VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014"

Transkrypt

1 VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014

2 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA PRO JEKT JEST WSPÓŁ FI NAN SO WA NY W RA MACH PRO GRA MU POL SKIEJ WSPÓŁ PRA CY ROZ WO JO WEJ MI NI STER STWA SPRAW ZA GRA NICZ NYCH RP PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Wydawca: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec Warszawa tel fax Skład: IPRESS STUDIO ul. Marcinkowicka 7a, Chełmiec tel

3 Spis treści Program 5 Lista uczestników 59

4

5 Program

6 6 Wtorek, 2 września 2014 PIJALNIA, SALA PLENARNA Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego Pokryzysowy świat czas nowych liderów 14:00-15:30 PAWILON, SALA MUSZYNA FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Metropolie versus regiony: kształtowanie polityki rozwoju regionalnego 16:00-17:00 Wojewódzka mapa potrzeb zdrowotnych jako narzędzie planowania restrukturyzacji rynkowej 17:10-18:25 Połączenia lotnicze i rozwój regionalnych portów lotniczych w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej 18:40-19:50 PAWILON, SALA WIERCHOMLA FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO Polityka samorządowa bez partii politycznych science fiction czy realna potrzeba? 16:00-17:00 Kim są liderzy opinii w świecie cyfrowym? 17:10-18:25 E-samorządy: cyfryzacja samorządów kiedy stanie się rzeczywistością? 18:40-19:50 STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO Blok tematyczny: Reforma gospodarki odpadami komunalnymi 16:00-17:00 OZE a rozwój lokalnych gospodarek 17:10-18:25 Turystyka w regionach w różnych odsłonach tradycja a innowacje 18:40-19:50

7 7 NOWY DOM ZDROJOWY, SALA MARMUROWA Prezentacja Raportu: Polskie regiony po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej Sesja Forum Regionów: 10 lat środkowoeuropejskich regionów w Unii Europejskiej wnioski i doświadczenia 20:00-21:15 PIJALNIA GŁÓWNA Gala rozdania nagród XXIV Forum Ekonomicznego 21:30 RESTAURACJA HYDROPATIA Bankiet Regionów Województwo Łódzkie i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na koncert zespołu Trebunie Tutki 22:30 Środa, 3 września 2014 PIJALNIA, SALA PLENARNA Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego Europejska gospodarka - scenariusze na przyszłość 09:00-10:30 PAWILON, SALA MUSZYNA FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Od wioski lokalnej do wioski globalnej zagraniczna ekspansja regionów 10:40-11:55 Czy budżety JST są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach ? 12:05-13:05 Przyszłość sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce 13:15-14:15 Komplementarność inwestycji terytorialnych 14:25-15:25 Blok tematyczny: Finanse publiczne 15:40-16:40 Blok tematyczny: Niewykorzystany kapitał współpracy nauka, biznes, NGO, samorząd 16:50-18:30

8 8 FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO PAWILON, SALA WIERCHOMLA Walka z gotówką nowe funkcje starych kart 10:40-11:55 Blok tematyczny: Samorządowa karta dużej rodziny 12:05-13:05 Regionalny rynek gazu jak sprostać globalnym wyzwaniom? 13:15-14:15 Jak wygrac wybory? Trendy przyszłości, kierunki marketingu politycznego, tendencje 14:25-15:25 Wydarzenie specjalne. Współpraca Samorządowa Chiny Europa Środkowo Wschodnia 15:40-17:50 FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Blok tematyczny: Pożyczać czy dotować: dylematy finansowania ekologii w Polsce i na świecie 10:40-11:55 Gaz łupkowy samorząd, biznes, ekologia 12:05-13:05 Inteligentne i efektywne miasta dzięki współpracy. Już dziś! 13:15-14:15 Przyszłość kolei regionalnych 14:25-15:25 Wydarzenie specjalne. Ekologia, energia i zrównoważony rozwój urbanistyczny w miastach i regionach efektywne szwedzkie rozwiązania 15:40-17:50 DOM FORUM, SALA KONCERTOWA Uroczysta Gala Forum Regionów: Konkurs Lider Samorządu 20:00 PIJALNIA GŁÓWNA Wieczór Małopolski KORALOWE GRANIE Gwiazda Wieczoru ZAKOPOWER 21:30

9 9 Czwartek, 4 września 2014 PIJALNIA, SALA PLENARNA Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego Czas synergii. Jak uwolnić potencjał gospodarczy Europy Środkowej? 9:00-10:30 FORUM REGIONÓW GOSPODARKA PAWILON, SALA MUSZYNA 3xM Małe Mądre Miasto Jak wspierać rozwój małych miast i przyciągać do nich inwestorów? 10:40-11:40 Po co jest nam potrzebna silna marka regionu? 11:50-12:50 Region dobrymi drogami stoi - jak budować aby tworzyć warunki dla rozwoju? 13:00-14:00 Pozabudżetowe formy finansowania JST 14:10-15:25 FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO PAWILON, SALA WIERCHOMLA Jak na potrzeby gospodarki wykorzystać niewykorzystany potencjał zatrudnienie, bezrobocie, rynek pracy 10:40-11:40 Restrukturyzacja szpitali powiatowych 11:50-12:50 Samorządy wobec wyzwań edukacyjnych 13:00-14:00 Gospodarcza siła polskich regionów. Studium przypadku: sądecka droga do sukcesu 14:10-15:10

10 10 FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Recykling i odzysk energii z odpadów 10:40-11:40 Czego brakuje polskim samorządom w 25 lat po odzyskaniu wolności? 11:50-12:50 Śródlądowe drogi wodne - zrównoważona logistyka i opłacalny interes 13:00-14:00 Globalne wyzwania obszarów miejskich: tworzenie miast równych szans 14:10-15:10 PIJALNIA, SALA PLENARNA Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego 25 lat po europejskiej Jesieni Ludów. Czy Europa Środkowa wykorzystała swoją szansę? 15: 30-17: 00

11 11 Wtorek, 2 września 2014 SESJA PLENARNA XXIV FORUM EKONOMICZNEGO 14:00-15:30 Pokryzysowy świat czas nowych liderów PIJALNIA, SALA PLENARNA Po li tycz ne, go spo dar cze i spo łecz ne kon se kwen cje świa to we go kry zy su po sta wi ły pod znakiem zapytania skuteczność ogólnie przyjętych teorii ekonomicznych czy insty tu cji fi nan so wych. Eu ro pa stoi przed ko niecz no ścią głę bo kiej re wi zji po dej ścia do polityki społecznej, relacji ze wschodzącymi potęgami gospodarczymi, konkurencyjności i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Przed tymi problemami stoją w równej mie rze li de rzy świa ta po li ty ki, biz ne su, na uki i kul tu ry. Tyl ko współ pra ca mię dzy ni mi mo że stać się pod sta wą do wy pra co wa nia roz wią zań, od któ rych za le ży przy - szłość Starego Kontynentu. Juliusz Braun Prezes Zarządu, TVP S. A., Polska Carlo D'Asaro Biondo VP, President SEEMEA Operations, Google, Włochy Andrzej Klesyk Prezes Zarządu, PZU SA, Polska Aleksander Kwaśniewski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach , Fundacja Amicus Europae, Polska Pedro Pereira da Silva COO Grupy Jeronimo Martins, Country Manager na Polskę, Jeronimo Martins Polska S. A., Polska Filip Thon Prezes Zarządu RWE Polska, Członek Zarządu RWE Retail, RWE Polska S.A., Polska Lech Wałęsa Prezydent RP w latach , Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Polska

12 12 16:00-17:00 Metropolie versus regiony: kształtowanie polityki rozwoju regionalnego PAWILON, SALA MUSZYNA Pomiędzy ośrodkami metropolitalnymi a regionami występują naturalne interakcje. Metropolie będąc miejscem produkcji dóbr, usług i informacji, a także ważnym punktem na re gio nal nej ma pie wpły wa ją na roz wój swo je go oto cze nia re gio nal ne go. Współpraca władz obu szczebli przynosi korzyści całemu regionowi. Jak z sukcesem wspól nie kształ to wać po li ty kę roz wo ju re gio nal ne go, z uwzględ nie niem za gad nień zwią za nych z Fun du sza mi Eu ro pej ski mi w ra mach Na ro do wej Stra te gii Spój no - ści i kwestiami dotyczącymi przyszłości Polityki Spójności, by mieszkańcom me tro po lii i ob sza rów je ota cza ją cych ży ło się co raz le piej? FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Marcin Święcicki Poseł, Sejm RP, Polska Jurij Bowa Burmistrz, Rada Miejska m. Trościaniec, Ukraina Reiner Kneifel-Haverkamp Szef Działu ds. Koordynacji Funduszy UE oraz Polityki Gospodarczej i Finansowej UE, Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii, Niemcy Elżbieta Koterba Wiceprezydent, Urząd Miasta Krakowa, Polska Jacek Protas Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Polska

13 13 17:10-18:25 Wojewódzka mapa potrzeb zdrowotnych jako narzędzie planowania restrukturyzacji rynkowej PAWILON, SALA MUSZYNA Wśród propozycji resortu zdrowia dotyczących decentralizacji NFZ pojawiły się także te związane z tworzeniem tzw. wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych. Skuteczność jej wdrożenia wymaga odpowiedzi na następujące pytania: Czy mapy potrzeb na poziomie regionalnym wymuszą w sposób realny restrukturyzację rynkową, nieuniknioną za rów no z po wo dów de mo gra ficz nych, jak i cy wi li za cyj nych? Czy ma my już przy kła dy te go ty pu dzia łań re struk tu ry za cyj nych po dej mo wa nych na po zio mie re - gio nu? Ja kie są pro ble my z ich wdra ża niem oraz ja ka jest ich efek tyw ność? Wojciech Kozak Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Sabina Bigos-Jaworowska Dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich, Zespół Opieki Zdrowotnej, Polska Barbara Bulanowska Dyrektor Naczelny, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Polska Roman Kolek Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska Jerzy Miller Wojewoda, Małopolski Urząd Wojewódzki, Polska Tomasz Wachnicki Dyrektor Działu Ochrona Zdrowia Europa Centralna, Air Liquide Healthcare (Air Liquide Polska Sp. z o. o.), Polska Partner: Air Liquide Healthcare (Air Liquide Polska Sp. z o.o.) FORUM REGIONÓW GOSPODARKA

14 14 18:40-19:50 Połączenia lotnicze i rozwój regionalnych portów lotniczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej PAWILON, SALA MUSZYNA W ostatnich dekadach zaobserwować można niesamowitą dynamikę rozwoju lotniczego ruchu pasażerskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Modernizowane i budowane są lotniska oraz cała infrastruktura okołolotniskowa. Zauważyć jednak mo żna, że zde cy do wa na więk szość no wych tras pro wa dzi na za chód, a po łą cze nia miedzy krajami naszego regionu są nadal bardzo słabo rozwinięte. Jaka jest szansa na rozwój połączeń lotniczych tej części Europy? Czym można zachęcić operatorów lotniczych do otwierania nowych tras. Jak racjonalnie planować rozwój regionalnej sieci portów? FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Sorana Pop Wiceprezes, Team Aviation Solution/Romanian CAA, Rumunia Bart Buyse General Manager Polska, Lufthansa, Polska Pablo Mendes De Leon Professor of Air and Space Law, Międzynarodowy Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu w Leiden, Holandia Władysław Ortyl Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polska Jan Pamuła Prezes Zarządu, Krakow Airport, Polska Catalin Popa Inspektor, Przedstawiciel Narodowy, ROMANIAN CAA / EUROCONTROL, Rumunia Mildred Troegeler Dyrektor ds. Technicznych i Regulacji, Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych, Belgia Janis Vanags Wiceprezydent, airbaltic, Łotwa Komentator: Karl Dandler Prezes Zarządu, Lotnisko Międzynarodowe Koszyce, Słowacja Partner: LUFTHANSA Team Aviation Solution/Romanian CAA

15 16:00-17:00 Polityka samorządowa bez partii politycznych science fiction czy realna potrzeba? 15 PAWILON, SALA WIERCHOMLA Wraz z kry zy sem za ufa nia spo łecz ne go wo bec par tii po wra ca py ta nie o sens funk cjo - nowania partii politycznych na poziomie samorządu gminy czy powiatu. Czy skuteczne zarządzanie na szczeblu samorządu wymaga zaplecza politycznego? Czy może też najlepiej zarządzany samorząd to taki, w którym jego włodarz i współpracujące z nim otoczenie nie reprezentują żadnej konkretnej partii? Paweł Lisicki Redaktor Naczelny, Tygodnik Do Rzeczy, Polska Kazimierz Barczyk Przewodniczący, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Polska Jarosław Gowin Poseł, Prezes Partii Polska Razem, Biuro Posła Jarosława Gowina, Polska Ryszard Kalisz Poseł, Sejm RP, Polska Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Polska Beata Szydło Poseł, Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, Sejm RP, Polska Partner: Tygodnik Do Rzeczy FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO

16 16 17:10-18:25 Kim są liderzy opinii w świecie cyfrowym? PAWILON, SALA WIERCHOMLA Rozwój nowych mediów i postęp techniczny pozwalają dotrzeć do odbiorców bez pośrednictwa dziennikarzy i analityków. Z drugiej strony nie dają szansy na ukrycie wad i słabości. Kto w tej sytuacji ma szansę zostać liderem z jednej strony jednostki wybitne a z drugiej osoby dysponujące ogromnym aparatem PR zdolnym odeprzeć każdy atak konkurencji. FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO Agata Kołodziej Dziennikarz Biznes. pl, Grupa Onet. pl, Polska Natalia Hatalska Bloger, Polska Jarosław Kuźniar Redaktor, Dziennikarz, TVN 24, Polska Michał Pol Redaktor Naczelny, Przegląd Sportowy, Polska Sylwester Wardęga videobloger, Polska Partner: Grupa Onet. pl

17 17 18:40-19:50 E-samorządy: cyfryzacja samorządów kiedy stanie się rzeczywistością? PAWILON, SALA WIERCHOMLA Administracja elektroniczna w UE działa coraz lepiej, ale obywatele oczekują więcej. We dług pla nów unij nych w 2015 ro ku po ło wa oby wa te li UE i 80% firm ma ko rzy stać z e -ad mi ni stra cji. Po szcze gól ne kra je mo gą wspie rać roz wój e -ad mi ni stra cji na ka - żdym poziomie z funduszy unijnych. Ważne jest jednak, aby rozwiązania informatyczne wpro wa dzo ne sa mo dziel nie przez sa mo rzą dy by ły kom pa ty bil ne z ty mi wpro wa dza ny mi na po zio mie cen tral nym. Sta łym pro ble mem w roz wo ju e -ad mi ni - stracji są także obawy o zachowanie prywatności obywateli. Gość specjalny: Roman Dmowski Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska Prezentacja wprowadzająca: Indrek Vimberg Główny Operator w ICT Demo Center, Enterprise Estonia, Estonia Tomasz Machała Prezes, Redaktor Naczelny, natemat.pl, Polska Aleksander Ajgistów Dyrektor Generalny, Rosyjska Agencja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego RARIO, Rosja Joonas Pekkanen Przewodniczący, The Open Ministry, Finlandia Lidia Terrones Dyrektor Urzędu Spraw Wewnętrznych, Departament Edukacji, Rząd Katalonii, Hiszpania Andrzej Tymecki Wiceprezes Zarządu, Exatel S. A., Polska FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO

18 18 16:00-17:00 Blok tematyczny: Reforma gospodarki odpadami komunalnymi Wykład: STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Spalarnie odpadów komunalnych. Jak budować, aby wybudować? FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO Gość specjalny: Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska Prezentacja: Ryszard Langer Prezes Zarządu, Krakowski Holding Komunalny S. A., Polska Warsztat: Rok po wprowadzeniu w Polsce reformy gospodarki odpadami gdzie jesteśmy? Od ro ku gmi ny są wła ści cie la mi od pa dów i od po wia da ją za ich za go spo da ro wa nie. Nowy system gospodarki odpadami przynosi pierwsze doświadczenia, jednak nie zawsze po zy tyw ne. Wy móg se gre ga cji od pa dów, czę sto wy ższe kosz ty wy wo zu, zmia - na firm obsługujących mieszkańców w wielu gminach stają się powodem konfliktów i społecznego niezadowolenia. Czy samorządy lokalne potrafią skutecznie egzekwować wymogi reformy, jak wyjaśniają nowe zasady i rozwiązują lokalne spory? Tadeusz Arkit Poseł, Sejm RP, Polska Marcin Krupa Wiceprezydent Miasta, Urząd Miasta Katowice, Polska Krzysztof Kwiatkowski Prezes, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Polska Udział w dyskusji: Józefa Famielec Kierownik Katerdy, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

19 19 17:10-18:25 OZE a rozwój lokalnych gospodarek STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Projekt polityki energetycznej do 2030 roku, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, przewiduje wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii fi nal nej do 15% w 2020 ro ku i 20% w 2030 ro ku. Roz wój ener ge ty ki od na wial nej pobudza lokalny wzrost gospodarczy oraz rozwój infrastruktury zaopatrzenia w energię. Modułowy charakter większości technologii odnawialnych źródeł energii pozwala na ich stopniowe rozszerzanie, co ułatwia ich finansowanie. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Polska Andrzej Czernecki Burmistrz, Urząd Miasta w Jaśle, Polska Łukasz Dobrowolski Współwłaściciel, Członek Zarządu, Rocher Energy, Polska Torsten Fritsche Starszy Menadżer ds. Energii, Niemiecka Agencja ds. Współpracy Międzynarodowej (GIZ), Niemcy Jan Grimbrandt Prezes Zarządu, Boson Energy SA, Luksemburg Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Polska Lutz Ribbe Członek, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Niemcy FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO

20 20 18:40-19:50 Turystyka w regionach w różnych odsłonach tradycja a innowacje STARY DOM ZDROJOWY, SALA PREZYDENCKA Rozwój ruchu turystycznego może stanowić istotny czynnik w aktywizacji ekonomicznej i społecznej regionów. Warunkiem jest dobre rozpoznanie własnych zasobów i możli wo ści włą cze nia się w in fra struk tu rę i współ pra cę w ra mach po szcze gól nych ro dza jów tu ry sty ki, w tym m.in. kon fe ren cyj nej, biz ne so wej, re li gij nej, re kre acyj nej i sportowej. FORUM REGIONÓW ŚRODOWISKO Prezentacja wprowadzająca: Zoltán Somogyi Dyrektor ds. Koordynacji i Programowania, Światowa Organizacja Turystyki UNWTO, Węgry Janusz Gromek Prezydent, Gmina Miasto Kołobrzeg, Polska Jean Besson Senator, Przewodniczący, Regionalny Komitet Turystyki Rodan-Alpy, Francja Ignacio Ruiz Profesor, Uniwersytet Complutense, Hiszpania Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Krzysztof Żuk Prezydent, Urząd Miasta Lublin, Polska

21 21 SESJA PLENARNA: 20:00-21:15 10 lat środkowoeuropejskich regionów w Unii Europejskiej wnioski i doświadczenia Prezentacja raportu: NOWY DOM ZDROJOWY, SALA MARMUROWA Polskie regiony po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej Leszek Jasiński Profesor, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Polska Sesja: 10 lat środkowoeuropejskich regionów w Unii Europejskiej wnioski i doświadczenia Akcesja Europy Środkowej do Unii Europejskiej była ogromnym wydarzeniem politycznym, go spo dar czym, jak rów nież spo łecz nym. Oby wa te le uzy ska li no we mo żli wo ści roz wo ju, a go spo dar ka no we im pul sy wzro stu. Jed nak efek ty przy stą pie nia Eu ro py Środkowej do UE są zróżnicowane pod względem skali, charakteru i obszaru. Czy środkowoeuropejskie regiony w ciągu ostatnich 10 lat w pełni wykorzystały możliwości jakie przyniosła akcesja i Fundusze Europejskie? Marek Sowa Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Mercedes Bresso Deputowana, Przewodnicząca Komitetu Regionów UE ( ), Parlament Europejski, Włochy Andrzej Ferber Prezes, PublicAid Sp. z o. o., Polska Ján Figel Wiceprzewodniczący, Zgromadzenie Narodowe, Słowacja Jean-Jack Queyranne Przewodniczący, Region Rodan-Alpy, Francja Adam Zdziebło Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Partner: PublicAid Sp. z o.o.

22 22 21:30 Gala rozdania nagród XXIV Forum Ekonomicznego PIJALNIA GŁÓWNA Rada Programowa Forum Ekonomicznego honoruje wybitne osoby, firmy oraz instytucje, przyznając nagrody za osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym w nastę pu ją cych ka te go riach: Czło wiek Ro ku, Fir ma Ro ku, No wa Kul tu ra No wej Eu ro py, Organizacja Pozarządowa Roku. Uroczystej Gali będzie towarzyszył koncert Sounds of Fre edom. Qu eens and Kings of Mu sic, w trak cie któ re go za brzmią utwo ry m.in. Joh - na Len no na, Qu een czy U2. Nie za brak nie też pol skich ak cen tów. Ma riaż mu zy ki, ob - ra zów i świa tła. Nie po wta rzal ny kon cert w wy ko na niu bra wu ro wej or kie stry bod batuta? Tomasza Szymusia. Partnerem Gali jest Urząd Miasta Krakowa. Współpatronat nad Ga lą ob ję ła Ma ło pol ska Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go S. A., Part ner XXIV Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju, Pa tron Se sji Ple nar nej Czas sy ner gii. Jak uwol nić go spo dar czy po ten cjał Eu ro py Środ ko wej? 22:30 Bankiet Regionów Województwo Łódzkie i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na koncert zespołu Trebunie Tutki RESTAURACJA HYDROPATIA

23 23 Środa, 3 września 2014 SESJA PLENARNA XXIV FORUM EKONOMICZNEGO 09: 00-10: 30 Europejska gospodarka scenariusze na przyszłość PIJALNIA, SALA PLENARNA Eko no mi ści są zgod ni co to te go, że kry tycz ną fa zę kry zy su ma my już za so bą, jed nak należy się zastanowić, skąd czerpać potencjał do wzrostu? Czy postindustrialna Europa może ponownie się zindustrializować, jak to zrobiła Ameryka? Czy można pokładać nadzieje w tzw. zielonych miejscach pracy? Czy sektor technologiczny może uczyć się in no wa cyj no ści jak ten ame ry kań ski? Wszyst kie te kwe stie są ła twy mi obiek ta mi obietnic politycznych, jednak wdrożenie ich w życie przez rządzących i przedsiębiorców przychodzi z dużym trudem. Czy cel wytyczony w strategii lizbońskiej, aby Unia Eu ro pej ska by ła naj bar dziej kon ku ren cyj ną i naj szyb ciej roz wi ja ją cą się go spo dar ką bazującą na wiedzy na świecie może zostać osiągnięty? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Lane Greene Dziennikarz, The Economist, Wielka Brytania Hendrik Bourgeois Wiceprezes ds. Europejskich, GE, Belgia Mateusz Morawiecki Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK S. A., Polska Janusz Piechociński Wicepremier, Minister, Ministerstwo Gospodarki, Polska Daniele Romiti Dyrektor Zarządzający, AgustaWestland, Włochy Péter Szijjártó Wiceminister, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, Węgry Partner: GE

24 24 10:40-11:55 Od wioski lokalnej do wioski globalnej zagraniczna ekspansja regionów PAWILON, SALA MUSZYNA W Raporcie Konkurencyjności Regionów 2013 r. przygotowanym przez Komisję Europej ską pol skie re gio ny za ję ły 19-tą po zy cję wśród 28 kra jów. Jak osią gnąć wy ższą lo - katę w tym rankingu? Czy zagraniczna ekspansja okaże się najlepszym rozwiązaniem? Jak skutecznie ją prowadzić i jakie korzyści można dzięki niej osiągnąć? FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Mercedes Bresso Deputowana, Przewodnicząca Komitetu Regionów UE ( ), Parlament Europejski, Włochy Martín Guillermo Ramirez Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Hiszpania Markku Markkula Pierwszy Vice Prezydent, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Miasto Espo, Finlandia Christoph Zoepel Były Minister Rządu Kraju Związkowego Nadrenii Północnej Wastfalii, b. Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Niemcy

25 12:05-13:05 Czy bu dże ty JST są w sta nie udźwi gnąć unij ne in we sty cje w la tach ? 25 PAWILON, SALA MUSZYNA Rok 2014 mo że oka zać się dla wie lu bu dże tów jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go prze ło mo wy. Po pierw sze, jest to rok wy bor czy. Po dru gie, uchwa la ny bu dżet bę dzie musiał po raz pierwszy w związku z nowelizacja ustawy o finansach publicznych spełniać nowe kryteria dopuszczalnego zadłużenia. Jak konstruować budżety, aby wystarczyło środków na unijne inwestycje, które gwarantują dalszy rozwój regionów? Gość specjalny: Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Polska Ryszard Petru Prezes Rady, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Polska Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa, Polska Marcin Murawski Dyrektor Sektora Publicznego, Citi Handlowy, Polska Sandra Švaljek Wiceprezydent, Miasto Zagrzeb, Chorwacja Udział w dyskusji: Peter Szegvari Główny Doradca Burmistrza, Urząd Miasta Budapeszt, Węgry Partner: Citi Handlowy FORUM REGIONÓW GOSPODARKA

26 26 13:15-14:15 Przyszłość sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce PAWILON, SALA MUSZYNA Dyskusja w trakcie debaty toczyć się będzie o przyszłości i kierunkach rozwoju sektora m. in. o kontynuacji rozwoju i modernizacji infrastruktury oraz konieczności sprostania rosnącym wymaganiom klientów, rozszerzaniu skali działania przedsiębiorstw wod- -kan oraz konsolidacji branży, wprowadzeniu centralnego regulatora, lobbingu na rzecz zmiany regulacji, poprawy efektywności przedsiębiorstw sektora wod-kan, restrukturyzacji wewnętrznej i zarządzaniu majątkiem trwałym oraz problemach sektora. FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Piotr Piela Partner Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego, EY, Polska Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP, Polska Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Polska Dorota Jakuta Wiceprezes Zarządu ZWRP, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Krystian Szczepański Zastępca Prezesa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska

27 14:25-15:25 Komplementarność inwestycji terytorialnych 27 PAWILON, SALA MUSZYNA W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), instrumentu, który pojawił się w nowej perspektywie finansowej, aglomeracje miejskie wraz z sąsiadującymi gminami oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje terytorialne do zrealizowania. To zupełnie nowy sposób współpracy samorządów, który JST będą mogły kontynuować również po 2020 roku, gdy Fundusze Europejskie nie bę dą do stęp ne już w ta kiej wy so ko ści. Czy uda się osią gnąć kom ple men tar ność inwestycji realizowanych w programie krajowym i programach regionalnych? Jacek Protas Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska Roman Ciepiela Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Władysław Piskorz Szef Wydziału ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Belgia Wojciech Szczurek Prezydent, Urząd Miasta Gdynia, Polska FORUM REGIONÓW GOSPODARKA

28 28 15:40-16:40 Blok tematyczny: Finanse publiczne Wykład: Efekty kontroli JST w latach nieprawidłowości i dobre praktyki PAWILON, SALA MUSZYNA Gość spe cjal ny: Krzysztof Kwiatkowski Prezes, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Polska Warsztat: Wymóg realności Wieloletniej Prognozy Finansowej JST w ocenie RIO FORUM REGIONÓW GOSPODARKA Zgod nie z art. 226 ust. 1 usta wy o fi nan sach pu blicz nych wie lo let nie pro gno zy fi nan - so we JST po win ny być re ali stycz ne. Jed nak o re al no ści pla no wa nia w dłu ższym okre - sie trudno mówić z uwagi na ilość czynników mających wpływ na dochody i wydatki JST. Ustawa nie precyzuje również wprost, w jaki sposób realność wieloletniej prognozy fi nan so wej po win na zo stać osią gnię ta. Je dy ny mi wska zów ka mi po zwa la ją cy mi ustalić kryteria realności są regulacje ustawy o finansach publicznych dotyczące przedmiotu badania i zaopiniowania treści wieloletniej prognozy finansowej przez RIO. Mo de ra tor: Janusz Kot Prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, Polska Lesław Fijał Skarbnik Miasta, Urząd Miasta Krakowa, Polska Stanisław Lipiński Skarb nik, Urząd Mia sta Szcze cin, Pol ska

29 29 16:50-18:30 Blok tematyczny: Niewykorzystany kapitał współpracy Panel dyskusyjny: PAWILON, SALA MUSZYNA Niewykorzystany kapitał współpracy nauka, biznes, NGO, samorząd W myśl kon sty tu cyj nej za sa dy po moc ni czo ści sa mo rzą dy po win ny szu kać po mo cy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców zarówno wśród organizacji pozarządowych jak i w sektorze nauki i biznesu. Maksymalne wykorzystanie możliwości współpracy wymaga stałej wymiany doświadczeń i finansowania z wykorzystaniem m.in. Funduszy Europejskich a także poszukiwania najefektywniejszych rozwiązań. Jacek Krupa Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Cristian Adomnitei Marszałek, Były Minister Edukacji, Badań i Nauki, Rada Wojewódzka Jassy, Rumunia Rafał Działowski Prezes Zarządu, Tarnowski Klaster Przemysłowy S. A., Polska Mieczysław Majewski Prezes Zarządu, PZL Świdnik S. A., Polska Swetłana Muraszowa Zast. Dyrektora, Instytut Międzynarodowego Biznesu i Prawa, Uniwersytet Naukowo Badawczy Informacyjnej Technologii Mechaniki i Optyki, Rosja Elżbieta Polak Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polska Оlena Snigova Starszy Pracownik Naukowy, Docent, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska, Polska Prezentacja: Klastry: jak to się robi? Iwona Gaweł Koordynator Polish Wood Cluster, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., Polska FORUM REGIONÓW GOSPODARKA

30 30 10:40-11:55 Walka z gotówką nowe funkcje starych kart PAWILON, SALA WIERCHOMLA Karty przestały służyć jedynie do wypłacania gotówki z bankomatów, coraz częściej regulujemy nimi wszystkie zobowiązania. Nowe technologie mogą być korzystne dla wszystkich stron. Wydawcy kart zyskują dostęp do nowych grup potencjalnych klientów, partnerzy mogą oferować swoje usługi w połączeniu z innymi, budując tym samym trwa łe re la cje ze swo imi klien ta mi, a klien ci otrzy mu ją je den in stru ment do realizacji codziennych potrzeb. Uczestnicy panelu przedstawią nowe różnorodne możliwości korzystania z kart płatniczych jako kart rabatowych, prepaidowych oraz lojalnościowych. FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO Anna Radwan Prezes Zarządu, Fundacja Schumana, Polska Bartosz Ciołkowski Dyrektor Generalny Polskiego Oddziału MasterCard Europe, MasterCard, Polska Anna Czerwińska Dyrektor Finansowy; Prezes Zarządu Fundacji Festiwal Biegów, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Polska Bogusław Czerwiński Prezes Zarządu, Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Polska Dariusz Nalepa Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej, mbank S. A., Polska Partner: MasterCard

31 31 12:05-13:05 Blok tematyczny: Samorządowa karta dużej rodziny Wykład: Ogólnopolska i samorządowa karta dużej rodziny PAWILON, SALA WIERCHOMLA Gość specjalny: Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska Prezentacja raportu: Karty Dużych Rodzin w polskich samorządach Joanna Krupska Prezes, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Polska Dyskusja: Samorządowa karta dużej rodziny Karta Dużych Rodzin obowiązuje obecnie w ponad 150 gminach. Obok inicjatyw gmin są już także karty powiatowe i pierwsza karta wojewódzka. Samorządy łączą siły, wzajemnie zachęcają się do działań i koordynują je. Wzmacniając w ten sposób możliwości udzie la ne go ro dzi nom wspar cia. Jak sty mu lo wać współ pra cę sa mo rzą dów, aby budować spójny system wsparcia rodzin wielodzietnych? Joanna Krupska Prezes, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Polska Grzegorz Benedykciński Burmistrz, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, Polska Monika Lipińska Zastępca Prezydenta ds. Społecznych, Urząd Miasta Lublin, Polska Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Polska FORUM REGIONÓW SPOŁECZEŃSTWO

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014 VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014 Godzina 14:00-15:30 16:00 17:00 Metropolie versus regiony: kształtowanie polityki rozwoju regionalnego 2 września 2014 Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020 na

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Geneza i główne założenia projektu. Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Geneza i główne założenia projektu. Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Geneza i główne założenia projektu Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Krótko o projekcie Projekt realizowany jest przez Instytut Studiów Energetycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo