tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia)"

Transkrypt

1 6 Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób umieścić podobne do siebie elementy na rysunku. Funkcję kopiowania wywołasz w jeden z podanych niżej sposobów: wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń kopiuj wybierając pozycję Kopiuj z górnego menu rozwijanego Zmiana Przesuwanie Przesuwanie jest operacją umożliwiającą zmianę położenia wskazanego elementu lub grupy elementów. Wektor przesunięcia jest charakteryzowany poprzez określenie współrzędnych jego początku i końca. Współrzędne te mogą być podane w dowolny sposób, można więc wykorzystać składnię określającą współrzędne bezwzględne w układzie odniesienia, przyrost współrzędnych względem innego punktu, a także wskazać punkt na ekranie wykorzystując kursor. Funkcję przesuwania można aktywować na jeden z podanych niżej sposobów: wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń przesuń wybierając pozycję Przesuń z górnego menu rozwijanego Zmiana Narysować obok siebie okrąg i prostokąt o dowolnych wymiarach. Następnie przesunąć narysowany okrąg tak, aby jego środek znalazł się w jednym z wierzchołków prostokąta. 1. Utwórz prostokąt i okrąg o dowolnych rozmiarach korzystając z poznanych funkcji, Metoda 1 tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia) 2. Wybierz ikonę przesuwania 3. Kliknij myszką na obwodzie okręgu 4. Zakończ zaznaczenie wybierania obiektów prawym przyciskiem myszki

2 5. Określ środek okręgu jako punkt względem, którego będzie on przemieszczany. W tym celu wciśnij klawisz Shift + prawy przycisk myszki i z menu podręcznego wybierz Centrum. Wskaż okrąg. 6. Wskaż dowolny narożnik prostokąta wciśnij Shift + prawy przycisk myszki. Wybierz punkt charakterystyczny Koniec i wskaż dowolny narożnik prostokąta. Metoda 2 2. Wskaż okrąg do przesunięcia 3. Wybierz ikonę przesuwania 4. Wskaż środek okręgu (identycznie jak w Metodzie 1) 5. Wskaż dowolny narożnik prostokąta Wykorzystując rysunek z poprzedniego ćwiczenia skopiować okrąg do pozostałych narożników prostokąta 1. Zaznacz okrąg. Metoda 1 2. Wybierz ikonę kopiowania

3 3. Podobnie jak w ćwiczeniu poprzednim wskaż środek okręgu jako punkt względem, którego nastąpi kopiowanie 4. Wskaż narożnik prostokąta (Koniec) 5. Powyższą czynność powtórz dla pozostałych dwóch wierzchołków prostokąta Metoda 2 2. Wybierz ikonę kopiowania 3. Wpisz w wierszu poleceń literę W (Wiele) i wciśnij Enter 4. Wskaż podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu środek okręgu (Centrum) 5. Określ pierwszy wierzchołek prostokąta, do którego kopiowany jest okrąg a następnie wskaż pozostałe dwa wierzchołki (wykorzystaj przy tym punkt charakterystyczny Koniec) 6. Zakończ dalsze kopiowanie obiektu prawym przyciskiem myszki lub wciskając Enter Utworzyć obiekty takie, jak przedstawione na poniższym rysunku 1. Narysuj trójkąt równoboczny wykorzystując polecenie wielobok 2. Wykonaj trójkąt o wierzchołkach w środkach boków narysowanego wcześniej trójkąta. W tym celu wykorzystaj polilinię. Dodatkowo skorzystaj z punktu charakterystycznego Symetria (Shift + prawy klawisz myszki) do odnajdywania środków boków 3. Zaznacz obydwa narysowane trójkąty i wybierz ikonę kopiowania 4. Wpisz z klawiatury literę w i wciśnij Enter w celu wielokrotnego kopiowania

4 5. Wybierz lewy dolny wierzchołek większego trójkąta jako punkt bazowy, tj. punkt względem, którego nastąpi kopiowanie zaznaczonych obiektów 6. Wskaż prawy dolny wierzchołek trójkąta jako miejsce, do którego zostaną skopiowane obiekty 7. Powtórz czynności z punktu 5 i 6 Obracanie Operacja ta polega na zmianie położenia elementu lub grupy elementów poprzez obrót względem dowolnego punktu. Funkcję tą można wywołać wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń obrót wybierając pozycję Obrót z górnego menu rozwijanego Zmiana Utworzyć strzałkę będącą złożeniem prostokąta i trójkąta, a następnie obrócić ją o 30 względem środka dolnego boku prostokąta 1. Narysuj prostokąt 2. Narysuj trójkąt równoboczny 3. Postaw trójkąt na prostokącie tak, aby uzyskać strzałkę, w tym celu: a. Wskaż trójkąt i wybierz ikonę przenoszenia b. Wybierz jako punkt przenoszenia środek podstawy trójkąta (Symetria)

5 c. Wskaż środek górnego boku prostokąta (Symetria) 4. Zaznacz obydwa obiekty 5. Wybierz ikonę obrót 6. Wskaż punkt obrotu wybierz punkt charakterystyczny Symetria i wskaż dolny bok prostokąta 7. Wpisz wartość kąta obrotu równą 30 i wciśnij Enter _rotate Aktualny kąt dodatni w LUW. ANGDIR=przeciwnie do kierunku wskazówek zegara ANGBASE=0 znaleziono 2 Określ punkt bazowy: Określ kąt obrotu lub [Odniesienie]: 30 Wykorzystać strzałkę z poprzedniego ćwiczenia i ustawić ją pod katem 30 do osi x 1. Zaznacz obiekty wchodzące w skład strzałki 2. Wybierz polecenie obrót 3. Wskaż środek boku stanowiącego podstawę strzałki 4. Wpisz z klawiatury: O <Enter> (Odniesienie) 5. Wskaż dwa punkty tworzące oś strzałki. Pierwszy punkt to środek podstawy (Symetria), drugi wierzchołek trójkąta (Koniec)

6 6. Podaj wartość kąta, pod jakim ma być nachylona prosta przechodząca przez dwa wskazane punkty (oś strzałki) do osi x: 30 <Enter> _rotate Aktualny kąt dodatni w LUW. ANGDIR=przeciwnie do kierunku wskazówek zegara ANGBASE=0 znaleziono 2 Określ punkt bazowy: Określ kąt obrotu lub [Odniesienie]: o Określ kąt odniesienia <0>: Określ drugi punkt: Określ nowy kąt: 30 Kopiowanie równoległe odsuń Polecenie Odsuń tworzy kopię obiektu poprzez równoległe odsunięcie jej od pierwowzoru, oznacza to, że kopia jest w każdym punkcie równoległa do obiektu, z którego powstała. Funkcję odsuń można uaktywnić: wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń odsuń wybierając pozycję Odsuń z górnego menu rozwijanego Zmiana Przy użyciu polilinii narysować przedstawioną figurę, a następnie wykonać jej dwie kopie równoległe: do środka i na zewnątrz, oddalone od oryginału o 20 jednostek. 1. Wybierz funkcję rysowania polilinii 2. Rozpocznij rysowanie w punkcie 1 3. Włącz tryb rysowania linii ortogonalnych wciskając klawisz funkcyjny F8 Uwaga: Tryb ortogonalny umożliwia rysowanie linii poziomych lub pionowych, jednak w przypadku rysowania z wykorzystaniem punktów charakterystycznych przyciąganie do tych punktów ma priorytet nad trybem ortogonalnym Uwaga: Tryb ortogonalny można włączyć/wyłączyć oprócz klawisza F8 wpisując w wierszu poleceń komendę orto lub klikając przycisk na pasku statusowym (patrz poniżej) 4. Kliknij w punkcie 2 5. Przejdź do trybu rysowania łuku i wskaż punkt 3 6. Powróć do rysowania linii prostych i wskaż punkt 4

7 7. Zamknij polilinię 8. Wybierz polecenie Odsuń 9. Podaj wartość odsunięcia: 20 <Enter> 10. Zaznacz obiekt do kopiowania poprzez kliknięcie na nim 11. Kliknij wewnątrz obiektu w celu uzyskania kopii równoległej w jego środku 12. Ponownie wskaż oryginał obiektu 13. Kliknij na zewnątrz obiekty oryginalnego 14. Zakończ czynność prawym przyciskiem myszki lub klawiszem Enter Efekt wykonania ćwiczenia Lustro odbicie lustrzane Polecenie Lustro tworzy figury będące zwierciadlanym odbiciem obiektów względem podanej osi. Poleceniem tym można uzyskiwać kopie lustrzane lub odbijać obiekty z jednoczesnym usunięciem pierwowzoru. Funkcję lustro można uaktywnić: wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń lustro wybierając pozycję Lustro z górnego menu rozwijanego Zmiana Odbić figurę przedstawioną na rysunku w płaszczyźnie pionowej 1. Narysuj okrąg 2. Narysuj linię styczną do okręgu. W tym celu wybierz funkcję rysowania linii i kliknij w punkcie 1, następnie wybierz punkt charakterystyczny Styczny i kliknij na okręgu w okolicy punktu 2. Podobnie narysuj linię z punktu 1 do punktu 3

8 3. Zaznacz wszystkie obiekty wchodzące w skład danej figury i wybierz ikonę funkcji lustro 4. Jako pierwszy punkt stanowiący oś odbijania wskaż punkt 1 5. Włącz tryb rysowania linii ortogonalnych F8 6. Wskaż drugi punkt wyznaczający oś odbicia 7. Kliknij prawym przyciskiem myszki w celu zakończenia odbijania bez usuwania oryginału lub wciśnij Enter _mirror Wybierz obiekty: Określ przeciwległy narożnik: znaleziono 3 Wybierz obiekty: Określ pierwszy punkt osi odbicia: Określ drugi punkt osi odbicia: <Orto włącz> Wymazać wskazane obiekty? [Tak/Nie] <N>: Uwaga: W przypadku Tak odpowiedzi na pytanie w wierszu poleceń Wymazać wskazane obiekty? [Tak/Nie] <N>: T obiekt oryginalny zostałby usunięty Ucinanie i wydłużanie Ucinanie elementów jest bardzo pomocne wówczas, gdy narysowane elementy przecinają się, a powinny się jedynie stykać punktami końcowymi. Funkcję utnij można uaktywnić: wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń utnij wybierając pozycję Utnij z górnego menu rozwijanego Zmiana Narysować figurę przedstawioną na poniższym rysunku

9 1. Narysuj trójkąt (polilinią lub wielobokiem) i okrąg 2. Wybierz poleceniu utnij 3. Zaznacz trójkąt 4. Kliknij prawym przyciskiem myszki 5. Wskaż odcinek koła wewnątrz trójkąta 6. Zakończ czynność prawym przyciskiem myszki lub wciśnij Enter 7. Ponownie wybierz polecenie Utnij 8. Zaznacz okrąg jako obiekt, względem którego będzie następowało ucinanie 9. Kliknij prawym przyciskiem myszki 10. Wskaż obiekt do ucięcia trójkąt wewnątrz okręgu 11. Zakończ czynność prawym przyciskiem myszki lub wciśnij Enter Narysować trzy linie przecinające się (rys. (a)), a następnie zastosować funkcję utnij, aby otrzymać efekt jak na rys. (b) 1. Narysuj trzy odcinki. Wykorzystaj do tego celu polecenie linia lub polilinia 2. Wywołaj funkcję Utnij 3. Teraz powinieneś wskazać pierwszą linię, która będzie stanowiła linię cięcia. Jednak w tym ćwiczeniu zrobimy to nieco inaczej. Z uwagi na to, że wszystkie linie będziesz obcinał w jednym ćwiczeniu, wskaż je od razu 4. Zakończ etap wskazywania elementów wciskając klawisz Enter lub klikając prawym przyciskiem myszki 5. Teraz wskaż kolejno elementy do ucięcia. Pamiętaj jednak, że ucinane są części wskazywane, a więc, aby np. odciąć górną część musisz wskazać tę właśnie część górną

10 Uzyskać figurę przedstawioną poniżej 1. Narysuj trzy okręgi (patrz obok) 2. Wybierz polecenie Utnij 3. Zaznacz wszystkie okręgi i zakończ tryb wskazywania obiektów, do których będzie następowało ucinanie 4. Wskaż fragmenty okręgów do ucięcia 5. Zakończ czynność prawym przyciskiem myszki Wydłużanie (dociąganie) elementów jest przeciwieństwem ucinania. Zastosowanie jej ma na celu dociągnięcie elementu do innego wskazanego obiektu, jest to dokonywane tylko w przypadku, gdy wskazane elementy spełniają określone warunki. Funkcję tę można aktywować: wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń wydłuż wybierając pozycję Wydłuż z górnego menu rozwijanego Zmiana Dociągnij linię 2 do przedłużenia linii 1 1. Za pomocą polecania linia lub polilinia narysuj przedstawione powyżej odcinki 2. Wybierz polecenie Wydłuż 3. Wskaż linię 1 i kliknij prawym przyciskiem myszki 4. Wpisz w wierszu poleceń: E <Enter> Wybierz obiekt do wydłużenia lub naciśnij shift i wybierz obiekt do ucięcia lub [Rzut/krawędziE/Cofaj]: e 5. Wpisz w wierszu poleceń: Z <Enter>

11 Podaj tryb rozciągnięcia krawędzi [Zrozciąganiem/Bezrozciągania] <Zrozciąganiem>: z 6. Wskaż odcinek 2 Szyk kopiowanie wielokrotne Funkcja szyk pozwala na szybkie utworzenie dowolnego szyku elementów w postaci tablicy prostokątnej lub kątowej. Funkcję szyk wywołasz w jeden z trzech podanych niżej sposobów: wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń szyk wybierając pozycję Szyk z górnego menu rozwijanego Zmiana Narysować okrąg o promieniu 10 jednostek. Następnie skopiować go w taki sposób, aby otrzymać 4 kolumny po 5 elementów w każdej. Odstępy między kolumnami wynoszą 20 jednostek, natomiast między wierszami 25 jednostek 1. Narysuj w dowolnym miejscu okrąg o promieniu 10 jednostek. 2. Wywołaj funkcję szyk 3. W oknie Szyk kliknij pole opisane jako Wybierz obiekty 4. Po wskazaniu okręgu naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszki, aby powrócić do okna dialogowego Szyk 5. Określ typ tablicy. W poleceniu podano, że ma to być zestaw kolumn, a więc tablica prostokątna. W tym celu wybierz Szyk prostokątny w oknie Szyk 6. Podaj liczbę wierszy (5) oraz liczbę kolumn (4) w odpowiednich polach okna Szyk 7. W odpowiednich polach wpisz odległość pomiędzy wierszami (25) oraz pomiędzy kolumnami (20) 8. Zauważ, że program po prawej stronie okna Szyk pokazuje wstępny wygląd szyku. Jeśli chcesz zaakceptować podane dany kliknij przycisk OK.

12 Wykorzystując szyk kołowy wykonać obiekt przedstawiony na rysunku 1. Narysuj w dowolnym miejscu okrąg 2. Wykorzystując polecenie Wielobok narysuj sześciobok opisany na narysowanym wcześniej okręgu: środek wieloboku w środku okręgu, promień okręgu punkt charakterystyczny Kwadrant 3. Narysuj okrąg wewnętrzny. W tym celu wykorzystaj polecenie Okrąg lub Odsuń 4. Wykorzystując polecenie Okrąg narysuj dwa współśrodkowe okręgi (odpowiednio duże) 5. Przesuń obiekt 1 względem środka okręgu do punktu 3. Punkt 3 znajduje się w połowie odległości między okręgami 2. Do wyznaczenia tego punktu należy zastosować komendę Symetria pomiędzy 2 punktami pomiędzy punktami górnymi okręgów (punkt charakterystyczny Kwadrant)

13 6. Zaznacz obiekty do przesunięcia. Wybierz ikonę. Przesuń zaznaczone obiekty względem środka okręgów do środka pomiędzy punktami górnymi okręgów (punkt 3) 7. Wybierz ikonę i podobnie jak w ćwiczeniu poprzednim wybierz elementy do kopiowania 8. Wybierz szyk kołowy 9. Określ środek szyku kołowego środek dużych okręgów 10. Podaj liczbę elementów 8 i kąt wypełnienia Zaznacz odpowiednie pole w oknie Szyk, aby kopiowane elementy były obracane względem siebie 12. Zatwierdź wykonane operacje klikając przycisk OK Dopasowanie Uwaga: Opcja niedostępna w wersjach AutoCAD LT Polecenie Dopasuj jest połączeniem dwóch czynności przeniesienia i obrotu. Polecenie to służy do dopasowania jednych obiektów do innych. Polecenie Dopasuj znajduje się w menu górnym Modyfikuj Operacje 3D. Narysować obiekty przedstawione na rysunku poniżej, a następnie postawić symboliczny wózek kołami na pochyłości 1. Wykorzystując polecenia Okrąg i Prostokąt narysuj wózek 2. Poleceniem Polilinia wykonaj klin 3. Wybierz polecenie Dopasuj z górnego menu Modyfikuj Operacje 3D 4. Zaznacz obiekty wchodzące w skład wózka i kliknij prawym przyciskiem myszki 5. Wskaż dolną część lewego koła (punkt charakterystyczny Kwadrant) 6. Wskaż miejsce na pochyłości, gdzie ma zostać przeniesiony wskazany poprzednio punkt koła wózka wykorzystaj punkt charakterystyczny Bliski

14 7. Czynności powtórz dla drugiego koła 8. Kliknij dwukrotnie prawym przyciskiem myszki Skalowanie Polecenie Skala służy do powiększania lub zmniejszania wskazanych elementów. Aktywować je można: wpisując nazwę funkcji w wierszu poleceń skala wybierając pozycję Skala z górnego menu rozwijanego Zmiana Powiększyć dwukrotnie narysowany w poprzednim ćwiczeniu wózek 1. Zaznacz obiekty wchodzące w skład wózka

15 2. Wybierz ikonę 3. Wskaż punkt bazowy względem, którego nastąpi skalowanie, np. dół lewego koła 4. Podaj współczynnik skali: 2 <Enter> Uwaga: Aby pomniejszyć obiekty należy podać współczynnik skali z przedziału wartości od 0 do 1, np. dwukrotne pomniejszenie = 0.5 Uwaga: Ułamki dziesiętne w programie AutoCAD zapisywane z kropką. jako separatorem miejsc dziesiętnych czyli 0.5 a nie 0,5 Ponownie wykorzystać narysowany wózek i przeskalować go tak, aby odległość między osiami kół wynosiła 100 jednostek 1. Zaznacz elementy wózka 2. Wybierz ikonę 3. Wskaż punkt bazowy względem, którego nastąpi skalowanie, np. dół lewego koła 4. Wpisz w wierszu poleceń literę O i wciśnij Enter Wybierz obiekty: Określ punkt bazowy: Określ współczynnik skali lub [Odniesienie]: o 5. Wybierz punkt charakterystyczny Kwadrant i wskaż dół lewego koła 6. Ponownie wybierz punkt charakterystyczny Kwadrant i wskaż dół prawego koła 7. Podaj odległość między osiami kół: 100 <Enter> Oglądanie rysunku Rysowanie w programie AutoCAD przypomina rysowanie na ogromnej płachcie papieru. Ekran monitora stanowi zaledwie niewielki obszar tej powierzchni. Rysunki wykonywane w programie są złożeniem wielu elementów o bardzo zróżnicowanych względem siebie

16 gabarytach, np. karoseria samochodu do śruby mocującej koło. Oznacza to, że nie można ustalić jednego uniwersalnego przybliżenia rysunku do rysowania wszystkich elementów. Istnieje więc konieczność powiększania fragmentów rysunku jak i oglądania go w całości. Do tego celu służy polecenie Zoom menu górne Widok Powiększ. Polecenie można wywołać wpisując literę Z z klawiatury. Zoom szybki umożliwia płynne przybliżanie lub oddalanie rysunku. Po wybraniu ikony i wciśnięciu lewego przycisku myszki przesuwanie myszki w górę przybliża rysunek, a w przesuwanie w dół oddala. Czynność należy zakończyć klawiszem Esc. Pasek narzędziowy Zoom Opcje oglądania rysunku Zoom (rozpoczynając od lewej strony patrz rysunek powyżej) Zoom okno wyświetla fragment rysunku we wskazanym przez nas obszarze prostokątnym. Po wybraniu ikony należy wskazać dwa przeciwległe wierzchołki interesującego nas fragmentu. Zoom dynamiczny umożliwia przesuwanie i powiększanie (zmniejszanie) widoku równocześnie Zoom skala umożliwia powiększanie (zmniejszanie) widoku poprzez podanie współczynnika skalującego z przedziału 0 1 następuje zmniejszenie widoku, dla współczynnika większego od 1 następuje jego powiększenie Zoom centrum umożliwia powiększanie (zmniejszanie) widoku wraz z jego jednoczesnym centrowaniem. Wpisując duże wartości współczynnika skalującego następuje zmniejszenie obiektów w widoku i odwrotnie przy podawaniu małych współczynników skalujących Powiększ, pomniejsz umożliwiają powiększanie (zmniejszanie) widoku ze stałym przyrostem, dla powiększania x2, pomniejszanie x0.5 Zoom wszystko wyświetla cały narysowany rysunek wraz z obszarem znajdującym się poza granicami rysunku Zoom zakres wyświetla cały narysowany rysunek

wybierając ikonę z paska narzędziowego Zmień wybierając pozycję Kopiuj z górnego menu rozwijanego Modyfikuj

wybierając ikonę z paska narzędziowego Zmień wybierając pozycję Kopiuj z górnego menu rozwijanego Modyfikuj Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Polecenie LUSTRO _MIRROR Lustro Pasek narzędzi: Menu: Klawiatura: UWAGA

Polecenie LUSTRO _MIRROR Lustro Pasek narzędzi: Menu: Klawiatura: UWAGA Polecenie LUSTRO _MIRROR Symetria osiowa obiektów względem dowolnej osi. Otrzymane obiekty są odbiciem oryginałów. Lustro Pasek narzędzi: Zmiana > Lustro; Menu: Zmiana > Lustro; Klawiatura: LUSTRO, _MIRROR

Bardziej szczegółowo

Prostokąt. AutoCAD pozwala na szybkie rysowanie figur o czterech bokach prostokątów. Do tego celu służy funkcja Prostokąt. Funkcję tą można wywołać:

Prostokąt. AutoCAD pozwala na szybkie rysowanie figur o czterech bokach prostokątów. Do tego celu służy funkcja Prostokąt. Funkcję tą można wywołać: Prostokąt 5 AutoCAD pozwala na szybkie rysowanie figur o czterech bokach prostokątów. Do tego celu służy funkcja Prostokąt. Funkcję tą można wywołać: wybierając ikonę z paska narzędziowego wpisując nazwę

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej

Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej 1. Narysuj trzy okr gi (patrz obok) 2. Wybierz polecenie Utnij 3. Zaznacz wszystkie okr gi i zako cz tryb wskazywania obiektów, do których b dzie nast powało

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp. 6.2 Ucinanie. 6.3 Wydłużanie. 6.4 Rozciąganie. Auto CAD 14 6-1

6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp. 6.2 Ucinanie. 6.3 Wydłużanie. 6.4 Rozciąganie. Auto CAD 14 6-1 Auto CAD 14 6-1 6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp Niniejsza instrukcja zapozna Cię ze sposobami modyfikacji istniejących elementów rysunku. Dowiesz się jak wydłużać, ucinać i rozciągać poszczególne elementy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

(opracował Wojciech Korzybski)

(opracował Wojciech Korzybski) Program AutoCAD - etap podstawowy 2D (opracował Wojciech Korzybski) 1. Ekran AutoCAD a i komunikacja z programem, przykładowe pliki rysunkowe - możliwości programu AutoCAD 2000. 2. Podstawy obsługi programu

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

4.3 WITRAś. 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55.

4.3 WITRAś. 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55. 4.3 WITRAś 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55. 2. Narysować głowicę słupa, rozpoczynając od narysowania górnego

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL.

MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. SKALA _SCALE Polecenie SKALA pozwala na zmianę wielkości narysowanych obiektów. Skalowanie obiektów dokonywane jest przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 4.2. ELIPSA 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 2. Rysujemy Elipsę (_Ellipse) zaczynając w dowolnym punkcie, koniec osi definiujemy np. za pomocą współrzędnych względnych

Bardziej szczegółowo

Wymazać wskazane obiekty?

Wymazać wskazane obiekty? Ćwiczenie nr 5 i 6 Modyfikacja elementów. Modyfikacja obiektów graficznych Zaletą programu AutoCAD są polecenia edycyjne, wśród których można wyróżnić przekształcenia geometryczne realizujące matematyczne

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie 2.Toczenie 2 osie pliki płaskie W dalszej części materiałów omówiono krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych, na plikach krawędziowych przy użyciu programu EdgeCAM. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Wykorzystanie opcji Szyk wzdłuż ścieżki. Załóżmy że mamy obszar o wymiarach jak poniżej

Zadanie 1. Wykorzystanie opcji Szyk wzdłuż ścieżki. Załóżmy że mamy obszar o wymiarach jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Szyk wzdłuż ścieżki Załóżmy że mamy obszar o wymiarach jak poniżej Załóżmy, że jest to krawędź obszaru, wzdłuż którego chcemy wysadzić rośliny (np. iglaki) w odległości 30

Bardziej szczegółowo

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora Symbole graficzne. Uruchamiamy i konfigurujemy program MegaCAD 16.01. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora 1.1. Rysujemy prostokąt Rysujemy prostokąt o wymiarach: 6x2 mm. a) ołówek nr 1 (L1;

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Ćwiczenie 4 - Przygotowanie dokumentacji mechanicznej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem do tworzenia rysunków mechanicznych oraz wykonanie rysunków płyty

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 Łukasz Przeszłowski Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 UWAGA: Są to materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania Auto CAD 14 11-1 11. Kreskowanie. 11.1 Wstęp Aby wywołać polecenie BHATCH, wybierz HATCH z paska narzędzi Draw. Po wywołaniu polecenia wyświetlane jest okno narzędziowe Boundary Hatch. Żeby narysować obiekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA OBIEKTÓW W AUTOCADzie Wybór obiektów do modyfikacji Wybór bezpośredni, okno, przecięcie, poprzednie (z ostatniej komendy), ostatni (jeden

MODYFIKACJA OBIEKTÓW W AUTOCADzie Wybór obiektów do modyfikacji Wybór bezpośredni, okno, przecięcie, poprzednie (z ostatniej komendy), ostatni (jeden MODYFIKACJA OBIEKTÓW W AUTOCADzie Wybór obiektów do modyfikacji Wybór bezpośredni, okno, przecięcie, poprzednie (z ostatniej komendy), ostatni (jeden ostatni), Ramka, Auto (1 obiekt lub, jeśli nie wskazano

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

utnij Rys. 1 Rys. 2 i czytamy co program ma nam do powiedzenia: Rys. 3

utnij Rys. 1 Rys. 2 i czytamy co program ma nam do powiedzenia: Rys. 3 utnij Tak więc do pracy -- zaczniemy od omówienia modyfikatora utnij. Aby poznać zasadę działania tego narzędzia, proponuję narysować kilka przecinających się linii w sposób pokazany na poniższym rysunku.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Bloki dynamiczne zawierają oprócz elementów rysunkowych i/lub atrybutów również operacje na elementach bloku. Aby można było je realizować konieczne są specjalne obiekty

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Informatyka Techniczna, IPEE PL, rok akad. 2006/07 Grafika Inżynierska - AutoCAD 1

Studia podyplomowe Informatyka Techniczna, IPEE PL, rok akad. 2006/07 Grafika Inżynierska - AutoCAD 1 Studia podyplomowe Informatyka Techniczna, IPEE PL, rok akad. 2006/07 Grafika Inżynierska - AutoCAD 1 Kolejność wykonywania poleceń dotyczących obiektu lub grupy obiektów 1. Zaczynamy od wprowadzenia polecenia.

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na OPIS IKON Poniższa instrukcja opisuje ikony w programie Agrinavia Map. Funkcje związane z poszczególnymi ikonami, można również uruchomić korzystając z paska narzędzi. Ikony w pionowym pasku narzędzi:

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET AutoCAD Structural Detailing - Żelbet - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Uwaga! CorelDRAW ćwiczenia kl. III Strona 1 z 6

Uwaga! CorelDRAW ćwiczenia kl. III Strona 1 z 6 Uwaga! Korzystaj z POMOCY programu CorelDRAW!!! Wpisz słowo kluczowe, które szukasz w odpowiednie miejsce (Zakładka POMOC- Tematy pomocy Indeks) Po wykonaniu każdego rysunku zgrupuj jego elementy (zaznacz

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono przykład ich zastosowania dla najprostszego obiektu 3D kostki.

Poniżej przedstawiono przykład ich zastosowania dla najprostszego obiektu 3D kostki. EDYCJA OBIEKTÓW 3D 14 Fazowanie i zaokrąglanie Fazowanie i zaokrąglanie to dwie funkcje które zostały zaprezentowane w ramach kursu dla edycji obiektów płaskich 2D. Funkcje te działają również dla obiektów

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze z programu AutoCAD 2014.

Materiały pomocnicze z programu AutoCAD 2014. Materiały pomocnicze z programu AutoCAD 2014. Poniżej przedstawiony zostanie przykładowy rysunek wykonany w programie AutoCAD 2014. Po uruchomieniu programu należy otworzyć szablon KKM, w którym znajdują

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne.

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. RYSOWANIE 2D Polecenie LINIA Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 5

AutoCAD laboratorium 5 AutoCAD laboratorium 5 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj kwadrat o boku 200, następnie:... 3 a) zaokrąglić dwa rogi (promień zaokrąglenia 50),... 3 b) sfazować

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE R 3 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge Cz. I Part 14 A 1,5 15 R 2,5 OO6 R 4,5 12,72 29 7 A 1,55 1,89 1,7 O33 SECTION A-A OPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Bąkała Uruchom

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ W PROGRAMIE AUTOCAD

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ W PROGRAMIE AUTOCAD 2 AKADEMIA MORSKA SZCZECIN Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Roman Rybak ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ W PROGRAMIE AUTOCAD Wydanie drugie zmienione SZCZECIN 2014 2 Wstęp Współczesny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: Grafika i geometria inżynierska Komputerowy zapis projektu

Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: Grafika i geometria inżynierska Komputerowy zapis projektu Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: Grafika i geometria inżynierska Komputerowy zapis projektu 1 Materiały pomocnicze Stosowane skróty: < - enter LKM kliknięcie lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych. Jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx Dariusz Skibicki Podręcznik wykonany w ramach projektu POKL.04.01.01-00- 013/09 Inżynieria biomedyczna kierunek przyszłości WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET RCAD Żelbet wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Żelbet do wykonania rysunków zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-212-97-52 Spis wybranych poleceń programu kompas-3d www.kompas-3d.pl Widok OdświeŜenie ekranu

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Pręty typowe W tym podrozdziale zostały opisane narzędzia do rysowania typowych kształtów prętów, zgodnych z normami PN-ISO 4066, BS4466 i DIN1045. Rys. 1. Okno dialogowe Rodzaje

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME

POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME Odległość ODLEG _DIST Użytkownik może szybko wyświetlić poniższe informacje dla dwóch punktów

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej

CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej Rodzaje grafik Obecnie możemy spotkać się z dwoma rodzajami grafik: grafiką rastrową (zwaną również grafiką bitmapową) oraz grafiką wektorową. W grafice rastrowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach

Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach Program Intericad T5 Słowa kluczowe skosy, okna dachowe Wersja polska Przygotował: Krzysztof Sendor Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach 1. Rysowanie skosów (bez okien dachowych)

Bardziej szczegółowo