SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest zakup i wdrożenie systemu poczty elektronicznej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, przeszkolenie administratorów z konfiguracji i zarządzania systemem, świadczenie 12 miesięcznego wsparcia technicznego Wykonawcy. II. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje: Dostawę, instalację wraz z uruchomieniem, konfigurację oraz świadczenie usług serwisu gwarancyjnego systemu poczty elektronicznej wyspecyfikowanego w Zadaniu nr 1 na warunkach określonych w treści Zadań nr 1-5 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przeszkolenie 5 administratorów, na warunkach określonych w treści Zadania nr 2 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Migrację 50 kont użytkowników z obecnie funkcjonującego systemu poczty elektronicznej do nowego systemu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Gwarancję i wsparcie techniczne określone w treści Zadania nr 5 Przedmiot Zamówienia podzielono na 5 Zadań: Tabela 1 Wykaz zadań Zadanie nr Nazwa zadania projektu 1. Specyfikacja systemu poczy elektronicznej 2. Szkolenia z systemu poczty elektronicznej 3. Wdrożenie systemu poczty elektronicznej 4. Migracja dla 50 kont użytkowników systemu poczty elektronicznej 5. Gwarancja i wsparcie techniczne S t r o n a 1

2 III. Miejsce realizacji dostaw i usług Dostawy i usługi realizowane będą w siedzibie Zamawiającego: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra IV. Termin wykonania zamówienia i harmonogram Przedmiot Umowy musi być zrealizowany w okresie 13 miesięcy od daty podpisania Umowy, z tym, że realizacja zadań nr 1,2,3,4 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia musi być zrealizowana w okresie 1 miesiąca od daty podpisania Umowy. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram wdrożenia w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram wdrożenia w ciągu 2 dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia. V. Definicje Awaria - stan niesprawności Oprogramowania uniemożliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie. Błąd Oprogramowania nienormalne działanie Systemu / Oprogramowania, tzn. sytuacja, w której zachowanie Systemu / Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. W przypadku, gdy powyższa dokumentacja nie opisuje danej sytuacji, Strony przyjmują odwołanie się do wymagań funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej. Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji zamówienia. Dostawa - przemieszczenie Przedmiotu Zamówienia w postaci licencji i nośników Oprogramowania, Oprogramowania Narzędziowego od Wykonawcy do Zamawiającego obejmujące przekazanie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Usterka - każdy stan lub działanie Systemu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SIWZ i Dokumentacją. S t r o n a 2

3 Modyfikacja - każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Zamawiającego w formie Zgłoszenia. Oprogramowanie Narzędziowe - Oprogramowanie i licencje dostępowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania lub zarządzania zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania Systemowego potrzebne do działania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oprogramowanie Systemowe - odpowiednie Oprogramowanie i licencje dostępowe realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane. Oprogramowanie Osób Trzecich - Oprogramowanie komputerowe inne niż Oprogramowanie Aplikacyjne, wchodzące w skład Systemu z wyłączeniem Oprogramowania Narzędziowego oraz Oprogramowania Systemowego. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego System - spójna całość wszystkich wdrożonych elementów składających się na Przedmiot Zamówienia tj. System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, udostępniający funkcjonalność oferowaną przez Wykonawcę, na który składają się w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowania Narzędziowe, wraz z Zasobem Informacyjnym zgromadzonym w Systemie. Wsparcie Techniczne - usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bieżącym wsparciu Użytkowników Końcowych, pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi Systemu zgodnie z treścią Zadania nr 5. VI. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla systemu poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. S t r o n a 3

4 Zadanie nr 1: Specyfikacja systemu poczy elektronicznej Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz pracy grupowej, obejmującego w szczególności: 1. Dostarczenie niewygasających licencji systemu dla 700 kont użytkowników z 36 miesięcznym wsparciem technicznym producenta zaoferowanego systemu. 2. W zależności od zaoferowanego systemu operacyjnego, jeśli jest wymagane, dostarczenie niewygasających licencji systemu operacyjnego dla dwóch fizycznych dwuprocesorowych serwerów będących w użytkowaniu Zamawiającego. 3. Dostarczenie polskojęzycznej dokumentacji użytkownika końcowego i administratora. 4. Przeprowadzenie szkolenia dla administratorów systemu w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczenie polskojęzycznej dokumentacji powdrożeniowej. 6. Udzielenie dodatkowego wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy przez Wykonawcę. Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 1. Funkcjonalności podstawowe: a. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. b. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. c. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. d. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. e. Możliwość tworzenia zadania z wiadomości pocztowej z poziomu klienta w przeglądarce oraz oprogramowania Microsoft Outlook. S t r o n a 4

5 f. Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. g. Pełne wsparcie dla klienta poczty elektronicznej MS Outlook 2003 i nowszych wersji oprogramowania MS Outlook 2007, 2010, h. System posiada mechanizm wymuszenia polityk zabezpieczeń na urządzeniach mobilnych z systemami Android, Windows Phone i ios. Polityki powinny wymuszać zdefiniowane hasła, czy jego złożoność, czy też możliwość szyfrowania pamięci urządzenia i kart pamięci. i. Obsługa innych aplikacji za pomocą interfejsów SOAP/REST/API poprzez udostępnianie usług (np. Web-services). j. Możliwość zablokowania przesłania i przekazywania wiadomości do domen zewnętrznych. k. System udostępnia API programistyczne za pomocą którego można integrować się z systemami trzecimi. l. Możliwość wykorzystania Microsoft Active Directory do uwierzytelniania użytkowników i prezentacji listy użytkowników w globalnej książce adresowej. m. Możliwość wykorzystania zewnętrznych katalogów LDAP do uwierzytelniania użytkowników i prezentacji listy użytkowników w globalnej książce adresowej. n. Możliwość jednoczesnej, bezawaryjnej pracy 700 użytkowników. Przy czym: a) 50 użytkowników łączy się do serwera pracy grupowej poprzez Microsoft Outlook od wersji 2003, b) 650 użytkowników łączy się do serwera za pomocą klienta Web lub Outlook od wersji o. System pocztowy musi być skalowalny do obsługi ponad kont użytkowników lub więcej, przy wykorzystaniu dodatkowego sprzętu, bez konieczności reinstalacji. p. System musi być zabezpieczony przed lukami bezpieczeństwa wynikającymi z technologii, w której został stworzony. 2. Funkcjonalności pozostałe: a. Możliwość drukowania wiadomości oraz wyświetlania podglądu wydruku. Możliwość wyboru i drukowania wielu wiadomości jednocześnie. b. Możliwość definiowania reguł filtrowania i priorytetów dla wiadomości przychodzących i wychodzących. Możliwość stosowania nowych reguł na istniejących wiadomościach. c. Możliwość definiowania własnego podpisu. Możliwość konfiguracji przez administratorów maksymalnej liczby znaków używanych w podpisach. S t r o n a 5

6 d. Przeciągnięcie wybranej wiadomości do kalendarza powoduje automatyczne utworzenie terminu na podstawie tej wiadomości. KONTAKTY e. Możliwość prezentacji kontaktów jako listy. f. Możliwość importu, eksportu kontaktów z, do pliku.csv,.vcf przez administratora lub użytkownika. g. Możliwość utworzenia przez użytkownika wielu książek adresowych w ramach jednego konta. h. Możliwość przenoszenia i kopiowania kontaktów pomiędzy książkami adresowymi (w oparciu o uprawnienia dostępu). i. Możliwość tworzenia przez użytkowników grup kontaktów. KALENDARZ j. Możliwość planowania spotkań i podglądu dostępności innych uczestników (wolny, zajęty). Możliwość zmiany przez użytkownika własnej informacji o dostępności. k. Możliwość tworzenia spotkań cyklicznych oraz wyjątków do spotkań cyklicznych. l. Możliwość rezerwacji zasobów (lokalizacja, wyposażenie, itp.) w ramach spotkania. m. Możliwość wyszukiwania dostępnych zasobów poprzez atrybuty (budynek, piętro, itp.). n. Możliwość włączenia alertu (pop-up) w związku ze zbliżającym się terminem. o. Możliwość prezentacji kalendarza w widokach: dzień, tydzień, miesiąc, dzień (godziny pracy), tydzień (godziny pracy). Możliwość konfiguracji godzin i dni roboczych. p. Możliwość tworzenia spotkania we wszystkich widokach kalendarza. q. Możliwość szybkiego akceptowania lub odrzucania terminu. r. Możliwość włączenia lub wyłączenia przez użytkownika automatycznych powiadomień na temat spotkań. s. Możliwość tworzenia przez użytkownika wielu kalendarzy w ramach jednego konta. t. Możliwość wyświetlania przez użytkownika wielu kalendarzy nakładanych w tym samym miejscu. Każdy kalendarz reprezentowany jest przez inny S t r o n a 6

7 kolor. u. Możliwość oznaczenia terminów jako publiczne i prywatne. v. Możliwość publicznego udostępniania kalendarzy w trybie do odczytu. ZADANIA w. Możliwość definiowania zadań, ustanowienia daty rozpoczęcia, priorytetu, śledzenia postępu i skuteczności wykonania zadania. x. Możliwość współdzielenia zadań z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z ustanowieniem odpowiednich uprawnień (odczyt, zapis). y. Możliwość dołączania załączników (plików) do poszczególnych zadań. z. Możliwość synchronizacji zadań, kalendarza, kontaktów na systemach Windows (np. ical). aa. Możliwość sortowania zadań (np.: Status, Data). WYSZUKIWANIE bb. Możliwość szybkiego i efektywnego wyszukiwania. Indeksowanie zawartości skrzynki pocztowej po stronie serwera. cc. Interfejs do obsługi konstrukcji zapytań zaawansowanych. dd. Możliwość wyszukiwania dla danego typu elementu (poczty, kontaktów, dokumentów, itp.) lub przez typy elementów. ee. Możliwość wyszukiwania obiektów zawierających: specyficzne słowa kluczowe, utworzonych w określonym okresie czasowym, zawierających załączniki, zawierających załączniki określonego typu, umieszczonych w określonych folderach, w oparciu o rozmiar obiektu, w oparciu o status przeczytany, nieprzeczytany, wysłanych do określonych adresatów, otrzymanych od określonych nadawców, w oparciu o temat, odebranych lub wysłanych z określonej domeny, kontaktów w udostępnionych książkach adresowych, zawartości wewnątrz załączników, terminów w kalendarzach, możliwość wyłączenia przez administratorów indeksowania wiadomości śmieci, wyszukiwania udostępnionych folderów. S t r o n a 7

8 3. Funkcjonalność klienta przeglądarkowego. 3.1 Aplikacja Web (klient Web) musi być kompatybilna z następującymi przeglądarkami internetowymi: a) Mozilla Firefox w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert. b) Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej. c) Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert. d) Apple Safari w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert. e) Opera w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert. f) Wsparcie dla przeglądarek urządzeń mobilnych, w tym dedykowany interfejs lub aplikacja mobilna dla urządzeń typu tablet i smartphone. 3.2 Wszystkie elementy aplikacji muszą posiadać interfejs w języku polskim. Jako element interfejsu, Zamawiający określa również elementy konfiguracji poszczególnych części składowych systemu. W języku polskim są również wyświetlane wszystkie komunikaty przekazywane przez system, włącznie z komunikatami o błędach. 3.3 Aplikacja musi dostosowywać rozmiar wszystkich okien do aktualnych ustawień rozdzielczości ekranu. 3.4 Zamawiający wymaga, aby dane ze wszystkich formularzy aplikacji do systemu były przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej (bezpieczny protokół HTTPS/SSL). 3.5 Obsługa prostego przeszukiwania musi być oparta na słowach kluczowych z użyciem indeksowania po stronie serwera. 3.6 Możliwość przesuwania dynamicznej liczby zaznaczonych obiektów (wiadomości , dokumenty, pliki, zadania, kontakty, itd.) metodą przeciągnij i upuść. 3.7 Możliwość automatycznego uzupełniania kontaktów podczas tworzenia lub edycji wiadomości. Adresy powinny być pobierane z zewnętrznej lub wewnętrznej, globalnej bazy adresowej lub bazy adresów użytkownika. 3.8 Opcja sprawdzania i poprawiania pisowni w wiadomości , terminu kalendarza, dokumentów. 3.9 Możliwość szybkiego wyświetlania załączników pakietu MS Office oraz pdf w formacie HTML Automatyczne grupowanie wiadomości w wątku, umożliwiające sprawną organizację wiadomości. Wątki powinny być tworzone S t r o n a 8

9 niezależnie od lokalizacji wiadomości (np. inny folder) Możliwość wykonywania operacji (tagowanie, przeciągnij i upuść, usuwanie, itp.) na wątkach wiadomości Możliwość przeglądania treści zaznaczonej wiadomości w oknie odczytu Możliwość tworzenia folderów osobistych oraz hierarchii folderów. Możliwość zdefiniowania czasu życia wiadomości w poszczególnych folderach w skrzynce pocztowej Możliwość sortowania wiadomości na podstawie tematu, daty, nadawcy lub rozmiaru wiadomości Możliwość szybkiej kategoryzacji wiadomości poprzez dodawanie tagów ze zdefiniowanymi przez użytkownika nazwami i kolorami Możliwość definiowania przez użytkownika własnych wiadomości o nieobecności. Możliwość definiowania przez użytkownika autoodpowiedzi w zadanym przedziale czasowym Możliwość automatycznego zapisu tworzonej wiadomości . Podczas tworzenia lub odczytywania wiadomości możliwość wyświetlania każdego obiektu w osobnej karcie (zakładce), użytkownik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się pomiędzy kartami (zakładkami) Możliwość włączenia przez użytkownika automatycznego przekierowania wiadomości przychodzącej na inny adres z możliwością zapisu kopii przekierowywanej wiadomości w podstawowej skrzynce odbiorczej. Możliwość włączenia szybkich powiadomień o otrzymaniu nowej poczty na inny adres Opcja Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim z możliwością zachowania załączników z oryginalnej wiadomości Możliwość wybrania wielu wiadomości i wykonania określonej operacji jak n ajednej wiadomości np. oznaczenie jako przeczytane Wizualizacja przyznanej pojemności konta oraz jej zużycia (za pomocą wskaźnika graficznego) Możliwość definiowania oraz zmiany przez użytkownika domyślnych preferencji okna odczytu wiadomości . Użytkownicy mogą ustawić czcionkę domyślną, rozmiar czcionki i kolor czcionki używany do tworzenia wiadomości oraz dokumentów Możliwość udostępniania przez użytkowników swoich folderów skrzynki pocztowej i ustanowienia poziomów uprawnień do zarządzania lub tylko do odczytu Dostęp do wielu kont wewnętrznych dla uprawnionych użytkowników Możliwość definiowania przez użytkowników czarnych lub białych list . S t r o n a 9

10 3.26 Możliwość dodania komunikatora: wysyłanie szybkich wiadomości typu chat z zastosowaniem bezpiecznego protokołu. Możliwość zapisywania historii rozmów. Możliwość konfiguracji dostępności (offline, zaraz wracam, ipt.) Możliwość importu, eksportu konta, kalendarza, kontaktów przez administratora lub użytkownika Możliwość przejścia klienta webowego w tryb offline dla przeglądarek Internet Explorer lub FireFox lub Chrome (bez podłączenia do serwera poczty). 4. Funkcjonalność klienta offline 4.1 Możliwość współpracy na poziomie IMAP z programem Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010, Synchronizacja poczty, kontaktów i kalendarza między programem Microsoft Outlook, a serwerem. 4.2 Możliwość przechowywania wiadomości w programie Microsoft Outlook w trybie offline. 4.3 Możliwość automatycznej konfiguracji globalnej książki adresowej pomiędzy programem Microsoft Outlook a serwerem. 4.4 Możliwość bezpiecznego połączenia przez HTTPS, szyfrowanie całego ruchu między programem Microsoft Outlook a serwerem. 4.5 Możliwość udostępnienia kalendarza wraz z odpowiednimi uprawnieniami, za pomocą programu Microsoft Outlook wraz z podglądem wolny/zajęty dla innych użytkowników systemu. 4.6 Możliwość udostępnienia folderu pocztowego innym użytkownikom systemu oraz podłączenia w swoim widoku udostępnionych przez innych użytkowników folderów pocztowych. 4.7 Możliwość synchronizacji zadań utworzonych w programie Microsoft Outlook. 4.8 Możliwość synchronizacji kontaktów utworzonych w programie Microsoft Outlook 4.9 Możliwość dodawania stopek adresowych Możliwość pobierania z serwera tylko nagłówka wiadomości Automatyczne wykrywanie stanu połączenia online/offline bez konieczności ingerencji użytkownika w zmianę statusu Możliwość automatycznej, dwukierunkowej synchronizacji kategorii (tagowanie) wiadomości między programem Microsoft Outlook, a serwerem Możliwość automatycznego opóźniania wysłania wiadomości ze skrzynki użytkownika S t r o n a 10

11 5. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową 5.1 Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu. 5.2 Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. 5.3 Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. 5.4 Możliwość udostępniania książek adresowych, zadań z możliwością definiowania poziomów dostępu do zadań, książek. 5.5 Mechanizm udostępniania współdzielonych skrzynek pocztowych. 5.6 Obsługa list i grup dystrybucyjnych. 5.7 Dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej. 5.8 Możliwość informowania zewnętrznych użytkowników poczty elektronicznej o dostępności lub niedostępności. 5.9 Możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności Widok rozmowy, automatycznie organizujący wątki wiadomości w oparciu o przebieg wymiany wiadomości między stronami Udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych bez potrzeby wsparcia ze strony pracowników wydziału IT Mechanizm automatycznego dostosowywania się funkcji wyszukiwania kontaktów do najczęstszych działań użytkownika skutkujący priorytezacją wyników wyszukiwania. 6. Wsparcie dla użytkowników mobilnych 6.1 Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu. 6.2 Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem. 6.3 System musi zapewniać możliwość korzystania z usług systemu pocztowego (synchronizacja z serwerem) w tym kalendarzy, poczty, zadań, kontaktów przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone, laptop, tablet pracujących na systemach mobilnych w tym: ios, Android, Windows Mobile. S t r o n a 11

12 6.4 Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej. 6.5 Możliwość synchronizacji automatycznej poczty, zadań, kalendarza i książki adresowej pomiędzy mobilnym klientem pocztowym a serwerem co najmniej dla 50 użytkowników. 7. Zarządzanie i bezpieczeństwo systemu 7.1 Wielofunkcyjna konsola administracyjna umożliwiająca zarządzanie systemem poczty oraz dostęp do statystyk. 7.2 Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. 7.3 Możliwość definiowania różnych limitów pojemności skrzynek dla różnych grup użytkowników. 7.4 Możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer. 7.5 Możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. 7.6 Mechanizm audytu dostępu do skrzynek pocztowych z kreowaniem raportów audytowych. 7.7 Wiadomości oznaczone przez użytkowników jako SPAM lub NIE SPAM są automatycznie dodawane do silnika szkolenia antyspamowego. 7.8 Możliwość blokowania załączników na podstawie takich kryteriów jak: rodzaj i rozmiar załączników. 7.9 Wsparcie dla technologii hierarchicznego przechowywania danych, czyli umożliwiającej przeniesienie danych użytkownika z zasobów szybkich na wolniejszy storage po spełnieniu warunku czasowego Możliwość zainstalowania i zarządzania certyfikatami z konsoli administracyjnej Możliwość tworzenia/planowania backupu środowiska oprogramowania Możliwość realizowania kopii /odzyskiwania pojedynczej skrzynki lub zestawu skrzynek w sposób pozwalający na zachowanie dostępności i ciągłości pracy Zapewnienie pełnej redundancji serwerów poczty elektronicznej w ramach dostarczanego przez Zamawiającego oprogramowania do S t r o n a 12

13 wirtualizacji, w taki sposób aby żaden pojedynczy punkt awarii nie powodował zatrzymania pracy systemu oraz jego kluczowych funkcjonalności Możliwość tworzenia dodatkowych (redundantnych) serwerów w celu podniesienia wydajności środowiska i zapewniania ciągłości działania (architektura HA High Availability) Umożliwienie przenoszenia skrzynek pocztowych między serwerami, pozwalające na przeprowadzanie migracji i konserwacji w dowolnym czasie nawet w godzinach pracy biurowej bez zakłócenia pracy użytkowników. 8. Funkcje związane z organizacją zasobów dyskowych. 8.1 Możliwość definiowania zasad przechowywania: wszystkich wiadomości, wiadomości śmieci, wiadomości do odzyskania oraz wiadomości usuniętych. 8.2 Możliwość przeniesienia skrzynki pocztowej lub pocztowych z jednego serwera na drugi bez konieczności przestojów systemu lub generowania zdarzeń mających wpływ na działanie innych skrzynek. 8.3 Możliwość włączenia funkcji odzyskiwania przez użytkownika usuniętych elementów, w określonym przez administratora systemu czasie. 9. Funkcje związane z administracją systemem 9.1 Możliwość administracji systemem przez interfejs przeglądarkowy i klasyczną linię komend (Command Line Interface). 9.2 Możliwość tworzenia i zarządzania wieloma domenami w ramach jednej instancji serwera. 9.3 Możliwość korzystania z różnych globalnych list adresowych dla każdej z domen. 9.4 Możliwość przyznania określonej przestrzeni dyskowej dla określonej domeny. 9.5 Możliwość przyznania określonej przestrzeni dyskowej dla określonego konta. 9.6 Możliwość przeniesienia domeny. 9.7 Możliwość przeszukiwania skrzynek pocztowych z poziomu konsoli administracyjnej. 9.8 Możliwość przypisania użytkownikowi zastępczego adresu (aliasu). 9.9 Możliwość tworzenia grup dystrybucyjnych wiadomości System musi zapewniać przeszukiwanie treści wielu skrzynek pocztowych użytkowników jednocześnie, z użyciem słów kluczowych. System musi S t r o n a 13

14 umożliwiać nadawanie uprawnień do przeszukiwania treści skrzynek dla wybranych użytkowników S t r o n a 14

15 Zadanie nr 2: Szkolenia z systemu poczty elektronicznej Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Kurs w formie warsztatowej obejmujący zagadnienia związane z tematem instalacji, zarządzania i prac konserwacyjnych dla systemu poczty elektronicznej. 1. Kurs szkoleniowy musi zawierać minimum: a) Przeszkolenie z architektury systemu poczty elektronicznej b) Proces instalacji systemu c) Rozwiązywanie problemów podczas instalacji d) Korzystanie z konsoli administracyjnej e) Korzystanie z narzędzi CLI f) Korzystanie z narzędzi służących do monitoringu systemu, logów systemowych g) Realizacja polityki backupu h) Korzystanie z podpowiedzi w systemie i) Zagadnienia związane z migracją kont pocztowych j) Zabezpieczenia systemu k) Integracja usług Active Directory 2. Czas trwania szkolenia: kurs 3-dniowy po 6 godzin zegarowych, łącznie 18 godzin. 3. Ilość administratorów do przeszkolenia: 5 4. Materiały szkoleniowe: każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i papierowej 5. Miejsce szkolenia: w wyznaczonej sali w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra, Zamawiający zapewnia bezpłatnie salę oraz laptopy. S t r o n a 15

16 Zadanie nr 3: Wdrożenie systemu poczty elektronicznej Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Wdrożenie systemu poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego musi zawierać: 1. Analiza przedwdrożeniowa obejmująca co najmniej: a) Analiza posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej i programowej b) Analiza posiadanego przez Zamawiającego, obecnie używanego systemu poczty elektronicznej c) Przygotowanie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej do instalacji i migracji nowego systemu pocztowego d) Analiza obecnych usług istniejących w lokalnej infrastrukturze 2. Konfiguracja systemu poczty elektronicznej obejmujaca co najmniej: a) Konfiguracja podstawowa umożliwijąca w pełni korzystanie z systemu poczty elektronicznej b) Konfiguracja użytkowników i zasobów c) Konfiguracja dodatkowa zgodnie z zaleceniami Zamawiającego d) Konfiguracja urządzeń mobilnych na urządzeniach wskazanych przez Zamawiającego (maksymalnie 10 sztuk) e) Konfiguracja zabezpieczeń systemu poczty elektronicznej f) Konfiguracja archiwizacji systemu S t r o n a 16

17 Zadanie nr 4: Migracja dla 50 kont użytkowników systemu poczty elektronicznej Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Realizacja migracji 50 kont użytkowników do nowego systemu poczty elektronicznej musi obejmować co najmniej: 1. Konfiguracja systemu w zakresie zgodnym z Zadaniem nr 3 2. Opracowanie założeń migracji kont i przekazanie ich do akceptacji Zamawiającemu 3. Określenie narzędzi i systemów potrzebnych do migracji 4. Określenie sposobu migracji 5. Opracowanie procedur migracji i przeprowadzenie migracji dla wybranych przez Zamawiającego maksymalnie 50 kont użytkowników 6. Wykonanie testów migracji dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników 7. System obecnie używany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego: Debian exim4 8. Dane użytkowników obecnie używanego serwera pocztowego zajmują 120 GB. S t r o n a 17

18 Zadanie nr 5: Gwarancja i wsparcie techniczne Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Wsparcie techniczne funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę wsparcia technicznego dla wdrożonego systemu poczty elektronicznej przez okres 12 miesięcy. Okres i zakres wsparcia technicznego rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zakończenia przedmiotu zamówienia. Wszystkie koszty związane ze wsparciem technicznym są w pełni włączone do ceny ofertowej. 2. Zakres wsparcia technicznego musi obejmować co najmniej: a) Podejmowanie reakcji dla zgłaszanych awarii i usterek w określonym poniżej okienku czasowym: i. W przypadku awarii - czas reakcji maksymalnie do 2 godzin w dni robocze w godzinach usunięcie awarii w 24h ii. W przypadku usterki czas reakcji - maksymalnie do 4 godzin w dni robocze w godzinach usunięcie awarii w 72h iii. W przypadku modyfikacji czas reakcji maksymalnie do 48h w dni robocze w godzinach realizacja do uzgodnienia między Zamawiającym a Wykonawcą b) Wykonywanie aktualizacji systemu w okresie do 2 miesięcy od momentu wydania poprawki, nowej wersji systemu (maksymalnie 2 wystapienia w ciągu roku kalendarzowego) c) Wsparcie merytoryczne związane z eksploatacją funkcjonalności systemu przez użytkowników d) Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy Zamawiającym a producentem systemu w celu rozwiązywania problemów w eksploatacji systemu Serwis gwarancyjny Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone Oprogramowanie na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru Systemu S t r o n a 18

19 zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej. Koszt udzielania gwarancji wliczony jest do wynagrodzenia jakie otrzyma Wykonawca za realizację Umowy. W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania wad i awarii oraz zmian ponoszone przez Wykonawcę, których przyczyna leży po jego stronie ponosi Wykonawca. S t r o n a 19

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje instalację i konfigurację usługi Active Directory oraz serwera Microsoft Exchange oraz modernizację istniejącego

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia Załącznik nr 1 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia 1. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia Załącznik nr 1 do Umowy nr CUI/.../.../.../2015 z dnia r. Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia 1. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży usługi Poczta Microsoft Exchange

Cennik sprzedaży usługi Poczta Microsoft Exchange Cennik sprzedaży usługi Obowiązujący od dnia 03.02.2012 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu 01/02/2012 Spis treści 1. Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu do usługi... 2 2. Opłaty abonamentowe... 2 3. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Polcom Sp. z o.o. ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina, tel. 12 420 53 00, fax: 12 420 53 05, e-mail: office@polcom.com.pl, www.polcom.com.

Polcom Sp. z o.o. ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina, tel. 12 420 53 00, fax: 12 420 53 05, e-mail: office@polcom.com.pl, www.polcom.com. , tel. 12 420 53 00, fax: 12 420 53 05, e-mail: office@polcom.com.pl, www.polcom.com.pl KONEKTMAIL KONEKTMAIL jest oferowaną przez POLCOM usługą środowiska pracy grupowej Daje użytkownikom dostęp do:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona)

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona) Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52 (wersja skrócona) System pocztowy NetMail umożliwia użytkownikom dostęp do skrzynki pocztowej (bez konieczności logowania się z użyciem klienta sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Polcom Sp. z o.o. ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina, tel. 12 420 53 00, fax: 12 420 53 05, e-mail: office@polcom.com.pl, www.polcom.com.

Polcom Sp. z o.o. ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina, tel. 12 420 53 00, fax: 12 420 53 05, e-mail: office@polcom.com.pl, www.polcom.com. , tel. 12 420 53 00, fax: 12 420 53 05, e-mail: office@polcom.com.pl, www.polcom.com.pl KONEKTOM KONEKTOM jest oferowaną przez POLCOM usługą środowiska pracy grupowej złożoną z: KonektHostingu KonektPanelu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra PRELEGENT: TOMASZ BADURA 7L TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE - ZEXTRAS PARTNER KIM JESTEŚMY? Od 2012 roku dystrybutor i Partner Zextras w Polsce Kilkunastoletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy. Mateusz Tykierko

Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy. Mateusz Tykierko Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy Mateusz Tykierko Usługi i aplikacje e-science.pl E-TEAM E-DRIVE E-DOCS E-REPO E-LAB 2 Rejestracja użytkowników klastra Członkowie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

KONEKTMAIL. KONEKTMAIL jest oferowaną przez POLCOM usługą środowiska pracy grupowej. Daje użytkownikom dostęp do: poczty . wspólnych kalendarzy

KONEKTMAIL. KONEKTMAIL jest oferowaną przez POLCOM usługą środowiska pracy grupowej. Daje użytkownikom dostęp do: poczty  . wspólnych kalendarzy KONEKTMAIL KONEKTMAIL jest oferowaną przez POLCOM usługą środowiska pracy grupowej Daje użytkownikom dostęp do: poczty e-mail wspólnych kalendarzy książek adresowych KONEKTMAIL Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Copyright Wszystkie prawa zastrzeżone. DTI PSW w Białej Podlaskiej.

Szanowni Państwo, Copyright Wszystkie prawa zastrzeżone. DTI PSW w Białej Podlaskiej. Szanowni Państwo, Dział Teleinformatyczny udostępnia studentom PSW indywidualne konta firmowe aplikacji Google w domenie student.pswbp.pl i student.pswbp.edu.pl. W skład udostępnionych usług wchodzą: E-mail

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Zimbra Collaboration Suite sposób na efektywną komunikację w biznesie

Zimbra Collaboration Suite sposób na efektywną komunikację w biznesie Zimbra Collaboration Suite sposób na efektywną komunikację w biznesie Tomasz Mikołajczyk INTALIO t.mikolajczyk@intalio.pl Fred Maussion ZIMBRA fmaussion@zimbra.com Poczta elektroniczna w biznesie Vs. Poczta

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna CB-VI.272.10.2015 zał. nr 1 do siwz Specyfikacja techniczna Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi/ serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz możliwość sublicencjonowania

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem Program doboru produktów Xylem 1 Suite PROFESSIONAL Narzędzie wyboru produktów Xylem DESKTOP Narzędzie wyboru produktów Xylem Professional Wersja sieciowa z pełnym zestawem funkcji Desktop Wersja autonomiczna

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości". Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl Szanowni Państwo, Dział Teleinformatyczny udostępnia pracownikom dydaktycznym PSW indywidualne konta firmowe aplikacji Google w domenie dydaktyka.pswbp.pl.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo