AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. SOSNOWIEC r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. SOSNOWIEC 29.09.2009r."

Transkrypt

1 AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SOSNOWIEC r. 1

2 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu w niniejszym Regulaminie ustala zasady udzielania pożyczek z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. Gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Instrumenty wsparcia przewidziane niniejszym Regulaminem są współfinansowane ze środków budżetu państwa oraz środków Unii Europejskiej oraz ARL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tworzy się Lokalny Fundusz Pożyczkowy zwany dalej Funduszem w oparciu o środki finansowe pochodzące z Dotacji na powiększenie kapitału Lokalnego Funduszu Pożyczkowego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. 2. W ramach struktury organizacyjnej Agencji tworzy się Komisję Kwalifikacyjną Lokalnego Funduszu Pożyczkowego, zwaną dalej Komisją. II. BENEFICJENCI FUNDUSZU 1. Ze środków pożyczkowych mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy z obszaru Województwa Śląskiego określeni ustawą z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz 1807 z póź. zm.), spełniający kryteria mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r (Dz. Urz. WE L 63 z ), znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji, z zastrzeżeniem ust Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z ) III. PRZEDMIOT WYKORZYSTANIA POŻYCZKI 1. Pożyczki przeznaczone są na: a) inwestycje oraz finansowanie zakupów o charakterze nie konsumpcyjnym, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, b) inwestycje oraz finansowanie zakupów o charakterze nie konsumpcyjnym, których zrealizowanie przyczyni się co najmniej do utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia. W tym wypadku fundusz nie ingeruje w stan zatrudnienia przedsiębiorcy. 2. Przez inwestycje oraz zakupy o charakterze nie konsumpcyjnym należy rozumieć wydatki poniesione przez pożyczkobiorcę na finansowanie nowych lub powiększanie istniejących zdolności wytwórczych i usługowych, finansowanie przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego, zakup patentów, licencji, knowhow itp. a także wydatki związane z bieżącymi potrzebami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy. 3. W szczególności wydatki określone w ust. 2 obejmują: a) zakup, uzbrojenie i rekultywację gruntów, b) zakup, budowę, remont i modernizację budynków oraz budowli bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy, 2

3 c) zakup maszyn i urządzeń wraz z oprzyrządowaniem, d) zakup środków transportu, e) zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu, f) zakup wartości niematerialnych i prawnych, g) inne uzasadnione wydatki bezpośrednio związane z przedsięwzięciem, h) zakup materiałów, surowców, towarów i usług, i) wydatki związane z finansowaniem bieżących kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorcy, jeżeli uzasadnia to specyfika prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (np. sezonowość popytu). IV. WARUNKI I TRYB UDZIELANIA POŻYCZEK 1. Maksymalna kwota pożyczki, która może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie jednej umowy wynosi ,00 zł. 2. Łączne zaangażowanie środków Lokalnego Funduszu Pożyczkowego w pożyczki udzielone jednemu przedsiębiorcy lub jednostkom powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U z 2002r, nr 76, poz. 694 z póź. zm.) nie może przekroczyć 10% kapitału Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. 3. Minimalna wysokość wkładu własnego w przedsięwzięcie współfinansowane pożyczką powinna wynosić 30%. 4. Wkładem własnym są zarówno określone w pkt. 3 środki finansowe poniesione przez pożyczkobiorcę w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak i nakłady związane z przedsięwzięciem poniesione w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę. 5. Pożyczka podlega oprocentowaniu na rzecz ARL S.A. wg obowiązującej stopy referencyjnej określonej przez Komisję Europejską. Podstawą jej obliczenia jest stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR) oraz marża, której wysokość uzależniona jest od ratingu danego przedsiębiorstwa oraz poziomu zabezpieczeń spłaty pożyczki. 6. Pożyczki udzielane są na okres nie przekraczający 36 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach pożyczki mogą być udzielone na okres nie przekraczający 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania umowy pożyczki. 60 miesięczny okres spłaty zastrzeżony jest w szczególności dla pożyczek o charakterze inwestycyjnym. 7. Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy. 8. Wysokość prowizji wynosi 1-3% udzielonej kwoty pożyczki. 9. Wysokość opłat i prowizji związanych z udzielaniem pożyczek określa załącznik nr 2 do Regulaminu V. ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI 1. Celem zabezpieczenia zwrotu pożyczki (kapitału wraz z odsetkami) ustanawiane jest prawne zabezpieczenie spłaty. ARL S.A. udzielając pożyczki pobiera od pożyczkobiorcy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2. Dodatkowymi prawnymi formami zabezpieczenia pożyczki są: a) poręczenie: wg prawa cywilnego, wekslowe awal, b) cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych, należności od odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, c) zastaw rejestrowy, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie, e) hipoteka, f) gwarancje, 3

4 g) blokada środków pieniężnych, h) ubezpieczenie spłaty pożyczki przez wyspecjalizowaną instytucję, i) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, j) inne formy zabezpieczenia. 3. Forma zabezpieczenia pożyczki ustalona jest przez ARL S.A. w drodze negocjacji z pożyczkobiorcą, biorąc pod uwagę kwotę pożyczki, stopień ryzyka oraz okres spłaty pożyczki i stan majątkowy pożyczkobiorcy, z tym że w przypadku udzielenia pożyczki przekraczającej kwotę ,00 zł zawsze wymagany jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowe zabezpieczenie. Dodatkowego zabezpieczenia wymaga także spłata kolejnej pożyczki udzielonej przedsiębiorcy w sytuacji, gdy łączne zadłużenie tego przedsiębiorcy w Funduszu przekracza kwotę ,00 zł. 4. Koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia pożyczki ponosi pożyczkobiorca. 5. Po podpisaniu umowy pożyczki w terminie 7 dni od jej zawarcia pożyczkobiorca dokonuje ubezpieczenia majątkowego rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki i dokonuje cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz ARL S.A. Pożyczkobiorca zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie majątkowe rzeczy przez cały okres trwania umowy pożyczki i odnawiać cesję praw z polisy ubezpieczeniowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ARL S.A. może odstąpić od konieczności ubezpieczenia przez pożyczkobiorcę przedmiotu zabezpieczenia. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których rzeczy stanowiące zabezpieczenie pożyczki są odpowiednio przechowywane i zabezpieczone przez pożyczkobiorcę. 6. Po stwierdzeniu całkowitej spłaty pożyczki ARL S.A. dokonuje zwolnienia przyjętych zabezpieczeń spłaty pożyczki. ARL S.A. informuje również pisemnie pożyczkobiorcę o komisyjnym dokonaniu zniszczenia weksla, które odbywa się w obecności Kierownika Zespołu Instrumentów Finansowych i Głównego Księgowego. VI. UMOWA POŻYCZKI 1. Pożyczka jest udzielana na podstawie wniosku pożyczkobiorcy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 2. Wniosek o pożyczkę należy składać bezpośrednio w siedzibie ARL S.A. bądź listem poleconym na adres siedziby ARL S.A. 3. Wniosek powinien być podpisany przez ubiegającego się o pożyczkę, a w przypadku osób prawnych - przez osoby upoważnione, zgodnie z przepisami, do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań majątkowych. 4. Do wniosku pożyczkobiorca dołącza dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia, w szczególności dokumenty rejestrowe lub statutowe, sprawozdania finansowe szczegółowy zakres wymaganych dokumentów jest określony w załączniku do wniosku o pożyczkę. 5. Wniosek o udzielenie pożyczki winien być rozpatrzony w terminie 30 od daty jego przyjęcia. 6. W terminie określonym w ust. 4 ARL S.A. informuje o przyznaniu lub odmowie udzielania pożyczki. 7. Pożyczki udzielane są po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia ich spłaty. Analiza ryzyka winna stwierdzić, iż przedsiębiorca jest w stanie odpowiednio i efektywnie wykorzystać pożyczkę i terminowo ją spłacać. 8. Przez zawarcie umowy pożyczki ARL S.A. zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną umową kwotę środków pieniężnych, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą kwotę oraz odsetki w wysokości oprocentowania pożyczki i stosowną prowizję. Wysokość oprocentowania ustalona jest w umowie pożyczki. 4

5 9. Odsetki od wykorzystanej pożyczki są naliczane i pobierane przez ARL S.A. w okresach miesięcznych przy czym do celów obliczeniowych przyjmuje się, że rok ma 360 dni, a miesiąc 30 dni. W umowie mogą zostać ustalone inne okresy pobierania i naliczania odsetek. 10. Zawarcie umowy pożyczki następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron wyrażonego złożeniem podpisu przez przedstawicieli każdej ze stron. 11. Za moment zawarcia umowy pożyczki przyjmuje się datę jej podpisania przez obie strony. 12. Umowy sporządzane są w 3 egzemplarzach (jeden egzemplarz dla pożyczkobiorcy i dwa egzemplarze dla ARL S.A.). 13. Ewentualny podatek od czynności cywilno prawnych związany z udzieleniem pożyczki uiszcza pożyczkobiorca. 14. Strony mogą dokonać zmiany warunków umowy tylko w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. VII. WYKORZYSTANIE POŻYCZKI 1. Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie celu określonego w umowie pożyczki. 2. Pożyczki mogą być wykorzystywane w formie bezgotówkowej, jednorazowo lub w transzach. Wykorzystanie pożyczki w formie bezgotówkowej polega na przekazaniu środków pieniężnych na rachunek bankowy pożyczkobiorcy wskazany w umowie pożyczki. 3. Warunkiem uruchomienia pożyczki jest prawomocne ustanowienie na rzecz ARL S.A. wszystkich wymaganych zabezpieczeń określonych umową pożyczki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pożyczka może zostać uruchomiona przed prawomocnym ustanowieniem wymagalnych zabezpieczeń. Dotyczy to w szczególności ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki oraz zastawu rejestrowego. 4. W okresie wykorzystywania pożyczki przez pożyczkobiorcę ARL S.A. zastrzega sobie prawo kontroli realizacji postanowień umowy oraz badania zabezpieczenia zwrotności pożyczki, w tym również przeprowadzenia inspekcji w siedzibie pożyczkobiorcy oraz w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. 5. Umowa pożyczki określa ostateczny termin przedstawienia dokumentów niezbędnych do dokonania rozliczenia wykorzystania środków pożyczki, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. ARL S.A. dokona rozliczenia celu pożyczki niezwłocznie po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę rozliczenia przedsięwzięcia współfinansowanego pożyczką. O fakcie stwierdzenia zgodności lub braku zgodności z umową pożyczki wartości i struktury finansowania kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych ARL S.A. powiadomi pożyczkobiorcę pisemnie. 6. W przypadku nie spełnienia przez pożyczkobiorcę warunków określonych w pkt. 5 ARL S.A. może zmienić warunki oprocentowania pożyczki w sposób następujący: za okres niespełnienia warunków naliczone zostaną odsetki karne w wysokości stopy procentowej pożyczki obowiązującej w dniu podpisania umowy pożyczki, powiększonej o 10 punktów procentowych od kwoty pożyczki pozostającej do spłaty. 7. W przypadku niespełnienia postanowień umowy pożyczki, między innymi niespłacenia rat kapitałowych i odsetek w terminie, nie ustanowienia stosownych zabezpieczeń oraz braku realizacji stanów zatrudnienia ARL S.A. może wypowiedzieć umowę pożyczki. 8. ARL S.A. zastrzega sobie prawo wypowiedzenia pożyczki z zachowaniem 7-dniowego terminu w przypadku: a) zagrożenia zwrotu terminowego spłaty pożyczki lub odsetek w terminach ustalonych w umowie; b) niewypłacalności pożyczkobiorcy; c) znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia; d) wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem; 5

6 e) nieterminowego regulowania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wobec ARL S.A.; f) niespełnienia innych warunków określonych niniejszym Regulaminem. 9. Od zadłużenia przeterminowanego, powstałego w wyniku niespłacenia całości lub części pożyczki w terminach ustalonych w umowie, odsetki są naliczane w wysokości odsetek ustawowych. 10. Roszczenia ARL S.A. z tytułu niespłaconej pożyczki i odsetek pokrywane są w następującej kolejności: a) koszty sądowe i egzekucyjne (także windykacji), w przypadku ich wystąpienia, b) należne prowizje i opłaty, c) odsetki karne i kary umowne, d) odsetki niespłacone zapadłe, e) raty pożyczki niespłacone zapadłe, f) pozostały niespłacony kapitał. VIII. SPŁATA POŻYCZKI 1. Spłaty pożyczki i odsetek dokonuje pożyczkobiorca przez przelanie środków pieniężnych lub ich wpłatę, z zastrzeżeniem warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz 1807 z póź. zm.), na rachunek bankowy ARL S.A. wskazany w umowie pożyczki. 2. Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo. 3. Po całkowitej spłacie pożyczki ARL S.A. dokona ostatecznego rozliczenia odsetek na podstawie faktycznego okresu wykorzystania pożyczki. W przypadku nie dopłaty pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. W przypadku nadpłaty ARL S.A. w tym samym terminie zwróci różnicę pożyczkobiorcy na jego konto. 4. W przypadku opóźnień w zapłacie raty pożyczki od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki ustawowe. 5. Jako datę spłaty pożyczki i odsetek przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy ARL S.A. 6. Spłata powinna nastąpić w dniu określonym w umowie. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się go za zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po dniu spłaty określonym w umowie pożyczki. 7. Pożyczkobiorca może w wyjątkowych przypadkach złożyć umotywowany wniosek o zmianę terminu spłaty pożyczki lub rat pożyczki. 8. ARL S.A. może uzależnić przesunięcie terminu spłaty, o którym mowa w ust. 7 od ustanowienia między innymi dodatkowego zabezpieczenia pożyczki oraz ustalenia nowych warunków oprocentowania. IX. KOMISJA KWALIFIKACYJNA LFP 1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej LFP wchodzi 4 stałych członków z prawem głosu: - Kierownik Zespołu Instrumentów Finansowych, pełniący rolę przewodniczącego Komisji, - Główny Księgowy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A., - Kierownik Zespołu ds. Techniczno Administracyjnych, - Kierownik Ośrodka Szkoleń, Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego, - Pracownik Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych bez prawa głosu, pełniący rolę Sekretarza Komisji. 6

7 2. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od ilości rozpatrywanych wniosków pożyczkowych. Dla ważności podjętej uchwały wymagana jest obecność co najmniej 3 stałych członków Komisji z prawem głosu. 3. Komisja dokonuje merytorycznej oceny wniosków o udzielenie pożyczki, posiadając prawo ich akceptowania lub odrzucania. 4. Komisja Kwalifikacyjna rekomenduje Zarządowi przyznanie lub odmowę udzielenia pożyczki, na podstawie której Zarząd podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki. 5. Negatywna decyzja Komisji Kwalifikacyjnej nie jest wiążąca dla Zarządu. 6. Do zadań Kierownika Zespołu Instrumentów Finansowych należy w szczególności: - analiza wniosków o udzielenie pożyczki, - prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Funduszu, szczególnie ewidencji wniosków, ewidencji udzielonych pożyczek i odrzuconych wniosków, sporządzanie kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu. X. OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY 1. Wykorzystanie pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona. 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do: a) zatrudnienia w terminie 60 dni od daty podpisania umowy pożyczki na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, deklarowanej we wniosku liczby osób, b) fakt zatrudnienia osób, o których mowa, powinien być potwierdzony dostarczeniem do ARL S.A. kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami przez pożyczkobiorcę w terminie do 7 dni od jej zawarcia oraz potwierdzonych przez ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji w terminie do 7 dni od ustawowego terminu ich składania. ARL S.A. zobowiązana jest do przechowywania kopii tych dokumentów w dokumentacji pożyczkowej, c) utrzymania ciągłości zatrudnienia tych osób w okresie trwania pożyczki. Warunki dotyczące utrzymania stanu zatrudnienia uważa się za spełnione, jeśli osoby zatrudnione na nowoutworzonych miejscach pracy nie przejdą na urlop bezpłatny (w tym urlop wychowawczy) dłuższy niż 28 dni roboczych każda oraz nie będą przebywały na zasiłku chorobowym dłuższym niż 90 dni w danym roku kalendarzowym, d) zatrudnienia w terminie 30 dni, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa pod lit. a nowej osoby spełniającej w/w warunki w celu uzupełnienia stanu zatrudnienia deklarowanego we wniosku, e) przedstawienia w ARL S.A. kopii comiesięcznych raportów na odpowiednich formularzach ZUS, potwierdzonych za zgodność z oryginałem w terminie do 7 dni od ustawowego terminu ich składania. 3. Umożliwienia pracownikom ARL S.A. badanie ksiąg i dokumentów, kontroli działalności firmy oraz sposobu wykorzystania udzielonej pożyczki i warunków z nią związanych. 4. Powiadomienia ARL S.A. o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową, pożyczkobiorcy (np. zaciągnięte pożyczki, ustanowienie zastawu, hipoteki, udzielonego poręczenia itp.). 5. Niezwłocznego powiadomienia ARL S.A. o wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i natychmiastowego rozwiązania umowy pożyczki z zachowaniem terminów wypowiedzenia. XI. KARY UMOWNE 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych w Cz. X. ust. 2.a,b,c,d,e ARL S.A. może: 7

8 a) zmienić warunki oprocentowania pożyczki w sposób następujący: za okres niespełnienia warunków naliczone zostaną odsetki karne w wysokości stopy procentowej pożyczki obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o 10 punktów procentowych od kwoty pożyczki pozostającej do spłaty przypadającej proporcjonalnie na liczbę utworzonych miejsc pracy, b) wypowiedzieć (rozwiązać) umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym. Pożyczka wraz z niezapłaconymi odsetkami (saldo zadłużenia) podlega wówczas zwrotowi w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia (rozwiązania) umowy pożyczki. Wymagane roszczenie podlega po dniu rozwiązania umowy oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych, c) w razie braku dokonania spłaty wypełnić weksel in blanco i dochodzić swoich roszczeń w drodze windykacji sądowej. 2. ARL S.A. odstąpi od podpisania umowy pożyczki lub wypowie (rozwiąże) umowę pożyczki z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, kiedy wnioskodawca lub pożyczkobiorca zmniejszy zatrudnienie w okresie pomiędzy rejestracją wniosku o pożyczkę a zatrudnieniem deklarowanej we wniosku o pożyczkę liczby osób. XII. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Regulamin udzielania pożyczek wraz z wnioskiem pożyczkowym udostępniany jest w siedzibie oraz w witrynie internetowej ARL S.A. Wykaz załączników: 1. Wniosek o udzielenie pożyczki 2. Taryfa opłat i prowizji ARL S.A. związanych z udzielaniem pożyczek Sosnowiec, r 8

9 Załącznik nr 2 Taryfa opłat i prowizji Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. związanych z udzielaniem pożyczek Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłat Stawka w zł lub % Wydanie promesy udzielenia pożyczki od kwoty promesy 1% - 2% Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta wymagająca zawarcia aneksu do umowy Wydanie zaświadczenia/opinii na wniosek Klienta Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za każdy aneks od każdego zaświadczenia od kapitału objętego porozumieniem od 150 zł do 500 zł 50 zł 0,5% - 1% Upomnienie pisemne od każdego upomnienia 30 zł 9

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2013r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POWIATU ŁOBESKIEGO LUTY 2006 Rozdział I WSTĘP 1. Fundusz pożyczkowy utworzony został w celu ułatwiania dostępu

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. Wersja 8 obowiązująca od 20.09.2006 (zmiana 16) Załącznik B: regulamin Funduszu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW)

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki.

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki. Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Załącznik nr 2 do Uchwały 182/2011 W oparciu o Uchwałę nr 182/2011 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 14.11.2011 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o. Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundusz Pożyczkowy działa w ramach Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, zwanej dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Pożyczek udziela Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach zwana dalej FG-O S.A..

REGULAMIN. Pożyczek udziela Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach zwana dalej FG-O S.A.. REGULAMIN UDZIELANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. ODDZIAŁ W KATOWICACH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ M I MP KOMPONENT IV C ROZDZIAŁ I: ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o. Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania, korzystania oraz spłaty pożyczek udzielanych przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki nr RPO-WM-100/2011/..

Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki nr RPO-WM-100/2011/.. Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Mazowiecki Program pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2012 z dnia 26.10.2012r. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości zwany dalej Funduszem, wchodzącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na cele związane z remontem m.in. elewacji frontowych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 06/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania zabezpieczeń do kredytów i pożyczek przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRO - Warmia i Mazury Zał. do Uchwały Zarządu NFR NIDA nr 5/2009 z dnia 31.12.2009r. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dokapitalizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń Fundusz pożyczkowy ARP S.A. dla MŚP na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej Piotr Żbikowski Targi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady i tryb postępowania w zakresie udzielania poręczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają podstawowe zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego SPO WKP)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego SPO WKP) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń REGULAMIN ZASAD I TRYBU UDZIELANIA PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE Na podstawie Umowy Spółki z dnia 14 sierpnia 2001 z późniejszymi zmianami ustala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Katowice, styczeń 2012 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin (Komponent I)

Regulamin (Komponent I) Regulamin (Komponent I) udzielania pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc w gałęziach gospodarki określonych w Kontrakcie Regionalnym dla Województwa Katowickiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik nr 3 do Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010

REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010 REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010 ustalony przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, dnia 18 października 2010 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA Zał. nr 1 do Uchwały Rady NFR NIDA nr 88 z dnia 23.03.2006r. REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA 1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania POŻYCZKI FAKTORINGOWEJ przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW)

Regulamin udzielania POŻYCZKI FAKTORINGOWEJ przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) udzielania POŻYCZKI FAKTORINGOWEJ przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Niniejszy regulamin ( ) określa zasady udzielania POŻYCZKI FAKTORINGOWEJ dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo