ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, rok... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Doskonalenie kadr spółdzielni spożywczych w ramach Poddziałania POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach w/w projektu. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO SEKA S.A. Warszawa ul. M.Paca Warszawa Telefon: Fax: NIP: REGON: Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: realizacja dwudziestu siedmiu szkoleń w roku 2010, średnio po 15 osób na każdym szkoleniu, w tym: A. Sześć szkoleń trzydniowych z zakresu Audytor wewnętrzny systemu jakości w branży spożywczej B. Dwa szkolenia dwudniowe z zakresu Obsługi Klienta C. Jedno szkolenie dwudniowe z zakresu System HACCP D. Jedno szkolenie dwudniowe z zakresu Techniki Sprzedaży E. Jedenaście szkoleń jednodniowych z zakresu GMP GHP F. Sześć szkoleń jednodniowych z zakresu Mechandising G. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników (obiad) i organizację 2 przerw kawowych dziennie, dla uczestników korzystających z noclegów również kolacji i śniadania. H. Zapewnienie sali szkoleniowej

2 Sale szkoleniowe będą w łatwo dostępnym miejscu, do którego można się dostać korzystając z transportu publicznego. W przeciwnym przypadku Wykonawca powinien zapewnić transport dla uczestników z miejsca, do którego będą oni mogli z łatwością dojechać za pomocą transportu publicznego. Sala szkoleniowa musi być wyposażona w się projektor multimedialny, rzutnik folii (jeśli będzie potrzebny), laptop oraz ekran, flipchart i flamastry lub tablice tradycyjne Sala musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, oświetleniowe, musi być ogrzewana (w okresie zimowym); sale muszą posiadać klimatyzację, sala musi posiadać zaplecze sanitarne. Sala musi posiadać zaplecze cateringowe, gdzie uczestnicy będą mogli zjeść posiłek oraz możliwość zorganizowania dwóch przerw kawowych, pomieszczenia powinny posiadać szatnię Sala musi posiadać dodatkowe pomieszczenie dla obsługi szkolenia (opiekuna szkolenia z podłączenie do sieci komputerowej, telefaksu). Sala powinna posiadać stały nadzór nad sprzętem i winien być zapewniony serwis urządzeń technicznych. I. Zapewnienie noclegów dla 30% uczestników szkoleń trwających jeden dzień oraz dla wszystkich uczestników szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień. Część III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ Ewentualne pytania proszę kierować do Pana Zbigniewa Stępniewskiego Kierownika Projektu tel , Część IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Część V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferty cenowe należy składać do dnia r. do godziny 9.30: osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego wskazany w Części I. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 3. Oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 4. Oferta powinna zawierać w szczególności:

3 1) Cenę netto i brutto (z VAT) usługi wskazanej w części II zapytania wg wzoru 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Oferty złożone po terminie oznaczonym w pkt 1 zostaną zwrócone składającym bez merytorycznego ich rozpatrzenia. 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić bądź wycofać ofertę. Część VI. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 września 2010 roku. 2. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym wymogów formalnych oraz merytorycznych. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zleceniodawcy. 3. Oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej wg. następujących kryteriów: - cena - waga punktowa 100% 4. Komisyjna ocena ofert nastąpi w dniu 09 września 2010 roku., a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie SEKA SA. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów przyznanych zgodnie z pkt 3. Część VII. ZASTRZEŻENIE 1. W celu zapewnienia przejrzystości procedur i porównywalności ofert nie przewiduje się składania ofert zawierających jakiekolwiek warunki i zastrzeżenia. 2. Nie jest dopuszczalne przedstawianie ofert częściowych. Zapytanie dotyczy całości działań opisanych w Części II 3. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych. 4. Oferenci mogą korzystać z usług podwykonawców, za których działania przyjmują pełną odpowiedzialność. 5. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty i bez podania przyczyny o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 7. O wynikach postępowania oferenci nieobecni na ich ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie.

4 Formularz oferty..., dnia... roku (miejscowość) (data) Pieczęć Wykonawcy SEKA SA Warszawa Ul Paca 37 Usługa realizację szkoleń zgodnie z zapytaniem dla projektu Doskonalenie kadr spółdzielni spożywczych realizowanego przez SEKA SA w poddziałaniu POKL OFERTA I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 1 Nazwa Adres II. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Instytucja Adres Telefon Fax

5 III. Treść oferty W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oświadczamy, że: oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto:. zł (słownie: złotych)., zgodnie z poniższym kosztorysem: Lp. KOSZTORYS OFERTOWY Kategoria Kwota netto Kwota brutto Kwota brutto na jednego uczestnika 1. Za wykonanie usługi wymienionej w części II dla szkoleń jednodniowych, liczba szkoleń Za wykonanie usługi wymienionej w części II dla szkoleń dwudniowych liczba szkoleń 4 3. Za wykonanie usługi wymienionej w części II dla szkoleń trzydniowych liczba szkoleń 6 Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu.... (imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich ul. Anny Jagiellonki 14/1 35-623 Rzeszów NIP 813-321-79-55 REGON 691780540 Rzeszów, 18.01.2012r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23 grudnia 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w biznes! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo