OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Zgodnie z art. 9 pkt. 2 Ustawy z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji do zadań Krajowego Administratora należy prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji. Ponadto, Instytut Ochrony Środowiska na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji został powołany do wykonywania zadań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, do zadań którego należy m.in. prowadzenie Krajowego rejestru jednostek Kioto (pod względem technicznym systemu spójnego z Krajowym Rejestrem Uprawnień do Emisji) oraz Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji Sposób funkcjonowania Krajowego Rejestru określa Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wraz ze zmieniającym je Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 916/2007 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 994/2008. Funkcjonalna i techniczna specyfikacja systemu Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji określona jest w dokumencie Data Exchange Standard (obecna wersja 1.1.6) opracowanym na mocy Decyzji 12/CMP.1. przez Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC). Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, tj. informacji o: 1. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska; 2. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom; 3. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 4. wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji; 5. planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć; 6. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami; 7. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki. 1

2 Informacje zawarte w Krajowej Bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej Bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów. Systemy Informatyczny Zamawiającego przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.. Zarówno system Rejestru, jak również Krajowej Bazy muszą być zainstalowane na odpowiednio do tego celu przygotowanych serwerach, które będą pracować w specjalnych warunkach gwarantujących bezpieczeństwo przechowywanych w nich danych. W przypadku Rejestru dane dotyczą blisko 2 tys. użytkowników, 1000 podmiotów, które posiadają łącznie ponad 2 mld jednostek uprawniających do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W ramach Krajowej Bazy przewidywane jest około 40 tys. użytkowników, dla 20 tys. podmiotów które spełniają wymogi stawiane ww. ustawie. 1. Definicje Zamawiający Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Kruczej 5/11D, NIP Wykonawca przedsiębiorstwo świadczące usługi outsourcingowe, gotowe podjąć się realizacji projektu objętego niniejszym zamówieniem publicznym, za cenę i na warunkach opisanych w złożonej przez siebie ofercie. Data Center przygotowane, przystosowane i spełniające warunki bezpieczeństwa użytkowania miejsce hostingu systemów informatycznych. System Informatyczny Zamawiającego (System Informatyczny, System Rejestru lub System Krajowej Bazy) oprogramowanie i sprzęt Zamawiającego oraz oprogramowanie i sprzęt Wykonawcy objęte zamówieniem, umieszczone w Data Center Wykonawcy i przeznaczone do przechowywania i przetwarzania danych Zamawiającego. Specyfikacja Systemu Informatycznego Zamawiającego, a także wymagania co do elementów Systemu, które ma zapewnić Wykonawca, zostały opisane w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia. ITL (International Transaction Log) - elektroniczna baza danych prowadzona przez Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC) do celów weryfikacji transakcji rejestrowanych w krajowych rejestrach uprawnień do emisji CO2, m.in. w Systemie Rejestru. 2. Zakres zamówienia Realizacja usług outsourcingowych, polegających na udostępnieniu ośrodka outsourcingowego wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, informatyczną, wsparciem technicznym oraz zapewnieniu usług opisanych w niniejszej specyfikacji. 2

3 Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Udostępnienie powierzchni outsourcingowej wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i informatyczną, systemami bezpieczeństwa oraz wykwalifikowaną obsługą inżynieryjną w Data Center spełniającym wymagania opisane w niniejszym dokumencie Przeniesienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawcy przygotowanie Systemu do przeniesienia do oferowanego Data Center (Systemy znajdują sie aktualnie w dwóch oddzielnych lokalizacjach tj. w Warszawie i Katowicach) transport Systemu (osobno dyski, sprzęt, backup) 2.3. Instalację, konfigurację i uruchomienie wszelkich elementów Systemu Informatycznego Zakup dodatkowej pamięci RAM (8 x 2GB) i montaż w serwerach Zamawiającego montaż sprzętu Zamawiającego przygotowanie wirtualnego serwera i instalacja systemu operacyjnego oraz bazy danych dla Systemu Krajowej Bazy określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie. migracja danych Zamawiającego z taśm LTO-3 (System Rejestru) i LTO-4 (System Krajowej Bazy) instalacja, konfiguracja i uruchomienie usług outsourcingu informatycznego obejmującą wszystkie elementy Systemów i infrastruktury przyłączenie i konfiguracja systemu archiwizacji danych (backupu) testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemów Zapewnienie i skonfigurowanie urządzenia CISCO ASA 5510, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie Zestawienie szyfrowanego kanału VPN site-to-site autoryzowanego za pomocą certyfikatu dla Systemu Rejestru. Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym testów komunikacji na poziomie połączenia VPN zgodnie ze specyfikacją przedłożoną przez Zamawiającego Zestawienie dodatkowo jednego połączenia administratorskiego VPN point-to-site dla Systemu Krajowej Bazy Zestawienie dwóch połączeń administratorskich VPN point-to-site dla Systemu Rejestru Konfiguracja środowiska SAN wymagana do uruchomienia i utrzymywania Systemów Przeniesienie, po pierwszej fazie testów, środowiska testowego ze sprzętu Wykonawcy na sprzęt Zamawiającego. 3

4 2.4. Dzierżawę infrastruktury Wykonawcy dzierżawa systemu backupowego Wykonawcy oprogramowanie i sprzęt (wymagany standard zapisu LTO3 lub LTO4), w tym zapewnienie kompletu materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiednich warunków przechowywania wykonanych kopii. dzierżawa urządzeń aktywnych i pasywnych sieci LAN zapewnienie urządzeń aktywnych dla dostępu do Internetu oraz kanałów administratorskich VPN dzierżawa przestrzeni kolokacyjnej w szafie rack Wykonawcy wraz z niezbędnymi przyłączami zapewnienie systemu monitorowania pracy Systemów 24h na dobę, wraz z raportowaniem kluczowych parametrów jakości oraz wydajności usług i sprzętu zapewnienie monitorowania interfejsów URL Systemów z zewnątrz Data Center zapewnienie ochrony antywirusowej, a także bezpieczeństwa logicznego i informatycznego Systemów (firewalle) zapewnienie odpowiednich warunków pracy Systemu (temperatura, wilgotność) zalecanych przez producenta zapewnienie ciągłego zasilania Systemu bez limitu mocy dzierżawę sprzętu w celu uruchomienia w pełni funkcjonalnego środowiska testowego Systemu Rejestru do pierwszego etapu testów 2.5. Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN zapewnienie dostępu do sieci Internet, chronionego firewallem bez ograniczeń w ilości przesyłanych danych z przepustowością gwarantowaną Committed Information Rate = 1 Mb/s dla Systemu Rejestru oraz Committed Information Rate = 5 Mb/s dla Systemu Krajowej Bazy od co najmniej dwóch niezależnych dostawców (przepustowość pasma synchroniczna, z gwarantowaną szybkością przesyłania danych w obu kierunkach) dostarczenie wymaganej liczby publicznych adresów IP (do 16 adresów) zapewnienie kanału administracji zdalnej VPN point-to-site osobno dla Systemu Rejestru (1 kanał) i Systemu Krajowej Bazy (2 kanały) zapewnienie kanału VPN site-to-site wykorzystującego certyfikat instalowany na sprzęcie dla Systemu A. zapewnienie efektywnej synchronizacji czasu dla Systemu Rejestru poprzez serwer NTP (minimum Stratum 2) 2.6. Usługi outsourcingu informatycznego Zarządzanie i administracja techniczna Systemem - sprzęt, systemy operacyjne, bazy danych, systemy antywirusowe, sieć LAN/WAN. Zarządzanie certyfikatami SSL w Systemach Zamawiającego, w tym generowanie Certificate signing request (CSR), instalacja nowych certyfikatów, odnawianie certyfikatów przed upływem terminu ważności. 4

5 Bieżąca aktualizacja w trybie ręcznym systemów operacyjnych, systemów baz danych, systemów antywirusowych, firmware. Pełna administracja platformą wirtualną VMware VSphere 4.x. Bieżący monitoring i raportowanie pracy Systemów, w tym monitorowanie: URL Systemów z zewnątrz Data Center, wykorzystania CPU, wykorzystania pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, czasu odpowiedzi na zapytania ICMP Echo Request, wykorzystania łącza internetowego. Realizacja polityki bezpieczeństwa Systemu, w tym polityki backupowej zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie. Zapewnienie ciągłości działania Systemów Informatycznych. Realizacja usług typu remote hands, asysta techniczna zapewnienie realizacji usług outsourcingu informatycznego na gwarantowanym poziomie jakości usług SLA określonymi w niniejszym dokumencie. Wyznaczenie dedykowanych osób, administrujących Systemami, dostępnych dla Zamawiającego w trybie 24h/dobę (poprzez telefon oraz ). Utworzenie (telefonicznego, owego) punktu kontaktowego do zgłaszania błędnego działania przedmiotu zamówienia. Przyjmowanie zgłoszeń o błędnym działaniu lub niesprawności przedmiotu zamówienia całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Zapewnienie w godzinach pracy Zamawiającego obsługi w zakresie nieodpłatnego udzielania konsultacji i pomocy technicznej dotyczących działania przedmiotu zamówienia. Wszystkie działania serwisowe prowadzone przez Wykonawcę, które wymagają zatrzymania działania Systemów prowadzone będą w ramach okienek serwisowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (jeżeli działanie Systemów nie będzie niezbędne). Zamawiający będzie informowany o planowanych przerwach z 14 dniowym wyprzedzeniem. Prace serwisowe prowadzone w ramach zaplanowanych i uzgodnionych terminów nie będą zaliczane do czasu niedostępności Systemu Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Planu Ciągłości Działania osobno dla Systemu Rejestru i Systemu Krajowej Bazy opracowanie i wdrożenie wymaganych procedur obsługi Systemów ) opracowanie i realizacja Polityki Bezpieczeństwa Systemu opracowanie i realizacja Planu Ciągłości Działania opracowanie, weryfikacja i optymalizacja dokumentacji. 3. Informacje o Systemach i wymaganej infrastrukturze Wykonawcy 3.1. System Rejestru stan obecny Aktualnie, System Rejestru należący do Zamawiającego pracuje w modelu outsourcingu informatycznego w Data Center zewnętrznego dostawcy usług informatycznych w Katowicach. W ramach projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z 5

6 aktualnym dostawcą usług outsourcingowych w celu przeniesienia Systemu Rejestru do oferowanego Data Center. Wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz fizyczne przeniesienie i transport oprogramowania i sprzętu, a także danych Zamawiającego do nowego Data Center, musi zostać objęte ofertą Wykonawcy. Ryzyko uszkodzenia lub utraty danych i/lub sprzętu Zamawiającego od chwili przejęcia ich od aktualnego dostawcy usług outsourcingowych, do chwili zakończenia okresu trwania Umowy podpisanej z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, spoczywać będzie na Wykonawcy System Krajowej Bazy stan obecny Aktualnie, System Krajowej Bazy utrzymywany jest w lokalizacji należącej do Zamawiającego. W ramach dostawy usługi Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie wirtualnego środowiska i zainstalowanie na nim systemu operacyjnego wskazanego przez Zamawiającego. Utworzony, nowy System Krajowej Bazy będzie musiał być skonfigurowany i uzupełniony o dane odtworzone z dostarczonych przez Zamawiającego taśm LTO4. 6

7 3.3. Proponowana architektura Systemu Informatycznego (schemat poglądowy) 7

8 3.4. Elementy Systemu Informatycznego: Oprogramowanie dostarczane przez Zamawiającego dla Systemu Rejestru: System operacyjny MS Windows Server 2003 Standard Edition SP2 (4 licencje) MS SQL Server 2000 (2 licencje) F-Secure Anti-Virus for Servers (2 licencje) Pozostałe oprogramowanie, stanowiące integralną część Systemu Rejestru: Aplikacja Seringas wer.5.x Środowisko.NET 1.1 Crystal Reports klient NTP IIS Sprzęt dostarczany przez Zamawiającego: Lp. Nazwa komponentu 1 Serwer DELL PE R610 Intel xeon x555 2 DELL PV MD3000 External 5x300GB Fast Podstawowe parametry techniczne Obudowa z panelem LCD, wys.1u do instalacji w szafie RACK 19, z szynami i prowadnicą kabli. Jeden procesor czterordzeniowy. RAM 8 GB DDR MHz. 4 interfejsy sieciowe typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wewnętrzny napęd DVD-ROM. 2 dyski 73GB typu HotPlug SAS 2,5 15krpm. Kontroler RAID z pamięcię podręczną 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym. Kontroler SAS umożliwiający połączenie z macierzą. Redundantne zasilacze (2) Hot-Plug o mocy 717W. Obudowa wys.3u do instalacji w szafach RACK 19. Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active udostępniające cztery złącza do podłączenia serwerów. Wydajność macierzy 60kIOPS. Pamięć Cache 512MB na kontroler. Dyski Hot-Plug, 5x300GB 15krpm. Ilość [szt.] Firewall, którego zapewnienie i certyfikacja wymagane są od Wykonawcy Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na dzień roku dostępność skonfigurowanego i certyfikowanego firewalla Cisco ASA 5510, tak, aby przerwa w dostępności Systemu Rejestru, związana z jego przeniesieniem do nowego Data Center, nie wyniosła dłużej niż 48 godzin łącznie. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest: zapewnić urządzenie ASA 5510 gotowe do instalacji 8

9 porozumieć się z dotychczasowym dostawcą usługi outsourcingu w zakresie konfiguracji urządzenia na potrzeby Systemu Rejestru we współpracy z Zamawiającym, uzyskać certyfikat cyfrowy używany do autoryzacji komunikacji z ITL na urządzenie - unikalny certyfikat na połączenie urządzenia o określonym Part No i adresie IP z puli Wykonawcy, do siedziby ITL w Londynie; przewidywany czas uzyskania certyfikatu: 2-3 tygodnie od zgłoszenia. zapewnić gotowość urządzenia do podłączenia Systemu Rejestru po przeniesieniu uruchomić w pełni funkcjonalny i dostępny System Rejestru nie później niż 01 stycznia 2011 roku o godz. 00:00 (CET) Inne elementy Systemu, których zapewnienia wymaga się od Wykonawcy: Rozbudowa sprzętu - wymagane jest rozbudowanie sprzętu należącego do Zamawiającego o dodatkowe moduły RAM łącznie 8x2GB. Moduły przechodzą na własność Zamawiającego. Zapewnienie oprogramowania wymaganego dla Systemu Krajowej Bazy - wymaga się utworzenia maszyny wirtualnej i instalacji najnowszej wersji systemu operacyjnego Free-BSD z gałęzi FreeBSD-STABLE oraz silnika bazodanowego MySQL System backupowy Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił stosowne oprogramowanie archiwizujące oraz sprzęt do wykonywania i odtwarzania taśm backupowych w standardzie zapisu LTO3, a także komplet taśm backupowych, niezbędnych do realizacji polityki backupowej objętej ofertą. Wymaga się, aby w ramach przeniesienia Systemu Rejestru do oferowanego Data Center, Wykonawca przejął od aktualnego dostawcy usług outsourcingowych kopie archiwalne systemu (taśmy LTO3) oraz wykonał testy odtworzeniowe Systemu Rejestru we własnym Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował Zamawiającemu harmonogram oraz metodę realizacji backupów zgodne z wymaganym SLA, w tym kompletne Procedury Database and Aplication Backup i Disaster Recovery Plan opisujące proces zapisu i awaryjnego odtworzenia Systemów na podstawie taśm backupowych oraz okresowe testy odtworzeniowe. Wymaga się odrębnych procedur dla Systemu Rejestru i Systemu Krajowej Bazy. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił przechowywanie taśm backupowych z danymi Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy, w takich warunkach, które będą gwarantowały bezpieczeństwo i poufność danych Zamawiającego, a zarazem zabezpieczą dane przed zniszczeniem lub utratą na wypadek awarii lub katastrofy Data Center. Wymaga się, aby system backupowy (biblioteka) został zlokalizowany w innym budynku niż Data Center (obowiązkowo w strefie chronionej), tak, aby na wypadek poważnej awarii lub katastrofy Data Center, możliwe było szybkie odtworzenie pracy Systemów w innym miejscu. 9

10 Wymaga się, aby wykonywanie kopii zapasowych odbywało się w następujących trybach: o w cyklu codziennym kopia zapasowa przyrostowa systemu plików i baz danych (MS SQL dla Systemu Rejestru i mysql dla Systemu Krajowej Bazy) w trybie ciągłym minimum co 3 godziny, - kopia pełna bazy danych i zawartości wybranych katalogów co 24h o w cyklu tygodniowym kopia zapasowa pełna (pełne obrazy maszyn) Sprzęt aktywny i pasywny sieci LAN/WAN Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił w Data Center pełne wyposażenie Systemów w urządzenia aktywne i pasywne sieci LAN (1Gb Ethernet) i WAN (dostęp do Internetu i VPN), niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Wymaga się, aby Systemy Zamawiającego zostały odseparowane od innych zasobów i systemów w Data Center poprzez wydzieloną sieć VLAN. Wymaga się aby System Rejestru został odseparowany od Systemu Krajowej Bazy poprzez wydzieloną sieć VLAN. Wymaga się, aby oferowane rozwiązanie LAN / WAN zapewniało pełną redundancję połączeń na wypadek pojedynczej awarii. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną ochroną danych Zamawiającego w warstwie logicznej, poprzez umieszczenie Systemów w strefie bezpieczeństwa chronionej redundantnym systemem FireWall-i. Firewalle będą kontrolować cały ruch wchodzący i wychodzący z Data Center, przepuszczając wyłącznie pakiety niezbędne do prawidłowego działania Systemów Zamawiającego Przestrzeń kolokacyjna Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na potrzeby Systemu przestrzeń kolokacyjną w standardowej szafie rack Wykonawcy. Oferowana szafa rack musi być w pełni wyposażona w elementy niezbędne do podłączenia i uruchomienia Systemów, a także zapewniać pełną redundancję połączeń (zdublowane trasy kablowe i zasilanie) wykluczająca wystąpienie pojedynczego punktu awarii System monitorowania pracy Systemów Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił stałe 24h/dobę monitorowanie poprawności oraz wydajności pracy Systemów w Data Center za pomocą systemu monitorującego Wykonawcy. Monitorowaniu podlegać będą co najmniej: dostępność Systemów dla użytkowników Systemów, dostępność oraz wysycenie pasma dostępowego do Internetu, dostępność 10

11 Systemów pod kątem kontroli jakości usług SLA, podstawowe parametry wydajności serwerów Systemów. Wymaga się, aby Wykonawca sporządzał i przekazywał do Zamawiającego comiesięczne raporty z pracy Systemu Rejestru i Systemu Krajowej Bazy oddzielnie, w szczególności raport dostępności i jakości świadczenia usług pod kątem oceny realizacji Parametrów Jakości SLA objętych Umową Ochrona antywirusowa Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił ochronę antywirusową Systemu Informatycznego Zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił aktualizację baz programów antywirusowych w trybie manualnym, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień Synchronizacja czasu Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił bezpieczne połączenie z serwerem czasu (NTP) pracującym w warstwie Stratum1 lub Stratum2. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił okresową synchronizację czasu Systemu Rejestru z serwerem NTP pozwalającą uzyskać dokładność do 1 sekundy. Wymaga się weryfikacji i kontroli poprawności czasu Systemu Rejestru przez Wykonawcę Usługi telekomunikacyjne Wymaga się zapewnienia na potrzeby Zamawiającego dostępu Systemu do sieci Internet o przepustowości gwarantowanej min. 1 Mb/s dla Systemu Rejestru i 5 Mb/s dla Systemu Krajowej Bazy (łącze synchroniczne w obu kierunkach), w tym również zapewnienia wszelkich urządzeń niezbędnych do realizacji tego połączenia. Wymaga się, aby oferowany dostęp do Internetu był realizowany w oparciu o co najmniej dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych, połączonych modułem automatycznego routingu na wypadek awarii jednego z łącz dostępowych. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na potrzeby Zamawiającego szyfrowane kanały VPN do zdalnej komunikacji i administracji Systemem. Przewiduje się wykorzystanie dwóch osobnych kanałów VPN: 1 kanał VPN point-to-site dla administratora aplikacji Zamawiającego Systemu Rejestru; 2 kanały VPN point-to-site dla administratora aplikacji Zamawiającego Systemu Krajowej Bazy. Dodatkowo dla Systemu Rejestru wymaga się zestawienia kanału VPN site-to-site, autoryzowanego certyfikatem, do połączenia z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL). Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek współpracy z administratorem ITL w celu zestawienia połączenia oraz administracji kanałem komunikacyjnym. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną administrację siecią teleinformatyczną wykorzystywaną przez System Informatyczny Zamawiającego i jej zabezpieczenie. 11

12 Wymaga się, aby Wykonawca zarządzał certyfikatami SSL używanymi przez System Zamawiającego Stanowiska pracy dla administratorów Zamawiającego Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił w oferowanym Data Center stanowiska pracy dla administratorów Zamawiającego. Przez stanowisko pracy Zamawiający rozumie biurko z krzesłem oraz gniazdo elektryczne z zasilaniem dla komputera osobistego, a także dostęp do zaplecza socjalnego Wykonawcy. Na stanowisku pracy, Wykonawca zapewni administratorom Zamawiającego dostęp do Systemu Informatycznego (punkt logiczny LAN z kablem patch-cord). Wymagane stanowiska pracy będą udostępniane każdorazowo na wcześniejsze, żądanie Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że jednorazowo będzie potrzebował nie więcej niż 3 (trzy) stanowiska robocze Wymagania minimalne dla obiektu Data Center: Wymaga się, aby oferowane Data Center spełniało wszystkie wymagania bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz logicznego, właściwe dla profesjonalnych obiektów przeznaczonych do przechowywania oraz przetwarzania danych, w tym także danych osobowych oraz objętych klauzulą poufności Budynek Data Center Wymaga się, aby Data Center położone było w bezpiecznej odległości od pomieszczeń lub obszarów trudnych lub niemożliwych do kontrolowania np. parking publiczny, drogi publiczne, budynki należące do innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, itp. Wymaga się, aby Data Center położone było w miejscu umożliwiającym dokładną kontrolę i nadzór obszarów przyległych do serwerowni oraz budynku. Wymaga się, aby obszar Data Center posiadał tzw. śluzy bezpieczeństwa, tj. strefy z kontrolą dostępu, które wyraźnie oddzielają pomieszczenia Data Center od reszty budynku lub terenu przylegającego. Wymaga się, aby Data Center było zabezpieczone przed zalaniem, kurzem, pyłem, dymem, pożarem, drganiami, interferencją ze źródłami zasilania, promieniowaniem energetycznym, a także oddziaływaniem chemicznym i próbą użycia materiałów wybuchowych. Pożądanym jest, aby Data Center zlokalizowane było w osobnym, dedykowanym do tego celu budynku, który nie pełni innych funkcji, w szczególności związanych z dostępem do budynku osób postronnych. Wymaga się, aby cały obszar Data Center, w tym jego otoczenie zewnętrzne i poszczególne, wewnętrzne strefy bezpieczeństwa, podlegały stałemu nadzorowi kamer telewizji przemysłowej CCTV z rejestracją ciągłą, a dodatkowo podlegały fizycznemu 12

13 patrolowaniu i kontroli w trybie 24h/dobę, realizowanym przez koncesjonowaną Agencję Ochrony. Wymaga się, aby podział na poszczególne strefy bezpieczeństwa wyznaczony został przez granice stałe, tj. ściany z osobnymi wejściami, zabezpieczone systemem dostępu, a całość obiektu Data Center posiadała solidną konstrukcję z atestowanym wzmocnieniem ścian zewnętrznych, zabezpieczających obiekt przed próbą wtargnięcia do wewnątrz. Wymaga się, aby strefy bezpieczeństwa w Data Center posiadały jednoznacznie określone funkcje, które mają spełniać, np. oddzielne pomieszczenie UPS, pomieszczenie systemów gaśniczych, itp. Wymaga się, aby wszelkie urządzania administratorskie, takie jak konsole do zarządzania oraz monitorowania pracy systemów, zostały umieszczone w osobnych pomieszczeniach, tak, aby maksymalnie ograniczyć dostęp do głównej serwerowni Data Center, Wymaga się, aby wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do Data Center oraz wewnętrzne drzwi oddzielające strefy posiadały atesty bezpieczeństwa oraz zostały wyposażone w zamki patentowe i elektroniczny system kontroli dostępu z alarmem. Wymaga się, aby wejście do serwerowni głównej Data Center zabezpieczone zostało co najmniej dwoma niezależnymi systemami elektronicznej kontroli i rejestracji dostępu oraz podlegało stałemu nadzorowi zewnętrznemu (monitoring wizyjny). Wymaga się, aby dostęp do Data Center był możliwy jedynie dla uprawnionych osób, a każde wejście i wyjście podlegało rejestracji. Wymaga się, aby wszystkie przypadki dostępu były autoryzowane i sprawdzane za pomocą zabezpieczeń uwierzytelniających, takich jak karta uwierzytelniająca z czytnikiem na kod PIN. Wymaga się, aby Data Center posiadało przyłącza do sieci Internet od co najmniej dwóch niezależnych dostawców realizowane za pomocą łącz światłowodowych. Wymaga się, aby Data Center i wszystkie pomieszczenia związane ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, spełniały co najmniej następujące normy: normy prawa budowlanego, norm branżowych odpowiednich dla każdej z instalacji, przepisy BHP, przepisy p.-poż Zasilanie Wymaga się, aby budynek Data Center posiadał co najmniej dwa, niezależne źródła zasilania (z dwóch stacji transformatorowych). Zasilanie awaryjne musi gwarantować automatyczne podtrzymanie zasilania dla Systemu Informatycznego Zamawiającego oraz wszelkich systemów i infrastruktury Data Center, zapewniających podtrzymanie prawidłowego środowiska pracy Systemu. Wymaga się, aby Data Center dysponowało systemem Samoczynnego Załączania Rezerwy. Wymaga się, aby Data Center posiadało własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie zasilania w Data Center przy pełnej mocy przez minimum 48 godzin bez 13

14 potrzeby tankowania, a w razie dalszej potrzeby - gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy. Wymaga się, aby szafa kolokacyjna, w której zostanie umieszczony System Zamawiającego oraz wszelkie urządzenia związane z jego prawidłową pracą (urządzenia aktywne sieci LAN/WAN) zostały podłączone do sieci zasilającej w sposób gwarantujący pełną redundancję (dwa, niezależne przyłącza), bez możliwości wystąpienia pojedynczego punktu awarii. Wymaga się, aby system zasilania zapewniał parametry napięcia wymagane dla urządzeń komputerowych System przeciwpożarowy Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system wykrywania dymu i sygnalizacji pożaru. Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażone w automatyczny system gaszenia gazowego, neutralnego dla sprzętu komputerowego. Wymaga się, aby system gaszenia, w szczególności jego sterowanie oraz pojemniki z gazem, zostały zlokalizowane poza pomieszczeniem serwerowni głównej, w której zostanie umieszczony System, a dostęp do nich był możliwy bez wchodzenia do serwerowni głównej Klimatyzacja i warunki pracy Systemu Wymaga się, aby oferowane Data Center było wyposażony w nadmiarowy system klimatyzacji Wymaga się, aby warunki środowiskowe w oferowanym Data Center gwarantowały poprawną pracę sprzętu i urządzeń komputerowych. Wymaga się, aby w Data Center zamontowane były urządzenia badające temperaturę oraz wilgotność powietrza. 4. Informacje o usługach oraz wymaganych Parametrach Jakości Usług (SLA) 4.1. Zakres usług objętych zamówieniem Przeniesienie Systemu Informatycznego do Data Center Wykonawcy Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan przeniesienia Systemów z aktualnego do oferowanego Data Center. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wszelkich ustaleń z aktualnym dostawcą usług outsourcingu informatycznego w zakresie stanu aktualnego oraz optymalnego wariantu przeniesienia Systemu Rejestru. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował plan transportu Systemu Rejestru (elementy należące do Zamawiającego), z uwzględnieniem specjalnych wymagań dla przenoszenia sprzętu komputerowego oraz danych, tj. demontaż i osobny transport dysków, a także osobny transport backupów. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia Systemu na wypadek utraty lub uszkodzenia jego elementów podczas transportu. Wymaga się, aby Wykonawca przygotował taki plan i warunki przeniesienia Systemu, aby okres przestoju w pracy Systemu nie był dłuższy niż jeden weekend, tj. od godz w piątek do godz w poniedziałek. Pożądanym jest, aby Wykonawca przygotował taki plan i warunki przeniesienia Systemu, aby dokonać przeniesienia Systemu bez przerywania jego pracy. 14

15 Instalacja, konfiguracja i uruchomienie Systemu Wymaga się, aby Wykonawca przygotował oraz zrealizował kompletny plan montażu, instalacji i konfiguracji, Systemów w oferowanym Data Center. Wymaga się, aby wszelkie prace związane z przygotowaniem Systemów do uruchomienia, takie jak montaż sprzętu, instalacje i konfiguracje systemów operacyjnych i baz danych, migrację danych oraz podłączenie Systemów do infrastruktury i dzierżawionych elementów Systemu (monitoring, backup) wykonali odpowiednio wykwalifikowani pracownicy Wykonawcy. Wymaga się, aby po zakończeniu instalacji Systemów, Wykonawca wykonał testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemów, w tym testy zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Wymaga się, aby na etapie instalacji i konfiguracji Systemu, Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego ostateczne wersje wszystkich Procedur i Formularzy, jakie będą obowiązywały strony podczas realizacji projektu Podłączenie do sieci Internet oraz zapewnienie kanałów komunikacyjnych VPN Wymaga się, aby plan montażu, instalacji i uruchomienia Systemów w oferowanym Data Centre obejmował również dostarczenie i uruchomienie łącza do Internetu oraz kanałów VPN. Wymaga się, aby testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne objęły również testy komunikacji dla Użytkowników i administratorów Systemu po stronie Zamawiającego Usługi outsourcingu informatycznego Wymaga się, aby po uruchomieniu Systemów Wykonawca objął go kompleksowymi usługami outsourcingu informatycznego. Wymaga się, aby Wykonawca zarządzał realizacją projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania projektami informatycznymi. Do usług outsourcingowych realizowanych przez Wykonawcę, należeć będą w szczególności usługi administracji i zarządzania sprzętem, połączeniami sieci LAN/WAN i VPN, systemami operacyjnymi, silnikami baz danych, oprogramowaniem antywirusowym, certyfikatami SSL i platformą VMware vsphere 4.x. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi monitoringu pracy Systemu w trybie 24h na dobę oraz składał comiesięczne raporty o stanie realizacji projektu, w tym, o poziomie realizacji zobowiązań w zakresie Parametrów Jakości Usług (SLA) i wszelkich incydentach w pracy Systemu. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca wykonywał usługi backupu i archiwizacji danych, zgodnie z uzgodnioną Polityką Bezpieczeństwa. Wymaga się, aby w ramach świadczonych usług, Wykonawca realizował wszystkie inne Procedury obsługi Systemu, w szczególności Plan Ciągłości Działania i procedury Database and Aplication Backup, Disaster Recovery Plan. Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług, Wykonawca zapewnił realizację na rzecz Zamawiającego usług incydentalnych typu remote hands w wymiarze łącznym jednej roboczogodziny w miesiącu. Usługi typu remote hands będą obejmowały proste czynności manualne, takie jak reset ręczny serwerów, podanie nośnika danych do serwera, wykonanie dodatkowego backupu na żądanie, itp. i będą wykonywane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Wymaga się, aby wszystkie oferowane usługi wykonywane były przez odpowiednio wykwalifikowany personel Wykonawcy z zachowaniem najwyższego standardu jakości, zgodnie z Parametrami Jakości Usług (SLA) strony określonymi w niniejszym dokumencie. 15

16 Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił bieżącą aktualizację systemów operacyjnych, baz danych i oprogramowania antywirusowego Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Planu Ciągłości Działania Systemu Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu i stosował wszystkie poniższe Procedury obsługi Systemu: Procedura Monitorowania Procedura Administracji systemem operacyjnym Windows 2003 Server PL i platformą VMware Procedura Administracji bazą danych MS SQL Server 2000 Procedura Dostępu do Data Center Procedura Zarządzania Jakością Procedura Database and Aplication Backup & Restore Procedura Disaster Recovery Plan Procedura Security Plan Procedura Time Validation Plan Procedura Version Change Management Wymaga się, aby wzory wszystkich powyższych Procedur, a także wzór Raportu miesięcznego ze stanu realizacji i poziomu jakości usług (stan realizacji Parametrów Jakości Usług SLA), Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby Wykonawca opracował i wdrożył do realizacji projektu, kompleksowy Plan Ciągłości Działania Systemu oraz Politykę Bezpieczeństwa Systemu, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki backupowej. Wymaga się, aby podstawowy zarys Planu Ciągłości Działania Systemu, w tym sposób zapewnienia ciągłości działania Systemu w okresie przenoszenia do oferowanego Data Center, Wykonawca załączył do składanej Oferty. Wymaga się, aby podstawowy zarys Polityki Bezpieczeństwa Systemu, w tym propozycję Polityki backupowej, Wykonawca załączył do składanej oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił pełną archiwizację dokumentacji dotyczącej projektu. Wymaga się, aby w trakcie trwania umowy Wykonawca zapewnił niezbędne zasoby i przeprowadził test planu Disaster Recovery oraz udokumentował jego wyniki w postaci raportu. Wymaga się, aby Wykonawca w procedurze Database and Aplication Backup & Restore uwzględnił okresowe testy wykonanych kopii bezpieczeństwa gwarantujące poprawność odtworzenia danych Definicje dostępności Systemu Informatycznego Dostępność Systemu Informatycznego oznacza poprawną, bezawaryjną jego pracę. Niedostępność Systemu Informatycznego oznacza awarię, lub znaczące obniżenie jakości lub wydajności pracy Systemu Informatycznego, w szczególności brak możliwości pracy w systemie przez Administratorów Zamawiającego i/lub Użytkowników Systemu. Do czasu niedostępności systemu wlicza się czas przywracania systemu po awarii. 16

17 4.4. Parametry Jakości Usług (SLA) Wymaga się, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na oferowane przez siebie usługi. Poniższa tabela prezentuje zestaw podstawowych Parametrów Jakości Usług (SLA), jakie będą wymagane przy realizacji projektu przez wybranego Wykonawcę. Jednostka SLA Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego w Dni Robocze, w godz. 08:00 18:00. Dostępność Systemu Informatycznego Zamawiającego w pozostałych dniach i godzinach Obsługa Data Center, w tym: - realizacja Procedury Dostępu dla pracowników Zamawiającego - dostępność dedykowanych pracowników Data Center Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie Realizacja usług typu remote hands na żądanie Zamawiającego Maksymalna niedostępność Systemu w miesiącu Uruchomienie Środowiska Zapasowego, przywrócenie dostępności Systemu po awarii Maksymalna dopuszczalna utrata danych dla Procedur Disaster Recovery Plan Maksymalna pojedyncza niedostępność systemu Miary jakości usług Ponad 98 % Ponad 95 % 24h/dobę (24/7/365) 30 minut do 2h (od zgłoszenia żądania) 12h 6h 6h 6h 4.5. Testy uruchomieniowe i inicjalizacyjne Systemu Po uruchomieniu Systemu Rejestru, wybrany Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oficjalnych Testów VPN i Testów połączenia SSL wymaganych przez Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC) zgodnie z ustalonym scenariuszem. Scenariusz i procedury testów mają charakter poufny, w związku z czym Zamawiający zobowiązuje się przekazać je wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Przed uruchomieniem produkcyjnego środowiska Systemu Rejestru Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów, o których mowa powyżej na środowisku testowym. 17

18 4.6. Sposoby testowania i pomiaru dostępności Systemu oraz kontroli Parametrów Jakości Usług (SLA) Wymaga się, aby Wykonawca zaproponował sposób oraz metody pomiaru dostępności Systemu zgodne z wymaganiami Zamawiającego, które pozwolą monitorować, rejestrować i raportować stan realizacji i poziom Parametrów Jakości Usług (SLA). Propozycję sposobu testowania i pomiaru dostępności Systemu należy załączyć do składanej oferty Harmonogram realizacji projektu Wymaga się, aby Wykonawca załączył do składanej oferty, propozycję harmonogramu realizacji projektu, uwzględniający oczekiwania Zamawiającego, co do terminu uruchomienia Systemu, a także Plan Ciągłości Działania na okres przeniesienia Systemu do nowego Data Center. Wymaga się aby w pełni funkcjonalne środowisko testowe Systemu Rejestru zostało uruchomione i przetestowane przed środowiskiem produkcyjnym Systemu Rejestru. Sprzęt wykorzystywany przez System Rejestru nie zostanie wydany Wykonawcy przed uruchomieniem w pełni funkcjonalnego środowiska testowego Systemu Rejestru oraz pomyślnego przeprowadzenia przez Wykonawcę testów VPN, SSL zgodnych ze specyfikacja dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie konieczność współpracy z obecnym dostawcą usług dla Systemu Rejestru. Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie konieczność współpracy z administratorem ITL w zakresie zmiany konfiguracji systemu po stronie ITL oraz wygenerowania niezbędnych certyfikatów cyfrowych dla urządzenia VPN i certyfikatów SSL aplikacji Systemu Rejestru dla środowiska testowego i produkcyjnego. 5. Rozwiązanie współpracy Wymaga się, aby w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił koszty związane z deinstalacją Systemu i przekazaniem wszystkich jego komponentów (wraz z kopiami zapasowymi) Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego. Zamawiający nie może zostać obciążony kosztami wynikającymi z zakończenia współpracy niezależnie od przyczyny. Zapis o wycofaniu Systemu z outsourcingu bez ponoszenia dodatkowych opłat powinien znaleźć się w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 6. Zobowiązania wobec osób trzecich 6.1. Kontrakty serwisowe i maintenance Wymaga się, aby w ramach świadczenia usług outsourcingu informatycznego, Wykonawca przejął na siebie obowiązek koordynacji prac i współpracy z firmami trzecimi, względem których Zamawiającemu przysługują prawa gwarancji i maintenance na elementy Systemu należące do Zamawiającego. W szczególności, Wykonawca zobowiązany będzie do identyfikacji i rejestracji wszelkich incydentów i awarii w oprogramowaniu i sprzęcie Zamawiającego, a także za zarządzanie procesem zgłoszenia i realizacji naprawy uszkodzonego elementu, zgodnie z warunkami naprawy przysługującemu Zamawiającemu. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego raportowania do Zamawiającego faktu awarii oraz postępów w jej usuwaniu. 18

19 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wybranemu Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących uprawnień przysługujących mu względem podmiotów trzecich związanych z przedmiotem zamówienia Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowy serwisowe i maintenance na wszystkie elementy Systemu, do których dostarczenia i zapewnienia zobowiązał się w składanej ofercie, bądź w inny sposób zagwarantował ciągłość działania Systemu na wypadek awarii któregokolwiek z dzierżawionych elementów. Parametry serwisu i maintenace przysługujące Wykonawcy, muszą gwarantować realizację wszystkich usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem Parametrów Jakości Usług (SLA) Informacje dotyczące podwykonawcy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał wszystkie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. Dodatkowe ustalenia 7.1. Kontrole i audyty Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów Data Center, w którym utrzymywane będą Systemy Zamawiającego. Kontrole i audyty nie będą przeprowadzane częściej niż raz na pół roku. Wykonawca będzie o nich informowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 19

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1 L.p. Wymóg lub preferowany parametr ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY nr. 1 * Spełnia TAK / NIE ** Opis / realizacja / zakres 1 2 3 stosowne oprogramowanie archiwizujące oraz sprzęt do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wzór nr 1 do SIWZ SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Informacje ogólne

Wzór nr 1 do SIWZ SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Informacje ogólne Wzór nr 1 do SIWZ Informacje ogólne SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3 dla użytkowników Działu Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo- Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej Załącznik nr 4 do SIWZ znak: ZP/BZP/148/2017 1. Wprowadzenie... 3 2. Opis sytuacyjny....

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, za pomocą poczty elektronicznej info@kylos.pl telefonicznie pod numerem +42 299 67 33. Zespół Kylos.

Szanowni Państwo, za pomocą poczty elektronicznej info@kylos.pl telefonicznie pod numerem +42 299 67 33. Zespół Kylos. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy pewni, że będzie to pierwszy krok do długiej i owocnej współpracy. Prosimy pamiętać

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo