-do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ"

Transkrypt

1 -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 15 lipca 2003r. do 18 sierpnia 2003r. przez kierującą zespołem Lilię T. oraz Anetę G. inspektorów Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego działających na podstawie upoważnienia nr 13/2003 z dnia 04 lipca 2003r. Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej. Zakres kontroli: 1. Wewnętrzne uregulowania jednostki. 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników. 3. Zewnętrzne źródła finansowania. 4. Koszty działalności. 5. Gospodarka kasowa. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2002r. do 30 czerwca 2003r. w zakresie wynagrodzeń pracowników. Koszty działalności, zewnętrzne źródła finansowania i gospodarkę kasową zbadano za okres od r. do r. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Sławomir Preiss, któremu funkcję powierzono od 01 lutego 1997 roku - uchwałą nr 36/97 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 1997 roku. Główną księgową Muzeum jest Krystyna Czajewska zatrudniona od 01 stycznia 1999 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01 marca 1999 roku na prośbę Krystyny Czajewskiej zmieniony został wymiar czasu pracy na ½ etatu. Od 21 sierpnia 2000 roku wymiar czasu pracy został zwiększony do 3/4 etatu. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. Sławomir Preiss - dyrektor 2. Krystyna Czajewska - główna księgowa 3. Teresa Cz. - kierownik działu administracyjnego 4. Marcin M. - kierownik działu archeologicznego 5. Arleta M. - kierownik działu dokumentacyjno- technicznego 6. Małgorzata W. B. - adiunkt muzealny Ostatnie kontrole w Muzeum przeprowadzone były przez: 1. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 15 maja 2002 roku w zakresie funkcjonowania Rady Muzeum. 2. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 29 grudnia 2000 roku w zakresie przestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2 2 3. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 30 marca 2001 roku w zakresie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej. 4. Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w dniach od do w zakresie: Zakładowy Plan Kont, wydatki rzeczowe za rok 2000, realizacja dochodów za rok 2000, inwentaryzacja za rok Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego od do w zakresie: realizacja dochodów za I półrocze 2002, koszty za I półrocze Wewnętrzne uregulowania jednostki Muzeum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Dz.U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984), ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z 1997 r.dz. U. Nr 106, poz. 680, Dz.U.z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) oraz postanowień statutu Statut Muzeum w Stargardzie Szczecińskim nadany został uchwałą nr III/41/98 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 grudnia 1998r. zmienioną uchwałą nr XXX/301/2001 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 stycznia 2001r. Cele Muzeum zostały określone w 7 Statutu Regulamin organizacyjny Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIII/460/2002 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2002r., określa jego organizację wewnętrzną oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi Zasady rachunkowości uregulowane zostały następującymi dokumentami wewnętrznymi: a) Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów wprowadzoną 15 grudnia 2000r., z którą zapoznali się pracownicy w celu jej przestrzegania i stosowania, b) Zakładowym planem kont wprowadzonym zarządzeniem Nr 25/2000 Dyrektora Muzeum z dnia 28 grudnia 2000r. W Zakładowym planie kont nie ujęto okresu od którego wprowadzono księgi rachunkowe przy użyciu komputera oraz nie wprowadzono zasad określonych w art. 10 ust.1 pkt 3 lit. b, c, pkt 4 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. c) Instrukcją kasową obowiązującą od 30 kwietnia 2002r., 1.5. Regulamin Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18/2000 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2000 r., ustala zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą u pracodawcy. Z regulaminem zapoznali się pracownicy Muzeum i złożyli pisemne oświadczenie Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika ustala Regulamin Pracy Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7/2000 Dyrektora Muzeum z

3 3 dnia 24 marca 2000 r. Z treścią regulaminu zapoznali się pracownicy Muzeum i złożyli pisemne oświadczenie W dniu 10 października 2002r. Dyrektor Muzeum poinformował Urząd Miejski, że w czasie nieobecności w okresie od r. do r. upoważnia do podejmowania decyzji dotyczących Muzeum Arletę Majewską ( załącznik nr 1 ). 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników. Temat ten zbadano w oparciu o listy płac za rok 2002 i I półrocze 2003, angaże pracowników, umowy o pracę, plan finansowy Muzeum na rok 2002, plan finansowy Muzeum na rok 2003, sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów za 2002 rok, sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów za I półrocze 2003 roku, Regulamin Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18/2000 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2000r. z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2000 r., zmienionego Zarządzeniem nr 5/2001 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 maja 2001r. z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2001 r. oraz Zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r. Zgodnie z 4 pkt 1 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim pracownikom przysługują następujące składniki wynagrodzenia oraz świadczenia związane z pracą: a) Wynagrodzenie zasadnicze, b) Premia uznaniowa, c) Dodatek funkcyjny, d) Dodatek za wysługę lat, e) Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, f) Dodatek za pracę w porze nocnej, g) Nagroda jubileuszowa, h) Odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką oraz rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, i) Inne składniki wyżej nie wymienione wynikające z przepisów szczegółowych. Kontrolą objęto 6 losowo wybranych pracowników, co stanowi 35% ogółu zatrudnionych w 2002 roku i 37,5% ogółu zatrudnionych w 2003 roku, oraz okresy: I kwartał 2002, lipiec 2002, I kwartał Zestawienia składników płac dla poszczególnych pracowników stanowią załączniki od nr 4 do nr 10. ROK 2002 I. Wynagrodzenie zasadnicze Zgodnie z 7 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzenia zasadnicze określają: 1. Taryfikator kwalifikacyjny określający wymogi na danym stanowisku pracy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 2. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

4 4 Stawki wynagrodzenia zasadniczego odpowiadające kategoriom zaszeregowania zgodnie z 9 Regulaminu Wynagradzania określa tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zmieniona Zarządzeniem nr 5/2001 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 maja 2001r. z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2001 r. oraz Zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r. Wynagrodzenie zasadnicze dyrektora ustalił Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego uchwałą nr 207/2001 z dnia 24 maja 2001r. 2.1 W oparciu o dokumenty źródłowe, akta osobowe, listy wypłat, plan finansowy, zestawienie obrotów i sald za 2002 rok ustalono, co następuje: 2.2. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2002 r. przedstawia załącznik nr Planowane wynagrodzenia ,00 zł Wykonanie ,47 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe (załącznik nr 11) ,07 zł co stanowi 51 % ogółu kosztów - umowy zlecenia ,40 zł 2.4. Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia: - dyrekcji (konto ) ,48 zł 17 - pracowników dział. podst.( konto ) ,68 zł 38 - administracji -konto ,40 zł 19 - obsługi - konto ,51 zł 26 % wyk. do ogółu wyn. osobowych 2.5. Po zbadaniu list płac o numerach: 2/styczeń 2002, 3/styczeń 2002, 4/styczeń 2002, 2/luty 2002, 3/luty 2002, 4/luty 2002, 2/marzec 2002, 3/marzec 2002, 4/marzec 2002, 2/lipiec 2002, 3/lipiec 2002, 4/lipiec 2002 stwierdzono, że wszyscy pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z angażami i tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. II. Premie i nagrody 2.6.Premia uznaniowa Zgodnie z 11 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania pracownicy otrzymują miesięczną premię uznaniową. Fundusz premiowy tworzony jest i wyodrębniony w planie funduszu płac w wysokości 20% płac zasadniczych. Wysokość indywidualnej premii dla pracowników ustala co miesiąc Dyrektor, która nie może być wyższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego.

5 W 2002 roku fundusz premiowy wyniósł 19% płac zasadniczych. Roczna kwota wynagrodzenia zasadniczego z wyłączeniem rocznego wynagrodzenia dyrektora wynosiła ,96 a roczna kwota premii uznaniowej wynosiła ,37 zł. Dyrektor co miesiąc ustalał wysokość premii uznaniowej dla pracowników. Wszyscy otrzymali premię uznaniową w wysokości 20% płacy zasadniczej z wyjątkiem pracownika, który w miesiącach od stycznia do lipca nie otrzymał premii uznaniowej z powodu spożycia alkoholu w pracy i pracownicy, która nie otrzymała premii uznaniowej za miesiąc sierpień z powodu nieterminowych wpłat ze sprzedaży wydawnictw i biletów. III. Nagrody 2.8. Zgodnie z Regulaminem Tworzenia i Przyznawania Rocznej Nagrody Pracownikom Muzeum w Stargardzie muzeum tworzy fundusz nagród w wysokości 11,5% planowanego rocznego funduszu płac. Fundusz przeznaczony jest na: a) 8,5% na roczne nagrody indywidualne za realizację zadań w poprzednim roku, których wysokość nie może przekroczyć dwumiesięcznego wynagrodzenia danego pracownika, b) 3% na nagrody indywidualne wypłacane raz w roku z okazji Dnia Muzealnika, których wysokość nie może przekroczyć jednomiesięcznego wynagrodzenia. Decyzję o wysokości nagród podejmuje dyrektor. Do nagrody określonej w pkt a) uprawnieni są pracownicy zatrudnieni w dniu wypłaty nagrody, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 2.9 W lutym 2002r. wypłacono roczne nagrody indywidualne za realizację zadań w poprzednim roku na podstawie list płac o numerach: 100/luty 2002, 101/luty 2002, 102/luty W lipcu wypłacono roczne nagrody indywidualne z okazji Dnia Muzealnika na podstawie list płac o numerach: 101/lipiec 2002, 102/lipiec 2002, 103/lipiec Na podstawie listy płac nr 100/lipiec 2002 nagrodę roczną otrzymał Dyrektor Muzeum zgodnie z uchwałą nr 176/2002 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2002r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. IV. Dodatek funkcyjny Zgodnie z 13 Regulaminu Wynagradzania pracownikowi pełniącemu funkcje kierownicze przysługuje z tego tytułu dodatek funkcyjny. Pod pojęciem funkcji kierowniczych rozumie się organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy zespołów ludzkich. Stawki dodatku funkcyjnego odpowiadające wysokości procentowej minimalnej stawki zaszeregowania określa tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego w załączniku Nr 3 do Regulaminu W 2002 roku w grupie badanych pracowników 5 osób otrzymuje dodatek funkcyjny, tj.: główny księgowy, kierownik działu administracyjnego, kierownik działu upowszechniania sztuki, kierownik działu dokumentacyjno - technicznego, kierownik działu archeologicznego. Zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum kierownik działu

6 6 powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i staż pracy 2 lata lub wykształcenie średnie i staż pracy 5 lat Dwóch pracowników w momencie awansowania na kierowników działu nie spełniło powyższych wymagań. O wyjaśnienie poproszono dyrektora muzeum, które stanowi załącznik nr 28. V. Dodatek za wysługę lat Zgodnie z 14 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy W roku 2002 w grupie badanych pracowników 4 osoby otrzymywały dodatek za wysługę lat. Naliczany i wypłacany był prawidłowo Dyrektorowi muzeum został przyznany dodatek za wysługę lat w wysokości 5% z dniem 01 marca 2002 roku pismem Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego EO.4.w.1131/8/02. Od 01 marca 2003 roku dodatek wynosi 6%. Nieprawidłowości nie stwierdzono. VI. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania 15 za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje oprócz wynagrodzenia za wykonaną pracę dodatek ustalony w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie pracy. Zgodnie z 16 Regulaminu pracownikowi zatrudnionemu w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Za pracę w porze nocnej należy uważać pracę w godzinach od 22 do W badanym I kwartale 2002 i w grupie badanych pracowników wynagrodzenie za nadgodziny i pracę w godzinach nocnych otrzymał Jan R. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Rok 2003 I półrocze 2.18 Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2003 r. przedstawia załącznik nr Planowane wynagrodzenia ,00 zł Wykonanie za I półrocze ,38 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe ( załącznik nr 12) ,18 zł co stanowi 54,19 % ogółu kosztów - umowy zlecenia 9.250,20 zł Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia:

7 7 % wyk. do ogółu wyn. osobowych - dyrekcji ( konto ) ,56 zł 19 - pracowników dział. podst. (konto ) ,60 zł 37 - administracji ( konto ) ,20 zł 19 - obsługi (konto ) ,82 zł 25 VII. Wynagrodzenie zasadnicze Po zbadaniu list płac o numerach: 2/styczeń 2003, 3/styczeń 2003, 4/styczeń 2003, 2/luty 2003, 3/luty 2003, 4/luty 2003, 2/marzec 2003, 3/marzec 2003, 4/marzec 2003 stwierdzono, że wszyscy pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z angażami i tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. VIII. Premia W I półroczu 2003 roku fundusz premiowy wyniósł 20% płac zasadniczych. Kwota wynagrodzeń zasadniczych za I półrocze 2003 roku z wyłączeniem wynagrodzenia zasadniczego dyrektora wynosiła ,00 zł a kwota premii uznaniowych przyznanych w I półroczu 2003 wynosiła ,80 zł. Dyrektor co miesiąc ustalał wysokość premii uznaniowej dla pracowników. Wszyscy pracownicy w ww. okresie otrzymali premię uznaniową w wysokości 20% płacy zasadniczej W styczniu wypłacono roczne nagrody indywidualne na podstawie list płac o numerach: 100/styczeń 2003, 101/styczeń 2003, 102/styczeń Nieprawidłowości nie stwierdzono. IX. Dodatek funkcyjny W grupie badanych pracowników 5 osób otrzymuje dodatek funkcyjny, tj.: główny księgowy, kierownik działu administracyjnego, kierownik działu upowszechniania sztuki, kierownik działu dokumentacyjno - technicznego, kierownik działu archeologicznego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. X. Dodatek za wysługę lat W I półroczu 2003 w grupie badanych pracowników 4 osoby otrzymywały dodatek za wysługę lat. Naliczany i wypłacany był prawidłowo. XI. Podwyżki wynagrodzeń - zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. wprowadzono załącznik nr 1/2 z dnia 30 maja 2003 r. określający tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r., - zarządzeniem nr 437/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 lipca 2003 roku zostało ustalone z dniem 01 czerwca 2003 roku wynagrodzenie miesięczne Dyrektorowi Muzeum oraz dodatek funkcyjny w wysokości 100%

8 8 najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania tabeli stawek wynagradzania, - pismem z dnia 15 lipca 2003 r. wszyscy pracownicy zostali poinformowani o podwyżkach wynagrodzenia z dniem 01 czerwca 2003 r. Wyżej wymienione zmiany wynagrodzeń przedstawia załącznik nr 13 Skutki podwyżki płac od r. sporządzony przez Kierownika Działu Administracyjnego ( załącznik nr 13) XII. Terminowość odprowadzania składek ZUS Lp. Miesiąc i rok Kwota do zapłaty wg DRA Kwota przelana wg wyciągu bankowego Nr wyciągu bankowego Data przekazania 1. styczeń , , luty , , marzec , ,97 10/ lipiec , ,56 69/ styczeń , ,88 16/ luty , ,91 27/ marzec , ,06 35/ Nieprawidłowości nie stwierdzono. W trakcie kontroli stwierdzono, że umowę o pracę z Aleksandrą G. zawarła z upoważnienia dyrektora Arleta M. ( załącznik nr 14). W związku z powyższym poproszono o upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy. Przedłożono nam pismo wymienione w pkt 1.7. Pismo to nie spełnia wymogu upoważnienia do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy, ponieważ nie określa do jakich czynności pracodawca upoważnił Arletę M. zgodnie z przepisami prawa. ROK 2002 UMOWY ZLECENIA Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowane przez Sławomira Preissa Dyrektora Muzeum i Krystynę Czajewską Główną Księgową zawarło umowy zlecenia : Umowy zlecenia konto ,20 zł z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 761,20 zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie

9 9 z umową z r. Należność brutto 668,80 zł z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 809,60 zł, Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 536,80.- zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 360,80 zł. Płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 360,80 zł, z Jerzym T. ( umowa nie numerowana z r.) przedmiotem której było wykonywanie konserwacji sprzętu komputerowego i doradztwa informatycznego w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 250,- zł brutto, płatne na podstawie rachunków wystawionych przez zleceniobiorcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła na podstawie: Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. ROK UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO ,20 zł.

10 10 Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowane przez Sławomira Preissa Dyrektora Muzeum i Krystynę Czajewską Główną Księgową zawarło umowy zlecenia : z Agnieszką M. ( Nr 1/03 z 2 stycznia 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 457,60 zł. R-k z r. Agnieszki M.za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. ( brak umowy). Należność brutto 457,60 zł z Agnieszką M. ( Nr 2/03 z 1lutego 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 563,20 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 563,20 zł z Agnieszką M.( Nr 3/03 z 3 marca 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - nie określono okresu wykonania pracy. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 492,20 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 492,80 zł z Agnieszką M. ( Nr 4/03 z 1 kwietnia 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 1.04.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 704,- zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 704,- zł z Agnieszką M. ( Nr 5/03 z 2 maja 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 2.05.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 686,40 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 686,40,- zł z Agnieszką M. ( Nr 7/03 z 2 czerwca 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 2.06.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 774,40 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową ( brak numeru umowy). Należność brutto 774,40 zł z Jerzym T.( umowa nie numerowana z r.) przedmiotem której było wykonywanie konserwacji sprzętu komputerowego i doradztwa informatycznego w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 250,- zł brutto płatne na podstawie rachunków wystawionych przez zleceniobiorcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła na podstawie:

11 11 a) R-k ( brak daty) Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł. ( płatna przelewem), b) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), c) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), d) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), e) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), f) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy z r. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem) z Magdaleną M. ( nr 6/03 z r.) przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych zleceniodawcę w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że wykonujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 316,80 zł. R-k z r. Magdalena M. za wykonanie pracy zgodnie z umową ( brak numeru umowy).należność brutto 316,80 zł. UMOWY O DZIEŁO - artykuły do rocznika STARGARDIA z Jerzym T. ( umowa nr 9/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Wojenne okruchy. Próba odtworzenia działań bojowych wojsk niemieckich na ziemi stargardzkiej na przełomie lutego i marca 1945r. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 9/2003. Należność brutto 225 zł, z Marcinem B. ( umowa o dzieło nr 12/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U.Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Charakterystyka materiału kostnego pochodzącego z cmentarza przyklasztornego augustyniaków - eremitów w Stargardzie, cz.ii. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z r. Marcina B. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 12/2003. Należność brutto 100,- zł z Marcinem B. ( umowa o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr 2/2003r. z r.) przedmiotem której jest osobiste

12 12 wykonanie przez zleceniobiorcę dzieła w postaci rysunków plakiet, fryzów, inskrypcji na kalce technicznej tuszem oraz przeniesienie na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła o których mowa wyżej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.). Strony ustaliły: 1) dzieło wykonane zostanie w terminie do r. w formie oryginalnych rysunków tuszem na kalce technicznej, 2) za wykonanie dzieła otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2.000,-zł, płatne w 4 ratach, po 500 zł. R-k z r. Marcina B. za wykonanie pracy z dnia r. na wykonanie rysunków I rata 500 zł, z Maciejem Sz. ( umowa o dzieło nr 3/2002r. z r) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U.Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Archiwiści niemieccy wobec badań wschodnich w okresie międzywojennym ( ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka szczecińskiego). Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Macieja Sz. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 3/2003. Należność brutto 225,- zł, z Ewą G. (umowa o dzieło nr 2/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Przedstawienia klasztorów w ikonografii Szczecina od XVI do XIX w. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Ewy G. B. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 2/2002. Należność brutto 225 zł z Romanem K. ( umowa o dzieło nr 14/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Kafle z warsztatu Hansa Bermana w Stargardzie Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie zł. R-k z r. Romana K. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 14/2003. Należność brutto 100 zł, z Januszem G. ( umowa o dzieło nr 18/2002 z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Kościół prafialny p.w. Chrystusa Króla w Dolicach. Zleceniobiorca

13 13 zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł. R-k z r. Janusza G.a za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 18/2003. Należność brutto 100 zł, z Pawłem G. (umowa o dzieło nr 4/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Powstanie i pierwsze lata działalności rozjemców w Stargardzie w pierwszej połowie XIX w. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z Pawła G. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 4/2003. Należność brutto 225,- zł z Magdaleną L- Cz. ( umowa o dzieło nr 1/2003r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: tłumaczenie tekstu dostarczonego przez zamawiającego z niemieckiego na polski. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 780,- zł. R-k z r. Magdaleny L. Cz. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 1/2003 z r. Należność brutto 780 zł z Ignacym S. (umowa o dzieło nr 7/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dzieje Muzeum Regionalnego w Stargardzie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł, R-k ( brak daty) Ignacego S. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 7/2003 z dnia r. Należność brutto 225 zł z Jolantą B. ( umowa o dzieło nr 17/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dzieje i zasób Oddziału Archiwum Państwowego w Stargardzie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z r. Jolanta B. za wykonanie pracy zgodnie z umową 17/2003r. za wynagrodzeniem 100 zł, z Mikołajem Sz. ( umowa nr 11/2002r. z r) przedmiotem której

14 14 było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Stargardzka estrada kameralna końca XX wieku. U wrót mistrzostwa. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł, R-k z r. Mikołaja Sz. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 11/2003r. za wynagrodzeniem 225 zł, z Katarzyną W. ( umowa o dzieło nr 22/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Korekta językowa II tom rocznika muzealnego, Stargardia. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Katarzyna W. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 22/2002 wynagrodzeniem 225 zł, z Janem Z. ( umowa o dzieło nr 21/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Rzecz o zdrowiu ku stargardzkich serc pokrzepieniu. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z ( brak daty) Jana Z. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 21/2003r. Należność brutto 100 zł, z Jerzym W. ( umowa o dzieło nr 16/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dar aptekarza stargardzkiego Carla Friedricha Wilhelmy ego na rzecz Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum Petera Gxoninga. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k ( brak daty) Jerzego W. za wykonanie pracy zgodnie z umową 16/2003r. Należność brutto 100 zł, z Wojciechem Ł. ( umowa nr 20/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Recenzje: I.Schmidt, Gotter, Mythen und Brauche von der Insel Rugen, Rostok Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł.

15 15 R-k ( brak daty) Wojciecha Ł. za wykonanie pracy zgodnie z umową 20/2003. Należność brutto 100 zł, z Barbarą O. G. ( umowa o dzieło nr 15/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Spuścizna Hansa Lutscha w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł. R-k ( brak daty) Barbara O. G. - za wykonanie pracy zgodnie z umową 15/2003r. Należność brutto 100 zł, z Magdaleną B. ( umowa o dzieło nr 19/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Recenzje: A. Burkhard : Vineta Sagen und Marchen von Ostseestrand, Rostok 1990.,N.Buske, Der Wolgaster, Totentanz, Schwerin 1998, S. Neumann, Sagen aus Pommern, Augsburg Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł, R-k ( brak daty) Magdaleny B. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 19/2002. Należność brutto 100,- zł, z Bożeną S. (umowa o dzieło nr 23/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł 1 korekta językowa II tomu rocznika muzealnego Stargardia. 2 Nazwy miejscowe powiatu stargardzkiego. Część II: Nazwy niemieckie i powojenne polskie ; 3 Recenzja: T. B., Słownik nazw fizjograficznych, Szczecin Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Janem G. ( umowa o dzieło nr 24/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Rozwój szkolnictwa podstawowego o powiecie stargardzkim w latach Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie.

16 z Marcinem M. ( umowa o dzieło nr 25/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: 1. Plastyka Sepulkralna wnętrza kościelnych ziemi stargardzkiej XVI XVIII w. 2. Recenzje: 1000 lecie dziedzictwa chrześcijańskie Pomorza Środkowego, B. Stramek,.... Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Andrzejem B. ( umowa o dzieło nr 26/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: Miejsca i formy upamiętnienia żołnierzy poległych w I wojnie światowej w Stargardzie i okolicach. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Jolantą A. ( umowa o dzieło nr 27/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: 1. Utworzenie i funkcjonowanie administracji polskiej w Stargardzie w 1945 roku. 2. Materiały do Stargardzkiego Słownika Biograficznego: Helena Ż.. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Arletą M. ( umowa o dzieło nr 28/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: Materiały do Stargardzkiego Słownika Biograficznego: Gotthilf... Falbe. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie. 3. Zewnętrzne źródła finansowania Rok Na podstawie konta Darowizny ustalono, co następuje: Darowizny - konto zł 3.2. Muzeum otrzymało środki pieniężne w formie darowizny w kwocie zł, od: a) ( ochrona danych )w Stargardzie w kwocie 500,- zł, b) ( ochrona danych )w Stargardzie w kwocie 1.300,- zł,

17 17 c) ( ochrona danych ). 200,- zł, d) ( ochrona danych ) 500,- zł, ( pomoc finansowa wystawę ulice Stargardu) d) ( ochrona danych )na dofinansowanie ( ochrona danych ) przekazana za pośrednictwem UM zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 5 sierpnia 2002r., pomiędzy Starostwem a Urzędem Miejskim zł. Rok 2003 I półrocze Darowizny - konto zł 3.3. Muzeum otrzymało środki pieniężne od ( ochrona danych )w formie darowizny kwotę 1.500,- zł ( Wb 0040z r.) 4. Koszty działalności II półrocze 2002 roku 4.1. AMORTYZACJA konto ,10 zł Koszty obejmowały: - amortyzację maszyn i urządzeń grupa IV ( zestaw komputerowy) - 948,96 zł - amortyzacja urządzeń technicznych grupa VI ( instalacja moritoringu p.poż. i antywłamaniowej) ,14 zł 4.2. WYPOSAŻENIE GR.VIII konto wykonanie 1.655,13 zł Koszty obejmowały zakup: Ram alumieniowych szt 20 na kwotę 661,55 zł - F-ra VAT nr 312/02 z r. Nagrywarka LG 40/12/40 szt 1 na kwotę 399,- zł - F-ra VAT 1170/02 z r. Niszczarkę - 174,58 zł - F-ra VAT nr 18299/M1/2002 z r. Drukarka HPDJ 3420 szt 1 do Działu dokumentacyjno technicznego 420 zł F-ra VAT nr 6/11/2002 z r. - ( ochrona danych ). załącznik nr ZBIORY BIBLIOTECZNE konto wykonanie 610 zł ` Uzupełniono zbiory biblioteczne o 4 książki, które zaewidencjonowano pod poz. nr inw. 7574, nr inw.7589, nr inw.7591, nr inw oraz rozporządzenia nr inw. S-85, S- 86. (Rachunek Nr 102/2002 z r. F-ra VAT ZPChr 12/02/IB z r., R-k nr 64/2002 z r., F-ra VAT: FVEK 517/2002 z r., R-k nr GA/1 z r. ) 4.4. AMORTYZACJA WARTOŚCI MATERIALNYCH I PRAWNYCH konto zł Koszty obejmowały amortyzację programu ( ochrona danych )do zbiorów muzealnych zł 4.5. MATERIAŁY BIUROWE konto ,78 zł

18 Materiały biurowe ,22 zł Zakupy materiałów były dokonywane w niewielkich ilościach na bieżące potrzeby. F-ra VAT nr 7204/02 z r., F-ra VAT nr 7670/02 z r., F-ra VAT nr 9219/02 z r. F-ra VAT nr 17823/M1/2002 z r., F-ra VAT nr z r., F-ra VAT nr 22599/M1/2002 z r Druki na potrzeby księgowości 123,46 zł F-ra VAT nr 1352/5/2002 z r., F-ra VAT nr 1547/5/2002 z r., F-ra VAT Nr 1762/5/2002 z r., F-ra VAT nr 2255/5/2002 z r., Toner do kserokopiarki 184,80 zł F-ra VAT nr 155/02 z r., F-ra VAT 266/02 z r Dyskietki CD do Działu dokumentacyjno technicznego 11,96 zł F-ra VAT nr 409/02 z r Tusz do drukarek 312,70 zł F-ra VAT Nr 9272/02 z r Pozostałe materiały 239,64 zł Zakup obejmował materiały do drukowania zaproszeń i przygotowania wystawy,, za wkłady foliowe do albumu. F-ra VAT nr 9906/02 z r., F-ra VAT 827/2002 z r, F-ra VAT nr: F01-62/B/02 z r. 4.6 PRENUMERATA konto ,61 zł PRASA - 991,61 zł Prenumerata prasy za III kwartał na kwotę 501,05 zł, ( Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przegląd Zachodnio Pomorski), Prenumerata prasy za IV kwartał 2002r. na kwotę 490,56 zł, ( Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przegląd Zachodnio Pomorski), F-ra VAT nr 5378/PP z r.,F-ra VAT nr 7231/PP z r Inne wydawnictwa 1003 zł. F-ra VAT nr 684 KOMIS z r. katalog aukcyjny na kwotę 30 zł, F-ra VAT nr 04715/01/2002 z r. buchalter prenumerata na 2003r. 936,- zł, F-ra VAT nr FV/264/2002 z r. Katalog 10 Aukcji i Pocztówek 37 zł. 4.7 MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE konto ,29 zł Filmy do aparatu fotograficznego 231,99 zł

19 19 Wernisaż AUTOSALON KUBA ,95 zł F-ra VAT nr FAKT/113/2002 z r., F-ra VAT nr 138/2002 z r., Na potrzeby Działu Dokumentacyjno- Technicznego 174,04 zł F-ra VAT nr 057/2002 z r F-ra VAT nr 061/2002 z r., F-ra VAT nr 064/2002 z r., F-ra VAT nr 077/2002 z r., F-ra 086/2002 z r. - 12,51 zł, F-ra 082/2002 z r., F-ra VAT nr 092/2002 z r. 31 zł, F-ra VAT nr 089/2002 z r, F-ra VAT nr :FAKT/243/2002 z r Baterie do aparatu fotograficznego 90,30 zł F-ra VAT nr FAKT/116/2002 z r., F-ra VAT nr 100/2002 z r Pozostałe 127 zł Album i wkład do albumu oraz baterie na potrzeby Dz. Dokumentacyjno Technicznego F-ra VAT nr FO1-43/8/02 z r. 4.8 ŚRODKI CZYSTOŚCI konto ,51 zł Zakupy środków czystości dokonywane były w niewielkich ilościach na bieżące utrzymanie czystości. F-ra VAT nr FV/00060/02 z dnia r. F-ra VAT nr 759/02/V z r,F-ra VAT 2427/02 z r.F-ra VAT nr 452/2/02 z r.. F-ra VAT nr 796/02/V z r. F-ra VAT nr 2707/02 z r, F-ra VAT nr FA / 6775/2002/1160 z r F-ra VAT 3035/02 z r., F-ra VAT nr 1515 z r. 12,51, F-ra VAT nr 497/2/02 z r. F-ra VAT nr 3451/02 z r, F-ra VAT nr 736/02 z r, F-ra VAT nr 3518/02 z F-ra VAT nr 3644/02 z r 4.9 MATERIAŁY BUDOWLANE konto ,06 zł Materiały ( farby, silikon, szkło ornamentowe, folia, mat. elektryczne, hydrauliczne) przeznaczone do remontu pomieszczeń Muzeum: F-ra VAT nr FF01727/02 z r. ł, F-ra VAT nr 548/02 z r, F-ra VAT nr 1445/02 z r, F-ra VAT nr 4017/02 z r. zł, F-ra VAT nr 384/K/02 z r., F-ra VAT nr 2619 z r, F-ra VAT nr 4636/02 z r., R-k nr 173/2002 z r., F-ra VAT nr 4515/2002 z r., F-ra VAT nr 2900/12/02 z r., F-ra VAT nr 502/K/02 z r., F-ra VAT FF03075/02 z r., F-ra VAT nr 1114/11/02 z r., F-ra VAT nr 545/02 z r MATERIAŁY NA WYSTAWY konto ,12 zł WERNISAŻ Auto-salon Kuba ,65 zł F-ra VAT nr 51/MO1/02 z dnia r. świeczki i serwetki 20,53 zł, F-ra VAT nr 1189/S/02 z r.i Rachunek nr 3/VII/2002 z 26 lipca 2002r. - art. papiernicze - 33,69 zł, F-ra VAT nr 146 z r. taśma dwustronnie 17,51 zł, F-ra VAT Nr 1/07/2002 z r.- za żyłkę na kwotę 36 zł. F-ra VAT nr z r. za ciasto na wernisaż z okazji jubileuszu dyrektora 72,92 zł, - załącznik nr 23.

20 WYSTAWA Zobaczyć głos - 47,53 zł Zakupiono płytę pianową, serwetki, napoje i inne drobne materiały. F-ra VAT Nr 772/09/02 z r, F-ra VAT nr 56/MO1/02 z r, F-ra VAT 10/02 z r, F-ra VAT nr 4015 z r Wystawa Zapomniana Atlantyda - 295,83 zł Koszty obejmują zakup drobnych materiałów do przygotowania wystawy oraz art. mięsnych do przygotowania smalcu na otwarcie. F-ra VAT nr 1305 z dnia r, F-ra VAT nr 3043/02 z r., F-ra Vat nr FF02724 z r, F-ra VAT 315/K/02 z , F-ra VAT nr 251 z r., F-ra VAT nr 5/02 z r, F-ra VAT nr 894/02/V z r DEMONTAŻ WYSTAWY SECESJA 22,11 zł F-ra VAT 9/02 z r. - słodycze przeznaczone dla gości z Muzeum w Płocku demontaż wystawy Secesja z Płocka 22,11 zł, WYDAWNICTWA konto ,40 zł F-ra VAT nr 4224/02 z r. COPYLAND Szczecin kserokopie kolorowe A- 4 na kartonie na kwotę 25,88 zł, F-ra VAT nr 4956/02 z r. za kserokopie kolorowe A4 na kartonie na kwotę 52,52 zł ( załącznik nr 24). Do faktury załączony był protokół z ustalenia ceny sprzedaży kserokopii widokówek dawnego Stargardu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum. W protokole wykazano, że na stan magazynowy należy przyjąć 102 szt kserokopii, tj. 60szt odpłatnych i 28 szt nieodpłatnych, co stanowi 88 szt. W pierwotnym zapisie były 42 szt nieodpłatne, które zostały przekreślone i poprawione na 28 szt. Poprawki dokonała główna księgowa (załącznik nr 25). Na podstawie MP nr 006 stwierdzono, że na stan magazynowy przyjęto kserokopii kolorowych na kartonie nieodpłatnie przekazanych w ilości 28 szt i zakupionych w ilości 60 szt łącznie 88 szt ( załącznik nr 26 ). W związku z przyjęciem do magazynu 88 szt, zamiast 102 szt jak napisano w protokole - poproszono Gł. księgową o złożenie wyjaśnienia, które stanowi załącznik nr POZOSTAŁE MATERIAŁY konto ,84 zł Modelina do odcisków dekoracji na dzwonach ludwisarzy stargardzkich 331,30 zł F-ra VAT nr P02/385 z r., F-ra VAT nr 135 z r., F-ra VAT nr 143 z r., F-ra VAT nr 147 z r., F-ra VAT nr 151 z r., F-ra VAT nr 163 z r., F-ra VAT nr 160 z r., F ra VAT nr 170 z r., F-ra VAT nr 172 z r., F-ra VAT 1769/02 z r., F-ra VAT nr 4161/0 z r., F-ra VAT nr 02136/02 z r.,F-ra VAT nr 14/2002 z r., F ra VAT nr FV/00057/02 z r., F-ra VAT nr 302 z r Inne - 850,54 zł - taśma ołowiana, żarówki, grzałka, wiertło, mysz do komputera, preparat do kwiatów, świetlówki i wskaźnik, oświetlenie, bilety MZK, żarówki, 2

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE P R O T O K Ó Ł z kontroli Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

PROTOKÓŁ POKONTROLNY KW.0914-1/09 Wersja do publikacji PROTOKÓŁ POKONTROLNY z zadania kontrolnego nr KW.0914-1/09 przeprowadzonego w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie w terminie 11 24 lutego 2009 r. Kontroli dokonał

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo