Nr KW /05 Radlin, dnia P R O T O K Ó Ł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł"

Transkrypt

1 Nr KW /05 Radlin, dnia P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach do przez: Andrzeja Hajm Podinspektora kontroli wewnętrznej działającego na podstawie upoważnienia nr AK/1023/29/2005 z dnia wydanego przez Burmistrza Radlina. W trakcie trwania kontroli: Kierownikiem kontrolowanej jednostki była Pani Krystyna Kryszewska. Głównym księgowym Pani Ewelina Grzybek. Zakres kontroli: Sprawdzenie metodą wyrywkową gospodarki finansowej, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Zapewnienie przestrzegania procedur obiegu i kontroli dokumentów księgowych w 2004 roku, oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola w wymiarze co najmniej 5% wydatków jednostki kontrolowanej. Wyjaśnień w toku kontroli udzielała: Ewelina Grzybek Główny księgowy Hanna Niestrój Starszy referent 1

2 Ustalenia ogólne: Kontrola objęła przestrzeganie przez jednostkę procedur kontroli określonych w art. 35a, ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Kontrola objęła 5% wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poniesionych przez jednostkę w 2004 roku (stosownie do art. 127 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych). Zbadano działający w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie mechanizm kontroli wydatkowania środków na podstawie dokumentów regulujących kwestie organizacyjne OPS, oraz powiązanie w sposób bezpośredni z badaną tematyką, wyrażone w pieniądzu zużycie środków. Analizie poddano faktury na łączną kwotę 32327,13 zł. W dokumentach zwrócono szczególną uwagę na prawidłowości ewidencji poszczególnych rozrachunków, sprawdzenie prawidłowości i realności sald, oraz należności i zobowiązań. Postępowanie kontrolne obejmowało ponadto analizę, czy wykazuje się dostateczną troskę o prawidłowy przebieg operacji gospodarczych. Sprawdzono decyzje stanowiące podstawę wypłat świadczeń rodzinnych, porównano zapisy poszczególnych decyzji z listami wypłat i wyciągiem z rachunku bankowego dokumentującym fakt realizacji zobowiązań względem osób uprawnionych. Dokonano analizy prawidłowości naliczania kwot, jak również rzetelności tworzenia decyzji, oraz wstępnej i bieżącej kontroli legalności i celowości. Ponadto kontrola objęła zapisy księgowe, zwłaszcza z punktu widzenia merytorycznej prawidłowości i terminowości ich dokonywania. Ustalenia szczegółowe: Postępowanie kontrolne zostało oparte o następujące dokumenty regulujące kwestie gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie: 1. Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 1/02 z dnia roku 2

3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, oraz obowiązujące uaktualnienia ww. dokumentu. 2. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8/2004 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie nadania 3. Inne dokumenty wewnętrzne regulujące kwestie organizacyjne i finansowe OPS. Ponadto wykorzystano następujące akty prawne: ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. 2002, nr76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U.2003, nr 15, poz. 148), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych ( Dz.U. 2000, nr 122, poz z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001, nr 153, poz. 1752), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003, nr 228, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. W sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Z 2004r. Nr 45 poz. 433). Kontrola objęła rok Zbadano dokumentację przetargu nieograniczonego (umowy) na świadczenie usług opiekuńczych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie (umowa nr 12/2003 zawarta w dniu ). 3

4 Analizie poddano faktury: z dnia na kwotę 903,00 zł FA2004/ z dnia na kwotę 884,63 F023/2/2004 z dnia na kwotę 3433,92 zł FV/194/2004 z dnia na kwotę 2258,10 zł Korekta FV/10/2004 do faktury FV/194/2004 na -5,40 zł 137/2004 z dnia na 2340,00 zł F023/14/2004 z dnia na kwotę 2846,88 zł F023/11/2004 z dnia na kwotę 3112,32 zł F023/8/2004 z dnia na kwotę 3280,32 zł F023/5/2004 z dnia na kwotę 2875,20 zł FV/328/2004 z dnia na kwotę 2100,60 zł FV386/2004 z dnia na kwotę 2153,25 zł FV/449/2004 z dnia na 2277,00 zł FV/269/2004 z dnia na kwotę 2060,10 zł FV/218/2004 z dnia na kwotę 1807,20 zł Kontroli poddano listy wypłat świadczeń rodzinnych, oraz metodą wyrywkową decyzje (dokumentację) widniejące na listach: nr. listy: 0134/P/O nr. listy 0135/P/Z nr. listy 0146/P/O nr. listy: 0147/P/O Dokumentację analizowano z uwzględnieniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003, nr 228, poz ze zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Z 2004r. Nr 45 poz. 433). Badane decyzje nie zawierały podpisu świadczeniobiorcy w związku z czym sprawdzono karty zwrotnego potwierdzenia odbioru dla kilku losowo wybranych decyzji. Skontrolowane karty zawierały podpisy adresatów. 4

5 Łącznie sprawdzono: Faktury PCK ,49 Wypłata świadczeń I ,60 Wypłata świadczeń II ,20 Wypłata świadczeń III ,20 Wypłata świadczeń IV ,30 Faktury - prenumerata 1.787,64 Razem: ,43 W wyniku kontroli stwierdzono: Ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie jest realizowane zgodnie z przyjętymi w jednostce uregulowaniami prawnymi. Operacje zostały prawidłowo wprowadzone do ewidencji księgowej, a dokumenty dotyczące wydatków, oraz ich ewidencja są należycie zabezpieczone i powierzone pieczy odpowiedzialnych pracowników. Transakcje są zatwierdzane zgodnie z przepisami i regulaminem, a wskazane w ewidencji wydatki zostały w rzeczywistości poniesione. Postępowanie kontrolne nie wykazało błędów w żadnym z obszarów objętych kontrolą. Integralną częścią protokołu stanowią załączniki: Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 8/2004 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej. Załącznik nr 2 Zarządzenie nr 1/2002 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie z dnia 10 kwietnia 2002r. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie Załącznik nr 3 Kartoteka konta FA PCK Załącznik nr 4 Lista wypłat świadczeń rodzinnych nr 0134/P/O Załącznik nr 5 Lista wypłat świadczeń rodzinnych nr 0135/P/Z Załącznik nr 6 Lista wypłat świadczeń rodzinnych nr 0146/P/O Załącznik nr 7 Lista wypłat świadczeń rodzinnych nr 0147/P/O Załącznik nr 8 Umowa na świadczenie usług opiekuńczych 5

6 Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń parafując każdą ze stron / Kontrolowany odmówił podpisania.* Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymali: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie Komórka ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Radlin Termin przedłożenia udokumentowanych wyjaśnień upływa w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu. Kontrola została odnotowana w książce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie pod pozycją nr 3 / Kontrola nie została odnotowana w książce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, jako że rejestr taki nie jest prowadzony.* * niepotrzebne skreślić Podpisali: wz. Kierownika OPS: Beata Sowa Główny księgowy OPS: Ewelina Grzybek Podinspektor KW: Andrzej Hajm Zatwierdzam: Barbara Magiera - Burmistrz 6

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE P R O T O K Ó Ł z kontroli Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie KA-I.1711.32.2014.JCU Lublin, 27 stycznia 2015 r. Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 25 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... podmiotem realizującym zadanie... z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:...

UMOWA NR... podmiotem realizującym zadanie... z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:... Załącznik nr 3A RAMOWY WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIU I ROZWOJOWI JĘZYKA REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY DEPARTAMENT BUDŻETU I MAJĄTKU PROKURATURY Wydział Nadzoru Finansowego i Analiz PG VI B/093/2/15 Roczne Sprawozdanie z działalności kontrolnej Departamentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i dowodów księgowych oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa dla

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo