P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015"

Transkrypt

1 P o r ta L, k t ó r y o t W W W o r z y C i o C z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na issn NR 119 l 8 WRZEŚNIA 2015 l ROK III NAKŁAD 5000 EGZ. N A F B J E S T N A S J U Ż P O N A D ! P O SK Baboszewo Czerwińsk Dzierzążnia Joniec naruszewo nowe miasto raciąż Sochocin załuski gazeta BezPłAtnA n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m W numerze reklama Czytaliśmyfragmenty Lalki W so bo tę, 5 wrze śnia, w Płoń sku po dob nie jak w ty sią cach miejsc w ca łym kra ju, czy ta no frag men ty po wie ści Lal ka au tor stwa Bo le sła wa Pru sa. Ak cja Na ro do we go Czy ta nia zor ga ni zo wa na by ła już po raz czwar ty. WięCe j na 3str. strzelcyw snochowicach trzeciawizyta na planiefilmowym Trwa ją zdję cia do fil mu fa bu lar ne go Wy klę ty w re ży se rii Kon ra da Łęc kie go. W tej peł no me - tra żo wej pro duk cji, uka zu ją ce go lo sy Żoł nie rzy Wy klę tych bo ha te rów, któ rzy czyn nie sta wia li opór prze ciw ko so wie ty za cji w po wo jen nej Pol sce zo ba czy my sta ty stów z Płoń ska. WięCe j na 10str. reklama Andrzej Piechocki: Praca cel na kolejnych 25 lat więcej na 5 str. referendum 2015 Porażkareferendalna! 84milionyzłotych przeznaczono na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,którym zainteresowanychbyłomniej niż 8proc.społeczeństwa. referendumw tejsytuacji oczywiściejestniewiążące, alepieniądzejużwydano. tonajdroższereferendum w historiinaszegopaństwa. SYLWIA SOBÓTKA Dokończenie na ááá STR. 2 Otwarcieurnywyborczejw miejscowościkamienicaw gm.załuski. reklama

2 STR. 2 NA TAPECIE facebook.com/extraplonsk PłońskiesukCesyW LekkiejatLetyCe sukcesyna mistrzostwachmazowsza Pięć me da li wy wal czy li mło dzi cy klu - bu mks Du ra san Płońsk pod czas mi - strzostw ma zow sza, 5 wrze śnia na sta dio nie AWF w War sza wie. Zło te me da le zdo by ły: 1. Fa de rew ska Be ata mppł re kord klu bu i II kla sa spor to wa tre ner Zbi gniew Wi śniew ski 2. Ko wal ska Pau li na 2000 ku - la 3 kg re kord ży cio wy i III kla - sa spor to wa tre ner Zbi gniew Wi śniew - ski Srebr ne me da le wy wal czy li: 1. Cha rzyń ski Se ba stian m tre ner Piotr Ko ze ra 2. Dzier gow ska Pa try cja m re kord ży cio wy tre ner Zbi gniew Wi śniew ski 3. Fa de rew ska Be ata mppł tre ner Zbi gniew Wi - śniew ski Po zo sta łe wy ni ki: 1. 4x100 (Ku czyń ska Klau dia, Ste fa - now ska We ro ni ka, Kryst kie wicz Ma ria, Za gór ska We ro ni ka) Cha rzyń ski Se ba stian 2000 skok w dal Ko wal ska Pau li na 2000 dysk 0.75 kg re kord ży cio wy i re kord klu bu 4. Dzierz biń ska Ka ro li na m Ka niec ki Piotr m re kord ży cio wy 6. Kop ka Ra do sław m re kord ży cio wy 7. Kryst kie wicz Ma ria 2000 skok w dal Li sic ki Do mi nik m re kord ży cio wy 9. Nec Se we ryn m re kord ży cio wy 10. Po pław ski Jan m re kord ży cio wy 11. Ste fa now ska We ro ni ka 2000 skok w dal Wój cik Er win m re kord ży cio - wy 13. Za gór ska We ro ni ka m startna mistrzostwach Polski Pią te miej sce w bie gu na 800 m z cza sem i 6 miej sce w bie gu na 1500 m [ ] za jął Mi łosz Bo row ski pod czas Mło dzie żo wych Mi - strzostw Pol ski do 23 lat, któ re ro ze gra no w Bia łym sto ku. Za wod nik tre no wa ny przez Ro ber ta Adam skie go wy wal czył 26 punk tów do Ogól no pol skie go Sys te mu Współ za wod nic twa Dzie ci i Mło dzie ży. Ewe li na Wy szczel ska, któ ra obec nie re pre zen tu je AZS AWF War sza wa za ję - ła 7 miej sce w sko ku w dal 5.96 m i 9 miej sce w trój sko ku m Ewe li na tre no wa na przez Zbi gnie wa Ma jew skie go wy wal czy ła 5 punk tów do Ogól no pol skie go Sys te mu Współ za - wod nic twa Dzie ci i Mło dzie ży. info.za mksdurasan Płońsk fot.zbiory klubu referendum 2015 Porażkareferendalna! Dokończenie ze ááá STR. 1 To pre ce dens w ska li świa to wej i po - raż ka pol skiej de mo kra cji. Do urn ze swo imi gło - sa mi po szło 7,8 proc. oby wa te li bio rąc pod uwa gę ofi cjal ne wy ni ki Pań stwo wej Ko - mi sji Wy bor czej. Py ta nia do ty czy ły JOW -ów, uprosz cze nia po dat ków oraz fi nan so - wa nia par tii. Nie ste ty, lo ka le wy bor cze w ca łej Pol - sce świe ci ły pust ka mi. Za wpro wa dze niem jed no man da to - wych okrę gów wy bor czych w wy bo rach do Sej mu tak od po wie dzia ło 78,75 proc. gło su ją cych, 82,63 proc. osób jest prze ciw na fi nan so wa niu par tii po li tycz - nych z bu dże tu pań stwa, a 94,51 proc. gło su ją cych uwa ża, że nie ja sno ści ws. prze pi sów pra wa na le ży roz strzy gać na ko rzyść po dat ni ka. To wy ni ki ogól - no kra jo we. Fre kwen cja w Wo je wódz twie Ma zo - wiec kim wy nio sła 8,21 proc., w po wie - cie płoń skim 5,23 proc., a w sa mym mie ście Płońsk 6,68 proc. W gmi nie Czer wińsk od no to wa no naj niż - szą fre kwen cję spo śród gmin po wia tu płoń skie go, bo je dy - nie 3,01 proc. Waż ne gło sy od - da ło tam za le d wie 189 na osób upraw nio nych do gło so wa - nia. W miej sco wo ści Ka mie ni ca w gm. Za łu ski fre kwen cja wy nio - sła nie co po nad 2 proc., tam za gło - so wa ło w su mie 25 osób. Jak wy li czo - no ob słu ga każ de go uczest ni ka re fe - ren dum w tym lo ka lu wy bor czym kosz - to wa ła oko ło 50 zł. Prze li cza jąc w ska li ogól no pol skiej każ dy oby wa tel, któ ry po szedł do urny kosz to wał pań stwo pol - skie 30 zł. Ko mu mo że my po dzię ko wać za tak traf nie za in we sto wa ne pie nią dze po - dat ni ków? Od po wiedź jest chy ba ja sna. sylwia sobótka fot.sylwia sobótka szkołapodstawowanr 2W Płońsku uczniowiemałej dwójki rozpoczęlirokszkolny Naukęw SzkolePodstawowejnr 2w rokuszkolnym 2015/2016 rozpoczęło 1242uczniówz którymibędziepracowało 103nauczycieli. We wto rek, 1 wrze śnia ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Płoń sku, po dob nie jak i w in nych pla ców kach, uro czy ście roz po czę li no wy rok szkol - ny. mi mo te go, że po czą tek na uki nie - ro ze rwal nie wią że się z za koń cze niem wa ka cyj nej sie lan ki, na twa rzach dzie ci nie za bra kło uśmie chów i ener - gii do na uki. Naj pierw o godz od by ła się in - au gu ra cja ro ku szkol ne go dla dzie ci klas 0-3. Po za przed sta wi cie la mi ra dy pe - da go gicz nej i dy rek cji pla ców ki, otu chy uczniom do da wa ła wi ce bur mistrz Płoń - ska Te re sa Ko ze ra. Dwie go dzi ny póź - niej no wy rok szkol ny po wi ta ły star sza - ki z klas 4-6. Tu w gro nie go ści, po - za ka drą na uczy ciel ską, moż na by ło do - strzec bur mi strza Płoń ska An drze ja Pie tra si ka oraz ks. Ra fa ła Pa bi cha z pa - ra fii św. M. M. Kol be, któ ry udzie lił bło go sła wień stwa ze bra nym. Przy by li go ście wraz z dy rek tor pla - ców ki Bo że ną Dzi tow ską, An ną Gę ba - row ską, Ma rian ną Ko złow ską i prze - wod ni czą cym Ra dy Ro dzi ców przy SP nr 2 Ar ka diu szem Ry dzew skim po wi - ta li spo łecz ność szkol ną ży cząc uczniom owoc nej na uki i ra do ści ze zdo by wa nej wie dzy. Na ukę w Szko le Pod sta wo wej nr 2 w tym ro ku roz po czę ło 1242 uczniów z któ ry mi bę dzie pra co wa ło 103 na - uczy cie li. W trak cie pierw szej czę ści uro - czy sto ści dy rek tor Bo że na Dzi tow - ska przy wi ta ła uczniów wier szem Bar ba ry Le wan dow skiej pt. List od Wrze śnia : Pach nie sia no, ko ni czy na ba bie la to z wia trem le ci... A ja, Wrze sień, list za czy nam cie pły list do wszyst kich dzie ci Dłu go pi sy, wszyst kie pió ra nie chaj pi szą mą drze, ład nie i niech skrzy pią tak jak żu raw, kie dy błąd się gdzieś za krad nie Pro mień słoń ca niech ukrad kiem wej dzie w każ dy szkol ny ze szyt, bo kto ta ką ma za kład kę te go każ da lek cja cie szy! Ży czę za baw z ko le ga mi i ko le gów do za ba wy, no, bo bez nich, wie cie sa mi na wet cyrk jest mniej cie ka wy Tu ży cze nia koń czyć mu szę, bo do sa du co sił pę dzę że by ja błek, śli wek, gru szek na rwać dla Was jak naj prę dzej Nie za po mnę o orze chach, wrzo sy też cze ka ją w le sie... Cześć! Sło necz nie się uśmie cham i po zdra wiam Mie siąc Wrze sień Po czę ści ofi cjal nej ucznio wie uda li się do przy dzie lo nych sal, gdzie wy cho - waw cy za po zna li ich z te go rocz nym pla - nem za jęć lek cyj nych. katarzynarólka fot.katarz yna rólka WięCejzdjęćna

3 8 WRZEŚNIA 2015 NA TAPECIE STR. 3 4.edyCjaakCji narodoweczytanie Czytaliśmyfragmenty Lalki W so bo tę, 5 wrze śnia, w Płoń sku po - dob nie jak w ty sią cach miejsc w ca - łym kra ju, czy ta no frag men ty po wie - ści Lal ka au tor stwa Bo le sła wa Pru - sa. Ak cja na ro do we go Czy ta nia zor - ga ni zo wa na by ła już po raz czwar ty. W par ku Kon sty tu cji 3 Ma ja w Płoń sku, ze bra li się mi ło śni cy pol skiej li te ra tu ry pięk nej by wspól nie czy tać zawodywędkarskie spinningnad rutkami W chłod ny, so bot ni po ra nek, 5 wrze śnia w go dzi nach 6: 00-10: 00 na te re nie płoń skich ru tek roz gry wa no Spin nin go we za wo dy Węd kar skie o Pu char Bur - mi strza mia sta Płońsk. zwy cięz ców trze ba by ło wy lo so wać, po nie waż ry ba nie bra ła PosełRobertKołakowskiczytafragmentpowieściBolesławaPrusa. SenatorJanMariaJackowski. W pią tek ra no (4 wrze śnia) oko ło godz ra no w miej sco wo ści gar - wo le wo gm. Czer wińsk zde rzył się sa - mo chód oso bo wy z cię ża rów ką. trzy oso by z ob ra że nia mi cia ła tra fi ły do szpi ta li. Z usta leń po li cji wy ni ka, że kie ru ją - cy oso bo wą maz dą 55-let ni miesz ka - ogłoszenie własne wydawcy frag men ty po wie ści Pru sa. W spo tka niu uczest ni czy li nie tyl ko po lo ni ści, bi blio - te ka rze, dzie ci i mło dzież szkol na, ale rów nież przed sta wi cie le władz mia sta w oso bie bur mi strza An drze ja Pie tra si ka oraz po wia tu, któ re re pre zen to wał oso - W 2013rokuPłońskczytałutworyAleksandraFredry,w 2014Trylogię HenrykaSienkiewicza,a w minionąsobotęrozbrzmiewałyfragmenty Lalki BolesławaPrusa. niec El blą ga wy je chał z pra wej stro ny z dro gi pod po rząd ko wa nej i ude rzył w bok cię ża rów ki ja dą cej od Ra sze wa Wło ściań skie go w kie run ku Czer wiń ska. Sca nią kie ro wał 48-let ni miesz ka - niec gm. No we Mia sto. Maz dą po dró - żo wa ło w su mie trzech męż czyzn (55-la - tek z El blą ga, 28-la tek z pow. ostro łęc - bi ście sta ro sta płoń ski An drzej Stol pa oraz je go za stęp czy ni An na Du miń ska - -Kier ska. Obec ni by li tak że re pre zen tan - ci par la men tu: Ro bert Ko ła kow ski po - seł na Sejm RP oraz se na tor Jan Ma ria Jac kow ski, a tak że eu ro pej skie go w oso - bie Ju lii Pi te ry eu ro de pu to wa nej z ra - mie nia PO. Opra wę mu zycz ną za pew nił gość spe cjal ny wy da rze nia, pio sen kar ka Da - nu ta Stan kie wicz. Ar tyst ka za pre zen to - wa ła no stal gicz ne pio sen ki sta rej War - sza wy, ro man se ro syj skie i pie śni ży dow - skie. Czy ta niu to wa rzy szy ła wy sta wa ple - ne ro wa za ty tu ło wa na,, Lal ka w ry sun - kach i fo to gra fii. Or ga ni za to ra mi Płoń skie go Dnia Bo le sła wa Pru sa w ra mach ogól no pol - skiej ak cji Na ro do we Czy ta nie był Urząd Miej ski, Miej ska Bi blio te ka Pu - blicz na i Miej skie Cen trum Kul tu ry. Piotr PszCzółkoWski fot.stella skopcz yńska uderzyłw ciężarówkę 3osobytrafiłydo szpitala kie go i 25-la tek z pow. ostro łęc kie go) i wszy scy z ob ra że nia mi cia ła tra fi li do szpi ta li. W cięż kim sta nie jest 25-la - tek pa sa żer maz dy, któ ry po go to wiem lot ni czym prze trans por to wa ny zo stał do szpi ta la w War sza wie in for mu je płoń ska po li cja. PP Me to da Spin nin go wa po le ga na rzu ca niu sztucz nej przy nę ty w po sta ci błyst ki, wo ble ra, twi ste ra lub in nej sztucz nej przy nę ty, tą me to dą ło wi my ry by dra pież ne, na płoń skich Rut kach cze ka my na szczu pa ki po wie dział je den z za wod ni ków opo - wia da jąc o so bot nich za wo dach. Nie ste ty, to nie był naj lep szy dzień na ło wie nie, co praw da uda ło się wy cią gnąć kil ka oka zów, jed nak ża den z nich nie speł niał wy ma gań tur nie jo wych. A do daj my, że zło wio na ry ba mu si mieć naj mniej 50 cm dłu go ści, ina czej jest nie wy mia ro wa i na le ży ją na tych miast z po wro tem wrzu cić do wo dy. W ta kim przy pad ku zwy cięz - ców na le ża ło roz lo so wać. Zwy cięz cy: Sta ni sław Za soń ski, An drzej So choc ki oraz Zbi gniew Za soń ski na - gro dze ni zo sta li dy plo ma mi i atrak cyj ny mi upo min ka mi rze czo wy mi, któ re sfi nan - so wał i wrę czył Bur mistrz Mia sta An drzej Pie tra sik wraz z Pre ze sem Ko ła Pol skie - go Związ ku Węd kar skie go w Płoń sku Zdzi sła wem Go dlew skim. bezprawajazdyi po pijanemu W nie dzie lę wie czo rem, 6 wrze śnia w So cho ci nie, płoń scy po li cjan ci za trzy - ma li do kon tro li dro go wej oso bo wą maz - dę z uwa gi na nie łą czo ne świa tła mi ja nia. Jak się oka za ło kie ro wa ła nią 21-let nia miesz kan ka gm. So cho cin, któ ra w ogó le nie po sia da ła pra wa jaz dy. Po li cjan ci w cza sie kon tro li wy czu li od niej woń al - ko ho lu. Jak wy ka za ło ba da nie trzeź wo ści sylwia sobótka fot.sylwia sobótka mia ła po nad pro mil al ko ho lu w wy dy - cha nym po wie trzu. Spra wa nie ba wem tra - fi do Są du. staranowałradiowóz W mi nio ną so bo tę wie czo rem w Uniec ku po li cjan ci z ko mi sa ria tu w Ra cią żu za trzy ma li do kon tro li oso bo - we go volks wa ge na. Styl jaz dy kie row cy wska zy wał na to, że mo że być pod wpły - wem al ko ho lu. Jak się oka za ło volks wa - ge nem kie ro wał 35-let ni miesz ka niec gm. Ra ciąż. Miał on w or ga ni zmie po nad 3,7 pro mi la al ko ho lu. W cza sie kon tro li męż czy zna gwał tow nie cof nął po jaz dem ude rza jąc w przed ni zde rzak sto ją ce go ra dio wo zu. Spra wa zo sta nie skie ro wa - na do są du. Śmiertelnywypadekw gm.naruszewo W nie dzie lę, 6 wrze śnia oko ło godz. 18: 00 w miej sco wo ści Po stró że gm. Na ru sze - wo do szło do wy pad ku dro go we go ze skut kiem śmier tel nym. Jak wy ni ka z usta leń po - li cji, 39-let ni miesz ka niec gm. Na ru sze wo kie ru jąc oso bo wym da ewoo na pro stym od - cin ku dro gi re la cji Krysk -Po stró że w kie run ku Płoń ska zje chał na pra we po bo cze i do ro - wu, po czym ude rzył le wą stro na au ta w przy droż ne drze wo. Śmierć na miej scu po niósł kie row ca. Dwaj pa sa że ro wie z cięż ki mi ob ra że nia mi cia ła tra fi li do szpi ta la. fot. KPP Płońsk

4 STR. 4 NA TAPECIE facebook.com/extraplonsk reklama 76.roCzniCaWybuChu ii WojnyŚWiatoWej Wojna toczas,któryzmienialudzi w bestie,toczaspogardy 1 wrze śnia 1939 ro ku dzień, któ re go nie chcie li by śmy prze ży wać na no wo. Dzień za du my, przy po mnie nia tym, któ rzy po win ni pa mię tać, czy li głów - nie mło dzie ży, któ ra w szko le uczy się dat, wy da rzeń, na zwisk, ale okru cień - stwa woj ny nie po tra fi so bie wy obra - zić. zresz tą jak wie lu z nas Płoń skie ob cho dy roz po czę ły się Mszą Świę tą w ko ście le św. Mi cha ła Ar - cha nio ła, po niej kla sy mun du ro we, or - kie stra dę ta Con Gra zia, pocz ty sztan - da ro we, przed sta wi cie le władz i sa mo - iw nie, że to pol ski sa mo lot, któ ry prze pro wa dza pró bę bom bar do wa nia my li śmy się. To był sa mo lot nie - miec ki. Niem cy już po 3 dniach do - tar li do Mła wy. ( ) Lu dzie za czę li ma - so wo ucie kać, ja rów nież pla no wa łem uciecz kę ra zem z ko le ga mi ta kie za - pi ski na ocz ne go świad ka Ja na Bart kie - wi cza od czy tał Bur mistrz An drzej Pie - tra sik, któ ry w swo im prze mó wie niu na wią zy wał do wy da rzeń sprzed 76 lat, ale rów nież obec nej, nie sta bil nej sy tu acji na świe cie. An drzej Stol pa Sta ro sta Po wia tu Płoń skie go mó wił o tym, jak za gra nicz - ne me dia znie kształ ca ją hi sto rię, upo mi - nał, by pa mię tać, że obo zy za gła dy by ły two rzo ne na te re nie Pol ski, ale two rzy li je Niem cy. Przy po mi nał, by ka tów nie my lić z ofia ra mi, po nie waż jak że czę sto mó wi się za gra ni cą o pol skich obo zach za gła dy. Niech na sza po praw ność po - li tycz na nie do pro wa dzi do te go, że za - ma że się róż ni ca mię dzy ka tem, a ofia - rą mó wił. Jesz cze nie daw no wy da wa ło nam się, ze ży je my w bez piecz nym świe cie, że w Eu ro pie nic nam nie gro zi. Jak złud ne by ło to uczu cie Za na szą wschod nią gra ni cą tli się kon flikt, któ ry mo że roz lać się na ca łą Eu ro pę. A na Ukra inie, któ rą wspie ra my od ży wa ją an ty pol skie sen ty - men ty mó wił na wią zu jąc do wy da - rzeń współ cze sne go świa ta. O tym, że ni gdy nie moż na być pew nym, czy na sze po ko le nie rów nież nie do świad czy be stial stwa woj ny mó wi się już gło śno. Pa trząc na sy tu ację roz - gry wa ją cą się tak bli sko nas na Ukra - inie oraz fa lę emi gran tów z Sy rii i in - nych państw ob ję tych kon flik ta mi oraz licz ne ata ki ter ro ry stycz ne na prze strze - ni lat, nie mo że my czuć się bez piecz nie. A wy da wać by się mo gło, że bę dzie - my mą drzej si, niż hi sto ria, któ ra lu bi się po wta rzać internetowe wydaniegazety sylwia sobótka fot.sylwia sobótka rzą dów oraz mło dzież szkol na, na uczy - cie le i miesz kań cy prze szli uli ca mi mia - sta na cmen tarz pa ra fial ny, by tam po - mo dlić się, zło żyć kwia ty i zni cze, wy - słu chać prze mó wień. Pierw szy dzień woj ny przy padł w pią tek, koń czy ły się wła śnie wa ka - cje, mia łem wte dy 18 lat. 1 wrze - śnia 1939 ro ku, nad most kiem w Płoń sku nad le ciał sa mo lot i zrzu cił bom bę roz pry sko wą, my śle li śmy na -

5 8 WRZEŚNIA 2015 STR. 5 artykuł promocyjny

6 STR. 6 REKLAMA facebook.com/extraplonsk

7 8 WRZEŚNIA 2015 REKLAMA STR. 7

8 STR. 8 facebook.com/extraplonsk nowoczesna spotkaniez WyborCamiW załuskach załuski:kamilkoprowskikandydatemdo sejmurp W czwar tek, 4 sierp nia w go ściń cu pod ró żą w za łu skach od by ło się spo tka nie przed sta wi cie la par tii no - wo cze sna mar ci na Pod sęd ka z sym - pa ty ka mi no wo cze snej i miesz kań ca - mi gmi ny. Przed sta wio no rów nież kan dy da ta do Sej mu rp z li sty nr 16 Ka mi la Ko prow skie go. Kan dy dat jest 29-let nim rad nym gmi ny Za łu ski, Prze wod ni czą cym Ko - mi sji Re wi zyj nej, z wy kształ ce nia ma gi - strem na uk praw ni czych, spo łecz ni kiem z za mi ło wa nia. Miesz kań cy py ta li Mar ci na Pod sęd - ka m.in. o to, ja ki par tia ma po mysł na roz wią za nie pro ble mów wła ści cie li firm bu dow la nych pod wy ko naw ców ogłoszenie Na zdjęciuod lewejmarcinposędeki KamilKoprowski przedstawiciele partiinowoczesna. ro bót dla du żych kor po ra cji bu dow la - nych, któ rzy nie mo gą od zy skać swo ich pie nię dzy za zre ali zo wa ne za mó wie nia po mi mo wy ro ku są do we go, a tak że za - ofe ro wać wła snych sta wek za wy ko na nie prac. Ka mil Ko prow ski mó wił o re al - nych moż li wo ściach po mo cy dla no - wych przed się bior ców i rol ni ków. Szan sę na wy ko rzy sta nie po ło że nia Za łusk przy tra sie kra jo wej E7, bli - skość War sza wy i spe cy fi kę rol ni czą gru py ar ty stycz ne i ko ła za in te re so - wań dzia ła ją ce przy płoń skim do mu kul tu ry wzna wia ją swo ją ak tyw ność po wa ka cyj nej prze rwie. Opie ku no - wie za pra sza ją wszyst kich za in te re so - wa nych by do łą czy li do ich gro na. nabórdo zespołuludowego Dzie ci od 6 ro ku ży cia, mło dzież i do ro śli mo gą roz po cząć swo ją przy go - dę ta necz ną w no wych gru pach Ze spo - łu Lu do we go. Uczest ni cy bę dą mie li oka zję po znać tań ce lu do we i na ro do we z róż nych re gio nów Pol ski i świa ta, po - nad to: ta niec kla sycz ny, na uka pio se nek lu do wych i pa trio tycz nych, taj ni ki emi - sji gło su. Za ję cia po pro wa dzi: Piotr Za lip ski, tan cerz so li sta Pań stwo we go Ze spo łu Lu do we go Pie śni i Tań ca MA ZOW SZE. Spo tka nie or ga ni za cyj ne od bę dzie się w po nie dzia łek, 21 wrze śnia o godz. 18 w Mar ke cie z kul tu rą, ul. Płoc ka 86. dołączdo mażoretek! Je śli Two je dziec ko lu bi ruch, ma po czu cie ryt mu, słuch mu zycz ny i ma - rzy o wy stę pach przed pu blicz no ścią i jest w wie ku mię dzy 3 15 lat mo że wziąć udział w za ję ciach ma żo re tek. Za - pi sy: Edy ta Ga lec ka, tel orkiestradęta Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta za pra - sza no wych mu zy ków. Przyj mo wa - na jest mło dzież gra ją ca lub chcą ca grać na in stru men tach dę tych i per ku syj - nych. Ka pel mi strzem Or kie stry jest Le - szek Kal kow ski, tel ChóraLLeGroCoro Chór za pra sza wszyst kich chęt nych do roz wi ja nia swo ich zdol no ści mu zycz - nych. Dy ry gen tem chó ru jest Ma riusz Wrze siń ski, dy rek tor Pań stwo wej Szko - ły IiII St. w Płoń sku. Za pi sy: Stel la Skop czyń ska, tel , e -ma il: ta.onet.pl Grupaartystyczna bezram Za ję cia z ma lar stwa, ry sun ku róż ny - mi tech ni ka mi, ma łej rzeź by, któ re po - pro wa dzi Wio let ta Grun wald -Paw lik, tel W czwar tek, 10 wrze śnia o godz. 17 w pra cow ni Po Co Mi To /ul. Płoc ka 24/ od bę dą się spo tka nia or ga ni za cyj ne do - ty czą ce za jęć kra wiec kich. W ra mach któ rych pro wa dzo na bę dzie na uka szy - cia ręcz ne go i ma szy no we go, na uka kro - ju, kon struk cja i pro jek to wa nie odzie ży. Warsz ta ty pro wa dzi Be ata Po zo rek (tel ) Te go sa me go dnia od bę dzie się spo - tka nie za in te re so wa nych uczest nic twem w ogól no ro zwo jo wych za ję ciach ar ty - stycz nych. Pro wa dzą ca Jo an na Rusz - kow ska (tel ) bę dzie wpro - za głę bie pro duk cyj ne owo ców mięk kich upa tru je w pro jek cie No wo - cze snej, by na 2 la ta zwol nić z po dat - ku do cho do we go no wych przed się - bior ców. To rów nież spo sób na po - bu dze nie go spo dar ki na po zio mie ogól no pol skim. Miesz kań cy za da wa li py ta nia rów - nież o sta no wi sko No wo cze snej w spra - wie JOW -ów, fran ko wi czów, sys tem po dat ko wy, a tak że mi nio ne go już re fe - ren dum. To by ło pierw sze spo tka nie przed sta wi cie li No wo cze snej w po wie cie płoń skim już te raz pla no wa ne są na - stęp ne. sylwia sobótka fot.sylwia sobótka Początekrokuaktywnościkulturalnej wa dza ła w róż no rod ne tech ni ki rę ko - dziel ni cze: flo ry sty kę, scrap bo oking, ma sy pla stycz ne, de co upa ge i in ne. Przy mckdziałająrównież: Gru pa te atral na Spa do chron, któ - ra sku pia pod opiecz nych z Ze spo łu Szkół nr 3 z dys funk cja mi na rzą du ru - chu oraz in te lek tu al ny mi. Swo im po - nad 15-let nim do świad cze niem sce nicz - nym bę dzie się dzie lić An na Mi ka, ak - tor ka, lau re at ka wie lu na gród ak tor - skich. Za pi sy: An na Mi ka, tel Te atr Sze ściu Dę bów oraz tru pa ku glar ska Stra szy dło w dro dze. Za ję cia pro wa dzi ab sol went szko ły lal kar skiej Ro bert Po ry ziń ski, tel Te atr Ognia Sur tu ris gru pa jest otwar ta i za pra sza no wych chęt nych. Za ję cia pro wa dzi Ra fał Gra bo wicz: ce bo ok.com/ta nie czo gniem su ri - tu ris Ko ło Mi ło śni ków Astro no mii im. Ja na Wa le re go Ję drze je wi cza to pa sjo na - ci nie ba. Pod czas spo tkań człon ko wie wy mie nia ją się do świad cze nia mi, ma te - ria ła mi, uczą po słu gi wać się sprzę tem astro no micz nym, usta la ją pla ny ob ser - wa cyj ne, wy ko nu ją noc ne ob ser wa cje oraz po ka zy nie ba, oglą da ją fil my o te - ma ty ce astro no micz nej. Opie ku nem ko - ła jest Adam Dzier dzi kow ski, ce - bo ok.com/adam.der dzi kow ski Płoń skie Cen trum Wo lon ta ria tu to spo sób na mi łe i po ży tecz ne spę dza - nie wol ne go cza su. Opie ku nem Wo lon - ta ria tu jest Krzysz tof Dem bic ki, tel Pra cow nia mu zycz na z in struk to - rem oraz stu dio na grań z re ali za to rem. Ist nie je moż li wość za re je stro wa nia 32 źró deł dźwię ku na od dziel nych śla dach. Za pi sy: Da rek Da ni szew ski, tel lub https://www. fa ce - bo ok. com/pep ciaq Płoń ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku stwa rza moż li wo ści kon tak tów dla lu dzi w wie ku doj rza łym oraz za - pew nia usta wicz ne kształ ce nie i wzbo ga - ca nie wie dzy słu cha czy, gdyż te ma ty ka wy kła dów jest bar dzo róż no rod na i do - ty czy wie lu dzie dzin m. in.: psy cho lo gii, me dy cy ny, li te ra tu ry, hi sto rii. Za pi sy: Jo lan ta Ma rzęc ka, jo - lub tel Wszy scy, któ rzy zde cy du ją się uczest ni czyć w wy bra nych za ję ciach mo gą zgła szać się do Mar ke tu z kul tu rą oso bi ście, te le fo nicz nie: lub pi sząc na e -ma il: ta.onet.pl

9 8 WRZEŚNIA 2015 REKLAMA STR. 9

10 STR. 10 ROZMOWA facebook.com/extraplonsk jednostkastrzelecka 1006Płońsk strzelcyw snochowicach trzeciawizytana planiefilmowym na Fa ce bo oku oraz na stro nie Fun da cji Mię dzy Sło wa mi Mar ci na Kwa śne go. Za chę ca my do wspar cia tej pro duk cji. Pre mie ra fil mu za po wia da na jest na ma rzec przy szłe go ro ku. sylwia sobótka fot.kamil andrze j misiak trwa ją zdję cia do fil mu fa bu lar ne go Wy klę ty w re ży se rii Kon ra da łęc kie - go. W tej peł no me tra żo wej pro duk cji, uka zu ją ce go lo sy Żoł nie rzy Wy klę - tych bo ha te rów, któ rzy czyn nie sta - wia li opór prze ciw ko so wie ty za cji w po wo jen nej Pol sce zo ba czy my sta - ty stów z Płoń ska. Po raz trze ci na pla nie zdję cio - wym obec ni by li płoń scy Strzel cy z Jed nost ki Strze lec kiej 1006 Płońsk. W no cy z 22 na 23 sierp nia osiem na - sto oso bo wa gru pa re kon struk cyj - na wy ru szy ła do Sno cho wic pod Kiel - ca mi, by ode grać sce ny wy do sta nia się Wy klę tych z so wiec kiej ob ła wy. Strzel cy to jed na z naj licz niej szych grup re kon struk cyj nych wspie ra ją - cych po wsta nie fil mu. Żoł nie rzy Nie złom nych od dzia łu po rucz ni ka Wik to ra gra ne go przez Mar ci na Kwa śne go, pró bu ją cych się wy - rwać z ob ła wy za gra li: Sta ni sław Świer - czew ski, Da riusz Ka na baj, An drzej Ko - ze ra, Ma rek Sa bal ski, Da riusz Ser wach, Ka mil An drzej Mi siak, Syl we ster So ko - łow ski, Mi ro sław Pi ko ra, Łu kasz Drze - wa szew ski, Mar cin Bra mo wicz, Ka mil Pio trow ski, Grze gorz Dra pi kow ski, An - drzej Buł ka, Ja cek Buł ka, Da riusz Bog - dań ski, Mar cin Drze wiec ki, Piotr Go - dlew ski oraz go ścin nie sa ni ta riusz ka od - dzia łu Syl wia So bót ka. Film nie jest fi nan so wa ny przez żad ną z pań stwo wych in sty tu cji po - wsta je tyl ko i wy łącz nie dzię ki pry wat - nym skład kom i spon so rom. Wię cej in - for ma cji na te mat moż li wo ści prze ka za - nia ce gieł ki na rzecz fil mu znaj dzie cie Pań stwo na ofi cjal nym Fan Pa ge -u fil mu reklama

11 8 WRZEŚNIA 2015 REKLAMA STR. 11

12 STR. 12 REKLAMA facebook.com/extraplonsk

13 8 WRZEŚNIA 2015 REKLAMA STR. 13

14 STR. 14 facebook.com/extraplonsk nowości wydawnictwaznak after 4.bezsiebie nieprzetrwamy anna todd tłu ma cze nie: Krzysz tof Sko niecz ny Opra wa mięk ka Licz ba stron: 576 Wy daw nic two: mię dzy sło wa mi Zwią zek Tes sy i Har di na prze szedł wie le prób, ale po każ dej z nich uczu cie mię dzy ni mi by ło co raz moc niej sze. Wszyst ko się zmie nia, gdy Har din od kry wa co raz bar dziej mrocz ną prze - szłość swo jej ro dzi ny. To dla nie go cios nie do znie sie nia. W roz pa czy po su wa się do cze goś, cze go Tes sa nie jest w sta - nie mu wy ba czyć. Dziew czy na za czy - na ro zu mieć, że cho ciaż ko cha Har di - na po nad wszyst ko, nie mo że z nim zo - stać. Czy tak ma wy glą dać ko niec ich mi ło ści? Czy Har din bę dzie chciał za - wal czyć o zwią zek z Tes są, a przede wszyst kim o sa me go sie bie? houseofcards.ograćkróla michaeldobbs tłu ma cze nie: Agniesz ka So bo lew ska Opra wa mięk ka Licz ba stron: 400 Wy daw nic two: znak li te ra no va OPO WIEŚĆ -FE NO MEN, NA ZY - WA NA WSPÓŁ CZE SNYM MAK BE - TEM. Fran cis osią gnął swój cel w wy ni - ku po li tycz nej gry sta nął na cze le rzą du. Te raz jed nak mu si umoc nić po zy cję i utrzy mać wła dzę, sta wić czo ła ko lej - nym wy zwa niom. Tym cza sem staw ka ro bi się co raz wyż sza: w grze o wła dzę bę dzie się mu - siał zmie rzyć z sa mym kró lem An glii, któ ry oka że się je go za cie kłym wro giem. Czy uda mu się ograć kró la? *** Ho use of Cards. Ograć kró la to ko - lej na od sło na mrocz nej opo wie ści o chci wo ści, ko rup cji i nie na sy co nej am bi cji na naj wyż szych szcze blach wła - dzy. Se ria po wie ści Sir Mi cha ela Dob b - sa, by łe go do rad cy Mar ga ret That cher, sta ła się pod sta wą słyn ne go se ria lu i świa to wym be st sel le rem. Znaj dziesz w niej to, cze go nie zo - ba czysz w se ria lu! SE RIA, KTÓ RA ZA IN SPI RO WA - ŁA TWÓR CÓW NAJ PO PU LAR NIEJ - SZE GO SE RIA LU XXI WIE KU. Panbóg?uwielbiam! 44dobre wiadomości marcinjakimowicz Bro szu ro wa ze skrzy deł ka mi Licz ba stron: 224 Wy daw nic two: znak Mar cin Ja ki mo wicz, dzien ni karz Go ścia Nie dziel ne go, od po nad dwu - dzie stu lat mo dli się we wspól no cie Ko - ścio ła. Do świad czył wie lu wzlo tów i kry - zy sów wia ry, jed nak nie daw no w je go ży ciu na stą pił prze łom. Prze łom w spo - so bie my śle nia o Pa nu Bo gu. Au tor opi - sał swo je do świad cze nia oraz hi sto rie lu - dzi, któ rzy po dob nie jak on na wła snej skó rze od czu li po tęż ną si łę Mi ło ści. Ze ro wy mą drza nia się. Ze ro teo re tycz - nych roz wa żań. Ze ro na chal nej pro pa gan - dy. 100% ży we go do świad cze nia wia ry. Ta książ ka to 44 do bre wia do mo ści. O Wszech mo gą cym, któ ry uzdra wia, i lu dziach, któ rzy mu za ufa li. Prze ko naj się, kim jest Bóg i po - zwól mu dzia łać w Two im ży ciu. Uwiel - biaj i rób, co chcesz! PAN BÓG UZDRA WIA WSZYST KICH. PAN BÓG NIE UZDRA WIA WSZYST KICH. OBA ZDA NIA SĄ PRAW DZI WE. WięCe j na P O SK zespół redakcyjny: Sylwia Sobótka Katarzyna Rólka, Małgorzata Bieniak BiurO reklamy: Mirosław Ochnio, tel Piotr Pszczółkowski, tel ADreS redakcji Płońsk, ul. Płocka 69 lok. 1 (I piętro) redaktor naczelny Piotr Pszczółkowski, tel nakład 5000 egz. WYDAWCA Agencja Reklamowa Art MEDIA Ciechanów, Plac Kościuszki 12a DruK Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa Na podstawie umowy franchisingowej z Extra Media. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI nr 52 czerwiec 2015 ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TOMASZ DEGÓRSKI Gdyńskie żagle 5 2 A K A D E M I C K I K U R I E R M O R S K I SPIS TREŚCI Kronika

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo