Komentarz tygodniowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015"

Transkrypt

1 Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec minus 0,8 % r/r w czerwcu br.). O utrzymaniu wskaźnika inflacji w ujęciu rocznym na niskim poziomie zdecydowały ceny związane z transportem, które były niższe niż przed rokiem o 7,0 % oraz ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w porównaniu do stanu sprzed roku były niższe o 1,7 %. Niskie ceny w tych kategoriach wynikają przede wszystkim z tendencji spadkowych na światowych rynkach surowców, gdzie ceny kształtują się obecnie na wyraźnie niższym poziomie niż przed rokiem. Cena ropy Brent na zamknięciu w piątek (14.08) wyniosła 49,03 dolarów za baryłkę, tj. o 51,9 % mniej niż przed rokiem, kiedy cena baryłki (ok. 159 litrów) wyniosła 102,01 dolary. W przeliczeniu na złote cena ropy na światowych rynkach spadła w ujęciu rocznym o 42,3 %, zaś ceny paliw w Polsce spadły o 10,5 % (dane GUS). W kolejnych miesiącach, punktem odniesienia dla zmian cen ropy w ujęciu rocznym będą coraz niższe poziomy z drugiego półrocza 2014 r. (spadek cen tego surowca na światowych rynkach rozpoczął się w drugiej połowie 2014 r.). Z tego względu można oczekiwać, iż wskaźnik inflacji konsumentów w Polsce w ujęciu rocznym będzie stopniowo wzrastał, osiągając wartości powyżej zera pod koniec 2015 r. Produkt Krajowy Brutto, zmiana r/r Według danych GUS, wzrost PKB w II kwartale 2015 r. wyniósł 3,3 % r/r, wobec 3,6 % r/r wzrostu w I kwartale 2015 r. (wykres obok). Opublikowane dane określane są przez GUS, jako tzw. szybki szacunek, w związku z tym nie zawierają informacji dotyczących struktury wypracowanego wzrostu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przedstawione w tzw. regularnym szacunku PKB za II kwartał 2015 r., który zostanie opublikowany przez GUS 28 sierpnia br. Piątkowy (14.08) odczyt, pomimo nieznacznego spowolnienia tempa wzrostu, nie odbiega istotnie od dynamiki notowanej w poprzednich kwartałach. Z tego względu dane o PKB w drugim kwartale nie powinny wpłynąć na politykę monetarną w najbliższych miesiącach (stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian). 1

2 WYDARZENIA Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w pierwszym półroczu 2015 r. wartość polskiego eksportu do Rosji była niższa niż przed rokiem o 29,5 %, zaś na Ukrainę o 11,4 %), wartość polskiego eksportu ogółem wzrosła (o 6,7 % w ujęciu rocznym), co zawdzięczamy głównie silnym związkom handlowym z krajami rozwiniętymi, w tym państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wzrostowi eksportu w pierwszym półroczu 2015 r. do 87,2 mld EUR towarzyszył wzrost importu o 1,9 % r/r (do 84,3 mld EUR), co oznacza, iż nadwyżka w obrotach handlowych wyniosła 2,9 mld EUR. W porównaniu ze stanem sprzed roku udział polskiego eksportu do krajów rozwiniętych wzrósł z 84,0 % w pierwszym półroczu 2014 r., do 85,8 % po czerwcu 2015 r. W tym samym okresie udział eksportu do Rosji obniżył się o 1,5 pp. (do 2,8 %), zaś na Ukrainę o 0,3 pp. (do 1,5 %). W efekcie, zarówno Rosja, jak i Ukraina zajmują dość odległe miejsca na liście polskich partnerów handlowych w eksporcie (odpowiednio siódme i osiemnaste miejsce). Dane GUS wskazują, iż dla kondycji polskiego eksportu ogółem oraz jego wkładu w wypracowany PKB decydujące znaczenie będzie miała koniunktura gospodarcza u głównych partnerów handlowych Polski, tj. w strefie euro, nie zaś kryzys ukraiński i związane z nim ograniczenia w handlu z państwami Europy Wschodniej. W serwisie PAP (http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/ ,opinia-knf-dot--ustawy-owalutowych-kredytach-mieszkaniowych-%28dokumentacja%29) opublikowano opinię KNF dotyczącą skutków finansowych ustawy o restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. W dokumencie wskazuje się m.in., iż w wariancie ustawy przyjętej przez Sejm skumulowana strata banków na przewalutowaniu uwzględniająca wartość umorzeń wraz z kosztami zmiany finansowania i pozostałymi kosztami wyniosłaby ok. 21,9 mld zł. Według danych NBP, podaż pieniądza (M3) w lipcu br. zwiększyła się o 8,6 % r/r, wobec 8,3 % r/r wzrostu w czerwcu br. Z danych wynika, iż w lipcu br. zadłużenie gospodarstw domowych wyniosło 622,5 mld zł (wzrost o 7,1 % r/r), podczas gdy zadłużenie przedsiębiorstw w tym samym okresie wyniosło 313,8 mld zł, tj. wzrosło o 7,6 % r/r. Relatywnie szybkie tempo wzrostu podaży pieniądza jest jednym z argumentów przemawiających za pozostawieniem stóp NBP bez zmian. Według danych opublikowanych przez NBP, inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła w lipcu 0,4 % r/r, wobec 0,2 % r/r w czerwcu. Tym samym lipiec był kolejnym miesiącem, w którym wskaźnik inflacji bazowej kształtował się na poziomie wyraźnie wyższym niż główny wskaźnik inflacji (minus 0,7 % r/r w lipcu br.). Dane o inflacji bazowej zwiększają szanse na to, iż w najbliższych miesiącach stopy NBP pozostaną bez zmian, zaś pierwszą decyzją zmieniającą poziom stóp procentowych banku centralnego będzie podwyżka. NE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI 2

3 DANE MAKROEKONOMICZNE ZE ŚWIATA Strefa euro PKB NE MAKROEKONOICZNE Z POLSKI Według danych opublikowanych przez Eurostat, wzrost PKB w strefie euro w II kwartale 2015 r. wyniósł 1,2 % r/r (wobec 1,0 % r/r w I kwartale 2015 r.). Dane należy ocenić pozytywnie. Niewielkie przyspieszenie tempa wzrostu daje podstawy do zachowania umiarkowanego optymizmu odnośnie kształtowania się koniunktury w strefie euro w kolejnych kwartałach. Ze względu na silne relacje handlowe z Polską, dobre dane ze strefy euro powinny wpływać korzystnie także na tempo rozwoju naszej gospodarki. Czynnikiem ryzyka pozostaje trwałość ożywienia gospodarczego w Europie w warunkach możliwego zaostrzenia polityki pieniężnej w USA oraz słabszej koniunktury w Chinach. RYNKI FINANSOWE RYNEK STÓP PROCENTOWYCH Rynkowe stawki WIBOR pozostały w ubiegłym tygodniu stabilne (wykres obok). Poziom stawek oraz nachylenie krzywej odzwierciedlają oczekiwania rynku, zgodnie z którymi w najbliższych miesiącach stopy NBP pozostaną bez zmian, zaś pierwszą decyzją zmieniającą poziom stóp procentowych banku centralnego będzie podwyżka. Najbliższe dni oraz tygodnie powinny przynieść dalszą stabilizację stawek. Taki scenariusz wspierać będzie fakt, iż sierpień jest miesiącem, w którym nie zaplanowano posiedzenia decyzyjnego Rady Polityki Pieniężnej. Średnie rynkowe stopy procentowe w okresie r. Okres WIBOR EURIBOR LIBOR-USD LIBOR-CHF LIBOR-GBP 1M 1,66% -0,08% 0,20% -0,78% 0,51% 3M 1,72% -0,02% 0,32% -0,73% 0,59% 6M 1,80% 0,05% 0,52% -0,68% 0,75% 1Y 1,83% 0,16% 0,84% -0,57% 1,06% 3

4 RYNEK WALUTOWY Wyszczególnienie Zmiana USDPLN 3,8326 3,7557-2,0% EURPLN 4,1868 4,1849 0,0% CHF/PLN 3,8989 3,8514-1,2% Kierunek zmian na rynku walutowym (w tym na złotym), wyznaczały w minionym tygodniu wstępne dane o PKB w krajach Unii Europejskiej, a także decyzja Ludowego Bank Chin o zmianie sposobu wyliczania kursu juana. Relatywnie dobre dane ze strefy euro (tempo wzrostu gospodarczego w ujęciu rocznym przyspieszyło) wsparły notowania wspólnej waluty. Z kolei osłabieniu dolara sprzyjały obawy o to, czy w warunkach spadku wartości chińskiej waluty (juana), amerykańska Rezerwa Federalna zdecyduje się na podwyżki stóp na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym (we wrześniu). Działania władz monetarnych w Chinach, w wyniku których juan jest najsłabszy wobec dolara od lipca 2011 r. można interpretować jako próbę dodatkowego wsparcia dla branży eksportowej w tym kraju. Dla notowań złotego, podobnie jak dla pozostałych walut w regionie, w najbliższych tygodniach najważniejsze będą sygnały z FED o możliwym terminie rozpoczęcia podwyżek stóp w USA. RYNEK TOWAROWY Cena Cena Cena Cena ropy Data miedzi złota srebra (USD/bbl) (USD/lb) (USD/oz.) (USD/oz.) , , ,80 14, , , ,11 15, , , ,61 15, , , ,90 15, , , ,65 15, , , ,70 15,21 W ujęciu tygodniowym ceny większości surowców ujętych w zestawieniu obok nieznacznie wzrosły. Wśród przyczyn wzrostowej korekty należy wymienić m.in. słabszego dolara, w którym wyrażane są ceny surowców na światowych rynkach (stąd spadek wartości amerykańskiej waluty sprzyja wzrostowi cen surowców). Nieznacznym wzrostom sprzyjały także nadzieje na kontynuację wyjątkowo łagodnej polityki głównych banków centralnych, które wspierane były przez decyzję władz monetarnych w Chinach o osłabieniu swej waluty. Odnotowując ubiegłotygodniowy wzrost cen surowców warto jednak pamiętać, iż działania chińskich władz wynikają m.in. z obaw o stan koniunktury w tym kraju. Z tego względu, słaba koniunktura w Chinach może budzić obawy o perspektywy popytu na surowce w warunkach utrzymującej się wysokiej podaży na rynkach. Na rynku ropy, w warunkach braku decyzji ze strony głównych producentów o ograniczeniu dotychczasowego wydobycia, cena surowca powinna utrzymywać się w najbliższych tygodniach na niskim poziomie. 4

5 RYNEK KAPITAŁOWY W minionym tygodniu WIG30 zyskał 0,2 %. Oprócz czynników globalnych (koniunktura w Chinach, strefie euro oraz w USA) istotne znaczenie dla kierunku zmian na rynku akcji w Polsce mają czynniki polityczne, związane z trwającą kampanią wyborczą przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Z tego względu rynek z uwagą obserwuje propozycje dotyczące ewentualnego przewalutowania walutowych kredytów mieszkaniowych, wprowadzenia podatku bankowego, a także ryzyka zaangażowania spółek, w których udziały ma Skarb Państwa w restrukturyzację górnictwa. KALENDARIUM Kalendarium na najbliższy tydzień ( r.) Data Kraj Wskaźnik makro Okres Prognoza BPS Wartość poprzednia 18 sierpnia Polska 18 sierpnia Polska Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, r/r Przeciętne wynagrodzenie, r/r VII 0,9 % 0,9 % VII 2,4 % 2,5 % 19 sierpnia Polska Produkcja przemysłowa, r/r VII 3,0 % 7,6 % 19 sierpnia Polska Inflacja producentów, r/r VII -1,5 % -1,6 % 19 sierpnia Polska Sprzedaż detaliczna, r/r VII 3,2 % 3,8 % DEPARTAMENT PLANOWANIA I ANALIZ Daniel Piekarek Analityk Makroekonomiczny, tel.: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowane jako doradztwo ani porada inwestycyjna. W szczególności nie może być traktowane jako oferta ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani ofertą sprzedaży jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Bank BPS S.A. przedstawione opinie i komentarze są niezależnymi opiniami Banku BPS S.A. i pozostają aktualne wyłącznie w momencie ich wydania. Przy ich opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które są uważane za wiarygodne i dokładne, jednak zastrzegamy, iż mimo to mogą być one niekompletne lub skrócone. Niniejszy dokument stanowi własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w całości lub w części możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Banku. 5

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 22 Warszawa, 13 maja 2014 Rząd prawdopodobnie wpisze w budżecie na 2015 r. wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. to zdanie ministra finansów Mateusza Szczurka wypowiedziane

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE BIULETYN RYNKOWY W ubiegłych dwóch tygodniach na rynek finansowy w dalszym ciągu napływały pozytywne dane makroekonomiczne, szczególnie ze strefy euro i USA. Pozwoliło to uwierzyć inwestorom,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 23 Warszawa, czerwiec 2014 Warszawa, czerwiec 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Polski Bank Centralny powinien być gotów na dalsze obniżki stóp jeśli inflacja pozostanie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Monitor Polski Nr 72 4017 Poz. 915 915 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo