MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl"

Transkrypt

1 Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl dr inŝ. Barbara Kopczyńska dr inŝ. Stanisław Mazoń dr inŝ. Andrzej Wolak Kraków, 2004

2 Ustalenia umowne dotyczące wszystkich wykonywanych rysunków 1. Wszystkie rysunki wykonuje się na arkuszu formatu A4 (297 x 210 mm) 2. Poszczególne elementy rysunku rozmieszcza się na następujących warstwach Warstwa RYSUNEK : krawędzie widoczne Warstwa PRZEKROJE : linie przekrojowe Warstwa OSIE : osie elementów Warstwa LINIE_KRESKOWE : krawędzie niewidoczne Warstwa LINIE_CIĄGŁE : linie urwania, przerwania Warstwa KRESKOWANIE : kreskowanie przekrojów Warstwa WYMIARY : wymiarowanie 2

3 Temat 1 Utworzenie rysunku prototypowego (rysunek A4) 1. Utwórz nowy szablon A4.dwt korzystając z szablonu Acad.dwt [Plik] [Nowy] UŜyj szablonu wybierz szablon = Acad.dwt 2. Ustaw wartości dotyczące jednostek na rysunku [Format] [Jednostki] JEDN sposób zapisu jednostek - dziesiętny (notacja dziesiętna) liczba cyfr po kropce dziesiętnej - 2 (dokładność) sposób zapisu kątów - stopnie dziesiętne liczba cyfr po kropce dziesiętnej dla kątów - 0 (dokładność) kierunek mierzenia kąta - przeciwnie do kierunku zegarowego zwrot kąta 0 - Wschód Ustaw granice rysunku o formacie A4 [Format] [Granice rysunku] lewy dolny róg : 0,0 prawy górny róg : 297,210 GRANICE 4. Ustaw powiększenie tak aby cały rysunek był widoczny na ekranie [Widok] [Zoom] [Wszystko] ZOOM / w Sprawdź kursorem rozmiar rysunku (włącz śledzenie kursora F6 ) 5. Ustaw skok kursora co 10 jednostek, ustaw odstęp siatki zgodny ze skokiem kursora [Narzędzia] [Ustawienia rysunkowe...] Skok i siatka SKOK 10, SIATKA 10 Włączanie i wyłączanie skokowego ruchu kursora F9, włączanie i wyłączanie siatki F7 6. Dodaj do istniejącej warstwy opisane w tabeli : [Format] [Warstwa] Warstwa Nazwa warstwy Kolor Rodzaj linii RYSUNEK Niebieski CONTINUOUS (ciągła) PRZEKROJE Biały CONTINUOUS (ciągła) LINIE_CIAGLE Zielony CONTINUOUS (ciągła) WYMIARY Czerwony CONTINUOUS (ciągła) LINIE_KRESKOWE śółty DASHED (kreskowe) OSIE Czerwony DASHDOT (kreska-kropka) KRESKOWANIE Fioletowy CONTINUOUS (ciągła) Brakujące rodzaje linii naleŝy wczytać z pliku acad.lin. Ustaw warstwę RYSUNEK jako warstwę aktualną. 7. Ustaw globalny współczynnik skali linii na 10 jednostek [Format] [Rodzaj linii...] PokaŜ szczegóły RLSKALA 8. Zapisz rysunek na dysku jako szablon A4.dwt (nie zmieniając szablonu Acad.dwt) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 3

4 Temat 2 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4 [Plik] [Nowy] UŜyj szablonu wybierz szablon = A4.dwt 2. Za pomocą polecenia LINIA narysuj kwadrat. Jako wierzchołek początkowy przyjmij punkt o współrzędnych (OD PUNKTU) 130,80. Współrzędne kolejnych wierzchołków wpisuj jako współrzędne bezwzględne lub względne. Wielobok zamknij podając współrzędne punktu startowego lub uŝywając parametru ZAMKNIJ (z). [Rysuj] [Linia] LINIA 3. Za pomocą polecenia POLILINIA [Rysuj] [Polilinia] PLINIA o szerokości (S) 1 jednostki narysuj wielobok pokazany na rysunku. Jako punkt startowy przyjmij wierzchołek o współrzędnych 100,40. Kolejne punkty wprowadzaj uŝywając współrzędnych względnych lub współrzędnych biegunowych. Zamknij wielobok uŝywając parametru ZAMKNIJ (Z). 4. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 4

5 Temat 3 1. Otwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4 [Plik] [Nowy] UŜyj szablonu wybierz szablon = A4.dwt 2. Jako warstwę aktualną wybierz warstwę OSIE. [Format] [Warstwa] 3. Za pomocą polecenia LINIA narysuj oś elementu pokazanego na rysunku. [Rysuj] [Linia] LINIA 4. Jako warstwę aktualną wybierz warstwę RYSUNEK. Za pomocą polecenia LINIA narysuj fragment wieloboku znajdujący się poniŝej osi. 5. Za pomocą polecenia LUSTRO odbij narysowany element względem osi. [Zmiana] [Lustro] LUSTRO 6. Narysuj dwa współśrodkowe okręgi w dolnej części rysunku [Rysuj] [Okrąg][Środek, promień] OKRĄG (O) 7. Za pomocą polecenia KOPIUJ skopiuj wcześniej narysowane okręgi nad oś. [Zmiana] [Kopiuj] KOPIUJ 8. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 5

6 Temat 4 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4 2. Jako warstwę aktualną ustaw warstwę OSIE i za pomocą komendy LINIA narysuj oś elementu pokazanego na rysunku. Zmień warstwę aktualną na RYSUNEK i za pomocą komendy LINIA narysuj obrys rzutu elementu (w postaci trójkąta), a następnie, uŝywając tej samej komendy, linię płaszczyzny przecięcia rzutu stoŝka. 3. Za pomocą polecenia UTNIJ usuń niepotrzebne odcinki powstałe w wyniku poprowadzenia płaszczyzny przecięcia. [Zmiana]] [Utnij] UTNIJ 4. Wybierz jako aktualną warstwę LINIE_KRESKOWE, narysuj niewidoczne krawędzie walcowego otworu. Zmień warstwę aktualną na OSIE i narysuj oś rzutu stoŝka ściętego. 5. Za pomocą polecenia OKRĄG narysuj rzut stoŝka ściętego na prawą płaszczyznę pionową. Okręgi umieszczaj odpowiednio na warstwie RYSUNEK i LINIE_KRESKOWE. W celu określenia średnicy okręgu powstałego w wyniku ścięcia stoŝka skorzystaj z polecenia LINIA z trybem lokalizacji (Punkt przecięcia - PRZ) oraz OKRĄG z opcją 2 punkty (wskazanie końców średnicy okręgu) [Rysuj] [Okrąg] 2 punkty OKRĄG (O) 2P 6. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 6

7 Temat 5 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4. Uwaga! W trakcie tworzenia rysunku naleŝy korzystać z polecenia ZOOM (powiększ) [Widok] [Zoom][...] ZOOM oraz klawisza F9 w celu przełączania moŝliwości skokowego ruchu kursora F9 lub SKOK Tak Nie Opcje określające chwilowy tryb lokalizacji względem obiektu (KWAdrant-punkty dzielące okrąg na ćwiartki, PRZecięcie-punkt przecięcia, SYMetria-środek odcinka, PROstopadły -prostopadła, KONiec-koniec kreski), z menu górnego lub wpisać wyróŝnioną część nazwy z klawiatury) kombinacja klawiszy : CTRL lub SHIFT i prawy klawisz myszy KWA, PRZ, SYM, PRO lub KON 2. Jako warstwę aktualną przyjmij warstwę OSIE i za pomocą polecenia LINIA narysuj oś śruby. Zmień warstwę aktualną na RYSUNEK i za pomocą polecenia LINIA narysuj obrys śruby, kreśląc główkę śruby jako prostokąt. 3. Za pomocą polecenia ZAOKRĄGL dokonaj zaokrąglenia odpowiednich wierzchołków (między trzpieniem a główką śruby). W pierwszej kolejności podaj promień zaokrąglenia, a następnie wskaŝ dwie linie, między którymi ma być wstawiony łuk. [Zmiana] [Zaokrągl] [promień] ZAOKRĄGL / R [wybierz pierwszy obiekt, ENTER, wybierz drugi obiekt] 4. Za pomocą polecenia FAZUJ dokonaj ścięcia odpowiednich wierzchołków główki śruby. W pierwszej kolejności podaj długości ścięć, a następnie wskaŝ dwie linie, między którymi naleŝy dokonać fazowania. [Zmiana] [Fazuj] [Fazy] [wybierz pierwszą linię, ENTER, wybierz drugą linię] FAZUJ / F 5. UŜywając polecenia WYDŁUś uzupełnij brakujący odcinek (krawędź łba śruby) wskazując łuk jako granicę do której naleŝy wydłuŝyć krawędź łba śruby. [Zmiana] [WydłuŜ] WYDŁUś 6. UŜywając polecenia ŁUK z opcją : początek, koniec, promień narysuj zakończenie trzpienia śruby. [Rysuj] [Łuk] Początek,koniec,promień ŁUK P,N,R 7. Narysuj w sposób uproszczony nagwintowaną część śruby. Skorzystaj z polecenia ODSUŃ podając odległość odsunięcia 3 jednostki. [Zmiana] [Odsuń] ODSUŃ 7

8 8. Jako warstwę aktualną ustaw warstwę LINIE_CIAGLE. Za pomocą polecenia SZKICUJ narysuj linie urwania. Ustal długość najmniejszej kreski (Progowa wartość zapisu) na 1. Rysowanie przerywaj i kontynuuj naciskając klawisz "P" lub lewy klawisz myszki. Zakończ rysowanie linii szkicu naciskając klawisz "Z" lub klawisz "Enter". SZKICUJ Uwaga! Następne operacje będzie łatwiej wykonać, gdy szkic będzie wykonywany jako polilinia a nie zbiór pojedynczych linii. W tym celu naleŝy przed uŝyciem polecenia SZKICUJ ustawić wartość zmiennej SKPOLY na 1. SKPOLY, 1 9. Usuń linie urwania sięgające poza obrys oraz odcinki obrysu między liniami urwania. Skorzystaj z komendy UTNIJ i w razie potrzeby z komendy WYMAś. Wykorzystuj róŝne stopnie powiększenia (komenda ZOOM). (Krawędzią tnącą dla komendy UTNIJ jest w pierwszym przypadku obrys, w drugim linie przerwania). 10. Odpowiednio na warstwach RYSUNEK i PRZEKRÓJ narysuj, stosując komendy LINIA i OKRĄG przekrój przez trzpień śruby. 11. Zmień warstwę bieŝąca na KRESKOWANIE. Zakreskuj narysowany przekrój korzystając z polecenia KRESKUJ wybierając U (Typ wzoru uŝytkownika), kąt nachylenia linii kreskowych 45 o oraz odległość między liniami 3 jednostki. WskaŜ obwiednię ograniczającą obszar do zakreskowania korzystając z opcji - wybierz obiekty. [Rysuj] [Kreskuj] KRESKUJ (GKRESKUJ) 12. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 8

9 Temat 6 Wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę w zakresie tworzenia rysunków płaskich narysuj samodzielnie pokazany powyŝej element 9

10 Temat 7 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4. Uwaga! Poszczególne elementy rysunku umieść na warstwach jak w poprzednich ćwiczeniach. 2. Za pomocą komendy OKRĄG narysuj obrys płyty. 3. UŜywając komendy OKRĄG oraz WIELOBOK z opcją WPISANY (wpisany w okrąg o zadanym promieniu) narysuj widzianą w rzucie główkę śruby i podkładkę (element pokazany na rysunku w powiększeniu). PołoŜenie środka elementu wyznacz rysując linię pomocniczą o długości 35 biegnącą poziomo od środka okręgu. [Rysuj] [Wielobok] WIELOBOK (Zwiększ dokładność rysowania okręgów poleceniem ROZDZ, akceptując tryb ekranu logicznego T i ustalając dokładność rysowania okręgów na 1000) 4. UŜywając polecenia SZYK (szyk kołowy) utwórz 8 kopii narysowanego obiektu (na obwodzie okręgu - kąt wypełnienia szyku 360 o ) przy następujących ustaleniach : środek środek płyty, metoda liczba elementów i kąt wypełnienia, liczba elementów 8, kąt wypełnienia 360. [ZMIANA] [Szyk] Szyk kołowy SZYK 5. Za pomocą komendy PIERŚCIEŃ ze średnicą wewnętrzną 0 i zewnętrzną 3 zaznacz zamocowanie płyty. [Rysuj] [Pierścień] PIERŚCIEŃ 6. Korzystając powtórnie z komendy SZYK (szyk kołowy) zrób kopię wybranych elementów (pokrywa oraz okręgi obrazujące otwory w pokrywie) obróconą o 50 o względem zamocowania. 7. Za pomocą polecenia ZMIEŃ z opcją WARSTWA umieść obrócone elementy na warstwie LINIE_KRESKOWE. [Zmiana] [Cechy] ZMIEŃ Cechy warstwa 8. Dopasuj skalę linii do skali rysunku za pomocą polecenia RLSKALA, ustalając nowy współczynnik skali na Prowadząc linie pomocnicze od obrysu płyty narysuj przekrój elementu jak pokazano na rysunku. Skorzystaj z elementu rysunkowego PÓŁPROSTA. [Rysuj] [Półprosta] PÓŁPROSTA 10. Przy pomocy komendy FAZUJ dokonaj fazowania wybranych krawędzi jak pokazano na powiększeniu. 10

11 11. Przenieś krawędzie niewidoczne na warstwę LINIE_KRESKOWE, a osie na warstwę OSIE. 12. Przerysuj linie przekrojowe korzystając z polecenia PLINIA, ustalając szerokość linii na 0.5. [Rysuj] [Polilinia] PLINIA 13. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 11

12 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4. Temat 8 2. Za pomocą polecenia TEKST (lub DTEKST) wykonaj dowolny napis korzystając z róŝnych moŝliwości wstawienia tekstu, tj. punkt początkowy tekstu oraz wyrównanie w postaci : Dopas (dopasowanie do linii bazowej o zadanym początku i końcu, wysokość tekstu ustalona automatycznie), WStaw (dopasowanie do linii bazowej o zadanym początku i końcu, zadana wysokość tekstu), Sy (środek linii bazowej), Ce (centrum bloku tekstu), Prawa (wyrównanie do punktu po prawej stronie bloku tekstu). 3. Utwórz własny styl tekstowy w oparciu o czcionkę ARIAL ustalając następujące parametry: WYSOKOŚĆ (wysokość tekstu) na 0, WSPÓŁCZYNNIK SZEROKOŚCI na 1, KĄT POCHYLENIA (kąt pochylenia stylu względem pionu) na 0, STYL CZCIONKI na Normalny : [Format][Styl tekstu] STYL 4. Następnie wykonaj dwukrotnie napis "Politechnika", raz ustalając KĄT OBROTU (kąt obrotu tekstu) na 0, drugi raz na 40 stopni oraz wysokość tekstu na 10 jednostek. [Rysuj] [Tekst][Jeden wiersz] DTEKST 5. Utwórz własny styl tekstowy w oparciu o czcionkę ROMAN TRIPLEX (romant.shx) ustalając parametry tekstu jak poprzednio z wyjątkiem KĄT POCHYLENIA (kąt pochylenia tekstu względem pionu), któremu naleŝy nadać wartość 15. Następnie wykonaj napis "Politechnika". 6. Ponownie wywołaj styl tekstu oparty na czcionce Arial i za pomocą pełnego edytora tekstu napisz dowolny tekst, ustalając wysokość czcionki na 5 jednostek. [Rysuj] [Tekst][Wiele wierszy...] MTEXT 12

13 7. Utwórz a następnie wybierz warstwę RAMKA przypisując jej kolor BIAŁY i typ linii CONTINUOUS. [Format] [Warstwa] 8. Korzystając z polecenia PLINIA z opcją SZER 0.5 narysuj ramkę rysunku (5 jednostek od krawędzi arkusza A4). [Rysuj]] [Polilinia] PLINIA 9. Za pomocą polecenia LINIA narysuj tabelkę (wymiary podano poniŝej). Przy rysowaniu szeregu odcinków równoległych uŝyj polecenia ODSUŃ. [Zmiana] [Odsuń] ODSUŃ 10. UŜywając polecenia TEKST z odpowiednimi opcjami oraz stylu tekstu opartego na czcionce simplex.shx wypełnij tabelkę jak pokazano na rysunku, wpisując w odpowiednim miejscu swoje Nazwisko oraz aktualną datę (wykorzystaj wielokrotne kopiowanie). (Do wypełniania tabelki nie uŝywać pełnego edytora (MTEXT)!) 11. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ Wysokości czcionki odpowiednio 3.5 i 5 jednostek. Znaki specjalne : znak średnicy φ - %%c np. φ50 = %%c50 znak kąta o - %%d np. 45 o = 45%%d 13

14 Temat 9 1. Otwórz plik cw09_do_wymiarowania.dwg i korzystając z wiadomości podanych na wykładzie oraz materiałów z ćwiczeń zwymiaruj zamieszczone rysunki. Wymiary naleŝy umieścić na warstwie WYMIARY. W celu dostosowania zmiennych wymiarowych do potrzeb rysunku utwórz własny styl wymiarowania ustawiając LINIE I STRZAŁKI, TEKST, DOPASOWANIE I JEDNOSTKI PODSTAWOWE według propozycji podanych na rysunkach. 14

15 15

16 Temat Utwórz nowy rysunek korzystając z szblonu A4. 2. Za pomocą polecenia LINIA narysuj (zachowując wymiary) następujące elementy : zawór, kołnierz, piezometr. - punkt wstawienia 3. UŜywając polecenia BLOK utwórz bloki o nazwach odpowiadających nazwom elementów, przyjmując jako punkty bazowe wstawienia bloków punkty zaznaczone na rysunku. [Rysuj] [Blok] [Utwórz] BLOK 4. Za pomocą polecenia LINIA narysuj oś elementu zachowując wymiary podane na rysunku, a następnie obrys zbiornika i układu rurociągów. Pomocne jest stosowanie polecenia ODSUŃ, a następnie UTNIJ i WYDŁUś [Zmiana] [Odsuń] ODSUŃ [Zmiana] [Utnij] UTNIJ [Zmiana] [WydłuŜ] WYDŁUś 5. UŜywając polecenia WSTAW umieść w miejscach podanych na rysunku wcześniej zdefiniowane bloki, pamiętając o prawidłowym ustaleniu skali wzdłuŝ osi X i Y. Dla zaworu naleŝy przyjąć skalę zmniejszającą do 7 jednostek wzdłuŝ osi X oraz skalę zwiększającą do odpowiednio 12 jednostek lub 16 jednostek wzdłuŝ osi Y. Dla kołnierza naleŝy zmienić skalę wzdłuŝ osi Y do odpowiednio 12 lub 16 jednostek. Pomocne jest zastosowanie polecenia LINIA w celu ustalenia punktu wstawienia bloku. [Wstaw] [Blok...] WSTAW 6. Za pomocą polecenia PRZERWIJ usuń niepotrzebne fragmenty linii powstałe wskutek wstawienia zaworów i kołnierzy. [Zmiana] [Przerwij] PRZERWIJ 16

17 7. UŜywając polecenia PODZIEL z opcją BLOK podziel odpowiedni fragment rurociągu na pięć części i w miejscach podziału wstaw blok o nazwie PIEZOMETR, zachowując skalę wzdłuŝ osi X i Y. [Rysuj] [Punkt] [Podziel] PODZIEL 8. Zmień warstwę bieŝąca na KRESKOWANIE. Narysuj poziom zwierciadła wody i zakreskuj pokazany na rysunku obszar korzystając z komendy KRESKUJ i wybierając standardowy typ kreskowania MUDST ze skalą 0,3. Wybierz obszar do zakreskowania korzystając z opcji - wskaŝ punkty (wewnątrz obwiedni). [Rysuj] [Kreskuj] GKRESKUJ 9. Zwymiaruj rysunek. 10. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 17

18 Temat Otwórz istniejący rysunek z ćwiczenia 7. [Plik] [Otwórz] 2. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę RZUTNIE. 3. Przejdź do z obszaru modelu do obszaru papieru wybierając z dolnego paska Arkusz 1 i wykonaj odpowiednio ustawienia strony : Urządzenie drukujące : wg wskazania prowadzącego zajęcia, Ustawienia arkusza : rozmiar arkusza ISO A2 420x594 mm (poziomo), orientacja rysunku poziomo. Zmień wielkość i połoŝenie powstałej rzutni w obszarze papieru korzystając z "Uchwytów" (wg rysunku zamieszczonego poniŝej). 4. Korzystając z polecenia WWIDOK utwórz w obszarze papieru 2 (dwie) nowe rzutnie. [Widok] [Rzutnie] [2 rzutnie] WWIDOK Zmień wielkości i połoŝenie rzutni w obszarze papieru korzystając z "uchwytów" (wg rysunku zamieszczonego poniŝej). 5. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę RAMKA. 6. Korzystając z polecenia LINIA narysuj prostokąt o rozmiarze arkusza A3 (420x297 mm). 7. Korzystając z polecenia PLINIA z opcją Szerokość= 0.5 narysuj ramkę rysunku. 8. Korzystając z polecenia WSTAW umieść w prawym dolnym rogu tabelkę (blok o nazwie TABELA). [Wstaw] [Blok...] WSTAW 9. Poleceniem ROZBIJ rozbij blok TABELA, a następnie uzupełnij tabelkę wpisując nazwisko i datę. [Zmiana] [Rozbij] ROZBIJ 10. W obszarze papieru przejdź do zmian wewnątrz rzutni uŝywając przełącznika MODEL-PAPIER (pasek na dole okna ekranu). W pierwszej rzutni ustaw widok na całość elementu, w drugiej na śrubę, w trzeciej na otwór w płycie. 11. Ustal skalę dla poszczególnych rzutni (zgodnie z opisem na rysunku). W tym celu uŝyj polecenia MVSETUP z opcją SKALUJ MVSETUP skaluj 18

19 12. Wyłącz warstwę rzutnie. 13. Uaktualnij warstwę RAMKA i wykonaj opisy elementów jak na rysunku. 14. Zapisz rysunek na dysku [Plik] [Zapisz] ZAPISZ 15. Przygotuj rysunek do wydruku [Plik] [Drukuj] Wykonaj następujące ustawienia : Ustawienia wydruku - skala wydruku : skala 1:1 obszar wydruku : Arkusz Urządzenia drukujące - tablice stylów wydruku (przypisanie pisaków) : edytuj plik acad.ctb i przypisz wszystkim uŝywanym w rysunku kolorom kolor czarny, jako szerokość linii - uŝyj szerokości linii obiektów. Wykonaj pełny podgląd wydruku. 19

20 Temat 12 W ćwiczeniu zostaną wykorzystane dwa zeskanowane fragmenty map w skali 1: (format TIF, czarno-biały) 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4. 2. Utwórz nową warstwę siatka i narysuj na niej pomocniczą siatkę o oczku 1000x1000 (zakładamy, Ŝe 1 jednostka na rysunku równa się 1 m w terenie). 3. Utwórz nową warstwę PODKLAD1 nadając jej tymczasowo kolor fioletowy (nr 6). Wybierz tę warstwę jako aktualną. 4. Wstaw do rysunku obraz PODKLAD1 (pierwszą cześć mapy) z ustawieniami jak na rysunku poniŝej [Wstaw] [Obraz rastrowy...] 5. Utwórz nową warstwę PODKŁAD2 nadając jej tymczasowo kolor jasno niebieski (nr 4). Wybierz tę warstwę jako aktualną. 6. Wstaw do rysunku obraz PODKLAD2 (drugą cześć mapy) z ustawieniami jak poprzednio. [Wstaw] [Obraz rastrowy...] 7. Za pomocą polecenia DOPASUJ (uruchamiane z klawiatury), dopasuj 2 wybrane węzły siatki z obrazu PODKŁAD1 do węzłów siatki pomocniczej. DOPASUJ 8. Połącz obydwa fragmenty za pomocą polecenia DOPASUJ (dopasowanie siatki z obrazu PODKŁAD2 do odpowiednich węzłów siatki obrazu PODKŁAD1) DOPASUJ 20

21 9. Ustaw kolor obu warstw podkładu na 8 (ciemnoszary). 10. Ustaw przezroczystość obu obiektów. [Zmiana] [Obiekt][Obraz][Przezroczystość] z opcja T (Tak) 11. Usuń obramowania fragmentów map [Zmiana] [Obiekt][Obraz] [Obramowanie] z opcja N (Nie) 12. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę ZBIORNIK (z kolorem 4). 13. Obrysuj za pomocą polecenia POLILINIA o szerokości 0.3 istniejący zbiornik wodny. 14. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę ZBIORNIK_KRESK (z kolorem 4). 15. Za pomocą polecenia KRESKUJ wypełnij obszar zbiornika, wybierając wzór zakreskowania SOLID. Ustal kolejność rysowania wypełnienia Na spód. [Narzędzia] [Porządek wyświetlania][na spód] 16. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 21

22 Temat Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt 2. Za pomocą polecenia OKRĄG narysuj obrys blatu stołu, ustalając środek okręgu w punkcie o współrzędnych 150, Na warstwie LINIE_CIAGLE narysuj cztery kwadraty (nogi stołu). 4. Zmień grubość blatu stołu na 20 jednostek, a nóg stołu na -120 jednostek. [Zmiana][Cechy] Grubość 5. Wybierz sposób patrzenia na obiekt. Wykonaj punkt 5 kilkakrotnie, aby obejrzeć obiekt z róŝnych stron. [Widok] [Widoki3D][Rzutnia] PKTOBS / klawisz Enter 6. UŜyj polecenia UKRYJ do ukrycia niewidocznych krawędzi. [Widok][Ukryj] UKRYJ 7. Korzystając z polecenia LUW utwórz lokalny układ współrzędnych z opcją POCZĄTEK, podając współrzędne zaczepienia nowego układu współrzędnych w punkcie 150,100,20. [Narzędzia] [Nowy LUW][Początek] LUW / Nowy 8. Przesuń symbol lokalnego układu współrzędnych do jego początku. [Widok] [Wyświetl[Symbol LUW][w Początku] LUWSYMB / Początek 9. Zapisz rysunek na dysku [Plik] [Zapisz] ZAPISZ 22

23 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt Temat Korzystając z polecenia dotyczącego tworzenia rysunków trójwymiarowych narysuj czworokąt boku 100x100 jednostek. [Rysuj] [Powierzchnie][Powierzchnia 3D] 3WPOW 3. Za pomocą polecenia LINIA, ze środka czworokąta narysuj wysokość piramidy o długości 100 jednostek (współrzędne końca wysokości podaj z klawiatury). 4. Korzystając z polecenia RZUTNIE utwórz układ trzech rzutni (wg rysunku). [Widok]] [Rzutnie] [Nowe rzutnie...] Trzy : Prawo RZUTNIE 5. W rzutni trzeciej ustaw dowolnie obiekt w przestrzeni. [Widok] [Widoki 3D] [Rzutnia] PKTOBS / Enter 6. W rzutni tej narysuj ściany piramidy jako powierzchnie. [Rysuj] [Powierzchnie][Powierzchnia 3D] 3WPOW 7. Za pomocą polecenia LUW utwórz lokalny układ współrzędnych obrócony względem osi X o 90 o. 8. Zapisz nowy układ współrzędnych pod nazwą ODBICIE. [Narzędzia] [Nowy LUW][Obrót wokół x] LUW / X / 90 o LUW / zapisz 9. W drugiej rzutni za pomocą polecenia PLAN utwórz plan obiektu w nowym układzie współrzędnych. 10. W tej samej rzutni, korzystając z polecenia LUSTRO utwórz lustrzane odbicie piramidy względem jej podstawy. 11. Przejdź do rzutni trzeciej i za pomocą polecenia LUW z opcją 3 PUNKTY zorientuj nowy układ współrzędnych z jedną ze ścian piramidy. [Narzędzia] [Nowy LUW][3 punkty] LUW / Nowy / 3punkty 12. Na warstwie KRESKOWANIE, za pomocą polecenia KRESKUJ zakreskuj dowolnym stylem kreskowania wybraną wcześniej ścianę piramidy. 13. Powtórz punkt 11 orientując układ współrzędnych z inną ścianą piramidy. 14. Na warstwie WYMIARY, korzystając z polecenia TEKST wykonaj w dowolnym miejscu wybranej płaszczyzny napis "ala" (wysokość liter 25 jednostek). 23

24 15. Korzystając z polecenia PLAN z opcją GLOBALNY, w pierwszej rzutni ustaw plan obiektu w globalnym układzie współrzędnych. 16. W rzutni drugiej ustaw plan obiektu w lokalnym układzie współrzędnych ODBICIE. 17. W rzutni trzeciej oglądnij w dowolny sposób obiekt w przestrzeni. 18. Zapisz rysunek na dysku [Pliki] [Zapisz] ZAPISZ 24

MATERIAŁY POMOCNICZE DO KURSU. AutoCAD 2016. na poziomie podstawowym

MATERIAŁY POMOCNICZE DO KURSU. AutoCAD 2016. na poziomie podstawowym MATERIAŁY POMOCNICZE DO KURSU AutoCAD 2016 na poziomie podstawowym DR INŻ. STANISŁAW MAZOŃ DR INŻ. ANDRZEJ WOLAK AKTUALIZACJA DO WERSJI 2016: MGR INŻ. BEATA BAZIAK UWAGI WSTĘPNE DO KURSU NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

(opracował Wojciech Korzybski)

(opracował Wojciech Korzybski) Program AutoCAD - etap podstawowy 2D (opracował Wojciech Korzybski) 1. Ekran AutoCAD a i komunikacja z programem, przykładowe pliki rysunkowe - możliwości programu AutoCAD 2000. 2. Podstawy obsługi programu

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2013 Kolor czerwony elementy pomocnicze, których nie rysujemy (narysowane dla przedstawienia wymiarów itp.). Kolor zielony elementy pomocnicze. Tworzenie bloku

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 4.2. ELIPSA 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 2. Rysujemy Elipsę (_Ellipse) zaczynając w dowolnym punkcie, koniec osi definiujemy np. za pomocą współrzędnych względnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia)

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia) 6 Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

4.3 WITRAś. 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55.

4.3 WITRAś. 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55. 4.3 WITRAś 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55. 2. Narysować głowicę słupa, rozpoczynając od narysowania górnego

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych 1. Fazowanie oraz zaokrąglanie. Wykonaj element pokazany na rys. 1a. Wymiary elementu: średnice 100 i 40. Długość wałków 30 i 100 odpowiednio. Następnie wykonaj fazowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne.

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. RYSOWANIE 2D Polecenie LINIA Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty

Bardziej szczegółowo

wybierając ikonę z paska narzędziowego Zmień wybierając pozycję Kopiuj z górnego menu rozwijanego Modyfikuj

wybierając ikonę z paska narzędziowego Zmień wybierając pozycję Kopiuj z górnego menu rozwijanego Modyfikuj Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 Style wydruku, wydruk

Ćwiczenie nr 10 Style wydruku, wydruk Ćwiczenie nr 10 Style wydruku, wydruk Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 111-134 skryptu. Wprowadzenie Końcowym etapem wykonywania dokumentacji technicznej po przygotowaniu arkusza wydruku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Style wydruku, wydruk

Ćwiczenie nr 9 Style wydruku, wydruk Ćwiczenie nr 9 Style wydruku, wydruk Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 111-134 skryptu. Wprowadzenie Końcowym etapem wykonywania dokumentacji technicznej po przygotowaniu arkusza wydruku

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby jego modyfikacji. Plecenie kreskuj i wypełnij.

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby jego modyfikacji. Plecenie kreskuj i wypełnij. Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska kierunek studiów: Budownictwo st. stacjonarne INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 5

AutoCAD laboratorium 5 AutoCAD laboratorium 5 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj kwadrat o boku 200, następnie:... 3 a) zaokrąglić dwa rogi (promień zaokrąglenia 50),... 3 b) sfazować

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx Dariusz Skibicki Podręcznik wykonany w ramach projektu POKL.04.01.01-00- 013/09 Inżynieria biomedyczna kierunek przyszłości WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Kolektor. Zagadnienia. Wyciągnięcia po profilach, Lustro, Szyk. Wykonajmy model kolektora jak na rys. 1.

Kolektor. Zagadnienia. Wyciągnięcia po profilach, Lustro, Szyk. Wykonajmy model kolektora jak na rys. 1. Kolektor Zagadnienia. Wyciągnięcia po profilach, Lustro, Szyk Wykonajmy model kolektora jak na rys. 1. Rysunek 1 Składa się on z grubszej rury, o zmiennym przekroju, leŝącej w płaszczyźnie symetrii kolektora

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe

TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe ~ 1 ~ TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe Cz. 1. Modelowanie maski pojazdu. 1. Wstawianie obrazków. Odszukaj blueprinty potrzebne do zamodelowania tego elementu. Najlepiej zgromadzić wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PRZEGLĄD ZASAD I ICH ZASTOSOWANIE W KOMPUTEROWYM ZAPISIE KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE RYSUNKU PROTOTYPOWEGO

TWORZENIE RYSUNKU PROTOTYPOWEGO Maciej Wojciechowski Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP TWORZENIE RYSUNKU PROTOTYPOWEGO IV etap edukacji Modułowy program nauczania: Technik gazownictwa 311[55]. Moduł: Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny Wstęp Wymiarowanie Rodzaje linii rysunkowych i ich przeznaczenie 1. linia ciągła cienka linie pomocnicze, kreskowanie przekrojów, linie wymiarowe, 2. linia ciągła gruba krawędzie widoczne 3. linia kreskowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl

PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl Uwaga: prawie kaŝde wymienione dalej polecenie lub parametr moŝna teŝ znaleźć w menu górnym, bocznym i podręcznym oraz w paskach narzędzi Wiadomości wstępne

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie)

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Ćwiczenia 11 Temat: Podstawy zarządzania projektami w Programie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Ćwiczenie 4 - Przygotowanie dokumentacji mechanicznej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem do tworzenia rysunków mechanicznych oraz wykonanie rysunków płyty

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

Nadają się do automatycznego rysowania powierzchni, ponieważ może ich być dowolna ilość.

Nadają się do automatycznego rysowania powierzchni, ponieważ może ich być dowolna ilość. CAD 3W zajęcia nr 2 Rysowanie prostych powierzchni trójwymiarowych. 1. 3wpow (3dface) powierzchnia trójwymiarowa Rysujemy ją tak, jak pisze się literę S (w przeciwieństwie do powierzchni 2W (solid), którą

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Wiadomości podstawowe Praca w programie INTERsoft-IntelliCAD Ustawienia programu Oglądanie rysunku 143 Właściwości 166

Spis treści: Wprowadzenie Wiadomości podstawowe Praca w programie INTERsoft-IntelliCAD Ustawienia programu Oglądanie rysunku 143 Właściwości 166 Spis treści: Wprowadzenie 19 Czym jest INTERsoft-IntelliCAD 20 Dlaczego IntelliCAD od firmy INTERsoft? 20 Zestawienie funkcji INTERsoft-IntelliCAD-a z innymi programami CAD 20 Opis wersji programu 21 Nakładki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Wykonajmy projekt tłumika z elementami rur wydechowych, rys. 1 Rys. 1. Efekt końcowy projektu Przyjmując jako płaszczyznę szkicu płaszczyznę XY, narysujmy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-212-97-52 Spis wybranych poleceń programu kompas-3d www.kompas-3d.pl Widok OdświeŜenie ekranu

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Cel ćwiczenia: Kreskowanie

Cel ćwiczenia: Kreskowanie Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Polecenie kreskuj, wypełnij, polilinia multilinia. Wymiarowanie i opisywanie rysunków

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 Łukasz Przeszłowski Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 UWAGA: Są to materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna.

1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna. 1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna. Rozpocząć nowy projekt z szablonem: RAC_WK.rte. Ustawić jednostki długości: centymetry. Utworzyć osie pionowe w odstępach 600, 300, 600, 600, 300.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie 2.Toczenie 2 osie pliki płaskie W dalszej części materiałów omówiono krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych, na plikach krawędziowych przy użyciu programu EdgeCAM. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo