PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl"

Transkrypt

1 PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl Uwaga: prawie kaŝde wymienione dalej polecenie lub parametr moŝna teŝ znaleźć w menu górnym, bocznym i podręcznym oraz w paskach narzędzi Wiadomości wstępne Esc (jedno lub dwukrotne) - bezwarunkowe przerwanie polecenia Wprowadzanie współrzędnych i punktów - wskazanie kursorem - wskazanie punktu charakterystycznego obiektu (tryby lokalizacji) KONiec - punkt końcowy obiektu SYMetria - punkt środkowy obiektu PRZecięcie - skrzyŝowanie dwóch linii, okręgów,... CENtrum - środek okręgu, łuku, elipsy KWAdrant - kwadrant okręgu, łuku, elipsy ( godz. 3, 6, 9, 12 ) PUNkt - lokalizacja punktu narysowanego poleceniem PUNKT BAZa - punkt wstawienia bloku, symbolu, tekstu, atrybutu PROstopadły - punkt obiektu normalny lub prostopadły do wskazanego STYczny - punkt obiektu styczny do wskazanego BLIski - punkt obiektu najbliŝszy wskazanego punktu lub [Shift]+prawy klawisz myszy menu podręczne z trybami lokalizacji - współrzędne: bezwzględne: x, y y (przyrost x i y w stosunku do ostatnio wskazanego punktu) < kąt (odległość i kąt od ostatnio wskazanego punktu) Ustawienia parametrów pracy z kursorem Klawisze funkcyjne F1 - pomoc F2 - przełączanie między ekranem graficznym i tekstowym F6 - włączenie / wyłączenie śledzenia wartości współrzędnych kursora F7 - włączenie / wyłączenie siatki pomocniczej F8 - włączenie / wyłączenie kreślenia prostopadłego (orto) F9 - włączenie / wyłączenie skokowego ruchu kursora Siatka ustawianie parametrów siatki pomocniczej Skok ustawianie parametrów skokowego ruchu kursora Oglądanie rysunku Powiększanie / pomniejszanie ZOOM Okno ZOOM Wszystko ZOOM Poprzedni ZOOM Dynam Przesuwanie NFRAGM przesunięcie OdświeŜanie rysunku PRZERYS REGENeracja - wybór widocznego fragmentu przy pomocy okna - cały rysunek widoczny na ekranie - poprzedni stopień powiększenia - wybór oknem o zmiennej wielkości, lewy klawisz myszy przełącza między wielkości okna a przesuwaniem okna, prawy klawisz - potwierdzenie wybranego okna - przesunięcie rysunku (np. w postaci dwóch punktów wyznaczających wektor przesunięcia ) - usunięcie pomocniczych punktów (znaczników), przerysowanie obiektów na ekranie - odtworzenie obiektów na ekranie zgodnie zaktualnymi ustawieniami dotyczącymi sposobu rysowania AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 25

2 Warstwy polecenie WARSTWA uruchamia okno dialogowe sterujące wykorzystaniem warstw na rysunku - widoczna / ukryta (ukrytej warstwy nie widać na rysunku) - odblokowana / zablokowana (zablokowanej warstwy nie widać na rysunku) - odblokowana / zablokowana w aktualnej rzutni (warstwy nie widać w wybranej rzutni) - otwarta / zamknięta (obiekty na warstwie są chronione przed zmianami) Wybrane elementy rysunku LINIA - linia łamana (odcinki prostej) Oznaczenia / Opcje: określ pierwszy punkt określ następny punkt Z (zamknij) - pierwszy punkt - kolejny punkt (końce kolejnych odcinków) - domknięcie wielokąta C (cofaj) - rezygnacja z ostatniego odcinka MoŜliwe sposoby określania odcinka łamanej: określ pierwszy punkt <Enter> - nawiązanie do poprzedniej łamanej określ następny punkt <Enter> - zakończenie łamanej określ następny punkt Z - zakończenie z domknięciem Polecenie RLSKALA zmienia skalę linii przerywanych (wszystkich na rysunku) OKRĄG Oznaczenia / Opcje: Środek - środek okręgu promień - długość promienia okręgu D (średnica) - długość średnicy okręgu MoŜliwe sposoby określania okręgu: Ś, R (środek, promień) Ś, D (środek, średnica) 2P (końce średnicy) 3P (trzy punkty okręgu) SSR (dwa obiekty styczne, promień) ŁUK Oznaczenia / Opcje: P (Początek) - punkt początkowy łuku O (środek) - środek okręgu, którego fragmentem jest łuk N (koniec) - punkt końcowy łuku R (promień) - długość promienia łuku K (Kąt) - kat rozwarcia łuku I (cięciwa) - długość cięciwy łuku W (zwrot) - kierunek stycznej do początku łuku ELIPSA MoŜliwe sposoby określania elipsy: - początek i koniec pierwszej półosi, długość drugiej półosi - środek elipsy, koniec osi, długość drugiej półosi WIELOBOK MoŜliwe sposoby określania wieloboku: - liczba boków, środek, W/O (wpisany w okrąg / opisany na okręgu), promień okręgu - B (bok), początek boku, koniec boku AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 26

3 OBSZAR (wypełnione czworokąty i trójkąty) MoŜliwe sposoby określania fragmentów obszaru: - pierwszy fragment: cztery punkty - czworokąt lub trzy punkty i <Enter> - trójkąt - następne fragmenty: dwa punkty - czworokąt lub jeden punkt i <Enter> - trójkąt PIERŚCIEŃ pierwszy pierścień: następny taki sam pierścień: koniec rysowania pierścieni: PLINIA - polilinia Oznaczenia / Opcje: określ punkt początkowy C (cofaj) S (szerokość) P (Połowa szer) tryb odcinek: następny punkt D (długość) Z (zamknij) U (łuk) tryb łuk: koniec łuku D (Drugi pkt) O (środek) T (kąt) D (długość) R (promień) W (zwrot) Z (Zamknij L (Linia) dwie średnice i środek, środek <Enter> - pierwszy punkt polilinii - rezygnacja z ostatniego segmentu polilinii - podanie szerokości początkowej i końcowej aktualnie rysowanego segmentu - jak S ale dla połowy szerokości - kolejny punkt (końce kolejnych odcinków lub łuków) - długość odcinka (rysowanego z utrzymaniem poprzedniego kierunku) - domknięcie polilinii odcinkiem - przejście w tryb rysowania łuków - koniec łuku stycznego w swoim początku do końca poprzedniego segmentu - drugi punkt łuku nie stycznego do poprzedniego segmentu - środek łuku - kąt łuku - długość łuku - promień łuku - kierunek stycznej w punkcie początkowym łuku - domknięcie polilinii łukiem - przejście w tryb rysowania odcinków SZKICUJ Oznaczenia / Opcje: Progowa wartość zapisu P (Pióro) I (koniec) R (Rezygnuj) Z (Zapisz) U (Usuń) D (Dołącz) Zmienna SKPOLY = 0 SKPOLY = 1 - długość najkrótszego odcinka linii szkicu - opuszczenie / podniesienie pióra - zapis i koniec szkicowania - koniec szkicowania bez zapisu - zapis i kontynuacja szkicowania - usunięcie linii tymczasowych - dołączenie do poprzedniego punktu - szkic będzie łamaną (jak LINIA) - szkic będzie polilinią (tworzy całość) AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 27

4 Wybrane polecenia edycyjne Wybieranie obiektów do edycji (teŝ polecenie WYBIERZ) wybór obiektów celownikiem O (Okno) Z (przeciecie) OW ZW K (Krawędź) S (ostatni) P (Poprzedni) D (Dodaj) U (Usuń) C (Cofnij) - wybór wszystkich obiektów w całości zawartych w oknie - wszystko co zahacza o okno - wszystko zawarte w wieloboku - wszystko co zahacza o wielobok - wszystko co zahacza o krawędź - ostatnio wybrany pojedynczy obiekt - obiekty wybrane poprzednio - wskazane obiekty dodać do listy wybranych - wskazane obiekty usunąć z listy wybranych - rezygnacja z ostatnio wskazanego obiektu WYMAś kasowanie wybranych obiektów Powielanie obiektów KOPIUJ wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> gdy ma powstać więcej kopii W, <Enter> wskazać wektor przesunięcia (punkt bazowy i końcowy lub współrzędne wektora) SZYK - uporządkowane wielokrotne kopiowanie wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> szyk Prostokątny: kopie w wierszach i kolumnach podać liczbę wierszy i kolumn odległości między wierszami i odległości między kolumnami lub dwa punkty określające odległości wierszami i kolumn szyk Kołowy: kopie wzdłuŝ okręgu lub łuku podać: środek łuku lub okręgu liczbę kopii (wraz z oryginałem) kąt do wypełnienia kopiami czy obiekt ma być obracany w czasie kopiowania ODSUŃ - tworzenie kopii równoległej podać odległość odsunięcia lub punkt przez który ma przejść kopia wybrać obiekt do odsunięcia, wskazać w którą stronę odsuwać LUSTRO - tworzenie kopii symetrycznej wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> wskazać dwa punkty na osi symetrii Czy kasować oryginał (T / N ) Zmiana połoŝenia obiektów PRZESUŃ wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> wskazać wektor przesunięcia (punkt bazowy i końcowy) AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 28

5 OBRÓT wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> wskazać środek obrotu, wskazać kąt obrotu Zmiana kształtu obiektów PRZERWIJ - rozdzielenie na części lub wycięcie fragmentu MoŜliwe sposoby uŝycia: - 1 punkt - podział obiektu w punkcie wyboru (z klawiatury: <Enter> ) - wybór, 1 punkt - wybór obiektu, wskazanie punktu podziału (z klawiatury: wybór, P, <Enter>) - 2 punkty - wycięcie fragmentu między wskazanymi punktami (z klawiatury: wybór, wskazanie) - wybór, 2 punkty - wycięcie fragmentu między dwoma punktami wcześniej wybranego obiektu (z klawiatury: wybór, P, wskazanie, wskazanie) UTNIJ - utnij poza linią graniczną wybrać jeden lub wiele obiektów składających się na krawędź cięcia (linia graniczna), <Enter> wskazać wystające poza krawędź cięcia fragmenty obiektów do ucięcia wybór obiektu przy wciśniętym [Shift] przełącza w tryb WydłuŜ WYDŁUś - przedłuŝenie do linii granicznej wybrać jeden lub wiele obiektów składających się na krawędź (linia graniczna), <Enter> wskazać obiekty do wydłuŝenia wybór obiektu przy wciśniętym [Shift] przełącza w tryb ROZCIĄGNIJ - rozciąganie bez przerwania ciągłości wybrać jeden lub wiele obiektów składających się na przesuwany fragment rysunku (wybierać przy pomocy okna typu Z), <Enter> wskazać wektor przesunięcia (punkt bazowy i końcowy lub współrzędne wektora) ZAOKRĄGL - zaokrąglenie naroŝników - ustalenie promienia zaokrąglenia: R, <Enter>, wielkość promienia - zaokrąglenie: wybrać dwie linie naroŝnika lub polilinię sterowanie ucinaniem odcinków przy naroŝniku: U, <Enter>, Z lub B (Z ucinaniemu / Bez ucinania), <Enter> FAZUJ - fazowanie naroŝników - ustalenie wielkości fazowania: F, <Enter>, wielkość fazy wzdłuŝ pierwszej linii, wielkość fazy wzdłuŝ drugiej linii lub T (kąt), <Enter>, wielkość fazy wzdłuŝ pierwszej linii, kąt fazy w stosunku do pierwszej linii - fazowanie: wybrać dwie linie naroŝnika lub polilinię sterowanie ucinaniem odcinków przy naroŝniku: U, <Enter>, Z lub B (Z ucinaniemu / Bez ucinania), <Enter> AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 29

6 Kreskowanie GKRESKUJ Wzór kreskowania - z biblioteki gotowych wzorów (standardowych) wybrać wzór podać skalę, kąt - uŝytkownika podać odstępy między kreskami, kąt określić czy kreski na krzyŝ Kreskowanie rozbite określić, czy kreskowanie ma być zbiorem pojedyńczych kresek, czy ma stanowić całość Kreskowanie zespolone określić, czy kreskowanie ma nadąŝać za zmianami granicy kreskowania Obwiednia (granica kreskowania) WskaŜ punkty - poprzez wskazanie punktu wewnątrz zamkniętego obszaru kreskowania Wybierz obiekty - poprzez wybór obiektów składających się na obwiednię Sposoby określania obszaru kreskowania gdy linie go ograniczające przecinają się: pierwszy sposób: rozerwać poleceniem PRZERWIJ wszystkie linie ograniczające obszar kreskowania we wszystkich punktach ich wzajemnych przecięć, po rozerwaniu wybrać jako granice obszaru kreskowania odpowiednie fragmenty rozerwanych linii drugi sposób: przejść na inna warstwę, np. KRESKOWANIE obwieść na niej kontur granic obszaru kreskowaniu komendą PLINIA wybrać polilinię jako granicę obszaru kreskowania Teksty TEKST - napis Oznaczenia /Opcje początek napisu we wskazanym punkcie W - wyrównywanie tekstu (justyfikacja) styl - określenie stylu tekstu Sposoby wyrównywania napisu: Dopas - między wskazanymi punktami z automatycznie dobraną szerokością i wysokością liter WStaw - między wskazanymi punktami z automatycznie dobraną szerokością i zadaną wysokością liter Symetr - centrowany poziomo względem punktu środkowego Centr - wycentrowany poziomo i pionowo względem punktu środkowego Prawo - wyrównany do prawego brzegu sposoby wyrównywanie napisu w prostokącie w oparciu o punkt: GL - górny lewy GS - górny środkowy GP - górny prawy CL - środkowy lewy CS - środkowy środkowy CP - środkowy prawy DL - dolny lewy DS - dolny środkowy DP - dolny prawy AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 30

7 Kody kontrolne określające wygląd napisu lub znaki specjalne %%O włączenie/wyłączenie nadkreślenia napisu %%U włączenie/wyłączenie podkreślenia napisu %%C znak średnicy %%D znak stopnia o %%P znak plus/minus ± %%n znak o kodzie ASCII n MoŜliwe sposoby określania napisu: - wskazać pkt początkowy napisu, wysokość liter, kąt obrotu napisu, napis - W, sposób wyrównania (SY/C/P/GL/GS/GP/CL/CS/CP/DL/DS/DP), wskazać pkt, wysokość liter, kąt obrotu, napis - W, D, wskazać dwa punkty, napis - W, WS, wskazać dwa punkty, wysokość liter, napis - <Enter>, napis - napis będzie pod poprzednim z parametrami napisu poprzedniego - T, nazwa stylu - wybranie stylu napisu a następnie moŝna zastosować jeden z poprzednich sposobów określenia napisu DTEKST - napis z rysowaniem liter bezpośrednio na rysunku Oznaczenia / Opcje / Sposób określania napisu - tak samo jak w komendzie TEKST Jedna komenda DTEKST umoŝliwia umieszczenie wielu napisów w róŝnych wskazanych miejscach rysunku WTEKST - napis z zaawansowaną edycją Wskazać prostokątny obszar, zgłasza się edytor tekstu umoŝliwiający tworzenie wielowierszowych napisów z zaawansowanymi moŝliwościami formatowania. STYL - definiowanie / modyfikacja stylu wprowadzanych napisów Polecenie STYL uruchamia okno dialogowe umoŝliwiające tworzenie nowych i korygowanie istniejących styli. Dla określenia stylu podać kolejno: - nazwę stylu - nazwę zbioru z definicją czcionki - wysokość =0 gdy róŝne napisy w tym stylu mogą mieć róŝne wysokości - współczynnik szerokości >1 litery szerokie, <1 litery wąskie - kąt pochylenia litery >0 pochylone do przodu, < 0 do tyłu - wstecz (Tak / Nie) Tak - napisy będą lustrzanym odbiciem oryginału - odwrócony (Tak / Nie) Tak - napisy będą ' do góry nogami ' - pionowy (Tak / Nie) Tak - napisy będą pionowe, litery jedna pod drugą MTEKST - zastąpienie napisów prostokątem Oznaczenia/Opcje: Tak - zamiast napisów prostokąty Nie - napisy w pełnej postaci Uwaga: Efekt działania MTEKST widać na rysunku po regeneracji ( polecenie REGEN ) AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 31

8 Wymiarowanie Wymiar Wymiar1 - wejście w tryb wymiarowania dla wprowadzenia wielu wymiarów - wejście w tryb wymiarowania dla wprowadzenia jednego wymiaru Wymiarowanie liniowe POZiomy - wymiar poziomy PIOnowy - wymiar pionowy NORmalny - wymiar dopasowany ( równoległy do wymiarowanego odcinka ) 1. wskazać oba końce odcinka do zwymiarowania lub <Enter> i wskazać odcinek celownikiem 2. wskazać połoŝenia linii wymiarowej 3. wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst OBRócony - wymiar obrócony ( nierównoległy do wymiarowanego odcinka ) 1. wpisać kąt nachylenia linii wymiarowej 2. wskazać oba końce odcinka do zwymiarowania lub <Enter> i wskazać odcinek celownikiem 3. wskazać połoŝenia linii wymiarowej 4. wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst BAZA SZEregowy - łańcuch wymiarowy od linii bazowej - łańcuch wymiarowy ciągły Wymiarowanie kątów Kątowy - wymiar kątowy Wymiarowanie średnicy i promienia 1. wprowadzić pierwszy wymiar jako POZiomy lub PIOnowy 2. wybrać opcję BAZa lub SZEregowy 3. wskazać koniec następnego odcinka do zwymiarowania 4. wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst 5. powtarzać 3. i 4. aŝ do skończenia łańcucha wymiarowego 6. <Enter> - zakończenie łańcucha 1.wskazać celownikiem dwa odcinki między którymi jest kąt do zwymiarowania 2.wskazać połoŝenia łuku wymiarowego 3.wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst 4.wskazać połoŝenia tekstu wymiarowego Średnica PROmień - wymiarowanie średnicy okręgu lub łuku - wymiarowanie promienia okręgu lub łuku 1. wskazać celownikiem okrąg lub łuk w punkcie do którego ma dochodzić linia wymiarowa 2. wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 32

9 Zaznaczanie środka okręgu lub łuku CENtrum - zaznaczenie krzyŝem środka wskazanego celownikiem okręgu lub łuku Rysowanie odnośnika Wielkość krzyŝa jest ustalana przy pomocy zmiennej DIMCEN DIMCEN > 0 - krzyŝ z dwóch przecinających się odcinków DIMCEN < 0 - krzyŝ z dwóch przecinających się odcinków i linii dodatkowych LOdnies - rysowanie odnośnika z tekstem Inne 1. wskazać punkt początkowy odnośnika 2. wskazać kolejne punkty odnośnika 3. <Enter> 4. wpisać tekst i <Enter> C - anulowanie ostatniego wymiarowania STyl - wybór stylu napisów wymiarowych ( jak w komendzie TEKST ) Zmienne wymiarowe Stan - wyświetlenie informacji o aktualnych wartościach zmiennych wymiarowych Zmień - zmiana wartości zmiennej wymiarowej ( podać nazwę zmiennej i nową wartość ) Wybrane zmienne wymiarowe: (zmieniać przed postawieniem wymiaru) DIMASO Tak / Nie - wartości wymiaru moŝe się zmieniać przy zmianach zwymiarowanych obiektów - tylko gdy w trakcie wprowadzania wymiaru wartość podpowiedziana została zaakceptowana DIMASZ - wielkość strzałki wymiarowej DIMCEN - wielkość krzyŝa oznaczającego środek okręgu lub łuku DIMDLI - odległość wymiarowych linii równoległych przy rysowaniu bazowego łańcucha wymiarowego DIMEXE - długość odcinków przedłuŝających linie odnoszące DIMSE1, DIMSE2 Tak / Nie - dla Tak odpowiednio pierwsza lub druga linia odnosząca nie jest rysowana DIMSHO Tak / Nie - wartości wymiaru zmienia się po poleceniu ROZCIĄGNIJ DIMTAD Tak / Nie - napis wymiarowy jest nad linią wymiarową DIMTIX Tak / Nie - napis wymiarowy jest : dla (Tak) - między liniami odnoszącymi, dla (Nie) - obok linii odnoszącej DIMTSZ = 0 - strzałki wymiarowe > 0 - ukośne kreski o wielkości DIMTSZ DIMTXT - wysokość napisów wymiarowych AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 33

10 Wybrane modyfikacje elementów rysunku SKALA - zmiana wielkości obiektu MoŜliwe sposoby określania zmiany wielkości obiektu: - wybrać obiekty, wskazać punkt bazowy, podać współczynnik skali - wybrać obiekty, wskazać punkt bazowy, D, <Enter>, wskazać dwa odcinki których stosunek wyznacza współczynnik skali EDPLIN - modyfikacja polilinii Oznaczenia /Opcje Z (Zamknij) - zamknięcie polilinii O (Otwórz) - otwarcie polilinii zamkniętej opcją Zamknij D (Dołącz) - dołączenie do polilinii odcinków lub łuków przylegających do niej S (Szer) - zmiana szerokości wszystkich segmentów polilinii E (Edwierzch) - podmenu modyfikacji wierzchołków K (Krzywa) - zastąpienie polilinii krzywą gładką przechodzącą przez wszystkie wierzchołki J (splajn) - zastąpienie polilinii krzywą gładką przechodzącą przez początek i koniec polilinii P (Plinia) - rezygnacja ze zmian po opcji Krzywa lub splajn C (Cofaj) - rezygnacja z ostatniej zmiany [Enter] - zakończenie EDPLIN Modyfikacja wierzchołków polilinii (opcja Edwierzch) - aktywny wierzchołek jest oznaczony znakiem X N (Nast) - przesunięcie znaku X do następnego wierzchołka P (Poprz) - przesunięcie znaku X do poprzedniego wierzchołka R (Rozłącz) - usunięcie fragmentu polilinii: 1. ustawić znak X na początku usuwanego fragmentu, 2. wybrać opcję Rozłącz 3. ustawić znak X na końcu usuwanego fragmentu 4. wybrać opcję Realizuj D (Dodaj) - wstawienie nowego wierzchołka za aktywnym Z (pzesuń) - przesunięcie aktywnego wierzchołka w nowe połoŝenie O (prostuj) - zastąpienie fragmentu polilinii jednym odcinkiem 1. ustawić znak X na początku prostowanego fragmentu, 2. wybrać opcję prostuj 3. ustawić znak X na końcu prostowanego fragmentu 4. wybrać opcję Realizuj T (styczna) - zaznaczenie dla aktywnego wierzchołka kierunku, kierunek ten będzie kierunkiem stycznym uwzględnionym przy prowadzeniu krzywej po wybraniu opcji Krzywa S (Szer) - zmiana szerokości odcinka zaczynającego się od aktywnego wierz. I (koniec) - zakończenie Edwierzch - powrót do EDPLIN AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 34

11 Zmień - modyfikacja własności obiektu Oznaczenia / Opcje : C (Cechy) - zmiana cechy Modyfikacja cech obiektów : dla wskazanego obiektu moŝna zmienić: K (Kolor) - kolor obiektu A (warstwa) - warstwę na której leŝy obiekt L (rodzaj Linii) - typ linii obiektu P (Poziom) - poziom na którym jest obiekt G (Grubość) - grubość wzdłuŝ osi OZ (wysokość obiektu) R (Rlskala) - skala linii przerywanej Modyfikacja połoŝenia punktów : dla wskazanego obiektu moŝna zmienić: Odcinek - połoŝenie końca odcinka Okrąg - promień okręgu Blok - połoŝenie i kąt obrotu bloku Napis - połoŝenie, wysokość, styl, kąt obrotu, treść ZMCECHY - modyfikacja cech obiektów (polecenie wycofywane, nie będzie dostępne w kolejnych wersjach programu AutoCAD). MoŜliwości takie same jak dla komendy ZMIEŃ z opcją Cechy ROZBIJ - zastąpienie obiektu złoŝonego przez jego elementy składowe MoŜliwość rozbicia na elementy składowe następujących typów obiektów: Polilinia - odcinki polilinii tracą szerokość Blok Wymiar Kreskowanie Anulowanie wprowadzonych komend C - odwołanie ostatniej komendy COFAJ - odwołanie szeregu komend Oznaczenia /Opcje liczba - liczba komend do odwołania Z (Zaznacz) - zaznaczenie stanu rysunku jako tego, do którego moŝna powrócić przy pomocy komendy COFAJ z opcją Wróć W (Wróć) - powrót do stanu rysunku zaznaczonego opcją Zaznacz P (Początek) - początek grupowania komend I (koiiec) - koniec grupowania komend - komendy wprowadzone po Cofaj/Grupuj a przed Cofaj/Koniec moŝna odwołać tak, jakby były jedną komendą A (Auto) - Tak / Nie jeŝeli wybrane jest Tak to kaŝda opcja wybrana z menu jest traktowana przy odwołaniu jak jedna komenda T (Tryb) - kontrola moŝliwości anulowania komend = WSzystko - da się anulować wszystkie komendy = Nic - komend nie moŝna anulować = Raz - moŝna anulować tylko ostatnią komendę ODTWÓRZ - odwołanie ostatniej komendy COFAJ AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 35

12 Bloki BLOK - zdefiniuj blok dostępny w jednym rysunku NaleŜy kolejno podać: - Nazwa bloku - Punkt bazowy wstawienia bloku - wybrać obiekty składające się na blok PISZBLOK - zapis bloku na dysku NaleŜy kolejno podać: - nazwę bloku - nazwę zbioru dyskowego WSTAW- wstaw blok NaleŜy podać: - nazwa bloku - punkt wstawienia bloku - współczynnik skali w kierunku X - współczynnik skali w kierunku Y ujemne wartości wsp. skali dają lustrzane odbicie bloku - kąt obrotu bloku WWSTAW - wielokrotne wstawienie bloku Połączenie komendy WSTAW i SZYK (jako tablicy prostokątnej) Wszystkie bloki wstawione komendą WWSTAW są jedną całością. Nie da się ich rozbić poleceniem ROZBIJ BAZA - określenie punktu wstawienia dla całego rysunku jako bloku Szablony PODZIEL - wstaw wzdłuŝ szablonu zadaną liczbę punktów lub bloków Szablonem moŝe być Odcinek, Okrąg, Łuk, Polilinia NaleŜy kolejno: - wybrać szablon - podać na ile segmentów ma być podzielony szablon - podać nazwą bloku do wstawienia w punktach podziału - Tak/Nie - czy blok ma być obrócony tak by był dopasowany do kierunku szablonu w miejscu wstawienia ZMIERZ - wstaw wzdłuŝ szablonu punkty lub bloki w zadanych odległościach Szablonem moŝe być Odcinek, Okrąg, Łuk, Polilinia NaleŜy kolejno: - wybrać szablon - podać odległość między punktami wstawienia - podać nazwą bloku do wstawienia w punktach podziału - Tak/Nie - czy blok ma być obrócony tak by był dopasowany do kierunku szablonu w miejscu wstawienia AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 36

13 Filtry.x - ze wskazanego punktu wybiera współrzędną x.y - ze wskazanego punktu wybiera współrzędną y.z - ze wskazanego punktu wybiera współrzędną z.xy - ze wskazanego punktu wybiera współrzędne xy.xz.yz - ze wskazanego punktu wybiera współrzędne xz - ze wskazanego punktu wybiera współrzędne yz pozostałe współrzędne naleŝy podać oddzielnie, np. z klawiatury Układy współrzędnych LUW - ustaw lokalny układ współrzędnych Oznaczenia/Opcje Nowy początek - wskazanie początku układu współrzędnych, orientacja osi bez zmian Ośz - wskazanie początku układu współrzędnych i orientacji osi Z 3punkty - początek układu, kierunek osi X, orientacja osi Y obiekt - układ związany ze wskazanym obiektem widok - układ prostopadły do kierunku patrzenia X/Y/Z - obrót układu współrz. wokół wybranej osi o podany kąt Globalny - powrót do globalnego układu współrzędnych Poprz - powrót do poprzedniego układu współrzednych zapisz - zapis układu współrzędnych pod podaną nazwą Wywołaj - odtworzenie układu zapisanego pod podaną nazwą Usuń - usunięcie zapisanego pod podaną nazwą układu współrzędnych? - lista zapisanych układów współrzędnych LUWSYMB - ustaw znacznik układu współrzędnych Oznaczenia/Opcje Tak/Nie - włączenie / wyłączenie widoczności znacznika Wszystkie - operacje na znacznikach we wszystkich rzutniach (oknach rysunkowych) Początek - znacznik w początku układu współrzędnych Róg - znacznik zawsze w lewym dolnym rogu ekranu RZUTNIE - ustaw konfigurację rzutni polecenie działa tylko w przestrzeni modelu TILEMODE - przełącznik obszar papieru / obszar modelu TILEMODE = 1 - obszar modelu TILEMODE = 0 - obszar papieru WWIDOK - rzutnie w obszarze papieru Oznaczenia/Opcje Tak/Nie - włączenie / wyłączenie widoczności wybranej rzutni Ukryj - chowanie linii niewidocznych w rzutniach podczas wydruku Dopasuj - tworzy rzutnię dopasowaną do wymiarów ekranu 2 / 3 /4 - tworzy układy 2, 3, 4 rzutni Wywołaj - odtwarza w obszarze papieru układ rzutni z obszaru modelu określ naroŝnik - definiuje nową rzutnie przez wskazanie jej dwóch rogów AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 37

14 MODEL - uaktywnienie wnętrza rzutni w obszarze papieru PAPIER - uaktywnienie otoczenia rzutni w obszarze papieru RWARSTWA - warstwy w rzutniach Oznaczenia/Opcje? `- informacje o zablokowanych warstwach w wybranej rzutni Zablok - zablokowanie warstw w wybranych rzutniach Odblok - odblokowanie warstw w wybranych rzutniach Stand - aktualizowanie widoczności warstw w rzutni zgodnie ze stanem domyślnym Nzablok zstand - tworzy nowe warstwy - ustalanie domyślnego stanu widoczności warstw w nowo tworzonych rzutniach MVSETUP - przygotowanie obszaru papieru Oznaczenia/Opcje Dopasuj - dopasowuje widok w rzutniach utwórz - tworzy nową konfigurację rzutni skaluj - ustala współczynnik skali dla rzutni Opcje - opcje rzutni tabelka - tworzy standardową tabliczkę Cofaj - odwołuje ostatnią operację AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 38

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI

MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI MicroStation 5.0 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 I. OPIS ELEMENTÓW EKRANU I OKNA MICROSTATION MANAGER... 3 II. OPERACJE PODSTAWOWE NA PLIKU PROJEKTOWYM... 4 III. INFORMACJE PODRĘCZNE... 4 IV. POLECENIA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Modelowania Przestrzennego

Laboratorium Modelowania Przestrzennego Laboratorium Modelowania Przestrzennego Skrypt Krzysztof Skabek, Piotr Łab edz Politechnika Krakowska 2011 2 Spis treści 1 Przetwarzanie w środowisku MATLAB 5 2 Repetytorium algebry liniowej 7 3 Modele

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Lokale MMSoft 1 SPIS TREŚCI LOKALE... 1 SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 START... 5 FUNKCJE STANDARDOWE... 7 DOSTĘP... 11 USTAWIENIA... 14 SŁOWNIKI... 19 DANE OBIEKTÓW... 26

Bardziej szczegółowo