SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu pt. PODYPLOMOWA AKADEMIA MBA realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie UDA-POKL /10 oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University z siedzibą w Warszawie , przy ul. Domaniewskiej 37A NIP: REGON: Osoba do kontaktu: Agnieszka Jaworska (Specjalista ds. Jakości, Ewaluacji i Monitoringu) telefon: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie: 1. wysłane jest do potencjalnych Oferentów 2. umieszczone na stronie Zamawiającego 3. umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, czyli Warszawa, ul. Domaniewska 37A III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dofinansowania udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości (dalej PARP ) na realizację projektu pt. Podyplomowa Akademia MBA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Strona 1 z 11

2 Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie. Przewidywany termin audytu: 1 12 sierpnia 2013 IV. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPOSOBU PRACY: Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing ISA). Jednakże należy pamiętać, że niniejszy audyt jest audytem zgodności a nie audytem statutowym. Warunki programu są więc zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania). V. MINIMALNE KWALIFIKACJE AUDYTORA: 1. Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych International Federation of Accountants. 2. Osoba podpisująca raport powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w minimum 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE lub równoważnych. VI. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU: Okres realizacji projektu: od r. do r. Obszar realizacji: województwo mazowieckie Biuro projektu i miejsce realizacji projektu: siedziba Zamawiającego, czyli Warszawa, ul. Domaniewska 37A Wartość projektu: ,56zł Zatwierdzone wydatki projektu: 63,41% Liczba osób objętych wsparciem: 79 Charakter wsparcia: studia podyplomowe MBA VII. ZAKRES AUDYTU: Audytor sprawdza czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych Strona 2 z 11

3 aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów. Zakres szczegółowy audytu Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę i jego podwykonawców. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: 1. Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych. 2. Sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10 % uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji) 3. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, 4. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 5. Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych, obejmująca sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U Nr 223, poz. 1655): 6. Ocena poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności. 7. Ocena poprawności udzielania zamówień na kwotę poniżej 14 tyś euro, w szczególności sprawdzenie czy beneficjent przy dokonywaniu zakupów usługi lub towarów o wartości powyżej 20 tyś PLN właściwie udokumentował rozeznanie rynku. 8. Ocena poprawności udzielania pomocy publicznej, obejmująca w szczególności Pomoc de minimis 9. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 11. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi Elementy Raportu przedstawianego po zakończonym audycie projektu: I. Informacje ogólne 1. Data sporządzenia raportu 2. Numer audytowanego przedsięwzięcia 3. Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie. 4. Termin przeprowadzenia audytu. 5. Okres objęty audytem. Strona 3 z 11

4 II. Cel i metodologia (cel, zakres, zastosowane techniki) audytu 1. Cel audytu 2. Zakres przedmiotowy audytu. 3. Zastosowane techniki audytu. III. Ustalenia stanu faktycznego - zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu. IV. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz zaznaczenia, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy. V. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień. VI. Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje. VII. Opinia w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu Audytor powinien dokonać sprawdzenia dokumentacji oraz zapewnić identyfikowalność dokumentów, które podlegały badaniu. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do raportu z audytu. Do Raportu audytor ma obowiązek dołączyć zestawienie faktycznie poniesionych wydatków, sporządzone na kosztorysie projektu. Koszty audytu są kosztem bezpośrednim i powinny zostać uwzględnione w zadaniu zarządzanie projektem. VIII. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest m.in: 1. prowadzenie określonej działalności przynajmniej od 3 lat w Polsce 2. spełnienie wymogów dot. minimalnych kwalifikacji audytora (pkt. V) 3. przeprowadzenie audytu bez udziału innych podwykonawców Dodatkowo wykonawca ma obowiązek do Oferty złożyć następujące dokumenty (kopie za zgodność z oryginałem): 1. Wpis do ewidencji biegłych rewidentów 2. Wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia audytu 3. Dokumenty poświadczające doświadczenie osoby podpisującej raporty (min 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz przeprowadzenie min 4 audytów projektów finansowanych ze środków UE lub równoważnych) 4. Wykaz przeprowadzonych audytów (załącznik nr 2) oraz dokumenty poświadczające przeprowadzenie w latach audytów zewnętrznych projektów o wartości powyżej 1 mln złotych dotyczących studiów realizowanych ze środków UE lub równoważnych (celem udokumentowania kryterium doświadczenie ) IX. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY: Ofertę proszę przygotować w oparciu o następujące kryteria: 1. Kryterium cenowe (koszt kompletnej usługi audytorskiej) Strona 4 z 11

5 2. Kryterium doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów (CV min 2 audytorów zg. z pkt. V.2) X. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY: Maksymalnie Zamawiający może przyznać 100pkt. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena 70 pkt 2. Doświadczenie 30 pkt KRYTERIA WYBORU OFERTY: 1. Cena oferty 70pkt (podstawa wyliczenia: cena brutto) C = (C min / C x) * 70 C C min C x ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto minimalna cena brutto zaoferowana wśród złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie cena brutto rozpatrywanej oferty 2. Doświadczenie Oferenta w zakresie przeprowadzenia audytów projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 30pkt D = (D x / D max) * 30 D D max Ilość punktów przyznanych danej ofercie za doświadczenie w przeprowadzonych w latach audytach zewnętrznych projektów o wartości powyżej 1 mln złotych dotyczących studiów realizowanych ze środków UE lub równoważnych największa liczba przeprowadzonych w latach audytach zewnętrznych projektów o wartości powyżej 1 mln złotych dotyczących studiów realizowanych ze środków UE lub równoważnych wśród złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: Ofertę w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, należy: 1. złożyć osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University (Warszawa , ul. Domaniewskiej 37A) 2. lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego w Warszawie Strona 5 z 11

6 w zamkniętej kopercie, do dnia do końca dnia wpisując na kopercie: Oferta audyt zewnętrzny PROJEKT MBA. UWAGA: Oferta przesłana po wskazanym terminie nie będzie ważna. Liczy się data i godzina wpływu do biura WSZ / POU w Warszawie. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem XII. WYBÓR OFERTY 1. O ewentualnym wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia. XIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO: 1. Żądania wyjaśnień potwierdzających posiadanie umiejętności i doświadczenia w zakresie przeprowadzenia audytów. 2. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy. 3. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Oferentami w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. XIV: INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na 2. Umowa zostanie zawarta w terminie min 14 dni od zakończenia postępowania. 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. Strona 6 z 11

7 Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University z siedzibą w Warszawie , przy ul. Domaniewskiej 37A NIP: REGON: DRUK OFERTY ZAŁĄCZNIK nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/2013/MBA O F E R T A Nazwa i pieczęć Oferenta: Adres: Nr telefonu (ów): Nr faksu: REGON: NIP: Osoba reprezentująca Wykonawcę (do kontaktu) wraz z em i numerem telefonu do kontaktu: Strona 7 z 11

8 Nawiązując do Zapytania Ofertowego Nr 01/2013/MBA według zasady konkurencyjności składam ofertę na: PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU pt. Akademia Podyplomowa MBA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer umowy UDA-POKL /10, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym Nr 01/2013/MBA za: cenę netto (bez podatku VAT) (zł) słownie złotych plus podatek VAT w wysokości (%) słownie złotych tj. za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) (zł) słownie złotych Załączam do Oferty: 1. Wykaz przeprowadzonych w latach audytów zewnętrznych projektów o wartości powyżej 1 mln złotych dotyczących studiów realizowanych ze środków UE lub równoważnych (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 01/2013/MBA) 2. Dokumenty poświadczające przeprowadzenie w latach audytów zewnętrznych projektów o wartości powyżej 1 mln złotych dotyczących studiów realizowanych ze środków UE lub równoważnych (celem udokumentowania kryterium doświadczenie ) (kopia za zgodność z oryginałem) 3. Oświadczenie (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 01/2013/MBA) 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (CV minimum 2 osób) 5. Wpis do ewidencji biegłych rewidentów (kopia za zgodność z oryginałem) 6. Wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia audytu (kopia za zgodność z oryginałem) Strona 8 z 11

9 Ponadto oświadczam, że: - prace objęte zamówieniem wykonami sami, bez udziału innych podwykonawców, - cena podana w Ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, - zapoznałem/łam się z warunkami podanymi w Zapytaniu Ofertowym Nr 01/2013/MBA i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, - przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym Nr 01/2013/MBA, - uzyskałem/-łam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia, - pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do Oferty dokumenty - i oświadczenia opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.). miejscowość i data podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 9 z 11

10 ZAŁĄCZNIK nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 01/2013/MBA Wykaz przeprowadzonych w latach audytów zewnętrznych projektów o wartości powyżej 1 mln złotych dotyczących studiów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub równoważnych (*) wraz z terminem ich wykonania: LP. Termin przeprowadzenia audytu (od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) Nazwa Instytucji na rzecz której świadczona była usługa audytu Tytuł projektu, którego dotyczył audyt Przybliżona wartość projektu, którego dotyczył audyt (*) Ocenie będą podlegały jedynie projekty spełniające ww. kryteria miejscowość i data podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 10 z 11

11 ZAŁĄCZNIK nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 01/2013/MBA OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż spełniam warunki określone w pkt. IV, V i VIII ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2013/MBA WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Oświadczam, że Wykonawca, nie jest powiązany z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Zarządzania / Polish Open University) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, i w szczególności: 1. nie uczestniczy w spółce jako wspólnik; 2. nie posiada udziałów lub co najmniej 10% akcji; 3. nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osób wykonujących w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia. miejscowość i data podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 11 z 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 26 września 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na obsługę projektu Społecznie znaczy ekonomicznie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-09 Nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo