-do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ"

Transkrypt

1 -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.3,4.w./0910-2/2003 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 15 lipca 2003r. do 18 sierpnia 2003r. przez kierującą zespołem Lilię T. oraz Anetę G. inspektorów Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego działających na podstawie upoważnienia nr 13/2003 z dnia 04 lipca 2003r. Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej. Zakres kontroli: 1. Wewnętrzne uregulowania jednostki. 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników. 3. Zewnętrzne źródła finansowania. 4. Koszty działalności. 5. Gospodarka kasowa. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2002r. do 30 czerwca 2003r. w zakresie wynagrodzeń pracowników. Koszty działalności, zewnętrzne źródła finansowania i gospodarkę kasową zbadano za okres od r. do r. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Sławomir Preiss, któremu funkcję powierzono od 01 lutego 1997 roku - uchwałą nr 36/97 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 1997 roku. Główną księgową Muzeum jest Krystyna Czajewska zatrudniona od 01 stycznia 1999 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01 marca 1999 roku na prośbę Krystyny Czajewskiej zmieniony został wymiar czasu pracy na ½ etatu. Od 21 sierpnia 2000 roku wymiar czasu pracy został zwiększony do 3/4 etatu. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. Sławomir Preiss - dyrektor 2. Krystyna Czajewska - główna księgowa 3. Teresa Cz. - kierownik działu administracyjnego 4. Marcin M. - kierownik działu archeologicznego 5. Arleta M. - kierownik działu dokumentacyjno- technicznego 6. Małgorzata W. B. - adiunkt muzealny Ostatnie kontrole w Muzeum przeprowadzone były przez: 1. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 15 maja 2002 roku w zakresie funkcjonowania Rady Muzeum. 2. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 29 grudnia 2000 roku w zakresie przestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2 2 3. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego 30 marca 2001 roku w zakresie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej. 4. Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w dniach od do w zakresie: Zakładowy Plan Kont, wydatki rzeczowe za rok 2000, realizacja dochodów za rok 2000, inwentaryzacja za rok Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego od do w zakresie: realizacja dochodów za I półrocze 2002, koszty za I półrocze Wewnętrzne uregulowania jednostki Muzeum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Dz.U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984), ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z 1997 r.dz. U. Nr 106, poz. 680, Dz.U.z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) oraz postanowień statutu Statut Muzeum w Stargardzie Szczecińskim nadany został uchwałą nr III/41/98 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 grudnia 1998r. zmienioną uchwałą nr XXX/301/2001 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 stycznia 2001r. Cele Muzeum zostały określone w 7 Statutu Regulamin organizacyjny Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIII/460/2002 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2002r., określa jego organizację wewnętrzną oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi Zasady rachunkowości uregulowane zostały następującymi dokumentami wewnętrznymi: a) Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów wprowadzoną 15 grudnia 2000r., z którą zapoznali się pracownicy w celu jej przestrzegania i stosowania, b) Zakładowym planem kont wprowadzonym zarządzeniem Nr 25/2000 Dyrektora Muzeum z dnia 28 grudnia 2000r. W Zakładowym planie kont nie ujęto okresu od którego wprowadzono księgi rachunkowe przy użyciu komputera oraz nie wprowadzono zasad określonych w art. 10 ust.1 pkt 3 lit. b, c, pkt 4 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. c) Instrukcją kasową obowiązującą od 30 kwietnia 2002r., 1.5. Regulamin Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18/2000 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2000 r., ustala zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą u pracodawcy. Z regulaminem zapoznali się pracownicy Muzeum i złożyli pisemne oświadczenie Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika ustala Regulamin Pracy Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7/2000 Dyrektora Muzeum z

3 3 dnia 24 marca 2000 r. Z treścią regulaminu zapoznali się pracownicy Muzeum i złożyli pisemne oświadczenie W dniu 10 października 2002r. Dyrektor Muzeum poinformował Urząd Miejski, że w czasie nieobecności w okresie od r. do r. upoważnia do podejmowania decyzji dotyczących Muzeum Arletę Majewską ( załącznik nr 1 ). 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników. Temat ten zbadano w oparciu o listy płac za rok 2002 i I półrocze 2003, angaże pracowników, umowy o pracę, plan finansowy Muzeum na rok 2002, plan finansowy Muzeum na rok 2003, sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów za 2002 rok, sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów za I półrocze 2003 roku, Regulamin Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18/2000 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2000r. z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2000 r., zmienionego Zarządzeniem nr 5/2001 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 maja 2001r. z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2001 r. oraz Zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r. Zgodnie z 4 pkt 1 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim pracownikom przysługują następujące składniki wynagrodzenia oraz świadczenia związane z pracą: a) Wynagrodzenie zasadnicze, b) Premia uznaniowa, c) Dodatek funkcyjny, d) Dodatek za wysługę lat, e) Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, f) Dodatek za pracę w porze nocnej, g) Nagroda jubileuszowa, h) Odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką oraz rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, i) Inne składniki wyżej nie wymienione wynikające z przepisów szczegółowych. Kontrolą objęto 6 losowo wybranych pracowników, co stanowi 35% ogółu zatrudnionych w 2002 roku i 37,5% ogółu zatrudnionych w 2003 roku, oraz okresy: I kwartał 2002, lipiec 2002, I kwartał Zestawienia składników płac dla poszczególnych pracowników stanowią załączniki od nr 4 do nr 10. ROK 2002 I. Wynagrodzenie zasadnicze Zgodnie z 7 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzenia zasadnicze określają: 1. Taryfikator kwalifikacyjny określający wymogi na danym stanowisku pracy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 2. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

4 4 Stawki wynagrodzenia zasadniczego odpowiadające kategoriom zaszeregowania zgodnie z 9 Regulaminu Wynagradzania określa tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zmieniona Zarządzeniem nr 5/2001 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 maja 2001r. z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2001 r. oraz Zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r. Wynagrodzenie zasadnicze dyrektora ustalił Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego uchwałą nr 207/2001 z dnia 24 maja 2001r. 2.1 W oparciu o dokumenty źródłowe, akta osobowe, listy wypłat, plan finansowy, zestawienie obrotów i sald za 2002 rok ustalono, co następuje: 2.2. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2002 r. przedstawia załącznik nr Planowane wynagrodzenia ,00 zł Wykonanie ,47 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe (załącznik nr 11) ,07 zł co stanowi 51 % ogółu kosztów - umowy zlecenia ,40 zł 2.4. Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia: - dyrekcji (konto ) ,48 zł 17 - pracowników dział. podst.( konto ) ,68 zł 38 - administracji -konto ,40 zł 19 - obsługi - konto ,51 zł 26 % wyk. do ogółu wyn. osobowych 2.5. Po zbadaniu list płac o numerach: 2/styczeń 2002, 3/styczeń 2002, 4/styczeń 2002, 2/luty 2002, 3/luty 2002, 4/luty 2002, 2/marzec 2002, 3/marzec 2002, 4/marzec 2002, 2/lipiec 2002, 3/lipiec 2002, 4/lipiec 2002 stwierdzono, że wszyscy pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z angażami i tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. II. Premie i nagrody 2.6.Premia uznaniowa Zgodnie z 11 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania pracownicy otrzymują miesięczną premię uznaniową. Fundusz premiowy tworzony jest i wyodrębniony w planie funduszu płac w wysokości 20% płac zasadniczych. Wysokość indywidualnej premii dla pracowników ustala co miesiąc Dyrektor, która nie może być wyższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego.

5 W 2002 roku fundusz premiowy wyniósł 19% płac zasadniczych. Roczna kwota wynagrodzenia zasadniczego z wyłączeniem rocznego wynagrodzenia dyrektora wynosiła ,96 a roczna kwota premii uznaniowej wynosiła ,37 zł. Dyrektor co miesiąc ustalał wysokość premii uznaniowej dla pracowników. Wszyscy otrzymali premię uznaniową w wysokości 20% płacy zasadniczej z wyjątkiem pracownika, który w miesiącach od stycznia do lipca nie otrzymał premii uznaniowej z powodu spożycia alkoholu w pracy i pracownicy, która nie otrzymała premii uznaniowej za miesiąc sierpień z powodu nieterminowych wpłat ze sprzedaży wydawnictw i biletów. III. Nagrody 2.8. Zgodnie z Regulaminem Tworzenia i Przyznawania Rocznej Nagrody Pracownikom Muzeum w Stargardzie muzeum tworzy fundusz nagród w wysokości 11,5% planowanego rocznego funduszu płac. Fundusz przeznaczony jest na: a) 8,5% na roczne nagrody indywidualne za realizację zadań w poprzednim roku, których wysokość nie może przekroczyć dwumiesięcznego wynagrodzenia danego pracownika, b) 3% na nagrody indywidualne wypłacane raz w roku z okazji Dnia Muzealnika, których wysokość nie może przekroczyć jednomiesięcznego wynagrodzenia. Decyzję o wysokości nagród podejmuje dyrektor. Do nagrody określonej w pkt a) uprawnieni są pracownicy zatrudnieni w dniu wypłaty nagrody, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 2.9 W lutym 2002r. wypłacono roczne nagrody indywidualne za realizację zadań w poprzednim roku na podstawie list płac o numerach: 100/luty 2002, 101/luty 2002, 102/luty W lipcu wypłacono roczne nagrody indywidualne z okazji Dnia Muzealnika na podstawie list płac o numerach: 101/lipiec 2002, 102/lipiec 2002, 103/lipiec Na podstawie listy płac nr 100/lipiec 2002 nagrodę roczną otrzymał Dyrektor Muzeum zgodnie z uchwałą nr 176/2002 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2002r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. IV. Dodatek funkcyjny Zgodnie z 13 Regulaminu Wynagradzania pracownikowi pełniącemu funkcje kierownicze przysługuje z tego tytułu dodatek funkcyjny. Pod pojęciem funkcji kierowniczych rozumie się organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy zespołów ludzkich. Stawki dodatku funkcyjnego odpowiadające wysokości procentowej minimalnej stawki zaszeregowania określa tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego w załączniku Nr 3 do Regulaminu W 2002 roku w grupie badanych pracowników 5 osób otrzymuje dodatek funkcyjny, tj.: główny księgowy, kierownik działu administracyjnego, kierownik działu upowszechniania sztuki, kierownik działu dokumentacyjno - technicznego, kierownik działu archeologicznego. Zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum kierownik działu

6 6 powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i staż pracy 2 lata lub wykształcenie średnie i staż pracy 5 lat Dwóch pracowników w momencie awansowania na kierowników działu nie spełniło powyższych wymagań. O wyjaśnienie poproszono dyrektora muzeum, które stanowi załącznik nr 28. V. Dodatek za wysługę lat Zgodnie z 14 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy W roku 2002 w grupie badanych pracowników 4 osoby otrzymywały dodatek za wysługę lat. Naliczany i wypłacany był prawidłowo Dyrektorowi muzeum został przyznany dodatek za wysługę lat w wysokości 5% z dniem 01 marca 2002 roku pismem Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego EO.4.w.1131/8/02. Od 01 marca 2003 roku dodatek wynosi 6%. Nieprawidłowości nie stwierdzono. VI. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania 15 za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje oprócz wynagrodzenia za wykonaną pracę dodatek ustalony w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie pracy. Zgodnie z 16 Regulaminu pracownikowi zatrudnionemu w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Za pracę w porze nocnej należy uważać pracę w godzinach od 22 do W badanym I kwartale 2002 i w grupie badanych pracowników wynagrodzenie za nadgodziny i pracę w godzinach nocnych otrzymał Jan R. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Rok 2003 I półrocze 2.18 Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2003 r. przedstawia załącznik nr Planowane wynagrodzenia ,00 zł Wykonanie za I półrocze ,38 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe ( załącznik nr 12) ,18 zł co stanowi 54,19 % ogółu kosztów - umowy zlecenia 9.250,20 zł Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia:

7 7 % wyk. do ogółu wyn. osobowych - dyrekcji ( konto ) ,56 zł 19 - pracowników dział. podst. (konto ) ,60 zł 37 - administracji ( konto ) ,20 zł 19 - obsługi (konto ) ,82 zł 25 VII. Wynagrodzenie zasadnicze Po zbadaniu list płac o numerach: 2/styczeń 2003, 3/styczeń 2003, 4/styczeń 2003, 2/luty 2003, 3/luty 2003, 4/luty 2003, 2/marzec 2003, 3/marzec 2003, 4/marzec 2003 stwierdzono, że wszyscy pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z angażami i tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. VIII. Premia W I półroczu 2003 roku fundusz premiowy wyniósł 20% płac zasadniczych. Kwota wynagrodzeń zasadniczych za I półrocze 2003 roku z wyłączeniem wynagrodzenia zasadniczego dyrektora wynosiła ,00 zł a kwota premii uznaniowych przyznanych w I półroczu 2003 wynosiła ,80 zł. Dyrektor co miesiąc ustalał wysokość premii uznaniowej dla pracowników. Wszyscy pracownicy w ww. okresie otrzymali premię uznaniową w wysokości 20% płacy zasadniczej W styczniu wypłacono roczne nagrody indywidualne na podstawie list płac o numerach: 100/styczeń 2003, 101/styczeń 2003, 102/styczeń Nieprawidłowości nie stwierdzono. IX. Dodatek funkcyjny W grupie badanych pracowników 5 osób otrzymuje dodatek funkcyjny, tj.: główny księgowy, kierownik działu administracyjnego, kierownik działu upowszechniania sztuki, kierownik działu dokumentacyjno - technicznego, kierownik działu archeologicznego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. X. Dodatek za wysługę lat W I półroczu 2003 w grupie badanych pracowników 4 osoby otrzymywały dodatek za wysługę lat. Naliczany i wypłacany był prawidłowo. XI. Podwyżki wynagrodzeń - zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 maja 2003 r. wprowadzono załącznik nr 1/2 z dnia 30 maja 2003 r. określający tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2003 r., - zarządzeniem nr 437/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 lipca 2003 roku zostało ustalone z dniem 01 czerwca 2003 roku wynagrodzenie miesięczne Dyrektorowi Muzeum oraz dodatek funkcyjny w wysokości 100%

8 8 najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania tabeli stawek wynagradzania, - pismem z dnia 15 lipca 2003 r. wszyscy pracownicy zostali poinformowani o podwyżkach wynagrodzenia z dniem 01 czerwca 2003 r. Wyżej wymienione zmiany wynagrodzeń przedstawia załącznik nr 13 Skutki podwyżki płac od r. sporządzony przez Kierownika Działu Administracyjnego ( załącznik nr 13) XII. Terminowość odprowadzania składek ZUS Lp. Miesiąc i rok Kwota do zapłaty wg DRA Kwota przelana wg wyciągu bankowego Nr wyciągu bankowego Data przekazania 1. styczeń , , luty , , marzec , ,97 10/ lipiec , ,56 69/ styczeń , ,88 16/ luty , ,91 27/ marzec , ,06 35/ Nieprawidłowości nie stwierdzono. W trakcie kontroli stwierdzono, że umowę o pracę z Aleksandrą G. zawarła z upoważnienia dyrektora Arleta M. ( załącznik nr 14). W związku z powyższym poproszono o upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy. Przedłożono nam pismo wymienione w pkt 1.7. Pismo to nie spełnia wymogu upoważnienia do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy, ponieważ nie określa do jakich czynności pracodawca upoważnił Arletę M. zgodnie z przepisami prawa. ROK 2002 UMOWY ZLECENIA Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowane przez Sławomira Preissa Dyrektora Muzeum i Krystynę Czajewską Główną Księgową zawarło umowy zlecenia : Umowy zlecenia konto ,20 zł z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 761,20 zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie

9 9 z umową z r. Należność brutto 668,80 zł z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 809,60 zł, Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4,40/godz., płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 536,80.- zł, z Agnieszką M. ( bez numeru z ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 360,80 zł. Płatne po przedłożeniu rachunku. Rachunek z dnia r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 360,80 zł, z Jerzym T. ( umowa nie numerowana z r.) przedmiotem której było wykonywanie konserwacji sprzętu komputerowego i doradztwa informatycznego w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 250,- zł brutto, płatne na podstawie rachunków wystawionych przez zleceniobiorcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła na podstawie: Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. Rachunek z dnia r. Jerzego T. za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia r. Należność brutto 250,- zł. ROK UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO ,20 zł.

10 10 Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowane przez Sławomira Preissa Dyrektora Muzeum i Krystynę Czajewską Główną Księgową zawarło umowy zlecenia : z Agnieszką M. ( Nr 1/03 z 2 stycznia 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 457,60 zł. R-k z r. Agnieszki M.za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. ( brak umowy). Należność brutto 457,60 zł z Agnieszką M. ( Nr 2/03 z 1lutego 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 563,20 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 563,20 zł z Agnieszką M.( Nr 3/03 z 3 marca 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - nie określono okresu wykonania pracy. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 492,20 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 492,80 zł z Agnieszką M. ( Nr 4/03 z 1 kwietnia 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 1.04.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 704,- zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 704,- zł z Agnieszką M. ( Nr 5/03 z 2 maja 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 2.05.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 686,40 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową z r. Należność brutto 686,40,- zł z Agnieszką M. ( Nr 7/03 z 2 czerwca 2003r. ) - przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych przez zleceniodawcę w dniach - w okresie od 2.06.do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 774,40 zł. R-k z r. Agnieszki M. za wykonanie pracy zgodnie z umową ( brak numeru umowy). Należność brutto 774,40 zł z Jerzym T.( umowa nie numerowana z r.) przedmiotem której było wykonywanie konserwacji sprzętu komputerowego i doradztwa informatycznego w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że przyjmujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 250,- zł brutto płatne na podstawie rachunków wystawionych przez zleceniobiorcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła na podstawie:

11 11 a) R-k ( brak daty) Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł. ( płatna przelewem), b) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), c) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), d) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), e) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem), f) R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową brak numeru umowy z r. Należność brutto 250 zł ( płatna przelewem) z Magdaleną M. ( nr 6/03 z r.) przedmiotem której była obsługa wystaw organizowanych zleceniodawcę w okresie od r. do r. Strony ustaliły, że wykonujący zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 316,80 zł. R-k z r. Magdalena M. za wykonanie pracy zgodnie z umową ( brak numeru umowy).należność brutto 316,80 zł. UMOWY O DZIEŁO - artykuły do rocznika STARGARDIA z Jerzym T. ( umowa nr 9/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Wojenne okruchy. Próba odtworzenia działań bojowych wojsk niemieckich na ziemi stargardzkiej na przełomie lutego i marca 1945r. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Jerzego T. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 9/2003. Należność brutto 225 zł, z Marcinem B. ( umowa o dzieło nr 12/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U.Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Charakterystyka materiału kostnego pochodzącego z cmentarza przyklasztornego augustyniaków - eremitów w Stargardzie, cz.ii. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z r. Marcina B. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 12/2003. Należność brutto 100,- zł z Marcinem B. ( umowa o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr 2/2003r. z r.) przedmiotem której jest osobiste

12 12 wykonanie przez zleceniobiorcę dzieła w postaci rysunków plakiet, fryzów, inskrypcji na kalce technicznej tuszem oraz przeniesienie na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła o których mowa wyżej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.). Strony ustaliły: 1) dzieło wykonane zostanie w terminie do r. w formie oryginalnych rysunków tuszem na kalce technicznej, 2) za wykonanie dzieła otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2.000,-zł, płatne w 4 ratach, po 500 zł. R-k z r. Marcina B. za wykonanie pracy z dnia r. na wykonanie rysunków I rata 500 zł, z Maciejem Sz. ( umowa o dzieło nr 3/2002r. z r) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz.U.Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Archiwiści niemieccy wobec badań wschodnich w okresie międzywojennym ( ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka szczecińskiego). Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Macieja Sz. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 3/2003. Należność brutto 225,- zł, z Ewą G. (umowa o dzieło nr 2/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Przedstawienia klasztorów w ikonografii Szczecina od XVI do XIX w. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Ewy G. B. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 2/2002. Należność brutto 225 zł z Romanem K. ( umowa o dzieło nr 14/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Kafle z warsztatu Hansa Bermana w Stargardzie Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie zł. R-k z r. Romana K. za wykonanie pracy zgodnie umowy nr 14/2003. Należność brutto 100 zł, z Januszem G. ( umowa o dzieło nr 18/2002 z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Kościół prafialny p.w. Chrystusa Króla w Dolicach. Zleceniobiorca

13 13 zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł. R-k z r. Janusza G.a za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 18/2003. Należność brutto 100 zł, z Pawłem G. (umowa o dzieło nr 4/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Powstanie i pierwsze lata działalności rozjemców w Stargardzie w pierwszej połowie XIX w. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z Pawła G. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 4/2003. Należność brutto 225,- zł z Magdaleną L- Cz. ( umowa o dzieło nr 1/2003r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: tłumaczenie tekstu dostarczonego przez zamawiającego z niemieckiego na polski. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 780,- zł. R-k z r. Magdaleny L. Cz. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 1/2003 z r. Należność brutto 780 zł z Ignacym S. (umowa o dzieło nr 7/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dzieje Muzeum Regionalnego w Stargardzie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł, R-k ( brak daty) Ignacego S. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 7/2003 z dnia r. Należność brutto 225 zł z Jolantą B. ( umowa o dzieło nr 17/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dzieje i zasób Oddziału Archiwum Państwowego w Stargardzie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z r. Jolanta B. za wykonanie pracy zgodnie z umową 17/2003r. za wynagrodzeniem 100 zł, z Mikołajem Sz. ( umowa nr 11/2002r. z r) przedmiotem której

14 14 było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Stargardzka estrada kameralna końca XX wieku. U wrót mistrzostwa. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł, R-k z r. Mikołaja Sz. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 11/2003r. za wynagrodzeniem 225 zł, z Katarzyną W. ( umowa o dzieło nr 22/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Korekta językowa II tom rocznika muzealnego, Stargardia. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 225,- zł. R-k z r. Katarzyna W. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 22/2002 wynagrodzeniem 225 zł, z Janem Z. ( umowa o dzieło nr 21/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Rzecz o zdrowiu ku stargardzkich serc pokrzepieniu. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k z ( brak daty) Jana Z. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 21/2003r. Należność brutto 100 zł, z Jerzym W. ( umowa o dzieło nr 16/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Dar aptekarza stargardzkiego Carla Friedricha Wilhelmy ego na rzecz Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum Petera Gxoninga. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł. R-k ( brak daty) Jerzego W. za wykonanie pracy zgodnie z umową 16/2003r. Należność brutto 100 zł, z Wojciechem Ł. ( umowa nr 20/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Recenzje: I.Schmidt, Gotter, Mythen und Brauche von der Insel Rugen, Rostok Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł.

15 15 R-k ( brak daty) Wojciecha Ł. za wykonanie pracy zgodnie z umową 20/2003. Należność brutto 100 zł, z Barbarą O. G. ( umowa o dzieło nr 15/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Spuścizna Hansa Lutscha w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100 zł. R-k ( brak daty) Barbara O. G. - za wykonanie pracy zgodnie z umową 15/2003r. Należność brutto 100 zł, z Magdaleną B. ( umowa o dzieło nr 19/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Recenzje: A. Burkhard : Vineta Sagen und Marchen von Ostseestrand, Rostok 1990.,N.Buske, Der Wolgaster, Totentanz, Schwerin 1998, S. Neumann, Sagen aus Pommern, Augsburg Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 100,- zł, R-k ( brak daty) Magdaleny B. za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 19/2002. Należność brutto 100,- zł, z Bożeną S. (umowa o dzieło nr 23/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł 1 korekta językowa II tomu rocznika muzealnego Stargardia. 2 Nazwy miejscowe powiatu stargardzkiego. Część II: Nazwy niemieckie i powojenne polskie ; 3 Recenzja: T. B., Słownik nazw fizjograficznych, Szczecin Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Janem G. ( umowa o dzieło nr 24/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł Rozwój szkolnictwa podstawowego o powiecie stargardzkim w latach Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie.

16 z Marcinem M. ( umowa o dzieło nr 25/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: 1. Plastyka Sepulkralna wnętrza kościelnych ziemi stargardzkiej XVI XVIII w. 2. Recenzje: 1000 lecie dziedzictwa chrześcijańskie Pomorza Środkowego, B. Stramek,.... Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Andrzejem B. ( umowa o dzieło nr 26/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: Miejsca i formy upamiętnienia żołnierzy poległych w I wojnie światowej w Stargardzie i okolicach. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Jolantą A. ( umowa o dzieło nr 27/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: 1. Utworzenie i funkcjonowanie administracji polskiej w Stargardzie w 1945 roku. 2. Materiały do Stargardzkiego Słownika Biograficznego: Helena Ż.. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie z Arletą M. ( umowa o dzieło nr 28/2002r. z r.) przedmiotem której było wykonanie dzieła w postaci artykułu i udzielenie licencji w rozumieniu art.41 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 126, poz.1068).tematem dzieła był artykuł: Materiały do Stargardzkiego Słownika Biograficznego: Gotthilf... Falbe. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do dnia r. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji dzieła w czasopiśmie za rok Strony ustaliły, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie. 3. Zewnętrzne źródła finansowania Rok Na podstawie konta Darowizny ustalono, co następuje: Darowizny - konto zł 3.2. Muzeum otrzymało środki pieniężne w formie darowizny w kwocie zł, od: a) ( ochrona danych )w Stargardzie w kwocie 500,- zł, b) ( ochrona danych )w Stargardzie w kwocie 1.300,- zł,

17 17 c) ( ochrona danych ). 200,- zł, d) ( ochrona danych ) 500,- zł, ( pomoc finansowa wystawę ulice Stargardu) d) ( ochrona danych )na dofinansowanie ( ochrona danych ) przekazana za pośrednictwem UM zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 5 sierpnia 2002r., pomiędzy Starostwem a Urzędem Miejskim zł. Rok 2003 I półrocze Darowizny - konto zł 3.3. Muzeum otrzymało środki pieniężne od ( ochrona danych )w formie darowizny kwotę 1.500,- zł ( Wb 0040z r.) 4. Koszty działalności II półrocze 2002 roku 4.1. AMORTYZACJA konto ,10 zł Koszty obejmowały: - amortyzację maszyn i urządzeń grupa IV ( zestaw komputerowy) - 948,96 zł - amortyzacja urządzeń technicznych grupa VI ( instalacja moritoringu p.poż. i antywłamaniowej) ,14 zł 4.2. WYPOSAŻENIE GR.VIII konto wykonanie 1.655,13 zł Koszty obejmowały zakup: Ram alumieniowych szt 20 na kwotę 661,55 zł - F-ra VAT nr 312/02 z r. Nagrywarka LG 40/12/40 szt 1 na kwotę 399,- zł - F-ra VAT 1170/02 z r. Niszczarkę - 174,58 zł - F-ra VAT nr 18299/M1/2002 z r. Drukarka HPDJ 3420 szt 1 do Działu dokumentacyjno technicznego 420 zł F-ra VAT nr 6/11/2002 z r. - ( ochrona danych ). załącznik nr ZBIORY BIBLIOTECZNE konto wykonanie 610 zł ` Uzupełniono zbiory biblioteczne o 4 książki, które zaewidencjonowano pod poz. nr inw. 7574, nr inw.7589, nr inw.7591, nr inw oraz rozporządzenia nr inw. S-85, S- 86. (Rachunek Nr 102/2002 z r. F-ra VAT ZPChr 12/02/IB z r., R-k nr 64/2002 z r., F-ra VAT: FVEK 517/2002 z r., R-k nr GA/1 z r. ) 4.4. AMORTYZACJA WARTOŚCI MATERIALNYCH I PRAWNYCH konto zł Koszty obejmowały amortyzację programu ( ochrona danych )do zbiorów muzealnych zł 4.5. MATERIAŁY BIUROWE konto ,78 zł

18 Materiały biurowe ,22 zł Zakupy materiałów były dokonywane w niewielkich ilościach na bieżące potrzeby. F-ra VAT nr 7204/02 z r., F-ra VAT nr 7670/02 z r., F-ra VAT nr 9219/02 z r. F-ra VAT nr 17823/M1/2002 z r., F-ra VAT nr z r., F-ra VAT nr 22599/M1/2002 z r Druki na potrzeby księgowości 123,46 zł F-ra VAT nr 1352/5/2002 z r., F-ra VAT nr 1547/5/2002 z r., F-ra VAT Nr 1762/5/2002 z r., F-ra VAT nr 2255/5/2002 z r., Toner do kserokopiarki 184,80 zł F-ra VAT nr 155/02 z r., F-ra VAT 266/02 z r Dyskietki CD do Działu dokumentacyjno technicznego 11,96 zł F-ra VAT nr 409/02 z r Tusz do drukarek 312,70 zł F-ra VAT Nr 9272/02 z r Pozostałe materiały 239,64 zł Zakup obejmował materiały do drukowania zaproszeń i przygotowania wystawy,, za wkłady foliowe do albumu. F-ra VAT nr 9906/02 z r., F-ra VAT 827/2002 z r, F-ra VAT nr: F01-62/B/02 z r. 4.6 PRENUMERATA konto ,61 zł PRASA - 991,61 zł Prenumerata prasy za III kwartał na kwotę 501,05 zł, ( Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przegląd Zachodnio Pomorski), Prenumerata prasy za IV kwartał 2002r. na kwotę 490,56 zł, ( Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przegląd Zachodnio Pomorski), F-ra VAT nr 5378/PP z r.,F-ra VAT nr 7231/PP z r Inne wydawnictwa 1003 zł. F-ra VAT nr 684 KOMIS z r. katalog aukcyjny na kwotę 30 zł, F-ra VAT nr 04715/01/2002 z r. buchalter prenumerata na 2003r. 936,- zł, F-ra VAT nr FV/264/2002 z r. Katalog 10 Aukcji i Pocztówek 37 zł. 4.7 MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE konto ,29 zł Filmy do aparatu fotograficznego 231,99 zł

19 19 Wernisaż AUTOSALON KUBA ,95 zł F-ra VAT nr FAKT/113/2002 z r., F-ra VAT nr 138/2002 z r., Na potrzeby Działu Dokumentacyjno- Technicznego 174,04 zł F-ra VAT nr 057/2002 z r F-ra VAT nr 061/2002 z r., F-ra VAT nr 064/2002 z r., F-ra VAT nr 077/2002 z r., F-ra 086/2002 z r. - 12,51 zł, F-ra 082/2002 z r., F-ra VAT nr 092/2002 z r. 31 zł, F-ra VAT nr 089/2002 z r, F-ra VAT nr :FAKT/243/2002 z r Baterie do aparatu fotograficznego 90,30 zł F-ra VAT nr FAKT/116/2002 z r., F-ra VAT nr 100/2002 z r Pozostałe 127 zł Album i wkład do albumu oraz baterie na potrzeby Dz. Dokumentacyjno Technicznego F-ra VAT nr FO1-43/8/02 z r. 4.8 ŚRODKI CZYSTOŚCI konto ,51 zł Zakupy środków czystości dokonywane były w niewielkich ilościach na bieżące utrzymanie czystości. F-ra VAT nr FV/00060/02 z dnia r. F-ra VAT nr 759/02/V z r,F-ra VAT 2427/02 z r.F-ra VAT nr 452/2/02 z r.. F-ra VAT nr 796/02/V z r. F-ra VAT nr 2707/02 z r, F-ra VAT nr FA / 6775/2002/1160 z r F-ra VAT 3035/02 z r., F-ra VAT nr 1515 z r. 12,51, F-ra VAT nr 497/2/02 z r. F-ra VAT nr 3451/02 z r, F-ra VAT nr 736/02 z r, F-ra VAT nr 3518/02 z F-ra VAT nr 3644/02 z r 4.9 MATERIAŁY BUDOWLANE konto ,06 zł Materiały ( farby, silikon, szkło ornamentowe, folia, mat. elektryczne, hydrauliczne) przeznaczone do remontu pomieszczeń Muzeum: F-ra VAT nr FF01727/02 z r. ł, F-ra VAT nr 548/02 z r, F-ra VAT nr 1445/02 z r, F-ra VAT nr 4017/02 z r. zł, F-ra VAT nr 384/K/02 z r., F-ra VAT nr 2619 z r, F-ra VAT nr 4636/02 z r., R-k nr 173/2002 z r., F-ra VAT nr 4515/2002 z r., F-ra VAT nr 2900/12/02 z r., F-ra VAT nr 502/K/02 z r., F-ra VAT FF03075/02 z r., F-ra VAT nr 1114/11/02 z r., F-ra VAT nr 545/02 z r MATERIAŁY NA WYSTAWY konto ,12 zł WERNISAŻ Auto-salon Kuba ,65 zł F-ra VAT nr 51/MO1/02 z dnia r. świeczki i serwetki 20,53 zł, F-ra VAT nr 1189/S/02 z r.i Rachunek nr 3/VII/2002 z 26 lipca 2002r. - art. papiernicze - 33,69 zł, F-ra VAT nr 146 z r. taśma dwustronnie 17,51 zł, F-ra VAT Nr 1/07/2002 z r.- za żyłkę na kwotę 36 zł. F-ra VAT nr z r. za ciasto na wernisaż z okazji jubileuszu dyrektora 72,92 zł, - załącznik nr 23.

20 WYSTAWA Zobaczyć głos - 47,53 zł Zakupiono płytę pianową, serwetki, napoje i inne drobne materiały. F-ra VAT Nr 772/09/02 z r, F-ra VAT nr 56/MO1/02 z r, F-ra VAT 10/02 z r, F-ra VAT nr 4015 z r Wystawa Zapomniana Atlantyda - 295,83 zł Koszty obejmują zakup drobnych materiałów do przygotowania wystawy oraz art. mięsnych do przygotowania smalcu na otwarcie. F-ra VAT nr 1305 z dnia r, F-ra VAT nr 3043/02 z r., F-ra Vat nr FF02724 z r, F-ra VAT 315/K/02 z , F-ra VAT nr 251 z r., F-ra VAT nr 5/02 z r, F-ra VAT nr 894/02/V z r DEMONTAŻ WYSTAWY SECESJA 22,11 zł F-ra VAT 9/02 z r. - słodycze przeznaczone dla gości z Muzeum w Płocku demontaż wystawy Secesja z Płocka 22,11 zł, WYDAWNICTWA konto ,40 zł F-ra VAT nr 4224/02 z r. COPYLAND Szczecin kserokopie kolorowe A- 4 na kartonie na kwotę 25,88 zł, F-ra VAT nr 4956/02 z r. za kserokopie kolorowe A4 na kartonie na kwotę 52,52 zł ( załącznik nr 24). Do faktury załączony był protokół z ustalenia ceny sprzedaży kserokopii widokówek dawnego Stargardu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum. W protokole wykazano, że na stan magazynowy należy przyjąć 102 szt kserokopii, tj. 60szt odpłatnych i 28 szt nieodpłatnych, co stanowi 88 szt. W pierwotnym zapisie były 42 szt nieodpłatne, które zostały przekreślone i poprawione na 28 szt. Poprawki dokonała główna księgowa (załącznik nr 25). Na podstawie MP nr 006 stwierdzono, że na stan magazynowy przyjęto kserokopii kolorowych na kartonie nieodpłatnie przekazanych w ilości 28 szt i zakupionych w ilości 60 szt łącznie 88 szt ( załącznik nr 26 ). W związku z przyjęciem do magazynu 88 szt, zamiast 102 szt jak napisano w protokole - poproszono Gł. księgową o złożenie wyjaśnienia, które stanowi załącznik nr POZOSTAŁE MATERIAŁY konto ,84 zł Modelina do odcisków dekoracji na dzwonach ludwisarzy stargardzkich 331,30 zł F-ra VAT nr P02/385 z r., F-ra VAT nr 135 z r., F-ra VAT nr 143 z r., F-ra VAT nr 147 z r., F-ra VAT nr 151 z r., F-ra VAT nr 163 z r., F-ra VAT nr 160 z r., F ra VAT nr 170 z r., F-ra VAT nr 172 z r., F-ra VAT 1769/02 z r., F-ra VAT nr 4161/0 z r., F-ra VAT nr 02136/02 z r.,F-ra VAT nr 14/2002 z r., F ra VAT nr FV/00057/02 z r., F-ra VAT nr 302 z r Inne - 850,54 zł - taśma ołowiana, żarówki, grzałka, wiertło, mysz do komputera, preparat do kwiatów, świetlówki i wskaźnik, oświetlenie, bilety MZK, żarówki, 2

Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne: od... do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie. Kontrolę w dniach od 27.03.2006 do 29.03.2006 na podstawie upowaŝnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 02.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr KEI.0192-5/06 kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Gogołowej

Protokół Nr KEI.0192-5/06 kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Gogołowej Protokół Nr KEI.0192-5/06 kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Gogołowej Adres jednostki: 44-323 Gogołowa ul. Wiejska 89 REGON: 277-87-97-18 NIP: 647-22-86-981 Kontrola prowadzona była

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim 2010 Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1.

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1. Regulamin wynagradzania OPS Świerzno Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3198/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 3198/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 kwietnia 2009r. Zarządzenie Nr 3198/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne: od... do...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. ZARZĄDZENIE Nr 1/09 KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Na podstawie art. 39 ustawy ust. 1 i 2 z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie. z dnia 10 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie. z dnia 10 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II.

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 641/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 641/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 641/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W GÓRZE. z dnia l lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W GÓRZE. z dnia l lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W GÓRZE z dnia l lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 Lędziny,02.09.2005 r PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych Szkoły podstawowej nr 1 Szkoły podstawowej nr 3 Szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 07 lutego 2012 roku Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXXIV/226/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia wzorcowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: 1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 29/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17.12.2013 r. Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku.

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku. Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 31 im. Bajkowej Krainy przy ul. Witosa 1 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach Regulamin wynagradzani, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r.

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r. Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r. w sprawie: regulaminu zatrudnienia i wynagradzania pracowników biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r.

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 429/04 z dnia 05.04.2004r. w sprawie trybu postępowania przy realizacji prac naukowo-badawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 1 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 12/2007 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo