Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie"

Transkrypt

1 Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Koordynator Projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie r. 1

2 Podlaski system informacyjny e-zdrowie Finansowanie: RPOWP na lata Wartość projektu: ok. 62 mln zł, 85% współfinansowane z EFRR Czas realizacji: Partnerstwo 39 podmiotów: Lider: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Partnerzy: 16 podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Województwo Podlaskie 11 podmiotów leczniczych, dla których organami tworzącymi są powiaty 1 podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą prowadzony przez spółkę z o.o. samorządu powiatu 10 jednostek samorządu terytorialnego powiaty

3 Projekt Podlaski System Informacyjny e-zdrowie realizowany jest na podstawie Uchwały nr 63/778/2011 z dnia 8 listopada 2011r. Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata ; nr decyzji: UDA-RPPD /11-00 wraz z późniejszymi zmianami:

4 Wstępna analiza badania ankietowego pod kątem posiadanych systemów Doposażenie jednostek ochrony zdrowia w oprogramowanie dziedzinowe do części szarej oraz elementy systemu z części białej. Wybrane elementy systemów szpitalnych, głównie związane z ruchem chorych Różnorodność posiadanych systemów oraz oczekiwania wymuszają interoperacyjność tak na poziomie regionalnym jak i wewnątrz szpitala lokalnym Oczekiwania: 1) możliwości korzystania i udzielania konsultacji medycznych, 2) wymiany informacji o pacjentach, analiz wyników badań i opisów, 3) informacji o wdrożonych sposobach leczenia pacjenta. Systemy części szarej kilku czołowych producentów. Brak jednolitego standardu wymiany danych medycznych.

5 Projekt regionalny odwołuje się do: Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Przepisów prawa o systemie informacji w ochronie zdrowia Kierunki Informatyzacji e-zdrowie Polska, na lata Projektu CSIOZ Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tzw. Projekt P1 Projektu CSIOZ Platforma udostępniana on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych tzw. Projekt P2.

6 Komplementarność z projektami krajowymi Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tzw. Projekt P1 Platforma udostępniana on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych tzw. Projekt P2 Zostanie stworzona możliwość komunikacji się systemów wewnątrz jednostek, jednostek między sobą oraz komunikacji systemu regionalnego z krajowymi Jednostki uczestniczące w Projekcie Modułu Ruchu Chorych Modułu Elektronicznej Dokumentacji Pacjenta Moduł części Szarej sprawozdawczo - finansowej

7 Cele Projektu Perspektywa Pacjenta Opracowanie narzędzi: komunikacji miedzy Pacjentami a ośrodkami służby zdrowia dostępu do własnej dokumentacji medycznej w systemie on-line umożliwiających efektywne kontynuowanie leczenia w różnych placówkach Perspektywa zdrowia publicznego Stworzenie narzędzi niezbędnych do: procesów planowania leczenia procesów podejmowania decyzji zracjonalizowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, uzyskania jednolitej informacji z podmiotów (statystycznej). Perspektywa podmiotu leczniczego Opracowanie narzędzi: dostępu do pełnej informacji na temat danych medycznych Pacjentów efektywnego zarządzania placówką przekazywanie danych pomiędzy instytucjami Dostęp podmiotów leczniczych do najnowszych technologii 7

8 Główne korzyści Pacjenci Bardziej efektywna komunikacja pacjentów z podmiotami leczniczymi Krótszy czas obsługi procedur rejestracji do lekarzy specjalistów Zdalny dostęp do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej Aktualna informacja o zbliżających się terminach badań i akcjach profilaktycznych Lekarze Zdalny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta Możliwość przeprowadzenia sprawniejszej diagnozy w oparciu o dane zawarte w udostępnionej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta Podmioty lecznicze i ich organy tworzące Usprawniony proces leczenia poprzez wprowadzenie systemu zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną Dostęp do narzędzi analitycznych i raportów zarządczych Stały monitoring finansowy optymalizacja kosztów Bezpieczny system archiwizacji dokumentacji medycznej

9 Wyzwania PSIeZ Wyzwania projektowe w kontekście realizacji wymagań zdrowia publicznego: 1) stworzenie narzędzi umożliwiających dostęp do informacji w procesach zarządczych, w tym procesów kontrolnych, decyzyjnych, planistycznych.. 2) dostęp danych medycznych z perspektywy Pacjenta oraz lekarza Wyzwania projektowe w kontekście technicznym/ technologicznym: 1) budowy infrastruktury, w tym dostępu podmiotów do sieci WAN 2) budowa systemu regionalnego integratora regionalnego 2) budowa wybranych elementów systemów szpitalnych lub ich integracja jeśli istnieją w szpitalach, 3) budowa vortalu tematycznego dla ludności województwa podlaskiego

10 Podstawowymi założeniami budowanego systemu jest otwartość możliwość podłączenia w przyszłości kolejnych zakładów opieki zdrowotnej tak, by w konsekwencji stworzyć system e-zdrowie, obsługujący wszystkich świadczeniodawców woj. podlaskiego a także interoperacyjność logiczna możliwość wymiany informacji między różnymi systemami i integracja fizyczna możliwość połączenia różnych systemów (o ile będzie uzasadniona ekonomicznie)

11 dobrze opisane otwarte interfejsy komunikacyjne umożliwienie w przyszłości rozwoju systemu - stworzenie możliwości podłączenia nowych elementów systemu wewnątrz systemów szpitalnych, OTWARTOŚĆ SYSTEMU stworzenie możliwości podłączenia systemu regionalnego do systemu krajowego stworzenie możliwości podłączenia do systemu regionalnego każdej dowolnej placówki ochrony zdrowia

12 Dotychczas zrealizowano Rok Miesiąc Działanie Podpisano Porozumienie Partnerskie z 38 partnerami Złożono do Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę ws. realizacji projektu 2012 czerwiec Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu lipiec listopad 2013 styczeń Przeprowadzono weryfikację zasobów informatycznych w partnerskich podmiotach leczniczych Zaktualizowano dokumenty projektowe Przygotowano architekturę systemu i jego projekt techniczny Ogłoszono postępowanie na dostosowanie pomieszczeń serwerowni w podmiotach leczniczych Ogłoszono postępowanie na dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych

13 Rok Działanie Organizacja postępowań przetargowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem realizacji projektu Zapewnienie infrastruktury informatycznej umożliwiającej funkcjonowanie założonych w projekcie usług Budowa: Systemu Zarządzania ERP Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Centrum Analiz Ekonomicznych Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS Platformy e-usług Medycznych Warstwy Integrującej Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Wdrożenia systemów i szkolenia użytkowników 2014 Rozliczenie projektu

14 Trochę więcej szczegółów o systemie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie 14

15 Inżynier Kontraktu Zespół ds. koordynacji Organizacja Projektu Porozumienie Partnerskie Lider Porozumienia Partnerskiego Zespół Projektowy Partner Sp. z o.o. Partnerzy JST Partnerzy ZOZ Kierownik Projektu IK Specjalista ds. budowy systemów informatycznych Specjalista ds. sprzętu informatycznego Kierownik Przedstawiciela Lidera Przedstawiciel Partnera 1 Przedstawiciel Partnera 2 Specjalista ds. rozliczania projektów EU Przedstawiciel Partnera N Specjalista ds. Zamówień Publicznych Radca Prawny Specjalista ds. systemów informatycznych w ochronie zdrowia Specjalista ds. organizacji zakładów opieki zdrowotnej 15

16 Zakres Projektu 1. Zadania w zakresie stworzenia systemu informatycznego 2. Zadania związane z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania systemu informatycznego 3. Zadania związane z promocją Projektu 4. Zadania związane z audytem Projektu 5. Rozliczanie finansowe Projektu przed Instytucją Zarządzającą 16

17 Infrastruktura Dostosowanie pomieszczeń pod serwerownie oraz uzupełnienia infrastruktury i sieci LAN Zakup niezbędnych urządzeń peryferyjnych Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. 17

18 Promocja i audyt Projektu Obowiązki w zakresie promocji Projektu wynikają z Rozporządzenia Komisji (WE) nr1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Audyty zewnętrzne Projektu 18

19 Rozliczanie finansowe Projektu Przygotowanie wszelkich dokumentów i informacji wynikających z Decyzji o dofinansowaniu Projektu Kontrola realizacji wskaźników określonych w Decyzji o dofinansowanie 19

20 System informatyczny Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Zakres regionalny System Kontrolno - Zarządczy Centrum Analiz Ekonomicznych Portal Menedżerski Hurtownia danych System Zarządzania e- Usługami Medycznymi Regionalna Platforma e-usług Medycznych Portal e-usługi Medyczne Warstwa Integrująca Warstwa Integrująca Zakres ZOZ System Raportowo - Analityczny System Zarządzania ERP System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Szpitalny System Informacyjny HIS System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Oprogramowanie Repozytorium Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 20

21 bardzo ogólne założenia. W ramach projektu stworzona zostanie możliwość komunikacji systemów wewnątrz jednostek oraz komunikacji systemu regionalnego z krajowym. W tym celu planowane jest zbudowane: platformy regionalnej umożliwiającej komunikację między jednostkami, oraz 3 modułów w ramach każdej jednostki: Modułów HIS - Ruch Chorych, Moduł Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Moduł części szarej sprawozdawczo finansowej (ERP i BI), a także regionalnie: stworzenie vortalu pacjenta, lekarza i menadżera służby zdrowia.

22 System kontrolno zarządczy Moduły centralne System Centrum Analiz Ekonomicznych (BI) - dla organów założycielskich Centralna Hurtownia Danych Warstwa Integrująca pozwalająca przenosić dane z lokalnych hurtowni danych w jednostkach leczniczych Moduły lokalne System Zarządzania ERP oraz System Analityczno Raportujący (elementy modułowe) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów 22

23 System Zarządzania e-usługami Medycznymi Moduły centralne Portal udostępniający usługi pacjentom Warstwa integrująca szyna usług Moduły lokalne Systemy HIS integracja, rozbudowa lub budowa (systemy modułowe) 23

24 System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Szpitalne repozytoria dokumentacji medycznej System integrujący szpitale Doposażenie w niezbędną infrastrukturę Sprzęt komputerowy do funkcjonowania systemu Platformy serwerowe regionu i szpitala Infrastruktura sieciowa Platforma dostępowa 24

25 Schematyczna architektura Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-zdrowie w kontekście przepływu informacji

26 Dziękuję za uwagę Mariusz Feszler - Koordynator Projektu Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego , fax

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd Projekt LRPO 1.3 Lubuski e-urząd Doradca Technologiczny Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl 091 4892050 GSM 601 713 867 Gorzów Wlkp. 20 styczeń 2010r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Słownik akronimów i definicji

Słownik akronimów i definicji Słownik akronimów i definicji Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 5 do dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:... Województwa

Bardziej szczegółowo

Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska. Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12.

Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska. Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12. Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12.10 Dolnośląskie e-zdrowie Budżet projektu ok. 30 mln zł, 19 podmiotów Źródło

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu

Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Biuro Zarządzania Projektami

Bardziej szczegółowo