Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A."

Transkrypt

1 Styczeń 2014 Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Grudzień w skrócie Giełdy na rynkach rozwiniętych ustanawiają nowe szczyty, rynki wschodzące trzeci rok z rzędu wypadają słabiej FED rozpoczyna proces ograniczania programu QE, rosną rentowności obligacji Afera korupcyjna w Turcji, Ukraina wybiera ścieŝkę rosyjską Informacje napływające z polskiej gospodarki zwiększają optymizm odnośnie tempa oŝywienia na najbliŝsze kwartały. Reforma OFE przesądzona, efekt: korekta na GPW Akcje Rynek międzynarodowy Stopy zwrotu na wybranych światowych rynkach akcji w grudniu stopa zwrotu Indeks waluta lokalna USD PLN DAX (Niemcy) 1,6% 3,2% 0,2% Eurostoxx 50 (strefa euro) 0,7% 2,2% -0,4% NIKKEI (Japonia) 4,0% 1,4% -1,5% S&P 500 (USA) 2,4% 2,4% -0,3% MSCI EM (rynki wchodzące) -1,5% -1,5% -4,1% MSCI WORLD (świat) 1,6% 1,6% -1,0% Inwestorzy giełdowi działający na rynkach dojrzałych powinni być w dobrych nastrojach po grudniu oraz całym roku Większość indeksów giełd rozwiniętych zanotowała zdrowe wzrosty, wiele z nich kończy rok na historycznych maksimach. Najlepiej było na rynkach peryferyjnych Europy, w Japonii oraz USA. Gorzej zachowały się giełdy rynków wschodzących, gdzie raczej odnotowano spadki. Taką sytuację obserwujemy juŝ trzeci rok z rzędu. Główne tematy i trendy, które wpływały na nastroje na rynkach w roku 2013 to: Ograniczenie przez FED programu QE. Pierwsze sygnały zapowiadające wstrzymanie druku pieniądza napłynęły na rynek w maju Spekulacje dotyczące związanego z tym ograniczenie płynności nie sprzyjały rynkom rozwijającym się, osłabiając walutę i powodując wyprzedaŝ obligacji oraz akcji na takich rynkach jak Indonezja, Brazylia, Turcja, RPA czy chociaŝby Polska. Ograniczanie QE jest strona 1

2 moŝliwe, gdyŝ gospodarka USA wychodzi na prostą. Było to potwierdzone dobrym wynikami spółek, a co za tym idzie indeksu akcji amerykańskich. Stabilizacja i poprawa sytuacji gospodarczej w Europie, w szczególność w państwach peryferyjnych takich jak Hiszpania czy Włochy. Jest to co prawda wzrost z niskiej bazy, ale jednak wzrost. Sukcesywnie poprawiające się odczyty wskaźników wyprzedzających tych państw obrazują tę poprawę, i obecnie znajdują się raczej powyŝej poziomu 50. Najsłabiej radzi sobie obecnie Francja, a Niemcy dalej odgrywają rolę głównej siły napędzającej europejską gospodarkę. Wiara w sukces operacji pobudzenia inflacji oraz wzrostu gospodarczego w Japonii, przez nowego premiera Shinzo Abe oraz Japoński Bank Centralny. Widać pierwsze oznaki poprawy szczególnie w zakresie inflacji która w ostatnim odczycie pokazuje wzrost cen na poziomie +1,5% rdr. Wydarzeniem grudnia było rozpoczęcie ograniczania programu QE o 10 mld USD miesięcznie, do poziomu 75 mld USD. Była to jednorazowa obniŝka, dalsze ruchy będą zaleŝeć od napływających kolejnych danych makro. Jednak spekulacje na ten temat były juŝ wcześniej wyceniane przez inwestorów, więc sama decyzja nie wywołała znaczących skutków na rynkach akcyjnych. Najmocniejsza reakcja była na rynku długu USA oraz na rynku złota. Właśnie metale szlachetne to najsłabiej zachowujące się surowce w Obok nich spore spadki notowały zboŝa i inne surowce rolne. Miedź przez większą cześć roku była w trendzie bocznym, Jest to efekt rosnącej podaŝy tego surowca z jednej strony, oraz wzrostu gospodarczego z drugiej. Cena na koniec miesiąca Zmiana w stosunku do poprz. mies. Ropa brent 110,8 USD/bbl 1,3% Złoto 1205,7 USD/oz -3,8% Miedź 7360,0 USD/t 4,3% Europa Środkowo-Wschodnia i Rosja Stopy zwrotu na wybranych rynkach akcji regionu w grudniu stopa zwrotu Indeks waluta lokalna USD PLN MICEX (Rosja) 1,6% 2,4% -0,3% BIST 100 (Turcja) -10,5% -15,8% -18,0% ATX (Austria) -3,7% -2,2% -5,0% BUX (Węgry) -1,3% 2,0% -0,9% PX (Czechy) -4,2% -2,8% -5,6% WIG (Polska) -6,3% -3,5% -6,3% Grudzień był słabym miesiącem na większości rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Kolejny raz bardzo negatywnie zachowywała się Turcja główny indeks tamtejszej giełdy w przeliczeniu na USD spadł prawie 16%. Tak ostra przecena to skutek afery korupcyjnej, która zwiększa ryzyko niestabilności politycznej w kraju. Wśród zatrzymanych pod zarzutem korupcji i nielegalnych transakcji finansowych znalazło się wielu wpływowych ludzi biznesu, a takŝe wysoko postawionych działaczy AKP i synów ministrów obecnego rządu. Na fali wydarzeń doszło do wymiany części ministrów w rządzie, w tym szefów resortów gospodarki i spraw wewnętrznych. Premier Erdogan oskarŝa wpływowy ruch religijny Hizmet, posiadający wpływy w policji i sądownictwie, o próbę minizamachu stanu. Szybko odsunięto od sprawy kilkudziesięciu policjantów i prowadzących ją prokuratorów. Negatywny wydźwięk ma fakt, Ŝe walka polityczna przenosi się takŝe na grunt spółek, czego przykładem jest cofnięcie pozytywnej decyzji środowiskowej dla jednej z duŝych kopalni złota Koza Altin (spółka ta jest postrzegana jako powiązana z ruchem Hizmet). Przecena dotknęła równieŝ rynek tureckich obligacji. Rentowność dziesięcioletnich papierów emitowanych przez rząd Turcji wzrosła powyŝej psychologicznego poziomu 10 procent. strona 2

3 Spadki na pozostałych rynkach regionu nastąpiły w ślad za ogólnie gorszym nastawieniem do rynków rozwijających, na skutek rozpoczęcia wygaszania programu QE w Stanach. Cały rok 2013 był dość zmienny na rynkach w Środkowej i Wschodniej Europy. Najmocniejszy był rynek austriacki, któremu udało się zakończyć rok na dość solidnym 10% plusie (w przeliczeniu na USD). NajwaŜniejszym wydarzeniem roku była emisja akcji w banku Erste i spłata przez ten bank całości udzielonej wcześniej przez państwo pomocy. Innym rynkiem, któremu udało się zamknąć rok na plusie, były Węgry. NajwaŜniejszym wydarzeniem roku był powrót kraju na rynki finansowe. Na początku roku rządowi węgierskiemu udało się uplasować emisję obligacji w wysokości 3,25 mld USD. Była to pierwsza emisja od kwietnia 2011 roku. Bardzo burzliwie rok minął w Turcji, głównie za sprawą wydarzeń politycznych. Po bardzo dobrym roku 2012, w 2013 rynek stracił w USD aŝ 28%. Najpierw mieliśmy czerwcowe protesty na placu Taksim przeciwko, zdaniem wielu, zbyt duŝej ingerencji przez rząd w Ŝycie osobiste obywateli. Końcówka roku to z kolei duŝa afera korupcyjna. NaleŜy pamiętać, Ŝe Turcja znajduje się obecnie w przededniu aŝ trzech waŝnych wyborów (w marcu tego roku wybory samorządowe, później pierwsze w historii bezpośrednie wybory prezydenckie i na początku 2015 wybory parlamentarne), co moŝe powodować duŝą zmienność na tym rynku akcji równieŝ w roku Drugim najsłabszym rynkiem w regionie w 2013 roku były Czechy (spadek w USD o 8,9%). Tam takŝe mieliśmy aferę korupcyjną, która doprowadziła do dymisji Premiera Neczasa i przedterminowych wyborów, podczas których doszło do zmiany władzy. Na tle regionu relatywnie silne były spółki rosyjskie. Indeks Micex zakończył grudzień, a takŝe cały 2013 rok, na niewielkim plusie. Jednak z powodu osłabienia się rubla stopa zwrotu za cały rok w USD była ujemna i wyniosła -5,9%. W kontekście regionu warto takŝe wspomnieć o waŝnym wydarzeniu, jakim była kontrowersyjna decyzja władz Ukrainy o niepodpisaniu przez ten kraj umowy stowarzyszeniowej z UE. Prezydent Wiktor Janukowycz zamiast drogi europejskiej (oznaczającej niepopularne społecznie reformy) wybrał, mimo protestów części Ukraińców, drogę rosyjską. 16 grudnia prezydenci Rosji i Ukrainy zawarli umowę, na mocy której rosyjski państwowy fundusz inwestycyjny obejmie obligacje wyemitowane przez Ukrainę za 15 mld USD, a Gazprom istotnie obniŝy ceny eksportowanego gazu. Umowa ta w Ŝaden sposób nie poprawia sytuacji gospodarczej Ukrainy (problem jednocześnie duŝego deficytu budŝetowego i obrotów bieŝących oraz bardzo niskie rezerwy walutowe), a jedynie odwleka potencjalny kryzys oznaczający konieczność istotnej dewaluacji hrywny przynajmniej do czasu wyborów w 2015 r. Polska W Polsce inwestorzy zakończyli rok w dość minorowych nastrojach. Wszystkie główne indeksy warszawskiego parkietu zakończyły grudzień spadkami, przy czym największa zniŝka notowań towarzyszyła indeksowi blue chipów WIG20 spadł o 7,1%. Nieco lepiej radziły sobie spółki o małej i średniej kapitalizacji, potwierdzając tym samym relatywną siłę nad spółkami o duŝej kapitalizacji obserwowaną przez cały 2013 rok. Grudzień nie jest jednak w stanie przekreślić pozytywnej oceny zachowania się indeksów w całym 2013 roku. Na uwagę zasługuje wspomniany dobry wynik małych i średnich spółek, których indeksy wzrosły w skali roku o 31,1% w przypadku mwig40 i 37,3% w przypadku swig80. Był to efekt dyskontowania przez inwestorów poprawy w gospodarce, jak równieŝ napływów środków pienięŝnych do akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się akcje spółek tworzących indeks WIG20, który podobnie jak większość rynków akcji krajów rozwijających się kończy rok spadkiem o 7%. Pozytywną statystykę roku wymazał w tym przypadku grudzień, podczas którego presję podaŝową moŝna po części tłumaczyć dostosowywaniem portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych do potrzeb wchodzącej w pełni w Ŝycie z początkiem lutego 2014 nowej ustawy. Warto w tym miejscu nadmienić, Ŝe juŝ w listopadzie, wg szacunków domów maklerskich, OFE po raz pierwszy od dwóch lat były stroną podaŝową netto na warszawskim parkiecie. Dodatkowo, trudno równieŝ oprzeć strona 3

4 się wraŝeniu, iŝ po trzech kolejnych miesiącach wzrostowych na GPW, w grudniu inwestorzy postanowili zrealizować część wypracowanych wcześniej sowitych zysków. Po stronie wydarzeń korporacyjnych, na uwagę zasługuje cała seria nieudanych debiutów giełdowych: Capital Parku (-14% na pierwszej sesji), Gorenje (-8%), czy w końcu długo wyczekiwanego debiutanta, gdańskiej Energi (-5%). Wyjątek stanowił producent taboru szynowego, Newag, którego akcje w dniu debiutu podroŝały o ponad 20%. Pomimo niezbyt udanego grudnia na GPW, rok 2014 zapowiada się bardzo interesująco. Zakładając poprawę otoczenia makro oraz tego, Ŝe dla wielu spółek dopiero rozpocznie się cykl poprawy raportowanych wyników, ich wyceny wciąŝ znajdują się na relatywnie atrakcyjnych poziomach. To kreuje szansę, Ŝe akcje ponownie znajdą uznanie inwestorów jako główna klasa aktywów, zwłaszcza w utrzymującym się otoczeniu niskich stóp procentowych. Obligacje Sytuacja międzynarodowa Zmiana rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA Niemcy Emitent Zmiana rentowności 0,28 p. proc. 0,24 p. proc. W grudniu nastroje na globalnych rynkach finansowych były dyktowane przez dane, jakie pojawiały się za Oceanem. Dobre odczyty z gospodarki amerykańskiej przyczyniły się w końcu do decyzji FED o ograniczeniu miesięcznej skali zakupów obligacji o 10 mld USD. Na decyzję Banku Rezerwy Federalnej wpływ miała poprawa koniunktury w przemyśle oraz lepsza sytuacja na rynku pracy. Produkcja przemysłowa w USA wzrosła niespodziewanie w listopadzie o 1,1% m/m najwięcej od roku. Solidne wzrosty odnotowano w górnictwie (do tej kategorii zalicza się takŝe wydobycie ropy) oraz w dystrybucji mediów. Nie jest wykluczone, Ŝe w miarę pojawiania się lepszych danych z USA, kolejne miesiące przyniosą dalsze ograniczanie QE3. Grudzień charakteryzował duŝa zmienność na bazowych rynkach długu. Obligacje skarbowe USA oraz niemieckie Bundy były wyprzedawane, co było konsekwencją poprawy oczekiwań wobec gospodarki amerykańskiej (czyli zwiększenia prawdopodobieństwa dalszego obniŝenia skali QE3). Dziesięcioletnie benchmarki zakończyły miesiąc z rentownością na poziomie 3,03% w USA i 1,93% w Niemczech. Seria odczytów danych PMI z krajów Strefy Euro pokazuje, Ŝe motorem koniunktury na naszym kontynencie pozostaje gospodarka Niemiec. Grudniowy PMI dla niemieckiego przemysłu, który wyniósł 54,2, jest najlepszym wynikiem od czerwca W dalszym ciągu brakuje jednak potwierdzenia dobrych odczytów PMI w realnej gospodarce. Poziom zamówień i produkcji w przemyśle w październiku oznaczają raczej słabe wejście niemieckiej gospodarki w czwarty kwartał. W największych europejskich gospodarkach nie ma widocznego silnego trendu wzrostowego. Prognoza Komisji Europejskiej dla Strefy Euro przewiduje spadek PKB o 0,4% na rok Brak wyraźnej poprawy koniunktury oraz strach przed deflacją będzie wywierać silną presję na działania EBC. W pierwszej połowie 2014 moŝna spodziewać się stabilizacji warunków na rynkach finansowych oraz podtrzymania dalszego powolnego wzrostu PKB. Rynek polski Informacje napływające z polskiej gospodarki powoli zwiększają optymizm odnośnie tempa oŝywienia na najbliŝsze kwartały. Wszystko wskazuje na to, Ŝe głównym motorem wzrostu na nadchodzący rok będzie popyt wewnętrzny. Spodziewana jest poprawa w inwestycjach w sektorze prywatnym, które będą napędzane przez realizację strona 4

5 projektów finansowanych z funduszy UE na lata Inflacja bazowa utrzymuje się na niskim poziomie ale nie jest wykluczone, Ŝe presja inflacyjna zacznie się odbudowywać w przyszłym roku. W listopadzie inflacja z wyłączeniem zmian cen energii i Ŝywności wyniosła 1,1% r/r wobec 1,4% r/r w październiku. Tak niskie odczyty wskazują, Ŝe RPP raczej nie będzie skłonna do zaostrzenia polityki monetarnej przed czerwcem Dane płynące z rynku pracy są optymistyczne i zgodne z oczekiwaniami. Dynamika zatrudnienia w listopadzie wzrosła powyŝej zera (0,1% r/r) po raz pierwszy od 18 miesięcy. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw zwiększył się w listopadzie o 2,5% r/r, a więc najwięcej od dwóch lat. Kontynuacja stopniowej poprawy na rynku pracy z pewnością będzie sprzyjała dalszemu oŝywieniu popytu konsumpcyjnego. Saldo rachunku obrotów bieŝących w październiku uległo poprawie. Deficyt zmniejszył się do 466 mln EUR (dla porównania we wrześniu wynosił 1024 mln EUR) i za cały 2013 utrzymuje się na poziomie ok. 2% PKB. Do poprawy salda rachunku obrotów bieŝących przyczyniły się przede wszystkim spadek deficytu dochodów (który był najniŝszy od kilku miesięcy) oraz poprawa salda transferów (napływ środków z UE). Podobnie jak w poprzednim miesiącu, głównym źródłem ryzyka dla dalszego oŝywienia w Polsce pozostaje reakcja naszej gospodarki na dane płynące z Niemiec oraz USA. W pierwszej połowie grudnia, złoty umocnił się względem dolara, a obligacje na dłuŝszym końcu krzywej podroŝały. Decyzja FED o rozpoczęciu stopniowego wycofywania się z ilościowego łagodzenia polityki pienięŝnej dołoŝyła nieco zmienności na rynkach finansowych oraz zapoczątkowała stopniową wyprzedaŝ polskiej waluty i obligacji. Ostatecznie jednak złotówka i obligacje zakończyły miesiąc na plusie. Kurs USD/PLN na koniec grudnia wyniósł 3,014 a rentowność dziesięciolatek 4,33% po spadku z 4,51% na koniec listopada. Cały rok 2013 był dla posiadaczy obligacji umiarkowanie pozytywny. Największą zmienność obserwowaliśmy w segmencie 10-letnim wzrost rentowności z 3,71% do 4,33%. Spowodował on wyraźny kilkuprocentowy spadek cen obligacji o długim terminie do wykupu. Z punktu widzenia uczestników funduszy obligacji skarbowych cały rok, mimo wysokich wahań wartości jednostki, zakończył się na plusie. Po pierwsze, obligacje krótsze (dwu- i pięcioletnie) odnotowały mniejszy wzrost rentowności, a po drugie, na plus dołoŝyły się do wartości jednostki przyrastające i wypłacane kupony od posiadanych obligacji. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych Subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO oraz Arka PrestiŜ SFIO cechuje się duŝą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niŝ 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji załoŝonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z moŝliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy Arka oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospektach informacyjnych dostępnych na stronie internetowej (w przypadku Arka PrestiŜ SFIO z którym naleŝy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji. Niniejszy dokument stanowi materiał wewnętrzny przeznaczony wyłącznie do uŝytku pracowników uprawnionych do oferowania produktów finansowych BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz BZ WBK Asset Management SA i nie moŝe być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyŝej wskazanych podmiotów. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy zastrzegają, Ŝe dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma wyłącznie charakter informacyjny i nie moŝe być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyŝszego dokumentu. strona 5

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. listopad 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa rośnie systematycznie, wraz z utrzymującymi

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Polska. Kwiecień 2015. Deflacja niepokoi, Rada obniża stopy. Przemysł trzyma się dobrze

Polska. Kwiecień 2015. Deflacja niepokoi, Rada obniża stopy. Przemysł trzyma się dobrze Kwiecień 2015 Polska Początek roku minął pod znakiem optymistycznych danych płynących z polskiej gospodarki. Dynamika PKB w IV kwartale nieco zwolniła, ale tempo rozwoju gospodarki było szybsze od oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Komentarz analityczny Novo

Komentarz analityczny Novo Rosja oraz Grecja straszą rynki Sytuacja gospodarcza powiew optymizmu dla europejskiej gospodarki Świat Ostateczny szacunek amerykańskiego PKB wskazuje na to, że gospodarka USA w trzecim kwartale rozwijała

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie II kwartał 2015 Polska gospodarka Polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji. Publikowane w maju dane za I kwartał br., okazały się znacznie lepsze od oczekiwań ekonomistów. Finalne dane,

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Warszawa, dnia 07.08.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Opublikowane w poprzednim miesiącu dane makroekonomiczne nie zmieniają ogólnego obrazu polskiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 22 Warszawa, 13 maja 2014 Rząd prawdopodobnie wpisze w budżecie na 2015 r. wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. to zdanie ministra finansów Mateusza Szczurka wypowiedziane

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo