-do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ"

Transkrypt

1 -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 15 lipca 2003r. do 18 sierpnia 2003r. przez kierującą zespołem Lilię T. oraz Anetę G. inspektorów Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego działających na podstawie upoważnienia nr 13/2003 z dnia 04 lipca 2003r. Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej. Zakres kontroli: 1. Wewnętrzne uregulowania jednostki. 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników. 3. Zewnętrzne źródła finansowania. 4. Koszty działalności. 5. Gospodarka kasowa. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2002r. do 30 czerwca 2003r. w zakresie wynagrodzeń pracowników. Koszty działalności, zewnętrzne źródła finansowania i gospodarkę kasową zbadano za okres od r. do r. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Sławomir Preiss, któremu funkcję powierzono od 01 lutego 1997 roku - uchwałą nr 36/97 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 1997 roku. Główną księgową Muzeum jest Krystyna Czajewska zatrudniona od 01 stycznia 1999 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01 marca 1999 roku na prośbę Krystyny Czajewskiej zmieniony został wymiar czasu pracy na ½ etatu. Od 21 sierpnia 2000 roku wymiar czasu pracy został zwiększony do 3/4 etatu. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. Sławomir Preiss - dyrektor 2. Krystyna Czajewska - główna księgowa 3. Teresa Cz. - kierownik działu administracyjnego 4. Marcin M. - kierownik działu archeologicznego 5. Arleta M. - kierownik działu dokumentacyjno- technicznego 6. Małgorzata W. B. - adiunkt muzealny Ostatnie kontrole w Muzeum przeprowadzone były przez: 1. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 15 maja 2002 roku w zakresie funkcjonowania Rady Muzeum. 2. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 29 grudnia 2000 roku w zakresie przestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2 2 3. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 30 marca 2001 roku w zakresie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej. 4. Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w dniach od do w zakresie: Zakładowy Plan Kont, wydatki rzeczowe za rok 2000, realizacja dochodów za rok 2000, inwentaryzacja za rok Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego od do w zakresie: realizacja dochodów za I półrocze 2002, koszty za I półrocze Wewnętrzne uregulowania jednostki Muzeum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Dz.U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984), ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z 1997 r.dz. U. Nr 106, poz. 680, Dz.U.z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) oraz postanowień statutu Statut Muzeum w Stargardzie Szczecińskim nadany został uchwałą nr III/41/98 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 grudnia 1998r. zmienioną uchwałą nr XXX/301/2001 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 stycznia 2001r. Cele Muzeum zostały określone w 7 Statutu Regulamin organizacyjny Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIII/460/2002 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2002r., określa jego organizację wewnętrzną oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi Zasady rachunkowości uregulowane zostały następującymi dokumentami wewnętrznymi: a) Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów wprowadzoną 15 grudnia 2000r., z którą zapoznali się pracownicy w celu jej przestrzegania i stosowania, b) Zakładowym planem kont wprowadzonym zarządzeniem Nr 25/2000 Dyrektora Muzeum z dnia 28 grudnia 2000r. W Zakładowym planie kont nie ujęto okresu od którego wprowadzono księgi rachunkowe przy użyciu komputera oraz nie wprowadzono zasad określonych w art. 10 ust.1 pkt 3 lit. b, c, pkt 4 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. c) Instrukcją kasową obowiązującą od 30 kwietnia 2002r., 1.5. Regulamin Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18/2000 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2000 r., ustala zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą u pracodawcy. Z regulaminem zapoznali się pracownicy Muzeum i złożyli pisemne oświadczenie Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika ustala Regulamin Pracy Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7/2000 Dyrektora Muzeum z

3 3 dnia 24 marca 2000 r. Z treścią regulaminu zapoznali się pracownicy Muzeum i złożyli pisemne oświadczenie W dniu 10 października 2002r. Dyrektor Muzeum poinformował Urząd Miejski, że w czasie nieobecności w okresie od r. do r. upoważnia do podejmowania decyzji dotyczących Muzeum Arletę Majewską ( załącznik nr 1 ). 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników. Temat ten zbadano w oparciu o listy płac za rok 2002 i I półrocze 2003, angaże pracowników, umowy o pracę, plan finansowy Muzeum na rok 2002, plan finansowy Muzeum na rok 2003, sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów za 2002 rok, sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów za I półrocze 2003 roku, Regulamin Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18/2000 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2000r. z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2000 r., zmienionego Zarządzeniem nr 5/2001 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 maja 2001r. z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2001 r. oraz Zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r. Zgodnie z 4 pkt 1 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim pracownikom przysługują następujące składniki wynagrodzenia oraz świadczenia związane z pracą: a) Wynagrodzenie zasadnicze, b) Premia uznaniowa, c) Dodatek funkcyjny, d) Dodatek za wysługę lat, e) Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, f) Dodatek za pracę w porze nocnej, g) Nagroda jubileuszowa, h) Odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką oraz rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, i) Inne składniki wyżej nie wymienione wynikające z przepisów szczegółowych. Kontrolą objęto 6 losowo wybranych pracowników, co stanowi 35% ogółu zatrudnionych w 2002 roku i 37,5% ogółu zatrudnionych w 2003 roku, oraz okresy: I kwartał 2002, lipiec 2002, I kwartał Zestawienia składników płac dla poszczególnych pracowników stanowią załączniki od nr 4 do nr 10. ROK 2002 I. Wynagrodzenie zasadnicze Zgodnie z 7 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzenia zasadnicze określają: 1. Taryfikator kwalifikacyjny określający wymogi na danym stanowisku pracy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 2. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

4 4 Stawki wynagrodzenia zasadniczego odpowiadające kategoriom zaszeregowania zgodnie z 9 Regulaminu Wynagradzania określa tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zmieniona Zarządzeniem nr 5/2001 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 maja 2001r. z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2001 r. oraz Zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r. Wynagrodzenie zasadnicze dyrektora ustalił Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego uchwałą nr 207/2001 z dnia 24 maja 2001r. 2.1 W oparciu o dokumenty źródłowe, akta osobowe, listy wypłat, plan finansowy, zestawienie obrotów i sald za 2002 rok ustalono, co następuje: 2.2. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2002 r. przedstawia załącznik nr Planowane wynagrodzenia ,00 zł Wykonanie ,47 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe (załącznik nr 11) ,07 zł co stanowi 51 % ogółu kosztów - umowy zlecenia ,40 zł 2.4. Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia: - dyrekcji (konto ) ,48 zł 17 - pracowników dział. podst.( konto ) ,68 zł 38 - administracji -konto ,40 zł 19 - obsługi - konto ,51 zł 26 % wyk. do ogółu wyn. osobowych 2.5. Po zbadaniu list płac o numerach: 2/styczeń 2002, 3/styczeń 2002, 4/styczeń 2002, 2/luty 2002, 3/luty 2002, 4/luty 2002, 2/marzec 2002, 3/marzec 2002, 4/marzec 2002, 2/lipiec 2002, 3/lipiec 2002, 4/lipiec 2002 stwierdzono, że wszyscy pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z angażami i tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. II. Premie i nagrody 2.6.Premia uznaniowa Zgodnie z 11 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania pracownicy otrzymują miesięczną premię uznaniową. Fundusz premiowy tworzony jest i wyodrębniony w planie funduszu płac w wysokości 20% płac zasadniczych. Wysokość indywidualnej premii dla pracowników ustala co miesiąc Dyrektor, która nie może być wyższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego.

5 W 2002 roku fundusz premiowy wyniósł 19% płac zasadniczych. Roczna kwota wynagrodzenia zasadniczego z wyłączeniem rocznego wynagrodzenia dyrektora wynosiła ,96 a roczna kwota premii uznaniowej wynosiła ,37 zł. Dyrektor co miesiąc ustalał wysokość premii uznaniowej dla pracowników. Wszyscy otrzymali premię uznaniową w wysokości 20% płacy zasadniczej z wyjątkiem pracownika, który w miesiącach od stycznia do lipca nie otrzymał premii uznaniowej z powodu spożycia alkoholu w pracy i pracownicy, która nie otrzymała premii uznaniowej za miesiąc sierpień z powodu nieterminowych wpłat ze sprzedaży wydawnictw i biletów. III. Nagrody 2.8. Zgodnie z Regulaminem Tworzenia i Przyznawania Rocznej Nagrody Pracownikom Muzeum w Stargardzie muzeum tworzy fundusz nagród w wysokości 11,5% planowanego rocznego funduszu płac. Fundusz przeznaczony jest na: a) 8,5% na roczne nagrody indywidualne za realizację zadań w poprzednim roku, których wysokość nie może przekroczyć dwumiesięcznego wynagrodzenia danego pracownika, b) 3% na nagrody indywidualne wypłacane raz w roku z okazji Dnia Muzealnika, których wysokość nie może przekroczyć jednomiesięcznego wynagrodzenia. Decyzję o wysokości nagród podejmuje dyrektor. Do nagrody określonej w pkt a) uprawnieni są pracownicy zatrudnieni w dniu wypłaty nagrody, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 2.9 W lutym 2002r. wypłacono roczne nagrody indywidualne za realizację zadań w poprzednim roku na podstawie list płac o numerach: 100/luty 2002, 101/luty 2002, 102/luty W lipcu wypłacono roczne nagrody indywidualne z okazji Dnia Muzealnika na podstawie list płac o numerach: 101/lipiec 2002, 102/lipiec 2002, 103/lipiec Na podstawie listy płac nr 100/lipiec 2002 nagrodę roczną otrzymał Dyrektor Muzeum zgodnie z uchwałą nr 176/2002 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2002r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. IV. Dodatek funkcyjny Zgodnie z 13 Regulaminu Wynagradzania pracownikowi pełniącemu funkcje kierownicze przysługuje z tego tytułu dodatek funkcyjny. Pod pojęciem funkcji kierowniczych rozumie się organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy zespołów ludzkich. Stawki dodatku funkcyjnego odpowiadające wysokości procentowej minimalnej stawki zaszeregowania określa tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego w załączniku Nr 3 do Regulaminu W 2002 roku w grupie badanych pracowników 5 osób otrzymuje dodatek funkcyjny, tj.: główny księgowy, kierownik działu administracyjnego, kierownik działu upowszechniania sztuki, kierownik działu dokumentacyjno - technicznego, kierownik działu archeologicznego. Zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum kierownik działu

6 6 powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i staż pracy 2 lata lub wykształcenie średnie i staż pracy 5 lat Dwóch pracowników w momencie awansowania na kierowników działu nie spełniło powyższych wymagań. O wyjaśnienie poproszono dyrektora muzeum, które stanowi załącznik nr 28. V. Dodatek za wysługę lat Zgodnie z 14 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy W roku 2002 w grupie badanych pracowników 4 osoby otrzymywały dodatek za wysługę lat. Naliczany i wypłacany był prawidłowo Dyrektorowi muzeum został przyznany dodatek za wysługę lat w wysokości 5% z dniem 01 marca 2002 roku pismem Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego EO.4.w.1131/8/02. Od 01 marca 2003 roku dodatek wynosi 6%. Nieprawidłowości nie stwierdzono. VI. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania 15 za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje oprócz wynagrodzenia za wykonaną pracę dodatek ustalony w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie pracy. Zgodnie z 16 Regulaminu pracownikowi zatrudnionemu w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Za pracę w porze nocnej należy uważać pracę w godzinach od 22 do W badanym I kwartale 2002 i w grupie badanych pracowników wynagrodzenie za nadgodziny i pracę w godzinach nocnych otrzymał Jan R. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Rok 2003 I półrocze 2.18 Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2003 r. przedstawia załącznik nr Planowane wynagrodzenia ,00 zł Wykonanie za I półrocze ,38 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe ( załącznik nr 12) ,18 zł co stanowi 54,19 % ogółu kosztów - umowy zlecenia 9.250,20 zł Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia:

7 7 % wyk. do ogółu wyn. osobowych - dyrekcji ( konto ) ,56 zł 19 - pracowników dział. podst. (konto ) ,60 zł 37 - administracji ( konto ) ,20 zł 19 - obsługi (konto ) ,82 zł 25 VII. Wynagrodzenie zasadnicze Po zbadaniu list płac o numerach: 2/styczeń 2003, 3/styczeń 2003, 4/styczeń 2003, 2/luty 2003, 3/luty 2003, 4/luty 2003, 2/marzec 2003, 3/marzec 2003, 4/marzec 2003 stwierdzono, że wszyscy pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z angażami i tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. VIII. Premia W I półroczu 2003 roku fundusz premiowy wyniósł 20% płac zasadniczych. Kwota wynagrodzeń zasadniczych za I półrocze 2003 roku z wyłączeniem wynagrodzenia zasadniczego dyrektora wynosiła ,00 zł a kwota premii uznaniowych przyznanych w I półroczu 2003 wynosiła ,80 zł. Dyrektor co miesiąc ustalał wysokość premii uznaniowej dla pracowników. Wszyscy pracownicy w ww. okresie otrzymali premię uznaniową w wysokości 20% płacy zasadniczej W styczniu wypłacono roczne nagrody indywidualne na podstawie list płac o numerach: 100/styczeń 2003, 101/styczeń 2003, 102/styczeń Nieprawidłowości nie stwierdzono. IX. Dodatek funkcyjny W grupie badanych pracowników 5 osób otrzymuje dodatek funkcyjny, tj.: główny księgowy, kierownik działu administracyjnego, kierownik działu upowszechniania sztuki, kierownik działu dokumentacyjno - technicznego, kierownik działu archeologicznego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. X. Dodatek za wysługę lat W I półroczu 2003 w grupie badanych pracowników 4 osoby otrzymywały dodatek za wysługę lat. Naliczany i wypłacany był prawidłowo. XI. Podwyżki wynagrodzeń - zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. wprowadzono załącznik nr 1/2 z dnia 30 maja 2003 r. określający tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r., - zarządzeniem nr 437/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 lipca 2003 roku zostało ustalone z dniem 01 czerwca 2003 roku wynagrodzenie miesięczne Dyrektorowi Muzeum oraz dodatek funkcyjny w wysokości 100%

8 8 najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania tabeli stawek wynagradzania, - pismem z dnia 15 lipca 2003 r. wszyscy pracownicy zostali poinformowani o podwyżkach wynagrodzenia z dniem 01 czerwca 2003 r. Wyżej wymienione zmiany wynagrodzeń przedstawia załącznik nr 13 Skutki podwyżki płac od r. sporządzony przez Kierownika Działu Administracyjnego ( załącznik nr 13) XII. Terminowość odprowadzania składek ZUS Lp. Miesiąc i rok Kwota do zapłaty wg DRA Kwota przelana wg wyciągu bankowego Nr wyciągu bankowego Data przekazania 1. styczeń , , luty , , marzec , ,97 10/ lipiec , ,56 69/ styczeń , ,88 16/ luty , ,91 27/ marzec , ,06 35/ Nieprawidłowości nie stwierdzono. W trakcie kontroli stwierdzono, że umowę o pracę z Aleksandrą G. zawarła z upoważnienia dyrektora Arleta M. ( załącznik nr 14). W związku z powyższym poproszono o upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy. Przedłożono nam pismo wymienione w pkt 1.7. Pismo to nie spełnia wymogu upoważnienia do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy, ponieważ nie określa do jakich czynności pracodawca upoważnił Arletę M. zgodnie z przepisami prawa. ROK 2002 UMOWY ZLECENIA Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowane przez Sławomira Preissa Dyrektora Muzeum i Krystynę Czajewską Główną Księgową zawarło umowy zlecenia : Umowy zlecenia konto ,20 zł z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 761,20 zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie

9 9 z umową z r. Należność brutto 668,80 zł z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 809,60 zł, Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 536,80.- zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 360,80 zł. Płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 360,80 zł, z Jerzym T. ( umowa nie numerowana z r.) przedmiotem której było wykonywanie konserwacji sprzętu komputerowego i doradztwa informatycznego w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 250,- zł brutto, płatne na podstawie rachunków wystawionych przez zleceniobiorcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła na podstawie: Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. ROK UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO ,20 zł.

10 10 Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowane przez Sławomira Preissa Dyrektora Muzeum i Krystynę Czajewską Główną Księgową zawarło umowy zlecenia : z Agnieszką M. ( Nr 1/03 z 2 stycznia 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 457,60 zł. R-k z r. Agnieszki M.za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. ( brak umowy). Należność brutto 457,60 zł z Agnieszką M. ( Nr 2/03 z 1lutego 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 563,20 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 563,20 zł z Agnieszką M.( Nr 3/03 z 3 marca 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - nie określono okresu wykonania pracy. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 492,20 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 492,80 zł z Agnieszką M. ( Nr 4/03 z 1 kwietnia 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 1.04.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 704,- zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 704,- zł z Agnieszką M. ( Nr 5/03 z 2 maja 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 2.05.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 686,40 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 686,40,- zł z Agnieszką M. ( Nr 7/03 z 2 czerwca 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 2.06.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 774,40 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową ( brak numeru umowy). Należność brutto 774,40 zł z Jerzym T.( umowa nie numerowana z r.) przedmiotem której było wykonywanie konserwacji sprzętu komputerowego i doradztwa informatycznego w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 250,- zł brutto płatne na podstawie rachunków wystawionych przez zleceniobiorcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła na podstawie:

11 11 a) R-k ( brak daty) Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł. ( płatna przelewem), b) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), c) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), d) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), e) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), f) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy z r. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem) z Magdaleną M. ( nr 6/03 z r.) przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych zleceniodawcę w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że wykonujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 316,80 zł. R-k z r. Magdalena M. za wykonanie pracy zgodnie z umową ( brak numeru umowy).należność brutto 316,80 zł. UMOWY O DZIEŁO - artykuły do rocznika STARGARDIA z Jerzym T. ( umowa nr 9/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Wojenne okruchy. Próba odtworzenia działań bojowych wojsk niemieckich na ziemi stargardzkiej na przełomie lutego i marca 1945r. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 9/2003. Należność brutto 225 zł, z Marcinem B. ( umowa o dzieło nr 12/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U.Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Charakterystyka materiału kostnego pochodzącego z cmentarza przyklasztornego augustyniaków - eremitów w Stargardzie, cz.ii. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z r. Marcina B. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 12/2003. Należność brutto 100,- zł z Marcinem B. ( umowa o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr 2/2003r. z r.) przedmiotem której jest osobiste

12 12 wykonanie przez zleceniobiorcę dzieła w postaci rysunków plakiet, fryzów, inskrypcji na kalce technicznej tuszem oraz przeniesienie na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła o których mowa wyżej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.). Strony ustaliły: 1) dzieło wykonane zostanie w terminie do r. w formie oryginalnych rysunków tuszem na kalce technicznej, 2) za wykonanie dzieła otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2.000,-zł, płatne w 4 ratach, po 500 zł. R-k z r. Marcina B. za wykonanie pracy z dnia r. na wykonanie rysunków I rata 500 zł, z Maciejem Sz. ( umowa o dzieło nr 3/2002r. z r) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U.Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Archiwiści niemieccy wobec badań wschodnich w okresie międzywojennym ( ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka szczecińskiego). Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Macieja Sz. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 3/2003. Należność brutto 225,- zł, z Ewą G. (umowa o dzieło nr 2/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Przedstawienia klasztorów w ikonografii Szczecina od XVI do XIX w. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Ewy G. B. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 2/2002. Należność brutto 225 zł z Romanem K. ( umowa o dzieło nr 14/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Kafle z warsztatu Hansa Bermana w Stargardzie Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie zł. R-k z r. Romana K. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 14/2003. Należność brutto 100 zł, z Januszem G. ( umowa o dzieło nr 18/2002 z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Kościół prafialny p.w. Chrystusa Króla w Dolicach. Zleceniobiorca

13 13 zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł. R-k z r. Janusza G.a za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 18/2003. Należność brutto 100 zł, z Pawłem G. (umowa o dzieło nr 4/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Powstanie i pierwsze lata działalności rozjemców w Stargardzie w pierwszej połowie XIX w. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z Pawła G. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 4/2003. Należność brutto 225,- zł z Magdaleną L- Cz. ( umowa o dzieło nr 1/2003r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: tłumaczenie tekstu dostarczonego przez zamawiającego z niemieckiego na polski. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 780,- zł. R-k z r. Magdaleny L. Cz. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 1/2003 z r. Należność brutto 780 zł z Ignacym S. (umowa o dzieło nr 7/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dzieje Muzeum Regionalnego w Stargardzie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł, R-k ( brak daty) Ignacego S. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 7/2003 z dnia r. Należność brutto 225 zł z Jolantą B. ( umowa o dzieło nr 17/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dzieje i zasób Oddziału Archiwum Państwowego w Stargardzie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z r. Jolanta B. za wykonanie pracy zgodnie z umową 17/2003r. za wynagrodzeniem 100 zł, z Mikołajem Sz. ( umowa nr 11/2002r. z r) przedmiotem której

14 14 było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Stargardzka estrada kameralna końca XX wieku. U wrót mistrzostwa. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł, R-k z r. Mikołaja Sz. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 11/2003r. za wynagrodzeniem 225 zł, z Katarzyną W. ( umowa o dzieło nr 22/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Korekta językowa II tom rocznika muzealnego, Stargardia. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Katarzyna W. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 22/2002 wynagrodzeniem 225 zł, z Janem Z. ( umowa o dzieło nr 21/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Rzecz o zdrowiu ku stargardzkich serc pokrzepieniu. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z ( brak daty) Jana Z. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 21/2003r. Należność brutto 100 zł, z Jerzym W. ( umowa o dzieło nr 16/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dar aptekarza stargardzkiego Carla Friedricha Wilhelmy ego na rzecz Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum Petera Gxoninga. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k ( brak daty) Jerzego W. za wykonanie pracy zgodnie z umową 16/2003r. Należność brutto 100 zł, z Wojciechem Ł. ( umowa nr 20/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Recenzje: I.Schmidt, Gotter, Mythen und Brauche von der Insel Rugen, Rostok Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł.

15 15 R-k ( brak daty) Wojciecha Ł. za wykonanie pracy zgodnie z umową 20/2003. Należność brutto 100 zł, z Barbarą O. G. ( umowa o dzieło nr 15/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Spuścizna Hansa Lutscha w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł. R-k ( brak daty) Barbara O. G. - za wykonanie pracy zgodnie z umową 15/2003r. Należność brutto 100 zł, z Magdaleną B. ( umowa o dzieło nr 19/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Recenzje: A. Burkhard : Vineta Sagen und Marchen von Ostseestrand, Rostok 1990.,N.Buske, Der Wolgaster, Totentanz, Schwerin 1998, S. Neumann, Sagen aus Pommern, Augsburg Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł, R-k ( brak daty) Magdaleny B. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 19/2002. Należność brutto 100,- zł, z Bożeną S. (umowa o dzieło nr 23/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł 1 korekta językowa II tomu rocznika muzealnego Stargardia. 2 Nazwy miejscowe powiatu stargardzkiego. Część II: Nazwy niemieckie i powojenne polskie ; 3 Recenzja: T. B., Słownik nazw fizjograficznych, Szczecin Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Janem G. ( umowa o dzieło nr 24/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Rozwój szkolnictwa podstawowego o powiecie stargardzkim w latach Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie.

16 z Marcinem M. ( umowa o dzieło nr 25/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: 1. Plastyka Sepulkralna wnętrza kościelnych ziemi stargardzkiej XVI XVIII w. 2. Recenzje: 1000 lecie dziedzictwa chrześcijańskie Pomorza Środkowego, B. Stramek,.... Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Andrzejem B. ( umowa o dzieło nr 26/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: Miejsca i formy upamiętnienia żołnierzy poległych w I wojnie światowej w Stargardzie i okolicach. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Jolantą A. ( umowa o dzieło nr 27/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: 1. Utworzenie i funkcjonowanie administracji polskiej w Stargardzie w 1945 roku. 2. Materiały do Stargardzkiego Słownika Biograficznego: Helena Ż.. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Arletą M. ( umowa o dzieło nr 28/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: Materiały do Stargardzkiego Słownika Biograficznego: Gotthilf... Falbe. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie. 3. Zewnętrzne źródła finansowania Rok Na podstawie konta Darowizny ustalono, co następuje: Darowizny - konto zł 3.2. Muzeum otrzymało środki pieniężne w formie darowizny w kwocie zł, od: a) ( ochrona danych )w Stargardzie w kwocie 500,- zł, b) ( ochrona danych )w Stargardzie w kwocie 1.300,- zł,

17 17 c) ( ochrona danych ). 200,- zł, d) ( ochrona danych ) 500,- zł, ( pomoc finansowa wystawę ulice Stargardu) d) ( ochrona danych )na dofinansowanie ( ochrona danych ) przekazana za pośrednictwem UM zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 5 sierpnia 2002r., pomiędzy Starostwem a Urzędem Miejskim zł. Rok 2003 I półrocze Darowizny - konto zł 3.3. Muzeum otrzymało środki pieniężne od ( ochrona danych )w formie darowizny kwotę 1.500,- zł ( Wb 0040z r.) 4. Koszty działalności II półrocze 2002 roku 4.1. AMORTYZACJA konto ,10 zł Koszty obejmowały: - amortyzację maszyn i urządzeń grupa IV ( zestaw komputerowy) - 948,96 zł - amortyzacja urządzeń technicznych grupa VI ( instalacja moritoringu p.poż. i antywłamaniowej) ,14 zł 4.2. WYPOSAŻENIE GR.VIII konto wykonanie 1.655,13 zł Koszty obejmowały zakup: Ram alumieniowych szt 20 na kwotę 661,55 zł - F-ra VAT nr 312/02 z r. Nagrywarka LG 40/12/40 szt 1 na kwotę 399,- zł - F-ra VAT 1170/02 z r. Niszczarkę - 174,58 zł - F-ra VAT nr 18299/M1/2002 z r. Drukarka HPDJ 3420 szt 1 do Działu dokumentacyjno technicznego 420 zł F-ra VAT nr 6/11/2002 z r. - ( ochrona danych ). załącznik nr ZBIORY BIBLIOTECZNE konto wykonanie 610 zł ` Uzupełniono zbiory biblioteczne o 4 książki, które zaewidencjonowano pod poz. nr inw. 7574, nr inw.7589, nr inw.7591, nr inw oraz rozporządzenia nr inw. S-85, S- 86. (Rachunek Nr 102/2002 z r. F-ra VAT ZPChr 12/02/IB z r., R-k nr 64/2002 z r., F-ra VAT: FVEK 517/2002 z r., R-k nr GA/1 z r. ) 4.4. AMORTYZACJA WARTOŚCI MATERIALNYCH I PRAWNYCH konto zł Koszty obejmowały amortyzację programu ( ochrona danych )do zbiorów muzealnych zł 4.5. MATERIAŁY BIUROWE konto ,78 zł

18 Materiały biurowe ,22 zł Zakupy materiałów były dokonywane w niewielkich ilościach na bieżące potrzeby. F-ra VAT nr 7204/02 z r., F-ra VAT nr 7670/02 z r., F-ra VAT nr 9219/02 z r. F-ra VAT nr 17823/M1/2002 z r., F-ra VAT nr z r., F-ra VAT nr 22599/M1/2002 z r Druki na potrzeby księgowości 123,46 zł F-ra VAT nr 1352/5/2002 z r., F-ra VAT nr 1547/5/2002 z r., F-ra VAT Nr 1762/5/2002 z r., F-ra VAT nr 2255/5/2002 z r., Toner do kserokopiarki 184,80 zł F-ra VAT nr 155/02 z r., F-ra VAT 266/02 z r Dyskietki CD do Działu dokumentacyjno technicznego 11,96 zł F-ra VAT nr 409/02 z r Tusz do drukarek 312,70 zł F-ra VAT Nr 9272/02 z r Pozostałe materiały 239,64 zł Zakup obejmował materiały do drukowania zaproszeń i przygotowania wystawy,, za wkłady foliowe do albumu. F-ra VAT nr 9906/02 z r., F-ra VAT 827/2002 z r, F-ra VAT nr: F01-62/B/02 z r. 4.6 PRENUMERATA konto ,61 zł PRASA - 991,61 zł Prenumerata prasy za III kwartał na kwotę 501,05 zł, ( Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przegląd Zachodnio Pomorski), Prenumerata prasy za IV kwartał 2002r. na kwotę 490,56 zł, ( Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przegląd Zachodnio Pomorski), F-ra VAT nr 5378/PP z r.,F-ra VAT nr 7231/PP z r Inne wydawnictwa 1003 zł. F-ra VAT nr 684 KOMIS z r. katalog aukcyjny na kwotę 30 zł, F-ra VAT nr 04715/01/2002 z r. buchalter prenumerata na 2003r. 936,- zł, F-ra VAT nr FV/264/2002 z r. Katalog 10 Aukcji i Pocztówek 37 zł. 4.7 MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE konto ,29 zł Filmy do aparatu fotograficznego 231,99 zł

19 19 Wernisaż AUTOSALON KUBA ,95 zł F-ra VAT nr FAKT/113/2002 z r., F-ra VAT nr 138/2002 z r., Na potrzeby Działu Dokumentacyjno- Technicznego 174,04 zł F-ra VAT nr 057/2002 z r F-ra VAT nr 061/2002 z r., F-ra VAT nr 064/2002 z r., F-ra VAT nr 077/2002 z r., F-ra 086/2002 z r. - 12,51 zł, F-ra 082/2002 z r., F-ra VAT nr 092/2002 z r. 31 zł, F-ra VAT nr 089/2002 z r, F-ra VAT nr :FAKT/243/2002 z r Baterie do aparatu fotograficznego 90,30 zł F-ra VAT nr FAKT/116/2002 z r., F-ra VAT nr 100/2002 z r Pozostałe 127 zł Album i wkład do albumu oraz baterie na potrzeby Dz. Dokumentacyjno Technicznego F-ra VAT nr FO1-43/8/02 z r. 4.8 ŚRODKI CZYSTOŚCI konto ,51 zł Zakupy środków czystości dokonywane były w niewielkich ilościach na bieżące utrzymanie czystości. F-ra VAT nr FV/00060/02 z dnia r. F-ra VAT nr 759/02/V z r,F-ra VAT 2427/02 z r.F-ra VAT nr 452/2/02 z r.. F-ra VAT nr 796/02/V z r. F-ra VAT nr 2707/02 z r, F-ra VAT nr FA / 6775/2002/1160 z r F-ra VAT 3035/02 z r., F-ra VAT nr 1515 z r. 12,51, F-ra VAT nr 497/2/02 z r. F-ra VAT nr 3451/02 z r, F-ra VAT nr 736/02 z r, F-ra VAT nr 3518/02 z F-ra VAT nr 3644/02 z r 4.9 MATERIAŁY BUDOWLANE konto ,06 zł Materiały ( farby, silikon, szkło ornamentowe, folia, mat. elektryczne, hydrauliczne) przeznaczone do remontu pomieszczeń Muzeum: F-ra VAT nr FF01727/02 z r. ł, F-ra VAT nr 548/02 z r, F-ra VAT nr 1445/02 z r, F-ra VAT nr 4017/02 z r. zł, F-ra VAT nr 384/K/02 z r., F-ra VAT nr 2619 z r, F-ra VAT nr 4636/02 z r., R-k nr 173/2002 z r., F-ra VAT nr 4515/2002 z r., F-ra VAT nr 2900/12/02 z r., F-ra VAT nr 502/K/02 z r., F-ra VAT FF03075/02 z r., F-ra VAT nr 1114/11/02 z r., F-ra VAT nr 545/02 z r MATERIAŁY NA WYSTAWY konto ,12 zł WERNISAŻ Auto-salon Kuba ,65 zł F-ra VAT nr 51/MO1/02 z dnia r. świeczki i serwetki 20,53 zł, F-ra VAT nr 1189/S/02 z r.i Rachunek nr 3/VII/2002 z 26 lipca 2002r. - art. papiernicze - 33,69 zł, F-ra VAT nr 146 z r. taśma dwustronnie 17,51 zł, F-ra VAT Nr 1/07/2002 z r.- za żyłkę na kwotę 36 zł. F-ra VAT nr z r. za ciasto na wernisaż z okazji jubileuszu dyrektora 72,92 zł, - załącznik nr 23.

20 WYSTAWA Zobaczyć głos - 47,53 zł Zakupiono płytę pianową, serwetki, napoje i inne drobne materiały. F-ra VAT Nr 772/09/02 z r, F-ra VAT nr 56/MO1/02 z r, F-ra VAT 10/02 z r, F-ra VAT nr 4015 z r Wystawa Zapomniana Atlantyda - 295,83 zł Koszty obejmują zakup drobnych materiałów do przygotowania wystawy oraz art. mięsnych do przygotowania smalcu na otwarcie. F-ra VAT nr 1305 z dnia r, F-ra VAT nr 3043/02 z r., F-ra Vat nr FF02724 z r, F-ra VAT 315/K/02 z , F-ra VAT nr 251 z r., F-ra VAT nr 5/02 z r, F-ra VAT nr 894/02/V z r DEMONTAŻ WYSTAWY SECESJA 22,11 zł F-ra VAT 9/02 z r. - słodycze przeznaczone dla gości z Muzeum w Płocku demontaż wystawy Secesja z Płocka 22,11 zł, WYDAWNICTWA konto ,40 zł F-ra VAT nr 4224/02 z r. COPYLAND Szczecin kserokopie kolorowe A- 4 na kartonie na kwotę 25,88 zł, F-ra VAT nr 4956/02 z r. za kserokopie kolorowe A4 na kartonie na kwotę 52,52 zł ( załącznik nr 24). Do faktury załączony był protokół z ustalenia ceny sprzedaży kserokopii widokówek dawnego Stargardu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum. W protokole wykazano, że na stan magazynowy należy przyjąć 102 szt kserokopii, tj. 60szt odpłatnych i 28 szt nieodpłatnych, co stanowi 88 szt. W pierwotnym zapisie były 42 szt nieodpłatne, które zostały przekreślone i poprawione na 28 szt. Poprawki dokonała główna księgowa (załącznik nr 25). Na podstawie MP nr 006 stwierdzono, że na stan magazynowy przyjęto kserokopii kolorowych na kartonie nieodpłatnie przekazanych w ilości 28 szt i zakupionych w ilości 60 szt łącznie 88 szt ( załącznik nr 26 ). W związku z przyjęciem do magazynu 88 szt, zamiast 102 szt jak napisano w protokole - poproszono Gł. księgową o złożenie wyjaśnienia, które stanowi załącznik nr POZOSTAŁE MATERIAŁY konto ,84 zł Modelina do odcisków dekoracji na dzwonach ludwisarzy stargardzkich 331,30 zł F-ra VAT nr P02/385 z r., F-ra VAT nr 135 z r., F-ra VAT nr 143 z r., F-ra VAT nr 147 z r., F-ra VAT nr 151 z r., F-ra VAT nr 163 z r., F-ra VAT nr 160 z r., F ra VAT nr 170 z r., F-ra VAT nr 172 z r., F-ra VAT 1769/02 z r., F-ra VAT nr 4161/0 z r., F-ra VAT nr 02136/02 z r.,F-ra VAT nr 14/2002 z r., F ra VAT nr FV/00057/02 z r., F-ra VAT nr 302 z r Inne - 850,54 zł - taśma ołowiana, żarówki, grzałka, wiertło, mysz do komputera, preparat do kwiatów, świetlówki i wskaźnik, oświetlenie, bilety MZK, żarówki, 2

Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne: od... do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne: od...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu załącznik do zarządzenia Nr 31/2009 Burmistrza Lubraniec z dnia 11 maja 2009 roku Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu w Lubrańcu 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: a)wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Żłobka Miejskiego w Lubaniu Na podstawie: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie. Kontrolę w dniach od 27.03.2006 do 29.03.2006 na podstawie upowaŝnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 05 sierpnia 20013 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Lubaniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydatków w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Kontrola wydatków w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej Kontrola wydatków w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdz. 85317 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej CHARAKTERYSTYKA KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 02.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim 2010 Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH Załącznik do Zarządzenia Nr 37/09 Wójta Gminy Subkowy z dnia 12 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Załącznik do decyzji nr 8/2015 Dyrektora PAN Archiwum w Warszawie z 31 grudnia 2015 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Na podstawie art. 77² Kodeksu pracy zarządzam,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim - do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce. Starostwo Powiatowe w Słupsku Tylko do użytku służbowego P r o t o k ó ł Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1.

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1. Regulamin wynagradzania OPS Świerzno Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Regulamin wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo;

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo; Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo; www.pm5.legionowo.pl REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr KEI.0192-5/06 kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Gogołowej

Protokół Nr KEI.0192-5/06 kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Gogołowej Protokół Nr KEI.0192-5/06 kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Gogołowej Adres jednostki: 44-323 Gogołowa ul. Wiejska 89 REGON: 277-87-97-18 NIP: 647-22-86-981 Kontrola prowadzona była

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 05.01.2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U z 2014 r., poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Przepisy ogólne 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia r.

Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia r. Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia 26.06.2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Wynagradzania Powiatowemu Urzędowi Pracy w Augustowie 1 Na podstawie art. 39 ust 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łebie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli sprawdzającej Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 1 USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.1.1. Kontroli poddano prawidłowość ustalania wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Grunwald z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2014

Zarządzenie Nr 59/2014 Zarządzenie Nr 59/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. ZARZĄDZENIE Nr 1/09 KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie. z dnia 10 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie. z dnia 10 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Czernikowo

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Czernikowo Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Czernikowo Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia 21.05.2013 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy Regulamin wynagradzania pracowników Cieszyńskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS.S Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OPS.S Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OPS.S 021.32.2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku Działając

Bardziej szczegółowo