Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji został powołany do wykonywania zadań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, do zadań którego należy m.in. prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (dalej Krajowa Baza). Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, tj. informacji o: wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska; wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom; środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji; planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć; aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami; prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki. Zakres wprowadzanych danych przez podmioty do Krajowej bazy jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 1

2 formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji Informacje zawarte w Krajowej Bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej Bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów. System Informatyczny Zamawiającego przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. System Krajowej Bazy musi być zainstalowany na odpowiednio do tego celu przygotowanych serwerach, które będą pracować w warunkach gwarantujących ciągłość działania i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Ponieważ podmioty zobligowane są do wprowadzenia złożenia raportu do końca lutego każdego roku, obserwowane jest znaczące obciążenie zarówno serwerów jak i nasycenia łącza w tym właśnie okresie tj. cały luty. 2

3 Zawartość dokumentu DEFINICJE 4 1 ZAKRES ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 4 2 INFORMACJE O SYSTEMIE I WYMAGANEJ INFRASTRUKTURZE WYKONAWCY SYSTEM KRAJOWEJ BAZY STAN OBECNY ARCHITEKTURA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ELEMENTY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYMAGANIA MINIMALNE DLA OBIEKTU DATA CENTER 11 3 INFORMACJE O USŁUGACH ORAZ WYMAGANYCH PARAMETRACH JAKOŚCI USŁUG (SLA) ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM OPRACOWANIE I WDROŻENIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PLANU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU DEFINICJE DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PARAMETRY JAKOŚCI USŁUG (SLA) TESTY URUCHOMIENIOWE I INICJALIZACYJNE SYSTEMU SPOSOBY TESTOWANIA I POMIARU DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU ORAZ KONTROLI PARAMETRÓW JAKOŚCI USŁUG HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 18 4 ZOBOWIĄZANIA WOBEC OSÓB TRZECICH KONTRAKTY SERWISOWE I MAINTENANCE SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 19 5 DODATKOWE USTALENIA KONTROLE I AUDYTY ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY 19 3

4 Definicje Zamawiający Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Kruczej 5/11D, NIP Wykonawca przedsiębiorstwo świadczące usługi outsourcingowe, gotowe podjąć się realizacji projektu objętego niniejszym zamówieniem publicznym, za cenę i na warunkach opisanych w złożonej przez siebie ofercie. Data Center przygotowane, przystosowane i spełniające warunki bezpieczeństwa użytkowania miejsce kolokacji systemu informatycznego. System Informatyczny Zamawiającego (System, System Informatyczny, System Krajowej Bazy) oprogramowanie i sprzęt Zamawiającego oraz oprogramowanie i sprzęt Wykonawcy objęte zamówieniem, umieszczone w Data Center Wykonawcy i przeznaczone do przechowywania i przetwarzania danych Zamawiającego. Specyfikacja Systemu Informatycznego Zamawiającego, a także wymagania co do elementów Systemu, które ma zapewnić Wykonawca, zostały opisane w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia. 1 Zakres zamówienia Realizacja usług kolokacyjnych w trybie outsourcingu, polegających na udostępnieniu lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, informatyczną, wsparciem technicznym oraz zapewnieniu usług opisanych w niniejszej specyfikacji Szczegółowy zakres zamówienia Udostępnienie powierzchni kolokacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i informatyczną, systemami bezpieczeństwa oraz wykwalifikowaną obsługą inżynieryjną w Data Center spełniającym wymagania opisane w niniejszym dokumencie Przeniesienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawcy przygotowanie Systemu do przeniesienia do oferowanego Data Center; (sprzęt znajduje sie aktualnie u Zamawiającego) transport sprzętu Instalację, konfigurację i uruchomienie wszelkich elementów Systemu Informatycznego montaż sprzętu Zamawiającego; przygotowanie środowiska dla Systemu Krajowej Bazy określonego przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie; przyłączenie i konfiguracja systemu archiwizacji danych (backupu) Zestawienie szyfrowanego kanału VPN point-to-site autoryzowanego za pomocą certyfikatu; Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym testów komunikacji na poziomie połączenia VPN zgodnie ze specyfikacją przedłożoną przez Zamawiającego; Konfiguracja środowiska SAN wymagana do uruchomienia i utrzymywania Systemu. testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemu; 4

5 Dzierżawę infrastruktury Wykonawcy dzierżawa systemu backupowego Wykonawcy oprogramowanie i sprzęt, w tym zapewnienie kompletu materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiednich warunków przechowywania wykonanych kopii; dzierżawa urządzeń sieci LAN; zapewnienie urządzeń dla dostępu do Internetu oraz kanału VPN; dzierżawa przestrzeni kolokacyjnej w szafie rack Wykonawcy wraz z niezbędnymi przyłączami; zapewnienie systemu monitorowania pracy Systemu Krajowej Bazy 24h na dobę, wraz z raportowaniem kluczowych parametrów jakości oraz wydajności usług i sprzętu; zapewnienie ochrony antywirusowej, a także bezpieczeństwa logicznego i informatycznego Systemu (firewall e); zapewnienie odpowiednich warunków pracy Systemu (temperatura, wilgotność) zalecanych przez producenta; zapewnienie ciągłego zasilania Systemu Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN zapewnienie dostępu do sieci Internet, chronionego firewallem bez ograniczeń w ilości przesyłanych danych z przepustowością gwarantowaną Committed Information Rate = 10 Mb/s dla Systemu Krajowej Bazy z co najmniej dwóch niezależnych od siebie fizycznie źródeł (przepustowość pasma symetryczna, z gwarantowaną szybkością przesyłania danych w obu kierunkach) dla każdego z łączy; dostarczenie wymaganej liczby publicznych adresów IP (do 4 adresów); zapewnienie kanału administracji zdalnej VPN point-to-site dla Systemu Krajowej Bazy (multi accounting) Usługi outsourcingu informatycznego Zarządzanie i administracja techniczna Systemem w zakresie - sprzęt, maszyny wirtualne, systemy antywirusowe, sieć LAN/WAN. Zarządzanie i administracja systemami gości należy do obowiązków Zamawiającego; Bieżąca aktualizacja w trybie ręcznym platformy wirtualnej, systemów antywirusowych, firmware; Pełna administracja platformą wirtualną VMware VSphere 5.x; Bieżący monitoring i raportowanie pracy Systemu, w tym monitorowanie: wykorzystania CPU, wykorzystania pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, wykorzystania łącza internetowego; Realizacja polityki bezpieczeństwa Systemu, w tym polityki backupowej zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie; Zapewnienie ciągłości działania Sytemu Krajowej Bazy; Realizacja usług typu remote hands, asysta techniczna; zapewnienie realizacji usług outsourcingu informatycznego na gwarantowanym poziomie jakości usług SLA określonymi w niniejszym dokumencie. 5

6 Wyznaczenie dedykowanych osób, administrujących Systemem, dostępnych dla Zamawiającego w trybie 24h/dobę (poprzez telefon oraz ); Utworzenie (telefonicznego, owego) punktu kontaktowego do zgłaszania błędnego działania przedmiotu zamówienia; Przyjmowanie zgłoszeń o błędnym działaniu lub niesprawności przedmiotu zamówienia całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku; Zapewnienie w godzinach pracy Zamawiającego obsługi w zakresie nieodpłatnego udzielania konsultacji i pomocy technicznej dotyczących działania przedmiotu zamówienia; Wszystkie działania serwisowe prowadzone przez Wykonawcę, które wymagają zatrzymania działania Systemu prowadzone będą w ramach okienek serwisowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (jeżeli działanie Systemu nie będzie niezbędne). Zamawiający będzie informowany o planowanych przerwach z 14 dniowym wyprzedzeniem. Prace serwisowe prowadzone w ramach zaplanowanych i uzgodnionych terminów nie będą zaliczane do czasu niedostępności Systemu Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Planu Ciągłości Działania dla Systemu Krajowej Bazy opracowanie i wdrożenie wymaganych procedur obsługi Systemu; opracowanie i realizacja Polityki Bezpieczeństwa Systemu; opracowanie i realizacja Planu Ciągłości Działania; opracowanie, weryfikacja i optymalizacja dokumentacji Wykonawca spełnia wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca posiada zespół ekspertów w skład którego wchodzą co najmniej: kierownik projektu nadzorujący realizacje zamówienia posiadający kompetencje z zakresu zarządzania jakością; 2 x inżynierów systemowych (administrator platformy VMWare) z potwierdzoną kopiami certyfikatów, znajomością platformy VMWare; inżynier sieci (administrator sieci) ; osoby odpowiedzialne za ciągły monitoring systemu i tworzenie kopii zapasowych (tzw. administrator backupu); Z podaniem imion i nazwisk które będą brały udział oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do SIWZ. 2 Informacje o systemie i wymaganej infrastrukturze Wykonawcy 2.1. System Krajowej Bazy stan obecny Aktualnie infrastruktura eksploatowanego systemu Krajowej bazy tj. sprzęt, oprogramowania i dane znajdują się u Zamawiającego. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w celu przeniesienia Systemu Krajowej Bazy (tj. infrastruktury 6

7 programowo-sprzętowej) do oferowanego Data Center. Wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz fizyczne przeniesienie i transport oprogramowania i sprzętu, do nowego Data Center, musi zostać objęte ofertą Wykonawcy. Ryzyko uszkodzenia sprzętu Zamawiającego od chwili przejęcia go od Zamawiającego, do chwili zakończenia okresu trwania Umowy podpisanej z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, spoczywać będzie na Wykonawcy. W ramach dostawy usługi Wykonawca będzie odpowiedzialny za montaż i konfiguracje sprzętu zamawiającego, przygotowanie wirtualnego środowiska i zainstalowanie na nim systemu operacyjnego wskazanego przez Zamawiającego Architektura Systemu Informatycznego W ramach Systemu Krajowej Bazy zakłada się użycie 2 fizycznych serwerów (Rys. 1), na których działało będzie łącznie ok. 8 maszyn wirtualnych dwóch typów: z bazą danych MySQL z aplikacją PHP. Maszyna wirtualna z aplikacją została zwielokrotniona w celu zwiększenia przepustowości systemu oraz pełnego wykorzystania zasobów fizycznych każdego serwera. Dzielenie obciążenia pomiędzy maszyny aplikacyjne zrealizowane zostanie poprzez użycie Load Balancer a. System, w celu dodatkowego zmniejszenia obciążenia maszyn aplikacyjnych, zakłada użycie sprzętowego modułu kryptograficznego obsługującego sesje SSL Rys 1. Schemat poglądowy architektury Systemu Informatycznego 7

8 2.3. Elementy Systemu Informatycznego Elementy systemu dostarczane przez Zamawiającego: Serwer 2 sztuki Model PowerEdge R820 Obudowa Procesor Pamięć Karta sieciowa Interfejsy HBA Pamięci masowe Napędy optyczne Zasilanie Rack 19 2U 4x Intel Xeon E GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 130W 64 GB RDIMM, 1333 MHz Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card 2x Emulex LPe12000-E, Single Port 8Gb Fibre Channel HBA Internal Dual SD 1GB SD Card (redundant) DVD+/-RW, SATA, Internal Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W Macierz dyskowa 1 sztuka Model PV MD3600f 8Gb Fibre Channel 12 Bays Array with Dual Controllers Obudowa Rack 19 2U Kontrolery 4 x 8Gb Fibre Channel SFP Transceiver Dyski 12 x 300GB SAS 6Gbps 15k 3.5" Zasilanie Nadmiarowy zasilacz (2 jednostki) 600W 8 licencji VMWare SPHERE 5 Standard oraz 1 licencja VMWare Centre wraz z supportem na poziomie Basic Elementy Systemu, których zapewnienia wymaga się od Wykonawcy: Zapewnienie oprogramowania wymaganego dla Systemu Krajowej Bazy - wymaga się utworzenia maszyny wirtualnej i instalacji najnowszej wersji systemu operacyjnego Free-BSD z gałęzi FreeBSD-STABLE; LOAD Balancer zapewniający szyfrowanie SSL (przewidywane maksymalne obciążenie 500 tys. odsłon dziennie, 5 mln odsłon miesięcznie) System backupowy Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił stosowne oprogramowanie archiwizujące oraz sprzęt do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowej Wymaga się, aby Wykonawca w ramach umowy wykonał testy odtworzeniowe Systemu Krajowej Bazy we własnym Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował Zamawiającemu harmonogram oraz metodę realizacji backupów zgodne z wymaganym SLA, w tym kompletne Procedury Database and Application Backup i Disaster Recovery Plan opisujące proces zapisu i awaryjnego odtworzenia 8

9 Systemu na podstawie kopii zapasowej oraz okresowe testy odtworzeniowe. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił przechowywanie backupowych kopii zapasowych z danymi Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy, w takich warunkach, które będą gwarantowały bezpieczeństwo i poufność danych Zamawiającego, a zarazem zabezpieczą dane przed zniszczeniem lub utratą na wypadek awarii lub katastrofy Data Center. Wymaga się, aby system backupowy został zlokalizowany w innym budynku niż Data Center (obowiązkowo w strefie chronionej), tak, aby na wypadek poważnej awarii lub katastrofy Data Center, możliwe było szybkie odtworzenie pracy Systemu w innym miejscu. Wymaga się aby proponowany przez Wykonawcę sposób przeprowadzenia operacji backupu gwarantował pełną spójność i integralność danych. Ponadto każdy utworzona kopia zapasowa musi w pełni odzwierciedlać stan produkcyjnego serwera bazy danych z momentu przeprowadzenia operacji backupu. Wymaga się, aby wykonywanie kopii zapasowych odbywało się w następujących trybach: o w cyklu codziennym kopia zapasowa przyrostowa systemu plików i baz danych MySQL dla Systemu Krajowej Bazy w trybie ciągłym minimum co 3 godziny, kopia pełna bazy danych i zawartości wybranych katalogów co 24 godziny. o w cyklu tygodniowym kopia zapasowa pełna (pełne obrazy maszyn) Sprzęt sieci LAN/WAN Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił w Data Center pełne wyposażenie Systemu w urządzenia sieci LAN (1Gb Ethernet) i WAN (dostęp do Internetu i VPN), niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Wymaga się, aby System Zamawiającego został odseparowany od innych zasobów i systemów w Data Center poprzez wydzieloną sieć VLAN. Wymaga się, aby oferowane rozwiązanie LAN / WAN zapewniało pełną redundancję połączeń na wypadek pojedynczej awarii. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną ochroną danych Zamawiającego w warstwie logicznej, poprzez umieszczenie Systemu w strefie bezpieczeństwa chronionej redundantnym systemem FireWall-i. Firewalle będą kontrolować cały ruch wchodzący i wychodzący z Data Center Przestrzeń kolokacyjna Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na potrzeby Systemu przestrzeń kolokacyjną w standardowej szafie rack Wykonawcy. 9

10 Oferowana szafa rack musi być w pełni wyposażona w elementy niezbędne do podłączenia i uruchomienia Systemu, a także zapewniać pełną redundancję połączeń (zdublowane trasy kablowe i zasilanie) wykluczająca wystąpienie pojedynczego punktu awarii System monitorowania pracy Systemu Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił stałe 24h/dobę monitorowanie poprawności oraz wydajności pracy Systemu w Data Center za pomocą systemu monitorującego Wykonawcy. Monitorowaniu podlegać będą co najmniej: dostępność Systemu dla użytkowników Systemu, dostępność oraz wykorzystanie pasma dostępowego do Internetu, dostępność Systemu pod kątem kontroli jakości usług SLA, podstawowe parametry wydajności serwerów Systemu. Wymaga się, aby Wykonawca sporządzał i przekazywał do Zamawiającego comiesięczne raporty z pracy Systemu Krajowej Bazy oddzielnie, w szczególności raport dostępności i jakości świadczenia usług pod kątem oceny realizacji Parametrów Jakości SLA objętych Umową Ochrona antywirusowa Szyfrowanie Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił ochronę antywirusową Systemu Informatycznego Zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił aktualizację baz programów antywirusowych w trybie manualnym, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień. Wymaga się aby wykonawca zapewnił sprzętowe szyfrowanie SSL na poziomie LoadBalancer a Synchronizacja czasu Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił bezpieczne połączenie z serwerem czasu (NTP) pracującym w warstwie Stratum1 lub Stratum Usługi telekomunikacyjne Wymaga się zapewnienia na potrzeby Zamawiającego dostępu Systemu do sieci Internet o przepustowości gwarantowanej 10 Mb/s dla Systemu Krajowej Bazy (łącze symetryczne w obu kierunkach), w tym również zapewnienia wszelkich urządzeń niezbędnych do realizacji tego połączenia; Wymaga się, aby oferowany dostęp do Internetu był realizowany w oparciu o co najmniej dwóch niezależne źródła telekomunikacyjne połączone modułem automatycznego routingu na wypadek awarii jednego z łącz dostępowych; Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na potrzeby Zamawiającego szyfrowany kanał VPN do zdalnej komunikacji i administracji Systemem; 10

11 Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną administrację siecią teleinformatyczną wykorzystywaną przez System Informatyczny Zamawiającego i jej zabezpieczenie Wymagania minimalne dla obiektu Data Center Wymaga się, aby oferowane Data Center spełniało wszystkie wymagania bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz logicznego, właściwe dla profesjonalnych obiektów przeznaczonych do przechowywania oraz przetwarzania danych, w tym także danych osobowych oraz objętych klauzulą poufności Budynek Data Center Wymaga się, aby Data Center położone było w bezpiecznej odległości od pomieszczeń lub obszarów trudnych lub niemożliwych do kontrolowania np. parking publiczny, drogi publiczne, budynki należące do innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, itp. Wymaga się, aby Data Center położone było w miejscu umożliwiającym dokładną kontrolę i nadzór obszarów przyległych do serwerowni oraz budynku. Wymaga się, aby obszar Data Center posiadał tzw. śluzy bezpieczeństwa, tj. strefy z kontrolą dostępu, które wyraźnie oddzielają pomieszczenia Data Center od reszty budynku lub terenu przylegającego. Wymaga się, aby Data Center było zabezpieczone przed zalaniem, kurzem, pyłem, dymem, pożarem, drganiami, interferencją ze źródłami zasilania, promieniowaniem energetycznym, a także oddziaływaniem chemicznym i próbą użycia materiałów wybuchowych. Pożądanym jest, aby Data Center zlokalizowane było w osobnym, dedykowanym do tego celu budynku, który nie pełni innych funkcji, w szczególności związanych z dostępem do budynku osób postronnych. Wymaga się, aby cały obszar Data Center, w tym jego otoczenie zewnętrzne i poszczególne, wewnętrzne strefy bezpieczeństwa, podlegały stałemu nadzorowi kamer telewizji przemysłowej CCTV z rejestracją ciągłą, a dodatkowo podlegały fizycznemu patrolowaniu i kontroli w trybie 24h/dobę, realizowanym przez koncesjonowaną Agencję Ochrony. Wymaga się, aby podział na poszczególne strefy bezpieczeństwa wyznaczony został przez granice stałe, tj. ściany z osobnymi wejściami, zabezpieczone systemem dostępu, a całość obiektu Data Center posiadała solidną konstrukcję z atestowanym wzmocnieniem ścian zewnętrznych, zabezpieczających obiekt przed próbą wtargnięcia do wewnątrz. Wymaga się, aby strefy bezpieczeństwa w Data Center posiadały jednoznacznie określone funkcje, które mają spełniać, np. oddzielne pomieszczenie UPS, pomieszczenie systemów gaśniczych, itp. Wymaga się, aby wszelkie urządzania administratorskie, takie jak konsole do zarządzania oraz monitorowania pracy systemów, zostały umieszczone 11

12 Zasilanie w osobnych pomieszczeniach, tak, aby maksymalnie ograniczyć dostęp do głównej serwerowni Data Center, Wymaga się, aby wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do Data Center oraz wewnętrzne drzwi oddzielające strefy posiadały atesty bezpieczeństwa oraz zostały wyposażone w zamki patentowe i elektroniczny system kontroli dostępu z alarmem. Wymaga się, aby wejście do serwerowni głównej Data Center zabezpieczone zostało co najmniej dwoma niezależnymi systemami elektronicznej kontroli i rejestracji dostępu oraz podlegało stałemu nadzorowi zewnętrznemu (monitoring wizyjny). Wymaga się, aby dostęp do Data Center był możliwy jedynie dla uprawnionych osób, a każde wejście i wyjście podlegało rejestracji. Wymaga się, aby wszystkie przypadki dostępu były autoryzowane i sprawdzane za pomocą zabezpieczeń uwierzytelniających, takich jak karta uwierzytelniająca z czytnikiem na kod PIN. Wymaga się, aby Data Center posiadało przyłącza do sieci Internet z co najmniej dwóch niezależnych źródeł realizowanych za pomocą łącz światłowodowych. Wymaga się, aby Data Center i wszystkie pomieszczenia związane ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, spełniały co najmniej następujące normy: normy prawa budowlanego, norm branżowych odpowiednich dla każdej z instalacji, przepisy BHP, przepisy p.-poż. Wymaga się, aby budynek Data Center posiadał co najmniej dwa, niezależne źródła zasilania (z dwóch stacji transformatorowych i z niezależnymi przyłączami do budynku Data Center). Zasilanie awaryjne musi gwarantować automatyczne podtrzymanie zasilania dla Systemu Informatycznego Zamawiającego oraz wszelkich systemów i infrastruktury Data Center, zapewniających podtrzymanie prawidłowego środowiska pracy Systemu. Wymaga się, aby Data Center dysponowało systemem Samoczynnego Załączania Rezerwy. Wymaga się, aby Data Center posiadało własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie zasilania w Data Center przy pełnej mocy przez minimum 24 godzin bez potrzeby tankowania, a w razie dalszej potrzeby - gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy Data Center. Wymaga się, aby szafa kolokacyjna, w której zostanie umieszczony System Zamawiającego oraz wszelkie urządzenia związane z jego prawidłową pracą (urządzenia aktywne sieci LAN/WAN) zostały podłączone do sieci 12

13 zasilającej w sposób gwarantujący pełną redundancję (dwa, niezależne przyłącza), bez możliwości wystąpienia pojedynczego punktu awarii. Wymaga się, aby system zasilania zapewniał parametry napięcia wymagane dla urządzeń komputerowych System przeciwpożarowy Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system wykrywania dymu i sygnalizacji pożaru. Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system gaszenia gazowego, neutralnego dla sprzętu komputerowego. Wymaga się, aby system gaszenia, w szczególności jego sterowanie oraz pojemniki z gazem, zostały zlokalizowane poza pomieszczeniem serwerowni głównej, w której zostanie umieszczony System, a dostęp do nich był możliwy bez wchodzenia do serwerowni głównej Klimatyzacja i warunki pracy Systemu Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażony w nadmiarowy system klimatyzacji Wymaga się, aby warunki środowiskowe w oferowanym Data Center gwarantowały poprawną pracę sprzętu i urządzeń komputerowych. Wymaga się, aby w Data Center zamontowane były urządzenia badające temperaturę oraz wilgotność powietrza. 3 Informacje o usługach oraz wymaganych Parametrach Jakości Usług (SLA) 3.1. Zakres usług objętych zamówieniem Przeniesienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawcy Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan przeniesienia Systemu do oferowanego Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wszelkich ustaleń z Zamawiającym w zakresie stanu aktualnego oraz optymalnego wariantu przeniesienia Systemu Krajowej Bazy. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował plan transportu Systemu Krajowej Bazy (elementy należące do Zamawiającego), z uwzględnieniem specjalnych wymagań dla przenoszenia sprzętu komputerowego oraz danych Wymaga się, aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia Systemu na wypadek utraty lub uszkodzenia jego elementów podczas transportu Instalacja, konfiguracja i uruchomienie Systemu Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan montażu, instalacji i konfiguracji, Systemu w oferowanym Data Center. Wymaga się, aby wszelkie prace związane z przygotowaniem Systemu do uruchomienia, takie jak montaż sprzętu, instalacje i konfiguracje 13

14 systemów wirtualizacji oraz podłączenie Systemu do infrastruktury i dzierżawionych elementów Systemu (monitoring, backup) wykonali odpowiednio wykwalifikowani pracownicy Wykonawcy. Wymaga się, aby po zakończeniu instalacji Systemu, Wykonawca wykonał testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemu, w tym testy zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Wymaga się, aby na etapie instalacji i konfiguracji Systemu, Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego ostateczne wersje wszystkich Procedur i Formularzy, jakie będą obowiązywały strony podczas realizacji projektu Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN Wymaga się, aby plan montażu, instalacji i uruchomienia Systemu w oferowanym Data Center obejmował również dostarczenie i uruchomienie łącza do Internetu oraz kanałów VPN. Wymaga się, aby testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne objęły również testy komunikacji dla Użytkowników i administratorów Systemu po stronie Zamawiającego Usługi outsourcingu informatycznego Wymaga się, aby po uruchomieniu Systemu Wykonawca objął go kompleksowymi usługami outsourcingu informatycznego. Wymaga się, aby Wykonawca zarządzał realizacją projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania projektami informatycznymi. Do usług outsourcingowych realizowanych przez Wykonawcę, należeć będą w szczególności usługi administracji i zarządzania sprzętem, połączeniami sieci LAN/WAN i VPN, oprogramowaniem antywirusowym, platformą VMware vsphere 5.x. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi monitoringu pracy Systemu w trybie 24h na dobę oraz składał comiesięczne raporty o stanie realizacji projektu, w tym, o poziomie realizacji zobowiązań w zakresie Parametrów Jakości Usług (SLA) i wszelkich incydentach w pracy Systemu. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi backupu i archiwizacji danych, zgodnie z uzgodnioną Polityką Bezpieczeństwa. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca realizował wszystkie inne Procedury obsługi Systemu, w szczególności Plan Ciągłości Działania i procedury Database and Aplication Backup, Disaster Recovery Plan. Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług, Wykonawca zapewnił realizację na rzecz Zamawiającego usług incydentalnych typu remote hands w wymiarze łącznym jednej roboczogodziny w miesiącu. Usługi typu remote hands będą obejmowały proste czynności manualne, takie jak reset ręczny serwerów, podanie nośnika danych do serwera, wykonanie dodatkowego backupu na żądanie, itp. i będą wykonywane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. 14

15 Wymaga się, aby wszystkie oferowane usługi wykonywane były przez odpowiednio wykwalifikowany personel Wykonawcy z zachowaniem najwyższego standardu jakości, zgodnie z Parametrami Jakości Usług (SLA) strony określonymi w niniejszym dokumencie. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił bieżącą aktualizację oprogramowania antywirusowego i platformy wirtualizacyjnej Ze względu na to, że System Krajowej Bazy przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wymaga się aby Wykonawca podpisał umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Planu Ciągłości Działania Systemu Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu i stosował wszystkie poniższe Procedury obsługi Systemu: o Procedurę Monitorowania o Procedurę Administracji platformą VMware o Politykę Bezpieczeństwa Systemu uwzględniającą procedurę Database and Application Backup & Restore o Plan Ciągłości Działania Systemu uwzględniający procedurę Disaster Recovery Plan Wymaga się, aby wzory wszystkich powyższych Procedur, a także wzór Raportu miesięcznego ze stanu realizacji i poziomu jakości usług (stan realizacji Parametrów Jakości Usług SLA), Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu, kompleksowy Plan Ciągłości Działania Systemu oraz Politykę Bezpieczeństwa Systemu, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki backupowej. Wymaga się, aby podstawowy zarys Planu Ciągłości Działania Systemu, w tym sposób zapewnienia ciągłości działania Systemu w okresie przenoszenia do oferowanego Data Center, Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby podstawowy zarys Polityki Bezpieczeństwa Systemu, w tym propozycję Polityki backupowej, Wykonawca załączył do składanej oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną archiwizację dokumentacji dotyczącej projektu. Wymaga się, aby w trakcie trwania umowy Wykonawca zapewnił niezbędne zasoby i przeprowadził test planu Disaster Recovery oraz udokumentował jego wyniki w postaci raportu. Wymaga się, aby Wykonawca w procedurze Database and Aplication Backup & Restore uwzględnił okresowe testy wykonanych kopii bezpieczeństwa gwarantujące poprawność odtworzenia danych Definicje dostępności Systemu Informatycznego Dostępność Systemu Informatycznego oznacza poprawną, bezawaryjną jego pracę. 15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia...4 II. Wstęp...4 III. Architektura docelowa SYSTEMU...5 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych...5 2. Warstwa techniczna...6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi 1. ZAMAWIAJĄCY PIRIOS Spółka Akcyjna, 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie, wykonanie profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo