R., Prognoza skutków finansowych uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, opublikowanego na I Konferencji PSRWN Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych, Gdańsk Czekiel-Świtalska E., Słojewski R., Ekonomiczne skutki w procesie gospodarowania przestrzenią a określenie wartości renty planistycznej, Zachodniopomorska Izba Urbanistów, Szczecin Czekiel-Świtalska E., Renta planistyczna jako dodatkowe źródło dochodów gminy, Materiały na seminarium problemowe, Szczecin, Sawiłow E., Propozycja określania wartości renty planistycznej, Materiały na VII Krajową Konferencją Rzeczoznawców Majątkowych, Poznań Żebrowski W., Renty planistyczne o szacowanie nieruchomości, kwartalnik WYCENA, nr 1/1997. Źróbek S., Krajewska Krajeńska., Wybór wariantu rozwiązań planistycznych w zależności od skutków ekonomicznych uchwalenia i realizacji ustaleń planu miejscowego, Materiały na Konferencję Naukowo-Techniczną PSRWN, Gdańsk

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych TEMAT 8.2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej: Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Rozwoju Regionalnego, Słupsk 06 listopada 2009 r., Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 582, Ekonomiczne problemy usług

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r.

KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 16 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 8 maja 2013 r. Na szesnastym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego obecni

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7.1. Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 17 RZESZÓW 2011 Redakcja: dr hab. prof. UR Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Zmiana przeznaczenia gruntów.

Zmiana przeznaczenia gruntów. Mgr inż. Jan Bielański 2014=10=16 /Spała/ Zmiana przeznaczenia gruntów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.2004.121.1266 ze zm./ 1. Ochrona gruntów polega

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ NA POZIOMIE LOKALNYM

FINANSOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ NA POZIOMIE LOKALNYM STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 37, t. 3 Sławomira Hajduk 1 Politechnika Białostocka FINANSOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ NA POZIOMIE LOKALNYM Streszczenie Artykuł prezentuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie

MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie www.grupazue.pl Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) stanowi memorandum informacyjne w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo