OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Zgodnie z art. 9 pkt. 2 Ustawy z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji do zadań Krajowego Administratora należy prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji. Ponadto, Instytut Ochrony Środowiska na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji został powołany do wykonywania zadań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, do zadań którego należy m.in. prowadzenie Krajowego rejestru jednostek Kioto (pod względem technicznym systemu spójnego z Krajowym Rejestrem Uprawnień do Emisji) oraz Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji Sposób funkcjonowania Krajowego Rejestru określa Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wraz ze zmieniającym je Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 916/2007 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 994/2008. Funkcjonalna i techniczna specyfikacja systemu Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji określona jest w dokumencie Data Exchange Standard (obecna wersja 1.1.6) opracowanym na mocy Decyzji 12/CMP.1. przez Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC). Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, tj. informacji o: 1. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska; 2. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom; 3. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 4. wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji; 5. planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć; 6. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami; 7. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki. 1

2 Informacje zawarte w Krajowej Bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej Bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów. Systemy Informatyczny Zamawiającego przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.. Zarówno system Rejestru, jak również Krajowej Bazy muszą być zainstalowane na odpowiednio do tego celu przygotowanych serwerach, które będą pracować w specjalnych warunkach gwarantujących bezpieczeństwo przechowywanych w nich danych. W przypadku Rejestru dane dotyczą blisko 2 tys. użytkowników, 1000 podmiotów, które posiadają łącznie ponad 2 mld jednostek uprawniających do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W ramach Krajowej Bazy przewidywane jest około 40 tys. użytkowników, dla 20 tys. podmiotów które spełniają wymogi stawiane ww. ustawie. 1. Definicje Zamawiający Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Kruczej 5/11D, NIP Wykonawca przedsiębiorstwo świadczące usługi outsourcingowe, gotowe podjąć się realizacji projektu objętego niniejszym zamówieniem publicznym, za cenę i na warunkach opisanych w złożonej przez siebie ofercie. Data Center przygotowane, przystosowane i spełniające warunki bezpieczeństwa użytkowania miejsce hostingu systemów informatycznych. System Informatyczny Zamawiającego (System Informatyczny, System Rejestru lub System Krajowej Bazy) oprogramowanie i sprzęt Zamawiającego oraz oprogramowanie i sprzęt Wykonawcy objęte zamówieniem, umieszczone w Data Center Wykonawcy i przeznaczone do przechowywania i przetwarzania danych Zamawiającego. Specyfikacja Systemu Informatycznego Zamawiającego, a także wymagania co do elementów Systemu, które ma zapewnić Wykonawca, zostały opisane w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia. ITL (International Transaction Log) - elektroniczna baza danych prowadzona przez Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC) do celów weryfikacji transakcji rejestrowanych w krajowych rejestrach uprawnień do emisji CO2, m.in. w Systemie Rejestru. 2. Zakres zamówienia Realizacja usług outsourcingowych, polegających na udostępnieniu ośrodka outsourcingowego wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, informatyczną, wsparciem technicznym oraz zapewnieniu usług opisanych w niniejszej specyfikacji. 2

3 Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Udostępnienie powierzchni outsourcingowej wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i informatyczną, systemami bezpieczeństwa oraz wykwalifikowaną obsługą inżynieryjną w Data Center spełniającym wymagania opisane w niniejszym dokumencie Przeniesienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawcy przygotowanie Systemu do przeniesienia do oferowanego Data Center (Systemy znajdują sie aktualnie w dwóch oddzielnych lokalizacjach tj. w Warszawie i Katowicach) transport Systemu (osobno dyski, sprzęt, backup) 2.3. Instalację, konfigurację i uruchomienie wszelkich elementów Systemu Informatycznego Zakup dodatkowej pamięci RAM (8 x 2GB) i montaż w serwerach Zamawiającego montaż sprzętu Zamawiającego przygotowanie wirtualnego serwera i instalacja systemu operacyjnego oraz bazy danych dla Systemu Krajowej Bazy określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie. migracja danych Zamawiającego z taśm LTO-3 (System Rejestru) i LTO-4 (System Krajowej Bazy) instalacja, konfiguracja i uruchomienie usług outsourcingu informatycznego obejmującą wszystkie elementy Systemów i infrastruktury przyłączenie i konfiguracja systemu archiwizacji danych (backupu) testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemów Zapewnienie i skonfigurowanie urządzenia CISCO ASA 5510, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie Zestawienie szyfrowanego kanału VPN site-to-site autoryzowanego za pomocą certyfikatu dla Systemu Rejestru. Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym testów komunikacji na poziomie połączenia VPN zgodnie ze specyfikacją przedłożoną przez Zamawiającego Zestawienie dodatkowo jednego połączenia administratorskiego VPN point-to-site dla Systemu Krajowej Bazy Zestawienie dwóch połączeń administratorskich VPN point-to-site dla Systemu Rejestru Konfiguracja środowiska SAN wymagana do uruchomienia i utrzymywania Systemów Przeniesienie, po pierwszej fazie testów, środowiska testowego ze sprzętu Wykonawcy na sprzęt Zamawiającego. 3

4 2.4. Dzierżawę infrastruktury Wykonawcy dzierżawa systemu backupowego Wykonawcy oprogramowanie i sprzęt (wymagany standard zapisu LTO3 lub LTO4), w tym zapewnienie kompletu materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiednich warunków przechowywania wykonanych kopii. dzierżawa urządzeń aktywnych i pasywnych sieci LAN zapewnienie urządzeń aktywnych dla dostępu do Internetu oraz kanałów administratorskich VPN dzierżawa przestrzeni kolokacyjnej w szafie rack Wykonawcy wraz z niezbędnymi przyłączami zapewnienie systemu monitorowania pracy Systemów 24h na dobę, wraz z raportowaniem kluczowych parametrów jakości oraz wydajności usług i sprzętu zapewnienie monitorowania interfejsów URL Systemów z zewnątrz Data Center zapewnienie ochrony antywirusowej, a także bezpieczeństwa logicznego i informatycznego Systemów (firewalle) zapewnienie odpowiednich warunków pracy Systemu (temperatura, wilgotność) zalecanych przez producenta zapewnienie ciągłego zasilania Systemu bez limitu mocy dzierżawę sprzętu w celu uruchomienia w pełni funkcjonalnego środowiska testowego Systemu Rejestru do pierwszego etapu testów 2.5. Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN zapewnienie dostępu do sieci Internet, chronionego firewallem bez ograniczeń w ilości przesyłanych danych z przepustowością gwarantowaną Committed Information Rate = 1 Mb/s dla Systemu Rejestru oraz Committed Information Rate = 5 Mb/s dla Systemu Krajowej Bazy od co najmniej dwóch niezależnych dostawców (przepustowość pasma synchroniczna, z gwarantowaną szybkością przesyłania danych w obu kierunkach) dostarczenie wymaganej liczby publicznych adresów IP (do 16 adresów) zapewnienie kanału administracji zdalnej VPN point-to-site osobno dla Systemu Rejestru (1 kanał) i Systemu Krajowej Bazy (2 kanały) zapewnienie kanału VPN site-to-site wykorzystującego certyfikat instalowany na sprzęcie dla Systemu A. zapewnienie efektywnej synchronizacji czasu dla Systemu Rejestru poprzez serwer NTP (minimum Stratum 2) 2.6. Usługi outsourcingu informatycznego Zarządzanie i administracja techniczna Systemem - sprzęt, systemy operacyjne, bazy danych, systemy antywirusowe, sieć LAN/WAN. Zarządzanie certyfikatami SSL w Systemach Zamawiającego, w tym generowanie Certificate signing request (CSR), instalacja nowych certyfikatów, odnawianie certyfikatów przed upływem terminu ważności. 4

5 Bieżąca aktualizacja w trybie ręcznym systemów operacyjnych, systemów baz danych, systemów antywirusowych, firmware. Pełna administracja platformą wirtualną VMware VSphere 4.x. Bieżący monitoring i raportowanie pracy Systemów, w tym monitorowanie: URL Systemów z zewnątrz Data Center, wykorzystania CPU, wykorzystania pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, czasu odpowiedzi na zapytania ICMP Echo Request, wykorzystania łącza internetowego. Realizacja polityki bezpieczeństwa Systemu, w tym polityki backupowej zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie. Zapewnienie ciągłości działania Systemów Informatycznych. Realizacja usług typu remote hands, asysta techniczna zapewnienie realizacji usług outsourcingu informatycznego na gwarantowanym poziomie jakości usług SLA określonymi w niniejszym dokumencie. Wyznaczenie dedykowanych osób, administrujących Systemami, dostępnych dla Zamawiającego w trybie 24h/dobę (poprzez telefon oraz ). Utworzenie (telefonicznego, owego) punktu kontaktowego do zgłaszania błędnego działania przedmiotu zamówienia. Przyjmowanie zgłoszeń o błędnym działaniu lub niesprawności przedmiotu zamówienia całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Zapewnienie w godzinach pracy Zamawiającego obsługi w zakresie nieodpłatnego udzielania konsultacji i pomocy technicznej dotyczących działania przedmiotu zamówienia. Wszystkie działania serwisowe prowadzone przez Wykonawcę, które wymagają zatrzymania działania Systemów prowadzone będą w ramach okienek serwisowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (jeżeli działanie Systemów nie będzie niezbędne). Zamawiający będzie informowany o planowanych przerwach z 14 dniowym wyprzedzeniem. Prace serwisowe prowadzone w ramach zaplanowanych i uzgodnionych terminów nie będą zaliczane do czasu niedostępności Systemu Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Planu Ciągłości Działania osobno dla Systemu Rejestru i Systemu Krajowej Bazy opracowanie i wdrożenie wymaganych procedur obsługi Systemów ) opracowanie i realizacja Polityki Bezpieczeństwa Systemu opracowanie i realizacja Planu Ciągłości Działania opracowanie, weryfikacja i optymalizacja dokumentacji. 3. Informacje o Systemach i wymaganej infrastrukturze Wykonawcy 3.1. System Rejestru stan obecny Aktualnie, System Rejestru należący do Zamawiającego pracuje w modelu outsourcingu informatycznego w Data Center zewnętrznego dostawcy usług informatycznych w Katowicach. W ramach projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z 5

6 aktualnym dostawcą usług outsourcingowych w celu przeniesienia Systemu Rejestru do oferowanego Data Center. Wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz fizyczne przeniesienie i transport oprogramowania i sprzętu, a także danych Zamawiającego do nowego Data Center, musi zostać objęte ofertą Wykonawcy. Ryzyko uszkodzenia lub utraty danych i/lub sprzętu Zamawiającego od chwili przejęcia ich od aktualnego dostawcy usług outsourcingowych, do chwili zakończenia okresu trwania Umowy podpisanej z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, spoczywać będzie na Wykonawcy System Krajowej Bazy stan obecny Aktualnie, System Krajowej Bazy utrzymywany jest w lokalizacji należącej do Zamawiającego. W ramach dostawy usługi Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie wirtualnego środowiska i zainstalowanie na nim systemu operacyjnego wskazanego przez Zamawiającego. Utworzony, nowy System Krajowej Bazy będzie musiał być skonfigurowany i uzupełniony o dane odtworzone z dostarczonych przez Zamawiającego taśm LTO4. 6

7 3.3. Proponowana architektura Systemu Informatycznego (schemat poglądowy) 7

8 3.4. Elementy Systemu Informatycznego: Oprogramowanie dostarczane przez Zamawiającego dla Systemu Rejestru: System operacyjny MS Windows Server 2003 Standard Edition SP2 (4 licencje) MS SQL Server 2000 (2 licencje) F-Secure Anti-Virus for Servers (2 licencje) Pozostałe oprogramowanie, stanowiące integralną część Systemu Rejestru: Aplikacja Seringas wer.5.x Środowisko.NET 1.1 Crystal Reports klient NTP IIS Sprzęt dostarczany przez Zamawiającego: Lp. Nazwa komponentu 1 Serwer DELL PE R610 Intel xeon x555 2 DELL PV MD3000 External 5x300GB Fast Podstawowe parametry techniczne Obudowa z panelem LCD, wys.1u do instalacji w szafie RACK 19, z szynami i prowadnicą kabli. Jeden procesor czterordzeniowy. RAM 8 GB DDR MHz. 4 interfejsy sieciowe typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wewnętrzny napęd DVD-ROM. 2 dyski 73GB typu HotPlug SAS 2,5 15krpm. Kontroler RAID z pamięcię podręczną 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym. Kontroler SAS umożliwiający połączenie z macierzą. Redundantne zasilacze (2) Hot-Plug o mocy 717W. Obudowa wys.3u do instalacji w szafach RACK 19. Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active udostępniające cztery złącza do podłączenia serwerów. Wydajność macierzy 60kIOPS. Pamięć Cache 512MB na kontroler. Dyski Hot-Plug, 5x300GB 15krpm. Ilość [szt.] Firewall, którego zapewnienie i certyfikacja wymagane są od Wykonawcy Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na dzień roku dostępność skonfigurowanego i certyfikowanego firewalla Cisco ASA 5510, tak, aby przerwa w dostępności Systemu Rejestru, związana z jego przeniesieniem do nowego Data Center, nie wyniosła dłużej niż 48 godzin łącznie. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest: zapewnić urządzenie ASA 5510 gotowe do instalacji 8

9 porozumieć się z dotychczasowym dostawcą usługi outsourcingu w zakresie konfiguracji urządzenia na potrzeby Systemu Rejestru we współpracy z Zamawiającym, uzyskać certyfikat cyfrowy używany do autoryzacji komunikacji z ITL na urządzenie - unikalny certyfikat na połączenie urządzenia o określonym Part No i adresie IP z puli Wykonawcy, do siedziby ITL w Londynie; przewidywany czas uzyskania certyfikatu: 2-3 tygodnie od zgłoszenia. zapewnić gotowość urządzenia do podłączenia Systemu Rejestru po przeniesieniu uruchomić w pełni funkcjonalny i dostępny System Rejestru nie później niż 01 stycznia 2011 roku o godz. 00:00 (CET) Inne elementy Systemu, których zapewnienia wymaga się od Wykonawcy: Rozbudowa sprzętu - wymagane jest rozbudowanie sprzętu należącego do Zamawiającego o dodatkowe moduły RAM łącznie 8x2GB. Moduły przechodzą na własność Zamawiającego. Zapewnienie oprogramowania wymaganego dla Systemu Krajowej Bazy - wymaga się utworzenia maszyny wirtualnej i instalacji najnowszej wersji systemu operacyjnego Free-BSD z gałęzi FreeBSD-STABLE oraz silnika bazodanowego MySQL System backupowy Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił stosowne oprogramowanie archiwizujące oraz sprzęt do wykonywania i odtwarzania taśm backupowych w standardzie zapisu LTO3, a także komplet taśm backupowych, niezbędnych do realizacji polityki backupowej objętej ofertą. Wymaga się, aby w ramach przeniesienia Systemu Rejestru do oferowanego Data Center, Wykonawca przejął od aktualnego dostawcy usług outsourcingowych kopie archiwalne systemu (taśmy LTO3) oraz wykonał testy odtworzeniowe Systemu Rejestru we własnym Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował Zamawiającemu harmonogram oraz metodę realizacji backupów zgodne z wymaganym SLA, w tym kompletne Procedury Database and Aplication Backup i Disaster Recovery Plan opisujące proces zapisu i awaryjnego odtworzenia Systemów na podstawie taśm backupowych oraz okresowe testy odtworzeniowe. Wymaga się odrębnych procedur dla Systemu Rejestru i Systemu Krajowej Bazy. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił przechowywanie taśm backupowych z danymi Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy, w takich warunkach, które będą gwarantowały bezpieczeństwo i poufność danych Zamawiającego, a zarazem zabezpieczą dane przed zniszczeniem lub utratą na wypadek awarii lub katastrofy Data Center. Wymaga się, aby system backupowy (biblioteka) został zlokalizowany w innym budynku niż Data Center (obowiązkowo w strefie chronionej), tak, aby na wypadek poważnej awarii lub katastrofy Data Center, możliwe było szybkie odtworzenie pracy Systemów w innym miejscu. 9

10 Wymaga się, aby wykonywanie kopii zapasowych odbywało się w następujących trybach: o w cyklu codziennym kopia zapasowa przyrostowa systemu plików i baz danych (MS SQL dla Systemu Rejestru i mysql dla Systemu Krajowej Bazy) w trybie ciągłym minimum co 3 godziny, - kopia pełna bazy danych i zawartości wybranych katalogów co 24h o w cyklu tygodniowym kopia zapasowa pełna (pełne obrazy maszyn) Sprzęt aktywny i pasywny sieci LAN/WAN Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił w Data Center pełne wyposażenie Systemów w urządzenia aktywne i pasywne sieci LAN (1Gb Ethernet) i WAN (dostęp do Internetu i VPN), niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Wymaga się, aby Systemy Zamawiającego zostały odseparowane od innych zasobów i systemów w Data Center poprzez wydzieloną sieć VLAN. Wymaga się aby System Rejestru został odseparowany od Systemu Krajowej Bazy poprzez wydzieloną sieć VLAN. Wymaga się, aby oferowane rozwiązanie LAN / WAN zapewniało pełną redundancję połączeń na wypadek pojedynczej awarii. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną ochroną danych Zamawiającego w warstwie logicznej, poprzez umieszczenie Systemów w strefie bezpieczeństwa chronionej redundantnym systemem FireWall-i. Firewalle będą kontrolować cały ruch wchodzący i wychodzący z Data Center, przepuszczając wyłącznie pakiety niezbędne do prawidłowego działania Systemów Zamawiającego Przestrzeń kolokacyjna Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na potrzeby Systemu przestrzeń kolokacyjną w standardowej szafie rack Wykonawcy. Oferowana szafa rack musi być w pełni wyposażona w elementy niezbędne do podłączenia i uruchomienia Systemów, a także zapewniać pełną redundancję połączeń (zdublowane trasy kablowe i zasilanie) wykluczająca wystąpienie pojedynczego punktu awarii System monitorowania pracy Systemów Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił stałe 24h/dobę monitorowanie poprawności oraz wydajności pracy Systemów w Data Center za pomocą systemu monitorującego Wykonawcy. Monitorowaniu podlegać będą co najmniej: dostępność Systemów dla użytkowników Systemów, dostępność oraz wysycenie pasma dostępowego do Internetu, dostępność 10

11 Systemów pod kątem kontroli jakości usług SLA, podstawowe parametry wydajności serwerów Systemów. Wymaga się, aby Wykonawca sporządzał i przekazywał do Zamawiającego comiesięczne raporty z pracy Systemu Rejestru i Systemu Krajowej Bazy oddzielnie, w szczególności raport dostępności i jakości świadczenia usług pod kątem oceny realizacji Parametrów Jakości SLA objętych Umową Ochrona antywirusowa Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił ochronę antywirusową Systemu Informatycznego Zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił aktualizację baz programów antywirusowych w trybie manualnym, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień Synchronizacja czasu Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił bezpieczne połączenie z serwerem czasu (NTP) pracującym w warstwie Stratum1 lub Stratum2. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił okresową synchronizację czasu Systemu Rejestru z serwerem NTP pozwalającą uzyskać dokładność do 1 sekundy. Wymaga się weryfikacji i kontroli poprawności czasu Systemu Rejestru przez Wykonawcę Usługi telekomunikacyjne Wymaga się zapewnienia na potrzeby Zamawiającego dostępu Systemu do sieci Internet o przepustowości gwarantowanej min. 1 Mb/s dla Systemu Rejestru i 5 Mb/s dla Systemu Krajowej Bazy (łącze synchroniczne w obu kierunkach), w tym również zapewnienia wszelkich urządzeń niezbędnych do realizacji tego połączenia. Wymaga się, aby oferowany dostęp do Internetu był realizowany w oparciu o co najmniej dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych, połączonych modułem automatycznego routingu na wypadek awarii jednego z łącz dostępowych. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na potrzeby Zamawiającego szyfrowane kanały VPN do zdalnej komunikacji i administracji Systemem. Przewiduje się wykorzystanie dwóch osobnych kanałów VPN: 1 kanał VPN point-to-site dla administratora aplikacji Zamawiającego Systemu Rejestru; 2 kanały VPN point-to-site dla administratora aplikacji Zamawiającego Systemu Krajowej Bazy. Dodatkowo dla Systemu Rejestru wymaga się zestawienia kanału VPN site-to-site, autoryzowanego certyfikatem, do połączenia z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL). Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek współpracy z administratorem ITL w celu zestawienia połączenia oraz administracji kanałem komunikacyjnym. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną administrację siecią teleinformatyczną wykorzystywaną przez System Informatyczny Zamawiającego i jej zabezpieczenie. 11

12 Wymaga się, aby Wykonawca zarządzał certyfikatami SSL używanymi przez System Zamawiającego Stanowiska pracy dla administratorów Zamawiającego Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił w oferowanym Data Center stanowiska pracy dla administratorów Zamawiającego. Przez stanowisko pracy Zamawiający rozumie biurko z krzesłem oraz gniazdo elektryczne z zasilaniem dla komputera osobistego, a także dostęp do zaplecza socjalnego Wykonawcy. Na stanowisku pracy, Wykonawca zapewni administratorom Zamawiającego dostęp do Systemu Informatycznego (punkt logiczny LAN z kablem patch-cord). Wymagane stanowiska pracy będą udostępniane każdorazowo na wcześniejsze, żądanie Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że jednorazowo będzie potrzebował nie więcej niż 3 (trzy) stanowiska robocze Wymagania minimalne dla obiektu Data Center: Wymaga się, aby oferowane Data Center spełniało wszystkie wymagania bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz logicznego, właściwe dla profesjonalnych obiektów przeznaczonych do przechowywania oraz przetwarzania danych, w tym także danych osobowych oraz objętych klauzulą poufności Budynek Data Center Wymaga się, aby Data Center położone było w bezpiecznej odległości od pomieszczeń lub obszarów trudnych lub niemożliwych do kontrolowania np. parking publiczny, drogi publiczne, budynki należące do innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, itp. Wymaga się, aby Data Center położone było w miejscu umożliwiającym dokładną kontrolę i nadzór obszarów przyległych do serwerowni oraz budynku. Wymaga się, aby obszar Data Center posiadał tzw. śluzy bezpieczeństwa, tj. strefy z kontrolą dostępu, które wyraźnie oddzielają pomieszczenia Data Center od reszty budynku lub terenu przylegającego. Wymaga się, aby Data Center było zabezpieczone przed zalaniem, kurzem, pyłem, dymem, pożarem, drganiami, interferencją ze źródłami zasilania, promieniowaniem energetycznym, a także oddziaływaniem chemicznym i próbą użycia materiałów wybuchowych. Pożądanym jest, aby Data Center zlokalizowane było w osobnym, dedykowanym do tego celu budynku, który nie pełni innych funkcji, w szczególności związanych z dostępem do budynku osób postronnych. Wymaga się, aby cały obszar Data Center, w tym jego otoczenie zewnętrzne i poszczególne, wewnętrzne strefy bezpieczeństwa, podlegały stałemu nadzorowi kamer telewizji przemysłowej CCTV z rejestracją ciągłą, a dodatkowo podlegały fizycznemu 12

13 patrolowaniu i kontroli w trybie 24h/dobę, realizowanym przez koncesjonowaną Agencję Ochrony. Wymaga się, aby podział na poszczególne strefy bezpieczeństwa wyznaczony został przez granice stałe, tj. ściany z osobnymi wejściami, zabezpieczone systemem dostępu, a całość obiektu Data Center posiadała solidną konstrukcję z atestowanym wzmocnieniem ścian zewnętrznych, zabezpieczających obiekt przed próbą wtargnięcia do wewnątrz. Wymaga się, aby strefy bezpieczeństwa w Data Center posiadały jednoznacznie określone funkcje, które mają spełniać, np. oddzielne pomieszczenie UPS, pomieszczenie systemów gaśniczych, itp. Wymaga się, aby wszelkie urządzania administratorskie, takie jak konsole do zarządzania oraz monitorowania pracy systemów, zostały umieszczone w osobnych pomieszczeniach, tak, aby maksymalnie ograniczyć dostęp do głównej serwerowni Data Center, Wymaga się, aby wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do Data Center oraz wewnętrzne drzwi oddzielające strefy posiadały atesty bezpieczeństwa oraz zostały wyposażone w zamki patentowe i elektroniczny system kontroli dostępu z alarmem. Wymaga się, aby wejście do serwerowni głównej Data Center zabezpieczone zostało co najmniej dwoma niezależnymi systemami elektronicznej kontroli i rejestracji dostępu oraz podlegało stałemu nadzorowi zewnętrznemu (monitoring wizyjny). Wymaga się, aby dostęp do Data Center był możliwy jedynie dla uprawnionych osób, a każde wejście i wyjście podlegało rejestracji. Wymaga się, aby wszystkie przypadki dostępu były autoryzowane i sprawdzane za pomocą zabezpieczeń uwierzytelniających, takich jak karta uwierzytelniająca z czytnikiem na kod PIN. Wymaga się, aby Data Center posiadało przyłącza do sieci Internet od co najmniej dwóch niezależnych dostawców realizowane za pomocą łącz światłowodowych. Wymaga się, aby Data Center i wszystkie pomieszczenia związane ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, spełniały co najmniej następujące normy: normy prawa budowlanego, norm branżowych odpowiednich dla każdej z instalacji, przepisy BHP, przepisy p.-poż Zasilanie Wymaga się, aby budynek Data Center posiadał co najmniej dwa, niezależne źródła zasilania (z dwóch stacji transformatorowych). Zasilanie awaryjne musi gwarantować automatyczne podtrzymanie zasilania dla Systemu Informatycznego Zamawiającego oraz wszelkich systemów i infrastruktury Data Center, zapewniających podtrzymanie prawidłowego środowiska pracy Systemu. Wymaga się, aby Data Center dysponowało systemem Samoczynnego Załączania Rezerwy. Wymaga się, aby Data Center posiadało własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie zasilania w Data Center przy pełnej mocy przez minimum 48 godzin bez 13

14 potrzeby tankowania, a w razie dalszej potrzeby - gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy. Wymaga się, aby szafa kolokacyjna, w której zostanie umieszczony System Zamawiającego oraz wszelkie urządzenia związane z jego prawidłową pracą (urządzenia aktywne sieci LAN/WAN) zostały podłączone do sieci zasilającej w sposób gwarantujący pełną redundancję (dwa, niezależne przyłącza), bez możliwości wystąpienia pojedynczego punktu awarii. Wymaga się, aby system zasilania zapewniał parametry napięcia wymagane dla urządzeń komputerowych System przeciwpożarowy Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system wykrywania dymu i sygnalizacji pożaru. Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system gaszenia gazowego, neutralnego dla sprzętu komputerowego. Wymaga się, aby system gaszenia, w szczególności jego sterowanie oraz pojemniki z gazem, zostały zlokalizowane poza pomieszczeniem serwerowni głównej, w której zostanie umieszczony System, a dostęp do nich był możliwy bez wchodzenia do serwerowni głównej Klimatyzacja i warunki pracy Systemu Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażony w nadmiarowy system klimatyzacji Wymaga się, aby warunki środowiskowe w oferowanym Data Center gwarantowały poprawną pracę sprzętu i urządzeń komputerowych. Wymaga się, aby w Data Center zamontowane były urządzenia badające temperaturę oraz wilgotność powietrza. 4. Informacje o usługach oraz wymaganych Parametrach Jakości Usług (SLA) 4.1. Zakres usług objętych zamówieniem Przeniesienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawcy Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan przeniesienia Systemów z aktualnego do oferowanego Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wszelkich ustaleń z aktualnym dostawcą usług outsourcingu informatycznego w zakresie stanu aktualnego oraz optymalnego wariantu przeniesienia Systemu Rejestru. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował plan transportu Systemu Rejestru (elementy należące do Zamawiającego), z uwzględnieniem specjalnych wymagań dla przenoszenia sprzętu komputerowego oraz danych, tj. demontaż i osobny transport dysków, a także osobny transport backupów. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia Systemu na wypadek utraty lub uszkodzenia jego elementów podczas transportu. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował taki plan i warunki przeniesienia Systemu, aby okres przestoju w pracy Systemu nie był dłuższy niż jeden weekend, tj. od godz w piątek do godz w poniedziałek. Pożądanym jest, aby Wykonawca przygotował taki plan i warunki przeniesienia Systemu, aby dokonać przeniesienia Systemu bez przerywania jego pracy. 14

15 Instalacja, konfiguracja i uruchomienie Systemu Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan montażu, instalacji i konfiguracji, Systemów w oferowanym Data Center. Wymaga się, aby wszelkie prace związane z przygotowaniem Systemów do uruchomienia, takie jak montaż sprzętu, instalacje i konfiguracje systemów operacyjnych i baz danych, migrację danych oraz podłączenie Systemów do infrastruktury i dzierżawionych elementów Systemu (monitoring, backup) wykonali odpowiednio wykwalifikowani pracownicy Wykonawcy. Wymaga się, aby po zakończeniu instalacji Systemów, Wykonawca wykonał testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemów, w tym testy zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Wymaga się, aby na etapie instalacji i konfiguracji Systemu, Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego ostateczne wersje wszystkich Procedur i Formularzy, jakie będą obowiązywały strony podczas realizacji projektu Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN Wymaga się, aby plan montażu, instalacji i uruchomienia Systemów w oferowanym Data Centre obejmował również dostarczenie i uruchomienie łącza do Internetu oraz kanałów VPN. Wymaga się, aby testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne objęły również testy komunikacji dla Użytkowników i administratorów Systemu po stronie Zamawiającego Usługi outsourcingu informatycznego Wymaga się, aby po uruchomieniu Systemów Wykonawca objął go kompleksowymi usługami outsourcingu informatycznego. Wymaga się, aby Wykonawca zarządzał realizacją projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania projektami informatycznymi. Do usług outsourcingowych realizowanych przez Wykonawcę, należeć będą w szczególności usługi administracji i zarządzania sprzętem, połączeniami sieci LAN/WAN i VPN, systemami operacyjnymi, silnikami baz danych, oprogramowaniem antywirusowym, certyfikatami SSL i platformą VMware vsphere 4.x. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi monitoringu pracy Systemu w trybie 24h na dobę oraz składał comiesięczne raporty o stanie realizacji projektu, w tym, o poziomie realizacji zobowiązań w zakresie Parametrów Jakości Usług (SLA) i wszelkich incydentach w pracy Systemu. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi backupu i archiwizacji danych, zgodnie z uzgodnioną Polityką Bezpieczeństwa. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca realizował wszystkie inne Procedury obsługi Systemu, w szczególności Plan Ciągłości Działania i procedury Database and Aplication Backup, Disaster Recovery Plan. Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług, Wykonawca zapewnił realizację na rzecz Zamawiającego usług incydentalnych typu remote hands w wymiarze łącznym jednej roboczogodziny w miesiącu. Usługi typu remote hands będą obejmowały proste czynności manualne, takie jak reset ręczny serwerów, podanie nośnika danych do serwera, wykonanie dodatkowego backupu na żądanie, itp. i będą wykonywane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Wymaga się, aby wszystkie oferowane usługi wykonywane były przez odpowiednio wykwalifikowany personel Wykonawcy z zachowaniem najwyższego standardu jakości, zgodnie z Parametrami Jakości Usług (SLA) strony określonymi w niniejszym dokumencie. 15

16 Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił bieżącą aktualizację systemów operacyjnych, baz danych i oprogramowania antywirusowego Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Planu Ciągłości Działania Systemu Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu i stosował wszystkie poniższe Procedury obsługi Systemu: Procedura Monitorowania Procedura Administracji systemem operacyjnym Windows 2003 Server PL i platformą VMware Procedura Administracji bazą danych MS SQL Server 2000 Procedura Dostępu do Data Center Procedura Zarządzania Jakością Procedura Database and Aplication Backup & Restore Procedura Disaster Recovery Plan Procedura Security Plan Procedura Time Validation Plan Procedura Version Change Management Wymaga się, aby wzory wszystkich powyższych Procedur, a także wzór Raportu miesięcznego ze stanu realizacji i poziomu jakości usług (stan realizacji Parametrów Jakości Usług SLA), Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu, kompleksowy Plan Ciągłości Działania Systemu oraz Politykę Bezpieczeństwa Systemu, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki backupowej. Wymaga się, aby podstawowy zarys Planu Ciągłości Działania Systemu, w tym sposób zapewnienia ciągłości działania Systemu w okresie przenoszenia do oferowanego Data Center, Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby podstawowy zarys Polityki Bezpieczeństwa Systemu, w tym propozycję Polityki backupowej, Wykonawca załączył do składanej oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną archiwizację dokumentacji dotyczącej projektu. Wymaga się, aby w trakcie trwania umowy Wykonawca zapewnił niezbędne zasoby i przeprowadził test planu Disaster Recovery oraz udokumentował jego wyniki w postaci raportu. Wymaga się, aby Wykonawca w procedurze Database and Aplication Backup & Restore uwzględnił okresowe testy wykonanych kopii bezpieczeństwa gwarantujące poprawność odtworzenia danych Definicje dostępności Systemu Informatycznego Dostępność Systemu Informatycznego oznacza poprawną, bezawaryjną jego pracę. Niedostępność Systemu Informatycznego oznacza awarię, lub znaczące obniżenie jakości lub wydajności pracy Systemu Informatycznego, w szczególności brak możliwości pracy w systemie przez Administratorów Zamawiającego i/lub Użytkowników Systemu. Do czasu niedostępności systemu wlicza się czas przywracania systemu po awarii. 16

17 4.4. Parametry Jakości Usług (SLA) Wymaga się, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na oferowane przez siebie usługi. Poniższa tabela prezentuje zestaw podstawowych Parametrów Jakości Usług (SLA), jakie będą wymagane przy realizacji projektu przez wybranego Wykonawcę. Jednostka SLA Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego w Dni Robocze, w godz. 08:00 18:00. Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego w pozostałych dniach i godzinach Obsługa Data Center, w tym: - realizacja Procedury Dostępu dla pracowników Zamawiającego - dostępność dedykowanych pracowników Data Center Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie Realizacja usług typu remote hands na żądanie Zamawiającego Maksymalna niedostępność Systemu w miesiącu Uruchomienie Środowiska Zapasowego, przywrócenie dostępności Systemu po awarii Maksymalna dopuszczalna utrata danych dla Procedur Disaster Recovery Plan Maksymalna pojedyncza niedostępność systemu Miary jakości usług Ponad 98 % Ponad 95 % 24h/dobę (24/7/365) 30 minut do 2h (od zgłoszenia żądania) 12h 6h 6h 6h 4.5. Testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemu Po uruchomieniu Systemu Rejestru, wybrany Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oficjalnych Testów VPN i Testów połączenia SSL wymaganych przez Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC) zgodnie z ustalonym scenariuszem. Scenariusz i procedury testów mają charakter poufny, w związku z czym Zamawiający zobowiązuje się przekazać je wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Przed uruchomieniem produkcyjnego środowiska Systemu Rejestru Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów, o których mowa powyżej na środowisku testowym. 17

18 4.6. Sposoby testowania i pomiaru dostępności Systemu oraz kontroli Parametrów Jakości Usług (SLA) Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował sposób oraz metody pomiaru dostępności Systemu zgodne z wymaganiami Zamawiającego, które pozwolą monitorować, rejestrować i raportować stan realizacji i poziom Parametrów Jakości Usług (SLA). Propozycję sposobu testowania i pomiaru dostępności Systemu należy załączyć do składanej oferty Harmonogram realizacji projektu Wymaga się, aby Wykonawca załączył do składanej oferty, propozycję harmonogramu realizacji projektu, uwzględniający oczekiwania Zamawiającego, co do terminu uruchomienia Systemu, a także Plan Ciągłości Działania na okres przeniesienia Systemu do nowego Data Center. Wymaga się aby w pełni funkcjonalne środowisko testowe Systemu Rejestru zostało uruchomione i przetestowane przed środowiskiem produkcyjnym Systemu Rejestru. Sprzęt wykorzystywany przez System Rejestru nie zostanie wydany Wykonawcy przed uruchomieniem w pełni funkcjonalnego środowiska testowego Systemu Rejestru oraz pomyślnego przeprowadzenia przez Wykonawcę testów VPN, SSL zgodnych ze specyfikacja dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie konieczność współpracy z obecnym dostawcą usług dla Systemu Rejestru. Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie konieczność współpracy z administratorem ITL w zakresie zmiany konfiguracji systemu po stronie ITL oraz wygenerowania niezbędnych certyfikatów cyfrowych dla urządzenia VPN i certyfikatów SSL aplikacji Systemu Rejestru dla środowiska testowego i produkcyjnego. 5. Rozwiązanie współpracy Wymaga się, aby w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił koszty związane z deinstalacją Systemu i przekazaniem wszystkich jego komponentów (wraz z kopiami zapasowymi) Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego. Zamawiający nie może zostać obciążony kosztami wynikającymi z zakończenia współpracy niezależnie od przyczyny. Zapis o wycofaniu Systemu z outsourcingu bez ponoszenia dodatkowych opłat powinien znaleźć się w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 6. Zobowiązania wobec osób trzecich 6.1. Kontrakty serwisowe i maintenance Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług outsourcingu informatycznego, Wykonawca przejął na siebie obowiązek koordynacji prac i współpracy z firmami trzecimi, względem których Zamawiającemu przysługują prawa gwarancji i maintenance na elementy Systemu należące do Zamawiającego. W szczególności, Wykonawca zobowiązany będzie do identyfikacji i rejestracji wszelkich incydentów i awarii w oprogramowaniu i sprzęcie Zamawiającego, a także za zarządzanie procesem zgłoszenia i realizacji naprawy uszkodzonego elementu, zgodnie z warunkami naprawy przysługującemu Zamawiającemu. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego raportowania do Zamawiającego faktu awarii oraz postępów w jej usuwaniu. 18

19 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wybranemu Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących uprawnień przysługujących mu względem podmiotów trzecich związanych z przedmiotem zamówienia Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowy serwisowe i maintenance na wszystkie elementy Systemu, do których dostarczenia i zapewnienia zobowiązał się w składanej ofercie, bądź w inny sposób zagwarantował ciągłość działania Systemu na wypadek awarii któregokolwiek z dzierżawionych elementów. Parametry serwisu i maintenace przysługujące Wykonawcy, muszą gwarantować realizację wszystkich usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem Parametrów Jakości Usług (SLA) Informacje dotyczące podwykonawcy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał wszystkie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. Dodatkowe ustalenia 7.1. Kontrole i audyty Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów Data Center, w którym utrzymywane będą Systemy Zamawiającego. Kontrole i audyty nie będą przeprowadzane częściej niż raz na pół roku. Wykonawca będzie o nich informowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 19

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo