Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa. NIP: , REGON:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych Oferentów (Wynajmujących) zwraca się o przedstawienie wstępnych ofert najmu powierzchni biurowej w zakresie objętym zapytaniem. Procedura wyboru toczyć się będzie w oparciu o zasadę konkurencyjności i przeprowadzona zostanie w dwóch etapach: ETAP I W pierwszym etapie Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert wstępnych z uwzględnieniem informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu. NFOŚiGW dokona wizji lokalnej obiektów, które zostały zaproponowane w wybranych ofertach. NFOŚiGW planuje wybrać co najmniej 3 (trzech) Oferentów, których oferta spełnia oczekiwania NFOŚiGW oraz uzyskała najwyższą ilość punktów. ETAP II Oferenci, którzy zostali wstępnie wyłonieni w etapie I, zostaną poproszeni o przedłożenie planu zagospodarowania powierzchni z uwzględnieniem ilości osób, wymagań, co do pomieszczeń i wyposażenia stanowisk pracy (w tym umeblowania określonego przez NFOŚiGW) oraz części wspólnych (sale konferencyjne, aneksy kuchenne, pokoje socjalne, pomieszczenia techniczne, recepcja). NFOŚiGW dokona wyboru najbardziej korzystnej według niego propozycji planu zagospodarowania powierzchni i podejmie z wybranymi oferentami indywidualne negocjacje cenowe, których zwieńczeniem będzie zawarcie umowy najmu. 1. ZAMAWIAJĄCY Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa. NIP: , REGON: PRZEDMIOT OGŁOSZENIA Wymagania Zamawiającego dotyczące powierzchni najmu Lokalizacja Budynek musi być zlokalizowany w promieniu nie większym niż 600 m (sześćset metrów) od siedziby głównej NFOŚiGW. Powierzchnia biurowa Nie mniej niż 1200 m 2 Ilość osób - użytkowników Przewiduje się, że do wynajętej powierzchni zostanie przeniesionych 120 osób. Lokalizacja wewnętrzna powierzchni biurowej Biuro powinno znajdować się na jednej lub dwóch sąsiadujących ze sobą kondygnacjach, posiadać recepcję, dwa pomieszczenia gospodarcze, zaplecze sanitarne (WC damski i męski) i zaplecze socjalne złożone

2 z kuchni wyposażonej w lodówkę, mikrofalówkę kuchenkę mikrofalową, czajnik, zlew, szafki (blat roboczy) oraz pomieszczenie socjalne. Układ pomieszczeń Sale konferencyjne Komunikacja Telekomunikacja Klimatyzacja i wentylacja Ogrzewanie Preferowany układ pomieszczeń gabinetowy. W zakresie pokoi biurowych NFOŚiGW wymaga aby aranżacja powierzchni uwzględniała: 6 (sześć) gabinetów dla kadry kierowniczej oraz około 30 (trzydzieści) pokoi biurowych, głównie 3 (trzy) osobowych. NFOŚiGW dopuszcza pokoje 4 (cztero) osobowe w stosunku nie przekraczającym 20 % (dwadzieścia procent) ogółu pomieszczeń. Na wynajmowanej powierzchni muszą być zlokalizowane dwie sale konferencyjne na co najmniej 10 (dziesięć) osób każda. Sale powinny być usytuowane obok siebie i posiadać możliwość połączenia np. poprzez złożenie ścianki działowej, tak aby mogła powstać jedna duża sala. Wyposażenie tej sali stanowić będą: stoły, krzesła, ekran oraz rzutnik. Budynek posiadać ma, co najmniej 2 (dwa) niezależne wejścia (najlepiej z różnych stron budynku), a komunikacja pionowa musi być realizowana przez co najmniej 2 (dwa) dźwigi osobowe. Powierzchnia biurowa ma posiadać wydzielone pomieszczenie na serwerownię o powierzchni nie mniejszej niż 10m 2 (dziesięć) oraz miejsce w centrali telefonicznej na minimum 150 (sto pięćdziesiąt) numerów. Wymagane jest przyłącze światłowodowe. Preferowane łącze symetryczne o przepustowości minimum 100 Mb/s. Pomieszczenia biurowe mają być wyposażone w system klimatyzacji i wentylacji. Pomieszczenie techniczne (serwerownia) powinna posiadać niezależny system chłodzenia o mocy 10 kw. Powierzchnia biurowa musi być ogrzewana. Okablowanie strukturalne Dodatkowe Wymogiem jest wynajęcie biura pod klucz wraz z okablowaniem strukturalnym. Okablowanie strukturalne powinno być wykonane w kategorii 6 (szóstej) lub lepszej. Sieć powinna umożliwiać zrealizowanie bezpośredniego połączenia pomiędzy wszystkimi podłączonymi do niej urządzeniami zgodnymi ze standardem Ethernet z przepływnością, co najmniej 1Gb/s, jak również umożliwiać realizowanie połączeń sieciowych z urządzeniami znajdującymi się w siedzibie głównej NFOŚiGW. Dostęp do Internetu i intranetu powinien być możliwy z każdego ze stanowisk podłączonych do sieci okablowania strukturalnego. Powierzchnia najmu oraz wejście do budynku muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tzn. posiadać łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nie posiadać barier architektonicznych. Strona 2 z 6

3 Adaptacja powierzchni Parking Punkt wydruku i ksero Monitoring i kontrola dostępu Efektywność energetyczna NFOŚiGW wymaga od Wynajmującego ewentualnego dostosowania powierzchni biurowej i technicznej budynku do warunków określonych w ogłoszeniu na jego koszt. Wymaga się 5 (pięciu) miejsc parkingowych, przy czym NFOŚiGW nie ogranicza Wynajmującego do rodzaju oferowanych miejsc parkingowych, dopuszczając zarówno miejsca naziemne jaki w garażu podziemnym. Wymaga się także swobodnego podjazdu pod budynek celem dostarczenia korespondencji. Koszty wynajmu miejsc parkingowych należy uwzględnić w czynszu. NFOŚiGW wymaga aby na powierzchni najmu Wynajmujący przewidział trzy ogólnodostępne punkty ksero wyposażone w dwa gniazda teletechniczne, gniazdo telefoniczne, trzy gniazda elektryczne. NFOŚiGW wymaga aby wejścia do powierzchni najmu objęte były kontrolą dostępu z uprawnieniami dla 200 osób. Kamery monitoringu (z wizualizacją na recepcji) mają obrazować korytarze i punkty ksero. Wymaga się aby obraz z kamer przechowywany był nie krócej niż 90 dni. Budynek ma posiadać Świadectwo charakterystyki energetycznej. 3. ISTOTNE WARUNKI NAJMU Powierzchnia oferowana Nie mniej niż 1200 m 2 Okres najmu Rozpoczęcie najmu w pełni zaadoptowanej powierzchni Wymagania w zakresie standardu budynku Standard powierzchni 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejny okres. Max 3 miesiące od daty podpisania umowy. Preferowany okres zasiedlenia luty - marzec 2015 r. Klimatyzacja, wentylacja, system zarządzania budynkiem, system przeciwpożarowy, monitoring, dostęp 7 dni w tygodniu, ochrona, centrala telefoniczna, łącze światłowodowe, okna uchylne. Wyposażony aneks kuchenny, a w przypadku rozmieszczenia powierzchni najmu na dwóch piętrach dwa aneksy kuchenne, toalety, drzwi zamykane na klucz, ścianki działowe pełne, wykładzina, oświetlenie, rolety wewnętrzne, okablowanie i gniazda elektryczne telefoniczne i teletechniczne, aparaty telefoniczne, indywidualne sterowanie temperaturą, kontrola dostępu, monitoring. Strona 3 z 6

4 4. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WSTĘPNEJ 1. Wymagania podstawowe. 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dla danej lokalizacji. 2. Ofertę wstępną należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu. 3. Ofertę wstępną stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Oferty Wstępnej. 4. Formularz Oferty Wstępnej należy sporządzić na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 5. Oferta wstępna musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego. Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (dokumentów rejestrowych i/lub pełnomocnictw). 6. Wraz z ofertą wstępną należy złożyć stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta wstępna podpisana jest przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wynajmującego. 5. KRYTERIA WYBORU NFOŚiGW przy wyborze obiektu w którym zlokalizowana ma być powierzchnia biurowa kierować się będzie następującą hierarchią kryteriów: 1. czynsz efektywny najmu za 1 m 2 przy uwzględnieniu okresu 60 miesięcznego okresu najmu oraz okresu zwolnienia z czynszu (ocena punktowa); 2. wysokość kosztów eksploatacji (ocena punktowa); 3. odległość od bieżącej siedziby (ocena punktowa); 4. współczynnik powierzchni wspólnej (ocena punktowa); W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku Oferentów, ich kolejność zostanie ustalona po zastosowaniu dodatkowych kryteriów: 5. dostępność powierzchni biurowej na jednej kondygnacji 5 pkt. 6. dostępność powierzchni biurowej na dwóch kondygnacjach sąsiadujących ze sobą 2 pkt. 7. termin dostępności powierzchni: luty pkt., marzec pkt. 8. klasa energetyczna: A+ - 5 pkt., A -4 pkt., B 3 pkt., C- 2 pkt., D- 1 pkt. 6. OCENA OFERT Kryteria wyboru oferty: Maksymalna liczba punktów 100, 50 pkt. czynsz efektywny brutto za 1 m 2, 25 pkt. wysokość kosztów eksploatacji za 1 m-c 20 pkt. odległość od siedziby NFOŚiGW 5 pkt. współczynnik powierzchni wspólnej, Strona 4 z 6

5 Sposób przyznawania punktacji: Kryterium: Cena czynsz brutto za miesiąc wynajmu tj. stawka czynszu x (okres wynajmu 60 miesięcy okres zwolnienia z czynszu)/ okres wynajmu 60 miesięcy (waga 50 pkt), Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika: Lp = Cn/Co x 50pkt Cn najniższa cena brutto za m-c wynajmu spośród wszystkich złożonych ofert; Co cena brutto oferty ocenianej; Kryterium: Wysokość kosztów eksploatacji (waga 25 pkt), Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika: Lp = Kn/Ko x 25pkt Kn najniższy koszt eksploatacji brutto za 1 m-c wynajmu spośród wszystkich złożonych ofert; Ko koszt eksploatacji brutto oferty ocenianej; Kryterium: Odległość od siedziby NFOŚiGW (waga 20 pkt) Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika: Lp = Sn/So x 20pkt Sn najmniejsza odległość lokalu od siedziby NFOŚiGW w m spośród wszystkich złożonych ofert; So odległość lokalu od siedziby NFOŚiGW oferty ocenianej; Odległość lokalu od siedziby NFOŚiGW sprawdzona będzie w linii prostej na mapie. Kryterium: Współczynnik powierzchni wspólnej (waga 5 pkt), Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika: Lp = Wn/Wo x 5pkt Wn najniższy współczynnik powierzchni wspólnej wyrażony w % (do oceny 1% będzie liczony jako 1 punkt) spośród wszystkich złożonych ofert; Wo współczynnik powierzchni wspólnej oferty ocenianej; 7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta w następującym napisem: Oferta wstępna na wynajem powierzchni biurowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godziny za pośrednictwem: a) poczty, kuriera; b) osobiście na adres: Kancelaria, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, pokój 212/1 w dniu r. o godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Strona 5 z 6

6 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Termin związania ofertą to 40 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu związania ofertą za zgodą Oferenta. 8. DODATKOWE INFORMACJE 1. Osobą upoważnioną przez NFOŚIGW do porozumiewania się z Wynajmującymi jest Elżbieta Adamaszek-Watts, tel , 2. Niniejsze ogłoszenie powinno służyć wyłącznie w celu przygotowania oferty dla NFOŚiGW. 3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi prawnego zobowiązania do wynajęcia powierzchni przez NFOŚiGW, które może nastąpić jedynie po uzgodnieniu warunków przez obie strony i podpisaniu umowy najmu. 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zawartych w ofertach wstępnych. 5. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na dowolnym etapie. Strona 6 z 6

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128 Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo