Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Suwałkach ul. Waryńskiego 45, Suwałki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Suwałkach ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki"

Transkrypt

1 Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Suwałkach ul. Waryńskiego 45, Suwałki OF-220-2/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Sąd Rejonowy w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na najem powierzchni biurowej z przeznaczeniem na: Tymczasową siedzibę I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Suwałkach 1. Zamawiający Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Suwałkach ul. Waryńskiego Suwałki NIP Forma postępowania: Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. i). I. Przedmiot zamówienia Najem lokalu na potrzeby siedziby I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Suwałkach II. Wymagania względem najmowanego lokalu: 1. Lokal musi znajdować się na terenie miasta Suwałk. 2. Lokalizacja w bliskiej odległości do przystanków komunikacji miejskiej oraz zapewniająca dobry dojazd pojazdami indywidualnymi. 3. Powierzchnia użytkowa biurowa i socjalna lokalu musi liczyć 690 m 2 z tolerancją (+/- 15%) (bez uwzględnienia powierzchni wspólnej), w przypadku lokalizacji na kilku kondygnacjach - poszczególne kondygnacje muszą bezpośrednio do siebie przylegać. Budynek winien posiadać co najmniej dwa niezależne wejścia (oddzielne wejścia dla pracowników i interesantów). 4. Lokal musi spełniać warunki techniczne i formalne dla obiektu użyteczności publicznej i być przystosowany do prowadzenia w nim prac biurowych (w tym do przyjmowania interesantów, - umożliwiać korzystanie w sposób sprawny i bezpieczny bez zbędnych barier architektonicznych przez osoby w każdym stopniu niepełnosprawności), wyposażony w sprawne, funkcjonujące instalacje: a) instalację elektryczną 230 V, w tym oświetleniową standardową dla pomieszczeń biurowych, b) instalację telefoniczną (w tym łącze światłowodowe) wraz z miejscem na centralę telefoniczną co najmniej jedno (1) gniazdo telefoniczne dla każdego stanowiska pracy. c) instalację informatyczną (okablowanie strukturalne kategorii min. 5e) co najmniej 2 gniazda dla każdego stanowiska pracy, d) pomieszczenie dedykowane do wykorzystania na potrzeby serwerowni lokalnej najemcy lub umożliwić przystosowanie powierzchni min. 12m 2 do tego celu, łączem telekomunikacyjnym i niezależną klimatyzacyjną (dwa niezależne urządzenia) monitoring temperatury pomieszczenia, e) instalację klimatyzacyjną dla sal rozpraw, f) instalację wodną (z.w. cw.) i kanalizacyjną,

2 g) instalację centralnego ogrzewania, h) instalację alarmową, antywłamaniową, i) instalacje przeciwpożarową obsługiwaną przez administratora obiektu, czujki p.poż, w każdym pomieszczeniu, j) elektroniczny system kontroli dostępu do powierzchni biurowej obsługiwany przez indywidualne zbliżeniowe karty dostępu, k) dostęp światła dziennego do pomieszczeń pracowniczych. 5. Wynajmujący powinien zapewnić w lokalizacji wydzielone miejsca parkingowe do wyłącznej dyspozycji Najemcy - min.10 (dopuszczalne jest zapewnienie części miejsc parkingowych w bezpośredniej bliskości lokalizacji). 6. Powierzchnia najmu, na dzień rozpoczęcia najmu musi być zaaranżowana w formie wydzielonych pomieszczeń, zgodnie z poniższymi wytycznymi: Lp. Rodzaj pomieszczenia Szacunkowa powierzchnia (możliwa korekta w celu optymalizacji [m 2 ]) Ilość (możliwa korekta w celu optymalizacji wykorzystania powierzchni) Ilość w m 2 1. Pokój 1 osobowy Pokój 2 osobowy Pokój 2 osobowy Pokój 1 osobowy Pokój 3 osobowy Sala rozpraw Sala rozpraw Pokój narad (przy s. rozpraw) Pokój świadków (przy s. rozpraw) Holl poczekalnia Serwerownia Pomieszczenie techniczne Pomieszczenie socjalne Pomieszczenie gospodarcze Portiernia Szatnia Pomieszczenie sanitarne (wc damski /męski dla pracowników i interesantów) 18 Komunikacja (25 % pow. użytkowej) Lokal musi posiadać możliwość oznakowania tablicami informacyjnymi Najemcy. 8. Budynek, w którym będzie się znajdował lokal musi być w stanie niewymagającym przebudowy i remontów w całym okresie trwania umowy najmu oraz musi mieć zapewnioną ochronę fizyczną w godzinach urzędowania.

3 9. Właściciel Budynku/Wynajmujący, w którym będzie się znajdował lokal musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu wynajmowania powierzchni Budynku, odnawianą w każdym roku, w okresie trwania umowy najmu. III. Wytyczne ogólne dotyczące instalacji teleinformatycznych. Założenia: Zapewnienie łącza komunikacyjnego pomiędzy główną lokalizacją sądu ul. Waryńskiego 45 (serwerownia SR Suwałki) i wynajmowanym obiektem (pomieszczenie serwerowni). Zapewnienie usług IT wraz z wymaganym sprzętem sieciowym do świadczenia tych usług. A. Uwagi ogólne w zakresie urządzeń sieciowych i rozwiązań IT: 1. Ze względu na uzyskanie jednorodności technicznej, technologicznej, zarządzającej, serwisowej oraz ciągłości gwarancji i wsparcia producenta na urządzenia i oprogramowanie posiadane przez Najemcę (SR Suwałki) należy dokonać takiego doboru urządzeń i oprogramowania, aby Wynajmujący zagwarantował całkowitą projektową i produkcyjną funkcjonalność, niezawodność, bezpieczeństwo i administrowanie siecią LAN w wynajmowanym obiekcie. 2. Wszystkie dostarczone urządzenia (sieciowe) oraz oprogramowanie systemowe (np. do obsługi stref bezpieczeństwa) powinny być objęte usługą wsparcia technicznego producenta przez cały okres wynajmu. 3. Wszystkie dostarczone urządzenia oraz oprogramowanie teleinformatyczne zostanie przekazane przez Wynajmującego do wyłącznego zarządzania (administrowania) przez Najemcę przez cały okres wynajmu. B. Wytyczne dla doboru rodzaju i ilości urządzeń sieciowych: Ilość i obsada urządzeń sieciowych powinna wynikać z projektu okablowania strukturalnego oraz wymagań Użytkownika. 1. Przełączniki sieciowe (warstwa dostępowa, dystrybucyjna): a. rodzaj - rodzina przełączników firmy CISCO CATALYST WS 2960-X; b. dobór ilości portów należy przeprowadzić według zasady pełnego pokrycia wszystkich logicznych gniazd sieci strukturalnej, dodatkowo zapas 20%, 2. Router/Firewall rodzina urządzeń firmy CISCO; C. Wytyczne w zakresie parametrów łącza komunikacyjnego (transmisja danych): 1. Łącze 100/100Mbps a. Ul. Waryńskiego 45, Suwałki (serwerownia SR Suwałki, parter) b. ul. Adres Obiektu Najmu (pomieszczenie telekomunikacyjne) c. po stronie zamawiającego złącza: Ethernet 100/100 Mbps, RJ45, d. routery z rodziny Cisco do obsługi łącza na czas trwania najmu (administrować będzie nimi Najemca) lub 2. Łącze światłowodowe: a. Ul. Waryńskiego 45, Suwałki (serwerownia SR Suwałki, parter) b. ul. Adres Obiektu Najmu (pomieszczenie telekomunikacyjne), c. po stronie zamawiającego złącza: Ethernet 100/100 Mbps, RJ45, d. Wynajmujący winien zapewnić po obu stronach łącza komunikacyjnego odpowiednie urządzenia i kable optyczne (typ i rodzaj zgodny z posiadanymi urządzeniami przez Najemcę) 3. Warunki SLA: a. gwarancja dostępności usługi 99,8 % b. usunięcie awarii i usterek powstałych w okresie świadczenia usług w czasie 4 godzin od ich zgłoszenia przez Najemcę;

4 c. możliwość zgłoszenia awarii lub usterki przez całą dobę (forma pisemna, fax, telefonicznie, mail); d. czas reakcji na zgłoszoną awarię lub usterkę w czasie nieprzekraczającym 1 godziny od chwili jej zgłoszenia (forma pisemna, fax, telefonicznie, mail); e. usługa gwarantuje stały dostęp (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 24/7 ) D. Wytyczne w zakresie sieci komputerowej i pomieszczenia serwerowni. a. sieć w kategorii min 5e; kable sieciowe podłączone do patch paneli znajdujących się w pomieszczeniu serwerowni, w szafie krosowniczej - 45 użytkowników; b. serwerownia (z przyległym pomieszczeniem technicznym pokój administratorów) powinna być dostępna tylko i wyłącznie dla upoważnionych pracowników najemcy, c. serwerownia oraz dodatkowe punkty dystrybucyjne zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, dostęp tylko dla pracowników najemcy; d. serwerownia musi być wyposażona w system klimatyzacyjny (dwa niezależne urządzenia); e. podłoga pomieszczenia przeznaczona na serwerownię powinna być antystatyczna i niepalna; f. w serwerowni nie może być jakichkolwiek instalacji: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla systemów serwerowych. g. możliwość bezpośredniego podłączenia dla operatora sieci WAN oraz sieci telefonicznej do serwerowni w wynajmowanym budynku (czy to bezpośrednio czy też za pośrednictwem okablowania operatora budynku) IV. Istotne warunki Najmu 1. Długość kontraktu: 48 m-cy; z możliwością przedłużenia o 12 m-cy 2. Koszt najmu: do uzgodnienia 3. Koszt adaptacji do potrzeb sądu: należy ująć w kosztach najmu 4. Dostępność w pełni zaadaptowanej powierzchni: 30 września 2015 r. nie później niż 30 listopad 2015 r. V. Warunki o charterze prawnym, ekonomicznym, finansowym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają ważny tytuł prawny do nieruchomości i są uprawnieni do jej wynajmowania, uwzględniając wymogi, o których mowa w ust. II niniejszego zaproszenia. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zachodzą okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku o upadłość. 5. Nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mi postępowanie karne, skarbowe o zajęcie wierzytelności. VI. Składanie ofert 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty (zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem) 2. Oferta musi zawierać: a) Formularz oferty; b) Formularz zgłoszeniowy; c) Rzuty oferowanej powierzchni;

5 d) Odpis z księgi wieczystej dla oferowanej do wynajmu nieruchomości; e) Oświadczenie o niekaralności osoby upoważnionej do reprezentowania. 3. Oferta powinna być złożona w siedzibie Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul. L. Waryńskiego 45, w pokoju nr 13 w terminie do r. do godziny 11: Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Sąd Rejonowy w Suwałkach ul. L. Waryńskiego Suwałki oraz opisane: Oferta na wynajmem lokalu z przeznaczeniem na potrzeby I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Suwałkach". 5. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. Kwalifikacja oferty do II Etapu 1. Złożenie jednej ważnej oferty jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przetargu i zawarcia umowy. 2. Do II etapu zostaną zaproszeniu Oferenci, których oferta nie została odrzucona oraz została uznana przez Zamawiającego za spełniającą warunki postępowania; tj.: a) w zakresie warunków - Wymagania względem wynajmowanego lokalu - część II Zaproszenia - ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w Formularzu zgłoszeniowym" - poz. Od 1 do 11 Tabeli; b) w zakresie warunku - Warunki o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym - ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczeń Oferenta zawartych w formularzu ofertowym. Ocena spełniania warunków dokonana będzie w oparciu o kryterium - spełnia/nie spełnia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została ona złożona: a) po wyznaczonym terminie, b) w niewłaściwym miejscu, c) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. VI.2. lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną uzasadnioną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień lub uzupełnień prowadzić będzie do uznania ich za nową ofertę. 4. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferenta. 5. O wyborze ofert, które zostaną zakwalifikowane do II ETAPU Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. VIII. Informacje o dalszych etapach prowadzonego postępowania. Organizator określa kolejne etapy postępowania przetargowego: II ETAP - negocjacje z zaproszonymi Oferentami celem doprecyzowania potrzeb i szczegółowych wymagań Zamawiającego; III ETAP - opracowanie przez Zamawiającego szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), opisu sposobu obliczenia wynagrodzenia Wynajmującego z tytułu wynajmu Lokalu, projektu umowy, zaproszenie do złożenia oferty cenowej; IV ETAP - złożenie oferty cenowej, negocjacje i wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy.

6 IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub ich odwołania. X. Załączniki Załącznikami do niniejszego Zaproszenia są: 1. Formularz Oferty; 2. Formularz Zgłoszeniowy; Suwałki, dn r. Zatwierdzam: Dyrektor Sądu Rejonowego w Suwałkach Alicja Maria Wierzbicka

7 (pieczęć Oferenta) Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na: Do Sąd Rejonowy w Suwałkach ul. Waryńskiego Suwałki złożenie oferty na najem powierzchni biurowej z przeznaczeniem na: Tymczasową siedzibę I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Suwałkach 1. MY/JA NIŻEJ PODPISANI/Y działając w imieniu i na rzecz: (nazwa firma) dokładny adres Oferenta) będąc uprawnionym do dysponowania nieruchomością na podstawie: (wskazać tytuł prawny do oferowanej nieruchomości) składam/y niniejszą ofertę. 2. OŚWIADCZAM/Y*, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty w przetargu". Uznajemy się związani określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że*: 1) Posiadam/y ważny tytuł prawny do nieruchomości i jestem/śmy uprawnieni do jej wynajmowania, uwzględniając wymogi, o których mowa w ust. II Zaproszenia; 2) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 4) Nie jestem/jesteśmy objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zachodzą w stosunku do mnie/nas okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku o upadłość. 5) Nie byłem/byliśmy karany/ni za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mi postępowanie karne, skarbowe o zajęcie wierzytelności. 5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Inne - nieobligatoryjne załączniki: dnia 2015 roku * niepotrzebne skreślić (podpis Oferenta)

8 Formularz zgłoszeniowy (pieczęć Oferenta) Składając ofertę na: Usługę wynajmu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na: Tymczasową siedzibę I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Suwałkach oświadczamy, że oferowana przez nas nieruchomość (lokal) spełnia następujące warunki: Nr Warunek Spełnienie warunku 1 Dane szczegółowe dotyczące spełnienia warunków 1 Lokal spełnia warunki techniczne i formalne dla obiektu użyteczności publicznej 2 Lokal posiada pozwolenie na użytkowanie, jeśli nie to kiedy planowane jest uzyskanie w/w pozwolenia. Data (planowanego uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie): 2015 r. 3 Lokal znajduje się na terenie miasta Suwałk, Adres oferowanego lokalu - Suwałki, ul. 4 Możliwość dojazdu do budynku środkami komunikacji miejskiej oraz samochodami osobowymi Najbliższe przystanki (wskazać linie): 5 Powierzchnia użytkowa biurowa i socjalna lokalu liczy min. 690m2 z tolerancją (+/-) 15% ( bez uwzględnienia powierzchni wspólnej) w przypadku lokalizacji na kilku kondygnacjach poszczególne kondygnacje muszą bezpośrednio do siebie przylegać Metraż oferowanej powierzchni: m 2 Położenie oferowanego lokalu w budynku: (piętro/piętra) 6 Wynajmujący zapewnia w lokalizacji wydzielone miejsca parkingowe do wyłącznej dyspozycji Najemcy - min. 10 miejsc Oferowana liczba miejsc parkingowych do wyłącznej dyspozycji Najemcy: 7 Lokal dostępny jest dla osób niepełnosprawnych 8 Lokal spełnia warunki techniczne i formalne dla obiektu użyteczności publicznej i być przystosowany do prowadzenia w nim prac biurowych (w tym do przyjmowania interesantów, - umożliwiać korzystanie w sposób sprawny i bezpieczny bez zbędnych barier architektonicznych przez osoby w każdym stopniu niepełnosprawności), wyposażony w sprawne, funkcjonujące instalacje: instalację elektryczną 230 V, w tym oświetleniową standardową dla pomieszczeń biurowych, instalację telefoniczną (w tym łącze światłowodowe) wraz z miejscem na centralę telefoniczną co najmniej jedno (1) gniazdo telefoniczne dla każdego stanowiska pracy. instalację informatyczną (okablowanie strukturalne kategorii min. 5e) co najmniej 2 gniazda dla każdego stanowiska pracy, 1 Niewłaściwe skreślić;

9 pomieszczenie dedykowane do wykorzystania na potrzeby serwerowni lokalnej najemcy lub umożliwić przystosowanie powierzchni min 12m2 do tego celu, z zasilaniem elektrycznym 400V, łączem telekomunikacyjnym i niezależna klimatyzacyjną (dwa niezależne urządzenia) monitoring temperatury pomieszczenia, instalację klimatyzacyjną dla sal rozpraw; instalację wodną (z.w.cw.) i kanalizacyjną; instalację centralnego ogrzewania; instalację alarmową, antywłamaniową; instalacje przeciwpożarową obsługiwaną przez administratora obiektu, czujki p.poż, w każdym pomieszczeniu, elektroniczny system kontroli dostępu do powierzchni biurowej obsługiwany przez indywidualne zbliżeniowe karty dostępu; dostęp światła dziennego do pomieszczeń pracowniczych. Informacje dodatkowe 9 10 Powierzchnia najmu, na dzień rozpoczęcia najmu musi być zaaranżowana w formie wydzielonych pomieszczeń, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego Powierzchnia najmu, na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego możliwa jest do aranżacji przez Wynajmującego w uzgodnieniu z Najemcą 11 Lokal posiada osobne liczniki na media Przedstawiciel tel. faks 6. OFERTĘ niniejszą składam/y na stronach. 7. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 2) Formularz zgłoszeniowy; 3) Rzuty oferowanej powierzchni; 4) Odpis z księgi wieczystej dla oferowanej do wynajmu nieruchomości/lokalu. dnia roku (podpis Oferenta)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128 Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 Znak sprawy: SZP-4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09 ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe w Piszu Pl. Daszyńskiego 7 12-200 Pisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09 DOSTAWA CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA F/OG.261-1/2015 SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług - ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Legnicy POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO o powierzchni 77 m ², usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 06 grudnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Znak : ZZT/03/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Wymienione w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA Sprawa nr 31/ZP/CBA/2015/JC Daniel Art CBA/F-WZP/1489/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo