PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl"

Transkrypt

1 PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl Uwaga: prawie kaŝde wymienione dalej polecenie lub parametr moŝna teŝ znaleźć w menu górnym, bocznym i podręcznym oraz w paskach narzędzi Wiadomości wstępne Esc (jedno lub dwukrotne) - bezwarunkowe przerwanie polecenia Wprowadzanie współrzędnych i punktów - wskazanie kursorem - wskazanie punktu charakterystycznego obiektu (tryby lokalizacji) KONiec - punkt końcowy obiektu SYMetria - punkt środkowy obiektu PRZecięcie - skrzyŝowanie dwóch linii, okręgów,... CENtrum - środek okręgu, łuku, elipsy KWAdrant - kwadrant okręgu, łuku, elipsy ( godz. 3, 6, 9, 12 ) PUNkt - lokalizacja punktu narysowanego poleceniem PUNKT BAZa - punkt wstawienia bloku, symbolu, tekstu, atrybutu PROstopadły - punkt obiektu normalny lub prostopadły do wskazanego STYczny - punkt obiektu styczny do wskazanego BLIski - punkt obiektu najbliŝszy wskazanego punktu lub [Shift]+prawy klawisz myszy menu podręczne z trybami lokalizacji - współrzędne: bezwzględne: x, y y (przyrost x i y w stosunku do ostatnio wskazanego punktu) < kąt (odległość i kąt od ostatnio wskazanego punktu) Ustawienia parametrów pracy z kursorem Klawisze funkcyjne F1 - pomoc F2 - przełączanie między ekranem graficznym i tekstowym F6 - włączenie / wyłączenie śledzenia wartości współrzędnych kursora F7 - włączenie / wyłączenie siatki pomocniczej F8 - włączenie / wyłączenie kreślenia prostopadłego (orto) F9 - włączenie / wyłączenie skokowego ruchu kursora Siatka ustawianie parametrów siatki pomocniczej Skok ustawianie parametrów skokowego ruchu kursora Oglądanie rysunku Powiększanie / pomniejszanie ZOOM Okno ZOOM Wszystko ZOOM Poprzedni ZOOM Dynam Przesuwanie NFRAGM przesunięcie OdświeŜanie rysunku PRZERYS REGENeracja - wybór widocznego fragmentu przy pomocy okna - cały rysunek widoczny na ekranie - poprzedni stopień powiększenia - wybór oknem o zmiennej wielkości, lewy klawisz myszy przełącza między wielkości okna a przesuwaniem okna, prawy klawisz - potwierdzenie wybranego okna - przesunięcie rysunku (np. w postaci dwóch punktów wyznaczających wektor przesunięcia ) - usunięcie pomocniczych punktów (znaczników), przerysowanie obiektów na ekranie - odtworzenie obiektów na ekranie zgodnie zaktualnymi ustawieniami dotyczącymi sposobu rysowania AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 25

2 Warstwy polecenie WARSTWA uruchamia okno dialogowe sterujące wykorzystaniem warstw na rysunku - widoczna / ukryta (ukrytej warstwy nie widać na rysunku) - odblokowana / zablokowana (zablokowanej warstwy nie widać na rysunku) - odblokowana / zablokowana w aktualnej rzutni (warstwy nie widać w wybranej rzutni) - otwarta / zamknięta (obiekty na warstwie są chronione przed zmianami) Wybrane elementy rysunku LINIA - linia łamana (odcinki prostej) Oznaczenia / Opcje: określ pierwszy punkt określ następny punkt Z (zamknij) - pierwszy punkt - kolejny punkt (końce kolejnych odcinków) - domknięcie wielokąta C (cofaj) - rezygnacja z ostatniego odcinka MoŜliwe sposoby określania odcinka łamanej: określ pierwszy punkt <Enter> - nawiązanie do poprzedniej łamanej określ następny punkt <Enter> - zakończenie łamanej określ następny punkt Z - zakończenie z domknięciem Polecenie RLSKALA zmienia skalę linii przerywanych (wszystkich na rysunku) OKRĄG Oznaczenia / Opcje: Środek - środek okręgu promień - długość promienia okręgu D (średnica) - długość średnicy okręgu MoŜliwe sposoby określania okręgu: Ś, R (środek, promień) Ś, D (środek, średnica) 2P (końce średnicy) 3P (trzy punkty okręgu) SSR (dwa obiekty styczne, promień) ŁUK Oznaczenia / Opcje: P (Początek) - punkt początkowy łuku O (środek) - środek okręgu, którego fragmentem jest łuk N (koniec) - punkt końcowy łuku R (promień) - długość promienia łuku K (Kąt) - kat rozwarcia łuku I (cięciwa) - długość cięciwy łuku W (zwrot) - kierunek stycznej do początku łuku ELIPSA MoŜliwe sposoby określania elipsy: - początek i koniec pierwszej półosi, długość drugiej półosi - środek elipsy, koniec osi, długość drugiej półosi WIELOBOK MoŜliwe sposoby określania wieloboku: - liczba boków, środek, W/O (wpisany w okrąg / opisany na okręgu), promień okręgu - B (bok), początek boku, koniec boku AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 26

3 OBSZAR (wypełnione czworokąty i trójkąty) MoŜliwe sposoby określania fragmentów obszaru: - pierwszy fragment: cztery punkty - czworokąt lub trzy punkty i <Enter> - trójkąt - następne fragmenty: dwa punkty - czworokąt lub jeden punkt i <Enter> - trójkąt PIERŚCIEŃ pierwszy pierścień: następny taki sam pierścień: koniec rysowania pierścieni: PLINIA - polilinia Oznaczenia / Opcje: określ punkt początkowy C (cofaj) S (szerokość) P (Połowa szer) tryb odcinek: następny punkt D (długość) Z (zamknij) U (łuk) tryb łuk: koniec łuku D (Drugi pkt) O (środek) T (kąt) D (długość) R (promień) W (zwrot) Z (Zamknij L (Linia) dwie średnice i środek, środek <Enter> - pierwszy punkt polilinii - rezygnacja z ostatniego segmentu polilinii - podanie szerokości początkowej i końcowej aktualnie rysowanego segmentu - jak S ale dla połowy szerokości - kolejny punkt (końce kolejnych odcinków lub łuków) - długość odcinka (rysowanego z utrzymaniem poprzedniego kierunku) - domknięcie polilinii odcinkiem - przejście w tryb rysowania łuków - koniec łuku stycznego w swoim początku do końca poprzedniego segmentu - drugi punkt łuku nie stycznego do poprzedniego segmentu - środek łuku - kąt łuku - długość łuku - promień łuku - kierunek stycznej w punkcie początkowym łuku - domknięcie polilinii łukiem - przejście w tryb rysowania odcinków SZKICUJ Oznaczenia / Opcje: Progowa wartość zapisu P (Pióro) I (koniec) R (Rezygnuj) Z (Zapisz) U (Usuń) D (Dołącz) Zmienna SKPOLY = 0 SKPOLY = 1 - długość najkrótszego odcinka linii szkicu - opuszczenie / podniesienie pióra - zapis i koniec szkicowania - koniec szkicowania bez zapisu - zapis i kontynuacja szkicowania - usunięcie linii tymczasowych - dołączenie do poprzedniego punktu - szkic będzie łamaną (jak LINIA) - szkic będzie polilinią (tworzy całość) AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 27

4 Wybrane polecenia edycyjne Wybieranie obiektów do edycji (teŝ polecenie WYBIERZ) wybór obiektów celownikiem O (Okno) Z (przeciecie) OW ZW K (Krawędź) S (ostatni) P (Poprzedni) D (Dodaj) U (Usuń) C (Cofnij) - wybór wszystkich obiektów w całości zawartych w oknie - wszystko co zahacza o okno - wszystko zawarte w wieloboku - wszystko co zahacza o wielobok - wszystko co zahacza o krawędź - ostatnio wybrany pojedynczy obiekt - obiekty wybrane poprzednio - wskazane obiekty dodać do listy wybranych - wskazane obiekty usunąć z listy wybranych - rezygnacja z ostatnio wskazanego obiektu WYMAś kasowanie wybranych obiektów Powielanie obiektów KOPIUJ wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> gdy ma powstać więcej kopii W, <Enter> wskazać wektor przesunięcia (punkt bazowy i końcowy lub współrzędne wektora) SZYK - uporządkowane wielokrotne kopiowanie wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> szyk Prostokątny: kopie w wierszach i kolumnach podać liczbę wierszy i kolumn odległości między wierszami i odległości między kolumnami lub dwa punkty określające odległości wierszami i kolumn szyk Kołowy: kopie wzdłuŝ okręgu lub łuku podać: środek łuku lub okręgu liczbę kopii (wraz z oryginałem) kąt do wypełnienia kopiami czy obiekt ma być obracany w czasie kopiowania ODSUŃ - tworzenie kopii równoległej podać odległość odsunięcia lub punkt przez który ma przejść kopia wybrać obiekt do odsunięcia, wskazać w którą stronę odsuwać LUSTRO - tworzenie kopii symetrycznej wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> wskazać dwa punkty na osi symetrii Czy kasować oryginał (T / N ) Zmiana połoŝenia obiektów PRZESUŃ wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> wskazać wektor przesunięcia (punkt bazowy i końcowy) AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 28

5 OBRÓT wybrać jeden lub wiele obiektów, <Enter> wskazać środek obrotu, wskazać kąt obrotu Zmiana kształtu obiektów PRZERWIJ - rozdzielenie na części lub wycięcie fragmentu MoŜliwe sposoby uŝycia: - 1 punkt - podział obiektu w punkcie wyboru (z klawiatury: <Enter> ) - wybór, 1 punkt - wybór obiektu, wskazanie punktu podziału (z klawiatury: wybór, P, <Enter>) - 2 punkty - wycięcie fragmentu między wskazanymi punktami (z klawiatury: wybór, wskazanie) - wybór, 2 punkty - wycięcie fragmentu między dwoma punktami wcześniej wybranego obiektu (z klawiatury: wybór, P, wskazanie, wskazanie) UTNIJ - utnij poza linią graniczną wybrać jeden lub wiele obiektów składających się na krawędź cięcia (linia graniczna), <Enter> wskazać wystające poza krawędź cięcia fragmenty obiektów do ucięcia wybór obiektu przy wciśniętym [Shift] przełącza w tryb WydłuŜ WYDŁUś - przedłuŝenie do linii granicznej wybrać jeden lub wiele obiektów składających się na krawędź (linia graniczna), <Enter> wskazać obiekty do wydłuŝenia wybór obiektu przy wciśniętym [Shift] przełącza w tryb ROZCIĄGNIJ - rozciąganie bez przerwania ciągłości wybrać jeden lub wiele obiektów składających się na przesuwany fragment rysunku (wybierać przy pomocy okna typu Z), <Enter> wskazać wektor przesunięcia (punkt bazowy i końcowy lub współrzędne wektora) ZAOKRĄGL - zaokrąglenie naroŝników - ustalenie promienia zaokrąglenia: R, <Enter>, wielkość promienia - zaokrąglenie: wybrać dwie linie naroŝnika lub polilinię sterowanie ucinaniem odcinków przy naroŝniku: U, <Enter>, Z lub B (Z ucinaniemu / Bez ucinania), <Enter> FAZUJ - fazowanie naroŝników - ustalenie wielkości fazowania: F, <Enter>, wielkość fazy wzdłuŝ pierwszej linii, wielkość fazy wzdłuŝ drugiej linii lub T (kąt), <Enter>, wielkość fazy wzdłuŝ pierwszej linii, kąt fazy w stosunku do pierwszej linii - fazowanie: wybrać dwie linie naroŝnika lub polilinię sterowanie ucinaniem odcinków przy naroŝniku: U, <Enter>, Z lub B (Z ucinaniemu / Bez ucinania), <Enter> AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 29

6 Kreskowanie GKRESKUJ Wzór kreskowania - z biblioteki gotowych wzorów (standardowych) wybrać wzór podać skalę, kąt - uŝytkownika podać odstępy między kreskami, kąt określić czy kreski na krzyŝ Kreskowanie rozbite określić, czy kreskowanie ma być zbiorem pojedyńczych kresek, czy ma stanowić całość Kreskowanie zespolone określić, czy kreskowanie ma nadąŝać za zmianami granicy kreskowania Obwiednia (granica kreskowania) WskaŜ punkty - poprzez wskazanie punktu wewnątrz zamkniętego obszaru kreskowania Wybierz obiekty - poprzez wybór obiektów składających się na obwiednię Sposoby określania obszaru kreskowania gdy linie go ograniczające przecinają się: pierwszy sposób: rozerwać poleceniem PRZERWIJ wszystkie linie ograniczające obszar kreskowania we wszystkich punktach ich wzajemnych przecięć, po rozerwaniu wybrać jako granice obszaru kreskowania odpowiednie fragmenty rozerwanych linii drugi sposób: przejść na inna warstwę, np. KRESKOWANIE obwieść na niej kontur granic obszaru kreskowaniu komendą PLINIA wybrać polilinię jako granicę obszaru kreskowania Teksty TEKST - napis Oznaczenia /Opcje początek napisu we wskazanym punkcie W - wyrównywanie tekstu (justyfikacja) styl - określenie stylu tekstu Sposoby wyrównywania napisu: Dopas - między wskazanymi punktami z automatycznie dobraną szerokością i wysokością liter WStaw - między wskazanymi punktami z automatycznie dobraną szerokością i zadaną wysokością liter Symetr - centrowany poziomo względem punktu środkowego Centr - wycentrowany poziomo i pionowo względem punktu środkowego Prawo - wyrównany do prawego brzegu sposoby wyrównywanie napisu w prostokącie w oparciu o punkt: GL - górny lewy GS - górny środkowy GP - górny prawy CL - środkowy lewy CS - środkowy środkowy CP - środkowy prawy DL - dolny lewy DS - dolny środkowy DP - dolny prawy AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 30

7 Kody kontrolne określające wygląd napisu lub znaki specjalne %%O włączenie/wyłączenie nadkreślenia napisu %%U włączenie/wyłączenie podkreślenia napisu %%C znak średnicy %%D znak stopnia o %%P znak plus/minus ± %%n znak o kodzie ASCII n MoŜliwe sposoby określania napisu: - wskazać pkt początkowy napisu, wysokość liter, kąt obrotu napisu, napis - W, sposób wyrównania (SY/C/P/GL/GS/GP/CL/CS/CP/DL/DS/DP), wskazać pkt, wysokość liter, kąt obrotu, napis - W, D, wskazać dwa punkty, napis - W, WS, wskazać dwa punkty, wysokość liter, napis - <Enter>, napis - napis będzie pod poprzednim z parametrami napisu poprzedniego - T, nazwa stylu - wybranie stylu napisu a następnie moŝna zastosować jeden z poprzednich sposobów określenia napisu DTEKST - napis z rysowaniem liter bezpośrednio na rysunku Oznaczenia / Opcje / Sposób określania napisu - tak samo jak w komendzie TEKST Jedna komenda DTEKST umoŝliwia umieszczenie wielu napisów w róŝnych wskazanych miejscach rysunku WTEKST - napis z zaawansowaną edycją Wskazać prostokątny obszar, zgłasza się edytor tekstu umoŝliwiający tworzenie wielowierszowych napisów z zaawansowanymi moŝliwościami formatowania. STYL - definiowanie / modyfikacja stylu wprowadzanych napisów Polecenie STYL uruchamia okno dialogowe umoŝliwiające tworzenie nowych i korygowanie istniejących styli. Dla określenia stylu podać kolejno: - nazwę stylu - nazwę zbioru z definicją czcionki - wysokość =0 gdy róŝne napisy w tym stylu mogą mieć róŝne wysokości - współczynnik szerokości >1 litery szerokie, <1 litery wąskie - kąt pochylenia litery >0 pochylone do przodu, < 0 do tyłu - wstecz (Tak / Nie) Tak - napisy będą lustrzanym odbiciem oryginału - odwrócony (Tak / Nie) Tak - napisy będą ' do góry nogami ' - pionowy (Tak / Nie) Tak - napisy będą pionowe, litery jedna pod drugą MTEKST - zastąpienie napisów prostokątem Oznaczenia/Opcje: Tak - zamiast napisów prostokąty Nie - napisy w pełnej postaci Uwaga: Efekt działania MTEKST widać na rysunku po regeneracji ( polecenie REGEN ) AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 31

8 Wymiarowanie Wymiar Wymiar1 - wejście w tryb wymiarowania dla wprowadzenia wielu wymiarów - wejście w tryb wymiarowania dla wprowadzenia jednego wymiaru Wymiarowanie liniowe POZiomy - wymiar poziomy PIOnowy - wymiar pionowy NORmalny - wymiar dopasowany ( równoległy do wymiarowanego odcinka ) 1. wskazać oba końce odcinka do zwymiarowania lub <Enter> i wskazać odcinek celownikiem 2. wskazać połoŝenia linii wymiarowej 3. wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst OBRócony - wymiar obrócony ( nierównoległy do wymiarowanego odcinka ) 1. wpisać kąt nachylenia linii wymiarowej 2. wskazać oba końce odcinka do zwymiarowania lub <Enter> i wskazać odcinek celownikiem 3. wskazać połoŝenia linii wymiarowej 4. wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst BAZA SZEregowy - łańcuch wymiarowy od linii bazowej - łańcuch wymiarowy ciągły Wymiarowanie kątów Kątowy - wymiar kątowy Wymiarowanie średnicy i promienia 1. wprowadzić pierwszy wymiar jako POZiomy lub PIOnowy 2. wybrać opcję BAZa lub SZEregowy 3. wskazać koniec następnego odcinka do zwymiarowania 4. wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst 5. powtarzać 3. i 4. aŝ do skończenia łańcucha wymiarowego 6. <Enter> - zakończenie łańcucha 1.wskazać celownikiem dwa odcinki między którymi jest kąt do zwymiarowania 2.wskazać połoŝenia łuku wymiarowego 3.wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst 4.wskazać połoŝenia tekstu wymiarowego Średnica PROmień - wymiarowanie średnicy okręgu lub łuku - wymiarowanie promienia okręgu lub łuku 1. wskazać celownikiem okrąg lub łuk w punkcie do którego ma dochodzić linia wymiarowa 2. wpisać tekst i <Enter> lub <Enter> - zgoda na podpowiadany tekst AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 32

9 Zaznaczanie środka okręgu lub łuku CENtrum - zaznaczenie krzyŝem środka wskazanego celownikiem okręgu lub łuku Rysowanie odnośnika Wielkość krzyŝa jest ustalana przy pomocy zmiennej DIMCEN DIMCEN > 0 - krzyŝ z dwóch przecinających się odcinków DIMCEN < 0 - krzyŝ z dwóch przecinających się odcinków i linii dodatkowych LOdnies - rysowanie odnośnika z tekstem Inne 1. wskazać punkt początkowy odnośnika 2. wskazać kolejne punkty odnośnika 3. <Enter> 4. wpisać tekst i <Enter> C - anulowanie ostatniego wymiarowania STyl - wybór stylu napisów wymiarowych ( jak w komendzie TEKST ) Zmienne wymiarowe Stan - wyświetlenie informacji o aktualnych wartościach zmiennych wymiarowych Zmień - zmiana wartości zmiennej wymiarowej ( podać nazwę zmiennej i nową wartość ) Wybrane zmienne wymiarowe: (zmieniać przed postawieniem wymiaru) DIMASO Tak / Nie - wartości wymiaru moŝe się zmieniać przy zmianach zwymiarowanych obiektów - tylko gdy w trakcie wprowadzania wymiaru wartość podpowiedziana została zaakceptowana DIMASZ - wielkość strzałki wymiarowej DIMCEN - wielkość krzyŝa oznaczającego środek okręgu lub łuku DIMDLI - odległość wymiarowych linii równoległych przy rysowaniu bazowego łańcucha wymiarowego DIMEXE - długość odcinków przedłuŝających linie odnoszące DIMSE1, DIMSE2 Tak / Nie - dla Tak odpowiednio pierwsza lub druga linia odnosząca nie jest rysowana DIMSHO Tak / Nie - wartości wymiaru zmienia się po poleceniu ROZCIĄGNIJ DIMTAD Tak / Nie - napis wymiarowy jest nad linią wymiarową DIMTIX Tak / Nie - napis wymiarowy jest : dla (Tak) - między liniami odnoszącymi, dla (Nie) - obok linii odnoszącej DIMTSZ = 0 - strzałki wymiarowe > 0 - ukośne kreski o wielkości DIMTSZ DIMTXT - wysokość napisów wymiarowych AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 33

10 Wybrane modyfikacje elementów rysunku SKALA - zmiana wielkości obiektu MoŜliwe sposoby określania zmiany wielkości obiektu: - wybrać obiekty, wskazać punkt bazowy, podać współczynnik skali - wybrać obiekty, wskazać punkt bazowy, D, <Enter>, wskazać dwa odcinki których stosunek wyznacza współczynnik skali EDPLIN - modyfikacja polilinii Oznaczenia /Opcje Z (Zamknij) - zamknięcie polilinii O (Otwórz) - otwarcie polilinii zamkniętej opcją Zamknij D (Dołącz) - dołączenie do polilinii odcinków lub łuków przylegających do niej S (Szer) - zmiana szerokości wszystkich segmentów polilinii E (Edwierzch) - podmenu modyfikacji wierzchołków K (Krzywa) - zastąpienie polilinii krzywą gładką przechodzącą przez wszystkie wierzchołki J (splajn) - zastąpienie polilinii krzywą gładką przechodzącą przez początek i koniec polilinii P (Plinia) - rezygnacja ze zmian po opcji Krzywa lub splajn C (Cofaj) - rezygnacja z ostatniej zmiany [Enter] - zakończenie EDPLIN Modyfikacja wierzchołków polilinii (opcja Edwierzch) - aktywny wierzchołek jest oznaczony znakiem X N (Nast) - przesunięcie znaku X do następnego wierzchołka P (Poprz) - przesunięcie znaku X do poprzedniego wierzchołka R (Rozłącz) - usunięcie fragmentu polilinii: 1. ustawić znak X na początku usuwanego fragmentu, 2. wybrać opcję Rozłącz 3. ustawić znak X na końcu usuwanego fragmentu 4. wybrać opcję Realizuj D (Dodaj) - wstawienie nowego wierzchołka za aktywnym Z (pzesuń) - przesunięcie aktywnego wierzchołka w nowe połoŝenie O (prostuj) - zastąpienie fragmentu polilinii jednym odcinkiem 1. ustawić znak X na początku prostowanego fragmentu, 2. wybrać opcję prostuj 3. ustawić znak X na końcu prostowanego fragmentu 4. wybrać opcję Realizuj T (styczna) - zaznaczenie dla aktywnego wierzchołka kierunku, kierunek ten będzie kierunkiem stycznym uwzględnionym przy prowadzeniu krzywej po wybraniu opcji Krzywa S (Szer) - zmiana szerokości odcinka zaczynającego się od aktywnego wierz. I (koniec) - zakończenie Edwierzch - powrót do EDPLIN AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 34

11 Zmień - modyfikacja własności obiektu Oznaczenia / Opcje : C (Cechy) - zmiana cechy Modyfikacja cech obiektów : dla wskazanego obiektu moŝna zmienić: K (Kolor) - kolor obiektu A (warstwa) - warstwę na której leŝy obiekt L (rodzaj Linii) - typ linii obiektu P (Poziom) - poziom na którym jest obiekt G (Grubość) - grubość wzdłuŝ osi OZ (wysokość obiektu) R (Rlskala) - skala linii przerywanej Modyfikacja połoŝenia punktów : dla wskazanego obiektu moŝna zmienić: Odcinek - połoŝenie końca odcinka Okrąg - promień okręgu Blok - połoŝenie i kąt obrotu bloku Napis - połoŝenie, wysokość, styl, kąt obrotu, treść ZMCECHY - modyfikacja cech obiektów (polecenie wycofywane, nie będzie dostępne w kolejnych wersjach programu AutoCAD). MoŜliwości takie same jak dla komendy ZMIEŃ z opcją Cechy ROZBIJ - zastąpienie obiektu złoŝonego przez jego elementy składowe MoŜliwość rozbicia na elementy składowe następujących typów obiektów: Polilinia - odcinki polilinii tracą szerokość Blok Wymiar Kreskowanie Anulowanie wprowadzonych komend C - odwołanie ostatniej komendy COFAJ - odwołanie szeregu komend Oznaczenia /Opcje liczba - liczba komend do odwołania Z (Zaznacz) - zaznaczenie stanu rysunku jako tego, do którego moŝna powrócić przy pomocy komendy COFAJ z opcją Wróć W (Wróć) - powrót do stanu rysunku zaznaczonego opcją Zaznacz P (Początek) - początek grupowania komend I (koiiec) - koniec grupowania komend - komendy wprowadzone po Cofaj/Grupuj a przed Cofaj/Koniec moŝna odwołać tak, jakby były jedną komendą A (Auto) - Tak / Nie jeŝeli wybrane jest Tak to kaŝda opcja wybrana z menu jest traktowana przy odwołaniu jak jedna komenda T (Tryb) - kontrola moŝliwości anulowania komend = WSzystko - da się anulować wszystkie komendy = Nic - komend nie moŝna anulować = Raz - moŝna anulować tylko ostatnią komendę ODTWÓRZ - odwołanie ostatniej komendy COFAJ AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 35

12 Bloki BLOK - zdefiniuj blok dostępny w jednym rysunku NaleŜy kolejno podać: - Nazwa bloku - Punkt bazowy wstawienia bloku - wybrać obiekty składające się na blok PISZBLOK - zapis bloku na dysku NaleŜy kolejno podać: - nazwę bloku - nazwę zbioru dyskowego WSTAW- wstaw blok NaleŜy podać: - nazwa bloku - punkt wstawienia bloku - współczynnik skali w kierunku X - współczynnik skali w kierunku Y ujemne wartości wsp. skali dają lustrzane odbicie bloku - kąt obrotu bloku WWSTAW - wielokrotne wstawienie bloku Połączenie komendy WSTAW i SZYK (jako tablicy prostokątnej) Wszystkie bloki wstawione komendą WWSTAW są jedną całością. Nie da się ich rozbić poleceniem ROZBIJ BAZA - określenie punktu wstawienia dla całego rysunku jako bloku Szablony PODZIEL - wstaw wzdłuŝ szablonu zadaną liczbę punktów lub bloków Szablonem moŝe być Odcinek, Okrąg, Łuk, Polilinia NaleŜy kolejno: - wybrać szablon - podać na ile segmentów ma być podzielony szablon - podać nazwą bloku do wstawienia w punktach podziału - Tak/Nie - czy blok ma być obrócony tak by był dopasowany do kierunku szablonu w miejscu wstawienia ZMIERZ - wstaw wzdłuŝ szablonu punkty lub bloki w zadanych odległościach Szablonem moŝe być Odcinek, Okrąg, Łuk, Polilinia NaleŜy kolejno: - wybrać szablon - podać odległość między punktami wstawienia - podać nazwą bloku do wstawienia w punktach podziału - Tak/Nie - czy blok ma być obrócony tak by był dopasowany do kierunku szablonu w miejscu wstawienia AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 36

13 Filtry.x - ze wskazanego punktu wybiera współrzędną x.y - ze wskazanego punktu wybiera współrzędną y.z - ze wskazanego punktu wybiera współrzędną z.xy - ze wskazanego punktu wybiera współrzędne xy.xz.yz - ze wskazanego punktu wybiera współrzędne xz - ze wskazanego punktu wybiera współrzędne yz pozostałe współrzędne naleŝy podać oddzielnie, np. z klawiatury Układy współrzędnych LUW - ustaw lokalny układ współrzędnych Oznaczenia/Opcje Nowy początek - wskazanie początku układu współrzędnych, orientacja osi bez zmian Ośz - wskazanie początku układu współrzędnych i orientacji osi Z 3punkty - początek układu, kierunek osi X, orientacja osi Y obiekt - układ związany ze wskazanym obiektem widok - układ prostopadły do kierunku patrzenia X/Y/Z - obrót układu współrz. wokół wybranej osi o podany kąt Globalny - powrót do globalnego układu współrzędnych Poprz - powrót do poprzedniego układu współrzednych zapisz - zapis układu współrzędnych pod podaną nazwą Wywołaj - odtworzenie układu zapisanego pod podaną nazwą Usuń - usunięcie zapisanego pod podaną nazwą układu współrzędnych? - lista zapisanych układów współrzędnych LUWSYMB - ustaw znacznik układu współrzędnych Oznaczenia/Opcje Tak/Nie - włączenie / wyłączenie widoczności znacznika Wszystkie - operacje na znacznikach we wszystkich rzutniach (oknach rysunkowych) Początek - znacznik w początku układu współrzędnych Róg - znacznik zawsze w lewym dolnym rogu ekranu RZUTNIE - ustaw konfigurację rzutni polecenie działa tylko w przestrzeni modelu TILEMODE - przełącznik obszar papieru / obszar modelu TILEMODE = 1 - obszar modelu TILEMODE = 0 - obszar papieru WWIDOK - rzutnie w obszarze papieru Oznaczenia/Opcje Tak/Nie - włączenie / wyłączenie widoczności wybranej rzutni Ukryj - chowanie linii niewidocznych w rzutniach podczas wydruku Dopasuj - tworzy rzutnię dopasowaną do wymiarów ekranu 2 / 3 /4 - tworzy układy 2, 3, 4 rzutni Wywołaj - odtwarza w obszarze papieru układ rzutni z obszaru modelu określ naroŝnik - definiuje nową rzutnie przez wskazanie jej dwóch rogów AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 37

14 MODEL - uaktywnienie wnętrza rzutni w obszarze papieru PAPIER - uaktywnienie otoczenia rzutni w obszarze papieru RWARSTWA - warstwy w rzutniach Oznaczenia/Opcje? `- informacje o zablokowanych warstwach w wybranej rzutni Zablok - zablokowanie warstw w wybranych rzutniach Odblok - odblokowanie warstw w wybranych rzutniach Stand - aktualizowanie widoczności warstw w rzutni zgodnie ze stanem domyślnym Nzablok zstand - tworzy nowe warstwy - ustalanie domyślnego stanu widoczności warstw w nowo tworzonych rzutniach MVSETUP - przygotowanie obszaru papieru Oznaczenia/Opcje Dopasuj - dopasowuje widok w rzutniach utwórz - tworzy nową konfigurację rzutni skaluj - ustala współczynnik skali dla rzutni Opcje - opcje rzutni tabelka - tworzy standardową tabliczkę Cofaj - odwołuje ostatnią operację AutoCAD R2002pl tematy kursu (IIGW PK) Opisy poleceń 38

(opracował Wojciech Korzybski)

(opracował Wojciech Korzybski) Program AutoCAD - etap podstawowy 2D (opracował Wojciech Korzybski) 1. Ekran AutoCAD a i komunikacja z programem, przykładowe pliki rysunkowe - możliwości programu AutoCAD 2000. 2. Podstawy obsługi programu

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia)

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia) 6 Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 4.2. ELIPSA 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 2. Rysujemy Elipsę (_Ellipse) zaczynając w dowolnym punkcie, koniec osi definiujemy np. za pomocą współrzędnych względnych

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

4.3 WITRAś. 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55.

4.3 WITRAś. 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55. 4.3 WITRAś 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55. 2. Narysować głowicę słupa, rozpoczynając od narysowania górnego

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

wybierając ikonę z paska narzędziowego Zmień wybierając pozycję Kopiuj z górnego menu rozwijanego Modyfikuj

wybierając ikonę z paska narzędziowego Zmień wybierając pozycję Kopiuj z górnego menu rozwijanego Modyfikuj Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne.

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. RYSOWANIE 2D Polecenie LINIA Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl

MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl dr inŝ. Barbara Kopczyńska dr inŝ. Stanisław Mazoń dr inŝ. Andrzej Wolak Kraków, 2004

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2013 Kolor czerwony elementy pomocnicze, których nie rysujemy (narysowane dla przedstawienia wymiarów itp.). Kolor zielony elementy pomocnicze. Tworzenie bloku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Cel ćwiczenia: Kreskowanie

Cel ćwiczenia: Kreskowanie Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Polecenie kreskuj, wypełnij, polilinia multilinia. Wymiarowanie i opisywanie rysunków

Bardziej szczegółowo

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania Auto CAD 14 11-1 11. Kreskowanie. 11.1 Wstęp Aby wywołać polecenie BHATCH, wybierz HATCH z paska narzędzi Draw. Po wywołaniu polecenia wyświetlane jest okno narzędziowe Boundary Hatch. Żeby narysować obiekt

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL.

MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. SKALA _SCALE Polecenie SKALA pozwala na zmianę wielkości narysowanych obiektów. Skalowanie obiektów dokonywane jest przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Informatyka Techniczna, IPEE PL, rok akad. 2006/07 Grafika Inżynierska - AutoCAD 1

Studia podyplomowe Informatyka Techniczna, IPEE PL, rok akad. 2006/07 Grafika Inżynierska - AutoCAD 1 Studia podyplomowe Informatyka Techniczna, IPEE PL, rok akad. 2006/07 Grafika Inżynierska - AutoCAD 1 Kolejność wykonywania poleceń dotyczących obiektu lub grupy obiektów 1. Zaczynamy od wprowadzenia polecenia.

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 5

AutoCAD laboratorium 5 AutoCAD laboratorium 5 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj kwadrat o boku 200, następnie:... 3 a) zaokrąglić dwa rogi (promień zaokrąglenia 50),... 3 b) sfazować

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx Dariusz Skibicki Podręcznik wykonany w ramach projektu POKL.04.01.01-00- 013/09 Inżynieria biomedyczna kierunek przyszłości WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-212-97-52 Spis wybranych poleceń programu kompas-3d www.kompas-3d.pl Widok OdświeŜenie ekranu

Bardziej szczegółowo

Wymazać wskazane obiekty?

Wymazać wskazane obiekty? Ćwiczenie nr 5 i 6 Modyfikacja elementów. Modyfikacja obiektów graficznych Zaletą programu AutoCAD są polecenia edycyjne, wśród których można wyróżnić przekształcenia geometryczne realizujące matematyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

NAPISY w AUTOCADzie Wprowadzanie tekstu i edycja. Polecenia: WTEKST / _MTEXT, STYL / _STYLE. Cele ogólne: w AutoCADzie i edycja

NAPISY w AUTOCADzie Wprowadzanie tekstu i edycja. Polecenia: WTEKST / _MTEXT, STYL / _STYLE. Cele ogólne: w AutoCADzie i edycja NAPISY w AUTOCADzie Wprowadzanie tekstu i edycja. Polecenia: TEKST / _TEXT, DTEKST / _DTEXT, WTEKST / _MTEXT, STYL / _STYLE Cele ogólne: Tworzenie napisów w AutoCADzie i edycja Cele operacyjne - szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp. 6.2 Ucinanie. 6.3 Wydłużanie. 6.4 Rozciąganie. Auto CAD 14 6-1

6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp. 6.2 Ucinanie. 6.3 Wydłużanie. 6.4 Rozciąganie. Auto CAD 14 6-1 Auto CAD 14 6-1 6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp Niniejsza instrukcja zapozna Cię ze sposobami modyfikacji istniejących elementów rysunku. Dowiesz się jak wydłużać, ucinać i rozciągać poszczególne elementy

Bardziej szczegółowo

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe Osoby pełniące odpowiedzialne funkcje projektowe powinny mieć moŝliwość stałego rozwoju swojej wiedzy oraz dostęp do narzędzi wspomagających

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Ćwiczenie 4 - Przygotowanie dokumentacji mechanicznej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem do tworzenia rysunków mechanicznych oraz wykonanie rysunków płyty

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO KURSU. AutoCAD 2016. na poziomie podstawowym

MATERIAŁY POMOCNICZE DO KURSU. AutoCAD 2016. na poziomie podstawowym MATERIAŁY POMOCNICZE DO KURSU AutoCAD 2016 na poziomie podstawowym DR INŻ. STANISŁAW MAZOŃ DR INŻ. ANDRZEJ WOLAK AKTUALIZACJA DO WERSJI 2016: MGR INŻ. BEATA BAZIAK UWAGI WSTĘPNE DO KURSU NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora Symbole graficzne. Uruchamiamy i konfigurujemy program MegaCAD 16.01. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora 1.1. Rysujemy prostokąt Rysujemy prostokąt o wymiarach: 6x2 mm. a) ołówek nr 1 (L1;

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 - Projektowanie typowych elementów mechanicznych

Ćwiczenie 3 - Projektowanie typowych elementów mechanicznych Ćwiczenie 3 - Projektowanie typowych elementów mechanicznych Obiekty graficzne Model geometryczny budujemy przy pomocy obiektów zwanych prymitywami. Obiekty te moŝna podzielić na płaskie oraz przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Bloki dynamiczne zawierają oprócz elementów rysunkowych i/lub atrybutów również operacje na elementach bloku. Aby można było je realizować konieczne są specjalne obiekty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 - Teksty

Ćwiczenie nr 8 - Teksty Ćwiczenie nr 8 - Teksty Rodzaje tekstu W AutoCAD zie występują dwa rodzaje tekstów: jednowierszowy Tekst (_Text) i wielowierszowy Wtekst (_Mtext). Tekst jednowierszowy jest ciągiem znaków tworzących jedną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 Łukasz Przeszłowski Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 UWAGA: Są to materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe

TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe ~ 1 ~ TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe Cz. 1. Modelowanie maski pojazdu. 1. Wstawianie obrazków. Odszukaj blueprinty potrzebne do zamodelowania tego elementu. Najlepiej zgromadzić wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie 2.Toczenie 2 osie pliki płaskie W dalszej części materiałów omówiono krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych, na plikach krawędziowych przy użyciu programu EdgeCAM. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 1 Temat: Modelowanie krzywych 2D i 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 i 4 - Projektowanie typowych elementów mechanicznych

Ćwiczenie 3 i 4 - Projektowanie typowych elementów mechanicznych Ćwiczenie 3 i 4 - Projektowanie typowych elementów mechanicznych Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 47-68 Obiekty graficzne Model geometryczny budujemy przy pomocy obiektów zwanych prymitywami,

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych 1. Fazowanie oraz zaokrąglanie. Wykonaj element pokazany na rys. 1a. Wymiary elementu: średnice 100 i 40. Długość wałków 30 i 100 odpowiednio. Następnie wykonaj fazowanie

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Wykonajmy projekt tłumika z elementami rur wydechowych, rys. 1 Rys. 1. Efekt końcowy projektu Przyjmując jako płaszczyznę szkicu płaszczyznę XY, narysujmy

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo