Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej?"

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks: /370/IN-246/2012 Warszawa, dn r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu antywirusowego dla stacji roboczych i serwerów dla platformy Microsoft, znak sprawy: TZ/370/99/11. Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy, Ŝe wpłynęły pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej? Odpowiedź na pytanie 1 Zamawiający informuje, iŝ w chwili obecnej korzysta z oprogramowania Panda Security for Business with Exchange (wersje od do ) oraz Panda Antivirus Pro i Panda Internet Security (wersje 2009, 2010, 2011 i 2012). Pytanie 2 W ilu lokalizacjach ma zostać przeprowadzona instalacja? Odpowiedź na pytanie 2 Zamawiający informuje, Ŝe ilość lokalizacji, w których ma być przeprowadzone wdroŝenie systemu antywirusowego zaleŝy od zaproponowanego rozwiązania antywirusowego przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iŝ szczegółowy podział administracyjny ZUS dostępny jest na stronie Pytanie 3 Czy wszystkie węzły są ze sobą skomunikowane? Odpowiedź na pytanie 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe nie wszystkie węzły objęte wdroŝeniem rozwiązania antywirusowego są ze sobą skomunikowane. 1

2 Pytanie 4 Ile punktów styku systemu pocztowego z Internetem przewiduje Zamawiający? Odpowiedź na pytanie 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zapisy na stronie 34 ppkt a) Ochrona systemu poczty elektronicznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe przewiduje 1 punkt styku systemu pocztowego z Internetem (bramka pocztowa). Pytanie 5 Jaka jest maksymalna ilość wiadomości na godzinę? Jaka jest średnia liczba i na dobę? Odpowiedź na pytanie 5 Zamawiający nie precyzuje załoŝeń poniewaŝ zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązanie ma obsłuŝyć obecny i w przyszłości, w okresie trwania umowy cały ruch pocztowy. Na chwilę obecną średnia ilość wiadomości na godzinę dochodzi do a w ciągu doby do , wielkości te mogą wzrosnąć i nie mogą dokładnie stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. Pytanie 6 Czy Zamawiający zamierza chronić ruch WWW w ramach projektu? JeŜeli tak, to ile punktów styku infrastruktury WWW z Internetem przewiduje Zamawiający? Odpowiedź na pytanie 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zamierza chronić ruch WWW w ramach projektu. Zamawiający przewiduje 1 punkt styku infrastruktury WWW z Internetem. Pytanie 7 W punkcie 4 Rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania" Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktarzu/warsztatów dla 200 osób. Czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie instruktarzu/warsztatów po zaakceptowaniu projektu wdroŝeniowego, co byłoby uzasadnione duŝą ilością szkolonych osób? Odpowiedź na pytanie 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdz. II, podrozdz. I pkt 4 SIWZ, instruktarze/warsztaty powinny zostać zakończone w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy i przeprowadzone nie wcześniej niŝ po zakończeniu wdroŝenia. 2

3 Pytanie 8 Czy Zamawiający zapewnia sprzęt oraz zasoby (hardware tj. typ procesora, ilość RAMu, ilość wolnego miejsca na dysku lub środowisko wirtualne VMware) dla projektowanego systemu, będącego przedmiotem postępowania, w tym niezbędne licencje na systemy operacyjne, licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych (MS SQL Server)? Odpowiedź na pytanie 8 Zamawiający zapewnia posiadane środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniające parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 oraz posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową Pytanie 9 Jakie są łącza WAN pomiędzy centralą a oddziałami? Odpowiedź na pytanie 9 Zamawiający informuje, iŝ w zaleŝności od lokalizacji łącza są o przepustowości odpowiednio: 2, 4,6,8 Mb/s. Pytanie 10 Na ile oddziałów administracyjnych podzielona jest infrastruktura IT? Odpowiedź na pytanie 10 Zamawiający informuje, Ŝe infrastruktura IT jest zgodna ze strukturą administracyjną ZUS dostępną na stronie internetowej Zamawiającego Pytanie 11 Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, który zakres funkcji systemu antywirusowego określonego w postępowaniu ma podlegać wykonaniu przez Wykonawcę: - czy zakres określony w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania", - czy zakres określony w załączniku nr 3 do wzoru umowy Szczegółowy opis wymagań, dotyczących oferowanego systemu"? 3

4 Odpowiedź na pytanie 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, Ŝe opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdz. II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, w którym zawarta jest równieŝ informacja, Ŝe szczegółowy opis wymagań dotyczących oferowanego systemu stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 12 Czy Zamawiający przewiduje, Ŝe Wykonawca dokona dystrybucji oprogramowania dla stacji roboczych i 2000 serwerów, czy teŝ Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanego oprogramowania (jeŝeli takie posiada) do dystrybucji oprogramowania na stacjach roboczych i serwerach? Jeśli tak, to na jakiej ilości stacji roboczych i serwerów jest wykorzystywane oprogramowanie do dystrybucji oprogramowania? Odpowiedź na pytanie 12 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zapisy pkt 1 na stronie 33 o centralnej instalacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe Wykonawca ma wykonać pełne wdroŝenie rozwiązania antywirusowego. Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie od róŝnych producentów w celu zdywersyfikowania zastosowanych mechanizmów ochrony dla podniesienia poziomu ochrony? Odpowiedź na pytanie 13 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie załącznikiem nr 3 do wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oferowany system powinien pochodzić od jednego producenta i stanowić kompletne i zintegrowane rozwiązanie ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem dla stacji roboczych, systemu poczty elektronicznej, serwerów. Pytanie 14 Str. 4 Opis przedmiotu zamówienia - prosimy o informację jaka jest ilość maszyn wirtualnych Vmware, Citrix i Hyper-V, które mają być chronione zgodnie z wymaganiami, w ramach całkowitej ilości licencji jakie zamierza kupić Zamawiający Odpowiedź na pytanie 14 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe całe środowisko wirtualne ma podlegać całkowitej ochronie. Ilość maszyn wirtualnych nie moŝe mieć wpływu na sposób licencjonowania. Ilość maszyn wirtualnych moŝe ulec zmianie w okresie trwania umowy i nie moŝe stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. 4

5 Pytanie 15 Prosimy o informację, czy w ramach wdroŝenia konieczne będzie wykonanie odinstalowania aktualnie uŝywanych zabezpieczeń na stacjach i serwerach, czy raczej czynność ta zostanie wykonana przed wdroŝeniem samodzielnie przez ZUS? a. Jeśli odinstalowanie jest częścią wdroŝenia prosimy o informację o aktualnie uŝywanych produktach zabezpieczeń na stacjach i serwerach (producent, produkt, wersja) Odpowiedź na pytanie 15 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informuje, iŝ aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem antywirusowym u Zamawiającego jest Panda Security for Business with Exchange (wersje od do ) na stacjach roboczych i serwerach zarządzanych zdalnie, oraz Panda Antivirus Pro i Panda Internet Security (wersje 2009, 2010, 2011 i 2012) na stacjach autonomicznych. Pytanie 16 Częścią przedmiotu zamówienia mogą być urządzenia (patrz pytania dotyczące systemu zabezpieczeń serwerów pocztowych i ochrona ruchu www), prosimy o informację o: a. Nieprzekraczalnym terminie dostawy urządzeń b. Warunkach gwarancji i serwisu dla tych urządzeń Odpowiedź na pytanie 16 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iŝ: a) termin dostawy urządzeń zawiera się w ogólnym terminie realizacji zgodnie z zapisami rozdz. II, podrozdz. I, pkt 3, ppkt. a) SIWZ, z zastrzeŝeniem rozdz. II, podrozdz. II, pkt 1 SIWZ. b) warunki gwarancji dotyczą całego przedmiotu zamówienia i zostały one ujęte w rozdz. II, podrozdz. I, pkt 2 i pkt 5 SIWZ oraz we wzorze umowy ( 1 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 oraz 5), stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Pytanie 17 Czy Zamawiający wymaga wykonywania wdroŝenia poza godzinami pracy Zamawiającego (prosimy o ich określenie) i weekend/święta? Odpowiedź na pytanie 17 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iŝ nie określił godzin w jakich ma być przeprowadzone wdroŝenie, a takŝe nie wymaga wykonywania wdroŝenia poza godzinami pracy Zamawiającego. Pytanie 18 Opis wymagań ochrony przed włamaniami" strona 31 nie precyzuje czy rozwiązanie ma być modułem instalowanych na stacjach i serwerach czy raczej rozwiązaniem sieciowym w postaci urządzeń włączonych w segmenty sieci chroniąc stacje i serwery. a) W tym drugim wypadku prosimy o określenie ilości segmentów, maksymalnej przepustowości połączenia w segmencie, rodzaju interfejsów sieciowych, które są wymagane dla dołączenia do takiego segmentu. b) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania mechanizmu ochrony przed atakami przepełnienia bufora (Buffer Overflow) dla róŝnych aplikacji (nie tylko 5

6 Microsoft) działających na chronionym komputerze przez moduł ochrony przed atakami. Odpowiedź na pytanie 18 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iŝ: a) Zamawiający informuje, Ŝe ilość lokalizacji, w których ma być przeprowadzone wdroŝenie systemu antywirusowego zaleŝy od zaproponowanego rozwiązania antywirusowego przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iŝ szczegółowy podział administracyjny ZUS dostępny jest na stronie b) Zamawiający nie wymaga konkretnego typu rozwiązania. Wykonawca ma zaproponować rozwiązanie. Informacje w zakresie ochrony przed włamaniem są ujęte w załączniku nr 3 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 19 Str. 33 Moduł Centralnego Zarządzania - prosimy o wyjaśnienie, czy centralna, pojedyncza aplikacja konsoli zarządzającej ma słuŝyć takŝe do zarządzania systemem do ochrony serwerów Exchange" opisanym w dalszej części wymagań. Odpowiedź na pytanie 19 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, Ŝe oferowany system powinien zarządzać kompletnym i zintegrowanym rozwiązaniem antywirusowym. Pytanie 20 Str. 33 Moduł Centralnego Zarządzania - prosimy o wyjaśnienie, biorąc pod uwagę, Ŝe dokumentacja systemu moŝe być dostarczona w języku angielskim (str. 21), czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modułu centralnego zarządzania z interfejsem GUI w j. angielskim? Odpowiedź na pytanie 20 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 21 Str. 32 Architektura i str. 33 Moduł Centralnego Zarządzania - prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie dedykowane platformy sprzętowe wraz systemem operacyjnym i bazą danych niezbędne dla instalacji oprogramowania zarządzającego wg zakładanej architektury? Odpowiedź na pytanie 21 Zamawiający wyjaśnia, iŝ udostępni posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Inne licencje i sprzęt dostarcza Wykonawca. Pytanie 22 Jeśli platformy zostaną zapewnione przez Zamawiającego, prosimy o podanie a. Ile i jakich komputerów będzie zapewnionych b. Jakie są parametry sprzętowe tych platform i. typ procesora ii. ilość RAM iii. wielkość twardego dysku 6

7 iv. ilość wolnego miejsca na dysku v. rodzaj karty sieciowej Odpowiedź na pytanie 22 Zamawiający wyjaśnia, iŝ udostępni posiadane środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniający parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Liczba i rodzaj komputerów zapewnionych uzaleŝnione jest od zaoferowanego projektu. Pytanie 23 Czy w sytuacji, jeśli platformy nie spełniają sugerowanych przez producenta wymagań koniecznych dla zarządzania dostarczonym systemem ochrony, uwzględniając jego skalę, czy Zamawiający we własnym zakresie wykona rozbudowę platform lub ich wymianę oraz doposaŝenie w odpowiedni system operacyjny i bazę danych przed momentem rozpoczęcia wdroŝenia przez Wykonawcę? Odpowiedź na pytanie 23 Zamawiający wyjaśnia, Ŝe zapewnia posiadane środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniające parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 oraz posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, posiadane licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Inne licencje i sprzęt dostarcza Wykonawca. Pytanie 24 Jeśli platformy sprzętowe mają być zapewnione przez Wykonawcę, prosimy o określenie a. Ile dokładnie systemów podrzędnych ma być wdroŝonych? b. Jakimi produktami z listy wymagań Zamawiającego mają one zarządzać? c. Czy Zamawiający ma w tym zakresie i jakie preferencje (producent, rodzaj serwisu, wyposaŝenie dodatkowe: CD/DVD, porty USB, moŝliwość instalacji w szafie 19", redundantne zasilacze, itp.)? d. czy Wykonawca ma takŝe zapewnić system operacyjny i bazę danych wymaganą przez system zarządzający? e. Jaki jest wymagany zakresu serwisu dla dostarczonego sprzętu? Odpowiedź na pytanie 24 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iŝ w sytuacji gdy platformy sprzętowe będą zaproponowane przez Wykonawcę, określenie wymagań w pkt a, b, c, zaleŝą wyłącznie od rozwiązania i załoŝeń projektowych. W zakresie pkt d) Zamawiający udostępni posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard. W zakresie pkt e) Zamawiający informuje, Ŝe zakres serwisu dla dostarczonego sprzętu opisany jest w rozdz. II, podrozdz. I, pkt 2 i pkt 5 SIWZ oraz we wzorze umowy w 1 ust 1, pkt 2 i pkt 5 oraz w 5. 7

8 Pytanie 25 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - prosimy o wyjaśnienie czy opisane rozwiązanie do ochrony poczty elektronicznej ma słuŝyć do ochrony całego ruchu pocztowego dla Zamawiającego (centralna ochrona poczty elektronicznej)? Odpowiedź na pytanie 25 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, Ŝe rozwiązanie do ochrony poczty elektronicznej ma słuŝyć do ochrony całego ruchu pocztowego na styku z Internetem oraz ochrony serwerów Exchange. Pytanie 26 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - prosimy o podanie jakie załoŝenia wydajnościowe do doboru urządzeń naleŝy przyjąć: a. Maksymalna ilość wiadomości pocztowych na godzinę (poczta przychodząca uwzględniając spam i poczta wychodząca) b. Średnia wielkość przesyłki pocztowej c. Maksymalna przepustowość ruchu przechodzącego przez urządzenia d. Średni procentowy udział wiadomości klasyfikowanych jako spam (niechcianych) w całych ruchu e. Czy awaria jednego z urządzeń ma nie wpływać na obsługę całego ruchu pocztowego (pełny układ HA)? Odpowiedź na pytanie 26 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe: a) Zamawiający nie precyzuje załoŝeń poniewaŝ rozwiązanie ma obsłuŝyć obecny i w przyszłości, w okresie trwania umowy cały ruch pocztowy. Na chwilę obecną średnia ilość wiadomości na godzinę dochodzi do a w ciągu doby do , wielkości te mogą wzrosnąć i nie mogą dokładnie stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. b) Zamawiający nie prowadzi statystyk w tym zakresie c) Maksymalna przepustowość ruchu przechodzącego przez urządzenia wynosi 100mb/s. d) Zamawiający nie prowadzi statystyk w tym zakresie e) Wymagane jest dedykowane, redundantne rozwiązanie sprzętowe. Pytanie 27 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - prosimy o podanie w jakim trybie mają być wdroŝone urządzenia: MTA, transparent bridge, transparent router? a. W razie wdroŝenia w trybie MTA - jaki mechanizm jest zakładany dla przekierowania poczty na urządzenia w przypadku ruchu wychodzącego i przychodzącego b. Kto (Zamawiający czy dostawca) odpowiada za wdroŝenie tych mechanizmów? Odpowiedź na pytanie 27 Zamawiający informuje, Ŝe tryb wdroŝenia ma zostać zaproponowany przez Wykonawcę. Za realizację całego przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca. 8

9 Pytanie 28 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - na liście wymagań dla systemu ochrony poczty elektronicznej pojawia się wymaganie zapewnienia serwera kwarantanny. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie i podanie: a. Czy ma to być centralny serwer kwarantanny dla wszystkich zaoferowanych podsystemów kontrolujących pocztę elektroniczną (ochrona na styku z Internte, i ochrona dla serwerów Exchange)? b. Jaka ilość uŝytkowników ma korzystać z tego serwera kwarantanny? c. Jaka maksymalna ilość wiadomości pocztowych na godzinę ma trafiać do serwera kwarantanny? d. Jak długo mają być maksymalnie przechowywane wiadomości w kwarantannie? Czy po tym okresie mają być automatycznie usuwane przez system? Odpowiedź na pytanie 28 a. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informuje, Ŝe wymaga jednego serwera dla całego systemu ochrony poczty elektronicznej. b. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Z serwera kwarantanny ma korzystać 50 tys. uŝytkowników. c. Zamawiający nie precyzuje załoŝeń, poniewaŝ system ma obsłuŝyć cały ruch pocztowy obecny i przyszłości, w okresie trwania umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. d. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe nie określa maksymalnego czasu przechowywania wiadomości w kwarantannie a tym samym nie określa czasu automatycznego usuwania wiadomości przez system. Pytanie 29 Czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie, przed rozpoczęciem wdroŝenia przez Wykonawcę, odpowiednią dedykowaną platformę sprzętową o wymaganej wydajności na potrzeby uruchomienia serwera kwarantanny wraz z licencjami na system operacyjny i bazę danych? a. Jeśli tak - prosimy o podanie parametrów tej platformy: CPU, RAM, wielkość dysku i ilość wolnego miejsca, typ karty sieciowej b. Jeśli nie - prosimy o podanie ewentualnych preferencji Zamawiającego co do platformy sprzętowej jaką ma zapewnić Wykonawca (np. producent, rodzaj serwisu, wyposaŝenie dodatkowe: CD/DVD, porty USB, moŝliwość instalacji w szafie 19", redundantne zasilacze, itp.) 9

10 Odpowiedź na pytanie 29 Zamawiający zapewnia środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniające parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 oraz posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, posiadane licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Inne licencje i sprzęt dostarcza Wykonawca. Pytanie 30 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - na liście wymagań dla systemu ochrony poczty elektronicznej pojawia się specyficzne wymaganie posiadania przez system min 55 wbudowanych raportów: a. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli jakieś konkretne raporty (jeśli tak - prosimy o ich podanie) b. Czy Zamawiający zaakceptuje system, który pozwala na tworzenie własnych raportów na podstawie danych gromadzonych przez system, jeśli liczba wbudowanych wzorów jest mniejsza niŝ 55? Odpowiedź na pytanie 30 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 31 Str. 37 Ochrona serwerów Exchange"- prosimy o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące serwerów Exchange, które są objęte wdroŝeniem i oferowanymi licencjami produktów ochrony: a. Ile takich serwerów jest uŝywanych przez Zamawiającego? b. Ile kont pocztowych znajduje się na poszczególnych serwerach (informacja jest konieczna do odpowiedniego doboru licencji produktu ochrony) c. Jakie dokładnie wersje serwera Exchange są uŝywane na poszczególnych serwerach? d. Ile w sumie kont pocztowych jest obsługiwanych przez serwery Exchange? e. Czy wszystkie serwery komunikują się bezpośrednio z sieciami zewnętrznymi (w szczególności z Internetem) czy raczej komunikacja z zewnętrznymi sieciami odbywa się przez wydzielone MTA (ile z nich działa w sieci?)? Odpowiedź na pytanie 31 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe: a) na chwilę obecną posiada 50 serwerów. Ilość serwerów moŝe ulec zmianie w okresie trwania umowy. Ilość ta nie moŝe stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. b) ogółem na serwerach znajduje się 50 tys. kont pocztowych, a ilości na poszczególnych serwerach są zmienne; c) MS Exchange 2003, MS Exchange 2007, MS Exchange 2010; d) przez serwery Exchange jest obsługiwanych 50 tys. kont pocztowych; e) nie wszystkie serwery komunikują się bezpośrednio z sieciami zewnętrznymi. Komunikacja z zewnętrznymi sieciami odbywa się przez dedykowaną bramę pocztową, która jest elementem zamówienia. 10

11 Pytanie 32 Załącznik nr l sekcja Ochrona ruchu WWW"- prosimy o wyjaśnienie dla jakiego "dedykowanego urządzenia" ma być dostarczona licencja? a. Jaki jest producent tego urządzenia? b. Jaki jest jego model i wyposaŝenie sprzętowe? c. Jaki system operacyjny działa na tym urządzeniu? d. Czy to urządzenie jest aktualnie uŝytkowane przez Zamawiającego do ochrony ruchu WWW? Jeśli tak - z jakim oprogramowaniem? e. Czy to urządzenie zapewnia redundancję na wypadek awarii? W jaki sposób? f. Jak duŝa liczba uŝytkowników jest aktualnie chroniona przez posiadane przez Zamawiającego urządzenie do ochrony WWW? Odpowiedź na pytanie 32 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iŝ wymaga zaoferowania przez Wykonawcę dedykowanego urządzenia do ochrony ruchu WWW, spełniającego wymogi określone w rozdz. II SIWZ i w załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 33 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- celem dobrania rozwiązania ochrony WWW prosimy o informacje o: a. Jaka jest maksymalna przepustowość ruchu (w Mb/s), który jest przesyłany przez system ochrony WWW? Zakładając, Ŝe pracuje on w warstwie drugiej, moŝna oczekiwać, Ŝe poza protokołami, które podlegają inspekcji urządzenie musi obsłuŝyć (przełączyć) takŝe ruch innych protokołów. b. Jaka jest maksymalna przepustowość protokołów (w Mb/s), które mają podlegać ochronie (HTTP/HTTPS/FTP/P2P/komunikatory internetowe)? c. Jaka jest maksymalna ilość Ŝądań http/sekundę (http requests/sec), która ma być obsługiwana przez system? d. Ilu uŝytkowników ma być chronionych przez system ochrony WWW? Odpowiedź na pytanie 33 Zamawiający nie precyzuje załoŝeń, poniewaŝ rozwiązanie ma obsłuŝyć cały ruch WWW obecny i w przyszłości, w okresie trwania umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe posiada na chwilę obecną łącze o przepustowości 100 mb/s, ale wielkość ta jest zmienna i nie moŝe dokładni stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. Zamawiający nie prowadzi statystyk w zakresie ilości Ŝądań http/sekundę, która ma być obsługiwana przez system. Pytanie 34 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy w przypadku decyzji o zastosowaniu rozwiązania opartego na vmware, Zamawiający we własnym zakresie zapewni odpowiednią wydajną platformę sprzętową i licencje na środowisko VMware? 11

12 Odpowiedź na pytanie 34 Zamawiający zapewnia posiadane środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniające parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 oraz posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, licencje dostępowe CAL oraz zapewni w razie potrzeby licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Inne licencje i sprzęt dostarcza Wykonawca. Pytanie 35 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania w układzie wysokiej niezawodności, który zapewni pracę systemu nawet w razie awarii pojedynczego urządzenia? Odpowiedź na pytanie 35 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe nie definiuje wymogu zastosowania rozwiązania w układzie wysokiej niezawodności, która zapewni pracę systemu nawet w razie awarii pojedynczego urządzenia. Pytanie 36 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy system ochrony WWW ma zapewniać równieŝ ochronę w postaci filtracji stron WWW (filtracja URL), która umoŝliwia ograniczenie dostępu określonym grupom uŝytkowników do określonych kategorii stron WWW (np. do stron z pornografią, grami internetowymi, hazardem, serwisami społecznościowymi, itp.)? Odpowiedź na pytanie 36 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe system ochrony ruchu WWW musi spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 37 Str. 38 Ochrona ruchu WWW" - czy system ochrony WWW ma zapewniać ochronę dla ruchu HTTPS poprzez jego deszyfrację, analizę zawartości połączenia pod kątem ataków i ponowną szyfrację, w sposób transparentny dla uŝytkowników? Odpowiedź na pytanie 37 Odpowiedź jak na pytanie nr 36. Pytanie 38 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- w jaki sposób powinna działać funkcja "klient identyfikowany jest poprzez nazwę komputera lub uŝytkownika"? a. Czy Zamawiający wymaga integracji systemu ochrony WWW z istniejącą usługą katalogową (AD/LDAP)? b. Jaka usługa jest przeznaczona do tego celu? Odpowiedź na pytanie 38 12

13 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe posiada usługę katalogową Active Directory. System ochrony ruchu WWW musi spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 39 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy Zamawiający zgadza się na wyświetlenie zapytania o nazwę uŝytkownika i jego hasło w momencie nawiązywania przez niego połączenia WWW czy raczej autentykacja ma być transparentna (przeźroczysta) dla uŝytkownika? a. Z jakich przeglądarek WWW korzystają uŝytkownicy w sieci Zamawiającego? Odpowiedź na pytanie 39 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zapisy zawarte na stronie 38 Ochrona ruchu WWW. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe korzysta z przeglądarek zintegrowanych z systemami operacyjnymi wymienionymi w SIWZ. Pytanie 40 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy Zamawiający wymaga zapewnienia moŝliwości definiowania róŝnych polityk dla systemu ochrony WWW zaleŝnie od nazwy uŝytkownika lub grup uŝytkowników? Odpowiedź na pytanie 40 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe system ochrony ruchu WWW musi spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 41 Str. 38 Ochrona ruchu WWW" - jaki tryb wdroŝenia systemu jest zakładany przez Zamawiającego: a. Tzw. explicit proxy (przeglądarki mają podany adres proxy w swojej konfiguracji). Jak w tym wypadku ma być wdroŝona konfiguracja adresu proxy dla przeglądarek uŝytkowników? b. Transparent bridge / transparent router -jaka jest maksymalna wydajność całego ruchu jaki będzie przepływał przez system ochrony WWW (nie tylko protokoły analizowane przez ten system). c. Transparentny oparty na WCCP - z jakim urządzeniem Cisco (model, wersja oprogramowania) ma współdziałać system ochrony WWW. d. Inny - prosimy po podanie szczegółów rozwiązania. Odpowiedź na pytanie 41 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, Ŝe tryb wdroŝenia ma zostać zaproponowany przez Wykonawcę. Pytanie 42 Załącznik nr l sekcja "Ochrona danych na stacjach roboczych"- czy w miejsce opisanego rozwiązania firmy Symantec, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu innej firmy lub 13

14 produktu na licencji open-source, który będzie objęty wsparciem technicznym przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy? a. Czy w tym wypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania innego producenta niŝ ten, z którego oferty pochodzą inne komponenty systemu ochrony? Odpowiedź na pytanie 42 Wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ nie opisują rozwiązań konkretnych producentów/wykonawców. Zamawiający dopuszcza wszystkie produkty, które spełniają wymagania określone w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zgodne z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy, tj. oferowany system powinien pochodzić od jednego producenta i stanowić kompletne i zintegrowane rozwiązanie ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem dla stacji roboczych, systemu poczty elektronicznej, serwerów. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax /36. Za Komisję Przetargową Przewodniczący Komisji 14

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.08.2007 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 4 / 0 7 Wg rozdzielnika do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Warszawa, dnia 09.08.2007 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 4 / 0 7 Wg rozdzielnika do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Warszawa, dnia 09.08.2007 r. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 022 52-12-888 faks 022 628-97-85, 022

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe ul. Wólczańska 175 90-924 Łódź Nr postępowania: CK 16/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Aktualizacja i rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków znak sprawy: PN-14 2014 Kraków dn. 25 września 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone

2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone Opole Lubelskie, 2015-01-16 ORK.272.1.2014 Uczestnicy postępowania Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, Ŝe w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. System Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11 Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-72/11 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 Wymaganie:

Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 Wymaganie: Odpowiedzi na pytania Pytanie nr 1 Załącznik nr 10 Dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia zasobów firmowych w gwarantowanych warunkach środowiskowych (klimatyzacja, kontrola dostępu, system przeciwpoŝarowy,

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09 Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 048 36-20-283; 36-20-284; tel./fax. 048 36-20-282, fax. 048 36-20-289 e-mail: bzp@umradom.pl Radom, dn. 22

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Znak: GM-2715-1-AC/09

Znak: GM-2715-1-AC/09 Znak: GM-2715-1-AC/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo