Zaproszenie do składania ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 1/PPP/NS/Lublin/2014 Lublin, dnia r. Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego (Zad. 1, poz. 1,2) realizowanego w ramach projektu Nowa Szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dn. 14 sierpnia 2012r. 1. Zamawiający: WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13, Warszawa 2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego dla 30 osób: - indywidualnego 30 x 4 h (łącznie 120 h), - grupowego 2 grupy po 15 osób x 3 h (łącznie 6 h) Uczestników projektu Nowa Szansa. Zamawiający zobowiązuje się do wyłonienia dwóch Wykonawców. Każdy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia poradnictwa indywidualnego dla 15 os. x 4 h (60 h) oraz grupowego 1 grupa x 3 h (3h) sporządzenia raportów psychologiczno doradczych dla Uczestników projektu (po 15 szt. raportów) i opracowania Indywidualnych Ścieżek Kariery dla każdego Uczestnika (po 15 szt. IŚK). W ramach wykonywania usługi oceniane będą: 1. Analiza potrzeb klienta, mocnych i słabych stron, analiza sytuacji Uczestników projektu, konsekwencje bezrobocia 2. Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych Uczestników 3. Opracowanie programowej reintegracji zawodowej 4. Opracowanie i podpisanie IŚK zawierających cele, plany terminy i zdolności Uczestników 5. Indywidualna ocena zawodowa i konsultacje po zakończeniu wsparcia.

2 3. Określenie i opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest osobiste przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego dla Uczestników projektu Nowa Szansa indywidualnego (120h) i grupowego (6h) łącznie 126 godzin szkoleniowych (45 min) w pomieszczeniach zapewnionych przez Zamawiającego. b) Zamawiający zobowiązuje się do wyłonienia dwóch Wykonawców. Każdy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia poradnictwa indywidualnego dla 15 osób x 4h (60 h) i grupowego dla 1 grupy x 3h (3h), sporządzenia raportów psychologiczno doradczych dla Uczestników projektu (15 szt. raportów) oraz opracowania Indywidualnych Ścieżek Kariery dla każdego Uczestnika (po 15 szt. IŚK). c) Usługi poradnictwa będą odbywać się w godzinach miedzy 8.00 a 19.00, w ustalonych z wybranym Wykonawcą dniach tygodnia w miesiącu kwietniu 2014 r. 4. Kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: ; ; Termin wykonania zamówienia: a) Usługa z zakresu poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego dla Uczestników projektu Nowa Szansa planowana jest do realizacji w kwietniu 2014 r. b) Szczegółowy harmonogram realizacji poradnictwa zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i po uzgodnieniu z wybranymi Wykonawcami. c) Zamawiający zastrzega sobie, iż wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani o planowanych terminach rozpoczęcia usługi poradnictwa 7 dni wcześniej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmiany terminów realizacji usługi poradnictwa. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria: a. Osoby, które są zatrudnione w państwowej jednostce budżetowej, jednostce samorządu terytorialnego, w Instytucji zaangażowanej w realizację zadań w projekcie/projektach współfinansowanym/ch przez Unię Europejską w Ramami Odniesienia , mogą wziąć udział w postępowaniu pod warunkiem gdy zobowiąŝą się pod rygorem odpowiedzialności karnej do realizowania w/w usługi wyłącznie w sytuacji i w taki sposób by czas jej wykonania był zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia roku, tj. z wyłączeniem sytuacji w której mógłby zachodzić konflikt interesów lub podwójne finansowanie. Zobowiązanie takie Wykonawca podpisuje po rozstrzygnięciu postępowania. b. Posiadają wykształcenie wyższe w zakresie: psychologii, psychoterapii c. Posiadają doświadczenie zawodowe w wyżej wymienionych zakresach (min. 1 umowa o pracę lub cywilno-prawna w zakresie poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego). d. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. e. Posiada certyfikaty i licencje potwierdzające kompetencje zawodowe. f. Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo przez co rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta

3 czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W postępowaniu nie mogą brać udział Wykonawcy, którzy są zatrudnieni w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, regionalnym Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej. 7. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące kryterium/kryteria: 1) Cena za 1 godzinę brutto w zł - 70 % (70 pkt). 2) Preferowane kryteria dodatkowe: a) Doświadczenie 20% (20 pkt) długość wykonywania b) Certyfikaty i licencje potwierdzające kompetencje zawodowe 10% (10 pkt) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru: C minimalna Cena = x 70 C oferty badanej Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 3) W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie (lata pracy/ilość godzin wykonanych usług) w realizacji podobnych zadań w przedziale od 1 do 20 pkt. w oparciu o dane zawarte w dołączonym do Formularza oferty CV. 4) Certyfikaty i licencje potwierdzające kompetencje zawodowe, tj. dodatkowe kwalifikacje w zakresie przeprowadzania indywidualnych usług doradczych, także studia podyplomowe. Zamawiający będzie przyznawał punkty za posiadane dodatkowe uprawnienia i licencje w przedziale od 1 do 10 w oparciu o dane zawarte w dołączonym do Formularza oferty CV. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

4 8. Opis sposobu przygotowania ofert: W odpowiedzi na zamówienie: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę składa się w języku polskim, w formie pisemnej wypełniając Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 3) Do oferty należy dołączyć: CV na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć, kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz ewentualnie rekomendacje i referencje. 4) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 5) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać swoją ofertę. Wycofanie powinno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 6) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 7) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 8) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych możliwe jest złożenie oferty na realizację części zamówienia. 9. Forma, miejsce i termin składania ofert: Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście), powinna być ona opisana w następujący sposób: Oferta w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert dotycząca przeprowadzenia usługi Poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego (indywidualne i grupowe) w ramach projektu Nowa Szansa, znak sprawy: : 1/PPP/NS/Lublin/2014. Na kopercie należy dopisać: Nie otwierać przed dniem 4 kwietnia do godz Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu Nowa Szansa, ul. Słowicza 3, Lublin Termin złożenia oferty: r. 10. UniewaŜnienie postępowania: Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty są wadliwe i usunięcie tych wad nie jest możliwe. Osoba do kontaktów Marzena Rząsowska Tel.: w. 10,11

5 Wykaz załączników: 1) Formularz oferty 2) Wzór CV 3) Oświadczenie o braku powiązań 4) Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo