Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE"

Transkrypt

1 Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1

2 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję, Ŝe program Integra 7 pozwoli sprawniej, wygodniej i w sposób bardziej ekonomiczny prowadzić działalność Państwa firmy oraz, Ŝe wpłynie on na wzrost rentowności i efektywności Państwa działań. Integra 7 został zaprojektowany przez zespół osób od lat związanych z branŝą motoryzacyjną, dzięki czemu jego funkcje odpowiadają faktycznemu zapotrzebowaniu rynku. Ergonomia i łatwość obsługi były jednymi z podstawowych załoŝeń podczas procesu jego tworzenia. Gorąco zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji obsługi. Została ona napisana, aby ułatwić Państwu rozpoczęcie pracy z programem oraz pomóc w wykorzystywaniu bardziej złoŝonych funkcji. DołoŜyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji przedstawione były w sposób przejrzysty i czytelny oraz przyczyniały się do coraz lepszego poznania funkcjonalności oprogramowania. UŜytkowanie systemu Integra 7 pozwoli Państwu usprawnić i przyspieszyć czynności związane zarówno z codzienną obsługą klienta jak i funkcjonowaniem całej firmy oraz przyczyni się do odniesienia kolejnych sukcesów. Zespół Redakcyjny Integra Software Koszalin, 1 sierpnia 2007 Wer. 1.08s 2

3 SPIS TREŚCI Od autorów Budowa systemu Instalacja Instalacja automatyczna (pełna wersja) Instalacja zaawansowana Proces instalacji plików programu Instalacja nowej wersji programu; odinstalowanie programu Uruchomienie programu i logowanie Administracja, moduł MenadŜer Kreator pierwszego uruchomienia Parametry programu edycja danych firmy Dodawanie uŝytkowników i modyfikacja uprawnień Konfiguracja magazynów Konfiguracja rejestrów sprzedaŝy Konfiguracja kasy Konfiguracja punktów sprzedaŝy Konfiguracja parametrów finansowych Poruszanie się w systemie Integra Rodzaje pól w formularzach Opis głównego okna programu Opis menu głównego programu Filtrowanie Kartoteki systemu Integra Kontrahenci Pojazdy Sprzęty Towary Usługi Praca z programem Wystawianie zleceń Wer. 1.08s 3

4 Tworzenie kosztorysów Wystawianie dokumentów sprzedaŝy Wystawianie dokumentów magazynowych Wystawianie dokumentów kasowych i bankowych Terminarz Raporty Raporty serwisowe Raporty zakupu Raporty sprzedaŝy Raporty magazynowe Raporty kasowe Rejestry dokumentów Współpraca programu Integra 7 z katalogiem części Połączenie funkcjonalne programów Współpraca przy doborze części do zlecenia Sprawdzanie stanu części w magazynie Notatki Wer. 1.08s 4

5 1. Budowa systemu Integra 7 charakteryzuje się modułową budową i jest skonstruowany w taki sposób, Ŝe kaŝdy z modułów oprogramowania współpracuje z innymi. Moduły moŝna dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu odbiorca systemu nie musi posiadać w programie elementów, które go nie dotyczą lub nie leŝą w kręgu jego zainteresowań. Moduły moŝna łączyć zgodnie z zapotrzebowaniem na wymagane funkcje. Dzięki modułowej konstrukcji programu, moŝna w nim odtworzyć strukturę organizacyjną firmy. Poszczególne moduły programu są opisane poniŝej. Ich dostępność zaleŝy od rodzaju posiadanej licencji. Moduł ten jest odpowiedzialny za obsługę serwisową klienta zlecającego naprawę pojazdu. Dzięki licznym mechanizmom ułatwiającym wystawienie zlecenia, czynności z tym związane są realizowane szybko i sprawnie. Dodawanie do zlecenia usług, części i materiałów jest oparte o kartoteki magazynu oraz dostępne słowniki usterek i usług. Wydrukowanie odpowiednich dokumentów takich jak zlecenie, karta serwisowa oraz potwierdzenie przyjęcia pojazdu jest bardzo proste. Serwis zapewnia wgląd w pełną historię pojazdu, a takŝe pozwala na kontrolę dokumentów magazynowych oraz finansowych związanych ze zleceniem. Środowisko Integra 7 posiada równieŝ element umoŝliwiający prowadzenie sprzedaŝy towarów i usług. Moduł ten umoŝliwia wystawianie faktur, paragonów i rozliczeń wewnętrznych. W przypadku współpracy z modułami Magazyn i Kasa automatycznie generowane są dokumenty magazynowe i kasowe związane z procesem sprzedaŝy. Pełną gospodarkę magazynową realizuje moduł Magazyn. Pozwala on na przechowywanie w kartotece danych dot. towarów oraz na generowanie dokumentów magazynowych. Dzięki niemu mamy pełną kontrolę nad Wer. 1.08s 5

6 kolejkowaniem wejść i wyjść towarów oraz posiadamy informacje o ich stanach, lokalizacjach i cenach. Kasa jest modułem umoŝliwiającym prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z klientami. Pozwala na generowanie dokumentów KP i KW oraz ich odpowiedników w przypadku płatności przelewem bankowym. Rozliczanie zaliczek, raporty kasowe oraz moŝliwość powiązania dokumentów kasowych z dokumentami sprzedaŝy pozwalają na pełną kontrolę finansów firmy. Moduł zarządzania przypomnieniami. UmoŜliwia zarządzanie zadaniami/pracami, które naleŝy wykonać przy konkretnym pojeździe w zaleŝności od jego wieku lub przebiegu (np. wymiana oleju po określonym czasie), lub indywidualnie (bez powiązania z pojazdem). Otrzymamy wówczas przypomnienie, dzięki któremu zaprosimy klienta na wizytę w naszym warsztacie. Pozwala na zarządzanie przechowalnią opon. UmoŜliwia prowadzenie kart przechowalni, zawierających szczegóły dot. przyjmowanych opon (rozmiar, producent, stopień zuŝycia itp.). Zaawansowane raporty i statystyki to część systemu najbardziej przydatna dla właścicieli firm i kierowników działów. Przy pomocy tego modułu osoby kontrolujące funkcjonowanie firmy mają moŝliwość oceny: rentowności działań, wyników finansowych, przerobu stanowisk serwisowych, wydajności pracowników. Na podstawie dostępnych raportów moŝna analizować pod względem ilościowym i jakościowym obsługiwane przez serwis marki pojazdów. Dzięki temu budŝetowanie, uzgadnianie zakupów narzędzi, tworzenie asortymentu części oraz planowanie inwestycji staje Wer. 1.08s 6

7 się znacznie prostsze i skuteczniejsze. Moduł Raporty oferuje równieŝ moŝliwość tworzenia wykresów, ich wydruku oraz zapisania do pliku. Dane źródłowe raportów moŝna przenosić do programów zewnętrznych (np. do arkuszy kalkulacyjnych) w celu poddania ich dalszej obróbce. UmoŜliwia tworzenie faktur zakupowych oraz korekt tych faktur. Dzięki temu moŝna w przejrzysty sposób prowadzić finanse firmy. Program pozwala na ewidencję kosztów związanych z zakupem towaru na magazyn oraz na ewidencję pozostałych kosztów funkcjonowania firmy (czynsz, media, logistyka itp.). Moduł MenadŜer ma charakter nadrzędny w stosunku do pozostałych modułów. Jest przeznaczony dla właścicieli firm i administratorów systemu. Z jego poziomu moŝliwy jest dostęp do wszystkich kartotek środowiska Integra 7. Przy wykorzystaniu tego modułu konfiguruje się program, ustawia parametry pracy i uprawnienia poszczególnych pracowników. Dzięki MenadŜerowi konfiguruje się równieŝ pracę z programami zewnętrznymi. 2. Instalacja Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD- ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego. JeŜeli to nie nastąpi, naleŝy ręcznie uruchomić znajdujący się na płycie program o nazwie SystemCheck.exe. Po jego uruchomieniu pojawia się okno Sprawdzanie systemu (Rys. 2-1). Program ten słuŝy do kontroli zgodności zasobów systemowo-sprzętowych z wymaganiami programu Integra 7. W celu sprawdzenia zgodności, naleŝy wybrać przycisk Testuj. Jeśli komputer spełnia wymagania, wówczas będzie moŝliwa kontynuacja instalacji (wybrać przycisk Dalej). Wer. 1.08s 7

8 Rys. 2-1 Okno programu do kontroli zasobów komputera Okno powitalne (Rys. 2-2), zawiera informacje o wersji programu IMS. Aby kontynuować instalację programu, naleŝy wybrać przycisk Dalej. Rys. 2-2 Okno powitalne instalatora Wer. 1.08s 8

9 Okno Rodzaj instalacji (Rys. 2-3) pozwala na wybór sposobu instalacji (automatyczna lub zaawansowana). Instalacja automatyczna spowoduje zainstalowanie programu z zalecanymi ustawieniami. Wybór instalacji zaawansowanej umoŝliwi zainstalowanie programu lokalnie lub sieciowo. W dalszym etapie moŝna będzie wybrać lokalizację dla plików programu oraz dla bazy danych. Po wyborze wymaganego sposobu instalacji naleŝy wcisnąć Dalej. Rys. 2-3 Wybór rodzaju instalacji 2.1 Instalacja automatyczna (pełna wersja) Program instalacyjny sprawdzi obecność instancji Integra Serwera SQL (MSDE), wymaganego do działania programu (Rys. 2-4). W przypadku braku instancji serwera pojawi się odpowiedni komunikat, a wybór przycisku Dalej spowoduje rozpoczęcie instalacji serwera. Wer. 1.08s 9

10 Rys. 2-4 Weryfikacja obecności instancji Integra i instalacja serwera Po instalacji środowiska MSDE nastąpi instalacja plików programu (patrz p. 2.3). 2.2 Instalacja zaawansowana Instalacja lokalna Program instalacyjny sprawdzi obecność instancji Integra Serwera SQL (Rys.2-5), wymaganego do prawidłowego działania programu. W przypadku jego braku rozpocznie się instalacja Serwera SQL (patrz p. 2.1). Wer. 1.08s 10

11 Rys. 2-5 Weryfikacja obecności instancji Integra i wybór rodzaju instalacji W następnym kroku (Rys. 2-6) mamy moŝliwość wyboru miejsca instalacji plików programu. Aby zmienić miejsce instalacji plików programu, naleŝy wybrać przycisk Zmień... i wskazać nową ścieŝkę (docelowe miejsce instalacji programu). Po aktualizacji ustawień w oknie Wybierz parametry instalacji programu, naleŝy wybrać przycisk Dalej w celu kontynuowania instalacji. Wer. 1.08s 11

12 Rys. 2-6 Okno zmiany parametrów instalacji Instalacja sieciowa Instalacja sieciowa dotyczy stanowisk, które będą łączyć się z bazą danych umieszczoną na innym komputerze (np. na serwerze dedykowanym). W celu wyboru lokalizacji serwera naleŝy wcisnąć przycisk Szukaj (Rys. 2-7), a następnie wskazać właściwe miejsce sieciowe. Uwaga! Program nie moŝe być instalowany na dyskach sieciowych. Wer. 1.08s 12

13 Rys. 2-7 Okno wyboru lokalizacji serwera bazy danych w sieci MoŜna teŝ ręcznie wpisać lokalizację serwera podając jego nazwę oraz instancję \INTEGRA, a następnie wcisnąć Połącz (Rys. 2-8). Po ustaleniu zdalnego serwera naleŝy wcisnąć Dalej. Wyświetli się wówczas okno Wybierz parametry instalacji programu (patrz Rys. 2-6). Po zaznaczeniu parametrów naleŝy wcisnąć Dalej, aby kontynuować instalację. Wer. 1.08s 13

14 Rys. 2-8 Okno lokalizacji serwera bazy danych w sieci 2.3 Proces instalacji plików programu W kolejnym etapie zostaną zainstalowanie pliki programu oraz bazy danych. W oknie Gotowy do rozpoczęcia instalacji (Rys. 2-9) naleŝy wcisnąć przycisk Instaluj, a następnie potwierdzić chęć rozpoczęcia instalacji za pomocą przycisku Tak. Uruchomi się wówczas proces instalacji programu. Wer. 1.08s 14

15 Rys. 2-9 Uruchomienie instalacji plików programu Postęp instalacji będzie uwidoczniony za pomocą liczb w skali procentowej oraz pasków postępu (Rys. 2-10). Czas instalacji potrwa kilka minut. Będzie on uzaleŝniony od dostępnych zasobów komputera (pamięć, procesor, procesy pracujące w tle itp). Wer. 1.08s 15

16 Rys Proces instalacji plików programu Instalacja całego programu kończy się komunikatem, pozwalającym na podjęcie decyzji czy chcemy przejrzeć zapis wykonanych czynności (Rys. 2.11). Rys Wybór zapisu czynności instalacyjnych Wer. 1.08s 16

17 Okno Zakończono instalację (Rys. 2-12) umoŝliwia uruchomienie programu bezpośrednio po wyłączeniu instalatora oraz przeczytanie pliku z informacjami dodatkowymi. Rys Komunikat informujący o poprawnym zakończeniu instalacji programu IMS 7.0. Wer. 1.08s 17

18 2.4 Instalacja nowej wersji programu; odinstalowanie programu Po włoŝeniu płyty instalacyjnej do napędu i uruchomieniu instalatora, pojawi się okno umoŝliwiające wykonanie aktualizacji programu (Rys. 2-13). NaleŜy wtedy zaznaczyć opcję Aktualizacja automatyczna i nacisnąć przycisk Dalej. Z tego miejsca moŝna takŝe odinstalować program z komputera, zaznaczając Odinstaluj program i wciskając Dalej. Odinstalowanie programu oraz bazy danych moŝna równieŝ wykonać z poziomu Panelu Sterowania systemu operacyjnego Windows poprzez Dodaj lub usuń programy. Rys Okno wyboru aktualizacji lub odinstalowania Wer. 1.08s 18

19 3. Uruchomienie programu i logowanie Skrót uruchamiający program znajduje się na pulpicie (Rys. 3-1). Program moŝna równieŝ uruchomić z menu Start systemu Windows. Rys. 3-1 Skrót do programu IMS Przy pierwszym uruchomieniu program wyświetli okno Odblokowanie programu (Rys. 3-2), słuŝące do wprowadzenia kodu odblokowującego, otrzymanego od dostawcy programu. Po wpisaniu kodu odblokowującego naleŝy wcisnąć przycisk Kontynuuj. Rys. 3-2 Okno odblokowania programu Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno logowania (Rys. 3-3), w którym naleŝy podać swój login oraz hasło, a następnie nacisnąć Loguj lub przycisk Enter na klawiaturze. Przy pierwszym logowaniu naleŝy wpisać login admin i hasło admin. Wer. 1.08s 19

20 Rys. 3-3 Okno logowania 4. Administracja, moduł MenadŜer Po instalacji i uruchomieniu programu Integra 7, moŝna przystąpić do jego skonfigurowania. Czynności konfiguracyjne naleŝy przeprowadzić bezpośrednio po zainstalowaniu programu. Prawidłowe ustawienie wszystkich parametrów na początku pracy z programem prawdopodobnie pozwoli juŝ do tego nie wracać w przyszłości. Wszystkie czynności związane z konfiguracją programu powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienia administratora. Kreator pierwszego uruchomienia Kreator pierwszego uruchomienia pomaga uŝytkownikowi skonfigurować program krok po kroku i dostosować do specyfiki firmy (konfiguracja magazynów, punktów sprzedaŝy, pracowników itd.). Kreator uruchomi się automatycznie po pierwszym zalogowaniu do programu (logując się pierwszy raz naleŝy wpisać login: admin, hasło: admin). Kreatora moŝna równieŝ wywołać korzystając z menu Administracja (Rys. 4-1). Wer. 1.08s 20

21 Rys. 4-1 Menu Administracja, kreator pierwszego uruchomienia Zostanie uruchomione okno Kreatora, które w siedmiu krokach pozwoli na przystosowanie programu do potrzeb firmy. (Rys. 4-2). Rys. 4-2 Kreator pierwszego uruchomienia, krok 1 z 7 Wer. 1.08s 21

22 Po uzupełnieniu danych firmy wciskamy przycisk Dalej i przechodzimy do konfiguracji magazynu (Rys. 4-3). Rys. 4-3 Kreator pierwszego uruchomienia, krok 2 z 7 Kreator proponuje dodanie domyślnego magazynu o nazwie Magazyn główny. Przy pomocy przycisków edycyjnych moŝemy dodać nowy magazyn (przycisk Dodaj), obejrzeć szczegóły istniejącego (przycisk Info) oraz edytować istniejący magazyn (przycisk Edytuj). Po wpisaniu nazwy magazynu oraz symbolu wciskamy przycisk Zapisz (Rys. 4-4). Wer. 1.08s 22

23 Rys. 4-4 Okno dodawania nowego magazynu Nowy magazyn uwidoczni się jako moduł Magazyn opon w obszarze wyboru modułów (Rys 4-5). Rys. 4-5 Widok nowego magazynu w obszarze wyboru modułów W dalszych krokach (po wciśnięciu przycisku Dalej) moŝemy w podobny sposób skonfigurować kasy, punkty sprzedaŝy, uŝytkowników oraz kasę fiskalną. Parametry programu edycja danych firmy Aby rozpocząć ustawianie parametrów programu trzeba się zalogować jako administrator i przejść do modułu MenadŜer. W module tym, korzystając z menu Administracja naleŝy wybrać Parametry programu (Rys. 4-6). Wer. 1.08s 23

24 Rys. 4-6 Menu Administracja, parametry programu Okno Parametry programu (Rys. 4-7) pozwoli na edycję danych firmy. MoŜna w nim równieŝ sprawdzić szczegóły posiadanej licencji. Po wprowadzeniu danych naleŝy wcisnąć przycisk Zapisz w celu zachowania tych informacji w systemie. Dane te moŝna w kaŝdej chwili poprawić ponownie wykonując wyŝej opisane czynności. Uwaga! W oknie Parametry programu nie moŝna zmienić nazwy firmy. Wer. 1.08s 24

25 Rys. 4-7 Okno Parametry programu Dodawanie uŝytkowników i modyfikacja uprawnień Aby dodać nowych pracowników i nadać im uprawnienia lub zmienić uprawnienia wpisanego juŝ pracownika naleŝy przejść do modułu MenadŜer i wybrać menu Administracja, a następnie Pracownicy. Okno dodawania pracownika wraz z przykładowymi danymi znajduje się na Rys Wer. 1.08s 25

26 Rys. 4-8 Okno dodawania nowego pracownika Konfiguracja magazynów Po zakończeniu dodawania uŝytkowników systemu oraz modyfikacji ich uprawnień naleŝy utworzyć oraz skonfigurować magazyny. Aby tego dokonać postępuje się podobnie jak w przypadku pracowników. Mianowicie pozostając w module MenadŜer, z menu Administracja naleŝy wybrać Magazyny, po czym dodać nowy magazyn. Konfiguracja rejestrów sprzedaŝy Gdy wszystkie magazyny są juŝ skonfigurowane naleŝy wprowadzić i ustawić parametry rejestrów sprzedaŝy. Aby wykonać tę operację naleŝy kolejno wybrać menu Administracja, a następnie Rejestry SprzedaŜy. W tym miejscu moŝna dodać nowy rejestr sprzedaŝy, ewentualnie modyfikować juŝ istniejący. Konfiguracja kasy Aby dodać nową kasę i ją skonfigurować naleŝy wybrać menu Administracja a następnie Kasy, po czym dodać nową kasę. Wer. 1.08s 26

27 Konfiguracja punktów sprzedaŝy W systemie Integra 7 funkcjonują cztery typy punktów sprzedaŝy, na bazie których moŝna tworzyć własne punkty sprzedaŝy. Typy punktów sprzedaŝy to: Serwis pojazdów Serwis sprzętowy SprzedaŜ detaliczna SprzedaŜ hurtowa Postępując podobnie jak w wyŝej opisanych przypadkach, aby dodać nowy punkt sprzedaŝy naleŝy wybrać Administracja, Punkty SprzedaŜy. Z chwilą wyświetlenia listy punktów sprzedaŝy danego typu, korzystając z paska przycisków edycji lub menu podręcznego dodajemy nowy punkt sprzedaŝy. Konfiguracja parametrów finansowych Parametry finansowe w systemie Integra 7 są wstępnie ustalone i po instalacji nie trzeba ich koniecznie modyfikować. MoŜna jednak to zrobić, jeŝeli firma ma wypracowane standardy obsługi stałych klientów, przydzielania rabatów oraz określoną politykę, co do stosowanych form płatności. Do parametrów finansowych w Integra 7 naleŝą: Stawki VAT Standardowo wprowadzone są trzy poziomy tego podatku: 0%, 7% oraz 22%. W przypadku konieczności zmiany lub dodania nowej stawki naleŝy wybrać z menu Administracja Stawki VAT. Grupy cenowe Kolejnym elementem finansowym, jakim naleŝy się zająć są grupy cenowe. Pozwalają one na przypisanie kontrahenta do konkretnego przedziału cenowego, w którym moŝna określić standardowe narzuty na towary i rabaty na usługi. Aby wyświetlić okno z grupami cenowymi naleŝy wybrać Administracja Grupy cenowe. Formy płatności W przypadku form płatności do słownika wprowadzone są domyślnie jej podstawowe typy. Są to: płatność gotówką, przelewem, kartą kredytową i czekiem. Mogą one określać typ dla innych form płatności zdefiniowanych indywidualnie. Aby dodać nową formę płatności naleŝy z menu wybrać Administracja Formy płatności. Wer. 1.08s 27

28 Rabaty Okno dodawania rabatów oraz ich modyfikacji wyświetlamy podobnie jak było to w przypadku parametrów omawianych powyŝej (Administracja Rabaty). 5. Poruszanie się w systemie Integra 7 Rodzaje pól w formularzach Rys. 5-1 przedstawia rodzaje pól i przycisków uŝywanych w formularzach programu Integra 7. Rys. 5-1 Rodzaje pól w formularzach Wer. 1.08s 28

29 Opis głównego okna programu W celu ułatwienia obsługi programu, okno główne podzielono na kilka obszarów (Rys. 5-2): 1. Obszar przycisków edycyjnych i funkcyjnych - udostępnia w formie graficznej najwaŝniejsze funkcje związane z aktywnym modułem 2. Obszar menu głównego - udostępnia wszystkie funkcje programu w postaci tekstowej 3. Obszar zawierający przyciski konfiguracyjne umoŝliwia zarządzanie filtrami oraz widokiem okna programu 4. Obszar drzewa dokumentów i kartotek (Zawartość). 5. Obszar paska filtrów - słuŝy do wyszukiwania dokumentów i kartotek wg róŝnych kryteriów. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w obszarze 7 6. Obszar wyboru modułów umoŝliwia szybkie nawigowanie między poszczególnymi modułami 7. Obszar prezentacji listy dokumentów i kartotek. 8. Pasek informacyjny prezentuje ilość pozycji wyświetlanych w oknie głównym i nazwę serwera bazy danych 9. Obszar szczegółów kartoteki pokazuje szczegóły aktualnie zaznaczonej pozycji na liście dokumentów i kartotek. Rys. 5-2 Główne okno programu Wer. 1.08s 29

30 5.2.1 Obszar menu Na obszar menu aplikacji składa się: menu główne (opisane w punkcie 5.3) menu modyfikacji dokumentów i kartotek (Rys. 5-3). SłuŜy ono do przeprowadzania podstawowych operacji na wybranej pozycji z listy. Rys. 5-3 Menu modyfikacji dokumentów i kartotek menu funkcyjne modułu (przykład na Rys. 4-4). Menu funkcyjne zmienia się w zaleŝności od tego, jaki moduł Integra 7 jest aktywny i pozwala na dostęp, do najwaŝniejszych funkcji. Rys. 5-4 Pasek przycisków funkcyjnych modułu Serwis Obszar drzewa dokumentów i kartotek W lewej części głównego okna programu znajduje się okno Zawartość (Rys. 5-5). Jest w nim widoczne drzewo kartotek i dokumentów, które pozwala na szybkie i łatwe wyszukiwanie, i wyświetlanie potrzebnych danych. Rys. 5-5 Obszar drzewa dokumentów i kartotek (Zawartość) Wer. 1.08s 30

31 Za pomocą podwójnego kliknięcia albo uŝywając znaku +, moŝna rozwijać poszczególne gałęzie drzewa i przechodzić do coraz niŝszych jego poziomów Obszar prezentacji listy dokumentów i kartotek Obszar prezentacji listy dokumentów i kartotek stanowi największą część okna głównego Integra 7. Na Rys. 5-2 jest on oznaczony numerem 7 i wypełniony towarami. KaŜdy z towarów zajmuje jeden wiersz. Podwójne kliknięcie na wybranym towarze powoduje otwarcie jego kartoteki do edycji Obszar szczegółów kartoteki Obszar szczegółów kartoteki oznaczony jest numerem 9 na Rys. 5-Rys W tym miejscu wyświetlane są dodatkowe informacje o wybranej pozycji: np. szczegóły dot. miejsca przechowywania towaru czy dane o zamiennikach. Typ i wygląd informacji wyświetlanych w obszarze szczegółów jest uzaleŝniony od rodzaju kartoteki Menu podręczne Pojedyncze kliknięcie prawym klawiszem myszy w obszarze prezentacji listy dokumentów i kartotek (7), powoduje wyświetlenie menu podręcznego (przykład na Rys. 5-6). Rys. 5-6 Menu podręczne w kartotece towarów Wer. 1.08s 31

32 Menu podręczne zawiera te same funkcje co pasek przycisków edycyjnych. UmoŜliwia dodawanie i usuwanie danych w kartotekach, a takŝe ich wyświetlanie i modyfikację. Pozycja Konfiguracja kolumn pozwala na zmianę ilości i kolejności wyświetlanych kolumn aktywnej kartoteki. W zaleŝności od rodzaju kartoteki menu podręczne udostępnia takŝe szereg innych, przydatnych funkcji. 5.3 Opis menu głównego programu Na poniŝszym rysunku przedstawione zostało menu główne systemu Integra 7. Rys. 5-7 Menu główne systemu Integra 7 Znajdują się w nim następujące pozycje: Program Edycja Kartoteki Dokumenty Raporty Administracja Pomoc Program Menu Program (Rys. 5-8) pozwala m.in. na zmianę zalogowanego pracownika, wybór odpowiedniego modułu, ustawienie parametrów drukarki fiskalnej, archiwizację danych i aktualizację programu. Wer. 1.08s 32

33 Rys. 5-8 Menu Program Edycja Menu Edycja (Rys. 5-9) pozwala na modyfikowanie, tworzenie, przeglądanie i usuwanie pozycji aktywnej kartoteki. Wybranie opcji Dodaj, Modyfikuj i PokaŜ powoduje wyświetlenie dodatkowego okna, które umoŝliwia odpowiednio dodanie, modyfikację lub podgląd wybranej pozycji. Wciśnięcie Usuń spowoduje wyświetlenie komunikatu wymagającego potwierdzenia chęci usunięcia kartoteki. Rys. 5-9 Menu umoŝliwiające edycję kartotek Kartoteki Menu Kartoteki (Rys. 5-10) pozwala na dostęp m.in. do kartotek: kontrahentów, usług, towarów. Dostęp ten jest uzaleŝniony od aktualnie włączonego modułu. Wer. 1.08s 33

34 Rys Menu umoŝliwiające dostęp do kartotek w module MenadŜer Dostęp do kartotek zgromadzonych w programie moŝliwy jest takŝe z opisanego wcześniej drzewa dokumentów i kartotek Dokumenty Dokumenty wygenerowane w programie moŝna przeglądać z menu Dokumenty (Rys. 5-11). Zawartość jest uzaleŝniona od aktualnie aktywnego modułu. Rys Menu umoŝliwiające dostęp do dokumentów w module Magazyn Wer. 1.08s 34

35 5.3.5 Administracja Menu Administracja (Rys. 5-12) umoŝliwia zmianę konfiguracji programu. Za pomocą tego menu moŝna m.in. ustalić grupy cenowe, dodać nowego pracownika, utworzyć nowy magazyn, punkt sprzedaŝy itp. 5.4 Filtrowanie Rys Menu Administracja Filtry umoŝliwiają wyświetlenie w obszarze prezentacji listy dokumentów i kartotek tylko tych elementów, które spełniają ustawione kryteria (np. nr rejestracyjny, okres czasu, marka i model pojazdu itp). Wyszukiwanie uruchamia się za pomocą przycisku czyści ustawione kryteria wyszukiwania.. Przycisk Rys Obszar filtrów zakładka Podstawowy Na Rys zobrazowano wyniki wyszukania zleceń dla pojazdu VW Golf III Variant (1H5). Wer. 1.08s 35

36 Rys Wyniki wyszukania przy pomocy filtrów (zakładka Dodatkowy ) 6. Kartoteki systemu Integra 7 Informacje i wszelkie dane zapisywane w systemie Integra 7 przechowywane są w kartotekach. Kartoteki pełnią funkcję widzianej przez wszystkie moduły biblioteki danych. Dzięki współdzieleniu zbioru kartotek nie ma konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Środowisko Integra 7 posiada pięć podstawowych kartotek: Kontrahenci, Pojazdy, Sprzęty, Towary i Usługi. KaŜda z kartotek posiada swój formularz słuŝący do uzupełniania w niej danych. Formularz taki składa się z dwóch zakładek. Podstawowej, gdzie zapisywane są informacje najbardziej przydatne oraz Dodatkowej, gdzie mieszczą się dane uzupełniające. Program posiada teŝ zabezpieczenia, które uniemoŝliwiają zapisanie danych w kartotece bez informacji kluczowych, niezbędnych w późniejszym procesie tworzenia dokumentów. Zbiór danych, jakim są kartoteki słuŝy do wykonywania operacji na dokumentach. Przy jego wykorzystaniu pracownik jest w stanie poprawnie wprowadzić dane do: zlecenia, kosztorysu, dokumentów sprzedaŝy, dokumentów magazynowych czy kasowych. W kaŝdej z kartotek moŝliwe jest skonfigurowanie ustawień domyślnych, tzn. takich, które będą przypisywane kaŝdej nowej pozycji (pojazd, kontrahent, itp.) tworzonej w danej kartotece. Pozycja Ustawienia domyślne znajduje się w menu kaŝdej z poszczególnych kartotek (przykład na Rys. 6-1). Wer. 1.08s 36

37 Rys. 6-1 Wybór ustawień domyślnych kartoteki Kontrahenci 6.1 Kontrahenci Ta kartoteka gromadzi dane o wszystkich kontrahentach firmy. Bez względu na to, czy jest to klient serwisu lub sklepu, czy odbiorca lub dostawca części czy teŝ wreszcie osoba prywatna lub osoba prowadząca działalność, jeŝeli miała kontakt z firmą musi trafić na listę kontrahentów. Raz zapisana osoba moŝe być wykorzystywana wielokrotnie w procesach wystawiania zlecenia, sprzedaŝy, dostawy itp. Figuruje ona na stałe w bazie danych firmy. 6.2 Pojazdy Kolejną kartoteką systemu Integra 7 jest kartoteka pojazdów. Gromadzi ona wszelkie dane dotyczące naprawianych w serwisie pojazdów. WiąŜe ona równieŝ pojazd z kontrahentem. 6.3 Sprzęty Kartoteka sprzętów przechowuje dane dotyczące naprawianych w serwisie urządzeń/sprzętów (alternatorów, rozruszników, pomp wtryskowych itp.). Serwisowane sprzęty są przypisane do kontrahentów. Wer. 1.08s 37

38 6.4 Towary Kartoteka towarów przechowuje informacje dotyczące towarów znajdujących się w magazynie. Jest ściśle powiązana z modułem magazynowym. 6.5 Usługi Kartoteka ta gromadzi informacje na temat usług oferowanych przez serwis. 7. Praca z programem Wystawianie zleceń Chcąc wystawić zlecenie trzeba przejść do modułu Serwis. W obszarze prezentacji listy dokumentów i kartotek wyświetli się lista zleceń. MoŜna w tym momencie utworzyć kartę zlecenia wciskając klawisz Nowe zlecenie lub po prostu klawisz Dodaj z paska edycji lub menu podręcznego. Widok formularza zlecenia przedstawia Rys. 7-2 Program umoŝliwia równieŝ wystawianie tzw. szybkich zleceń na potrzeby usług wymiany oleju, regulacji świateł, przeglądów okresowych, itp. Aby wystawić szybkie zlecenie, wybieramy ikonę Szybkie zlecenie na pasku przycisków funkcyjnych lub prawym przyciskiem myszy na liście zleceń, a następnie opcję Szybkie zlecenie. Szybkie zlecenie przedstawia Rys Rys. 7-1 Formularz szybkiego zlecenia Wer. 1.08s 38

39 Rys. 7-2 Formularz zlecenia Część danych na zakładce Zlecenie uzupełnia się automatycznie i są to: nr zlecenia, osoba wystawiająca zlecenie (aktualnie zalogowana), typ (zwykłe lub gwarancyjne), status (oczekujące) oraz data i godzina zgłoszenia. Dane kontrahenta oraz dane pojazdu naleŝy wprowadzić samodzielnie. MoŜna je wybrać z listy (jeśli wcześniej dane o pojeździe i kontrahencie były wprowadzone do odpowiednich kartotek) albo uzupełnić wymagane pola wpisując potrzebne dane kontrahenta i pojazdu z poziomu otwartego zlecenia. Jeśli wprowadzimy fragment n-ru rejestracyjnego lub nazwy zleceniodawcy i potwierdzimy przyciskiem Enter, wówczas program wyszuka w bazie istniejące wpisy i zasugeruje pojazd/zleceniodawcę do wyboru. Po wciśnięciu przycisku Ctrl na klawiaturze, przyciski funkcyjne dotyczące pojazdu oraz zleceniodawcy zmieniają zastosowanie. Dzięki temu moŝna w szybki sposób zmieniać wpisane dane (bez konieczności uruchamiania kartotek pojazdów i kontrahentów). Widok przycisków po zmianie przedstawia Rys Wer. 1.08s 39

40 Rys. 7-3 Widok przycisków po wciśnięciu Ctrl W następnej kolejności uzupełniamy sekcję Zakres zlecenia. W tym celu moŝna skorzystać z istniejącej bazy usterek i usług (przyciski ) lub wprowadzić własny opis (po wciśnięciu przycisku ). W sekcji Uwagi dodatkowe wpisujemy informacje istotne z punktu widzenia serwisu, np. uszkodzenia pojazdu, braki w wyposaŝeniu itp. Przydatną funkcją dla serwisów blacharsko-lakierniczych (i nie tylko) jest szybkie dodawanie uszkodzeń zewnętrznych pojazdu poprzez wykorzystanie specjalnego formularza z poziomu zlecenia. Wystarczy wcisnąć ikonę samochodu zlokalizowaną po prawej stronie formularza zlecenia (w sekcji Uwagi dodatkowe), a następnie wybrać rodzaj pojazdu i nadwozia, i wskazywać uszkodzone elementy. Dodatkowo wyświetli się lista typowych uszkodzeń do wyboru. Formularz moŝna następnie wydrukować. Przykładowe formularze uszkodzeń są przedstawione na Rys. 7-4a i 7.4b. Rys. 7-4a Formularz wyboru uszkodzeń w programie Integra Car 7 Wer. 1.08s 40

41 Rys. 7-4b Formularz wyboru uszkodzeń w programie Integra Truck 7 Po wprowadzeniu danych do zlecenia naleŝy je zapisać przyciskiem Zapisz.. Przy tej czynności drukowane są formularze: Zlecenia, Karty serwisowej i Potwierdzenia, w zaleŝności od zaznaczenia pól: W momencie zapisu zlecenie otrzymuje status Oczekujące. Moment rozpoczęcia naprawy pojazdu oznaczamy wciskając przycisk Rozpocznij, co spowoduje zmianę statusu na W trakcie realizacji. Tworzenie kosztorysów Program umoŝliwia tworzenie kosztorysów, które pozwalają na udzielenie klientom szczegółowych informacji, co do wyceny usług. Dostęp do kosztorysów moŝliwy jest na dwa sposoby (Rys. 7-5): 1. Wybierając pozycję Kosztorys z menu Dokumenty; 2. Wybierając pozycję Kosztorys z drzewa Dokumenty widocznego w lewej części okna Wer. 1.08s 41

42 Rys. 7-5 Dostęp do kosztorysów z menu programu. Wystawianie dokumentów sprzedaŝy Bez względu na rodzaj punktu sprzedaŝy, z którego będzie wystawiany dokument, formularz do jego tworzenia pozostaje bez zmian. Aby wystawić dokument sprzedaŝy naleŝy wybrać z drzewa gałąź Dokumenty SprzedaŜy (ewentualnie wybrać konkretny typ dokumentu np. paragon, faktura) i wcisnąć przycisk Dodaj lub wybrać odpowiednią opcję z menu podręcznego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obszarze podglądu kartotek. Dokumenty korygujące Do kaŝdego dokumentu sprzedaŝy moŝna wystawić dokument korygujący. Aby tego dokonać naleŝy wybrać z drzewa gałąź Dokumenty SprzedaŜy Korygujące. Następnie przyciskamy przycisk Dodaj - wyświetli się lista moŝliwych dokumentów do skorygowania. Wystawianie dokumentów magazynowych W większości przypadków dokumenty magazynowe są wystawiane samoczynnie. Do zleceń i dokumentów sprzedaŝy automatycznie dołączane są odpowiednie dokumenty magazynowe. Taka sama sytuacja dotyczy dokumentów magazynowych korygujących. Ręczne wystawianie dokumentów magazynowych jest wymagane tylko w przypadku przyjęć magazynowych, przyjęć wewnętrznych lub rozchodów wewnętrznych na potrzeby własne. Oczywiście w firmach o rozbudowanej strukturze moŝna wyłączyć automatyczne generowanie dokumentów magazynowych i przekazać to w ręce pracowników. Po tym pracownik serwisu wystawiając Wer. 1.08s 42

43 zlecenie lub dokument sprzedaŝy moŝe taki istniejący dokument magazynowy dołączyć. Dokument PZ Dokumenty typu PZ (przyjęcie zewnętrzne) wystawia się w przypadku wprowadzenia na magazyn zakupionych towarów. MoŜliwe jest ręczne wprowadzenie towarów na magazyn lub automatyczny importu faktury elektronicznej. Dokument PW Dokument PW równieŝ słuŝy do wprowadzania towarów na magazyn. Jest to tzw. przychód wewnętrzny, który moŝna wykorzystać, jeŝeli firma prowadzi działalność produkcyjną. Po przekazaniu elementów do montaŝu (dokumentem RW) moŝna przyjąć juŝ gotowy wyrób dokumentem PW. Dokument WZ Dokument WZ (wydanie zewnętrzne) towarzyszy zawsze dokumentom sprzedaŝy. Jest on najczęściej generowany automatycznie przy wystawianiu faktury, ale moŝna go przygotować równieŝ ręcznie. Dokument RW Dokumenty RW (rozchód wewnętrzny) towarzyszą najczęściej zleceniom naprawy i są przewaŝnie generowane automatycznie. MoŜna je wystawiać równieŝ ręcznie. Wystawianie ręczne dokumentów RW odbywa się w dwóch przypadkach - przy prowadzeniu zaawansowanej gospodarki magazynowej obsługiwanej przez wyznaczone do tego osoby lub wtedy, gdy dokument wystawiany jest na potrzeby własne firmy (nie ma do niego zlecenia ani dokumentu sprzedaŝy, np. zuŝycie płynu do szyb w samochodach firmowych). Dokument BO Bilans otwarcia BO jest dokumentem, który się wykonuje tylko raz na początku pracy z programem Integra 7. Utworzenie dokumentu BO polega na dodaniu do magazynu wszystkich towarów jakie są w firmie (np. na podstawie przeprowadzonego spisu z natury) i ustalenie ich stanów początkowych wynikających z inwentaryzacji. Dokumenty MM-, MM+ Dokumenty te słuŝą do przesunięć towarów między magazynami. MMprzesuwa towar do wybranego magazynu docelowego (odejmuje ze stanu Wer. 1.08s 43

44 magazynu źródłowego), a w magazynie docelowym tworzony jest automatycznie dokument MM+ (dodający towar na stanu magazynu docelowego). Dokument AI Jest to arkusz inwentaryzacyjny, ułatwiający przeprowadzanie inwentaryzacji w firmie. W dolnej części arkusza została umieszczona funkcja dzięki której moŝemy z poziomu arkusza inwentaryzacyjnego ukryć spisywane towary, tzn. wyłączyć je ze sprzedaŝy na czas spisu aŝ do wystawienia dokumentów RI. Towary moŝna wybierać ręcznie lub automatycznie. Do automatycznego wypełnienia arkusza spisywanymi towarami słuŝy przycisk Automatyczne tworzenie. W oknie, które pojawia się po wyborze tego przycisku, moŝemy ustalić jakie towary mają znaleźć się na arkuszu inwentaryzacyjnym. Wybór tych towarów moŝna zawęzić do określonych grup/podgrup towarowych. MoŜna np. automatycznie wprowadzić wszystkie towary znajdujące się w grupie Filtry i podgrupie Filtry paliwa. Dokumenty RI-, RI+ Są to dokumenty słuŝące do odnotowania róŝnic inwentaryzacyjnych. Są one wynikiem przeprowadzenia inwentaryzacji. Dokumenty RI+ zostaną wygenerowane w przypadku, gdy ilość towaru wprowadzona ze spisu z natury przekracza stan towaru na magazynie (w programie). Ich wystawienie wymaga od uŝytkownika programu wejścia w edycję dokumentu RI+ i zapisanie go z zaznaczoną opcją Wystaw. Dokumenty RI- generowane są w przeciwnym wypadku i wystawiane są automatycznie. Po wystawieniu dokumentów RI stan magazynu jest korygowany. Dokument PZK Dokument PZK (przyjęcie zewnętrzne korygujące) słuŝy do wykonania korekty dokumentu PZ. Przy dodawaniu PZK naleŝy wskazać korygowany dokument PZ. Dokument WZK Jest to dokument wydania zewnętrznego korygującego i słuŝy do skorygowania wystawionego wcześniej dokumentu WZ. Dokument RWK Dokumenty rozchodów wewnętrznych korygujących słuŝą do korekty dokumentów RW. Wer. 1.08s 44

45 Dokument ZA Jest to dokument słuŝący do zamawiania części i materiałów eksploatacyjnych u dostawców. Zamówienie moŝna uzupełnić wskazując ręcznie potrzebne towary lub automatycznie. Przy tworzeniu automatycznym naleŝy wskazać, do jakich stanów mają być uzupełnione towary. Do wyboru jest: Uzupełnienie do stanów minimalnych Uzupełnienie do stanów zalecanych Uzupełnienie do stanów maksymalnych Uzupełnienie do ilości towarów zarezerwowanych Formularz zamówienia moŝna wydrukować lub wyeksportować do pliku. Dokument RT Dokument rezerwacji towarów RT umoŝliwia zarezerwowanie towarów dla konkretnego klienta. Rezerwacja pozwala na zamroŝenie towarów w magazynie, aby nie zostały wykorzystane do innych potrzeb (np. sprzedane innemu klientowi). Wystawianie dokumentów kasowych i bankowych W systemie Integra 7 funkcjonują dwa typy dokumentów kasowych i bankowych. Są to dokumenty KP/BP i KW/BW, czyli kasa/bank przyjmie i kasa/bank wyda. W zaleŝności od struktury zatrudnienia firmy dokumenty te mogą być generowane automatycznie lub mogą być przygotowywane ręcznie i dołączane do dokumentów (zlecenie, dokument sprzedaŝy). Aby utworzyć dokument kasowy naleŝy przejść do modułu Kasa i wybrać z drzewa gałąź Dokumenty Kasowe, po czym wcisnąć przycisk Dodaj z paska edycji lub wybrać odpowiadającą mu opcję z menu podręcznego. Powinno wyświetlić się okienko z moŝliwością wyboru interesującego nas dokumentu kasowego. Dokument KP/BP Dokument Kasa/Bank Przyjmie to najczęściej wystawiany dokument kasowy i jest związany z wszystkimi dokumentami sprzedaŝy oraz rozliczeniami zleceń naprawy. Z chwilą wystawiania dokumentu sprzedaŝy lub zlecenia system wyświetla pytanie czy wystawić dokument kasowy na kwotę opiewającą na dokumencie sprzedaŝy. JeŜeli zostanie wybrana opcja Tak dokument kasowy zostanie wystawiony i dołączony. Wer. 1.08s 45

46 Dokument KW/BW Dokument Kasa/Bank Wyda stanowi dowód wszystkich wypłat gotówkowych z kasy. Pola, które naleŝy uzupełnić są takie same jak w przypadku dokumentu KP/BP z jednym wyjątkiem- zamiast pola Wpłacił jest pole Wypłacił. Zmiana ta jest oczywista gdyŝ dokumenty KP/BP i KW/BW są w stosunku do siebie odwrotne. Terminarz W programie dostępny jest terminarz napraw, który umoŝliwia planowanie pracy na poszczególnych stanowiskach naprawczych (przykład na Rys. 7-8). Stanowiska te, wraz z godzinami pracy, definiowane są podczas konfiguracji ustawień serwisu pojazdów czy sprzętów. Terminarz jest dostępny jako moduł i moŝna go uruchomić na dwa sposoby: wybierając pozycję Terminarz w obszarze wyboru modułów (Rys. 5-2) wybierając ikonę Terminarza z obszaru przycisków edycyjnych i funkcyjnych (Rys. 7-7) Rys. 7-7 Wybór Terminarza z obszaru przycisków edycyjnych i funkcyjnych Dzięki swojej funkcjonalności Terminarz jest nieocenionym narzędziem planowania pracy serwisu samochodowego i zwiększania wydajności poszczególnych stanowisk naprawczych. Wer. 1.08s 46

47 Rys. 7-8 Widok okna Terminarza 8. Raporty Program Integra 7 daje uŝytkownikom moŝliwość generowania róŝnego rodzaju raportów i zestawień na podstawie zgromadzonych danych. Raporty pozwalają na bieŝącą analizę osiąganych wyników i ułatwiają podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem działalności. Znajdują się one w menu głównym pozycja Raporty (Rys. 8-1) i są uzaleŝnione od aktywnego modułu. Rys. 8-1 Menu Raporty Wer. 1.08s 47

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Funkcje CRM w systemie Integra 7

Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM zastosowane w systemie Integra 7 biznesowo wspierają działalność serwisu i pozwalają na zwiększenie wydajności oraz obrotów firmy. MoŜliwości zastosowania funkcji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Kosztorysy i zlecenia w programie Integra 7

Kosztorysy i zlecenia w programie Integra 7 Str. 1 1. Kosztorysy napraw Tworzenie kosztorysów pozwala na przygotowanie klientom wstępnej wyceny naprawy. WaŜne jest, aby informacja dotycząca kosztów została przekazana klientowi szybko i rzetelnie.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów - instrukcja dla uŝytkownika Opis ogólny Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów...2 1. Utworzenie nowego zlecenia na badanie techniczne

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi DATA 15.03.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1. Wstęp. Przeceny by CTI to program dla firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły podstawowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły podstawowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły podstawowe 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 4 2.1 PRZEZNACZENIE PROGRAMU... 4 2.2 BUDOWA PROGRAMU... 4 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo