MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl"

Transkrypt

1 Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU AutoCAD 2002 pl dr inŝ. Barbara Kopczyńska dr inŝ. Stanisław Mazoń dr inŝ. Andrzej Wolak Kraków, 2004

2 Ustalenia umowne dotyczące wszystkich wykonywanych rysunków 1. Wszystkie rysunki wykonuje się na arkuszu formatu A4 (297 x 210 mm) 2. Poszczególne elementy rysunku rozmieszcza się na następujących warstwach Warstwa RYSUNEK : krawędzie widoczne Warstwa PRZEKROJE : linie przekrojowe Warstwa OSIE : osie elementów Warstwa LINIE_KRESKOWE : krawędzie niewidoczne Warstwa LINIE_CIĄGŁE : linie urwania, przerwania Warstwa KRESKOWANIE : kreskowanie przekrojów Warstwa WYMIARY : wymiarowanie 2

3 Temat 1 Utworzenie rysunku prototypowego (rysunek A4) 1. Utwórz nowy szablon A4.dwt korzystając z szablonu Acad.dwt [Plik] [Nowy] UŜyj szablonu wybierz szablon = Acad.dwt 2. Ustaw wartości dotyczące jednostek na rysunku [Format] [Jednostki] JEDN sposób zapisu jednostek - dziesiętny (notacja dziesiętna) liczba cyfr po kropce dziesiętnej - 2 (dokładność) sposób zapisu kątów - stopnie dziesiętne liczba cyfr po kropce dziesiętnej dla kątów - 0 (dokładność) kierunek mierzenia kąta - przeciwnie do kierunku zegarowego zwrot kąta 0 - Wschód Ustaw granice rysunku o formacie A4 [Format] [Granice rysunku] lewy dolny róg : 0,0 prawy górny róg : 297,210 GRANICE 4. Ustaw powiększenie tak aby cały rysunek był widoczny na ekranie [Widok] [Zoom] [Wszystko] ZOOM / w Sprawdź kursorem rozmiar rysunku (włącz śledzenie kursora F6 ) 5. Ustaw skok kursora co 10 jednostek, ustaw odstęp siatki zgodny ze skokiem kursora [Narzędzia] [Ustawienia rysunkowe...] Skok i siatka SKOK 10, SIATKA 10 Włączanie i wyłączanie skokowego ruchu kursora F9, włączanie i wyłączanie siatki F7 6. Dodaj do istniejącej warstwy opisane w tabeli : [Format] [Warstwa] Warstwa Nazwa warstwy Kolor Rodzaj linii RYSUNEK Niebieski CONTINUOUS (ciągła) PRZEKROJE Biały CONTINUOUS (ciągła) LINIE_CIAGLE Zielony CONTINUOUS (ciągła) WYMIARY Czerwony CONTINUOUS (ciągła) LINIE_KRESKOWE śółty DASHED (kreskowe) OSIE Czerwony DASHDOT (kreska-kropka) KRESKOWANIE Fioletowy CONTINUOUS (ciągła) Brakujące rodzaje linii naleŝy wczytać z pliku acad.lin. Ustaw warstwę RYSUNEK jako warstwę aktualną. 7. Ustaw globalny współczynnik skali linii na 10 jednostek [Format] [Rodzaj linii...] PokaŜ szczegóły RLSKALA 8. Zapisz rysunek na dysku jako szablon A4.dwt (nie zmieniając szablonu Acad.dwt) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 3

4 Temat 2 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4 [Plik] [Nowy] UŜyj szablonu wybierz szablon = A4.dwt 2. Za pomocą polecenia LINIA narysuj kwadrat. Jako wierzchołek początkowy przyjmij punkt o współrzędnych (OD PUNKTU) 130,80. Współrzędne kolejnych wierzchołków wpisuj jako współrzędne bezwzględne lub względne. Wielobok zamknij podając współrzędne punktu startowego lub uŝywając parametru ZAMKNIJ (z). [Rysuj] [Linia] LINIA 3. Za pomocą polecenia POLILINIA [Rysuj] [Polilinia] PLINIA o szerokości (S) 1 jednostki narysuj wielobok pokazany na rysunku. Jako punkt startowy przyjmij wierzchołek o współrzędnych 100,40. Kolejne punkty wprowadzaj uŝywając współrzędnych względnych lub współrzędnych biegunowych. Zamknij wielobok uŝywając parametru ZAMKNIJ (Z). 4. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 4

5 Temat 3 1. Otwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4 [Plik] [Nowy] UŜyj szablonu wybierz szablon = A4.dwt 2. Jako warstwę aktualną wybierz warstwę OSIE. [Format] [Warstwa] 3. Za pomocą polecenia LINIA narysuj oś elementu pokazanego na rysunku. [Rysuj] [Linia] LINIA 4. Jako warstwę aktualną wybierz warstwę RYSUNEK. Za pomocą polecenia LINIA narysuj fragment wieloboku znajdujący się poniŝej osi. 5. Za pomocą polecenia LUSTRO odbij narysowany element względem osi. [Zmiana] [Lustro] LUSTRO 6. Narysuj dwa współśrodkowe okręgi w dolnej części rysunku [Rysuj] [Okrąg][Środek, promień] OKRĄG (O) 7. Za pomocą polecenia KOPIUJ skopiuj wcześniej narysowane okręgi nad oś. [Zmiana] [Kopiuj] KOPIUJ 8. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 5

6 Temat 4 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4 2. Jako warstwę aktualną ustaw warstwę OSIE i za pomocą komendy LINIA narysuj oś elementu pokazanego na rysunku. Zmień warstwę aktualną na RYSUNEK i za pomocą komendy LINIA narysuj obrys rzutu elementu (w postaci trójkąta), a następnie, uŝywając tej samej komendy, linię płaszczyzny przecięcia rzutu stoŝka. 3. Za pomocą polecenia UTNIJ usuń niepotrzebne odcinki powstałe w wyniku poprowadzenia płaszczyzny przecięcia. [Zmiana]] [Utnij] UTNIJ 4. Wybierz jako aktualną warstwę LINIE_KRESKOWE, narysuj niewidoczne krawędzie walcowego otworu. Zmień warstwę aktualną na OSIE i narysuj oś rzutu stoŝka ściętego. 5. Za pomocą polecenia OKRĄG narysuj rzut stoŝka ściętego na prawą płaszczyznę pionową. Okręgi umieszczaj odpowiednio na warstwie RYSUNEK i LINIE_KRESKOWE. W celu określenia średnicy okręgu powstałego w wyniku ścięcia stoŝka skorzystaj z polecenia LINIA z trybem lokalizacji (Punkt przecięcia - PRZ) oraz OKRĄG z opcją 2 punkty (wskazanie końców średnicy okręgu) [Rysuj] [Okrąg] 2 punkty OKRĄG (O) 2P 6. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 6

7 Temat 5 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4. Uwaga! W trakcie tworzenia rysunku naleŝy korzystać z polecenia ZOOM (powiększ) [Widok] [Zoom][...] ZOOM oraz klawisza F9 w celu przełączania moŝliwości skokowego ruchu kursora F9 lub SKOK Tak Nie Opcje określające chwilowy tryb lokalizacji względem obiektu (KWAdrant-punkty dzielące okrąg na ćwiartki, PRZecięcie-punkt przecięcia, SYMetria-środek odcinka, PROstopadły -prostopadła, KONiec-koniec kreski), z menu górnego lub wpisać wyróŝnioną część nazwy z klawiatury) kombinacja klawiszy : CTRL lub SHIFT i prawy klawisz myszy KWA, PRZ, SYM, PRO lub KON 2. Jako warstwę aktualną przyjmij warstwę OSIE i za pomocą polecenia LINIA narysuj oś śruby. Zmień warstwę aktualną na RYSUNEK i za pomocą polecenia LINIA narysuj obrys śruby, kreśląc główkę śruby jako prostokąt. 3. Za pomocą polecenia ZAOKRĄGL dokonaj zaokrąglenia odpowiednich wierzchołków (między trzpieniem a główką śruby). W pierwszej kolejności podaj promień zaokrąglenia, a następnie wskaŝ dwie linie, między którymi ma być wstawiony łuk. [Zmiana] [Zaokrągl] [promień] ZAOKRĄGL / R [wybierz pierwszy obiekt, ENTER, wybierz drugi obiekt] 4. Za pomocą polecenia FAZUJ dokonaj ścięcia odpowiednich wierzchołków główki śruby. W pierwszej kolejności podaj długości ścięć, a następnie wskaŝ dwie linie, między którymi naleŝy dokonać fazowania. [Zmiana] [Fazuj] [Fazy] [wybierz pierwszą linię, ENTER, wybierz drugą linię] FAZUJ / F 5. UŜywając polecenia WYDŁUś uzupełnij brakujący odcinek (krawędź łba śruby) wskazując łuk jako granicę do której naleŝy wydłuŝyć krawędź łba śruby. [Zmiana] [WydłuŜ] WYDŁUś 6. UŜywając polecenia ŁUK z opcją : początek, koniec, promień narysuj zakończenie trzpienia śruby. [Rysuj] [Łuk] Początek,koniec,promień ŁUK P,N,R 7. Narysuj w sposób uproszczony nagwintowaną część śruby. Skorzystaj z polecenia ODSUŃ podając odległość odsunięcia 3 jednostki. [Zmiana] [Odsuń] ODSUŃ 7

8 8. Jako warstwę aktualną ustaw warstwę LINIE_CIAGLE. Za pomocą polecenia SZKICUJ narysuj linie urwania. Ustal długość najmniejszej kreski (Progowa wartość zapisu) na 1. Rysowanie przerywaj i kontynuuj naciskając klawisz "P" lub lewy klawisz myszki. Zakończ rysowanie linii szkicu naciskając klawisz "Z" lub klawisz "Enter". SZKICUJ Uwaga! Następne operacje będzie łatwiej wykonać, gdy szkic będzie wykonywany jako polilinia a nie zbiór pojedynczych linii. W tym celu naleŝy przed uŝyciem polecenia SZKICUJ ustawić wartość zmiennej SKPOLY na 1. SKPOLY, 1 9. Usuń linie urwania sięgające poza obrys oraz odcinki obrysu między liniami urwania. Skorzystaj z komendy UTNIJ i w razie potrzeby z komendy WYMAś. Wykorzystuj róŝne stopnie powiększenia (komenda ZOOM). (Krawędzią tnącą dla komendy UTNIJ jest w pierwszym przypadku obrys, w drugim linie przerwania). 10. Odpowiednio na warstwach RYSUNEK i PRZEKRÓJ narysuj, stosując komendy LINIA i OKRĄG przekrój przez trzpień śruby. 11. Zmień warstwę bieŝąca na KRESKOWANIE. Zakreskuj narysowany przekrój korzystając z polecenia KRESKUJ wybierając U (Typ wzoru uŝytkownika), kąt nachylenia linii kreskowych 45 o oraz odległość między liniami 3 jednostki. WskaŜ obwiednię ograniczającą obszar do zakreskowania korzystając z opcji - wybierz obiekty. [Rysuj] [Kreskuj] KRESKUJ (GKRESKUJ) 12. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 8

9 Temat 6 Wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę w zakresie tworzenia rysunków płaskich narysuj samodzielnie pokazany powyŝej element 9

10 Temat 7 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4. Uwaga! Poszczególne elementy rysunku umieść na warstwach jak w poprzednich ćwiczeniach. 2. Za pomocą komendy OKRĄG narysuj obrys płyty. 3. UŜywając komendy OKRĄG oraz WIELOBOK z opcją WPISANY (wpisany w okrąg o zadanym promieniu) narysuj widzianą w rzucie główkę śruby i podkładkę (element pokazany na rysunku w powiększeniu). PołoŜenie środka elementu wyznacz rysując linię pomocniczą o długości 35 biegnącą poziomo od środka okręgu. [Rysuj] [Wielobok] WIELOBOK (Zwiększ dokładność rysowania okręgów poleceniem ROZDZ, akceptując tryb ekranu logicznego T i ustalając dokładność rysowania okręgów na 1000) 4. UŜywając polecenia SZYK (szyk kołowy) utwórz 8 kopii narysowanego obiektu (na obwodzie okręgu - kąt wypełnienia szyku 360 o ) przy następujących ustaleniach : środek środek płyty, metoda liczba elementów i kąt wypełnienia, liczba elementów 8, kąt wypełnienia 360. [ZMIANA] [Szyk] Szyk kołowy SZYK 5. Za pomocą komendy PIERŚCIEŃ ze średnicą wewnętrzną 0 i zewnętrzną 3 zaznacz zamocowanie płyty. [Rysuj] [Pierścień] PIERŚCIEŃ 6. Korzystając powtórnie z komendy SZYK (szyk kołowy) zrób kopię wybranych elementów (pokrywa oraz okręgi obrazujące otwory w pokrywie) obróconą o 50 o względem zamocowania. 7. Za pomocą polecenia ZMIEŃ z opcją WARSTWA umieść obrócone elementy na warstwie LINIE_KRESKOWE. [Zmiana] [Cechy] ZMIEŃ Cechy warstwa 8. Dopasuj skalę linii do skali rysunku za pomocą polecenia RLSKALA, ustalając nowy współczynnik skali na Prowadząc linie pomocnicze od obrysu płyty narysuj przekrój elementu jak pokazano na rysunku. Skorzystaj z elementu rysunkowego PÓŁPROSTA. [Rysuj] [Półprosta] PÓŁPROSTA 10. Przy pomocy komendy FAZUJ dokonaj fazowania wybranych krawędzi jak pokazano na powiększeniu. 10

11 11. Przenieś krawędzie niewidoczne na warstwę LINIE_KRESKOWE, a osie na warstwę OSIE. 12. Przerysuj linie przekrojowe korzystając z polecenia PLINIA, ustalając szerokość linii na 0.5. [Rysuj] [Polilinia] PLINIA 13. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 11

12 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4. Temat 8 2. Za pomocą polecenia TEKST (lub DTEKST) wykonaj dowolny napis korzystając z róŝnych moŝliwości wstawienia tekstu, tj. punkt początkowy tekstu oraz wyrównanie w postaci : Dopas (dopasowanie do linii bazowej o zadanym początku i końcu, wysokość tekstu ustalona automatycznie), WStaw (dopasowanie do linii bazowej o zadanym początku i końcu, zadana wysokość tekstu), Sy (środek linii bazowej), Ce (centrum bloku tekstu), Prawa (wyrównanie do punktu po prawej stronie bloku tekstu). 3. Utwórz własny styl tekstowy w oparciu o czcionkę ARIAL ustalając następujące parametry: WYSOKOŚĆ (wysokość tekstu) na 0, WSPÓŁCZYNNIK SZEROKOŚCI na 1, KĄT POCHYLENIA (kąt pochylenia stylu względem pionu) na 0, STYL CZCIONKI na Normalny : [Format][Styl tekstu] STYL 4. Następnie wykonaj dwukrotnie napis "Politechnika", raz ustalając KĄT OBROTU (kąt obrotu tekstu) na 0, drugi raz na 40 stopni oraz wysokość tekstu na 10 jednostek. [Rysuj] [Tekst][Jeden wiersz] DTEKST 5. Utwórz własny styl tekstowy w oparciu o czcionkę ROMAN TRIPLEX (romant.shx) ustalając parametry tekstu jak poprzednio z wyjątkiem KĄT POCHYLENIA (kąt pochylenia tekstu względem pionu), któremu naleŝy nadać wartość 15. Następnie wykonaj napis "Politechnika". 6. Ponownie wywołaj styl tekstu oparty na czcionce Arial i za pomocą pełnego edytora tekstu napisz dowolny tekst, ustalając wysokość czcionki na 5 jednostek. [Rysuj] [Tekst][Wiele wierszy...] MTEXT 12

13 7. Utwórz a następnie wybierz warstwę RAMKA przypisując jej kolor BIAŁY i typ linii CONTINUOUS. [Format] [Warstwa] 8. Korzystając z polecenia PLINIA z opcją SZER 0.5 narysuj ramkę rysunku (5 jednostek od krawędzi arkusza A4). [Rysuj]] [Polilinia] PLINIA 9. Za pomocą polecenia LINIA narysuj tabelkę (wymiary podano poniŝej). Przy rysowaniu szeregu odcinków równoległych uŝyj polecenia ODSUŃ. [Zmiana] [Odsuń] ODSUŃ 10. UŜywając polecenia TEKST z odpowiednimi opcjami oraz stylu tekstu opartego na czcionce simplex.shx wypełnij tabelkę jak pokazano na rysunku, wpisując w odpowiednim miejscu swoje Nazwisko oraz aktualną datę (wykorzystaj wielokrotne kopiowanie). (Do wypełniania tabelki nie uŝywać pełnego edytora (MTEXT)!) 11. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ Wysokości czcionki odpowiednio 3.5 i 5 jednostek. Znaki specjalne : znak średnicy φ - %%c np. φ50 = %%c50 znak kąta o - %%d np. 45 o = 45%%d 13

14 Temat 9 1. Otwórz plik cw09_do_wymiarowania.dwg i korzystając z wiadomości podanych na wykładzie oraz materiałów z ćwiczeń zwymiaruj zamieszczone rysunki. Wymiary naleŝy umieścić na warstwie WYMIARY. W celu dostosowania zmiennych wymiarowych do potrzeb rysunku utwórz własny styl wymiarowania ustawiając LINIE I STRZAŁKI, TEKST, DOPASOWANIE I JEDNOSTKI PODSTAWOWE według propozycji podanych na rysunkach. 14

15 15

16 Temat Utwórz nowy rysunek korzystając z szblonu A4. 2. Za pomocą polecenia LINIA narysuj (zachowując wymiary) następujące elementy : zawór, kołnierz, piezometr. - punkt wstawienia 3. UŜywając polecenia BLOK utwórz bloki o nazwach odpowiadających nazwom elementów, przyjmując jako punkty bazowe wstawienia bloków punkty zaznaczone na rysunku. [Rysuj] [Blok] [Utwórz] BLOK 4. Za pomocą polecenia LINIA narysuj oś elementu zachowując wymiary podane na rysunku, a następnie obrys zbiornika i układu rurociągów. Pomocne jest stosowanie polecenia ODSUŃ, a następnie UTNIJ i WYDŁUś [Zmiana] [Odsuń] ODSUŃ [Zmiana] [Utnij] UTNIJ [Zmiana] [WydłuŜ] WYDŁUś 5. UŜywając polecenia WSTAW umieść w miejscach podanych na rysunku wcześniej zdefiniowane bloki, pamiętając o prawidłowym ustaleniu skali wzdłuŝ osi X i Y. Dla zaworu naleŝy przyjąć skalę zmniejszającą do 7 jednostek wzdłuŝ osi X oraz skalę zwiększającą do odpowiednio 12 jednostek lub 16 jednostek wzdłuŝ osi Y. Dla kołnierza naleŝy zmienić skalę wzdłuŝ osi Y do odpowiednio 12 lub 16 jednostek. Pomocne jest zastosowanie polecenia LINIA w celu ustalenia punktu wstawienia bloku. [Wstaw] [Blok...] WSTAW 6. Za pomocą polecenia PRZERWIJ usuń niepotrzebne fragmenty linii powstałe wskutek wstawienia zaworów i kołnierzy. [Zmiana] [Przerwij] PRZERWIJ 16

17 7. UŜywając polecenia PODZIEL z opcją BLOK podziel odpowiedni fragment rurociągu na pięć części i w miejscach podziału wstaw blok o nazwie PIEZOMETR, zachowując skalę wzdłuŝ osi X i Y. [Rysuj] [Punkt] [Podziel] PODZIEL 8. Zmień warstwę bieŝąca na KRESKOWANIE. Narysuj poziom zwierciadła wody i zakreskuj pokazany na rysunku obszar korzystając z komendy KRESKUJ i wybierając standardowy typ kreskowania MUDST ze skalą 0,3. Wybierz obszar do zakreskowania korzystając z opcji - wskaŝ punkty (wewnątrz obwiedni). [Rysuj] [Kreskuj] GKRESKUJ 9. Zwymiaruj rysunek. 10. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 17

18 Temat Otwórz istniejący rysunek z ćwiczenia 7. [Plik] [Otwórz] 2. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę RZUTNIE. 3. Przejdź do z obszaru modelu do obszaru papieru wybierając z dolnego paska Arkusz 1 i wykonaj odpowiednio ustawienia strony : Urządzenie drukujące : wg wskazania prowadzącego zajęcia, Ustawienia arkusza : rozmiar arkusza ISO A2 420x594 mm (poziomo), orientacja rysunku poziomo. Zmień wielkość i połoŝenie powstałej rzutni w obszarze papieru korzystając z "Uchwytów" (wg rysunku zamieszczonego poniŝej). 4. Korzystając z polecenia WWIDOK utwórz w obszarze papieru 2 (dwie) nowe rzutnie. [Widok] [Rzutnie] [2 rzutnie] WWIDOK Zmień wielkości i połoŝenie rzutni w obszarze papieru korzystając z "uchwytów" (wg rysunku zamieszczonego poniŝej). 5. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę RAMKA. 6. Korzystając z polecenia LINIA narysuj prostokąt o rozmiarze arkusza A3 (420x297 mm). 7. Korzystając z polecenia PLINIA z opcją Szerokość= 0.5 narysuj ramkę rysunku. 8. Korzystając z polecenia WSTAW umieść w prawym dolnym rogu tabelkę (blok o nazwie TABELA). [Wstaw] [Blok...] WSTAW 9. Poleceniem ROZBIJ rozbij blok TABELA, a następnie uzupełnij tabelkę wpisując nazwisko i datę. [Zmiana] [Rozbij] ROZBIJ 10. W obszarze papieru przejdź do zmian wewnątrz rzutni uŝywając przełącznika MODEL-PAPIER (pasek na dole okna ekranu). W pierwszej rzutni ustaw widok na całość elementu, w drugiej na śrubę, w trzeciej na otwór w płycie. 11. Ustal skalę dla poszczególnych rzutni (zgodnie z opisem na rysunku). W tym celu uŝyj polecenia MVSETUP z opcją SKALUJ MVSETUP skaluj 18

19 12. Wyłącz warstwę rzutnie. 13. Uaktualnij warstwę RAMKA i wykonaj opisy elementów jak na rysunku. 14. Zapisz rysunek na dysku [Plik] [Zapisz] ZAPISZ 15. Przygotuj rysunek do wydruku [Plik] [Drukuj] Wykonaj następujące ustawienia : Ustawienia wydruku - skala wydruku : skala 1:1 obszar wydruku : Arkusz Urządzenia drukujące - tablice stylów wydruku (przypisanie pisaków) : edytuj plik acad.ctb i przypisz wszystkim uŝywanym w rysunku kolorom kolor czarny, jako szerokość linii - uŝyj szerokości linii obiektów. Wykonaj pełny podgląd wydruku. 19

20 Temat 12 W ćwiczeniu zostaną wykorzystane dwa zeskanowane fragmenty map w skali 1: (format TIF, czarno-biały) 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4. 2. Utwórz nową warstwę siatka i narysuj na niej pomocniczą siatkę o oczku 1000x1000 (zakładamy, Ŝe 1 jednostka na rysunku równa się 1 m w terenie). 3. Utwórz nową warstwę PODKLAD1 nadając jej tymczasowo kolor fioletowy (nr 6). Wybierz tę warstwę jako aktualną. 4. Wstaw do rysunku obraz PODKLAD1 (pierwszą cześć mapy) z ustawieniami jak na rysunku poniŝej [Wstaw] [Obraz rastrowy...] 5. Utwórz nową warstwę PODKŁAD2 nadając jej tymczasowo kolor jasno niebieski (nr 4). Wybierz tę warstwę jako aktualną. 6. Wstaw do rysunku obraz PODKLAD2 (drugą cześć mapy) z ustawieniami jak poprzednio. [Wstaw] [Obraz rastrowy...] 7. Za pomocą polecenia DOPASUJ (uruchamiane z klawiatury), dopasuj 2 wybrane węzły siatki z obrazu PODKŁAD1 do węzłów siatki pomocniczej. DOPASUJ 8. Połącz obydwa fragmenty za pomocą polecenia DOPASUJ (dopasowanie siatki z obrazu PODKŁAD2 do odpowiednich węzłów siatki obrazu PODKŁAD1) DOPASUJ 20

21 9. Ustaw kolor obu warstw podkładu na 8 (ciemnoszary). 10. Ustaw przezroczystość obu obiektów. [Zmiana] [Obiekt][Obraz][Przezroczystość] z opcja T (Tak) 11. Usuń obramowania fragmentów map [Zmiana] [Obiekt][Obraz] [Obramowanie] z opcja N (Nie) 12. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę ZBIORNIK (z kolorem 4). 13. Obrysuj za pomocą polecenia POLILINIA o szerokości 0.3 istniejący zbiornik wodny. 14. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę ZBIORNIK_KRESK (z kolorem 4). 15. Za pomocą polecenia KRESKUJ wypełnij obszar zbiornika, wybierając wzór zakreskowania SOLID. Ustal kolejność rysowania wypełnienia Na spód. [Narzędzia] [Porządek wyświetlania][na spód] 16. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików) [Plik] [Zapisz jako] ZAPISZ 21

22 Temat Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt 2. Za pomocą polecenia OKRĄG narysuj obrys blatu stołu, ustalając środek okręgu w punkcie o współrzędnych 150, Na warstwie LINIE_CIAGLE narysuj cztery kwadraty (nogi stołu). 4. Zmień grubość blatu stołu na 20 jednostek, a nóg stołu na -120 jednostek. [Zmiana][Cechy] Grubość 5. Wybierz sposób patrzenia na obiekt. Wykonaj punkt 5 kilkakrotnie, aby obejrzeć obiekt z róŝnych stron. [Widok] [Widoki3D][Rzutnia] PKTOBS / klawisz Enter 6. UŜyj polecenia UKRYJ do ukrycia niewidocznych krawędzi. [Widok][Ukryj] UKRYJ 7. Korzystając z polecenia LUW utwórz lokalny układ współrzędnych z opcją POCZĄTEK, podając współrzędne zaczepienia nowego układu współrzędnych w punkcie 150,100,20. [Narzędzia] [Nowy LUW][Początek] LUW / Nowy 8. Przesuń symbol lokalnego układu współrzędnych do jego początku. [Widok] [Wyświetl[Symbol LUW][w Początku] LUWSYMB / Początek 9. Zapisz rysunek na dysku [Plik] [Zapisz] ZAPISZ 22

23 1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt Temat Korzystając z polecenia dotyczącego tworzenia rysunków trójwymiarowych narysuj czworokąt boku 100x100 jednostek. [Rysuj] [Powierzchnie][Powierzchnia 3D] 3WPOW 3. Za pomocą polecenia LINIA, ze środka czworokąta narysuj wysokość piramidy o długości 100 jednostek (współrzędne końca wysokości podaj z klawiatury). 4. Korzystając z polecenia RZUTNIE utwórz układ trzech rzutni (wg rysunku). [Widok]] [Rzutnie] [Nowe rzutnie...] Trzy : Prawo RZUTNIE 5. W rzutni trzeciej ustaw dowolnie obiekt w przestrzeni. [Widok] [Widoki 3D] [Rzutnia] PKTOBS / Enter 6. W rzutni tej narysuj ściany piramidy jako powierzchnie. [Rysuj] [Powierzchnie][Powierzchnia 3D] 3WPOW 7. Za pomocą polecenia LUW utwórz lokalny układ współrzędnych obrócony względem osi X o 90 o. 8. Zapisz nowy układ współrzędnych pod nazwą ODBICIE. [Narzędzia] [Nowy LUW][Obrót wokół x] LUW / X / 90 o LUW / zapisz 9. W drugiej rzutni za pomocą polecenia PLAN utwórz plan obiektu w nowym układzie współrzędnych. 10. W tej samej rzutni, korzystając z polecenia LUSTRO utwórz lustrzane odbicie piramidy względem jej podstawy. 11. Przejdź do rzutni trzeciej i za pomocą polecenia LUW z opcją 3 PUNKTY zorientuj nowy układ współrzędnych z jedną ze ścian piramidy. [Narzędzia] [Nowy LUW][3 punkty] LUW / Nowy / 3punkty 12. Na warstwie KRESKOWANIE, za pomocą polecenia KRESKUJ zakreskuj dowolnym stylem kreskowania wybraną wcześniej ścianę piramidy. 13. Powtórz punkt 11 orientując układ współrzędnych z inną ścianą piramidy. 14. Na warstwie WYMIARY, korzystając z polecenia TEKST wykonaj w dowolnym miejscu wybranej płaszczyzny napis "ala" (wysokość liter 25 jednostek). 23

24 15. Korzystając z polecenia PLAN z opcją GLOBALNY, w pierwszej rzutni ustaw plan obiektu w globalnym układzie współrzędnych. 16. W rzutni drugiej ustaw plan obiektu w lokalnym układzie współrzędnych ODBICIE. 17. W rzutni trzeciej oglądnij w dowolny sposób obiekt w przestrzeni. 18. Zapisz rysunek na dysku [Pliki] [Zapisz] ZAPISZ 24

PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl

PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl Uwaga: prawie kaŝde wymienione dalej polecenie lub parametr moŝna teŝ znaleźć w menu górnym, bocznym i podręcznym oraz w paskach narzędzi Wiadomości wstępne

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD.

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. Instrukcja Przedmowa Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. IntelliCAD jest słynnym alternatywnym programem CAD słuŝącym do edycji

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Instytut Techniki Opracował: Marek Jankowski AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Podstawy Zakładam, że wielu z projektantów podczas pracy zetknęło się z deską kreślarską -- horror.

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8 1 Spis treści W s t ę p...5 A k t u a l i z a c j e p o s i a d a n e j w e r s j i...6 W s p a r c i e t e c h n i c z n e...6 O k n o a p l i k a c j i B r i c s c a d...7 Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05

Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marek Zalewski Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood

Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood 1 2 Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood 3 Spis treści Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood Projektowanie korpusu gitary... 6 Modelowanie korpusu... 6 Wykonywanie operacji... 9 Definicja danych...

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D. Mój pierwszy projekt. Opracowanie: Marek Majewski

AutoCAD Civil 3D. Mój pierwszy projekt. Opracowanie: Marek Majewski AutoCAD Civil 3D Mój pierwszy projekt Opracowanie: Marek Majewski Spis treści: I. Wstęp...3 II. Przygotowanie do pracy w AutoCAD Civil 3D...5 1. Interfejs programu...5 2. Obszar narzędzi...10 III. Wymiana

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Ćwiczenie 4 - Przygotowanie dokumentacji mechanicznej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem do tworzenia rysunków mechanicznych oraz wykonanie rysunków płyty

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Modelowania Przestrzennego

Laboratorium Modelowania Przestrzennego Laboratorium Modelowania Przestrzennego Skrypt Krzysztof Skabek, Piotr Łab edz Politechnika Krakowska 2011 2 Spis treści 1 Przetwarzanie w środowisku MATLAB 5 2 Repetytorium algebry liniowej 7 3 Modele

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs dla średniozaawansowanych

AutoCAD -- kurs dla średniozaawansowanych AutoCAD -- kurs dla średniozaawansowanych Lekcje dla użytkowników średniozaawansowanych są naturalnym rozszerzeniem wiadomości, które posiedli podczas przerabiania pierwszej części kursu. W tej chwili

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 - Bloki

Ćwiczenie nr 9 - Bloki Ćwiczenie nr 9 - Bloki Co to jest blok? Często zdarzają się sytuacje, kiedy w rysunku mamy powtarzające się elementy. Niektóre z nich np. nakrętki, śruby łoŝyska itp. są obiektami standardowymi i powtarzają

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji programu CAD Decor PRO

Opis funkcji programu CAD Decor PRO Opis funkcji programu CAD Decor PRO www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MANAGER PROJEKTÓW... 3 PODSTAWOWE OPERACJE NA ELEMENTACH... 3 ZAAWANSOWANE OPERACJE

Bardziej szczegółowo