oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,"

Transkrypt

1 PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Usługi dostępne dla przedsiębiorców (umowa z PARP): doradztwo w optymalizacji kosztów, doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony środowiska, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, usługi proinnowacyjne KSI Lp. Nazwa programu/pr ojektu/usługo dawcy 1 Fundusz pożyczkowy na finansowanie inwestycji przyczyniając ych się do tworzenia nowych miejsc pracy dla małych i średnich firm - Komponent I Typ usługi (co?, dla kogo?, na co?, ile?) Adres/tel./fax Osoba do kontaktu Czy usługa jest odpłatna? (ew. cena usługi jeśli odpłatna) Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarze województwa śląskiego. Uzależniona od planowanych nakładów inwestycyjnych, max zł. Wkład własny nie jest wymagany. Cel: - zakup gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, zakup nieruchomości, nakłady na prowadzone inwestycje budowlane Zabezpieczenie: np.: poręczenie, przewłaszczenie, hipoteka, cesja GARR S.A. ul Powstańców Katowice tel: ; ; ; ; Anna Kazibudzka OPROCENTOWANIE: Zmienne, uzależnione od okresu spłaty pożyczki i od wysokości stopy kredytu lombardowego: do 1 roku 0,3 stopy kredytu lombardowego od 1 roku do 2 lat 0,4 stopy kredytu lombardowego od 2 lat do 3 lat

2 wierzytelności, blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela itp. 0,5 stopy kredytu lombardowego 2 Fundusz pożyczkowy na finansowanie inwestycji realizowanyc h przez mikro i małe przedsiębiors twa z terenu województwa śląskiego Komponent IVc 3 Fundusz Pożyczkowy na finansowa nie OKRES SPŁATY: Maksymalnie 36 miesięcy. Możliwa karencja w spłacie kapitału do 9 miesięcy. Możliwa karencja w spłacie odsetek do 3 miesięcy. Pomoc dla małych przedsiębiorstw (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.) z terenu województwa śląskiego. Uzależniona od planowanych nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 75 % wartości inwestycji, max zł. Wkład własny min. 20% wartości inwestycji. zakup gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, zakup nieruchomości, nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe, nakłady na zakup majątku trwałego i wyposażenia, zakup majątku obrotowego do 10 % wartości pożyczki np: poręczenie, przewłaszczenie, hipoteka, cesja wierzytelności, blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela itp. OKRES SPŁATY: Maksymalnie 48 miesięcy. Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji rozwojowych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przez MMŚP Pożyczka może być udzielana maksymalnie w kwocie ,00 zł. na cele inwestycyjne i obrotowe. GARR S.A. ul Powstańców 17; Katowice tel: ; ; ; ; e- mail: GARR S.A. ul Powstańców Katowice Anna Kazibudzka Anna Kazibudzka PROWIZJA uzależniona od okresu spłaty: 1 rok 3 % 2 lata 4 % 3 lata 5% OPROCENTOWANIE: Zmienne, uzależnione od okresu spłaty pożyczki i od wysokości stopy kredytu lombardowego: do 1 roku 0,3 stopy kredytu lombardowego od 1 roku do 2 lat 0,4 stopy kredytu lombardowego od 2 lat do 3 lat 0,5 stopy kredytu lombardowego od 3 lat do 4 lat 0,6 stopy kredytu lombardowego PROWIZJA: 3 % OPROCENTOWANIE: Udzielane pożyczki oprocentowane są według zmiennej

3 przedsięwzięć rozwojowych realizowanyc h przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiors twa Komponent VII 4 Śląski Fundusz Pożyczkowy Wkład własny nie jest wymagany. nakłady na zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych zakup nieruchomości nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe nakłady na zakup majątku trwałego i wyposażenia zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych zakup surowców, materiałów oraz towarów np: poręczenie, przewłaszczenie, hipoteka, cesja wierzytelności, blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela itp. OKRES SPŁATY: 1. Cele inwestycyjne maksymalnie 60 miesięcy; możliwa karencja w spłacie kapitału do 9 miesięcy. 2. Cele obrotowe maksymalnie 24 miesiące; możliwa karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy Śląski Fundusz Pożyczkowy realizowany jest w ramach projektu Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ? Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i tel: ; ; ; ; e- mail: Fundusz Górnośląski S.A ul. Sokolska 8, Katowice Kontakt Tel. (32) , (32) , (32) , (32) stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską. Stopa referencyjna ustalana jest w oparciu o stopę bazową (od r. wynosi ona 3,18%) powiększoną o marżę uzależnioną od oceny danego przedsiębiorstwa jak i zabezpieczeń prawnych spłaty pożyczki. PROWIZJA 0,5-3,0% w zależności od okresu spłaty pożyczki Zgodnie z tabelą prowizji i opłat: Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,5% do 4,0% Opłata za wystawienie promesy od 0,2% kwoty pożyczki nie mniej niż 500 zł OPROCENTOWANIE

4 posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego. RODZAJE POŻYCZEK 1. Pożyczka na bieżące wydatki 2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne 3. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie: 1. wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług. Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących: 1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, Pożyczka na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej, ustalanej w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej. [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 14/6 z dn. 19 stycznia 2008r.] Preferencyjna pożyczka inwestycyjna (objęta zasadami Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej) oprocentowana jest według stałej stawki równej 1% w skali roku.

5 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 1 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części, 6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z realizacją nowych inwestycji w województwie śląskim. Nowa inwestycja obejmuje inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: 1. rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 2. dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów 3. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Uwaga: Nową inwestycją nie jest: 1. inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych, 2. nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. WYSOKOŚĆ POŻYCZKI Pożyczki udzielane są w zł w kwocie od do zł STRUKTURA FINANSOWANIA Pożyczka udzielona na bieżące wydatki nie wymaga udziału środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką, natomiast udzielenie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej

6 5 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Komponent I wymaga wniesienia przez pożyczkobiorcę wkładu własnego odpowiadającego co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego. OKRES KREDYTOWANIA Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 48 miesięcy, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3ęmiesięcy. Pożyczka na cele inwestycyjne może być udzielana na okres do 84 miesięcy, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Regionalny Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach Funduszu Górnośląskiego S. A. w Katowicach jest ofertą skierowaną do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, absolwentów i osób bezrobotnych z Województwa Śląskiego. KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ? Wnioskodawca chcący otrzymać pożyczkę musi być albo: - mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, - absolwentem szkoły wyższej, pomaturalnej i średniej rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, lub - osobą bezrobotną rozpoczynającą działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez ponad 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o udzielenie pożyczki. PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Ze środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego mogą być finansowane: zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budowa, rozbudowa, adaptacja lub remont i modernizacja budynków i budowli produkcyjnych, Fundusz Górnośląski S.A ul. Sokolska 8, Katowice Kontakt Tel. (32) , (32) , (32) , (32) Zgodnie z tabelą prowizji i opłat: Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,5% do 3,0% Opłata za wystawienie promesy od 0,2% kwoty pożyczki nie mniej niż 500 zł Opłata za prolongatę terminu spłaty pożyczki: 0,5% kwoty objętej prolongata, nie mniej niż 100zł OPROCENTOWANIE Pożyczki oprocentowane są według stawki oprocentowania

7 usługowych i handlowych, bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą, zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup towarów, materiałów, surowców i usług bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, inne przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 1 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części, równej stopie referencyjnej ustalanej oparciu o zasady określone w Komunikacie Komisji Europejskiej [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 14/6 z dn. 19 stycznia 2008r.] WYSOKOŚĆ POŻYCZKI Pożyczka udzielana jest w kwocie: Od złotych do złotych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy Od ,00 złotych do ,00 złotych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie powyżej 12 miesięcy STRUKTURA FINANSOWANIA W przypadku zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest wymagany udział środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką OKRES KREDYTOWANIA Pożyczki na bieżące wydatki związane z prowadzoną

8 6 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Komponent II działalnością gospodarczą mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 3 miesięcy. Pożyczki na wydatki inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 84 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy. Regionalny Funduszu Pożyczkowy utworzony w ramach Funduszu Górnośląskiego S. A. w Katowicach jest ofertą skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Program ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw. O PROGRAMIE Linia pożyczkowa przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ? Wnioskodawca chcący otrzymać pożyczkę musi być: mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego, PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Ze środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego mogą być finansowane: zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budowa, rozbudowa, adaptacja lub remont i modernizacja budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych, bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą, zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup towarów, materiałów, surowców i usług Fundusz Górnośląski S.A ul. Sokolska 8, Katowice Kontakt Tel. (32) , (32) , (32) Zgodnie z tabelą prowizji i opłat: Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,5% do 3,0% Opłata za wystawienie promesy od 0,2% kwoty pożyczki nie mniej niż 500 zł Opłata za prolongatę terminu spłaty pożyczki: 0,5% kwoty objętej prolongata, nie mniej niż 100zł OPROCENTOWANIE Pożyczki oprocentowane są według stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej ustalanej oparciu o zasady określone w Obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji

9 bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, inne przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 1 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części, Europejskiej [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 14/6 z dn. 19 stycznia 2008r.] WYSOKOŚĆ POŻYCZKI Pożyczka udzielana jest w kwocie: Od złotych do złotych. STRUKTURA FINANSOWANIA 7 Lokalny Fundusz Pożyczkowy W przypadku zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest wymagany udział środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką OKRES KREDYTOWANIA Pożyczki na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 3 miesięcy. Pożyczki na wydatki inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 84 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy. Fundusz Pożyczkowy powstał w 1998r w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Z usług funduszu mogą korzystać AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Renata Kasprzyk- Jarmołowicz OPROCENTOWANIE: w oparciu o stopę referencyjną

10 mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa śląskiego. O pożyczkę mogą się również ubiegać nowopowstałe firmy. Pożyczki udzielane przez Fundusz przeznaczone są na inwestycje oraz finansowanie zakupów o charakterze nie konsumpcyjnym. Pożyczki udzielane w ramach projektu: Dofinansowanie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego przy ARL S.A. w celu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata w Sosnowcu ul. Teatralna 9 tel: (032) , ; fax. (32) org.pl tel wew. 704 Michał Frankowski rg.pl tel wew. 704 określoną przez Komisję Europejską. Od udzielonej pożyczki Fundusz pobiera jednorazową prowizję w wysokości 2-3%. Nasza oferta: POŻYCZKA DLA STARTERÓW POŻYCZKA DLA FIRM ATRAKCYJNA POŻYCZKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW SPECJALNA POŻYCZKA ROCZNA Wydatki współfinansowane pożyczką obejmują: zakup, uzbrojenie i rekultywację gruntów; zakup, budowę, remont i modernizację budynków oraz budowli bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy; zakup maszyn i urządzeń wraz z oprzyrządowaniem; zakup środków transportu; zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu; zakup wartości niematerialnych i prawnych; zakup materiałów, surowców, towarów i usług; inne uzasadnione wydatki związane z finansowaniem bieżących kosztów działalności gospodarczej z wyłączeniem zobowiązań wobec ZUS i US.

11 Formy zabezpieczenia pożyczki: weksel własny in-blanco; poręczenie; przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodów, maszyn i urządzeń; hipoteka; cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych, należności od odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy; inne formy zabezpieczenia. Forma zabezpieczenia pożyczki ustalona jest przez ARL S.A. w drodze negocjacji z pożyczkobiorcą biorąc pod uwagę kwotę pożyczki oraz stopień ryzyka. Maksymalna kwota pożyczki, która może zostać udzielona na podstawie jednej umowy wynosi ,00 zł. Minimalna wysokość wkładu własnego w przedsięwzięcie współfinansowane pożyczką powinna wynosić 20% Wydatki współfinansowane pożyczką obejmują: - zakup, uzbrojenie i rekultywację gruntów; - zakup, budowę, remont i modernizację budynków oraz budowli bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy; - zakup maszyn i urządzeń wraz z oprzyrządowaniem; - zakup środków transportu z wyłączeniem rejestrowanych jako osobowe; - zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu;

12 - zakup wartości niematerialnych i prawnych; - inne uzasadnione wydatki bezpośrednio związane z przedsięwzięciem; - zakup materiałów, surowców, towarów i usług; - wydatki związane z finansowaniem bieżących kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorcy, jeżeli uzasadnia to specyfika prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz inne wspólnie uzgodnione zabezpieczenie, w zależności od skali ryzyka OKRES SPŁATY: 60 miesięcy 8 Fundusz Pożyczkowy Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy Dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podmioty, które: posiadają zdolność kredytową tj. zdolność spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty; prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami; nie są w stosunku do nich prowadzone postępowania: sądowe, układowe, ugodowe, bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe; nie są zadłużone wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; nie są zadłużone z tytułu podatków i opłat lokalnych, zobowiążą się do prowadzenia działalności okresowej we wniosku na terenie Gminy Żory przyczyniającej się do powstania nowych miejsc pracy oraz utrzymania ich przez okres trzech lat od dnia udzielenia pożyczki. Do zł. AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZ OŚCI S.A. al. Wojska Polskiego 4; ŻORY tel. (32) , (32) (32) Prowizja 2-4%. Pożyczka oprocentowana jest w oparciu o stopę referencyjną ogłaszaną przez Komisję Europejską (www.uokik.gov.pl) i wynosi od 7,91% do 8,91%.

13 9 Unijne pożyczki dla mikro i małych przedsiębiors tw na realizację inwestycji i rozwój firmy OKRES SPŁTY: Maksymalnie 36 miesięcy Mikro i małe przedsiębiorstwa niezależnie od okresu, w jakim prowadzą działalność. Prowadzące działalność na terenie województwa: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego. min zł max zł minimum 15% wkładu własnego Przedmiot finansowania: - zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; - zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem; - zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego; - rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych; - inne, zgodne ze statutem Agencji, przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców. Zabezpieczenia: weksel hipoteka poręczenie gwarancje bankowe GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZ OŚCI S.A Katowice, ul. Astrów 10; tel: do 3 (wew. 315) fax: Anna Bentkowska Tel gapp.pl Dominika Jarocka Tel fax: tel. komórkowy: gapp.pl OPROCENTOWANIE: OPROCENTOWANIE: wysokość oprocentowania ustalana jest w skali roku wg stopy referencyjnej, która określona jest na podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o 1-3% marży od r. sto pa bazowa wynosi 3,18% Prowizja: 1% - 2% - wysokość prowizji podlega negocjacjom

14 inne OKRES SPŁATY: Maksymalnie 5 lat Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy 10 Unijne pożyczki dla średnich przedsiębiors tw na realizację inwestycji i rozwój firmy Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego min zł max zł minimum 15% wkładu własnego Przedmiot finansowania: - zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; - zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem; - zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego; - rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych; - inne, zgodne ze statutem Agencji, przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców. Zabezpieczenia: weksel GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZ OŚCI S.A Katowice, ul. Astrów 10; tel: do 3; fax: Anna Bentkowska Tel gapp.pl Dominika Jarocka Tel fax: tel. komórkowy: gapp.pl OPROCENTOWANIE: wysokość oprocentowania ustalana jest w skali roku wg stopy referencyjnej, która określona jest na podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o 1-3% marży od r. stop a bazowa wynosi 3,18% Prowizja: 1% - 2% - wysokość prowizji podlega negocjacjom

15 hipoteka poręczenie gwarancje bankowe inne OKRES SPŁATY: Maksymalnie 5 lat Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy 11 PROFIT linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiors tw Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę: - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie ekspansji lub w fazie rozwoju, prowadzące działalność od co najmniej 3 miesięcy, - przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego - przedsiębiorstwa, które prowadzą rachunkowość w formie: karty podatkowej, ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów bądź prowadzą księgi handlowe. księgi handlowe Więcej szczegółów na stornie internetowej Pożyczka na bieżące wydatki udzielana jest w kwocie do ,00 zł Pożyczka na wydatki inwestycyjne udzielana jest w kwocie do ,00 zł Wkład własny w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką. RUDZKA AGENCJA ROZWOJU INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6 Ruda Śląska Tel: pl Adam Malejka Tel , w.22 tor.pl OPROCENTOWANIE jest ustalane według zmiennej stopy referencyjnej obowiązującej w dniu podpisania umowy; ogłaszanej przez Komisję Europejską w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w komunikacie Komisji Europejskiej. Wysokość oprocentowania jest uzależniona od kondycji finansowej firmy i od poziomu zabezpieczeń i wynosi już od 5,26 % w skali roku. Rodzaje pożyczek: 1.na wydatki bieżące może być przeznaczona na finansowanie:

16 - wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług - spłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 2.na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie: - zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu gruntu przewidzianego na potrzeby inwestycji związanej z działalnością gospodarczą - budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej w tym również środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, projektowej itp. - innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

17 Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zobowiązań z tytułów wykonawczych oraz zakupów konsumpcyjnych. OKRES SPŁATY: Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 48 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być udzielana na okres do 72 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy 12 PROFIT-BIS linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiors tw Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy. Działalność prowadzona jest na terenie województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego. Przedsiębiorstwa, które prowadzą rachunkowość w formie: karty podatkowej, ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów, bądź prowadzą księgi handlowe. Więcej szczegółów na stornie internetowej. Pożyczka na bieżące wydatki udzielana jest w kwocie do ,00 zł. Pożyczka na wydatki inwestycyjne udzielana jest w kwocie do ,00 zł. RUDZKA AGENCJA ROZWOJU INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6 Ruda Śląska Tel: pl Adam Malejka Tel , w.22 tor.pl OPROCENTOWANIE jest ustalone według zmiennej stopy referencyjnej obowiązującej w dniu podpisania umowy, ogłaszanej przez Komisję Europejską w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w komunikacie Komisji Europejskiej Wysokość oprocentowania jest uzależniona od kondycji finansowej firmy i od poziomu zabezpieczeń i wynosi już od 5,26 % w skali roku.

18 Wkład własny w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką. Prowizja 2%-3% kwoty pożyczki. Rodzaje pożyczek: 1.na wydatki bieżące może być przeznaczona na finansowanie: - wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług - spłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 2.na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie: - zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu gruntu przewidzianego na potrzeby inwestycji związanej z działalnością gospodarczą - budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej w tym również środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

19 - nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, projektowej itp. - innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zobowiązań z tytułów wykonawczych oraz zakupów konsumpcyjnych OKRES SPŁATY: Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 48 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być udzielana na okres do 72 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. 13 Fundusz Pożyczkowy Udzielona pożyczka jest częścią systemu wsparcia Mikro i Małych Przedsiębiors tw budowanego w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Pożyczka Warunki finansowe pożyczki: kwota od zł do zł, (minimum 20% wkładu własnego wartości przedsięwzięcia), okres spłaty do 5 lat z możliwością karencji w spłacie rat do 6 miesięcy, oprocentowanie od 6,5 do 8,5 % w skali roku, opłata manipulacyjna uwarunkowana okresem spłaty pożyczki, spłata pożyczki dokonywana wg zasady równa rata, malejące odsetki. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Bielsko- Biała, ul. Cieszyńska 367 tel ; fax Monika Niemczyk, Magdalena Wilk Oprocentowanie w skali roku: 1 rok 6,5 % 2 lata 7,0 % 3 lata 7,5 % 4 lata 8,0 % 5 lat 8,5 % Opłata

20 ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjn ości Przedsiębiors tw, lata działanie Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiors tw współfinanso wanego z Europejskieg o Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 Pożyczka Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od zł do zł Wkład własny Pożyczkobiorcy w finansowane przedsięwzięcie wynosi minimum 15% i może być wniesiony w formie pieniężnej i/lub rzeczowej. CELE Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, Częstochowa tel , fax manipulacyjna: 1 rok 1 % 2 lata 2 % 3-5 lat 3 % OPROCENTOWANIE: w oparciu o stopę referencyjną określoną przez Komisję Europejską. Oprocentowanie od 4,40% do 6,90%

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE?

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen. Józefa Bema 3, Tel. 089 521 12 89/79 www.wmarr.olsztyn.pl, E-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Fundusz Pożyczkowy - udzielone pożyczki Od początku swojej działalności do dnia 31 grudnia 2013r. WARP

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta. Olsztyn, listopad 2012

Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta. Olsztyn, listopad 2012 Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta pożyczkowa Olsztyn, listopad 2012 GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń Fundusz pożyczkowy ARP S.A. dla MŚP na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej Piotr Żbikowski Targi

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012

Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012 1 Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012 1. O Funduszu Górnośląskim 2. Produkty Funduszu Górnośląskiego: Regionalny Fundusz Pożyczkowy Śląski Fundusz

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

"Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są"

Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są "Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są" Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Wolsztyn, 11.12.2013r WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój,

Bardziej szczegółowo

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ 13 grudnia 2012 r. Nowy Targ Usługi doradcze Usługi informacyjne Usługi finansowe Okres realizacji projektu listopad 2011 październik 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 28.10.2014 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne na terenie Powiatu Myślenickiego

Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne na terenie Powiatu Myślenickiego ośrodka: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka PK Myślenice Tytuł pakietu: Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne na terenie Powiatu Myślenickiego Grupa: Bankowość - finanse

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA I PAKIET USŁUG DORADCZYCH DLA SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

OFERTA WSPARCIA I PAKIET USŁUG DORADCZYCH DLA SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OFERTA WSPARCIA I PAKIET USŁUG DORADCZYCH DLA SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII: WSPIERA I KREUJE INNOWACJE TRANSFERUJE WIEDZĘ I DOBRE ROZWIĄZANIA POSIADA

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Złotniki, 7 maja 2009

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Złotniki, 7 maja 2009 Inhaltsverzeichnis ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Złotniki, 7 maja 2009 Działalność WARP Strategia rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorczych - 6.2 POKL

Pożyczki dla przedsiębiorczych - 6.2 POKL Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. od 1 października 2012r., realizuje projekt pt. Pożyczki dla przedsiębiorczych. Na realizację projektu pozyskano 20 mln PLN, które w formie mikropożyczek

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 10.06.2016 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2013r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro główne w Warszawie ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa tel. (022) 864 03 90, faks (022) 864 03 61 Program pożyczkowy Cel: zapewnienie środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Unijna pożyczka JEREMIE. Od 2% na rozwój Oferta skrojona na potrzeby szpitali i gabinetów lekarskich.

Unijna pożyczka JEREMIE. Od 2% na rozwój Oferta skrojona na potrzeby szpitali i gabinetów lekarskich. Unijna pożyczka JEREMIE. Od 2% na rozwój Oferta skrojona na potrzeby szpitali i gabinetów lekarskich. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Poznań, 09.10.2013 WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW)

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki.

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki. Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

CZYSTA INWESTYCJA ROZWÓJ I EKOLOGIA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5%

CZYSTA INWESTYCJA ROZWÓJ I EKOLOGIA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5% Fundusz pożyczkowy Od dnia 1 stycznia 2010 r. WFOŚiGW w Opolu udziela pożyczek w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące ce niektórych

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów KONIN 24 MARZEC 2014 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r.

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r. 1 Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r. Grupa kapitałowa Centrum Projektów Regionalnych "Inwestor" S.A. 48% 96% Ślaski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji

Pożyczki dla przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji Pożyczki dla przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji Monika Wydrych Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. www.kpfp.org.pl Pożyczkobiorcy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku Spółdzielczego w Sieradzu włączonych do oferty produktowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie realizacji POKL

Nowości w zakresie realizacji POKL K o n f e r e n c j a n t. w d r a ż a n i a E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o p o d h a s ł e m P O K L w c z o r a j, d z i ś i j u t r o T o r u ń, 1 4 m a j a 2 0 1 3

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w rozwój firmy -

Zainwestuj w rozwój firmy - Zainwestuj w rozwój firmy - Pozabankowe możliwości finansowania bieżącej działalności i zaplanowanych inwestycji alternatywą na rozwój przedsiębiorstwa Katarzyna Duda Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

Czym jest poręczenie???

Czym jest poręczenie??? Spotkanie dla przedsiębiorców grudzień 2008 r. Czym jest poręczenie??? Definicja poręczenia Poręczenie według prawa cywilnego - jest to najdogodniejsza i zarazem najczęściej stosowana forma prawnego zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1g do Standardu IF nr 7 Bank BGŻ produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku BGŻ włączonych do oferty produktowej projektu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

"Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przy wykorzystaniu kapitału dłużnego

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przy wykorzystaniu kapitału dłużnego "Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przy wykorzystaniu kapitału dłużnego Barbara Kowzan Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Udziałowcy K-PFP sp. z o.o. Województwo Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zostało powołane w 1995 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i grupy założycielskiej - koneckich

Bardziej szczegółowo

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców O Agencji Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Założona w 1993 roku w celu rewitalizacji zdegradowanych

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie POŻYCZKI

Podkarpackie POŻYCZKI Podkarpackie POŻYCZKI Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. wsparcia/instrumentu Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa I Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r.

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r. 1 Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r. Grupa kapitałowa Centrum Projektów Regionalnych "Inwestor" S.A. 48% 96% Ślaski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo