P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015"

Transkrypt

1 P o r ta L, k t ó r y o t W W W o r z y C i o C z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na issn NR 119 l 8 WRZEŚNIA 2015 l ROK III NAKŁAD 5000 EGZ. N A F B J E S T N A S J U Ż P O N A D ! P O SK Baboszewo Czerwińsk Dzierzążnia Joniec naruszewo nowe miasto raciąż Sochocin załuski gazeta BezPłAtnA n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m W numerze reklama Czytaliśmyfragmenty Lalki W so bo tę, 5 wrze śnia, w Płoń sku po dob nie jak w ty sią cach miejsc w ca łym kra ju, czy ta no frag men ty po wie ści Lal ka au tor stwa Bo le sła wa Pru sa. Ak cja Na ro do we go Czy ta nia zor ga ni zo wa na by ła już po raz czwar ty. WięCe j na 3str. strzelcyw snochowicach trzeciawizyta na planiefilmowym Trwa ją zdję cia do fil mu fa bu lar ne go Wy klę ty w re ży se rii Kon ra da Łęc kie go. W tej peł no me - tra żo wej pro duk cji, uka zu ją ce go lo sy Żoł nie rzy Wy klę tych bo ha te rów, któ rzy czyn nie sta wia li opór prze ciw ko so wie ty za cji w po wo jen nej Pol sce zo ba czy my sta ty stów z Płoń ska. WięCe j na 10str. reklama Andrzej Piechocki: Praca cel na kolejnych 25 lat więcej na 5 str. referendum 2015 Porażkareferendalna! 84milionyzłotych przeznaczono na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,którym zainteresowanychbyłomniej niż 8proc.społeczeństwa. referendumw tejsytuacji oczywiściejestniewiążące, alepieniądzejużwydano. tonajdroższereferendum w historiinaszegopaństwa. SYLWIA SOBÓTKA Dokończenie na ááá STR. 2 Otwarcieurnywyborczejw miejscowościkamienicaw gm.załuski. reklama

2 STR. 2 NA TAPECIE facebook.com/extraplonsk PłońskiesukCesyW LekkiejatLetyCe sukcesyna mistrzostwachmazowsza Pięć me da li wy wal czy li mło dzi cy klu - bu mks Du ra san Płońsk pod czas mi - strzostw ma zow sza, 5 wrze śnia na sta dio nie AWF w War sza wie. Zło te me da le zdo by ły: 1. Fa de rew ska Be ata mppł re kord klu bu i II kla sa spor to wa tre ner Zbi gniew Wi śniew ski 2. Ko wal ska Pau li na 2000 ku - la 3 kg re kord ży cio wy i III kla - sa spor to wa tre ner Zbi gniew Wi śniew - ski Srebr ne me da le wy wal czy li: 1. Cha rzyń ski Se ba stian m tre ner Piotr Ko ze ra 2. Dzier gow ska Pa try cja m re kord ży cio wy tre ner Zbi gniew Wi śniew ski 3. Fa de rew ska Be ata mppł tre ner Zbi gniew Wi - śniew ski Po zo sta łe wy ni ki: 1. 4x100 (Ku czyń ska Klau dia, Ste fa - now ska We ro ni ka, Kryst kie wicz Ma ria, Za gór ska We ro ni ka) Cha rzyń ski Se ba stian 2000 skok w dal Ko wal ska Pau li na 2000 dysk 0.75 kg re kord ży cio wy i re kord klu bu 4. Dzierz biń ska Ka ro li na m Ka niec ki Piotr m re kord ży cio wy 6. Kop ka Ra do sław m re kord ży cio wy 7. Kryst kie wicz Ma ria 2000 skok w dal Li sic ki Do mi nik m re kord ży cio wy 9. Nec Se we ryn m re kord ży cio wy 10. Po pław ski Jan m re kord ży cio wy 11. Ste fa now ska We ro ni ka 2000 skok w dal Wój cik Er win m re kord ży cio - wy 13. Za gór ska We ro ni ka m startna mistrzostwach Polski Pią te miej sce w bie gu na 800 m z cza sem i 6 miej sce w bie gu na 1500 m [ ] za jął Mi łosz Bo row ski pod czas Mło dzie żo wych Mi - strzostw Pol ski do 23 lat, któ re ro ze gra no w Bia łym sto ku. Za wod nik tre no wa ny przez Ro ber ta Adam skie go wy wal czył 26 punk tów do Ogól no pol skie go Sys te mu Współ za wod nic twa Dzie ci i Mło dzie ży. Ewe li na Wy szczel ska, któ ra obec nie re pre zen tu je AZS AWF War sza wa za ję - ła 7 miej sce w sko ku w dal 5.96 m i 9 miej sce w trój sko ku m Ewe li na tre no wa na przez Zbi gnie wa Ma jew skie go wy wal czy ła 5 punk tów do Ogól no pol skie go Sys te mu Współ za - wod nic twa Dzie ci i Mło dzie ży. info.za mksdurasan Płońsk fot.zbiory klubu referendum 2015 Porażkareferendalna! Dokończenie ze ááá STR. 1 To pre ce dens w ska li świa to wej i po - raż ka pol skiej de mo kra cji. Do urn ze swo imi gło - sa mi po szło 7,8 proc. oby wa te li bio rąc pod uwa gę ofi cjal ne wy ni ki Pań stwo wej Ko - mi sji Wy bor czej. Py ta nia do ty czy ły JOW -ów, uprosz cze nia po dat ków oraz fi nan so - wa nia par tii. Nie ste ty, lo ka le wy bor cze w ca łej Pol - sce świe ci ły pust ka mi. Za wpro wa dze niem jed no man da to - wych okrę gów wy bor czych w wy bo rach do Sej mu tak od po wie dzia ło 78,75 proc. gło su ją cych, 82,63 proc. osób jest prze ciw na fi nan so wa niu par tii po li tycz - nych z bu dże tu pań stwa, a 94,51 proc. gło su ją cych uwa ża, że nie ja sno ści ws. prze pi sów pra wa na le ży roz strzy gać na ko rzyść po dat ni ka. To wy ni ki ogól - no kra jo we. Fre kwen cja w Wo je wódz twie Ma zo - wiec kim wy nio sła 8,21 proc., w po wie - cie płoń skim 5,23 proc., a w sa mym mie ście Płońsk 6,68 proc. W gmi nie Czer wińsk od no to wa no naj niż - szą fre kwen cję spo śród gmin po wia tu płoń skie go, bo je dy - nie 3,01 proc. Waż ne gło sy od - da ło tam za le d wie 189 na osób upraw nio nych do gło so wa - nia. W miej sco wo ści Ka mie ni ca w gm. Za łu ski fre kwen cja wy nio - sła nie co po nad 2 proc., tam za gło - so wa ło w su mie 25 osób. Jak wy li czo - no ob słu ga każ de go uczest ni ka re fe - ren dum w tym lo ka lu wy bor czym kosz - to wa ła oko ło 50 zł. Prze li cza jąc w ska li ogól no pol skiej każ dy oby wa tel, któ ry po szedł do urny kosz to wał pań stwo pol - skie 30 zł. Ko mu mo że my po dzię ko wać za tak traf nie za in we sto wa ne pie nią dze po - dat ni ków? Od po wiedź jest chy ba ja sna. sylwia sobótka fot.sylwia sobótka szkołapodstawowanr 2W Płońsku uczniowiemałej dwójki rozpoczęlirokszkolny Naukęw SzkolePodstawowejnr 2w rokuszkolnym 2015/2016 rozpoczęło 1242uczniówz którymibędziepracowało 103nauczycieli. We wto rek, 1 wrze śnia ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Płoń sku, po dob nie jak i w in nych pla ców kach, uro czy ście roz po czę li no wy rok szkol - ny. mi mo te go, że po czą tek na uki nie - ro ze rwal nie wią że się z za koń cze niem wa ka cyj nej sie lan ki, na twa rzach dzie ci nie za bra kło uśmie chów i ener - gii do na uki. Naj pierw o godz od by ła się in - au gu ra cja ro ku szkol ne go dla dzie ci klas 0-3. Po za przed sta wi cie la mi ra dy pe - da go gicz nej i dy rek cji pla ców ki, otu chy uczniom do da wa ła wi ce bur mistrz Płoń - ska Te re sa Ko ze ra. Dwie go dzi ny póź - niej no wy rok szkol ny po wi ta ły star sza - ki z klas 4-6. Tu w gro nie go ści, po - za ka drą na uczy ciel ską, moż na by ło do - strzec bur mi strza Płoń ska An drze ja Pie tra si ka oraz ks. Ra fa ła Pa bi cha z pa - ra fii św. M. M. Kol be, któ ry udzie lił bło go sła wień stwa ze bra nym. Przy by li go ście wraz z dy rek tor pla - ców ki Bo że ną Dzi tow ską, An ną Gę ba - row ską, Ma rian ną Ko złow ską i prze - wod ni czą cym Ra dy Ro dzi ców przy SP nr 2 Ar ka diu szem Ry dzew skim po wi - ta li spo łecz ność szkol ną ży cząc uczniom owoc nej na uki i ra do ści ze zdo by wa nej wie dzy. Na ukę w Szko le Pod sta wo wej nr 2 w tym ro ku roz po czę ło 1242 uczniów z któ ry mi bę dzie pra co wa ło 103 na - uczy cie li. W trak cie pierw szej czę ści uro - czy sto ści dy rek tor Bo że na Dzi tow - ska przy wi ta ła uczniów wier szem Bar ba ry Le wan dow skiej pt. List od Wrze śnia : Pach nie sia no, ko ni czy na ba bie la to z wia trem le ci... A ja, Wrze sień, list za czy nam cie pły list do wszyst kich dzie ci Dłu go pi sy, wszyst kie pió ra nie chaj pi szą mą drze, ład nie i niech skrzy pią tak jak żu raw, kie dy błąd się gdzieś za krad nie Pro mień słoń ca niech ukrad kiem wej dzie w każ dy szkol ny ze szyt, bo kto ta ką ma za kład kę te go każ da lek cja cie szy! Ży czę za baw z ko le ga mi i ko le gów do za ba wy, no, bo bez nich, wie cie sa mi na wet cyrk jest mniej cie ka wy Tu ży cze nia koń czyć mu szę, bo do sa du co sił pę dzę że by ja błek, śli wek, gru szek na rwać dla Was jak naj prę dzej Nie za po mnę o orze chach, wrzo sy też cze ka ją w le sie... Cześć! Sło necz nie się uśmie cham i po zdra wiam Mie siąc Wrze sień Po czę ści ofi cjal nej ucznio wie uda li się do przy dzie lo nych sal, gdzie wy cho - waw cy za po zna li ich z te go rocz nym pla - nem za jęć lek cyj nych. katarzynarólka fot.katarz yna rólka WięCejzdjęćna

3 8 WRZEŚNIA 2015 NA TAPECIE STR. 3 4.edyCjaakCji narodoweczytanie Czytaliśmyfragmenty Lalki W so bo tę, 5 wrze śnia, w Płoń sku po - dob nie jak w ty sią cach miejsc w ca - łym kra ju, czy ta no frag men ty po wie - ści Lal ka au tor stwa Bo le sła wa Pru - sa. Ak cja na ro do we go Czy ta nia zor - ga ni zo wa na by ła już po raz czwar ty. W par ku Kon sty tu cji 3 Ma ja w Płoń sku, ze bra li się mi ło śni cy pol skiej li te ra tu ry pięk nej by wspól nie czy tać zawodywędkarskie spinningnad rutkami W chłod ny, so bot ni po ra nek, 5 wrze śnia w go dzi nach 6: 00-10: 00 na te re nie płoń skich ru tek roz gry wa no Spin nin go we za wo dy Węd kar skie o Pu char Bur - mi strza mia sta Płońsk. zwy cięz ców trze ba by ło wy lo so wać, po nie waż ry ba nie bra ła PosełRobertKołakowskiczytafragmentpowieściBolesławaPrusa. SenatorJanMariaJackowski. W pią tek ra no (4 wrze śnia) oko ło godz ra no w miej sco wo ści gar - wo le wo gm. Czer wińsk zde rzył się sa - mo chód oso bo wy z cię ża rów ką. trzy oso by z ob ra że nia mi cia ła tra fi ły do szpi ta li. Z usta leń po li cji wy ni ka, że kie ru ją - cy oso bo wą maz dą 55-let ni miesz ka - ogłoszenie własne wydawcy frag men ty po wie ści Pru sa. W spo tka niu uczest ni czy li nie tyl ko po lo ni ści, bi blio - te ka rze, dzie ci i mło dzież szkol na, ale rów nież przed sta wi cie le władz mia sta w oso bie bur mi strza An drze ja Pie tra si ka oraz po wia tu, któ re re pre zen to wał oso - W 2013rokuPłońskczytałutworyAleksandraFredry,w 2014Trylogię HenrykaSienkiewicza,a w minionąsobotęrozbrzmiewałyfragmenty Lalki BolesławaPrusa. niec El blą ga wy je chał z pra wej stro ny z dro gi pod po rząd ko wa nej i ude rzył w bok cię ża rów ki ja dą cej od Ra sze wa Wło ściań skie go w kie run ku Czer wiń ska. Sca nią kie ro wał 48-let ni miesz ka - niec gm. No we Mia sto. Maz dą po dró - żo wa ło w su mie trzech męż czyzn (55-la - tek z El blą ga, 28-la tek z pow. ostro łęc - bi ście sta ro sta płoń ski An drzej Stol pa oraz je go za stęp czy ni An na Du miń ska - -Kier ska. Obec ni by li tak że re pre zen tan - ci par la men tu: Ro bert Ko ła kow ski po - seł na Sejm RP oraz se na tor Jan Ma ria Jac kow ski, a tak że eu ro pej skie go w oso - bie Ju lii Pi te ry eu ro de pu to wa nej z ra - mie nia PO. Opra wę mu zycz ną za pew nił gość spe cjal ny wy da rze nia, pio sen kar ka Da - nu ta Stan kie wicz. Ar tyst ka za pre zen to - wa ła no stal gicz ne pio sen ki sta rej War - sza wy, ro man se ro syj skie i pie śni ży dow - skie. Czy ta niu to wa rzy szy ła wy sta wa ple - ne ro wa za ty tu ło wa na,, Lal ka w ry sun - kach i fo to gra fii. Or ga ni za to ra mi Płoń skie go Dnia Bo le sła wa Pru sa w ra mach ogól no pol - skiej ak cji Na ro do we Czy ta nie był Urząd Miej ski, Miej ska Bi blio te ka Pu - blicz na i Miej skie Cen trum Kul tu ry. Piotr PszCzółkoWski fot.stella skopcz yńska uderzyłw ciężarówkę 3osobytrafiłydo szpitala kie go i 25-la tek z pow. ostro łęc kie go) i wszy scy z ob ra że nia mi cia ła tra fi li do szpi ta li. W cięż kim sta nie jest 25-la - tek pa sa żer maz dy, któ ry po go to wiem lot ni czym prze trans por to wa ny zo stał do szpi ta la w War sza wie in for mu je płoń ska po li cja. PP Me to da Spin nin go wa po le ga na rzu ca niu sztucz nej przy nę ty w po sta ci błyst ki, wo ble ra, twi ste ra lub in nej sztucz nej przy nę ty, tą me to dą ło wi my ry by dra pież ne, na płoń skich Rut kach cze ka my na szczu pa ki po wie dział je den z za wod ni ków opo - wia da jąc o so bot nich za wo dach. Nie ste ty, to nie był naj lep szy dzień na ło wie nie, co praw da uda ło się wy cią gnąć kil ka oka zów, jed nak ża den z nich nie speł niał wy ma gań tur nie jo wych. A do daj my, że zło wio na ry ba mu si mieć naj mniej 50 cm dłu go ści, ina czej jest nie wy mia ro wa i na le ży ją na tych miast z po wro tem wrzu cić do wo dy. W ta kim przy pad ku zwy cięz - ców na le ża ło roz lo so wać. Zwy cięz cy: Sta ni sław Za soń ski, An drzej So choc ki oraz Zbi gniew Za soń ski na - gro dze ni zo sta li dy plo ma mi i atrak cyj ny mi upo min ka mi rze czo wy mi, któ re sfi nan - so wał i wrę czył Bur mistrz Mia sta An drzej Pie tra sik wraz z Pre ze sem Ko ła Pol skie - go Związ ku Węd kar skie go w Płoń sku Zdzi sła wem Go dlew skim. bezprawajazdyi po pijanemu W nie dzie lę wie czo rem, 6 wrze śnia w So cho ci nie, płoń scy po li cjan ci za trzy - ma li do kon tro li dro go wej oso bo wą maz - dę z uwa gi na nie łą czo ne świa tła mi ja nia. Jak się oka za ło kie ro wa ła nią 21-let nia miesz kan ka gm. So cho cin, któ ra w ogó le nie po sia da ła pra wa jaz dy. Po li cjan ci w cza sie kon tro li wy czu li od niej woń al - ko ho lu. Jak wy ka za ło ba da nie trzeź wo ści sylwia sobótka fot.sylwia sobótka mia ła po nad pro mil al ko ho lu w wy dy - cha nym po wie trzu. Spra wa nie ba wem tra - fi do Są du. staranowałradiowóz W mi nio ną so bo tę wie czo rem w Uniec ku po li cjan ci z ko mi sa ria tu w Ra cią żu za trzy ma li do kon tro li oso bo - we go volks wa ge na. Styl jaz dy kie row cy wska zy wał na to, że mo że być pod wpły - wem al ko ho lu. Jak się oka za ło volks wa - ge nem kie ro wał 35-let ni miesz ka niec gm. Ra ciąż. Miał on w or ga ni zmie po nad 3,7 pro mi la al ko ho lu. W cza sie kon tro li męż czy zna gwał tow nie cof nął po jaz dem ude rza jąc w przed ni zde rzak sto ją ce go ra dio wo zu. Spra wa zo sta nie skie ro wa - na do są du. Śmiertelnywypadekw gm.naruszewo W nie dzie lę, 6 wrze śnia oko ło godz. 18: 00 w miej sco wo ści Po stró że gm. Na ru sze - wo do szło do wy pad ku dro go we go ze skut kiem śmier tel nym. Jak wy ni ka z usta leń po - li cji, 39-let ni miesz ka niec gm. Na ru sze wo kie ru jąc oso bo wym da ewoo na pro stym od - cin ku dro gi re la cji Krysk -Po stró że w kie run ku Płoń ska zje chał na pra we po bo cze i do ro - wu, po czym ude rzył le wą stro na au ta w przy droż ne drze wo. Śmierć na miej scu po niósł kie row ca. Dwaj pa sa że ro wie z cięż ki mi ob ra że nia mi cia ła tra fi li do szpi ta la. fot. KPP Płońsk

4 STR. 4 NA TAPECIE facebook.com/extraplonsk reklama 76.roCzniCaWybuChu ii WojnyŚWiatoWej Wojna toczas,któryzmienialudzi w bestie,toczaspogardy 1 wrze śnia 1939 ro ku dzień, któ re go nie chcie li by śmy prze ży wać na no wo. Dzień za du my, przy po mnie nia tym, któ rzy po win ni pa mię tać, czy li głów - nie mło dzie ży, któ ra w szko le uczy się dat, wy da rzeń, na zwisk, ale okru cień - stwa woj ny nie po tra fi so bie wy obra - zić. zresz tą jak wie lu z nas Płoń skie ob cho dy roz po czę ły się Mszą Świę tą w ko ście le św. Mi cha ła Ar - cha nio ła, po niej kla sy mun du ro we, or - kie stra dę ta Con Gra zia, pocz ty sztan - da ro we, przed sta wi cie le władz i sa mo - iw nie, że to pol ski sa mo lot, któ ry prze pro wa dza pró bę bom bar do wa nia my li śmy się. To był sa mo lot nie - miec ki. Niem cy już po 3 dniach do - tar li do Mła wy. ( ) Lu dzie za czę li ma - so wo ucie kać, ja rów nież pla no wa łem uciecz kę ra zem z ko le ga mi ta kie za - pi ski na ocz ne go świad ka Ja na Bart kie - wi cza od czy tał Bur mistrz An drzej Pie - tra sik, któ ry w swo im prze mó wie niu na wią zy wał do wy da rzeń sprzed 76 lat, ale rów nież obec nej, nie sta bil nej sy tu acji na świe cie. An drzej Stol pa Sta ro sta Po wia tu Płoń skie go mó wił o tym, jak za gra nicz - ne me dia znie kształ ca ją hi sto rię, upo mi - nał, by pa mię tać, że obo zy za gła dy by ły two rzo ne na te re nie Pol ski, ale two rzy li je Niem cy. Przy po mi nał, by ka tów nie my lić z ofia ra mi, po nie waż jak że czę sto mó wi się za gra ni cą o pol skich obo zach za gła dy. Niech na sza po praw ność po - li tycz na nie do pro wa dzi do te go, że za - ma że się róż ni ca mię dzy ka tem, a ofia - rą mó wił. Jesz cze nie daw no wy da wa ło nam się, ze ży je my w bez piecz nym świe cie, że w Eu ro pie nic nam nie gro zi. Jak złud ne by ło to uczu cie Za na szą wschod nią gra ni cą tli się kon flikt, któ ry mo że roz lać się na ca łą Eu ro pę. A na Ukra inie, któ rą wspie ra my od ży wa ją an ty pol skie sen ty - men ty mó wił na wią zu jąc do wy da - rzeń współ cze sne go świa ta. O tym, że ni gdy nie moż na być pew nym, czy na sze po ko le nie rów nież nie do świad czy be stial stwa woj ny mó wi się już gło śno. Pa trząc na sy tu ację roz - gry wa ją cą się tak bli sko nas na Ukra - inie oraz fa lę emi gran tów z Sy rii i in - nych państw ob ję tych kon flik ta mi oraz licz ne ata ki ter ro ry stycz ne na prze strze - ni lat, nie mo że my czuć się bez piecz nie. A wy da wać by się mo gło, że bę dzie - my mą drzej si, niż hi sto ria, któ ra lu bi się po wta rzać internetowe wydaniegazety sylwia sobótka fot.sylwia sobótka rzą dów oraz mło dzież szkol na, na uczy - cie le i miesz kań cy prze szli uli ca mi mia - sta na cmen tarz pa ra fial ny, by tam po - mo dlić się, zło żyć kwia ty i zni cze, wy - słu chać prze mó wień. Pierw szy dzień woj ny przy padł w pią tek, koń czy ły się wła śnie wa ka - cje, mia łem wte dy 18 lat. 1 wrze - śnia 1939 ro ku, nad most kiem w Płoń sku nad le ciał sa mo lot i zrzu cił bom bę roz pry sko wą, my śle li śmy na -

5 8 WRZEŚNIA 2015 STR. 5 artykuł promocyjny

6 STR. 6 REKLAMA facebook.com/extraplonsk

7 8 WRZEŚNIA 2015 REKLAMA STR. 7

8 STR. 8 facebook.com/extraplonsk nowoczesna spotkaniez WyborCamiW załuskach załuski:kamilkoprowskikandydatemdo sejmurp W czwar tek, 4 sierp nia w go ściń cu pod ró żą w za łu skach od by ło się spo tka nie przed sta wi cie la par tii no - wo cze sna mar ci na Pod sęd ka z sym - pa ty ka mi no wo cze snej i miesz kań ca - mi gmi ny. Przed sta wio no rów nież kan dy da ta do Sej mu rp z li sty nr 16 Ka mi la Ko prow skie go. Kan dy dat jest 29-let nim rad nym gmi ny Za łu ski, Prze wod ni czą cym Ko - mi sji Re wi zyj nej, z wy kształ ce nia ma gi - strem na uk praw ni czych, spo łecz ni kiem z za mi ło wa nia. Miesz kań cy py ta li Mar ci na Pod sęd - ka m.in. o to, ja ki par tia ma po mysł na roz wią za nie pro ble mów wła ści cie li firm bu dow la nych pod wy ko naw ców ogłoszenie Na zdjęciuod lewejmarcinposędeki KamilKoprowski przedstawiciele partiinowoczesna. ro bót dla du żych kor po ra cji bu dow la - nych, któ rzy nie mo gą od zy skać swo ich pie nię dzy za zre ali zo wa ne za mó wie nia po mi mo wy ro ku są do we go, a tak że za - ofe ro wać wła snych sta wek za wy ko na nie prac. Ka mil Ko prow ski mó wił o re al - nych moż li wo ściach po mo cy dla no - wych przed się bior ców i rol ni ków. Szan sę na wy ko rzy sta nie po ło że nia Za łusk przy tra sie kra jo wej E7, bli - skość War sza wy i spe cy fi kę rol ni czą gru py ar ty stycz ne i ko ła za in te re so - wań dzia ła ją ce przy płoń skim do mu kul tu ry wzna wia ją swo ją ak tyw ność po wa ka cyj nej prze rwie. Opie ku no - wie za pra sza ją wszyst kich za in te re so - wa nych by do łą czy li do ich gro na. nabórdo zespołuludowego Dzie ci od 6 ro ku ży cia, mło dzież i do ro śli mo gą roz po cząć swo ją przy go - dę ta necz ną w no wych gru pach Ze spo - łu Lu do we go. Uczest ni cy bę dą mie li oka zję po znać tań ce lu do we i na ro do we z róż nych re gio nów Pol ski i świa ta, po - nad to: ta niec kla sycz ny, na uka pio se nek lu do wych i pa trio tycz nych, taj ni ki emi - sji gło su. Za ję cia po pro wa dzi: Piotr Za lip ski, tan cerz so li sta Pań stwo we go Ze spo łu Lu do we go Pie śni i Tań ca MA ZOW SZE. Spo tka nie or ga ni za cyj ne od bę dzie się w po nie dzia łek, 21 wrze śnia o godz. 18 w Mar ke cie z kul tu rą, ul. Płoc ka 86. dołączdo mażoretek! Je śli Two je dziec ko lu bi ruch, ma po czu cie ryt mu, słuch mu zycz ny i ma - rzy o wy stę pach przed pu blicz no ścią i jest w wie ku mię dzy 3 15 lat mo że wziąć udział w za ję ciach ma żo re tek. Za - pi sy: Edy ta Ga lec ka, tel orkiestradęta Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta za pra - sza no wych mu zy ków. Przyj mo wa - na jest mło dzież gra ją ca lub chcą ca grać na in stru men tach dę tych i per ku syj - nych. Ka pel mi strzem Or kie stry jest Le - szek Kal kow ski, tel ChóraLLeGroCoro Chór za pra sza wszyst kich chęt nych do roz wi ja nia swo ich zdol no ści mu zycz - nych. Dy ry gen tem chó ru jest Ma riusz Wrze siń ski, dy rek tor Pań stwo wej Szko - ły IiII St. w Płoń sku. Za pi sy: Stel la Skop czyń ska, tel , e -ma il: ta.onet.pl Grupaartystyczna bezram Za ję cia z ma lar stwa, ry sun ku róż ny - mi tech ni ka mi, ma łej rzeź by, któ re po - pro wa dzi Wio let ta Grun wald -Paw lik, tel W czwar tek, 10 wrze śnia o godz. 17 w pra cow ni Po Co Mi To /ul. Płoc ka 24/ od bę dą się spo tka nia or ga ni za cyj ne do - ty czą ce za jęć kra wiec kich. W ra mach któ rych pro wa dzo na bę dzie na uka szy - cia ręcz ne go i ma szy no we go, na uka kro - ju, kon struk cja i pro jek to wa nie odzie ży. Warsz ta ty pro wa dzi Be ata Po zo rek (tel ) Te go sa me go dnia od bę dzie się spo - tka nie za in te re so wa nych uczest nic twem w ogól no ro zwo jo wych za ję ciach ar ty - stycz nych. Pro wa dzą ca Jo an na Rusz - kow ska (tel ) bę dzie wpro - za głę bie pro duk cyj ne owo ców mięk kich upa tru je w pro jek cie No wo - cze snej, by na 2 la ta zwol nić z po dat - ku do cho do we go no wych przed się - bior ców. To rów nież spo sób na po - bu dze nie go spo dar ki na po zio mie ogól no pol skim. Miesz kań cy za da wa li py ta nia rów - nież o sta no wi sko No wo cze snej w spra - wie JOW -ów, fran ko wi czów, sys tem po dat ko wy, a tak że mi nio ne go już re fe - ren dum. To by ło pierw sze spo tka nie przed sta wi cie li No wo cze snej w po wie cie płoń skim już te raz pla no wa ne są na - stęp ne. sylwia sobótka fot.sylwia sobótka Początekrokuaktywnościkulturalnej wa dza ła w róż no rod ne tech ni ki rę ko - dziel ni cze: flo ry sty kę, scrap bo oking, ma sy pla stycz ne, de co upa ge i in ne. Przy mckdziałająrównież: Gru pa te atral na Spa do chron, któ - ra sku pia pod opiecz nych z Ze spo łu Szkół nr 3 z dys funk cja mi na rzą du ru - chu oraz in te lek tu al ny mi. Swo im po - nad 15-let nim do świad cze niem sce nicz - nym bę dzie się dzie lić An na Mi ka, ak - tor ka, lau re at ka wie lu na gród ak tor - skich. Za pi sy: An na Mi ka, tel Te atr Sze ściu Dę bów oraz tru pa ku glar ska Stra szy dło w dro dze. Za ję cia pro wa dzi ab sol went szko ły lal kar skiej Ro bert Po ry ziń ski, tel Te atr Ognia Sur tu ris gru pa jest otwar ta i za pra sza no wych chęt nych. Za ję cia pro wa dzi Ra fał Gra bo wicz: ce bo ok.com/ta nie czo gniem su ri - tu ris Ko ło Mi ło śni ków Astro no mii im. Ja na Wa le re go Ję drze je wi cza to pa sjo na - ci nie ba. Pod czas spo tkań człon ko wie wy mie nia ją się do świad cze nia mi, ma te - ria ła mi, uczą po słu gi wać się sprzę tem astro no micz nym, usta la ją pla ny ob ser - wa cyj ne, wy ko nu ją noc ne ob ser wa cje oraz po ka zy nie ba, oglą da ją fil my o te - ma ty ce astro no micz nej. Opie ku nem ko - ła jest Adam Dzier dzi kow ski, ce - bo ok.com/adam.der dzi kow ski Płoń skie Cen trum Wo lon ta ria tu to spo sób na mi łe i po ży tecz ne spę dza - nie wol ne go cza su. Opie ku nem Wo lon - ta ria tu jest Krzysz tof Dem bic ki, tel Pra cow nia mu zycz na z in struk to - rem oraz stu dio na grań z re ali za to rem. Ist nie je moż li wość za re je stro wa nia 32 źró deł dźwię ku na od dziel nych śla dach. Za pi sy: Da rek Da ni szew ski, tel lub https://www. fa ce - bo ok. com/pep ciaq Płoń ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku stwa rza moż li wo ści kon tak tów dla lu dzi w wie ku doj rza łym oraz za - pew nia usta wicz ne kształ ce nie i wzbo ga - ca nie wie dzy słu cha czy, gdyż te ma ty ka wy kła dów jest bar dzo róż no rod na i do - ty czy wie lu dzie dzin m. in.: psy cho lo gii, me dy cy ny, li te ra tu ry, hi sto rii. Za pi sy: Jo lan ta Ma rzęc ka, jo - lub tel Wszy scy, któ rzy zde cy du ją się uczest ni czyć w wy bra nych za ję ciach mo gą zgła szać się do Mar ke tu z kul tu rą oso bi ście, te le fo nicz nie: lub pi sząc na e -ma il: ta.onet.pl

9 8 WRZEŚNIA 2015 REKLAMA STR. 9

10 STR. 10 ROZMOWA facebook.com/extraplonsk jednostkastrzelecka 1006Płońsk strzelcyw snochowicach trzeciawizytana planiefilmowym na Fa ce bo oku oraz na stro nie Fun da cji Mię dzy Sło wa mi Mar ci na Kwa śne go. Za chę ca my do wspar cia tej pro duk cji. Pre mie ra fil mu za po wia da na jest na ma rzec przy szłe go ro ku. sylwia sobótka fot.kamil andrze j misiak trwa ją zdję cia do fil mu fa bu lar ne go Wy klę ty w re ży se rii Kon ra da łęc kie - go. W tej peł no me tra żo wej pro duk cji, uka zu ją ce go lo sy Żoł nie rzy Wy klę - tych bo ha te rów, któ rzy czyn nie sta - wia li opór prze ciw ko so wie ty za cji w po wo jen nej Pol sce zo ba czy my sta - ty stów z Płoń ska. Po raz trze ci na pla nie zdję cio - wym obec ni by li płoń scy Strzel cy z Jed nost ki Strze lec kiej 1006 Płońsk. W no cy z 22 na 23 sierp nia osiem na - sto oso bo wa gru pa re kon struk cyj - na wy ru szy ła do Sno cho wic pod Kiel - ca mi, by ode grać sce ny wy do sta nia się Wy klę tych z so wiec kiej ob ła wy. Strzel cy to jed na z naj licz niej szych grup re kon struk cyj nych wspie ra ją - cych po wsta nie fil mu. Żoł nie rzy Nie złom nych od dzia łu po rucz ni ka Wik to ra gra ne go przez Mar ci na Kwa śne go, pró bu ją cych się wy - rwać z ob ła wy za gra li: Sta ni sław Świer - czew ski, Da riusz Ka na baj, An drzej Ko - ze ra, Ma rek Sa bal ski, Da riusz Ser wach, Ka mil An drzej Mi siak, Syl we ster So ko - łow ski, Mi ro sław Pi ko ra, Łu kasz Drze - wa szew ski, Mar cin Bra mo wicz, Ka mil Pio trow ski, Grze gorz Dra pi kow ski, An - drzej Buł ka, Ja cek Buł ka, Da riusz Bog - dań ski, Mar cin Drze wiec ki, Piotr Go - dlew ski oraz go ścin nie sa ni ta riusz ka od - dzia łu Syl wia So bót ka. Film nie jest fi nan so wa ny przez żad ną z pań stwo wych in sty tu cji po - wsta je tyl ko i wy łącz nie dzię ki pry wat - nym skład kom i spon so rom. Wię cej in - for ma cji na te mat moż li wo ści prze ka za - nia ce gieł ki na rzecz fil mu znaj dzie cie Pań stwo na ofi cjal nym Fan Pa ge -u fil mu reklama

11 8 WRZEŚNIA 2015 REKLAMA STR. 11

12 STR. 12 REKLAMA facebook.com/extraplonsk

13 8 WRZEŚNIA 2015 REKLAMA STR. 13

14 STR. 14 facebook.com/extraplonsk nowości wydawnictwaznak after 4.bezsiebie nieprzetrwamy anna todd tłu ma cze nie: Krzysz tof Sko niecz ny Opra wa mięk ka Licz ba stron: 576 Wy daw nic two: mię dzy sło wa mi Zwią zek Tes sy i Har di na prze szedł wie le prób, ale po każ dej z nich uczu cie mię dzy ni mi by ło co raz moc niej sze. Wszyst ko się zmie nia, gdy Har din od kry wa co raz bar dziej mrocz ną prze - szłość swo jej ro dzi ny. To dla nie go cios nie do znie sie nia. W roz pa czy po su wa się do cze goś, cze go Tes sa nie jest w sta - nie mu wy ba czyć. Dziew czy na za czy - na ro zu mieć, że cho ciaż ko cha Har di - na po nad wszyst ko, nie mo że z nim zo - stać. Czy tak ma wy glą dać ko niec ich mi ło ści? Czy Har din bę dzie chciał za - wal czyć o zwią zek z Tes są, a przede wszyst kim o sa me go sie bie? houseofcards.ograćkróla michaeldobbs tłu ma cze nie: Agniesz ka So bo lew ska Opra wa mięk ka Licz ba stron: 400 Wy daw nic two: znak li te ra no va OPO WIEŚĆ -FE NO MEN, NA ZY - WA NA WSPÓŁ CZE SNYM MAK BE - TEM. Fran cis osią gnął swój cel w wy ni - ku po li tycz nej gry sta nął na cze le rzą du. Te raz jed nak mu si umoc nić po zy cję i utrzy mać wła dzę, sta wić czo ła ko lej - nym wy zwa niom. Tym cza sem staw ka ro bi się co raz wyż sza: w grze o wła dzę bę dzie się mu - siał zmie rzyć z sa mym kró lem An glii, któ ry oka że się je go za cie kłym wro giem. Czy uda mu się ograć kró la? *** Ho use of Cards. Ograć kró la to ko - lej na od sło na mrocz nej opo wie ści o chci wo ści, ko rup cji i nie na sy co nej am bi cji na naj wyż szych szcze blach wła - dzy. Se ria po wie ści Sir Mi cha ela Dob b - sa, by łe go do rad cy Mar ga ret That cher, sta ła się pod sta wą słyn ne go se ria lu i świa to wym be st sel le rem. Znaj dziesz w niej to, cze go nie zo - ba czysz w se ria lu! SE RIA, KTÓ RA ZA IN SPI RO WA - ŁA TWÓR CÓW NAJ PO PU LAR NIEJ - SZE GO SE RIA LU XXI WIE KU. Panbóg?uwielbiam! 44dobre wiadomości marcinjakimowicz Bro szu ro wa ze skrzy deł ka mi Licz ba stron: 224 Wy daw nic two: znak Mar cin Ja ki mo wicz, dzien ni karz Go ścia Nie dziel ne go, od po nad dwu - dzie stu lat mo dli się we wspól no cie Ko - ścio ła. Do świad czył wie lu wzlo tów i kry - zy sów wia ry, jed nak nie daw no w je go ży ciu na stą pił prze łom. Prze łom w spo - so bie my śle nia o Pa nu Bo gu. Au tor opi - sał swo je do świad cze nia oraz hi sto rie lu - dzi, któ rzy po dob nie jak on na wła snej skó rze od czu li po tęż ną si łę Mi ło ści. Ze ro wy mą drza nia się. Ze ro teo re tycz - nych roz wa żań. Ze ro na chal nej pro pa gan - dy. 100% ży we go do świad cze nia wia ry. Ta książ ka to 44 do bre wia do mo ści. O Wszech mo gą cym, któ ry uzdra wia, i lu dziach, któ rzy mu za ufa li. Prze ko naj się, kim jest Bóg i po - zwól mu dzia łać w Two im ży ciu. Uwiel - biaj i rób, co chcesz! PAN BÓG UZDRA WIA WSZYST KICH. PAN BÓG NIE UZDRA WIA WSZYST KICH. OBA ZDA NIA SĄ PRAW DZI WE. WięCe j na P O SK zespół redakcyjny: Sylwia Sobótka Katarzyna Rólka, Małgorzata Bieniak BiurO reklamy: Mirosław Ochnio, tel Piotr Pszczółkowski, tel ADreS redakcji Płońsk, ul. Płocka 69 lok. 1 (I piętro) redaktor naczelny Piotr Pszczółkowski, tel nakład 5000 egz. WYDAWCA Agencja Reklamowa Art MEDIA Ciechanów, Plac Kościuszki 12a DruK Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa Na podstawie umowy franchisingowej z Extra Media. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

15 8 WRZEŚNIA 2015 EXTRA INFORMATOR STR. 15 reklama

16 STR. 16 facebook.com/extraplonsk strażpożarna Wypadek 2015 szkolenieratowniczestrażaków Pra ca stra ży po żar nej to nie tyl ko ga - sze nie ognia, to tak że trud ne wy zwa - nia zwią za ne z wy pad ka mi dro go wy - mi. Li czy się tu taj opa no wa nie, po - dział za dań i oczy wi ście wła ści we prze szko le nie. Płoń ska Straż nie za po mi na o tym, by szko lić swo ich pra cow ni ków. 2 wrze - śnia w godz prze pro wa - dzo no ćwi cze nia sił ra tow ni czych po - wia tu płoń skie go pod kryp to ni mem Wy pa dek Dzia ła nia pro wa dzo ne by ły na ul. Żoł nie rzy Wy klę tych na od cin ku od mar ke tu Kau fland do ul. 19-te go Stycz nia. W ćwi cze nia za an ga żo wa no si - ły ra tow ni cze: Pań stwo wej Stra ży Po żar - nej, Ochot ni czych Stra ży Po żar nych, Pań stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne - go oraz Po li cji. W tym cza sie uli ca by ła wy łą czo na z ru chu. Ce lem ćwi cze nia jest do sko na le - nie pro ce su de cy zyj ne go i współ dzia ła - nia po wia to wych służb, in spek cji, stra ży pod czas pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej z du żą ilo ścią osób po szko do wa nych ko men tu ją or ga ni za to rzy. Ćwi cze nia prze pro wa dzo no w opar - ciu o trzy za in sce ni zo wa ne sy tu acje dro - go we, z wy ko rzy sta niem au ta oso bo we - go, bu sa, au to bu su szkol ne go oraz cy - ster ny. Głów nym wąt kiem wszyst kich ak cji by ło prak tycz ne prze ćwi cze nie współ pra cy sił ra tow ni czych pod czas pro wa dze nia ak cji ra tun ko wej i udzie la - nia po mo cy oso bom po szko do wa nym w wy pad ku au to bu su. Ra tow ni cy wy - pro wa dza li lub wy no si li na no szach po - szko do wa nych, do ko ny wa li wstęp nej se - gre ga cji i udzie la li pierw szej po mo cy. Po szko do wa nych ode gra ła mło dzież z klas mun du ro wych Ze spo łu Szkół nr 1 im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Płoń sku. Rów nież dla nich by ła to lek cja prak - tycz na z za kre su dzia ła nia służb. Or ga ni za to rem ćwi czeń był Ko - men dant Po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoń sku. sylwia sobótka fot.sylwia sobótka WięCeJ zdjęć na reklama

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

22. Rajd Rze szow ski. Szczegółowe mapki przejazdu str. 6-7

22. Rajd Rze szow ski. Szczegółowe mapki przejazdu str. 6-7 ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A n r 3 0 9 l r o k I X l 8 s I e r p n I a 2 0 1 3 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a r p a c i

Bardziej szczegółowo

95.rocznicaBitWyWarszaWskiej. Płońszczaniepamiętali. sobotę, 15sierpnia w 95.rocznicęBitwyWarszawskiejuczczonopamięć

95.rocznicaBitWyWarszaWskiej. Płońszczaniepamiętali. sobotę, 15sierpnia w 95.rocznicęBitwyWarszawskiejuczczonopamięć P o r ta l, k t ó r y o t W W W o r z y c i o c z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk ISSN 2300-5165 NR 116 l 18 SIERPNIA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl NAKŁAD 5000

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze P o R TA l, K Tó Ry otwwworzy C i o C z y W W W.exTRAPolSKA.Pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 109 l 9 CZERWCA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl MA jo we tra sy PłOń skich

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze Wiadomoœci Parazytologiczne 2009, 55(1), 89 93 Copyright 2009 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze Conference Tropical and

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie WOJCIECH JERZY STĘPNIOWSKI Jak wia do mo, mi kro świat rzą dzi się pra - wa mi me cha ni ki kwan to wej, a ma kro świat re gu ła mi me cha ni ki

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 DODATEK SPECJALNY DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo