Jędrzej Tucholski ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jędrzej Tucholski (1932 2012)"

Transkrypt

1 Jędrzej Tucholski ( ) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty tu cie pra co wał od sa me go po - cząt ku aż do wio sny 2008 r., kie dy ze wzglę du na stan zdro wia zre zy gno wał z pra cy. Je go po stać nie ro ze rwal nie łą czy się z pu bli ka cja mi do ty czą cy mi ci cho ciem nych, so wiec kie go mor du na ofi ce rach pol skich w Ka ty niu oraz eks hu ma cja mi prze pro wa dza ny mi w Ka ty niu, Mied no je i Char ko wie. Ale Ję drzej Tu chol ski powinien także kojarzyć się ba da czom z gi gan - tycz nym wy sił kiem wło żo nym w po zy ski wa nie ma te ria łów z ar chi wów służb spe cjal nych kra jów by łe go ZSRS. Dzi siaj ma te ria ły ze bra ne przez Ję drze ja Tu chol skie go i je go współ - pra cow ni ków znaj du ją się w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz Ar chi wum Akt No wych i są sze ro ko wy ko rzy sty wa ne m.in. do ba dań nad I i II oku pa cją so wiec ką. Oprócz po zy ski wa nia ma te ria łów ze wspo mnia nych ar chi wów Ję drzej Tu chol ski był ini - cja to rem two rze nia mię dzy na ro do wych grup ro bo czych, któ rych głów nym ce lem po za wy mia ną ar chi wa liów by ło i jest pu bli ko wa nie se rii wy daw ni czych z hi sto rii Pol ski XX w. i jej są sia dów. Był człon kiem grup: pol sko -bia ło ru skiej (MSW KGB Bia ło ru si), pol sko - -rosyj skiej (MSWiA IPN FSB FR) i pol sko -ukra iń skiej (MSWiA IPN SBU). Po wsta łe w wy ni ku prac grup ro bo czych mię dzy na ro do we se rie wydawnicze w więk szo - ści są kon ty nu owa ne do dzi siaj. Mo wa tu przede wszyst kim o dwu ję zycz nej se rii Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi - wów służb spe cjal nych. Do tej po ry uka za ło się dzie więć obszernych to mów. Zgod nie z za ło że nia mi przy ję ty mi przez człon ków pol sko -ukra iń skiej gru py ro bo czej w koń cu 1998 r. zo stał opu bli ko wa ny tom I wy mie nio nej se rii Polskiepodziemie

2 Lwów, Kołomyja, Złoczów, pod red. Z. Ga jow ni czek, P. Ku ła kow skie go, M. Ku piec kiej, J. Sza po wa ła i J. Tu chol skie go. W 2000 r. uka zał się tom II: PrzesiedleniaPolakówi Ukraińców , pod red. W. Chu dzik, R. Cy wiń skie go, Z. Ga jow ni czek, G. Ja ku bow skie go, S. Ko ki na, P. Ku ła kow - skie go, M. Ma jew skie go, W. Pry staj ki, O. Pszen ni ko wa, M. Słoń -No wa czek oraz J. Sza po - wa ła i J. Tu chol skie go. Pra ce nad to mem III na krót ko prze rwa ły zmia ny, któ re za szły w wy ni ku uchwa le nia przez Sejm RP usta wy o IPN. W no wej sy tu acji kie row nic twa MSWiA i IPN do szły do wnio sku, że dal sza współ pra ca ar chi wal na po win na się od by wać z udzia łem Biu ra Udo - stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN. Ofi cjal nie In sty tut Pa mię ci Na ro do wej pod jął współ pra cę z Pań stwo wym Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny w za kre sie prac archi wal no -hi sto rycz nych na mo cy po ro zu mie nia z 27 wrze śnia 2001 r., za war te go w tej spra wie mię dzy mi ni strem spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Mar kiem Bier nac kim oraz pre ze sem In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej prof. Le onem Kie re sem. Obie stro ny, tj. MSWiA i IPN, ma jąc na uwa dze dą że nie do po sze rze nia wie dzy hi sto rycz nej z za kre su naj now szych dzie jów Pol ski, a w szcze gól no ści tra gicz nych lo sów Po la ków w la tach na te re - nach by łe go ZSRS, po sta no wi ły współ pra co wać w za kre sie uzy ski wa nia, opra co wy wa nia i pu bli ka cji do ku men tów ar chi wal nych do ty czą cych zwłasz cza re pre sjo no wa nych oby wa te li pol skich. Ze stro ny pol skiej skład oso bo wy gru py ro bo czej nie uległ za sad ni czym zmia nom. Wszy scy do tych cza so wi pra cow ni cy Ar chi wum MSWiA zwią za ni z gru pą w tym Ję drzej Tu chol ski pod ję li pra cę w BUiAD IPN. Efek tem wspól nych prac edy tor skich pro wa dzo nych od 2001 r. przez DA (HDA) SBU i BUiAD IPN by ły na stę pu ją ce pu bli ka cje: Polskiepodziemie Od Wołyniado Pokucia, pod red. W. Chu dzik, Z. Ga jow - ni czek, B. Gro nek, S. Ko ki na, P. Ku ła kow skie go, M. Ma jew skie go, W. Pry staj ki, O. Pszen - ni ko wa oraz J. Tu chol skie go i J. Sza po wa ła, War sza wa Ki jów Polacyi Ukraińcypomiędzydwomasystemamitotalitarnymi , pod red. W. Chu - dzik, Z. Ga jow ni czek, B. Gro nek, S. Ko ki na, P. Ku ła kow skie go, M. Ma jew skie go, W. Pry staj - ki, O. Pszen ni ko wa, J. Tu chol skiego oraz G. Mo ty ki i J. Sza po wa ła, War sza wa Kijów Akcja Wisła 1947, pod red. W. Chu dzik, Z. Ga jow ni czek, B. Gro nek, S. Ko ki na, P. Ku - ła kow skie go, M. Ma jew skie go, W. Pry staj ki, O. Pszen ni ko wa, J. Tu chol skie go i J. Sza po - wa ła, War sza wa Ki jów Operacja Sejm , pod red. W. Chu dzik, Z. Ga jow ni czek, S. Ko ki na, P. Ku - ła kow skie go, M. Ma jew skie go, J. Sza po wa ła i J. Tu chol skie go, War sza wa Ki jów Ko lej ną se rią, tym ra zem przy go to wa ną z part ne rem bia ło ru skim, są Źró dła do hi sto rii Pol ski XX wie ku ze zbio rów Na ro do we go Ar chi wum Re pu bli ki Bia ło rusi 1. Nie spo sób nie wy mie nić tu dwu ję zycz nej se rii pol sko -ro syj skiej od kry wa ją cej ta jem ni - ce Łu bian ki do ty czą ce pol skie go pod zie mia lat , de por ta cji oraz po wsta nia war - szaw skie go 2. 1 Deportacje Polaków z północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej , Za chod nia Bia ło - ruś, 17 IX VI 1941, t. II, oprac. zbio ro we, War sza wa Polskiepodziemiena terenachzachodniejukrainyi ZachodniejBiałorusiw latach , t. I II, oprac. zbio ro we, War sza wa Mo skwa 2001; Deportacjeobywatelipolskichz ZachodniejUkrainyi z ZachodniejBiałorusiw 1940roku, oprac. zbio ro we, War sza wa Mo skwa 2003; Powstaniewarszawskie 1944w dokumentachsłużbspecjalnych, oprac. zbio ro we, War sza wa Mo skwa

3 Se ria pol sko -ro syj ska znaj du je się od 2008 r. w za wie sze niu. Rów nież współ pra ca ze stro ną bia ło ru ską zo sta ła prze rwa na na eta pie wydania to mu drugiego. Oczy wi ście suk ces utwo rze nia wspo mnia nych grup ro bo czych, w któ rych uczest ni czy li przed sta wi cie le ar chi wów FSB Ro sji, KGB Bia ło ru si i SB Ukra iny, nie był by moż li wy bez od po wied nich peł no moc nictw i tzw. umo co wa nia w struk tu rach pol skie go MSW. Trze ba przy po mnieć, że od 2 stycz nia 1995 r. do koń ca grud nia 1995 r. Ję drzej Tu chol ski był do - rad cą mi ni stra spraw we wnętrz nych An drze ja Mil cza now skie go. I wła śnie je sie nią 1995 r. w Ki jo wie i War sza wie pod jął sta ra nia o na wią za nie współ pra cy ar chi wal no -hi sto rycz nej z SB Ukra iny. Dzię ki jego oso bi ste mu za an ga żo wa niu w li sto pa dzie 1995 r. uda ło się osiąg - nąć po ro zu mie nie. Po dob ne sta ra nia czy nił Ję drzej Tu chol ski w spra wie na wią za nia współ pra cy z Głów nym Ar chi wum Ope ra cyj nym KGB Bia ło ru si tak że z po zy tyw nym re zul ta tem. Nie po wo dze - niem na to miast za koń czy ła się pró ba pod ję cia współ pra cy z part ne rem ro syj skim. De le ga - cja ro syj ska co praw da od wie dzi ła Pol skę, ale osta tecz nie do wy mia ny do ku men tów nie do - szło. Do po wro tu do sto łu roz mów tym ra zem z suk ce sem do szło w 2000 r. Po odej ściu mi ni stra Mil cza now skie go, w la tach Ję drzej Tu chol ski był wi ce - dy rek to rem Cen tral ne go Ar chi wum, póź niej Ar chi wum MSWiA. Od 1 paź dzier ni ka 2000 r. do 15 grud nia 2000 r. peł nił funk cję p.o. dy rek to ra Ar chi wum MSWiA, jed no cze śnie od koń ca ro ku do 15 wrze śnia 2001 r. był do rad cą mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni - stra cji Mar ka Bier nac kie go z za da niem ko or dy no wa nia prac nad se rią pol sko -ro syj ską. Od 16 grud nia 2000 r. do 31 mar ca 2005 r. pra co wał ja ko za stęp ca dy rek to ra BUiAD IPN, a na stęp nie prze szedł na eme ry tu rę. Po wo dy je go odej ścia zwią za ne by ły nie tyl ko z wie kiem, ale tak że ze złym sta nem zdro - wia w mar cu 2002 r. do znał za wa łu ser ca. Od 4 kwiet nia 2005 r. do 30 kwiet nia 2008 r. pra co wał w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy ja ko głów ny spe cja li sta BUiAD IPN. W koń - cu mar ca 2006 r. prze szedł do utwo rzo nej Sek cji Edy cji Źró deł Wy dzia łu Udo stęp nia nia i In for ma cji Na uko wej BUiAD, któ ra w czerw cu 2007 r. we szła w skład Wy dzia łu Ba dań Ar chi wal nych i Edy cji Źró deł BUiAD. Osta tecz nie swo ją współ pra cę z IPN za koń czył w kwiet niu 2008 r. Przez ca ły okres pra cy w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej był człon kiem Ra dy Pro gra mo - wej wy da wa ne go przez IPN pół rocz ni ka Pa mięć i Spra wie dli wość. Ję drzej Tu chol ski zmarł 21 ma ja 2012 r. w War sza wie. Na bo żeń stwo ża łob ne od by ło się w War sza wie -Mię dzy le siu. Po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu pa ra fial nym w Sta rej Mi ło snej. MarcinMajewski

4 Aneks Wybrane publikacje książkowe Jędrzeja Tucholskiego Cichociemni :sylwetkispadochroniarzy, War sza wa 1981 Wła dy sła w Bo roch, Ję drzej Tu chol ski, HalifaxJD 154niewrócił, War sza wa 1984 Cichociemni : sylwetki spadochroniarzy, War sza wa 1984 (wyd. 2: 1985, wyd. 3: 1988, wyd. 4: Wro cław 2010) Powracalinocą, War sza wa 1988 Spadochroniarze, War sza wa 1991 Spadochronowa opowieść: czyli o żołnierzach gen. Sosabowskiego i cichociemnych, War sza - wa 1991 Mordw Katyniu:Kozielsk,Ostaszków,Starobielsk:Listaofiar, War sza wa 1991 KronikaekshumacjiCharków Miednoje 22 VII 3 IX 1991 (se ria: W kra inie śmier ci..., cz. 1), War sza wa 1995 Wła di mir I. Ada musz ko, Na ta lia W. Iwa no wa, Litości...:represjew obwodziewilejskimw dokumentach , red. Ję drzej Tu chol ski, Prze my sław P. Ro ma niuk, Ire na Mar czak, War sza - wa 1996 UkraińskiśladKatynia, oprac. Zu zan na Ga jow ni czek, wstęp Ję drzej Tu chol ski, War sza wa 1995 SpodMonteCassinona Sybir:deportacjabyłychżołnierzyPolskichSiłZbrojnychna Zachodzie z Białorusi,Litwyi Ukrainyw 1951roku, oprac. Prze my sław P. Ro ma niuk, wstę p Ję drzej Tu chol - ski, War sza wa 1998 Ślademzbrodnikatyńskiej, oprac. i red. na uk. Zu zan na Ga jow ni czek, wstę p Ję drzej Tu chol ski, War sza wa 1998 Polskiepodziemie Lwów Kołomyja Stryj Złoczów, red. na uk. Zu zan na Ga jow - ni czek, Pe tro Ku ła kow ski, Mał go rza ta Ku piec ka, Ju rij Sza po wał, Ję drzej Tu chol ski, War sza wa 1998 PrzesiedleniaPolakówi Ukraińców , red. na uk. Wan da Chu dzik, Ra do mir Cy wiń ski, Zu zan na Ga jow ni czek, Grze gorz Ja ku bow ski, Ser hij Ko kin, Pe tro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski, Wo ło dy myr Pry staj ko, Ołek sandr Pszen ni kow, Mał go rza ta Słoń -No wa czek, War sza wa Ki jów 2000 (se ria: Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych, t. 2) Polskiepodziemiena terenachzachodniejukrainyi ZachodniejBiałorusiw latach , wy bór i oprac. Zu zan na Ga jow ni czek, Mar cin Ma jew ski, Wła di mir Ma ka row, Na ta lia Pie rie mysz - len ni ko wa, Ja kow Po go nij, Mał go rza ta Słoń -No wa czek, Ję drzej Tu chol ski, Wła di mir Wi no gra dow, War sza wa Mo skwa 2001 Deportacjeobywatelipolskichz ZachodniejUkrainyi ZachodniejBiałorusiw 1940roku, wy bór i oprac. Wa si lij Chri sto fo row, Zu zan na Ga jow ni czek, Ber na det ta Gro nek, Mar cin Ma jew ski, Wła di - mir Ma ka row, Na ta lia Pie rie mysz len ni ko wa, Mał go rza ta Słoń -No wa czek, Ję drzej Tu chol ski, Wła di - mir Wi no gra dow, War sza wa Mo skwa

5 Charków.KsięgaCmentarnaPolskiegoCmentarzaWojennego, oprac. Je rzy Cie siel ski, Ję drzej Tu chol ski, Kry stian Be dyń ski, Da riusz Man ja, red. nauk. Ję drzej Tu chol ski, Wan da Kry sty na Roman, War sza wa 2003 Polskiepodziemie Od Wołyniado Pokucia, wy bór i oprac. Ju rij Sza po wał, Ję drzej Tu chol ski, red. na uk. Wan da Chu dzik, Zu zan na Ga jow ni czek, Ber na det ta Gro nek, Ser hij Ko kin, Petro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski, Wo ło dy myr Pry staj ko, Ołek sandr Pszen ni kow, War sza wa Ki - jów 2004 (se ria: Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do - ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych, t. 3, cz. 1 2) Polacyi Ukraińcypomiędzydwomasystemamitotalitarnymi , oprac. na uk. Grze gorz Mo ty ka, Ju rij Sza po wał, red. Wan da Chu dzik, Ber na det ta Gro nek, Ser hij Ko kin, Pe tro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski, Wo ło dy myr Pry staj ko, Ołek sandr Pszen ni kow, Ję drzej Tu chol ski, War sza wa Ki - jów 2005 (se ria: Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do - ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych, t. 4, cz. 1 2) Akcja Wisła 1947, wy bór i red. na uk. Wan da Chu dzik, Zu zan na Ga jow ni czek, Ber na det ta Gro - nek, Ser hij Ko kin, Pe tro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski, Wo ło dy myr Pry staj ko, Ołek sandr Pszen ni - kow, Ju rij Sza po wał, Ję drzej Tu chol ski, War sza wa Ki jów 2006 (se ria: Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych, t. 5) Operacja Sejm , wy bór i red. nauk. Wan da Chu dzik, Zu zan na Ga jow ni czek, Ser - hij Ko kin, Pe tro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski, Ju rij Sza po wał, Ję drzej Tu chol ski, War sza wa Ki jów 2007 (se ria: Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku - men ty z ar chi wów służb spe cjal nych, t. 6) Powstaniewarszawskie 1944w dokumentachz archiwówsłużbspecjalnych, wy bór i oprac. Wa - si lij Chri sto fo row, Wan da Chu dzik, Zu zan na Ga jow ni czek, Mar cin Ma jew ski, Wła di mir Ma ka row, Na ta lia Pie rie mysz len ni ko wa, An driej Tiu rin, Ję drzej Tu chol ski, Wła di mir Wi no gra dow, War sza - wa Mo skwa 2007 Cichociemnii spadochroniarze , War sza wa 2009

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 5 ISSN 1899 1254

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 5 ISSN 1899 1254 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 5 ISSN 1899 1254 WARSZAWA 2012 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 5 WARSZAWA 2012 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed -

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed - MarzenaKruk Niszczeniemateriałów archiwalnychw Wojewódzkim UrzędzieSprawWewnętrznych w Gdańskuw latach 1989 1990 Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Prze obra że nia ustro jo we, któ re na stą pi ły w Pol sce po dru giej woj nie świa to wej, spo wo -

Prze obra że nia ustro jo we, któ re na stą pi ły w Pol sce po dru giej woj nie świa to wej, spo wo - Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1956 1990) Prze obra że nia ustro jo we, któ re na stą pi ły w Pol sce po dru giej woj nie świa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Zbio ry do ku men tów z ar chi wów taj nych służb ukra iń skich za czę to pu bli ko wać

Zbio ry do ku men tów z ar chi wów taj nych służb ukra iń skich za czę to pu bli ko wać Seria wydawnicza Polska i Ukraina w latach trzydziestych czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych Zbio ry do ku men tów z ar chi wów taj nych służb ukra iń skich za czę

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Mi ni ster spraw we wnętrz nych An to ni Ma cie re wicz 10 lu te go 1992 r. po wo łał Wy -

Mi ni ster spraw we wnętrz nych An to ni Ma cie re wicz 10 lu te go 1992 r. po wo łał Wy - KatarzynaOstrowska,MariuszŻuławnik Nisz cze nie kar to tek Biu ra C MSW w la tach 1989 1990 Mi ni ster spraw we wnętrz nych An to ni Ma cie re wicz 10 lu te go 1992 r. po wo łał Wy - dział Stu diów Ga

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych W naszym salonie znajdziesz: sprzedaż samochodów nowych skup i sprzedaż samochodów używanych kompleksowa obsługa firm szeroki asortyment oryginalnych

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne ANDRZEJ SZYMONIK 1 UWARUNKOWANIA LOGISTYKI IMPREZ MASOWYCH 2 Istota logistyki imprezy masowej Zgod nie z Usta wą O bezpieczeństwie imprez masowych, za im - pre zę ma so wą uzna wa ne są im pre zy spor

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo