Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji został powołany do wykonywania zadań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, do zadań którego należy m.in. prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (dalej Krajowa Baza). Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, tj. informacji o: wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska; wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom; środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji; planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć; aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami; prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki. Zakres wprowadzanych danych przez podmioty do Krajowej bazy jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 1

2 formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji Informacje zawarte w Krajowej Bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej Bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów. System Informatyczny Zamawiającego przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. System Krajowej Bazy musi być zainstalowany na odpowiednio do tego celu przygotowanych serwerach, które będą pracować w warunkach gwarantujących ciągłość działania i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Ponieważ podmioty zobligowane są do wprowadzenia złożenia raportu do końca lutego każdego roku, obserwowane jest znaczące obciążenie zarówno serwerów jak i nasycenia łącza w tym właśnie okresie tj. cały luty. 2

3 Zawartość dokumentu DEFINICJE 4 1 ZAKRES ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 4 2 INFORMACJE O SYSTEMIE I WYMAGANEJ INFRASTRUKTURZE WYKONAWCY SYSTEM KRAJOWEJ BAZY STAN OBECNY ARCHITEKTURA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ELEMENTY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYMAGANIA MINIMALNE DLA OBIEKTU DATA CENTER 11 3 INFORMACJE O USŁUGACH ORAZ WYMAGANYCH PARAMETRACH JAKOŚCI USŁUG (SLA) ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM OPRACOWANIE I WDROŻENIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PLANU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU DEFINICJE DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PARAMETRY JAKOŚCI USŁUG (SLA) TESTY URUCHOMIENIOWE I INICJALIZACYJNE SYSTEMU SPOSOBY TESTOWANIA I POMIARU DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU ORAZ KONTROLI PARAMETRÓW JAKOŚCI USŁUG HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 18 4 ZOBOWIĄZANIA WOBEC OSÓB TRZECICH KONTRAKTY SERWISOWE I MAINTENANCE SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 19 5 DODATKOWE USTALENIA KONTROLE I AUDYTY ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY 19 3

4 Definicje Zamawiający Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Kruczej 5/11D, NIP Wykonawca przedsiębiorstwo świadczące usługi outsourcingowe, gotowe podjąć się realizacji projektu objętego niniejszym zamówieniem publicznym, za cenę i na warunkach opisanych w złożonej przez siebie ofercie. Data Center przygotowane, przystosowane i spełniające warunki bezpieczeństwa użytkowania miejsce kolokacji systemu informatycznego. System Informatyczny Zamawiającego (System, System Informatyczny, System Krajowej Bazy) oprogramowanie i sprzęt Zamawiającego oraz oprogramowanie i sprzęt Wykonawcy objęte zamówieniem, umieszczone w Data Center Wykonawcy i przeznaczone do przechowywania i przetwarzania danych Zamawiającego. Specyfikacja Systemu Informatycznego Zamawiającego, a także wymagania co do elementów Systemu, które ma zapewnić Wykonawca, zostały opisane w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia. 1 Zakres zamówienia Realizacja usług kolokacyjnych w trybie outsourcingu, polegających na udostępnieniu lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, informatyczną, wsparciem technicznym oraz zapewnieniu usług opisanych w niniejszej specyfikacji Szczegółowy zakres zamówienia Udostępnienie powierzchni kolokacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i informatyczną, systemami bezpieczeństwa oraz wykwalifikowaną obsługą inżynieryjną w Data Center spełniającym wymagania opisane w niniejszym dokumencie Przeniesienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawcy przygotowanie Systemu do przeniesienia do oferowanego Data Center; (sprzęt znajduje sie aktualnie u Zamawiającego) transport sprzętu Instalację, konfigurację i uruchomienie wszelkich elementów Systemu Informatycznego montaż sprzętu Zamawiającego; przygotowanie środowiska dla Systemu Krajowej Bazy określonego przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie; przyłączenie i konfiguracja systemu archiwizacji danych (backupu) Zestawienie szyfrowanego kanału VPN point-to-site autoryzowanego za pomocą certyfikatu; Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym testów komunikacji na poziomie połączenia VPN zgodnie ze specyfikacją przedłożoną przez Zamawiającego; Konfiguracja środowiska SAN wymagana do uruchomienia i utrzymywania Systemu. testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemu; 4

5 Dzierżawę infrastruktury Wykonawcy dzierżawa systemu backupowego Wykonawcy oprogramowanie i sprzęt, w tym zapewnienie kompletu materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiednich warunków przechowywania wykonanych kopii; dzierżawa urządzeń sieci LAN; zapewnienie urządzeń dla dostępu do Internetu oraz kanału VPN; dzierżawa przestrzeni kolokacyjnej w szafie rack Wykonawcy wraz z niezbędnymi przyłączami; zapewnienie systemu monitorowania pracy Systemu Krajowej Bazy 24h na dobę, wraz z raportowaniem kluczowych parametrów jakości oraz wydajności usług i sprzętu; zapewnienie ochrony antywirusowej, a także bezpieczeństwa logicznego i informatycznego Systemu (firewall e); zapewnienie odpowiednich warunków pracy Systemu (temperatura, wilgotność) zalecanych przez producenta; zapewnienie ciągłego zasilania Systemu Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN zapewnienie dostępu do sieci Internet, chronionego firewallem bez ograniczeń w ilości przesyłanych danych z przepustowością gwarantowaną Committed Information Rate = 10 Mb/s dla Systemu Krajowej Bazy z co najmniej dwóch niezależnych od siebie fizycznie źródeł (przepustowość pasma symetryczna, z gwarantowaną szybkością przesyłania danych w obu kierunkach) dla każdego z łączy; dostarczenie wymaganej liczby publicznych adresów IP (do 4 adresów); zapewnienie kanału administracji zdalnej VPN point-to-site dla Systemu Krajowej Bazy (multi accounting) Usługi outsourcingu informatycznego Zarządzanie i administracja techniczna Systemem w zakresie - sprzęt, maszyny wirtualne, systemy antywirusowe, sieć LAN/WAN. Zarządzanie i administracja systemami gości należy do obowiązków Zamawiającego; Bieżąca aktualizacja w trybie ręcznym platformy wirtualnej, systemów antywirusowych, firmware; Pełna administracja platformą wirtualną VMware VSphere 5.x; Bieżący monitoring i raportowanie pracy Systemu, w tym monitorowanie: wykorzystania CPU, wykorzystania pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, wykorzystania łącza internetowego; Realizacja polityki bezpieczeństwa Systemu, w tym polityki backupowej zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie; Zapewnienie ciągłości działania Sytemu Krajowej Bazy; Realizacja usług typu remote hands, asysta techniczna; zapewnienie realizacji usług outsourcingu informatycznego na gwarantowanym poziomie jakości usług SLA określonymi w niniejszym dokumencie. 5

6 Wyznaczenie dedykowanych osób, administrujących Systemem, dostępnych dla Zamawiającego w trybie 24h/dobę (poprzez telefon oraz ); Utworzenie (telefonicznego, owego) punktu kontaktowego do zgłaszania błędnego działania przedmiotu zamówienia; Przyjmowanie zgłoszeń o błędnym działaniu lub niesprawności przedmiotu zamówienia całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku; Zapewnienie w godzinach pracy Zamawiającego obsługi w zakresie nieodpłatnego udzielania konsultacji i pomocy technicznej dotyczących działania przedmiotu zamówienia; Wszystkie działania serwisowe prowadzone przez Wykonawcę, które wymagają zatrzymania działania Systemu prowadzone będą w ramach okienek serwisowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (jeżeli działanie Systemu nie będzie niezbędne). Zamawiający będzie informowany o planowanych przerwach z 14 dniowym wyprzedzeniem. Prace serwisowe prowadzone w ramach zaplanowanych i uzgodnionych terminów nie będą zaliczane do czasu niedostępności Systemu Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Planu Ciągłości Działania dla Systemu Krajowej Bazy opracowanie i wdrożenie wymaganych procedur obsługi Systemu; opracowanie i realizacja Polityki Bezpieczeństwa Systemu; opracowanie i realizacja Planu Ciągłości Działania; opracowanie, weryfikacja i optymalizacja dokumentacji Wykonawca spełnia wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca posiada zespół ekspertów w skład którego wchodzą co najmniej: kierownik projektu nadzorujący realizacje zamówienia posiadający kompetencje z zakresu zarządzania jakością; 2 x inżynierów systemowych (administrator platformy VMWare) z potwierdzoną kopiami certyfikatów, znajomością platformy VMWare; inżynier sieci (administrator sieci) ; osoby odpowiedzialne za ciągły monitoring systemu i tworzenie kopii zapasowych (tzw. administrator backupu); Z podaniem imion i nazwisk które będą brały udział oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do SIWZ. 2 Informacje o systemie i wymaganej infrastrukturze Wykonawcy 2.1. System Krajowej Bazy stan obecny Aktualnie infrastruktura eksploatowanego systemu Krajowej bazy tj. sprzęt, oprogramowania i dane znajdują się u Zamawiającego. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w celu przeniesienia Systemu Krajowej Bazy (tj. infrastruktury 6

7 programowo-sprzętowej) do oferowanego Data Center. Wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz fizyczne przeniesienie i transport oprogramowania i sprzętu, do nowego Data Center, musi zostać objęte ofertą Wykonawcy. Ryzyko uszkodzenia sprzętu Zamawiającego od chwili przejęcia go od Zamawiającego, do chwili zakończenia okresu trwania Umowy podpisanej z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, spoczywać będzie na Wykonawcy. W ramach dostawy usługi Wykonawca będzie odpowiedzialny za montaż i konfiguracje sprzętu zamawiającego, przygotowanie wirtualnego środowiska i zainstalowanie na nim systemu operacyjnego wskazanego przez Zamawiającego Architektura Systemu Informatycznego W ramach Systemu Krajowej Bazy zakłada się użycie 2 fizycznych serwerów (Rys. 1), na których działało będzie łącznie ok. 8 maszyn wirtualnych dwóch typów: z bazą danych MySQL z aplikacją PHP. Maszyna wirtualna z aplikacją została zwielokrotniona w celu zwiększenia przepustowości systemu oraz pełnego wykorzystania zasobów fizycznych każdego serwera. Dzielenie obciążenia pomiędzy maszyny aplikacyjne zrealizowane zostanie poprzez użycie Load Balancer a. System, w celu dodatkowego zmniejszenia obciążenia maszyn aplikacyjnych, zakłada użycie sprzętowego modułu kryptograficznego obsługującego sesje SSL Rys 1. Schemat poglądowy architektury Systemu Informatycznego 7

8 2.3. Elementy Systemu Informatycznego Elementy systemu dostarczane przez Zamawiającego: Serwer 2 sztuki Model PowerEdge R820 Obudowa Procesor Pamięć Karta sieciowa Interfejsy HBA Pamięci masowe Napędy optyczne Zasilanie Rack 19 2U 4x Intel Xeon E GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 130W 64 GB RDIMM, 1333 MHz Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card 2x Emulex LPe12000-E, Single Port 8Gb Fibre Channel HBA Internal Dual SD 1GB SD Card (redundant) DVD+/-RW, SATA, Internal Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W Macierz dyskowa 1 sztuka Model PV MD3600f 8Gb Fibre Channel 12 Bays Array with Dual Controllers Obudowa Rack 19 2U Kontrolery 4 x 8Gb Fibre Channel SFP Transceiver Dyski 12 x 300GB SAS 6Gbps 15k 3.5" Zasilanie Nadmiarowy zasilacz (2 jednostki) 600W 8 licencji VMWare SPHERE 5 Standard oraz 1 licencja VMWare Centre wraz z supportem na poziomie Basic Elementy Systemu, których zapewnienia wymaga się od Wykonawcy: Zapewnienie oprogramowania wymaganego dla Systemu Krajowej Bazy - wymaga się utworzenia maszyny wirtualnej i instalacji najnowszej wersji systemu operacyjnego Free-BSD z gałęzi FreeBSD-STABLE; LOAD Balancer zapewniający szyfrowanie SSL (przewidywane maksymalne obciążenie 500 tys. odsłon dziennie, 5 mln odsłon miesięcznie) System backupowy Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił stosowne oprogramowanie archiwizujące oraz sprzęt do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowej Wymaga się, aby Wykonawca w ramach umowy wykonał testy odtworzeniowe Systemu Krajowej Bazy we własnym Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował Zamawiającemu harmonogram oraz metodę realizacji backupów zgodne z wymaganym SLA, w tym kompletne Procedury Database and Application Backup i Disaster Recovery Plan opisujące proces zapisu i awaryjnego odtworzenia 8

9 Systemu na podstawie kopii zapasowej oraz okresowe testy odtworzeniowe. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił przechowywanie backupowych kopii zapasowych z danymi Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy, w takich warunkach, które będą gwarantowały bezpieczeństwo i poufność danych Zamawiającego, a zarazem zabezpieczą dane przed zniszczeniem lub utratą na wypadek awarii lub katastrofy Data Center. Wymaga się, aby system backupowy został zlokalizowany w innym budynku niż Data Center (obowiązkowo w strefie chronionej), tak, aby na wypadek poważnej awarii lub katastrofy Data Center, możliwe było szybkie odtworzenie pracy Systemu w innym miejscu. Wymaga się aby proponowany przez Wykonawcę sposób przeprowadzenia operacji backupu gwarantował pełną spójność i integralność danych. Ponadto każdy utworzona kopia zapasowa musi w pełni odzwierciedlać stan produkcyjnego serwera bazy danych z momentu przeprowadzenia operacji backupu. Wymaga się, aby wykonywanie kopii zapasowych odbywało się w następujących trybach: o w cyklu codziennym kopia zapasowa przyrostowa systemu plików i baz danych MySQL dla Systemu Krajowej Bazy w trybie ciągłym minimum co 3 godziny, kopia pełna bazy danych i zawartości wybranych katalogów co 24 godziny. o w cyklu tygodniowym kopia zapasowa pełna (pełne obrazy maszyn) Sprzęt sieci LAN/WAN Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił w Data Center pełne wyposażenie Systemu w urządzenia sieci LAN (1Gb Ethernet) i WAN (dostęp do Internetu i VPN), niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Wymaga się, aby System Zamawiającego został odseparowany od innych zasobów i systemów w Data Center poprzez wydzieloną sieć VLAN. Wymaga się, aby oferowane rozwiązanie LAN / WAN zapewniało pełną redundancję połączeń na wypadek pojedynczej awarii. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną ochroną danych Zamawiającego w warstwie logicznej, poprzez umieszczenie Systemu w strefie bezpieczeństwa chronionej redundantnym systemem FireWall-i. Firewalle będą kontrolować cały ruch wchodzący i wychodzący z Data Center Przestrzeń kolokacyjna Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na potrzeby Systemu przestrzeń kolokacyjną w standardowej szafie rack Wykonawcy. 9

10 Oferowana szafa rack musi być w pełni wyposażona w elementy niezbędne do podłączenia i uruchomienia Systemu, a także zapewniać pełną redundancję połączeń (zdublowane trasy kablowe i zasilanie) wykluczająca wystąpienie pojedynczego punktu awarii System monitorowania pracy Systemu Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił stałe 24h/dobę monitorowanie poprawności oraz wydajności pracy Systemu w Data Center za pomocą systemu monitorującego Wykonawcy. Monitorowaniu podlegać będą co najmniej: dostępność Systemu dla użytkowników Systemu, dostępność oraz wykorzystanie pasma dostępowego do Internetu, dostępność Systemu pod kątem kontroli jakości usług SLA, podstawowe parametry wydajności serwerów Systemu. Wymaga się, aby Wykonawca sporządzał i przekazywał do Zamawiającego comiesięczne raporty z pracy Systemu Krajowej Bazy oddzielnie, w szczególności raport dostępności i jakości świadczenia usług pod kątem oceny realizacji Parametrów Jakości SLA objętych Umową Ochrona antywirusowa Szyfrowanie Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił ochronę antywirusową Systemu Informatycznego Zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił aktualizację baz programów antywirusowych w trybie manualnym, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień. Wymaga się aby wykonawca zapewnił sprzętowe szyfrowanie SSL na poziomie LoadBalancer a Synchronizacja czasu Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił bezpieczne połączenie z serwerem czasu (NTP) pracującym w warstwie Stratum1 lub Stratum Usługi telekomunikacyjne Wymaga się zapewnienia na potrzeby Zamawiającego dostępu Systemu do sieci Internet o przepustowości gwarantowanej 10 Mb/s dla Systemu Krajowej Bazy (łącze symetryczne w obu kierunkach), w tym również zapewnienia wszelkich urządzeń niezbędnych do realizacji tego połączenia; Wymaga się, aby oferowany dostęp do Internetu był realizowany w oparciu o co najmniej dwóch niezależne źródła telekomunikacyjne połączone modułem automatycznego routingu na wypadek awarii jednego z łącz dostępowych; Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na potrzeby Zamawiającego szyfrowany kanał VPN do zdalnej komunikacji i administracji Systemem; 10

11 Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną administrację siecią teleinformatyczną wykorzystywaną przez System Informatyczny Zamawiającego i jej zabezpieczenie Wymagania minimalne dla obiektu Data Center Wymaga się, aby oferowane Data Center spełniało wszystkie wymagania bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz logicznego, właściwe dla profesjonalnych obiektów przeznaczonych do przechowywania oraz przetwarzania danych, w tym także danych osobowych oraz objętych klauzulą poufności Budynek Data Center Wymaga się, aby Data Center położone było w bezpiecznej odległości od pomieszczeń lub obszarów trudnych lub niemożliwych do kontrolowania np. parking publiczny, drogi publiczne, budynki należące do innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, itp. Wymaga się, aby Data Center położone było w miejscu umożliwiającym dokładną kontrolę i nadzór obszarów przyległych do serwerowni oraz budynku. Wymaga się, aby obszar Data Center posiadał tzw. śluzy bezpieczeństwa, tj. strefy z kontrolą dostępu, które wyraźnie oddzielają pomieszczenia Data Center od reszty budynku lub terenu przylegającego. Wymaga się, aby Data Center było zabezpieczone przed zalaniem, kurzem, pyłem, dymem, pożarem, drganiami, interferencją ze źródłami zasilania, promieniowaniem energetycznym, a także oddziaływaniem chemicznym i próbą użycia materiałów wybuchowych. Pożądanym jest, aby Data Center zlokalizowane było w osobnym, dedykowanym do tego celu budynku, który nie pełni innych funkcji, w szczególności związanych z dostępem do budynku osób postronnych. Wymaga się, aby cały obszar Data Center, w tym jego otoczenie zewnętrzne i poszczególne, wewnętrzne strefy bezpieczeństwa, podlegały stałemu nadzorowi kamer telewizji przemysłowej CCTV z rejestracją ciągłą, a dodatkowo podlegały fizycznemu patrolowaniu i kontroli w trybie 24h/dobę, realizowanym przez koncesjonowaną Agencję Ochrony. Wymaga się, aby podział na poszczególne strefy bezpieczeństwa wyznaczony został przez granice stałe, tj. ściany z osobnymi wejściami, zabezpieczone systemem dostępu, a całość obiektu Data Center posiadała solidną konstrukcję z atestowanym wzmocnieniem ścian zewnętrznych, zabezpieczających obiekt przed próbą wtargnięcia do wewnątrz. Wymaga się, aby strefy bezpieczeństwa w Data Center posiadały jednoznacznie określone funkcje, które mają spełniać, np. oddzielne pomieszczenie UPS, pomieszczenie systemów gaśniczych, itp. Wymaga się, aby wszelkie urządzania administratorskie, takie jak konsole do zarządzania oraz monitorowania pracy systemów, zostały umieszczone 11

12 Zasilanie w osobnych pomieszczeniach, tak, aby maksymalnie ograniczyć dostęp do głównej serwerowni Data Center, Wymaga się, aby wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do Data Center oraz wewnętrzne drzwi oddzielające strefy posiadały atesty bezpieczeństwa oraz zostały wyposażone w zamki patentowe i elektroniczny system kontroli dostępu z alarmem. Wymaga się, aby wejście do serwerowni głównej Data Center zabezpieczone zostało co najmniej dwoma niezależnymi systemami elektronicznej kontroli i rejestracji dostępu oraz podlegało stałemu nadzorowi zewnętrznemu (monitoring wizyjny). Wymaga się, aby dostęp do Data Center był możliwy jedynie dla uprawnionych osób, a każde wejście i wyjście podlegało rejestracji. Wymaga się, aby wszystkie przypadki dostępu były autoryzowane i sprawdzane za pomocą zabezpieczeń uwierzytelniających, takich jak karta uwierzytelniająca z czytnikiem na kod PIN. Wymaga się, aby Data Center posiadało przyłącza do sieci Internet z co najmniej dwóch niezależnych źródeł realizowanych za pomocą łącz światłowodowych. Wymaga się, aby Data Center i wszystkie pomieszczenia związane ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, spełniały co najmniej następujące normy: normy prawa budowlanego, norm branżowych odpowiednich dla każdej z instalacji, przepisy BHP, przepisy p.-poż. Wymaga się, aby budynek Data Center posiadał co najmniej dwa, niezależne źródła zasilania (z dwóch stacji transformatorowych i z niezależnymi przyłączami do budynku Data Center). Zasilanie awaryjne musi gwarantować automatyczne podtrzymanie zasilania dla Systemu Informatycznego Zamawiającego oraz wszelkich systemów i infrastruktury Data Center, zapewniających podtrzymanie prawidłowego środowiska pracy Systemu. Wymaga się, aby Data Center dysponowało systemem Samoczynnego Załączania Rezerwy. Wymaga się, aby Data Center posiadało własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie zasilania w Data Center przy pełnej mocy przez minimum 24 godzin bez potrzeby tankowania, a w razie dalszej potrzeby - gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy Data Center. Wymaga się, aby szafa kolokacyjna, w której zostanie umieszczony System Zamawiającego oraz wszelkie urządzenia związane z jego prawidłową pracą (urządzenia aktywne sieci LAN/WAN) zostały podłączone do sieci 12

13 zasilającej w sposób gwarantujący pełną redundancję (dwa, niezależne przyłącza), bez możliwości wystąpienia pojedynczego punktu awarii. Wymaga się, aby system zasilania zapewniał parametry napięcia wymagane dla urządzeń komputerowych System przeciwpożarowy Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system wykrywania dymu i sygnalizacji pożaru. Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system gaszenia gazowego, neutralnego dla sprzętu komputerowego. Wymaga się, aby system gaszenia, w szczególności jego sterowanie oraz pojemniki z gazem, zostały zlokalizowane poza pomieszczeniem serwerowni głównej, w której zostanie umieszczony System, a dostęp do nich był możliwy bez wchodzenia do serwerowni głównej Klimatyzacja i warunki pracy Systemu Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażony w nadmiarowy system klimatyzacji Wymaga się, aby warunki środowiskowe w oferowanym Data Center gwarantowały poprawną pracę sprzętu i urządzeń komputerowych. Wymaga się, aby w Data Center zamontowane były urządzenia badające temperaturę oraz wilgotność powietrza. 3 Informacje o usługach oraz wymaganych Parametrach Jakości Usług (SLA) 3.1. Zakres usług objętych zamówieniem Przeniesienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawcy Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan przeniesienia Systemu do oferowanego Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wszelkich ustaleń z Zamawiającym w zakresie stanu aktualnego oraz optymalnego wariantu przeniesienia Systemu Krajowej Bazy. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował plan transportu Systemu Krajowej Bazy (elementy należące do Zamawiającego), z uwzględnieniem specjalnych wymagań dla przenoszenia sprzętu komputerowego oraz danych Wymaga się, aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia Systemu na wypadek utraty lub uszkodzenia jego elementów podczas transportu Instalacja, konfiguracja i uruchomienie Systemu Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan montażu, instalacji i konfiguracji, Systemu w oferowanym Data Center. Wymaga się, aby wszelkie prace związane z przygotowaniem Systemu do uruchomienia, takie jak montaż sprzętu, instalacje i konfiguracje 13

14 systemów wirtualizacji oraz podłączenie Systemu do infrastruktury i dzierżawionych elementów Systemu (monitoring, backup) wykonali odpowiednio wykwalifikowani pracownicy Wykonawcy. Wymaga się, aby po zakończeniu instalacji Systemu, Wykonawca wykonał testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemu, w tym testy zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Wymaga się, aby na etapie instalacji i konfiguracji Systemu, Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego ostateczne wersje wszystkich Procedur i Formularzy, jakie będą obowiązywały strony podczas realizacji projektu Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN Wymaga się, aby plan montażu, instalacji i uruchomienia Systemu w oferowanym Data Center obejmował również dostarczenie i uruchomienie łącza do Internetu oraz kanałów VPN. Wymaga się, aby testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne objęły również testy komunikacji dla Użytkowników i administratorów Systemu po stronie Zamawiającego Usługi outsourcingu informatycznego Wymaga się, aby po uruchomieniu Systemu Wykonawca objął go kompleksowymi usługami outsourcingu informatycznego. Wymaga się, aby Wykonawca zarządzał realizacją projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania projektami informatycznymi. Do usług outsourcingowych realizowanych przez Wykonawcę, należeć będą w szczególności usługi administracji i zarządzania sprzętem, połączeniami sieci LAN/WAN i VPN, oprogramowaniem antywirusowym, platformą VMware vsphere 5.x. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi monitoringu pracy Systemu w trybie 24h na dobę oraz składał comiesięczne raporty o stanie realizacji projektu, w tym, o poziomie realizacji zobowiązań w zakresie Parametrów Jakości Usług (SLA) i wszelkich incydentach w pracy Systemu. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi backupu i archiwizacji danych, zgodnie z uzgodnioną Polityką Bezpieczeństwa. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca realizował wszystkie inne Procedury obsługi Systemu, w szczególności Plan Ciągłości Działania i procedury Database and Aplication Backup, Disaster Recovery Plan. Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług, Wykonawca zapewnił realizację na rzecz Zamawiającego usług incydentalnych typu remote hands w wymiarze łącznym jednej roboczogodziny w miesiącu. Usługi typu remote hands będą obejmowały proste czynności manualne, takie jak reset ręczny serwerów, podanie nośnika danych do serwera, wykonanie dodatkowego backupu na żądanie, itp. i będą wykonywane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. 14

15 Wymaga się, aby wszystkie oferowane usługi wykonywane były przez odpowiednio wykwalifikowany personel Wykonawcy z zachowaniem najwyższego standardu jakości, zgodnie z Parametrami Jakości Usług (SLA) strony określonymi w niniejszym dokumencie. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił bieżącą aktualizację oprogramowania antywirusowego i platformy wirtualizacyjnej Ze względu na to, że System Krajowej Bazy przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wymaga się aby Wykonawca podpisał umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Planu Ciągłości Działania Systemu Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu i stosował wszystkie poniższe Procedury obsługi Systemu: o Procedurę Monitorowania o Procedurę Administracji platformą VMware o Politykę Bezpieczeństwa Systemu uwzględniającą procedurę Database and Application Backup & Restore o Plan Ciągłości Działania Systemu uwzględniający procedurę Disaster Recovery Plan Wymaga się, aby wzory wszystkich powyższych Procedur, a także wzór Raportu miesięcznego ze stanu realizacji i poziomu jakości usług (stan realizacji Parametrów Jakości Usług SLA), Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu, kompleksowy Plan Ciągłości Działania Systemu oraz Politykę Bezpieczeństwa Systemu, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki backupowej. Wymaga się, aby podstawowy zarys Planu Ciągłości Działania Systemu, w tym sposób zapewnienia ciągłości działania Systemu w okresie przenoszenia do oferowanego Data Center, Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby podstawowy zarys Polityki Bezpieczeństwa Systemu, w tym propozycję Polityki backupowej, Wykonawca załączył do składanej oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną archiwizację dokumentacji dotyczącej projektu. Wymaga się, aby w trakcie trwania umowy Wykonawca zapewnił niezbędne zasoby i przeprowadził test planu Disaster Recovery oraz udokumentował jego wyniki w postaci raportu. Wymaga się, aby Wykonawca w procedurze Database and Aplication Backup & Restore uwzględnił okresowe testy wykonanych kopii bezpieczeństwa gwarantujące poprawność odtworzenia danych Definicje dostępności Systemu Informatycznego Dostępność Systemu Informatycznego oznacza poprawną, bezawaryjną jego pracę. 15

16 Niedostępność Systemu Informatycznego oznacza awarię, lub znaczące obniżenie jakości lub wydajności pracy Systemu Informatycznego, w szczególności brak możliwości pracy w systemie przez Administratorów Zamawiającego i/lub Użytkowników Systemu. Do czasu niedostępności systemu wlicza się czas przywracania systemu po awarii. 16

17 3.4. Parametry Jakości Usług (SLA) Wymaga się, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na oferowane przez siebie usługi. Poniższa tabela prezentuje zestaw podstawowych Parametrów Jakości Usług (SLA), jakie będą wymagane przy realizacji projektu przez wybranego Wykonawcę. Jednostka SLA Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego Maksymalna pojedyncza niedostępność systemu w miesiącu Obsługa Data Center, w tym: - realizacja Procedury Dostępu dla pracowników Zamawiającego - dostępność dedykowanych pracowników Data Center Miary jakości usług Ponad 99,9 % tj. 500 min. niedostępności w roku 6h 24h/dobę przez wszystkie dni w roku Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie Realizacja usług typu remote hands na żądanie Zamawiającego Uruchomienie Środowiska Zapasowego, przywrócenie dostępności Systemu po awarii 30 minut do 2h (od zgłoszenia żądania) 6h Maksymalna dopuszczalna utrata danych dla Procedur Disaster Recovery Plan 6h 17

18 3.5. Testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemu Przed uruchomieniem produkcyjnego środowiska Systemu Krajowej Bazy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów w środowisku testowym Sposoby testowania i pomiaru dostępności Systemu oraz kontroli Parametrów Jakości Usług Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował sposób oraz metody pomiaru dostępności Systemu zgodne z wymaganiami Zamawiającego, które pozwolą monitorować, rejestrować i raportować stan realizacji i poziom Parametrów Jakości Usług (SLA). Propozycję sposobu testowania i pomiaru dostępności Systemu należy załączyć do składanej oferty Harmonogram realizacji projektu Wymaga się, aby Wykonawca załączył do składanej oferty, harmonogram realizacji projektu (zał. nr 7 do SIWZ), uwzględniający oczekiwania Zamawiającego, co do terminu uruchomienia Systemu, a także Plan Ciągłości Działania na okres przeniesienia Systemu do nowego Data Center. Wymaga się aby w pełni funkcjonalne środowisko testowe Systemu Krajowej Bazy zostało uruchomione i przetestowane przed środowiskiem produkcyjnym Systemu Krajowej Bazy. Uruchomienie środowiska testowego powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2013 r. Uruchomienie środowiska produkcyjnego powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 2 grudnia 2013 r. 4 Zobowiązania wobec osób trzecich 4.1. Kontrakty serwisowe i maintenance Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług outsourcingu informatycznego, Wykonawca przejął na siebie obowiązek koordynacji prac i współpracy z firmami trzecimi, względem których Zamawiającemu przysługują prawa gwarancji i maintenance na elementy Systemu należące do Zamawiającego. W szczególności, Wykonawca zobowiązany będzie do identyfikacji i rejestracji wszelkich incydentów i awarii w oprogramowaniu i sprzęcie Zamawiającego, a także za zarządzanie procesem zgłoszenia i realizacji naprawy uszkodzonego elementu, zgodnie z warunkami naprawy przysługującemu Zamawiającemu. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego raportowania do Zamawiającego faktu awarii oraz postępów w jej usuwaniu. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wybranemu Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących uprawnień przysługujących mu względem podmiotów trzecich związanych z przedmiotem zamówienia Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowy serwisowe i maintenance na wszystkie elementy Systemu, do których dostarczenia i zapewnienia zobowiązał się w składanej ofercie, bądź w inny sposób zagwarantował ciągłość działania Systemu na wypadek awarii któregokolwiek z dzierżawionych elementów. 18

19 Parametry serwisu i maintenace przysługujące Wykonawcy, muszą gwarantować realizację wszystkich usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem Parametrów Jakości Usług (SLA) Informacje dotyczące podwykonawcy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał wszystkie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5 Dodatkowe ustalenia 5.1. Kontrole i audyty Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów Data Center, w którym utrzymywane będą Systemy Zamawiającego. Kontrole i audyty nie będą przeprowadzane częściej niż raz na pół roku. Wykonawca będzie o nich informowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem Rozwiązanie współpracy Wymaga się, aby w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił koszty związane z deinstalacją Systemu i przekazaniem wszystkich jego komponentów (wraz z kopiami zapasowymi) Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego. Zamawiający nie może zostać obciążony kosztami wynikającymi z zakończenia współpracy niezależnie od przyczyny. Zapis o wycofaniu Systemu z outsourcingu bez ponoszenia dodatkowych opłat powinien znaleźć się w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 19

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1 L.p. Wymóg lub preferowany parametr ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1 * Spełnia TAK / NIE ** Opis / realizacja / zakres 1 2 3 stosowne oprogramowanie archiwizujące oraz sprzęt do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wzór nr 1 do SIWZ SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Informacje ogólne

Wzór nr 1 do SIWZ SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Informacje ogólne Wzór nr 1 do SIWZ Informacje ogólne SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bielsko-Biała: Świadczenie usług transmisji danych z dostępem do Internetu w obiektach Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej Numer ogłoszenia: 5052-2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS)

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Załącznik nr 1 do SIWZ (do Umowy) Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 Janmedia Interactive Sp. z o.o. Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 1. Postanowienia ogólne 1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Data Center Beyond.pl

Data Center Beyond.pl Data Center Beyond.pl Specyfikacja techniczna Data Center Beyond.pl Pierwsze w Polsce w pełnie neutralne telekomunikacyjnie centrum danych Ponad 10 operatorów przyłączonych światłowodami: Level 3 Communications,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane 8 grudnia 1965 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - ZETO w Łodzi 1 listopada 1994 Centrum Komputerowe ZETO SA - prywatyzacja 2 Rankingi specjalistyczne 1. ComputerWorld

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 1 Pierwsze w Polsce w pełni neutralne telekomunikacyjnie centrum danych. Ponad 10 operatorów: - operatorzy klasy międzynarodowej Tier1: Cogent, Level3,

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo