VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014"

Transkrypt

1 VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014

2 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA PRO JEKT JEST WSPÓŁ FI NAN SO WA NY W RA MACH PRO GRA MU POL SKIEJ WSPÓŁ PRA CY ROZ WO JO WEJ MI NI STER STWA SPRAW ZA GRA NICZ NYCH RP PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Wydawca: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec Warszawa tel fax Skład: IPRESS STUDIO ul. Marcinkowicka 7a, Chełmiec tel

3 Spis treści Program 5 Lista uczestników 59

4

5 Program

6 6 Wtorek, 2 września 2014 PIJALNIA, SALA PLENARNA Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego Pokryzysowy świat czas nowych liderów 14:00-15:30 PAWILON, SALA MUSZYNA FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Metropolie versus regiony: kształtowanie polityki rozwoju regionalnego 16:00-17:00 Wojewódzka mapa potrzeb zdrowotnych jako narzędzie planowania restrukturyzacji rynkowej 17:10-18:25 Połączenia lotnicze i rozwój regionalnych portów lotniczych w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej 18:40-19:50 PAWILON, SALA WIERCHOMLA FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO Polityka samorządowa bez partii politycznych science fiction czy realna potrzeba? 16:00-17:00 Kim są liderzy opinii w świecie cyfrowym? 17:10-18:25 E-samorządy: cyfryzacja samorządów kiedy stanie się rzeczywistością? 18:40-19:50 STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO Blok tematyczny: Reforma gospodarki odpadami komunalnymi 16:00-17:00 OZE a rozwój lokalnych gospodarek 17:10-18:25 Turystyka w regionach w różnych odsłonach tradycja a innowacje 18:40-19:50

7 7 NOWY DOM ZDROJOWY, SALA MARMUROWA Prezentacja Raportu: Polskie regiony po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej Sesja Forum Regionów: 10 lat środkowoeuropejskich regionów w Unii Europejskiej wnioski i doświadczenia 20:00-21:15 PIJALNIA GŁÓWNA Gala rozdania nagród XXIV Forum Ekonomicznego 21:30 RESTAURACJA HYDROPATIA Bankiet Regionów Województwo Łódzkie i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na koncert zespołu Trebunie Tutki 22:30 Środa, 3 września 2014 PIJALNIA, SALA PLENARNA Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego Europejska gospodarka - scenariusze na przyszłość 09:00-10:30 PAWILON, SALA MUSZYNA FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Od wioski lokalnej do wioski globalnej zagraniczna ekspansja regionów 10:40-11:55 Czy budżety JST są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach ? 12:05-13:05 Przyszłość sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce 13:15-14:15 Komplementarność inwestycji terytorialnych 14:25-15:25 Blok tematyczny: Finanse publiczne 15:40-16:40 Blok tematyczny: Niewykorzystany kapitał współpracy nauka, biznes, NGO, samorząd 16:50-18:30

8 8 FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO PAWILON, SALA WIERCHOMLA Walka z gotówką nowe funkcje starych kart 10:40-11:55 Blok tematyczny: Samorządowa karta dużej rodziny 12:05-13:05 Regionalny rynek gazu jak sprostać globalnym wyzwaniom? 13:15-14:15 Jak wygrac wybory? Trendy przyszłości, kierunki marketingu politycznego, tendencje 14:25-15:25 Wydarzenie specjalne. Współpraca Samorządowa Chiny Europa Środkowo Wschodnia 15:40-17:50 FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Blok tematyczny: Pożyczać czy dotować: dylematy finansowania ekologii w Polsce i na świecie 10:40-11:55 Gaz łupkowy samorząd, biznes, ekologia 12:05-13:05 Inteligentne i efektywne miasta dzięki współpracy. Już dziś! 13:15-14:15 Przyszłość kolei regionalnych 14:25-15:25 Wydarzenie specjalne. Ekologia, energia i zrównoważony rozwój urbanistyczny w miastach i regionach efektywne szwedzkie rozwiązania 15:40-17:50 DOM FORUM, SALA KONCERTOWA Uroczysta Gala Forum Regionów: Konkurs Lider Samorządu 20:00 PIJALNIA GŁÓWNA Wieczór Małopolski KORALOWE GRANIE Gwiazda Wieczoru ZAKOPOWER 21:30

9 9 Czwartek, 4 września 2014 PIJALNIA, SALA PLENARNA Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego Czas synergii. Jak uwolnić potencjał gospodarczy Europy Środkowej? 9:00-10:30 FORUM REGIONÓW GOSPODARKA PAWILON, SALA MUSZYNA 3xM Małe Mądre Miasto Jak wspierać rozwój małych miast i przyciągać do nich inwestorów? 10:40-11:40 Po co jest nam potrzebna silna marka regionu? 11:50-12:50 Region dobrymi drogami stoi - jak budować aby tworzyć warunki dla rozwoju? 13:00-14:00 Pozabudżetowe formy finansowania JST 14:10-15:25 FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO PAWILON, SALA WIERCHOMLA Jak na potrzeby gospodarki wykorzystać niewykorzystany potencjał zatrudnienie, bezrobocie, rynek pracy 10:40-11:40 Restrukturyzacja szpitali powiatowych 11:50-12:50 Samorządy wobec wyzwań edukacyjnych 13:00-14:00 Gospodarcza siła polskich regionów. Studium przypadku: sądecka droga do sukcesu 14:10-15:10

10 10 FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Recykling i odzysk energii z odpadów 10:40-11:40 Czego brakuje polskim samorządom w 25 lat po odzyskaniu wolności? 11:50-12:50 Śródlądowe drogi wodne - zrównoważona logistyka i opłacalny interes 13:00-14:00 Globalne wyzwania obszarów miejskich: tworzenie miast równych szans 14:10-15:10 PIJALNIA, SALA PLENARNA Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego 25 lat po europejskiej Jesieni Ludów. Czy Europa Środkowa wykorzystała swoją szansę? 15: 30-17: 00

11 11 Wtorek, 2 września 2014 SESJA PLENARNA XXIV FORUM EKONOMICZNEGO 14:00-15:30 Pokryzysowy świat czas nowych liderów PIJALNIA, SALA PLENARNA Po li tycz ne, go spo dar cze i spo łecz ne kon se kwen cje świa to we go kry zy su po sta wi ły pod znakiem zapytania skuteczność ogólnie przyjętych teorii ekonomicznych czy insty tu cji fi nan so wych. Eu ro pa stoi przed ko niecz no ścią głę bo kiej re wi zji po dej ścia do polityki społecznej, relacji ze wschodzącymi potęgami gospodarczymi, konkurencyjności i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Przed tymi problemami stoją w równej mie rze li de rzy świa ta po li ty ki, biz ne su, na uki i kul tu ry. Tyl ko współ pra ca mię dzy ni mi mo że stać się pod sta wą do wy pra co wa nia roz wią zań, od któ rych za le ży przy - szłość Starego Kontynentu. Juliusz Braun Prezes Zarządu, TVP S. A., Polska Carlo D'Asaro Biondo VP, President SEEMEA Operations, Google, Włochy Andrzej Klesyk Prezes Zarządu, PZU SA, Polska Aleksander Kwaśniewski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach , Fundacja Amicus Europae, Polska Pedro Pereira da Silva COO Grupy Jeronimo Martins, Country Manager na Polskę, Jeronimo Martins Polska S. A., Polska Filip Thon Prezes Zarządu RWE Polska, Członek Zarządu RWE Retail, RWE Polska S.A., Polska Lech Wałęsa Prezydent RP w latach , Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Polska

12 12 16:00-17:00 Metropolie versus regiony: kształtowanie polityki rozwoju regionalnego PAWILON, SALA MUSZYNA Pomiędzy ośrodkami metropolitalnymi a regionami występują naturalne interakcje. Metropolie będąc miejscem produkcji dóbr, usług i informacji, a także ważnym punktem na re gio nal nej ma pie wpły wa ją na roz wój swo je go oto cze nia re gio nal ne go. Współpraca władz obu szczebli przynosi korzyści całemu regionowi. Jak z sukcesem wspól nie kształ to wać po li ty kę roz wo ju re gio nal ne go, z uwzględ nie niem za gad nień zwią za nych z Fun du sza mi Eu ro pej ski mi w ra mach Na ro do wej Stra te gii Spój no - ści i kwestiami dotyczącymi przyszłości Polityki Spójności, by mieszkańcom me tro po lii i ob sza rów je ota cza ją cych ży ło się co raz le piej? FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Marcin Święcicki Poseł, Sejm RP, Polska Jurij Bowa Burmistrz, Rada Miejska m. Trościaniec, Ukraina Reiner Kneifel-Haverkamp Szef Działu ds. Koordynacji Funduszy UE oraz Polityki Gospodarczej i Finansowej UE, Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii, Niemcy Elżbieta Koterba Wiceprezydent, Urząd Miasta Krakowa, Polska Jacek Protas Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Polska

13 13 17:10-18:25 Wojewódzka mapa potrzeb zdrowotnych jako narzędzie planowania restrukturyzacji rynkowej PAWILON, SALA MUSZYNA Wśród propozycji resortu zdrowia dotyczących decentralizacji NFZ pojawiły się także te związane z tworzeniem tzw. wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych. Skuteczność jej wdrożenia wymaga odpowiedzi na następujące pytania: Czy mapy potrzeb na poziomie regionalnym wymuszą w sposób realny restrukturyzację rynkową, nieuniknioną za rów no z po wo dów de mo gra ficz nych, jak i cy wi li za cyj nych? Czy ma my już przy kła dy te go ty pu dzia łań re struk tu ry za cyj nych po dej mo wa nych na po zio mie re - gio nu? Ja kie są pro ble my z ich wdra ża niem oraz ja ka jest ich efek tyw ność? Wojciech Kozak Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Sabina Bigos-Jaworowska Dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich, Zespół Opieki Zdrowotnej, Polska Barbara Bulanowska Dyrektor Naczelny, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Polska Roman Kolek Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska Jerzy Miller Wojewoda, Małopolski Urząd Wojewódzki, Polska Tomasz Wachnicki Dyrektor Działu Ochrona Zdrowia Europa Centralna, Air Liquide Healthcare (Air Liquide Polska Sp. z o. o.), Polska Partner: Air Liquide Healthcare (Air Liquide Polska Sp. z o.o.) FORUM REGIONÓW GOSPODARKA

14 14 18:40-19:50 Połączenia lotnicze i rozwój regionalnych portów lotniczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej PAWILON, SALA MUSZYNA W ostatnich dekadach zaobserwować można niesamowitą dynamikę rozwoju lotniczego ruchu pasażerskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Modernizowane i budowane są lotniska oraz cała infrastruktura okołolotniskowa. Zauważyć jednak mo żna, że zde cy do wa na więk szość no wych tras pro wa dzi na za chód, a po łą cze nia miedzy krajami naszego regionu są nadal bardzo słabo rozwinięte. Jaka jest szansa na rozwój połączeń lotniczych tej części Europy? Czym można zachęcić operatorów lotniczych do otwierania nowych tras. Jak racjonalnie planować rozwój regionalnej sieci portów? FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Sorana Pop Wiceprezes, Team Aviation Solution/Romanian CAA, Rumunia Bart Buyse General Manager Polska, Lufthansa, Polska Pablo Mendes De Leon Professor of Air and Space Law, Międzynarodowy Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu w Leiden, Holandia Władysław Ortyl Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polska Jan Pamuła Prezes Zarządu, Krakow Airport, Polska Catalin Popa Inspektor, Przedstawiciel Narodowy, ROMANIAN CAA / EUROCONTROL, Rumunia Mildred Troegeler Dyrektor ds. Technicznych i Regulacji, Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych, Belgia Janis Vanags Wiceprezydent, airbaltic, Łotwa Komentator: Karl Dandler Prezes Zarządu, Lotnisko Międzynarodowe Koszyce, Słowacja Partner: LUFTHANSA Team Aviation Solution/Romanian CAA

15 16:00-17:00 Polityka samorządowa bez partii politycznych science fiction czy realna potrzeba? 15 PAWILON, SALA WIERCHOMLA Wraz z kry zy sem za ufa nia spo łecz ne go wo bec par tii po wra ca py ta nie o sens funk cjo - nowania partii politycznych na poziomie samorządu gminy czy powiatu. Czy skuteczne zarządzanie na szczeblu samorządu wymaga zaplecza politycznego? Czy może też najlepiej zarządzany samorząd to taki, w którym jego włodarz i współpracujące z nim otoczenie nie reprezentują żadnej konkretnej partii? Paweł Lisicki Redaktor Naczelny, Tygodnik Do Rzeczy, Polska Kazimierz Barczyk Przewodniczący, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Polska Jarosław Gowin Poseł, Prezes Partii Polska Razem, Biuro Posła Jarosława Gowina, Polska Ryszard Kalisz Poseł, Sejm RP, Polska Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Polska Beata Szydło Poseł, Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, Sejm RP, Polska Partner: Tygodnik Do Rzeczy FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO

16 16 17:10-18:25 Kim są liderzy opinii w świecie cyfrowym? PAWILON, SALA WIERCHOMLA Rozwój nowych mediów i postęp techniczny pozwalają dotrzeć do odbiorców bez pośrednictwa dziennikarzy i analityków. Z drugiej strony nie dają szansy na ukrycie wad i słabości. Kto w tej sytuacji ma szansę zostać liderem z jednej strony jednostki wybitne a z drugiej osoby dysponujące ogromnym aparatem PR zdolnym odeprzeć każdy atak konkurencji. FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO Agata Kołodziej Dziennikarz Biznes. pl, Grupa Onet. pl, Polska Natalia Hatalska Bloger, Polska Jarosław Kuźniar Redaktor, Dziennikarz, TVN 24, Polska Michał Pol Redaktor Naczelny, Przegląd Sportowy, Polska Sylwester Wardęga videobloger, Polska Partner: Grupa Onet. pl

17 17 18:40-19:50 E-samorządy: cyfryzacja samorządów kiedy stanie się rzeczywistością? PAWILON, SALA WIERCHOMLA Administracja elektroniczna w UE działa coraz lepiej, ale obywatele oczekują więcej. We dług pla nów unij nych w 2015 ro ku po ło wa oby wa te li UE i 80% firm ma ko rzy stać z e -ad mi ni stra cji. Po szcze gól ne kra je mo gą wspie rać roz wój e -ad mi ni stra cji na ka - żdym poziomie z funduszy unijnych. Ważne jest jednak, aby rozwiązania informatyczne wpro wa dzo ne sa mo dziel nie przez sa mo rzą dy by ły kom pa ty bil ne z ty mi wpro wa dza ny mi na po zio mie cen tral nym. Sta łym pro ble mem w roz wo ju e -ad mi ni - stracji są także obawy o zachowanie prywatności obywateli. Gość specjalny: Roman Dmowski Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska Prezentacja wprowadzająca: Indrek Vimberg Główny Operator w ICT Demo Center, Enterprise Estonia, Estonia Tomasz Machała Prezes, Redaktor Naczelny, natemat.pl, Polska Aleksander Ajgistów Dyrektor Generalny, Rosyjska Agencja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego RARIO, Rosja Joonas Pekkanen Przewodniczący, The Open Ministry, Finlandia Lidia Terrones Dyrektor Urzędu Spraw Wewnętrznych, Departament Edukacji, Rząd Katalonii, Hiszpania Andrzej Tymecki Wiceprezes Zarządu, Exatel S. A., Polska FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO

18 18 16:00-17:00 Blok tematyczny: Reforma gospodarki odpadami komunalnymi Wykład: STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Spalarnie odpadów komunalnych. Jak budować, aby wybudować? FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO Gość specjalny: Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska Prezentacja: Ryszard Langer Prezes Zarządu, Krakowski Holding Komunalny S. A., Polska Warsztat: Rok po wprowadzeniu w Polsce reformy gospodarki odpadami gdzie jesteśmy? Od ro ku gmi ny są wła ści cie la mi od pa dów i od po wia da ją za ich za go spo da ro wa nie. Nowy system gospodarki odpadami przynosi pierwsze doświadczenia, jednak nie zawsze po zy tyw ne. Wy móg se gre ga cji od pa dów, czę sto wy ższe kosz ty wy wo zu, zmia - na firm obsługujących mieszkańców w wielu gminach stają się powodem konfliktów i społecznego niezadowolenia. Czy samorządy lokalne potrafią skutecznie egzekwować wymogi reformy, jak wyjaśniają nowe zasady i rozwiązują lokalne spory? Tadeusz Arkit Poseł, Sejm RP, Polska Marcin Krupa Wiceprezydent Miasta, Urząd Miasta Katowice, Polska Krzysztof Kwiatkowski Prezes, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Polska Udział w dyskusji: Józefa Famielec Kierownik Katerdy, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

19 19 17:10-18:25 OZE a rozwój lokalnych gospodarek STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Projekt polityki energetycznej do 2030 roku, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, przewiduje wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii fi nal nej do 15% w 2020 ro ku i 20% w 2030 ro ku. Roz wój ener ge ty ki od na wial nej pobudza lokalny wzrost gospodarczy oraz rozwój infrastruktury zaopatrzenia w energię. Modułowy charakter większości technologii odnawialnych źródeł energii pozwala na ich stopniowe rozszerzanie, co ułatwia ich finansowanie. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Polska Andrzej Czernecki Burmistrz, Urząd Miasta w Jaśle, Polska Łukasz Dobrowolski Współwłaściciel, Członek Zarządu, Rocher Energy, Polska Torsten Fritsche Starszy Menadżer ds. Energii, Niemiecka Agencja ds. Współpracy Międzynarodowej (GIZ), Niemcy Jan Grimbrandt Prezes Zarządu, Boson Energy SA, Luksemburg Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Polska Lutz Ribbe Członek, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Niemcy FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO

20 20 18:40-19:50 Turystyka w regionach w różnych odsłonach tradycja a innowacje STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Rozwój ruchu turystycznego może stanowić istotny czynnik w aktywizacji ekonomicznej i społecznej regionów. Warunkiem jest dobre rozpoznanie własnych zasobów i możli wo ści włą cze nia się w in fra struk tu rę i współ pra cę w ra mach po szcze gól nych ro dza jów tu ry sty ki, w tym m.in. kon fe ren cyj nej, biz ne so wej, re li gij nej, re kre acyj nej i sportowej. FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO Prezentacja wprowadzająca: Zoltán Somogyi Dyrektor ds. Koordynacji i Programowania, Światowa Organizacja Turystyki UNWTO, Węgry Janusz Gromek Prezydent, Gmina Miasto Kołobrzeg, Polska Jean Besson Senator, Przewodniczący, Regionalny Komitet Turystyki Rodan-Alpy, Francja Ignacio Ruiz Profesor, Uniwersytet Complutense, Hiszpania Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Krzysztof Żuk Prezydent, Urząd Miasta Lublin, Polska

21 21 SESJA PLENARNA: 20:00-21:15 10 lat środkowoeuropejskich regionów w Unii Europejskiej wnioski i doświadczenia Prezentacja raportu: NOWY DOM ZDROJOWY, SALA MARMUROWA Polskie regiony po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej Leszek Jasiński Profesor, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Polska Sesja: 10 lat środkowoeuropejskich regionów w Unii Europejskiej wnioski i doświadczenia Akcesja Europy Środkowej do Unii Europejskiej była ogromnym wydarzeniem politycznym, go spo dar czym, jak rów nież spo łecz nym. Oby wa te le uzy ska li no we mo żli wo ści roz wo ju, a go spo dar ka no we im pul sy wzro stu. Jed nak efek ty przy stą pie nia Eu ro py Środkowej do UE są zróżnicowane pod względem skali, charakteru i obszaru. Czy środkowoeuropejskie regiony w ciągu ostatnich 10 lat w pełni wykorzystały możliwości jakie przyniosła akcesja i Fundusze Europejskie? Marek Sowa Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Mercedes Bresso Deputowana, Przewodnicząca Komitetu Regionów UE ( ), Parlament Europejski, Włochy Andrzej Ferber Prezes, PublicAid Sp. z o. o., Polska Ján Figel Wiceprzewodniczący, Zgromadzenie Narodowe, Słowacja Jean-Jack Queyranne Przewodniczący, Region Rodan-Alpy, Francja Adam Zdziebło Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Partner: PublicAid Sp. z o.o.

22 22 21:30 Gala rozdania nagród XXIV Forum Ekonomicznego PIJALNIA GŁÓWNA Rada Programowa Forum Ekonomicznego honoruje wybitne osoby, firmy oraz instytucje, przyznając nagrody za osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym w nastę pu ją cych ka te go riach: Czło wiek Ro ku, Fir ma Ro ku, No wa Kul tu ra No wej Eu ro py, Organizacja Pozarządowa Roku. Uroczystej Gali będzie towarzyszył koncert Sounds of Fre edom. Qu eens and Kings of Mu sic, w trak cie któ re go za brzmią utwo ry m.in. Joh - na Len no na, Qu een czy U2. Nie za brak nie też pol skich ak cen tów. Ma riaż mu zy ki, ob - ra zów i świa tła. Nie po wta rzal ny kon cert w wy ko na niu bra wu ro wej or kie stry bod batuta? Tomasza Szymusia. Partnerem Gali jest Urząd Miasta Krakowa. Współpatronat nad Ga lą ob ję ła Ma ło pol ska Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go S. A., Part ner XXIV Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju, Pa tron Se sji Ple nar nej Czas sy ner gii. Jak uwol nić go spo dar czy po ten cjał Eu ro py Środ ko wej? 22:30 Bankiet Regionów Województwo Łódzkie i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na koncert zespołu Trebunie Tutki RESTAURACJA HYDROPATIA

23 23 Środa, 3 września 2014 SESJA PLENARNA XXIV FORUM EKONOMICZNEGO 09: 00-10: 30 Europejska gospodarka scenariusze na przyszłość PIJALNIA, SALA PLENARNA Eko no mi ści są zgod ni co to te go, że kry tycz ną fa zę kry zy su ma my już za so bą, jed nak należy się zastanowić, skąd czerpać potencjał do wzrostu? Czy postindustrialna Europa może ponownie się zindustrializować, jak to zrobiła Ameryka? Czy można pokładać nadzieje w tzw. zielonych miejscach pracy? Czy sektor technologiczny może uczyć się in no wa cyj no ści jak ten ame ry kań ski? Wszyst kie te kwe stie są ła twy mi obiek ta mi obietnic politycznych, jednak wdrożenie ich w życie przez rządzących i przedsiębiorców przychodzi z dużym trudem. Czy cel wytyczony w strategii lizbońskiej, aby Unia Eu ro pej ska by ła naj bar dziej kon ku ren cyj ną i naj szyb ciej roz wi ja ją cą się go spo dar ką bazującą na wiedzy na świecie może zostać osiągnięty? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Lane Greene Dziennikarz, The Economist, Wielka Brytania Hendrik Bourgeois Wiceprezes ds. Europejskich, GE, Belgia Mateusz Morawiecki Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK S. A., Polska Janusz Piechociński Wicepremier, Minister, Ministerstwo Gospodarki, Polska Daniele Romiti Dyrektor Zarządzający, AgustaWestland, Włochy Péter Szijjártó Wiceminister, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, Węgry Partner: GE

24 24 10:40-11:55 Od wioski lokalnej do wioski globalnej zagraniczna ekspansja regionów PAWILON, SALA MUSZYNA W Raporcie Konkurencyjności Regionów 2013 r. przygotowanym przez Komisję Europej ską pol skie re gio ny za ję ły 19-tą po zy cję wśród 28 kra jów. Jak osią gnąć wy ższą lo - katę w tym rankingu? Czy zagraniczna ekspansja okaże się najlepszym rozwiązaniem? Jak skutecznie ją prowadzić i jakie korzyści można dzięki niej osiągnąć? FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Mercedes Bresso Deputowana, Przewodnicząca Komitetu Regionów UE ( ), Parlament Europejski, Włochy Martín Guillermo Ramirez Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Hiszpania Markku Markkula Pierwszy Vice Prezydent, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Miasto Espo, Finlandia Christoph Zoepel Były Minister Rządu Kraju Związkowego Nadrenii Północnej Wastfalii, b. Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Niemcy

25 12:05-13:05 Czy bu dże ty JST są w sta nie udźwi gnąć unij ne in we sty cje w la tach ? 25 PAWILON, SALA MUSZYNA Rok 2014 mo że oka zać się dla wie lu bu dże tów jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go prze ło mo wy. Po pierw sze, jest to rok wy bor czy. Po dru gie, uchwa la ny bu dżet bę dzie musiał po raz pierwszy w związku z nowelizacja ustawy o finansach publicznych spełniać nowe kryteria dopuszczalnego zadłużenia. Jak konstruować budżety, aby wystarczyło środków na unijne inwestycje, które gwarantują dalszy rozwój regionów? Gość specjalny: Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Polska Ryszard Petru Prezes Rady, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Polska Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa, Polska Marcin Murawski Dyrektor Sektora Publicznego, Citi Handlowy, Polska Sandra Švaljek Wiceprezydent, Miasto Zagrzeb, Chorwacja Udział w dyskusji: Peter Szegvari Główny Doradca Burmistrza, Urząd Miasta Budapeszt, Węgry Partner: Citi Handlowy FORUM REGIONÓW GOSPODARKA

26 26 13:15-14:15 Przyszłość sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce PAWILON, SALA MUSZYNA Dyskusja w trakcie debaty toczyć się będzie o przyszłości i kierunkach rozwoju sektora m. in. o kontynuacji rozwoju i modernizacji infrastruktury oraz konieczności sprostania rosnącym wymaganiom klientów, rozszerzaniu skali działania przedsiębiorstw wod- -kan oraz konsolidacji branży, wprowadzeniu centralnego regulatora, lobbingu na rzecz zmiany regulacji, poprawy efektywności przedsiębiorstw sektora wod-kan, restrukturyzacji wewnętrznej i zarządzaniu majątkiem trwałym oraz problemach sektora. FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Piotr Piela Partner Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego, EY, Polska Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP, Polska Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Polska Dorota Jakuta Wiceprezes Zarządu ZWRP, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Krystian Szczepański Zastępca Prezesa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska

27 14:25-15:25 Komplementarność inwestycji terytorialnych 27 PAWILON, SALA MUSZYNA W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), instrumentu, który pojawił się w nowej perspektywie finansowej, aglomeracje miejskie wraz z sąsiadującymi gminami oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje terytorialne do zrealizowania. To zupełnie nowy sposób współpracy samorządów, który JST będą mogły kontynuować również po 2020 roku, gdy Fundusze Europejskie nie bę dą do stęp ne już w ta kiej wy so ko ści. Czy uda się osią gnąć kom ple men tar ność inwestycji realizowanych w programie krajowym i programach regionalnych? Jacek Protas Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska Roman Ciepiela Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Władysław Piskorz Szef Wydziału ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Belgia Wojciech Szczurek Prezydent, Urząd Miasta Gdynia, Polska FORUM REGIONÓW GOSPODARKA

28 28 15:40-16:40 Blok tematyczny: Finanse publiczne Wykład: Efekty kontroli JST w latach nieprawidłowości i dobre praktyki PAWILON, SALA MUSZYNA Gość spe cjal ny: Krzysztof Kwiatkowski Prezes, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Polska Warsztat: Wymóg realności Wieloletniej Prognozy Finansowej JST w ocenie RIO FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Zgod nie z art. 226 ust. 1 usta wy o fi nan sach pu blicz nych wie lo let nie pro gno zy fi nan - so we JST po win ny być re ali stycz ne. Jed nak o re al no ści pla no wa nia w dłu ższym okre - sie trudno mówić z uwagi na ilość czynników mających wpływ na dochody i wydatki JST. Ustawa nie precyzuje również wprost, w jaki sposób realność wieloletniej prognozy fi nan so wej po win na zo stać osią gnię ta. Je dy ny mi wska zów ka mi po zwa la ją cy mi ustalić kryteria realności są regulacje ustawy o finansach publicznych dotyczące przedmiotu badania i zaopiniowania treści wieloletniej prognozy finansowej przez RIO. Mo de ra tor: Janusz Kot Prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, Polska Lesław Fijał Skarbnik Miasta, Urząd Miasta Krakowa, Polska Stanisław Lipiński Skarb nik, Urząd Mia sta Szcze cin, Pol ska

29 29 16:50-18:30 Blok tematyczny: Niewykorzystany kapitał współpracy Panel dyskusyjny: PAWILON, SALA MUSZYNA Niewykorzystany kapitał współpracy nauka, biznes, NGO, samorząd W myśl kon sty tu cyj nej za sa dy po moc ni czo ści sa mo rzą dy po win ny szu kać po mo cy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców zarówno wśród organizacji pozarządowych jak i w sektorze nauki i biznesu. Maksymalne wykorzystanie możliwości współpracy wymaga stałej wymiany doświadczeń i finansowania z wykorzystaniem m.in. Funduszy Europejskich a także poszukiwania najefektywniejszych rozwiązań. Jacek Krupa Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Cristian Adomnitei Marszałek, Były Minister Edukacji, Badań i Nauki, Rada Wojewódzka Jassy, Rumunia Rafał Działowski Prezes Zarządu, Tarnowski Klaster Przemysłowy S. A., Polska Mieczysław Majewski Prezes Zarządu, PZL Świdnik S. A., Polska Swetłana Muraszowa Zast. Dyrektora, Instytut Międzynarodowego Biznesu i Prawa, Uniwersytet Naukowo Badawczy Informacyjnej Technologii Mechaniki i Optyki, Rosja Elżbieta Polak Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polska Оlena Snigova Starszy Pracownik Naukowy, Docent, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska, Polska Prezentacja: Klastry: jak to się robi? Iwona Gaweł Koordynator Polish Wood Cluster, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., Polska FORUM REGIONÓW GOSPODARKA

30 30 10:40-11:55 Walka z gotówką nowe funkcje starych kart PAWILON, SALA WIERCHOMLA Karty przestały służyć jedynie do wypłacania gotówki z bankomatów, coraz częściej regulujemy nimi wszystkie zobowiązania. Nowe technologie mogą być korzystne dla wszystkich stron. Wydawcy kart zyskują dostęp do nowych grup potencjalnych klientów, partnerzy mogą oferować swoje usługi w połączeniu z innymi, budując tym samym trwa łe re la cje ze swo imi klien ta mi, a klien ci otrzy mu ją je den in stru ment do realizacji codziennych potrzeb. Uczestnicy panelu przedstawią nowe różnorodne możliwości korzystania z kart płatniczych jako kart rabatowych, prepaidowych oraz lojalnościowych. FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO Anna Radwan Prezes Zarządu, Fundacja Schumana, Polska Bartosz Ciołkowski Dyrektor Generalny Polskiego Oddziału MasterCard Europe, MasterCard, Polska Anna Czerwińska Dyrektor Finansowy; Prezes Zarządu Fundacji Festiwal Biegów, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Polska Bogusław Czerwiński Prezes Zarządu, Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Polska Dariusz Nalepa Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej, mbank S. A., Polska Partner: MasterCard

31 31 12:05-13:05 Blok tematyczny: Samorządowa karta dużej rodziny Wykład: Ogólnopolska i samorządowa karta dużej rodziny PAWILON, SALA WIERCHOMLA Gość specjalny: Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska Prezentacja raportu: Karty Dużych Rodzin w polskich samorządach Joanna Krupska Prezes, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Polska Dyskusja: Samorządowa karta dużej rodziny Karta Dużych Rodzin obowiązuje obecnie w ponad 150 gminach. Obok inicjatyw gmin są już także karty powiatowe i pierwsza karta wojewódzka. Samorządy łączą siły, wzajemnie zachęcają się do działań i koordynują je. Wzmacniając w ten sposób możliwości udzie la ne go ro dzi nom wspar cia. Jak sty mu lo wać współ pra cę sa mo rzą dów, aby budować spójny system wsparcia rodzin wielodzietnych? Joanna Krupska Prezes, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Polska Grzegorz Benedykciński Burmistrz, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, Polska Monika Lipińska Zastępca Prezydenta ds. Społecznych, Urząd Miasta Lublin, Polska Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Polska FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202 PRZEMO ŁUKASIK Idee zamiast zniczy s REHABILITUJE ARCHITEKTURĘ, PRZYWRACA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI nr 52 czerwiec 2015 ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TOMASZ DEGÓRSKI Gdyńskie żagle 5 2 A K A D E M I C K I K U R I E R M O R S K I SPIS TREŚCI Kronika

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu

Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu Katarzyna Mizera* Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu Streszczenie Koncepcja odpowiedzialnego biznesu coraz mocniej funkcjonuje w polskich realiach gospodarczych, niemniej jednak nadal wyniki

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne w krajach UE. Nr 107. Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1)

Finanse publiczne w krajach UE. Nr 107. Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1) Finanse publiczne w krajach UE Nr 107 2 0 1 0 Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1) Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

No we cen trum Kra ko wa

No we cen trum Kra ko wa R E K L A M A KRAKOWSKIE CENTRA BIZNESOWE PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 2011 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Pelowski 31370390 No we cen trum Kra ko wa W cią gu osta t nich sied miu lat

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo