Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson"

Transkrypt

1 Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANYCH W TERMINIE LUTY 2012 / MARZEC 2013 W RAMACH PROJEKTU,, ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zespół Szkół Sportowych Al. Niepodległości Tychy tel / fax szkolny koordynator Bożena Kuś tel

2 INFORMACJE O SZKOLE Nazwa szkoły Zespół Szkół Sportowych Adres Tychy, Al. Niepodlegości190 Telefon Adres Imię i nazwisko dyrektora szkoły mgr Jacek Baran Imię i nazwisko szkolnego koordynatora projektu Szkoła Promująca Zdrowie mgr Bożena Kuś nauczyciel matematyki Skład szkolnego zespołu koordynującego projekt Szkoła Promująca Zdrowie: mgr Justyna Andrzejewska nauczyciel w-f mgr Alina Bielska nauczyciel historii i wdż mgr Agnieszka Czarnecka - Majkut nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr Magdalena Czyrska - pedagog mgr Przemysław Dziedzic nauczyciel w-f mgr Alina Folkert - bibliotekarz 2

3 mgr Lidia Franczak - bibliotekarz mgr Ewa Gawronowska Brania - pedagog mgr Joanna Jakubowska - Mróz nauczyciel biologii Elżbieta Kaczyńska - pielęgniarka mgr Grażyna Kowalczyk Pałuska nauczyciel muzyki i gimnastyki korekcyjnej mgr Iwona Kusińska nauczyciel przyrody, opiekun samorządu mgr Monika Kuta nauczyciel j. polskiego mgr Rafał Majcherczyk nauczyciel w-f mgr Wioleta Matula nauczyciel techniki i informatyki mgr Sabina Mirowska nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr Aleksandra Palka - pedagog mgr Elżbieta Pasternak pracownik świetlicy mgr Bernadeta Śliwińska nauczyciel j. polskiego, religii, opiekun samorządu uczniowskiego mgr Jerzy Sojka nauczyciel plastyki mgr Marcin Strzępek nauczyciel fizyki i matematyki mgr Małgorzata Urbanowicz nauczyciel chemii mgr Anna Wajdner-Mazgaj nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa i obronności, opiekun samorządu 3

4 Ilość uczniów w szkole podstawowej 438 Ilość uczniów w gimnazjum ilość wszystkich uczniów ilość oddziałów w szkole podstawowej 20 ilość oddziałów w gimnazjum - 11 ilość wszystkich oddziałów 31 ilość nauczycieli 73 ilość osób wykonujących działania administracyjno - obsługowe 27 profile klas sportowych: pływanie koszykówka siatkówka Na etacie pracuje dwóch pedagogów, pielęgniarka, ochroniarz. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tychy, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Baza szkolna (budynek, otoczenie, wyposażenie) jest dostosowana do realizowanych zadań. W 1999 roku powstał Zespół Szkół Sportowych, podzielony na Sportowe Gimnazjum Nr 9 i Sportową Szkołę Podstawową nr 19. W latach 2007/2008 szkoła przeszła generalny remont budynku i basenu, wyposażono ją w nowoczesny sprzęt i meble. Dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych w Tychach jest od 2008 roku, mgr Jacek Baran. 4

5 Posiadamy: nowoczesną salę gimnastyczną 25 m basen kompleks boisk salkę korekcyjną bibliotekę multimedialną dwie pracownie komputerowe pracownie przedmiotowe, wyposażone w środki dydaktyczne, tablice interaktywne, rzutniki dziennik elektroniczny Librus świetlicę stołówkę gabinet pielęgniarki gabinet pedagoga monitoring Zespół Szkół Sportowych w Tychach jest szkołą publiczną. Jest to duża szkoła miejska, mająca klasy o profilach sportowych, nie posiadająca rejonu. Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: prawda, uczciwość, mądrość, poczucie własnej wartości, tolerancja i partnerstwo. Celem ogólnym wychowania w naszej szkole jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, przygotowanie go do pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia człowiekiem uczciwym, 5

6 przekonanym, że człowiek istnieje dla świata, a świat dla człowieka, zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia i szacunku, wyrównania szans edukacyjnych, promowania zdrowego stylu życia oraz przygotowania uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia. Szkoła jest usytuowana w środku osiedla F zbudowanego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w terenie zielonym, zadrzewionym, w bezpiecznym oddaleniu od ruchliwych ulic. Nieopodal szkoły znajduje się Stadion Zimowy. Uczniowie szkoły mają możliwość trenowania pływania na Basenie Miejskim, oraz koszykówki na Hali Sportowej. REALIZACJA ZADAŃ I. Przedstawienie założeń projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Przekazanie informacji o projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu (maj 2011r.) II. Powołanie szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia Zamieszczenie prezentacji Tworzymy szkołę promująca zdrowie - na stronie internetowej szkoły. III. Spotkania w grupach Konsultacje na temat założeń projektu Diagnoza wstępna przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, omówienie wyników IV. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do projektu oraz podpisanie deklaracji dotyczącej realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie r V. Szkolenie nauczycieli w ramach projektu Organizacja szkoleń w ramach WDN Aktywny udział koordynatorów projektu w szkoleniach prowadzonych przez ośrodek Metis w Katowicach( wg harmonogramu) Spotkania koordynatorów projektu z zespołem VI. Okres realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie 6

7 Realizacja zadań priorytetowych wyznaczonych na podstawie diagnozy wstępnej Promowanie zdrowego stylu życia wśród całej społeczności szkolnej Ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców VII. Zbieranie danych dotyczących realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Spotkania z zespołem ds. promocji zdrowia Konsultacje z nauczycielami, uczniami i rodzicami VIII. Ewaluacja podjętych działań Rozmowy, wywiady w środowisku lokalnym Udział dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Udział w zawodach, osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach Udział społeczności szkolnej w uroczystościach, imprezach szkolnych i lokalnych Udział w programach i kampaniach ogólnopolskich IX. Przygotowanie raportu z działań podjętych w ramach projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie w oparciu o: Plan Pracy Szkoły Program Wychowawczy Szkoły Program Profilaktyczny Dokumentacje pedagoga szkolnego Dokumentacje pielęgniarki szkolnej Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli Protokoły, sprawozdania, dzienniki lekcyjne Wyniki ankiety Zdjęcia, kronika szkoły Informacje na stronie internetowej szkoły 7

8 DIAGNOZA Szkoła promująca zdrowie jest to miejsce nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z lokalną społecznością podejmują starania w kierunku poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Chcąc utrzymać ten stan w jak najlepszej formie istotne znaczenie ma edukacja prozdrowotna. Mając na uwadze powyższy fakt dnia roku nasza szkoła rozpoczęła staż kandydacki, którego głównym celem jest realizowanie podstawowych założeń programu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Tworzymy szkołę promującą zdrowie: Wg definicji,,szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców. Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i doskonalenie swego zdrowia. Celem nadrzędnym w promocji zdrowia, jest kształtowanie u ludzi zachowań (stylu życia) i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie. Realizacja programu była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, rodziców, sponsorów i instytucji współpracujących ze szkołą. Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, samorządu uczniowskiego, uczniów i wszystkich pracowników szkoły z koncepcją, strategią i modelem tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz uzyskaniu akceptacji powyższych środowisk rozpoczęto w szkole działania w zakresie promocji zdrowia. Pierwszym zadaniem na początku stażu było określenie problemów priorytetowych. Diagnozy i wyboru dokonano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli oraz losowo wybranych uczniów i rodziców. Skorzystaliśmy z ankiety proponowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno Edukacyjny Metis w Katowicach zawierający 30 wskaźników wśród, których ankietowani wybierali 10 odpowiadając na pytanie: Zdrowa szkoła to?. Ankieta skierowana do: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu zdiagnozowania problemu i ustalenia głównych kierunków działań. 8

9 ZDROWA SZKOŁA TO? [wskaźnik] 1. Przyjazna atmosfera w szkole i klasie. 2. Promocja zdrowia włączona do programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 3.Stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych. 4. Ograniczająca stres. 5. Zmniejszenie wypadków i urazów. 6. Promocja zdrowia przez aktywność fizyczną. 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 8.Partnerskierelacje nauczyciel uczeń. 9. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (ruchowych) dla uczniów, rodziców, nauczycieli. 10. Realizacja własnego programu ścieżki prozdrowotnej. 11. Nauczyciele inwestujący we własny rozwój z korzyścią dla ucznia. 12. Wprowadzająca aktywizujące metody nauczania i uczenie się przez doświadczenia. 13.Wydłużanie przerw międzylekcyjnych. 14.Realizacja programów zwiększających działania na rzecz zdrowia. 15. Zapewniająca stałą opiekę medyczną oraz pomoc psychologiczną. 16. Dbająca o wszechstronny rozwój dziecka. 9

10 17. Aktywnie działający Samorząd Uczniowski. 18. Dobre programy profilaktyczne (nikotynizm, narkomania AIDS i inne). 19. Wspieranie roli rodziców jako pierwszych i stałych edukatorów dziecka. 20. Czyste i przestrzenne sale lekcyjne oraz sala gimnastyczna. 21.Prowadząca gimnastykę kompensacyjno korekcyjną. 22. Środowisko, w którym wszyscy troszczą się o wszystkich. 23. Dobre planowanie pracy szkoły oraz ewaluacja jej wyników. 24. Rodzice pozytywnie nastawieni do szkoły współpracujący i współtworzący szkołę. 25. Zintegrowany zespół nauczycieli. 26. Promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania. 27. Promocja zdrowia psychicznego (komunikacja interpersonalna, poczucie własnej wartości, asertywność). 28. Dbanie o własną higienę i bezpieczeństwo. 29. Wyposażenie ucznia w umiejętności życiowe (dokonywanie zdrowych wyborów życiowych). 30. Dobre relacje międzyludzkie. 10

11 Wyniki ankiet przedstawiają się następująco: Lp. Liczba wskazań rodziców 240 Ujęcie procentowe Liczba wskazań uczniów 250 Ujęcie procentowe Liczba wskazań nauczycieli 56 Ujęcie procentowe , , , , , ,8 6 10, , , , , , , , , , , ,6 4 7, , , , , , , ,4 9 16, , ,6 8 14, , ,2 4 7, , , , , , , , ,2 9 16, , , , ,21 11

12 liczba odpowiedzi Zespół Szkół Sportowych w Tychach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 wyniki ankiety - rodzice nr pytania 12

13 liczba głosów liczba głosów Zespół Szkół Sportowych w Tychach wyniki ankiety- uczniowie nr pytania wyniki ankiety - nauczyciele nr pytania 13

14 Społeczność naszej szkoły uważa, że szkoła jest zdrowa gdy: zapewnia wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promuje zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu, podejmowaniu działań na rzecz zdrowia, oraz stwarzanie odpowiednich ku temu warunków. Hasłem przewodnim naszego programu jest,, W zdrowym ciele - zdrowy duch. Stałe, długofalowe oddziaływania, możliwe do realizacji w codziennym kontakcie z uczniami przyniosły pożądane efekty. Były dostosowane do potrzeb i problemów uczniów. Dotyczyły zagadnień występujących w szkole oraz zagrożeń, które mogą zakłócić prawidłowy rozwój osobowości naszych uczniów, a wynikających z przeprowadzonych ankiet, rozmów i opinii uczniów, nauczycieli i rodziców. Realizowany był na wszystkich poziomach edukacyjnych, w całym procesie dydaktyczno-wychowawczym, przez całą społeczność szkolną. Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także obserwacji otoczenia, wybrane zostały niżej podane kierunki działań (cele priorytetowe), które będziemy realizowali w latach 2012/2015: promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania się promocja zdrowia przez aktywność fizyczną przyjazna atmosfera w szkole i w klasie i ograniczenie stresu dbanie o higienę i bezpieczeństwo zapobieganie nałogom Cele ze względu na rotację uczniów w szkole będą się przeplatały, poprzez cały trzyletni okres realizowania programu. OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ Pierwszy rok (okres przygotowawczy) naszych działań w ramach projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, upłynął pod hasłem W zdrowym ciele zdrowy duch. W tym okresie skierowaliśmy edukację tak, by uczniowie, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności umieli, w sposób dla siebie skuteczny, działać na rzecz swego zdrowia, znaleźć taki styl życia, który im sprzyja. Chcieliśmy uniknąć sloganów, pozwolić dzieciom odkryć jak żyć w zgodzie z samym sobą, w myśl słów Kena Robinsona Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. 14

15 Podjęte przez nas działania dotyczyły: Wzrostu świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych. Zdobycie wiadomości ułatwiających prozdrowotne zachowania. Zrozumienie znaczenia wszechstronnej aktywności fizycznej w życiu człowieka. Rzetelnej diagnozy potrzeb uczniów i całej społeczności szkolnej. Niedopuszczanie do zachowań, które mają wpływ na obniżenie bariery immunologicznej. Kształtowania umiejętności postępowania w sposób wzmacniający siły obronne organizmu Kształtowania umiejętność ograniczania skutków stresu Umiejętności i chęci planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań w tym zakresie Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Promocji szkoły i tworzenie jej tradycji Rozbudzania zainteresowań dzieci własnym zdrowiem ze szczególnym zwróceniem uwagi na promowanie zdrowego stylu życia, Zapewnienia sprzyjającego zdrowiu środowiska pracy i nauki 15

16 ZDROWY TRYB ŻYCIA I ODŻYWIANIA Zespół Szkół Sportowych w Tychach MODUŁ TREŚCI SPOSOBY REALIZACJI -pogadanki dla uczniów i rodziców -dwie prelekcje Zdrowe i racjonalne żywienie -zajęcia tematyczne (nauczanie zintegrowanie, świetlica, technika, przyroda, biologia, chemia) przykładowe tematy zajęć: Kultura spożywania posiłków. Zasady prawidłowego żywienia się. Grupy produktówpiramida zdrowia. Właściwe przechowywanie produktów żywnościowych. Sporządzanie potraw. Recykling-segregacja odpadów. Surówki, sałatki, czyli samo zdrowie. Smacznie i kolorowo- PRZEWIDYWANE EFEKTY -wie co je -zna wartość odżywczą produktów -rozumie wpływ właściwego odżywiania na zdrowie -potrafi zaplanować i przygotować zdrowy posiłek -rozumie konieczność spożywania posiłku przed wyjściem do szkoły -rozumie konieczność noszenia drugiego śniadania -wie jakie produkty powinno ono zawierać REALIZATOR DOKUMENTACJA wychowawcy klas pracownicy świetlicy wpis do dziennika, zdjęcia nauczyciel techniki, przyrody wychowawcy klas wpis do dziennika prace uczniów TERMIN zaplanowane zebrania rodziców: , , , , konsultacje (pierwszy czwartek każdego miesiąca) uczniowie marzec/kwiecień 2012 październik 2012 cały rok wg rozkładu materiału 16

17 naleśniki z owocami i serem. Pasty do kanapek. Kolorowe kanapki. Smaczne desery. Czym się odżywiamy? Poszczególne składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu. Co to znaczy prawidłowo się odżywiać? -akcja głośnego czytania dzieciom przez sportowców, lekarzy, studentów medycyny, ratowników, pielęgniarkę 5spotkań -kąciki tematyczne - aktualizowane raz w miesiącu -informacje na gazetce 17 nauczyciel biologii wpis do dziennika bibliotekarz opiekun samorządu zaproszeni goście Michał Sowa i Martin Przygodzki Mateusz Kupczak Tomasz Bzdyra, Daniel Sobas i Mateusz Wawoczny, Marcin Mróz, Bożena Łącka, Marcin Marcak, Jacek Krakus, Janina Wojtala, Gabriela Kurzyca, Piotr Iwanek zdjęcia, gazetka szkolna, strona internetowa uczniowie nauczyciele na bieżąco, wg potrzeb

18 szkolnej aktualizowane raz w miesiącu -konkursy: plastyczny, literacki, recytatorskiakcje : Owoce w szkole - uczniowie klas 1-3 Szklanka mleka - uczniowie klas 4-6 Sklepik szkolny poszerzenie asortymentu o zdrowe produkty Jemy zdrowo i kolorowojadłospisy naszej kuchni. Konkurs na najbardziej zbilansowany jadłospis Profesor Zdrówko gazetki szkolne wyniki konkursów dyrektor szkoły pracownik sklepiku strona internetowa pracownicy kuchni, świetlicy dokumentacja kuchni opiekun samorządu koordynator, dietetyk, rodzice wyniki konkursu kwiecień/maj 2012 cały rok styczeń 2013 cały rok maj 2012 Skutki złego żywienia Czynniki wpływające na niewłaściwe -zdrowe minutki lekcje wychowawcze -zajęcia tematyczne ( nauczanie zintegrowane, świetlica, przyroda, biologia, chemia) -informacje na gazetce szkolnej -dwa projekty uczniów -zajęcia tematyczne chemia, technika -potrafi wymienić produkty zdrowe i szkodliwe dla organizmu -zna skutki złego żywienia -rozumie ich wpływ na rozwój organizmu -umie im przeciwdziałać -potrafi zamienić produkty szkodliwe na zdrowe -potrafi krytycznie odbierać reklamy wychowawcy nauczyciele nauczania zintegrowanego, przyrody, biologii, chemii wpis do dziennika uczniowie, nauczyciele biologii i chemii gazetka szkolna, projekty nauczyciel techniki, chemii marzec/kwiecień2012 wg rozkładu materiału na bieżąco kwiecień/maj 2012 wg rozkładu materiału 18

19 odżywianie Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Zasady zdrowego odżywiania się. Czy wiesz co jesz? środki chemiczne w żywności. Szkodliwość substancji zjadanych w chipsach projekt gimnazjalistów. -czyta i rozumie zapis na etykietach -wie jak przechowywać produkty, by nie straciły swej wartości odżywczej -wie jak przetwarzać produkty by zachowały swoją wartość wpis do dziennika Zmiana chipsów w zdrowe przekąski. Znakowanie produktów spożywczych. Odczytywanie poszczególnych elementów umieszczonych na etykietach. Kultura i higiena przygotowywania i spożywania posiłków -zdrowe minutki -konkurs plastyczny piramida zdrowia -zajęcia na świetlicy i jadalni jak właściwie zachować się przy stole? -zdrowe minutki lekcje wychowawcze -koło technika -przestrzega zasad higieny podczas przygotowania posiłków -potrafi kulturalnie zachowywać się przy stole wychowawcy klas wpis do dziennika, prace uczniów nauczyciel plastyki pracownicy świetlicy, kuchni obserwacja uczniów wychowawcy wpis do dziennika nauczyciel techniki kwiecień 2012 luty 2013 cały rok kwiecień 2012 wg rozkładu materiału 19

20 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Zespół Szkół Sportowych w Tychach Kultura spożywania posiłków. -zajęcia tematyczne nauczanie zintegrowane -rozumie wpływ spokojnego jedzenia na zdrowie -rozumie szkodliwy wpływ hałasu podczas spożywania posiłków wpis do dziennika nauczyciele nauczania zintegrowanego wpis do dziennika kwiecień 2012 Co to jest aktywność fizyczna? -zdrowe minutki - akcja głośnego czytania dzieciom przez sportowców, studentów medycyny, ratowników -konkurs plastyczny, literacki -lekcje w-f, treningi -wie i rozumie co to jest aktywność fizyczna -rozróżnia bierną i czynną aktywność fizyczną -dba o wszechstronny rozwój aktywności fizycznej wychowawcy klas wpis do dziennika bibliotekarz, zaproszeni goście: Michał Sowa i Martin Przygodzki Mateusz Kupczak Tomasz Bzdyra zdjęcia, artykuły w prasie nauczyciele w f, trenerzy wpis do dziennika maj 2012 maj 2012 cały rok, wg potrzeb Wpływ aktywności na zdrowie -zdrowe minutki -treningi -program - Zdrowo rosnę - gimnastyka korekcyjna dla klas3-4 -gazetka szkolna -systematyczne ćwiczenia śródlekcyjne w klasach 1-3 -wie jakie znaczenie dla zdrowia ma sport -wie że aktywność fizyczna jest alternatywą na stres -rozumie że aktywność fizyczna zapobiega wadom postawy -zna ćwiczenia kształtujące jego sprawność, redukujące stres, zapobiegające wadom postawy wychowawcy klas trenerzy wpis do dziennika nauczyciel muzyki i gimnastyki korekcyjnej scenariusze, zestwy ćwiczeń, zdjęcia uczniowie nauczyciele nauczania zintegrowanego zdjęcia maj 2012 wg potrzeb cały rok 20

21 Sport wyczynowy i jego zagrożenia -trzy spotkania ze znanymi tyskimi sportowcami - dwie rozmowy trenerami, ratownikami -dwa pokazy ratowników -ćwiczenia praktyczne pierwsza pomoc -pogadanka z pielęgniarką -zna zagrożenia wybranej dyscypliny sportu wyczynowego -rozumie jak zapobiegać kontuzjom i zmniejszać ich skutki -przestrzega ustalonych zasad -zna procedury i potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia zaproszeni goście zdjęcia, strona internetowa trenerzy, ratownicy wpis do dziennika ratownicy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa zdjęcia pielęgniarka cykliczne spotkania wg potrzeb czerwiec 2012, styczeń 2013 na bieżąco Zachęcanie do czynnego spędzania czasu wolnego -organizowanie licznych zawodów, turniejów, imprez szkolnych: - Tańcz i ćwicz, by zdrowym być - cykliczne spotkania z Rafałem Krylą - Tito. -treningi pływania, koszykówki, siatkówki. -udział uczniów w licznych zawodach: -sztafetowe biegi przełajowe -tenis stołowy -szachy -dwubój nowoczesny -liga lekkoatletyczna -jazda szybka na lodzie -gry i zabawy ruchowe -chętnie bierze udział w dowolnej formie aktywności fizycznej -rozumie potrzebę ruchu i zachęca innych do aktywnego spędzania czasu nauczyciele w-f, trenerzy harmonogramy, zdjęcia, informacje w prasie nauczyciel w-f prezentacja wg harmonogramu

22 -czwórbój ligi lekkoatletycznej -zawody pływackie -rozgrywki ligowe siatkówki, koszykówki -piłka nożna -piłka ręczna -zajęcia aerobicu Udział w projekcie Jasna szkoła prosta sprawa Dzień Sportu tradycja szkoły - współzawodnictwo uczniów i nauczycieli Bicie rekordu w pływaniu przez uczniów, nauczycieli,rodziców. Obozy zimowe (narty, snowboard, sanki) Obozy letnie (kajaki, windsurfing, żaglówki) Wycieczki klasowe Wycieczki rowerowe Karty pływackie 100% działalności Karty rowerowe 100% zdawalności Organizowanie cyklicznych zajęć dla trener, członek zespołu koordynującego protokół, materiały konkursowe nauczyciele w-f, trenerzy, wychowawcy klas nauczyciele w- f, trenerzy harmonogram imprezy, strona internetowa, zdjęcia wychowawcy klas harmonogram trenerzy,dokumentacja trenera nauczyciel techniki dokumentacja szkolna trenerzy II semestr 2011/2012 czerwiec 2012 wg harmonogramu czerwiec 2012 II semestr 2011 /2012 II semestr 2011 /

23 HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO Zespół Szkół Sportowych w Tychach uczniów spoza szkoły nabór do klas sportowych Udział rodziców w zajęciach dzieci. na bieżąco Bezpieczna szkoła i jej otoczenie Bezpieczne ferie i wakacje -zdrowe minutki- dwie lekcje wychowawcze -zajęcia tematyczne (nauczanie zintegrowane, świetlica) -pogadanki pedagoga i doraźna pomoc w każdej trudnej sytuacji -pogadanka-policjabezpieczna droga z domu do szkoły wszystkie klasy pierwsze -dwa pokazy ratowników w terenie i w szkole -pogadanki -cykl lekcji- edukacja dla bezpieczeństwa: Układ oddechowy i układ krążenia ocena A, B, C osoby poszkodowanej Łańcuch przeżycia Bezpieczeństwo osoby ratującej i ratowanego Nagłe zatrzymanie krążenia Resuscytacja -wie że szkoła posiada monitoring -wie że każdej sytuacji pomocą służą: dyrekcja, pedagog, nauczyciele, pielęgniarka, ochroniarz, inni pracownicy szkoły -rozumie potrzebę noszenia identyfikatora -stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze -wie jak bezpiecznie zachowywać się w czasie wolnym -rozumie jakie skutki może przynieść lekkomyślne zachowanie -zna sposoby udzielania pierwszej pomocy wychowawcy klas pracownicy świetlicy, nauczyciele nauczania zintegrowanego wpis do dziennika pedagog dokumentacja pedagoga nauczyciele nauczania zintegrowanego, zaproszeni goście policjanci dokumentacja pedagoga ratownicy zdjęcia, wpis w dziennikach nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa wychowawcy klas wpis w dzienniku wrzesień 2012 na bieżąco na bieżąco wrzesień 2012 II semestr 2011/2012 wg rozkładu materiału 23

24 Właściwe reakcje w sytuacjach zagrożenia Profilaktyka uzależnień Nałogom - stop! zajęcia teoretyczne i praktyczne Zadławienie zajęcia teoretyczne i praktyczne Krwotoki pierwsza pomoc zajęcia teoretyczne i praktyczne Urazy kończyn pierwsza pomoc zajęcia teoretyczne i praktyczne Zasłabnięcie. Ból w klatce piersiowej Pomoc tonącym -zdrowe minutki dwie lekcje wychowawcze, -zajęcia tematyczne - nauczanie zintegrowane, przyroda -historyjki obrazkowe -ewakuacje próbne szkoły -pokazy ratowników -udział uczniów w kursach WOPR -pogadanki -prelekcje, cykl filmów edukacyjnych i profilaktycznych dla -wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia -zna sposób ewakuowania się ze szkoły -potrafi udzielić pierwszej pomocy -wie co to jest uzależnienie -zna skutki nadużywania nauczyciele nauczania zintegrowanego, przyrody wpis w dzienniku, prace uczniów dyrektor szkoły dokumentacja szkolna ratownicy trenerzy, uczniowie harmonogram pielęgniarka dokumentacja pielęgniarki wychowawcy klas pedagog filmy, wpis do dziennika, czerwiec 2012, styczeń 2013 termin podany przez straż pożarną wg potrzeb wg ustalonego harmonogramu na bieżąco I semestr 2012/

25 Higiena osobista uczniów klas 6 i gimnazjum Cykl lekcji biologii: Uzależnienia. Ryzyko w różnych sytuacjach aktywność -pogadanki pedagog, zdrowe minutki -zajęcia tematyczne (nauczanie zintegrowane, świetlica, przyroda, biologia) Cykl lekcji przyrody: Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw. Używki zagrożenie dla organizmu. Zatrucia pokarmowe. Lepiej zapobiegać niż leczyć. alkoholu, papierosów, dopalaczy -rozumie pojęcie bierny palacz -potrafi powiedzieć nie - w kontaktach z używkami -rozumie że w razie problemów zawsze może zwrócić się do osoby dorosłej -zna znaczenie higieny osobistej dla zdrowia -potrafi przestrzegać higieny osobistej -stosuje zasady profilaktyki jamy ustnej -wie jak zadbać o higienę w wieku dojrzewania -dba o swój wzrok i słuch -rozumie wpływ hałasu na układ słuchu i nerwowy -rozumie potrzebę i poddaje się badaniom profilaktycznym dokumentacja pedagoga, ulotki nauczyciel biologii wpis do dziennika pedagog wychowawcy klas wpis do dziennika, prace uczniów, dokumentacja pedagoga nauczyciele, pracownicy świetlicy wpis do dziennika nauczyciel przyrody wpis do dziennika wg rozkładu materiału wg potrzeb wg rozkładu materiału 25

26 Cykl lekcji biologii: Higiena i choroby skóry. nauczyciel biologii wpis do dziennika Choroby aparatu ruchu. Higiena konkretnych układów człowieka -pogadanki, prelekcje pielęgniarka, sanepid Między nami kobietkami - dla uczennic klas 6 pielęgniarka, zaproszeni goście ulotki, materiały pakietowe, dokumentacja pielęgniarki II semestr 2011/2012 Stop- tylko dla dziewczynek - dla uczennic gimnazjum Badania przesiewowe(waga, wzrost, ciśnienie) Badania lekarskie monitorujące zdrowie młodych sportowców. Program fluoryzacji zębów - higiena jamy ustnej higiena wieku dojrzewania pielęgniarka lekarz pielęgniarka dokumentacja pielęgniarki dwa razy w roku sześć razy w roku Higiena otoczenia higiena wzroku i słuchu -dbanie o czystość klasy, szkoły-uczniowie, pracownicy szkoły, -dba o estetykę otoczenia -rozumie jak ważna jest ona dla zdrowia pracownicy szkoły, uczniowie, nauczyciele obserwcja cały rok 26

27 PRZYJAZNA ATMOSFERA W SZKOLE I W KLASIE Zespół Szkół Sportowych w Tychach Zapobieganie chorobom Organizacja życia kulturalnego uczniów sanepid -akcja: Sprzątanie świata -pogadanki: świetlica, nauczanie zintegrowane, zdrowe minutki lekcje wychowawcze, pielęgniarka, sanepid -akcje profilaktyczne -pasowanie klas pierwszych integracja uczniów ze szkołą -Dzień Edukacji Narodowej- akademia -Święto Niepodległościakademia -mikołajki -kiermasz świąteczny, -wigilie klasowe, -jasełka, -walentynki, -I dzień wiosny, -Święto Ziemi, - Dzień Sportu, -Góra grosza, -wyjścia do kina, -teatru, -liczne wycieczki -zawody -dba o swoje zdrowie -właściwie do pory roku się ubiera -dba o czystość swojego stroju -wie jak hartować organizm -nie nadużywa leków -rozumie jak ważne jest kultywowanie tradycji -integruje się z całą społecznością szkolną -rozwija swoje pasje i zainteresowania -sam jest twórcą miłego i przyjaznego klimatu klasy i szkoły -rozumie znaczenie słów higiena pracy i wypoczynku nauczyciel przyrody, biologii, geografii zdjęcia, scenariusz pracownicy świetlicy wychowawcy klas wpis do dziennika pielęgniarka ulotki, gazetka wychowawcy klas zdjęcia akademie wg harmonogramu samorząd uczniowski wychowawcy klas, uczniowie, rodzice katechetki samorząd uczniowski wychowawcy klas nauczyciel przyrody, biologii, geografii nauczyciele w-f, trenerzy samorząd uczniowski wychowawcy klas zdjęcia, scenariusze, strona internetowa kwiecień 2012 zmiany pór roku luty 2012/luty2013 październik/listopad 2012 wrzesień 2012 październik listopad 2012 grudzień 2012 luty 2012 marzec 2012 kwiecień 2012 maj/czerwiec 2012 luty 2013 cały rok wg harmonogramu 27

28 Rozwijanie zainteresowań -obozy -zielone szkoły -pożegnanie klas rocznikowo najwyższych Organizowanie dodatkowych zajęć i konkursów: -Olimpiada Zdrowia dla klas 1-3, -konkurs -Profesor Zdrówko dla klas 4-6 i I-III gimnazjum, -konkurs Klasa promująca zdrowie -Kolorowe dni, -konkursy plastyczne, literackie, recytatorskie -olimpiady przedmiotowe -konkursy ogólnopolskie: Multitest, Olimpus, Alfik, -konkursy międzynarodowe Kangur -zajęcia unijne Pierwsze koty za płoty, Obrastam w piórka -zawody Zorganizowanie w szkole stałego miejsca na -rozwija swoje pasje i zainteresowania -potrafi zagospodarować swój wolny czas -świadomie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych -wzbogaca swoją wiedzę -rozwija swoją wyobraźnię -potrafi cieszyć się z sukcesów i radzić sobie z porażkami -potrafi wyrażać swoje uczucia w różnych formach np. plastycznych trenerzy zdjęcia, dokumentacja zorganizowania obozu wychowawcy klas nauczyciele harmonogram nauczyciele nauczania zintegrowanego, samorząd uczniowski nauczyciel przyrody, biologii, szkolny koordynator zespół koordynujący wychowawcy klas nauczyciele, bibliotekarz nauczyciele wyniki konkursów, protokoły, regulaminy, zestawy zadań koordynator, nauczyciel biologii, chemii, plastyki, cały rok wg harmonogramu 28

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zgłaszam chęć przystąpienia naszej szkoły/placówki: Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * (przesyłany po konsultacjach z koordynatorem rejonowym, przed wizytą

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca 16 77 400 Złotów Tel/fax: 0 67-265-00-88, Tel: 0 67-263-50-08 e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl www.sp2zlotow.pl NIP 767-16-15-318;Regon:000701429 Złotów, dn. 06.września

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011- Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Program Wychowania i Profilaktyki Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2013/2014 1 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo