oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,"

Transkrypt

1 PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Usługi dostępne dla przedsiębiorców (umowa z PARP): doradztwo w optymalizacji kosztów, doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony środowiska, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, usługi proinnowacyjne KSI Lp. Nazwa programu/pr ojektu/usługo dawcy 1 Fundusz pożyczkowy na finansowanie inwestycji przyczyniając ych się do tworzenia nowych miejsc pracy dla małych i średnich firm - Komponent I Typ usługi (co?, dla kogo?, na co?, ile?) Adres/tel./fax Osoba do kontaktu Czy usługa jest odpłatna? (ew. cena usługi jeśli odpłatna) Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarze województwa śląskiego. Uzależniona od planowanych nakładów inwestycyjnych, max zł. Wkład własny nie jest wymagany. Cel: - zakup gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, zakup nieruchomości, nakłady na prowadzone inwestycje budowlane Zabezpieczenie: np.: poręczenie, przewłaszczenie, hipoteka, cesja GARR S.A. ul Powstańców Katowice tel: ; ; ; ; Anna Kazibudzka OPROCENTOWANIE: Zmienne, uzależnione od okresu spłaty pożyczki i od wysokości stopy kredytu lombardowego: do 1 roku 0,3 stopy kredytu lombardowego od 1 roku do 2 lat 0,4 stopy kredytu lombardowego od 2 lat do 3 lat

2 wierzytelności, blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela itp. 0,5 stopy kredytu lombardowego 2 Fundusz pożyczkowy na finansowanie inwestycji realizowanyc h przez mikro i małe przedsiębiors twa z terenu województwa śląskiego Komponent IVc 3 Fundusz Pożyczkowy na finansowa nie OKRES SPŁATY: Maksymalnie 36 miesięcy. Możliwa karencja w spłacie kapitału do 9 miesięcy. Możliwa karencja w spłacie odsetek do 3 miesięcy. Pomoc dla małych przedsiębiorstw (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.) z terenu województwa śląskiego. Uzależniona od planowanych nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 75 % wartości inwestycji, max zł. Wkład własny min. 20% wartości inwestycji. zakup gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, zakup nieruchomości, nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe, nakłady na zakup majątku trwałego i wyposażenia, zakup majątku obrotowego do 10 % wartości pożyczki np: poręczenie, przewłaszczenie, hipoteka, cesja wierzytelności, blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela itp. OKRES SPŁATY: Maksymalnie 48 miesięcy. Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji rozwojowych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przez MMŚP Pożyczka może być udzielana maksymalnie w kwocie ,00 zł. na cele inwestycyjne i obrotowe. GARR S.A. ul Powstańców 17; Katowice tel: ; ; ; ; e- mail: GARR S.A. ul Powstańców Katowice Anna Kazibudzka Anna Kazibudzka PROWIZJA uzależniona od okresu spłaty: 1 rok 3 % 2 lata 4 % 3 lata 5% OPROCENTOWANIE: Zmienne, uzależnione od okresu spłaty pożyczki i od wysokości stopy kredytu lombardowego: do 1 roku 0,3 stopy kredytu lombardowego od 1 roku do 2 lat 0,4 stopy kredytu lombardowego od 2 lat do 3 lat 0,5 stopy kredytu lombardowego od 3 lat do 4 lat 0,6 stopy kredytu lombardowego PROWIZJA: 3 % OPROCENTOWANIE: Udzielane pożyczki oprocentowane są według zmiennej

3 przedsięwzięć rozwojowych realizowanyc h przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiors twa Komponent VII 4 Śląski Fundusz Pożyczkowy Wkład własny nie jest wymagany. nakłady na zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych zakup nieruchomości nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe nakłady na zakup majątku trwałego i wyposażenia zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych zakup surowców, materiałów oraz towarów np: poręczenie, przewłaszczenie, hipoteka, cesja wierzytelności, blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela itp. OKRES SPŁATY: 1. Cele inwestycyjne maksymalnie 60 miesięcy; możliwa karencja w spłacie kapitału do 9 miesięcy. 2. Cele obrotowe maksymalnie 24 miesiące; możliwa karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy Śląski Fundusz Pożyczkowy realizowany jest w ramach projektu Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ? Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i tel: ; ; ; ; e- mail: Fundusz Górnośląski S.A ul. Sokolska 8, Katowice Kontakt Tel. (32) , (32) , (32) , (32) stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską. Stopa referencyjna ustalana jest w oparciu o stopę bazową (od r. wynosi ona 3,18%) powiększoną o marżę uzależnioną od oceny danego przedsiębiorstwa jak i zabezpieczeń prawnych spłaty pożyczki. PROWIZJA 0,5-3,0% w zależności od okresu spłaty pożyczki Zgodnie z tabelą prowizji i opłat: Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,5% do 4,0% Opłata za wystawienie promesy od 0,2% kwoty pożyczki nie mniej niż 500 zł OPROCENTOWANIE

4 posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego. RODZAJE POŻYCZEK 1. Pożyczka na bieżące wydatki 2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne 3. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie: 1. wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług. Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących: 1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, Pożyczka na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej, ustalanej w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej. [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 14/6 z dn. 19 stycznia 2008r.] Preferencyjna pożyczka inwestycyjna (objęta zasadami Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej) oprocentowana jest według stałej stawki równej 1% w skali roku.

5 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 1 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części, 6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z realizacją nowych inwestycji w województwie śląskim. Nowa inwestycja obejmuje inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: 1. rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 2. dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów 3. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Uwaga: Nową inwestycją nie jest: 1. inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych, 2. nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. WYSOKOŚĆ POŻYCZKI Pożyczki udzielane są w zł w kwocie od do zł STRUKTURA FINANSOWANIA Pożyczka udzielona na bieżące wydatki nie wymaga udziału środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką, natomiast udzielenie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej

6 5 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Komponent I wymaga wniesienia przez pożyczkobiorcę wkładu własnego odpowiadającego co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego. OKRES KREDYTOWANIA Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 48 miesięcy, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3ęmiesięcy. Pożyczka na cele inwestycyjne może być udzielana na okres do 84 miesięcy, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Regionalny Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach Funduszu Górnośląskiego S. A. w Katowicach jest ofertą skierowaną do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, absolwentów i osób bezrobotnych z Województwa Śląskiego. KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ? Wnioskodawca chcący otrzymać pożyczkę musi być albo: - mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, - absolwentem szkoły wyższej, pomaturalnej i średniej rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, lub - osobą bezrobotną rozpoczynającą działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez ponad 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o udzielenie pożyczki. PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Ze środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego mogą być finansowane: zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budowa, rozbudowa, adaptacja lub remont i modernizacja budynków i budowli produkcyjnych, Fundusz Górnośląski S.A ul. Sokolska 8, Katowice Kontakt Tel. (32) , (32) , (32) , (32) Zgodnie z tabelą prowizji i opłat: Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,5% do 3,0% Opłata za wystawienie promesy od 0,2% kwoty pożyczki nie mniej niż 500 zł Opłata za prolongatę terminu spłaty pożyczki: 0,5% kwoty objętej prolongata, nie mniej niż 100zł OPROCENTOWANIE Pożyczki oprocentowane są według stawki oprocentowania

7 usługowych i handlowych, bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą, zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup towarów, materiałów, surowców i usług bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, inne przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 1 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części, równej stopie referencyjnej ustalanej oparciu o zasady określone w Komunikacie Komisji Europejskiej [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 14/6 z dn. 19 stycznia 2008r.] WYSOKOŚĆ POŻYCZKI Pożyczka udzielana jest w kwocie: Od złotych do złotych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy Od ,00 złotych do ,00 złotych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie powyżej 12 miesięcy STRUKTURA FINANSOWANIA W przypadku zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest wymagany udział środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką OKRES KREDYTOWANIA Pożyczki na bieżące wydatki związane z prowadzoną

8 6 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Komponent II działalnością gospodarczą mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 3 miesięcy. Pożyczki na wydatki inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 84 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy. Regionalny Funduszu Pożyczkowy utworzony w ramach Funduszu Górnośląskiego S. A. w Katowicach jest ofertą skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Program ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw. O PROGRAMIE Linia pożyczkowa przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ? Wnioskodawca chcący otrzymać pożyczkę musi być: mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego, PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Ze środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego mogą być finansowane: zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budowa, rozbudowa, adaptacja lub remont i modernizacja budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych, bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą, zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup towarów, materiałów, surowców i usług Fundusz Górnośląski S.A ul. Sokolska 8, Katowice Kontakt Tel. (32) , (32) , (32) Zgodnie z tabelą prowizji i opłat: Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,5% do 3,0% Opłata za wystawienie promesy od 0,2% kwoty pożyczki nie mniej niż 500 zł Opłata za prolongatę terminu spłaty pożyczki: 0,5% kwoty objętej prolongata, nie mniej niż 100zł OPROCENTOWANIE Pożyczki oprocentowane są według stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej ustalanej oparciu o zasady określone w Obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji

9 bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, inne przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 1 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części, Europejskiej [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 14/6 z dn. 19 stycznia 2008r.] WYSOKOŚĆ POŻYCZKI Pożyczka udzielana jest w kwocie: Od złotych do złotych. STRUKTURA FINANSOWANIA 7 Lokalny Fundusz Pożyczkowy W przypadku zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest wymagany udział środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką OKRES KREDYTOWANIA Pożyczki na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 3 miesięcy. Pożyczki na wydatki inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 84 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy. Fundusz Pożyczkowy powstał w 1998r w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Z usług funduszu mogą korzystać AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Renata Kasprzyk- Jarmołowicz OPROCENTOWANIE: w oparciu o stopę referencyjną

10 mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa śląskiego. O pożyczkę mogą się również ubiegać nowopowstałe firmy. Pożyczki udzielane przez Fundusz przeznaczone są na inwestycje oraz finansowanie zakupów o charakterze nie konsumpcyjnym. Pożyczki udzielane w ramach projektu: Dofinansowanie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego przy ARL S.A. w celu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata w Sosnowcu ul. Teatralna 9 tel: (032) , ; fax. (32) org.pl tel wew. 704 Michał Frankowski rg.pl tel wew. 704 określoną przez Komisję Europejską. Od udzielonej pożyczki Fundusz pobiera jednorazową prowizję w wysokości 2-3%. Nasza oferta: POŻYCZKA DLA STARTERÓW POŻYCZKA DLA FIRM ATRAKCYJNA POŻYCZKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW SPECJALNA POŻYCZKA ROCZNA Wydatki współfinansowane pożyczką obejmują: zakup, uzbrojenie i rekultywację gruntów; zakup, budowę, remont i modernizację budynków oraz budowli bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy; zakup maszyn i urządzeń wraz z oprzyrządowaniem; zakup środków transportu; zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu; zakup wartości niematerialnych i prawnych; zakup materiałów, surowców, towarów i usług; inne uzasadnione wydatki związane z finansowaniem bieżących kosztów działalności gospodarczej z wyłączeniem zobowiązań wobec ZUS i US.

11 Formy zabezpieczenia pożyczki: weksel własny in-blanco; poręczenie; przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodów, maszyn i urządzeń; hipoteka; cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych, należności od odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy; inne formy zabezpieczenia. Forma zabezpieczenia pożyczki ustalona jest przez ARL S.A. w drodze negocjacji z pożyczkobiorcą biorąc pod uwagę kwotę pożyczki oraz stopień ryzyka. Maksymalna kwota pożyczki, która może zostać udzielona na podstawie jednej umowy wynosi ,00 zł. Minimalna wysokość wkładu własnego w przedsięwzięcie współfinansowane pożyczką powinna wynosić 20% Wydatki współfinansowane pożyczką obejmują: - zakup, uzbrojenie i rekultywację gruntów; - zakup, budowę, remont i modernizację budynków oraz budowli bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy; - zakup maszyn i urządzeń wraz z oprzyrządowaniem; - zakup środków transportu z wyłączeniem rejestrowanych jako osobowe; - zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu;

12 - zakup wartości niematerialnych i prawnych; - inne uzasadnione wydatki bezpośrednio związane z przedsięwzięciem; - zakup materiałów, surowców, towarów i usług; - wydatki związane z finansowaniem bieżących kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorcy, jeżeli uzasadnia to specyfika prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz inne wspólnie uzgodnione zabezpieczenie, w zależności od skali ryzyka OKRES SPŁATY: 60 miesięcy 8 Fundusz Pożyczkowy Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy Dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podmioty, które: posiadają zdolność kredytową tj. zdolność spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty; prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami; nie są w stosunku do nich prowadzone postępowania: sądowe, układowe, ugodowe, bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe; nie są zadłużone wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; nie są zadłużone z tytułu podatków i opłat lokalnych, zobowiążą się do prowadzenia działalności okresowej we wniosku na terenie Gminy Żory przyczyniającej się do powstania nowych miejsc pracy oraz utrzymania ich przez okres trzech lat od dnia udzielenia pożyczki. Do zł. AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZ OŚCI S.A. al. Wojska Polskiego 4; ŻORY tel. (32) , (32) (32) Prowizja 2-4%. Pożyczka oprocentowana jest w oparciu o stopę referencyjną ogłaszaną przez Komisję Europejską (www.uokik.gov.pl) i wynosi od 7,91% do 8,91%.

13 9 Unijne pożyczki dla mikro i małych przedsiębiors tw na realizację inwestycji i rozwój firmy OKRES SPŁTY: Maksymalnie 36 miesięcy Mikro i małe przedsiębiorstwa niezależnie od okresu, w jakim prowadzą działalność. Prowadzące działalność na terenie województwa: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego. min zł max zł minimum 15% wkładu własnego Przedmiot finansowania: - zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; - zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem; - zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego; - rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych; - inne, zgodne ze statutem Agencji, przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców. Zabezpieczenia: weksel hipoteka poręczenie gwarancje bankowe GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZ OŚCI S.A Katowice, ul. Astrów 10; tel: do 3 (wew. 315) fax: Anna Bentkowska Tel gapp.pl Dominika Jarocka Tel fax: tel. komórkowy: gapp.pl OPROCENTOWANIE: OPROCENTOWANIE: wysokość oprocentowania ustalana jest w skali roku wg stopy referencyjnej, która określona jest na podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o 1-3% marży od r. sto pa bazowa wynosi 3,18% Prowizja: 1% - 2% - wysokość prowizji podlega negocjacjom

14 inne OKRES SPŁATY: Maksymalnie 5 lat Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy 10 Unijne pożyczki dla średnich przedsiębiors tw na realizację inwestycji i rozwój firmy Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego min zł max zł minimum 15% wkładu własnego Przedmiot finansowania: - zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; - zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem; - zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego; - rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych; - inne, zgodne ze statutem Agencji, przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców. Zabezpieczenia: weksel GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZ OŚCI S.A Katowice, ul. Astrów 10; tel: do 3; fax: Anna Bentkowska Tel gapp.pl Dominika Jarocka Tel fax: tel. komórkowy: gapp.pl OPROCENTOWANIE: wysokość oprocentowania ustalana jest w skali roku wg stopy referencyjnej, która określona jest na podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o 1-3% marży od r. stop a bazowa wynosi 3,18% Prowizja: 1% - 2% - wysokość prowizji podlega negocjacjom

15 hipoteka poręczenie gwarancje bankowe inne OKRES SPŁATY: Maksymalnie 5 lat Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy 11 PROFIT linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiors tw Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę: - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie ekspansji lub w fazie rozwoju, prowadzące działalność od co najmniej 3 miesięcy, - przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego - przedsiębiorstwa, które prowadzą rachunkowość w formie: karty podatkowej, ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów bądź prowadzą księgi handlowe. księgi handlowe Więcej szczegółów na stornie internetowej Pożyczka na bieżące wydatki udzielana jest w kwocie do ,00 zł Pożyczka na wydatki inwestycyjne udzielana jest w kwocie do ,00 zł Wkład własny w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką. RUDZKA AGENCJA ROZWOJU INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6 Ruda Śląska Tel: pl Adam Malejka Tel , w.22 tor.pl OPROCENTOWANIE jest ustalane według zmiennej stopy referencyjnej obowiązującej w dniu podpisania umowy; ogłaszanej przez Komisję Europejską w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w komunikacie Komisji Europejskiej. Wysokość oprocentowania jest uzależniona od kondycji finansowej firmy i od poziomu zabezpieczeń i wynosi już od 5,26 % w skali roku. Rodzaje pożyczek: 1.na wydatki bieżące może być przeznaczona na finansowanie:

16 - wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług - spłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 2.na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie: - zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu gruntu przewidzianego na potrzeby inwestycji związanej z działalnością gospodarczą - budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej w tym również środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, projektowej itp. - innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

17 Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zobowiązań z tytułów wykonawczych oraz zakupów konsumpcyjnych. OKRES SPŁATY: Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 48 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być udzielana na okres do 72 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy 12 PROFIT-BIS linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiors tw Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy. Działalność prowadzona jest na terenie województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego. Przedsiębiorstwa, które prowadzą rachunkowość w formie: karty podatkowej, ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów, bądź prowadzą księgi handlowe. Więcej szczegółów na stornie internetowej. Pożyczka na bieżące wydatki udzielana jest w kwocie do ,00 zł. Pożyczka na wydatki inwestycyjne udzielana jest w kwocie do ,00 zł. RUDZKA AGENCJA ROZWOJU INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6 Ruda Śląska Tel: pl Adam Malejka Tel , w.22 tor.pl OPROCENTOWANIE jest ustalone według zmiennej stopy referencyjnej obowiązującej w dniu podpisania umowy, ogłaszanej przez Komisję Europejską w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w komunikacie Komisji Europejskiej Wysokość oprocentowania jest uzależniona od kondycji finansowej firmy i od poziomu zabezpieczeń i wynosi już od 5,26 % w skali roku.

18 Wkład własny w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką. Prowizja 2%-3% kwoty pożyczki. Rodzaje pożyczek: 1.na wydatki bieżące może być przeznaczona na finansowanie: - wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług - spłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 2.na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie: - zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu gruntu przewidzianego na potrzeby inwestycji związanej z działalnością gospodarczą - budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej w tym również środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - zakupu wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

19 - nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, projektowej itp. - innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zobowiązań z tytułów wykonawczych oraz zakupów konsumpcyjnych OKRES SPŁATY: Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 48 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być udzielana na okres do 72 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. 13 Fundusz Pożyczkowy Udzielona pożyczka jest częścią systemu wsparcia Mikro i Małych Przedsiębiors tw budowanego w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Pożyczka Warunki finansowe pożyczki: kwota od zł do zł, (minimum 20% wkładu własnego wartości przedsięwzięcia), okres spłaty do 5 lat z możliwością karencji w spłacie rat do 6 miesięcy, oprocentowanie od 6,5 do 8,5 % w skali roku, opłata manipulacyjna uwarunkowana okresem spłaty pożyczki, spłata pożyczki dokonywana wg zasady równa rata, malejące odsetki. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Bielsko- Biała, ul. Cieszyńska 367 tel ; fax Monika Niemczyk, Magdalena Wilk Oprocentowanie w skali roku: 1 rok 6,5 % 2 lata 7,0 % 3 lata 7,5 % 4 lata 8,0 % 5 lat 8,5 % Opłata

20 ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjn ości Przedsiębiors tw, lata działanie Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiors tw współfinanso wanego z Europejskieg o Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 Pożyczka Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od zł do zł Wkład własny Pożyczkobiorcy w finansowane przedsięwzięcie wynosi minimum 15% i może być wniesiony w formie pieniężnej i/lub rzeczowej. CELE Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, Częstochowa tel , fax manipulacyjna: 1 rok 1 % 2 lata 2 % 3-5 lat 3 % OPROCENTOWANIE: w oparciu o stopę referencyjną określoną przez Komisję Europejską. Oprocentowanie od 4,40% do 6,90%

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki.

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki. Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW)

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski

Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski Firmy należące do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz możliwości związanych z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Coś się kooczy, coś się zaczyna Plan prezentacji Dotacje a pożyczki Dostępnośd dotacji i pożyczek Przedstawienie dostępnych funduszy Krajowy Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo