Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Strona1 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów grupowych zajęć szkoleniowych Lublin, 2 kwietnia 2014 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia 3-ech modułów grupowych zajęć szkoleniowych w ramach projektu Mikroprzedsiębiorstwo-makromożliwości ) Kod CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kod CPV: Usługi opracowywania programów szkoleniowych Podstawa prawna: zasada konkurencyjności w ramach POKL Spis treści I. Zamawiający... 1 II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagania obowiązujące dla wszystkich Części zamówienia: Wymagania obowiązujące dla poszczególnych Części zamówienia:... 3 III. Wymagania w stosunku do oferentów... 5 IV. Oferty częściowe... 7 V. Płatności... 7 VI. Termin wykonania zamówienia... 7 VII. Opis sposobu przygotowania oferty... 7 VIII. Miejsce oraz termin składania ofert... 8 IX. Ocena ofert... 8 X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty... 9 XI. Dodatkowe informacje... 9 XII. Załączniki... 9 I. ZAMAWIAJĄCY ul. Sierpińskiego 24/5, Lublin Biuro projektu: ul. Narutowicza 57/4, Lublin KRS Tel./fax (81) , ,

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia w ramach każdej Części jest wykonanie usługi w postaci osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych z danego zakresu tematycznego w ramach projektu Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości. Projekt Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ I: Moduł: Marketing w ramach szkolenia Marketing i zarządzanie personelem CZĘŚĆ II: Moduł: Zarządzanie personelem w ramach szkolenia Marketing i zarządzanie personelem CZĘŚĆ III: Moduł: Obsługa programu Symfonia Kadry i Płace w ramach szkolenia Kadry i płace z Symfonią 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Wymagania obowiązujące dla wszystkich Części zamówienia: W ramach każdej Części zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć szkoleniowych z danego zakresu tematycznego (w zależności od wybranej/wybranych Części). A) Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało: Przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, tj. szczegółowego programu (konspektu) zajęć oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników/czek (1 kpl. w wersji elektronicznej) na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zajęć. Przygotowując konspekt i prowadząc zajęcia Wykonawca będzie uwzględniał wyniki testów wstępnych z zakresu szkolenia przeprowadzonych w trakcie rekrutacji i znając braki uczestników/czek, lepiej dostosuje zajęcia do ich potrzeb. Prowadzenie dokumentacji zajęć szkoleniowych w postaci dziennika zajęć, w tym sprawdzanie obecności uczestników/czek oraz systematyczne uzupełnianie dziennika. Przestrzeganie harmonogramu szkolenia przygotowanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem czasu trwania przerw kawowych i obiadów oraz punktualnego rozpoczynania i zakończenia zajęć w każdym dniu. Przygotowanie pytań teoretycznych i/lub zadań praktycznych na egzamin oraz udział w egzaminie w ostatnim dniu zajęć. B) Zajęcia będą prowadzone w grupie 5-10 osobowej w Lublinie. C) Uczestnikami/czkami szkoleń będą właściciele oraz pracownicy mikroprzedsiębiorstw. D) Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy: obiadów, przerw kawowych, zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania, laptopa/komputera na potrzeby prowadzenia zajęć ani innych dodatkowych usług podczas realizacji zajęć. Strona2 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów

3 2.2 Wymagania obowiązujące dla poszczególnych Części zamówienia: CZĘŚĆ I: Moduł: Marketing w ramach szkolenia Marketing i zarządzanie personelem Zamówienie obejmuje osobiste przygotowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć szkoleniowych z zakresu marketingu w wymiarze 70 godzin dydaktycznych. A) Zajęcia zostaną zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie ramowego programu obejmującego następujące moduły: Wprowadzenie do marketingu (marketing mix, techniki wspomagające proces, rodzaje marketingu) Elementy strategii marketingowej (projektowanie przewagi rynkowej dla firmy, analiza konkurencji i zachowań klientów, tworzenie wartości dla klienta, polityka cenowa, segmentacja) Marka i reklama (strategia i budowanie marki, komunikacja marki, wdrażanie i zarządzanie marką branding, kapitał i wartość marki oraz jej ochrona, polski rynek mediów, planowanie komunikacji w mediach) Social media (media społecznościowe, ich możliwości i skuteczność działań, liderzy opinii w procesie budowania wizerunku, employer branding) E-marketing (rynek internetowy przegląd i kluczowe liczby, definiowanie strategii w Internecie cele, zasoby, kapitał i efekty, tworzenie funkcjonalnych serwisów www, zarządzanie treścią w projektach internetowych, skuteczny e mailing, Web Analytics/Google Analytics, magia statystyk, pułapki Internetu) Controlling marketingowy (ocena pozycji rynkowej firmy, udział w rynku a rentowność, programy lojalnościowe, budżetowanie w marketingu kryteria sukcesu) Wszystkie ww. moduły mają charakter praktyczno-teoretyczny. W czasie ich trwania (łącznie 70 godz. dydakt.), grupa będzie mieć zajęcia w sali wykładowej. B) Zajęcia będą prowadzone w grupie 5-10 osobowej w Lublinie. C) Zajęcia będą odbywać się w dni robocze popołudniami (w przedziale godz. 16:20-19:50) i w weekendy (w przedziale godz. 09:00-14:15 lub 09:00-16:00) w terminach: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 24, 25, 29 maja, 3, 5, 7, 8, 10 czerwca 2014r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i terminów. Harmonogram może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego, a w przypadku takiej zmiany - nowy termin będzie ustalany wspólnie z Wykonawcą. W trakcie realizacji zajęć, harmonogram może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego lub z przyczyn losowych dotyczących uczestników/czek/wykładowcy (nieznanych w momencie rozpoczęcia zajęć). CZĘŚĆ II: Moduł: Zarządzanie personelem w ramach szkolenia Marketing i zarządzanie personelem Zamówienie obejmuje osobiste przygotowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć szkoleniowych z zakresu zarządzania personelem w wymiarze 70 godzin dydaktycznych. A) Zajęcia zostaną zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie ramowego programu obejmującego następujące moduły: Strona3 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów

4 Wprowadzenie do procesu zarządzania personelem (główne założenia oraz zasady ZZL, cykl zarządzania personelem, zarządzanie a kierowanie, koordynowanie i monitorowanie, zarządzanie zespołem pracowników w małej firmie) Skuteczny menedżer (cechy wpływające na jakość zarządzania, potrzeba zarządzania wiedzą w organizacji, umiejętności przywódcze, style kierowania szczegółowa charakterystyka i ćwiczenia, umiejętna komunikacja interpersonalna, etyka menedżerska) Komunikacja w procesie zarządzania (środki i systemy komunikacji w organizacji; komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, werbalna i niewerbalna, sposoby komunikowania się a style kierowania i typy pracowników, komunikacja w sytuacji kryzysowej, trudne rozmowy z pracownikami, wywieranie wpływu, formułowanie komunikatów perswazyjnych) Zarządzanie konfliktem (przyczyny powstawania konfliktów w organizacji, sposoby eliminowania, metody rozwiązywania konfliktów, elementy negocjacji, mediacji, facylitacji, sytuacje szczególnie trudne, np. dyskryminacja, mobbing, stalking, molestowanie) Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników (planowanie zatrudnienia jako podstawa do rozpoczęcia procesu rekrutacji, przygotowanie i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, metody selekcji i rodzaje wywiadu selekcyjnego, kwestionariusze psychometryczne, okres adaptacyjny nowego pracownika, outplacement jako efektywna forma restrukturyzacji, Assessment/Development Centre ćwiczenia praktyczne) Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników (systemy ocen okresowych - wdrażanie danego systemu, opór przed ocenianiem, rozmowy oceniająco-motywujące, podstawy systemu wynagrodzeń, system motywacji i zaangażowania, system awansów i ścieżek karier, programy Talent Management, badanie efektywności polityki personalnej, budowanie zespołu kadry rezerwowej) Zarządzanie szkoleniami (rozwój pracowników a proces zarządzania, analiza dotychczasowej polityki szkoleniowej, badanie potrzeb szkoleniowych metodologia, planowanie szkoleń, metody badania efektywności szkoleń) Prawo pracy w zarządzaniu personelem (akty prawne istotne w pracy menedżera) Główne trendy w zarządzaniu kadrami (ewolucja form pracy i zmiany na rynku pracy, telepraca, compressed work weeks itp., kapitał intelektualny organizacji, znaczenie dojrzałych pracowników, zastosowanie pracy międzypokoleniowej (w tym pracownicy 50+, zjawisko mentoringu), kształtowanie liderów i inwestowanie w talenty, inwestowanie w rozwój kadry menedżerskiej, coaching, zatrzymanie pracowników w organizacji) Wszystkie ww. moduły mają charakter praktyczno-teoretyczny. W czasie ich trwania (łącznie 70 godz. dydakt.), grupa będzie mieć zajęcia w sali wykładowej. B) Zajęcia będą prowadzone w grupie 5-10 osobowej w Lublinie. C) Zajęcia będą odbywać się w dni robocze popołudniami (w przedziale godz. 16:20-19:50) i w weekendy (w przedziale godz. 09:00-14:15 lub 09:00-16:00) w terminach: 12, 17, 24, 26, 28, 29 czerwca, 3, 8, 10, 12, 13, 17, 19 lipca 2014r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i terminów. Harmonogram może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego, a w przypadku takiej zmiany - nowy termin będzie ustalany wspólnie z Wykonawcą. W trakcie realizacji zajęć, harmonogram może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego lub z przyczyn losowych dotyczących uczestników/czek/wykładowcy (nieznanych w momencie rozpoczęcia zajęć). Strona4 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów

5 CZĘŚĆ III: Moduł: Obsługa programu Symfonia Kadry i Płace w ramach szkolenia Kadry i płace z Symfonią Zamówienie obejmuje osobiste przygotowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć szkoleniowych z zakresu obsługi programu Symfonia Kadry i Płace w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. A) Zajęcia zostaną zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie ramowego programu obejmującego następujące moduły: Wprowadzenie i obsługa programu Symfonia Kadry i Płace (rozpoczęcie pracy w programie charakterystyka okien w programie, wstępne ustawienia programu; założenie nowej firmy uzupełnienie danych; dodawanie okresów płacowych; zatrudnienie nowego pracownika (przyjęcie do pracy, umowa, szkolenie BHP, uaktualnienie bilansów okresowych); zdarzenia występujące w trakcie umowy nanoszenie w kalendarzu poszczególnych elementów; naliczanie listy płac; zamykanie poszczególnych okresów płacowych; struktura zatrudnienia grupy; przyporządkowanie pracowników do wzorca; definiowanie elementów kadrowo płacowych; rejestracja i rozliczenie potrąceń z wynagrodzenia; obliczanie wynagrodzeń ( modyfikowanie zestawu płacowego); ewidencja czasu pracy; rejestracja zdarzeń; praca z bilansami okresowymi; rozliczanie urlopów i zasiłków z wykorzystaniem bilansów okresowych; rozliczanie wynagrodzeń karty wynagrodzeń, listy płac; księgowanie wynagrodzeń; przelewy; raporty i zestawienia; moduł RCP; deklaracje ZUS i PIT; świadectwo pracy; współpraca programu z programem Płatnik i programami księgowymi (Symfonia Finanse i Księgowość); archiwizacja danych). Wszystkie ww. moduły mają charakter praktyczno-teoretyczny, obejmują praktyczną obsługę programu Symfonia Kadry i Płace. W czasie ich trwania (łącznie 40 godz. dydakt.), grupa będzie mieć zajęcia w sali komputerowej. B) Zajęcia będą prowadzone w grupie 5-10 osobowej w Lublinie. C) Zajęcia będą odbywać się w dni robocze popołudniami (w przedziale godz. 16:20-19:50) i w weekendy (w przedziale godz. 09:00-14:15 lub 09:00-16:00) w terminach: 24, 26 czerwca, 1, 3, 8, 10, 12, 15, 17 lipca 2014r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i terminów. Harmonogram może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego, a w przypadku takiej zmiany - nowy termin będzie ustalany wspólnie z Wykonawcą. W trakcie realizacji zajęć, harmonogram może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego lub z przyczyn losowych dotyczących uczestników/czek/wykładowcy (nieznanych w momencie rozpoczęcia zajęć). III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW A) Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe. B) Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu min. 150 godzin dydaktycznych grupowych zajęć szkoleniowych z danego zakresu tematycznego: - z zakresu marketingu w przypadku Części I, - z zakresu zarządzania personelem w przypadku Części II, - z zakresu obsługi programu Symfonia Kadry i Płace w przypadku Części III. Strona5 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów

6 C) Wykonawca musi posiadać minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zajęć szkoleniowych, warsztatowych, usług edukacyjnych i/lub innych form przekazywania wiedzy z danego zakresu tematycznego (wg wyszczególnienia w III pkt B). D) Wykonawca wykluczy możliwość wystąpienia podwójnego finansowania przedmiotu umowy. E) Wykonawca zatrudniony na podstawie stosunku pracy w instytucji zaangażowanej w realizację PO KL, tj. w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej, może ubiegać się o prowadzenie zajęć wyłącznie w sytuacji, w której nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. F) W każdym miesiącu realizacji zajęć łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. G) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniom, o których mowa w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ad. A) Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego w pkt. III. A), Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru z formularza ofertowego. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań. Ad. B) Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego w pkt. III. B) Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru z formularza ofertowego. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, wykaz przeprowadzonych min. 150 godzin dydaktycznych grupowych zajęć szkoleniowych z danego zakresu tematycznego (w zależności od wybranej Części), wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Ad. C) Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego w pkt. III. C) Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru z formularza ofertowego. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, CV, z którego musi bezwzględnie wynikać, iż wykonawca posiada min. dwuletnie doświadczenie zawodowe, zgodnie z pkt. III C. Strona6 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów

7 Ad. D), E), F), G) Dla potwierdzenia spełnienia Wymagania wskazanego w pkt. III. D), E), F), G) Wykonawca złoży oświadczenia wg wzoru z formularza ofertowego. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Jednak ze względu na nachodzące się terminy realizacji niektórych szkoleń niemożliwe jest złożenie oferty jednocześnie na Część II i III. V. PŁATNOŚCI Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po realizacji usługi zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. 60 dni (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu). W ramach niniejszego zapytania Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionego rachunku lub faktury (w zależności od statusu Wykonawcy). Do rachunku/faktury dołączone będą: protokół odbioru umowy oraz miesięczna ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach projektów NSRO. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL (MIR) wszystkie szkolenia realizowane w ramach PO KL powinny być zwolnione z podatku VAT, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Zamawiający informuje, iż szkolenie przewidziane jako przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest finansowane w 100% ze środków publicznych, co powoduje iż powinno być zwolnione z podatku VAT. W sytuacji gdy Wykonawca posiada interpretację organu podatkowego wydaną w jego indywidualnej sprawie, wskazującą na brak zwolnienia z podatku VAT w przedmiotowej kwestii, interpretacja taka powinna zostać przedstawiona Zamawiającemu i zostanie przez niego rozpatrzona. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku poszczególnych Części: CZĘŚĆ I: do r. CZĘŚĆ II: do r. CZĘŚĆ III: do r. Szczegółowe harmonogramy zajęć zostaną przedstawione przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną Strona7 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów

8 trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą. Oferent powinien stworzyć ofertę na Formularzu załączonym do niniejszego zapytania. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: faxu na numer ; przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:, ul. Narutowicza 57/4, Lublin do dnia 18 kwietnia 2014 roku do godz. 16:00 (liczy się data wpływu). Oferty przesłane em muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i zeskanowany Formularz ofertowy. 2. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. IX. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: A) Kryteria podstawowe: 1. Cena, tj. oczekiwane wynagrodzenie brutto ogółem (całkowity koszt uwzględniający również koszty pracodawcy jeśli dotyczy) 50 % 2. Doświadczenie, tj. liczba przeprowadzonych godzin grupowych zajęć szkoleniowych z danego zakresu tematycznego (w zależności od wybranej/ych Części), ogółem w latach 2011, 2012, %. B) Kryteria dodatkowe: Za spełnienie kryterium Wykonawca otrzyma określoną liczbę dodatkowych punktów: 1. Uprawnienia pedagogiczne/metodyczne/trenerskie 5 pkt. Sposób oceny ofert: Ad. A) 1. Oferta z najniższą ceną uzyska 50 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru. A n= (a min/a n) 50 pkt. a min - cena minimalna wśród złożonych ofert a n - cena zaproponowana przez oferenta n Ad. A) 2. Oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin uzyska 50 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru. Strona8 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów

9 A n= (a n/a max) 50 pkt. a n - liczba godzin przeprowadzonych przez oferenta n a max - największa liczba godzin wśród złożonych ofert Ad. B) 1. Punkty dodatkowe otrzyma każdy Wykonawca, który spełni kryterium dodatkowe. Ogółem można uzyskać maksymalnie 105 punktów. X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia: A) Dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w pkt. III (Wymagania w stosunku do Oferenta) lit. A) niniejszego zapytania - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. B) Wykazu przeprowadzonych min. 150 godzin dydaktycznych grupowych zajęć szkoleniowych z danego zakresu tematycznego oraz wykazu przeprowadzonych godzin zajęć szkoleniowych z danego zakresu tematycznego ogółem w latach 2011, 2012, 2013, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. C) CV na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (z CV musi bezwzględnie wynikać, iż wykonawca posiadania min. dwuletnie doświadczenie zawodowe, zgodnie z pkt. III, lit. C). D) Kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień pedagogicznych/ metodycznych/trenerskich (jeśli dotyczy). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez Wykonawcę oświadczeń poprzez żądanie przedstawienia odpowiednich dokumentów i kontakt z odpowiednimi instytucjami. 4. Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przekroczy założenia budżetu realizacji projektu, Zamawiający podejmie negocjacje celem jej obniżenia. Jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę i wyłonić Wykonawcę, który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów w postępowaniu. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego, jeśli nie dojdzie do realizacji szkolenia w danym mieście, tj. w Lublinie. XI. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Jesionek pod numerem telefonu oraz adresem XII. ZAŁĄCZNIKI Wzór formularza ofertowego. Strona9 Zapytanie ofertowe: Osobiste przygotowanie i przeprowadzenie 3-ech modułów

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 Warszawa, 17 czerwca 2014r. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 (realizowane w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy Bielsko-Biała, 12.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia 21.10.2014. OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo