SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest zakup i wdrożenie systemu poczty elektronicznej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, przeszkolenie administratorów z konfiguracji i zarządzania systemem, świadczenie 12 miesięcznego wsparcia technicznego Wykonawcy. II. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje: Dostawę, instalację wraz z uruchomieniem, konfigurację oraz świadczenie usług serwisu gwarancyjnego systemu poczty elektronicznej wyspecyfikowanego w Zadaniu nr 1 na warunkach określonych w treści Zadań nr 1-5 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przeszkolenie 5 administratorów, na warunkach określonych w treści Zadania nr 2 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Migrację 50 kont użytkowników z obecnie funkcjonującego systemu poczty elektronicznej do nowego systemu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Gwarancję i wsparcie techniczne określone w treści Zadania nr 5 Przedmiot Zamówienia podzielono na 5 Zadań: Tabela 1 Wykaz zadań Zadanie nr Nazwa zadania projektu 1. Specyfikacja systemu poczy elektronicznej 2. Szkolenia z systemu poczty elektronicznej 3. Wdrożenie systemu poczty elektronicznej 4. Migracja dla 50 kont użytkowników systemu poczty elektronicznej 5. Gwarancja i wsparcie techniczne S t r o n a 1

2 III. Miejsce realizacji dostaw i usług Dostawy i usługi realizowane będą w siedzibie Zamawiającego: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra IV. Termin wykonania zamówienia i harmonogram Przedmiot Umowy musi być zrealizowany w okresie 13 miesięcy od daty podpisania Umowy, z tym, że realizacja zadań nr 1,2,3,4 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia musi być zrealizowana w okresie 1 miesiąca od daty podpisania Umowy. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram wdrożenia w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram wdrożenia w ciągu 2 dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia. V. Definicje Awaria - stan niesprawności Oprogramowania uniemożliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie. Błąd Oprogramowania nienormalne działanie Systemu / Oprogramowania, tzn. sytuacja, w której zachowanie Systemu / Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. W przypadku, gdy powyższa dokumentacja nie opisuje danej sytuacji, Strony przyjmują odwołanie się do wymagań funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej. Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji zamówienia. Dostawa - przemieszczenie Przedmiotu Zamówienia w postaci licencji i nośników Oprogramowania, Oprogramowania Narzędziowego od Wykonawcy do Zamawiającego obejmujące przekazanie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Usterka - każdy stan lub działanie Systemu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SIWZ i Dokumentacją. S t r o n a 2

3 Modyfikacja - każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Zamawiającego w formie Zgłoszenia. Oprogramowanie Narzędziowe - Oprogramowanie i licencje dostępowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania lub zarządzania zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania Systemowego potrzebne do działania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oprogramowanie Systemowe - odpowiednie Oprogramowanie i licencje dostępowe realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane. Oprogramowanie Osób Trzecich - Oprogramowanie komputerowe inne niż Oprogramowanie Aplikacyjne, wchodzące w skład Systemu z wyłączeniem Oprogramowania Narzędziowego oraz Oprogramowania Systemowego. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego System - spójna całość wszystkich wdrożonych elementów składających się na Przedmiot Zamówienia tj. System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, udostępniający funkcjonalność oferowaną przez Wykonawcę, na który składają się w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowania Narzędziowe, wraz z Zasobem Informacyjnym zgromadzonym w Systemie. Wsparcie Techniczne - usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bieżącym wsparciu Użytkowników Końcowych, pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi Systemu zgodnie z treścią Zadania nr 5. VI. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla systemu poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. S t r o n a 3

4 Zadanie nr 1: Specyfikacja systemu poczy elektronicznej Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz pracy grupowej, obejmującego w szczególności: 1. Dostarczenie niewygasających licencji systemu dla 700 kont użytkowników z 36 miesięcznym wsparciem technicznym producenta zaoferowanego systemu. 2. W zależności od zaoferowanego systemu operacyjnego, jeśli jest wymagane, dostarczenie niewygasających licencji systemu operacyjnego dla dwóch fizycznych dwuprocesorowych serwerów będących w użytkowaniu Zamawiającego. 3. Dostarczenie polskojęzycznej dokumentacji użytkownika końcowego i administratora. 4. Przeprowadzenie szkolenia dla administratorów systemu w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczenie polskojęzycznej dokumentacji powdrożeniowej. 6. Udzielenie dodatkowego wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy przez Wykonawcę. Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 1. Funkcjonalności podstawowe: a. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. b. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. c. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. d. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. e. Możliwość tworzenia zadania z wiadomości pocztowej z poziomu klienta w przeglądarce oraz oprogramowania Microsoft Outlook. S t r o n a 4

5 f. Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. g. Pełne wsparcie dla klienta poczty elektronicznej MS Outlook 2003 i nowszych wersji oprogramowania MS Outlook 2007, 2010, h. System posiada mechanizm wymuszenia polityk zabezpieczeń na urządzeniach mobilnych z systemami Android, Windows Phone i ios. Polityki powinny wymuszać zdefiniowane hasła, czy jego złożoność, czy też możliwość szyfrowania pamięci urządzenia i kart pamięci. i. Obsługa innych aplikacji za pomocą interfejsów SOAP/REST/API poprzez udostępnianie usług (np. Web-services). j. Możliwość zablokowania przesłania i przekazywania wiadomości do domen zewnętrznych. k. System udostępnia API programistyczne za pomocą którego można integrować się z systemami trzecimi. l. Możliwość wykorzystania Microsoft Active Directory do uwierzytelniania użytkowników i prezentacji listy użytkowników w globalnej książce adresowej. m. Możliwość wykorzystania zewnętrznych katalogów LDAP do uwierzytelniania użytkowników i prezentacji listy użytkowników w globalnej książce adresowej. n. Możliwość jednoczesnej, bezawaryjnej pracy 700 użytkowników. Przy czym: a) 50 użytkowników łączy się do serwera pracy grupowej poprzez Microsoft Outlook od wersji 2003, b) 650 użytkowników łączy się do serwera za pomocą klienta Web lub Outlook od wersji o. System pocztowy musi być skalowalny do obsługi ponad kont użytkowników lub więcej, przy wykorzystaniu dodatkowego sprzętu, bez konieczności reinstalacji. p. System musi być zabezpieczony przed lukami bezpieczeństwa wynikającymi z technologii, w której został stworzony. 2. Funkcjonalności pozostałe: a. Możliwość drukowania wiadomości oraz wyświetlania podglądu wydruku. Możliwość wyboru i drukowania wielu wiadomości jednocześnie. b. Możliwość definiowania reguł filtrowania i priorytetów dla wiadomości przychodzących i wychodzących. Możliwość stosowania nowych reguł na istniejących wiadomościach. c. Możliwość definiowania własnego podpisu. Możliwość konfiguracji przez administratorów maksymalnej liczby znaków używanych w podpisach. S t r o n a 5

6 d. Przeciągnięcie wybranej wiadomości do kalendarza powoduje automatyczne utworzenie terminu na podstawie tej wiadomości. KONTAKTY e. Możliwość prezentacji kontaktów jako listy. f. Możliwość importu, eksportu kontaktów z, do pliku.csv,.vcf przez administratora lub użytkownika. g. Możliwość utworzenia przez użytkownika wielu książek adresowych w ramach jednego konta. h. Możliwość przenoszenia i kopiowania kontaktów pomiędzy książkami adresowymi (w oparciu o uprawnienia dostępu). i. Możliwość tworzenia przez użytkowników grup kontaktów. KALENDARZ j. Możliwość planowania spotkań i podglądu dostępności innych uczestników (wolny, zajęty). Możliwość zmiany przez użytkownika własnej informacji o dostępności. k. Możliwość tworzenia spotkań cyklicznych oraz wyjątków do spotkań cyklicznych. l. Możliwość rezerwacji zasobów (lokalizacja, wyposażenie, itp.) w ramach spotkania. m. Możliwość wyszukiwania dostępnych zasobów poprzez atrybuty (budynek, piętro, itp.). n. Możliwość włączenia alertu (pop-up) w związku ze zbliżającym się terminem. o. Możliwość prezentacji kalendarza w widokach: dzień, tydzień, miesiąc, dzień (godziny pracy), tydzień (godziny pracy). Możliwość konfiguracji godzin i dni roboczych. p. Możliwość tworzenia spotkania we wszystkich widokach kalendarza. q. Możliwość szybkiego akceptowania lub odrzucania terminu. r. Możliwość włączenia lub wyłączenia przez użytkownika automatycznych powiadomień na temat spotkań. s. Możliwość tworzenia przez użytkownika wielu kalendarzy w ramach jednego konta. t. Możliwość wyświetlania przez użytkownika wielu kalendarzy nakładanych w tym samym miejscu. Każdy kalendarz reprezentowany jest przez inny S t r o n a 6

7 kolor. u. Możliwość oznaczenia terminów jako publiczne i prywatne. v. Możliwość publicznego udostępniania kalendarzy w trybie do odczytu. ZADANIA w. Możliwość definiowania zadań, ustanowienia daty rozpoczęcia, priorytetu, śledzenia postępu i skuteczności wykonania zadania. x. Możliwość współdzielenia zadań z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z ustanowieniem odpowiednich uprawnień (odczyt, zapis). y. Możliwość dołączania załączników (plików) do poszczególnych zadań. z. Możliwość synchronizacji zadań, kalendarza, kontaktów na systemach Windows (np. ical). aa. Możliwość sortowania zadań (np.: Status, Data). WYSZUKIWANIE bb. Możliwość szybkiego i efektywnego wyszukiwania. Indeksowanie zawartości skrzynki pocztowej po stronie serwera. cc. Interfejs do obsługi konstrukcji zapytań zaawansowanych. dd. Możliwość wyszukiwania dla danego typu elementu (poczty, kontaktów, dokumentów, itp.) lub przez typy elementów. ee. Możliwość wyszukiwania obiektów zawierających: specyficzne słowa kluczowe, utworzonych w określonym okresie czasowym, zawierających załączniki, zawierających załączniki określonego typu, umieszczonych w określonych folderach, w oparciu o rozmiar obiektu, w oparciu o status przeczytany, nieprzeczytany, wysłanych do określonych adresatów, otrzymanych od określonych nadawców, w oparciu o temat, odebranych lub wysłanych z określonej domeny, kontaktów w udostępnionych książkach adresowych, zawartości wewnątrz załączników, terminów w kalendarzach, możliwość wyłączenia przez administratorów indeksowania wiadomości śmieci, wyszukiwania udostępnionych folderów. S t r o n a 7

8 3. Funkcjonalność klienta przeglądarkowego. 3.1 Aplikacja Web (klient Web) musi być kompatybilna z następującymi przeglądarkami internetowymi: a) Mozilla Firefox w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert. b) Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej. c) Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert. d) Apple Safari w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert. e) Opera w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania ofert. f) Wsparcie dla przeglądarek urządzeń mobilnych, w tym dedykowany interfejs lub aplikacja mobilna dla urządzeń typu tablet i smartphone. 3.2 Wszystkie elementy aplikacji muszą posiadać interfejs w języku polskim. Jako element interfejsu, Zamawiający określa również elementy konfiguracji poszczególnych części składowych systemu. W języku polskim są również wyświetlane wszystkie komunikaty przekazywane przez system, włącznie z komunikatami o błędach. 3.3 Aplikacja musi dostosowywać rozmiar wszystkich okien do aktualnych ustawień rozdzielczości ekranu. 3.4 Zamawiający wymaga, aby dane ze wszystkich formularzy aplikacji do systemu były przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej (bezpieczny protokół HTTPS/SSL). 3.5 Obsługa prostego przeszukiwania musi być oparta na słowach kluczowych z użyciem indeksowania po stronie serwera. 3.6 Możliwość przesuwania dynamicznej liczby zaznaczonych obiektów (wiadomości , dokumenty, pliki, zadania, kontakty, itd.) metodą przeciągnij i upuść. 3.7 Możliwość automatycznego uzupełniania kontaktów podczas tworzenia lub edycji wiadomości. Adresy powinny być pobierane z zewnętrznej lub wewnętrznej, globalnej bazy adresowej lub bazy adresów użytkownika. 3.8 Opcja sprawdzania i poprawiania pisowni w wiadomości , terminu kalendarza, dokumentów. 3.9 Możliwość szybkiego wyświetlania załączników pakietu MS Office oraz pdf w formacie HTML Automatyczne grupowanie wiadomości w wątku, umożliwiające sprawną organizację wiadomości. Wątki powinny być tworzone S t r o n a 8

9 niezależnie od lokalizacji wiadomości (np. inny folder) Możliwość wykonywania operacji (tagowanie, przeciągnij i upuść, usuwanie, itp.) na wątkach wiadomości Możliwość przeglądania treści zaznaczonej wiadomości w oknie odczytu Możliwość tworzenia folderów osobistych oraz hierarchii folderów. Możliwość zdefiniowania czasu życia wiadomości w poszczególnych folderach w skrzynce pocztowej Możliwość sortowania wiadomości na podstawie tematu, daty, nadawcy lub rozmiaru wiadomości Możliwość szybkiej kategoryzacji wiadomości poprzez dodawanie tagów ze zdefiniowanymi przez użytkownika nazwami i kolorami Możliwość definiowania przez użytkownika własnych wiadomości o nieobecności. Możliwość definiowania przez użytkownika autoodpowiedzi w zadanym przedziale czasowym Możliwość automatycznego zapisu tworzonej wiadomości . Podczas tworzenia lub odczytywania wiadomości możliwość wyświetlania każdego obiektu w osobnej karcie (zakładce), użytkownik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się pomiędzy kartami (zakładkami) Możliwość włączenia przez użytkownika automatycznego przekierowania wiadomości przychodzącej na inny adres z możliwością zapisu kopii przekierowywanej wiadomości w podstawowej skrzynce odbiorczej. Możliwość włączenia szybkich powiadomień o otrzymaniu nowej poczty na inny adres Opcja Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim z możliwością zachowania załączników z oryginalnej wiadomości Możliwość wybrania wielu wiadomości i wykonania określonej operacji jak n ajednej wiadomości np. oznaczenie jako przeczytane Wizualizacja przyznanej pojemności konta oraz jej zużycia (za pomocą wskaźnika graficznego) Możliwość definiowania oraz zmiany przez użytkownika domyślnych preferencji okna odczytu wiadomości . Użytkownicy mogą ustawić czcionkę domyślną, rozmiar czcionki i kolor czcionki używany do tworzenia wiadomości oraz dokumentów Możliwość udostępniania przez użytkowników swoich folderów skrzynki pocztowej i ustanowienia poziomów uprawnień do zarządzania lub tylko do odczytu Dostęp do wielu kont wewnętrznych dla uprawnionych użytkowników Możliwość definiowania przez użytkowników czarnych lub białych list . S t r o n a 9

10 3.26 Możliwość dodania komunikatora: wysyłanie szybkich wiadomości typu chat z zastosowaniem bezpiecznego protokołu. Możliwość zapisywania historii rozmów. Możliwość konfiguracji dostępności (offline, zaraz wracam, ipt.) Możliwość importu, eksportu konta, kalendarza, kontaktów przez administratora lub użytkownika Możliwość przejścia klienta webowego w tryb offline dla przeglądarek Internet Explorer lub FireFox lub Chrome (bez podłączenia do serwera poczty). 4. Funkcjonalność klienta offline 4.1 Możliwość współpracy na poziomie IMAP z programem Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010, Synchronizacja poczty, kontaktów i kalendarza między programem Microsoft Outlook, a serwerem. 4.2 Możliwość przechowywania wiadomości w programie Microsoft Outlook w trybie offline. 4.3 Możliwość automatycznej konfiguracji globalnej książki adresowej pomiędzy programem Microsoft Outlook a serwerem. 4.4 Możliwość bezpiecznego połączenia przez HTTPS, szyfrowanie całego ruchu między programem Microsoft Outlook a serwerem. 4.5 Możliwość udostępnienia kalendarza wraz z odpowiednimi uprawnieniami, za pomocą programu Microsoft Outlook wraz z podglądem wolny/zajęty dla innych użytkowników systemu. 4.6 Możliwość udostępnienia folderu pocztowego innym użytkownikom systemu oraz podłączenia w swoim widoku udostępnionych przez innych użytkowników folderów pocztowych. 4.7 Możliwość synchronizacji zadań utworzonych w programie Microsoft Outlook. 4.8 Możliwość synchronizacji kontaktów utworzonych w programie Microsoft Outlook 4.9 Możliwość dodawania stopek adresowych Możliwość pobierania z serwera tylko nagłówka wiadomości Automatyczne wykrywanie stanu połączenia online/offline bez konieczności ingerencji użytkownika w zmianę statusu Możliwość automatycznej, dwukierunkowej synchronizacji kategorii (tagowanie) wiadomości między programem Microsoft Outlook, a serwerem Możliwość automatycznego opóźniania wysłania wiadomości ze skrzynki użytkownika S t r o n a 10

11 5. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową 5.1 Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu. 5.2 Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. 5.3 Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. 5.4 Możliwość udostępniania książek adresowych, zadań z możliwością definiowania poziomów dostępu do zadań, książek. 5.5 Mechanizm udostępniania współdzielonych skrzynek pocztowych. 5.6 Obsługa list i grup dystrybucyjnych. 5.7 Dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej. 5.8 Możliwość informowania zewnętrznych użytkowników poczty elektronicznej o dostępności lub niedostępności. 5.9 Możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności Widok rozmowy, automatycznie organizujący wątki wiadomości w oparciu o przebieg wymiany wiadomości między stronami Udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych bez potrzeby wsparcia ze strony pracowników wydziału IT Mechanizm automatycznego dostosowywania się funkcji wyszukiwania kontaktów do najczęstszych działań użytkownika skutkujący priorytezacją wyników wyszukiwania. 6. Wsparcie dla użytkowników mobilnych 6.1 Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu. 6.2 Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem. 6.3 System musi zapewniać możliwość korzystania z usług systemu pocztowego (synchronizacja z serwerem) w tym kalendarzy, poczty, zadań, kontaktów przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone, laptop, tablet pracujących na systemach mobilnych w tym: ios, Android, Windows Mobile. S t r o n a 11

12 6.4 Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej. 6.5 Możliwość synchronizacji automatycznej poczty, zadań, kalendarza i książki adresowej pomiędzy mobilnym klientem pocztowym a serwerem co najmniej dla 50 użytkowników. 7. Zarządzanie i bezpieczeństwo systemu 7.1 Wielofunkcyjna konsola administracyjna umożliwiająca zarządzanie systemem poczty oraz dostęp do statystyk. 7.2 Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. 7.3 Możliwość definiowania różnych limitów pojemności skrzynek dla różnych grup użytkowników. 7.4 Możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer. 7.5 Możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. 7.6 Mechanizm audytu dostępu do skrzynek pocztowych z kreowaniem raportów audytowych. 7.7 Wiadomości oznaczone przez użytkowników jako SPAM lub NIE SPAM są automatycznie dodawane do silnika szkolenia antyspamowego. 7.8 Możliwość blokowania załączników na podstawie takich kryteriów jak: rodzaj i rozmiar załączników. 7.9 Wsparcie dla technologii hierarchicznego przechowywania danych, czyli umożliwiającej przeniesienie danych użytkownika z zasobów szybkich na wolniejszy storage po spełnieniu warunku czasowego Możliwość zainstalowania i zarządzania certyfikatami z konsoli administracyjnej Możliwość tworzenia/planowania backupu środowiska oprogramowania Możliwość realizowania kopii /odzyskiwania pojedynczej skrzynki lub zestawu skrzynek w sposób pozwalający na zachowanie dostępności i ciągłości pracy Zapewnienie pełnej redundancji serwerów poczty elektronicznej w ramach dostarczanego przez Zamawiającego oprogramowania do S t r o n a 12

13 wirtualizacji, w taki sposób aby żaden pojedynczy punkt awarii nie powodował zatrzymania pracy systemu oraz jego kluczowych funkcjonalności Możliwość tworzenia dodatkowych (redundantnych) serwerów w celu podniesienia wydajności środowiska i zapewniania ciągłości działania (architektura HA High Availability) Umożliwienie przenoszenia skrzynek pocztowych między serwerami, pozwalające na przeprowadzanie migracji i konserwacji w dowolnym czasie nawet w godzinach pracy biurowej bez zakłócenia pracy użytkowników. 8. Funkcje związane z organizacją zasobów dyskowych. 8.1 Możliwość definiowania zasad przechowywania: wszystkich wiadomości, wiadomości śmieci, wiadomości do odzyskania oraz wiadomości usuniętych. 8.2 Możliwość przeniesienia skrzynki pocztowej lub pocztowych z jednego serwera na drugi bez konieczności przestojów systemu lub generowania zdarzeń mających wpływ na działanie innych skrzynek. 8.3 Możliwość włączenia funkcji odzyskiwania przez użytkownika usuniętych elementów, w określonym przez administratora systemu czasie. 9. Funkcje związane z administracją systemem 9.1 Możliwość administracji systemem przez interfejs przeglądarkowy i klasyczną linię komend (Command Line Interface). 9.2 Możliwość tworzenia i zarządzania wieloma domenami w ramach jednej instancji serwera. 9.3 Możliwość korzystania z różnych globalnych list adresowych dla każdej z domen. 9.4 Możliwość przyznania określonej przestrzeni dyskowej dla określonej domeny. 9.5 Możliwość przyznania określonej przestrzeni dyskowej dla określonego konta. 9.6 Możliwość przeniesienia domeny. 9.7 Możliwość przeszukiwania skrzynek pocztowych z poziomu konsoli administracyjnej. 9.8 Możliwość przypisania użytkownikowi zastępczego adresu (aliasu). 9.9 Możliwość tworzenia grup dystrybucyjnych wiadomości System musi zapewniać przeszukiwanie treści wielu skrzynek pocztowych użytkowników jednocześnie, z użyciem słów kluczowych. System musi S t r o n a 13

14 umożliwiać nadawanie uprawnień do przeszukiwania treści skrzynek dla wybranych użytkowników S t r o n a 14

15 Zadanie nr 2: Szkolenia z systemu poczty elektronicznej Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Kurs w formie warsztatowej obejmujący zagadnienia związane z tematem instalacji, zarządzania i prac konserwacyjnych dla systemu poczty elektronicznej. 1. Kurs szkoleniowy musi zawierać minimum: a) Przeszkolenie z architektury systemu poczty elektronicznej b) Proces instalacji systemu c) Rozwiązywanie problemów podczas instalacji d) Korzystanie z konsoli administracyjnej e) Korzystanie z narzędzi CLI f) Korzystanie z narzędzi służących do monitoringu systemu, logów systemowych g) Realizacja polityki backupu h) Korzystanie z podpowiedzi w systemie i) Zagadnienia związane z migracją kont pocztowych j) Zabezpieczenia systemu k) Integracja usług Active Directory 2. Czas trwania szkolenia: kurs 3-dniowy po 6 godzin zegarowych, łącznie 18 godzin. 3. Ilość administratorów do przeszkolenia: 5 4. Materiały szkoleniowe: każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i papierowej 5. Miejsce szkolenia: w wyznaczonej sali w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra, Zamawiający zapewnia bezpłatnie salę oraz laptopy. S t r o n a 15

16 Zadanie nr 3: Wdrożenie systemu poczty elektronicznej Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Wdrożenie systemu poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego musi zawierać: 1. Analiza przedwdrożeniowa obejmująca co najmniej: a) Analiza posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej i programowej b) Analiza posiadanego przez Zamawiającego, obecnie używanego systemu poczty elektronicznej c) Przygotowanie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej do instalacji i migracji nowego systemu pocztowego d) Analiza obecnych usług istniejących w lokalnej infrastrukturze 2. Konfiguracja systemu poczty elektronicznej obejmujaca co najmniej: a) Konfiguracja podstawowa umożliwijąca w pełni korzystanie z systemu poczty elektronicznej b) Konfiguracja użytkowników i zasobów c) Konfiguracja dodatkowa zgodnie z zaleceniami Zamawiającego d) Konfiguracja urządzeń mobilnych na urządzeniach wskazanych przez Zamawiającego (maksymalnie 10 sztuk) e) Konfiguracja zabezpieczeń systemu poczty elektronicznej f) Konfiguracja archiwizacji systemu S t r o n a 16

17 Zadanie nr 4: Migracja dla 50 kont użytkowników systemu poczty elektronicznej Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Realizacja migracji 50 kont użytkowników do nowego systemu poczty elektronicznej musi obejmować co najmniej: 1. Konfiguracja systemu w zakresie zgodnym z Zadaniem nr 3 2. Opracowanie założeń migracji kont i przekazanie ich do akceptacji Zamawiającemu 3. Określenie narzędzi i systemów potrzebnych do migracji 4. Określenie sposobu migracji 5. Opracowanie procedur migracji i przeprowadzenie migracji dla wybranych przez Zamawiającego maksymalnie 50 kont użytkowników 6. Wykonanie testów migracji dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników 7. System obecnie używany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego: Debian exim4 8. Dane użytkowników obecnie używanego serwera pocztowego zajmują 120 GB. S t r o n a 17

18 Zadanie nr 5: Gwarancja i wsparcie techniczne Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Wsparcie techniczne funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę wsparcia technicznego dla wdrożonego systemu poczty elektronicznej przez okres 12 miesięcy. Okres i zakres wsparcia technicznego rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zakończenia przedmiotu zamówienia. Wszystkie koszty związane ze wsparciem technicznym są w pełni włączone do ceny ofertowej. 2. Zakres wsparcia technicznego musi obejmować co najmniej: a) Podejmowanie reakcji dla zgłaszanych awarii i usterek w określonym poniżej okienku czasowym: i. W przypadku awarii - czas reakcji maksymalnie do 2 godzin w dni robocze w godzinach usunięcie awarii w 24h ii. W przypadku usterki czas reakcji - maksymalnie do 4 godzin w dni robocze w godzinach usunięcie awarii w 72h iii. W przypadku modyfikacji czas reakcji maksymalnie do 48h w dni robocze w godzinach realizacja do uzgodnienia między Zamawiającym a Wykonawcą b) Wykonywanie aktualizacji systemu w okresie do 2 miesięcy od momentu wydania poprawki, nowej wersji systemu (maksymalnie 2 wystapienia w ciągu roku kalendarzowego) c) Wsparcie merytoryczne związane z eksploatacją funkcjonalności systemu przez użytkowników d) Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy Zamawiającym a producentem systemu w celu rozwiązywania problemów w eksploatacji systemu Serwis gwarancyjny Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone Oprogramowanie na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru Systemu S t r o n a 18

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro na dostawę sprzętu serwerowego wraz z instalacją, oprogramowaniem, szkoleniem

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości". Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo