Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej?"

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks: /370/IN-246/2012 Warszawa, dn r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu antywirusowego dla stacji roboczych i serwerów dla platformy Microsoft, znak sprawy: TZ/370/99/11. Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy, Ŝe wpłynęły pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej? Odpowiedź na pytanie 1 Zamawiający informuje, iŝ w chwili obecnej korzysta z oprogramowania Panda Security for Business with Exchange (wersje od do ) oraz Panda Antivirus Pro i Panda Internet Security (wersje 2009, 2010, 2011 i 2012). Pytanie 2 W ilu lokalizacjach ma zostać przeprowadzona instalacja? Odpowiedź na pytanie 2 Zamawiający informuje, Ŝe ilość lokalizacji, w których ma być przeprowadzone wdroŝenie systemu antywirusowego zaleŝy od zaproponowanego rozwiązania antywirusowego przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iŝ szczegółowy podział administracyjny ZUS dostępny jest na stronie Pytanie 3 Czy wszystkie węzły są ze sobą skomunikowane? Odpowiedź na pytanie 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe nie wszystkie węzły objęte wdroŝeniem rozwiązania antywirusowego są ze sobą skomunikowane. 1

2 Pytanie 4 Ile punktów styku systemu pocztowego z Internetem przewiduje Zamawiający? Odpowiedź na pytanie 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zapisy na stronie 34 ppkt a) Ochrona systemu poczty elektronicznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe przewiduje 1 punkt styku systemu pocztowego z Internetem (bramka pocztowa). Pytanie 5 Jaka jest maksymalna ilość wiadomości na godzinę? Jaka jest średnia liczba i na dobę? Odpowiedź na pytanie 5 Zamawiający nie precyzuje załoŝeń poniewaŝ zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązanie ma obsłuŝyć obecny i w przyszłości, w okresie trwania umowy cały ruch pocztowy. Na chwilę obecną średnia ilość wiadomości na godzinę dochodzi do a w ciągu doby do , wielkości te mogą wzrosnąć i nie mogą dokładnie stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. Pytanie 6 Czy Zamawiający zamierza chronić ruch WWW w ramach projektu? JeŜeli tak, to ile punktów styku infrastruktury WWW z Internetem przewiduje Zamawiający? Odpowiedź na pytanie 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zamierza chronić ruch WWW w ramach projektu. Zamawiający przewiduje 1 punkt styku infrastruktury WWW z Internetem. Pytanie 7 W punkcie 4 Rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania" Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktarzu/warsztatów dla 200 osób. Czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie instruktarzu/warsztatów po zaakceptowaniu projektu wdroŝeniowego, co byłoby uzasadnione duŝą ilością szkolonych osób? Odpowiedź na pytanie 7 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdz. II, podrozdz. I pkt 4 SIWZ, instruktarze/warsztaty powinny zostać zakończone w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy i przeprowadzone nie wcześniej niŝ po zakończeniu wdroŝenia. 2

3 Pytanie 8 Czy Zamawiający zapewnia sprzęt oraz zasoby (hardware tj. typ procesora, ilość RAMu, ilość wolnego miejsca na dysku lub środowisko wirtualne VMware) dla projektowanego systemu, będącego przedmiotem postępowania, w tym niezbędne licencje na systemy operacyjne, licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych (MS SQL Server)? Odpowiedź na pytanie 8 Zamawiający zapewnia posiadane środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniające parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 oraz posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową Pytanie 9 Jakie są łącza WAN pomiędzy centralą a oddziałami? Odpowiedź na pytanie 9 Zamawiający informuje, iŝ w zaleŝności od lokalizacji łącza są o przepustowości odpowiednio: 2, 4,6,8 Mb/s. Pytanie 10 Na ile oddziałów administracyjnych podzielona jest infrastruktura IT? Odpowiedź na pytanie 10 Zamawiający informuje, Ŝe infrastruktura IT jest zgodna ze strukturą administracyjną ZUS dostępną na stronie internetowej Zamawiającego Pytanie 11 Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, który zakres funkcji systemu antywirusowego określonego w postępowaniu ma podlegać wykonaniu przez Wykonawcę: - czy zakres określony w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania", - czy zakres określony w załączniku nr 3 do wzoru umowy Szczegółowy opis wymagań, dotyczących oferowanego systemu"? 3

4 Odpowiedź na pytanie 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, Ŝe opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdz. II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, w którym zawarta jest równieŝ informacja, Ŝe szczegółowy opis wymagań dotyczących oferowanego systemu stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 12 Czy Zamawiający przewiduje, Ŝe Wykonawca dokona dystrybucji oprogramowania dla stacji roboczych i 2000 serwerów, czy teŝ Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanego oprogramowania (jeŝeli takie posiada) do dystrybucji oprogramowania na stacjach roboczych i serwerach? Jeśli tak, to na jakiej ilości stacji roboczych i serwerów jest wykorzystywane oprogramowanie do dystrybucji oprogramowania? Odpowiedź na pytanie 12 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zapisy pkt 1 na stronie 33 o centralnej instalacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe Wykonawca ma wykonać pełne wdroŝenie rozwiązania antywirusowego. Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie od róŝnych producentów w celu zdywersyfikowania zastosowanych mechanizmów ochrony dla podniesienia poziomu ochrony? Odpowiedź na pytanie 13 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie załącznikiem nr 3 do wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oferowany system powinien pochodzić od jednego producenta i stanowić kompletne i zintegrowane rozwiązanie ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem dla stacji roboczych, systemu poczty elektronicznej, serwerów. Pytanie 14 Str. 4 Opis przedmiotu zamówienia - prosimy o informację jaka jest ilość maszyn wirtualnych Vmware, Citrix i Hyper-V, które mają być chronione zgodnie z wymaganiami, w ramach całkowitej ilości licencji jakie zamierza kupić Zamawiający Odpowiedź na pytanie 14 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe całe środowisko wirtualne ma podlegać całkowitej ochronie. Ilość maszyn wirtualnych nie moŝe mieć wpływu na sposób licencjonowania. Ilość maszyn wirtualnych moŝe ulec zmianie w okresie trwania umowy i nie moŝe stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. 4

5 Pytanie 15 Prosimy o informację, czy w ramach wdroŝenia konieczne będzie wykonanie odinstalowania aktualnie uŝywanych zabezpieczeń na stacjach i serwerach, czy raczej czynność ta zostanie wykonana przed wdroŝeniem samodzielnie przez ZUS? a. Jeśli odinstalowanie jest częścią wdroŝenia prosimy o informację o aktualnie uŝywanych produktach zabezpieczeń na stacjach i serwerach (producent, produkt, wersja) Odpowiedź na pytanie 15 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informuje, iŝ aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem antywirusowym u Zamawiającego jest Panda Security for Business with Exchange (wersje od do ) na stacjach roboczych i serwerach zarządzanych zdalnie, oraz Panda Antivirus Pro i Panda Internet Security (wersje 2009, 2010, 2011 i 2012) na stacjach autonomicznych. Pytanie 16 Częścią przedmiotu zamówienia mogą być urządzenia (patrz pytania dotyczące systemu zabezpieczeń serwerów pocztowych i ochrona ruchu www), prosimy o informację o: a. Nieprzekraczalnym terminie dostawy urządzeń b. Warunkach gwarancji i serwisu dla tych urządzeń Odpowiedź na pytanie 16 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iŝ: a) termin dostawy urządzeń zawiera się w ogólnym terminie realizacji zgodnie z zapisami rozdz. II, podrozdz. I, pkt 3, ppkt. a) SIWZ, z zastrzeŝeniem rozdz. II, podrozdz. II, pkt 1 SIWZ. b) warunki gwarancji dotyczą całego przedmiotu zamówienia i zostały one ujęte w rozdz. II, podrozdz. I, pkt 2 i pkt 5 SIWZ oraz we wzorze umowy ( 1 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 oraz 5), stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Pytanie 17 Czy Zamawiający wymaga wykonywania wdroŝenia poza godzinami pracy Zamawiającego (prosimy o ich określenie) i weekend/święta? Odpowiedź na pytanie 17 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iŝ nie określił godzin w jakich ma być przeprowadzone wdroŝenie, a takŝe nie wymaga wykonywania wdroŝenia poza godzinami pracy Zamawiającego. Pytanie 18 Opis wymagań ochrony przed włamaniami" strona 31 nie precyzuje czy rozwiązanie ma być modułem instalowanych na stacjach i serwerach czy raczej rozwiązaniem sieciowym w postaci urządzeń włączonych w segmenty sieci chroniąc stacje i serwery. a) W tym drugim wypadku prosimy o określenie ilości segmentów, maksymalnej przepustowości połączenia w segmencie, rodzaju interfejsów sieciowych, które są wymagane dla dołączenia do takiego segmentu. b) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania mechanizmu ochrony przed atakami przepełnienia bufora (Buffer Overflow) dla róŝnych aplikacji (nie tylko 5

6 Microsoft) działających na chronionym komputerze przez moduł ochrony przed atakami. Odpowiedź na pytanie 18 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iŝ: a) Zamawiający informuje, Ŝe ilość lokalizacji, w których ma być przeprowadzone wdroŝenie systemu antywirusowego zaleŝy od zaproponowanego rozwiązania antywirusowego przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iŝ szczegółowy podział administracyjny ZUS dostępny jest na stronie b) Zamawiający nie wymaga konkretnego typu rozwiązania. Wykonawca ma zaproponować rozwiązanie. Informacje w zakresie ochrony przed włamaniem są ujęte w załączniku nr 3 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 19 Str. 33 Moduł Centralnego Zarządzania - prosimy o wyjaśnienie, czy centralna, pojedyncza aplikacja konsoli zarządzającej ma słuŝyć takŝe do zarządzania systemem do ochrony serwerów Exchange" opisanym w dalszej części wymagań. Odpowiedź na pytanie 19 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, Ŝe oferowany system powinien zarządzać kompletnym i zintegrowanym rozwiązaniem antywirusowym. Pytanie 20 Str. 33 Moduł Centralnego Zarządzania - prosimy o wyjaśnienie, biorąc pod uwagę, Ŝe dokumentacja systemu moŝe być dostarczona w języku angielskim (str. 21), czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modułu centralnego zarządzania z interfejsem GUI w j. angielskim? Odpowiedź na pytanie 20 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 21 Str. 32 Architektura i str. 33 Moduł Centralnego Zarządzania - prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie dedykowane platformy sprzętowe wraz systemem operacyjnym i bazą danych niezbędne dla instalacji oprogramowania zarządzającego wg zakładanej architektury? Odpowiedź na pytanie 21 Zamawiający wyjaśnia, iŝ udostępni posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Inne licencje i sprzęt dostarcza Wykonawca. Pytanie 22 Jeśli platformy zostaną zapewnione przez Zamawiającego, prosimy o podanie a. Ile i jakich komputerów będzie zapewnionych b. Jakie są parametry sprzętowe tych platform i. typ procesora ii. ilość RAM iii. wielkość twardego dysku 6

7 iv. ilość wolnego miejsca na dysku v. rodzaj karty sieciowej Odpowiedź na pytanie 22 Zamawiający wyjaśnia, iŝ udostępni posiadane środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniający parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Liczba i rodzaj komputerów zapewnionych uzaleŝnione jest od zaoferowanego projektu. Pytanie 23 Czy w sytuacji, jeśli platformy nie spełniają sugerowanych przez producenta wymagań koniecznych dla zarządzania dostarczonym systemem ochrony, uwzględniając jego skalę, czy Zamawiający we własnym zakresie wykona rozbudowę platform lub ich wymianę oraz doposaŝenie w odpowiedni system operacyjny i bazę danych przed momentem rozpoczęcia wdroŝenia przez Wykonawcę? Odpowiedź na pytanie 23 Zamawiający wyjaśnia, Ŝe zapewnia posiadane środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniające parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 oraz posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, posiadane licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Inne licencje i sprzęt dostarcza Wykonawca. Pytanie 24 Jeśli platformy sprzętowe mają być zapewnione przez Wykonawcę, prosimy o określenie a. Ile dokładnie systemów podrzędnych ma być wdroŝonych? b. Jakimi produktami z listy wymagań Zamawiającego mają one zarządzać? c. Czy Zamawiający ma w tym zakresie i jakie preferencje (producent, rodzaj serwisu, wyposaŝenie dodatkowe: CD/DVD, porty USB, moŝliwość instalacji w szafie 19", redundantne zasilacze, itp.)? d. czy Wykonawca ma takŝe zapewnić system operacyjny i bazę danych wymaganą przez system zarządzający? e. Jaki jest wymagany zakresu serwisu dla dostarczonego sprzętu? Odpowiedź na pytanie 24 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iŝ w sytuacji gdy platformy sprzętowe będą zaproponowane przez Wykonawcę, określenie wymagań w pkt a, b, c, zaleŝą wyłącznie od rozwiązania i załoŝeń projektowych. W zakresie pkt d) Zamawiający udostępni posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard. W zakresie pkt e) Zamawiający informuje, Ŝe zakres serwisu dla dostarczonego sprzętu opisany jest w rozdz. II, podrozdz. I, pkt 2 i pkt 5 SIWZ oraz we wzorze umowy w 1 ust 1, pkt 2 i pkt 5 oraz w 5. 7

8 Pytanie 25 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - prosimy o wyjaśnienie czy opisane rozwiązanie do ochrony poczty elektronicznej ma słuŝyć do ochrony całego ruchu pocztowego dla Zamawiającego (centralna ochrona poczty elektronicznej)? Odpowiedź na pytanie 25 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, Ŝe rozwiązanie do ochrony poczty elektronicznej ma słuŝyć do ochrony całego ruchu pocztowego na styku z Internetem oraz ochrony serwerów Exchange. Pytanie 26 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - prosimy o podanie jakie załoŝenia wydajnościowe do doboru urządzeń naleŝy przyjąć: a. Maksymalna ilość wiadomości pocztowych na godzinę (poczta przychodząca uwzględniając spam i poczta wychodząca) b. Średnia wielkość przesyłki pocztowej c. Maksymalna przepustowość ruchu przechodzącego przez urządzenia d. Średni procentowy udział wiadomości klasyfikowanych jako spam (niechcianych) w całych ruchu e. Czy awaria jednego z urządzeń ma nie wpływać na obsługę całego ruchu pocztowego (pełny układ HA)? Odpowiedź na pytanie 26 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe: a) Zamawiający nie precyzuje załoŝeń poniewaŝ rozwiązanie ma obsłuŝyć obecny i w przyszłości, w okresie trwania umowy cały ruch pocztowy. Na chwilę obecną średnia ilość wiadomości na godzinę dochodzi do a w ciągu doby do , wielkości te mogą wzrosnąć i nie mogą dokładnie stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. b) Zamawiający nie prowadzi statystyk w tym zakresie c) Maksymalna przepustowość ruchu przechodzącego przez urządzenia wynosi 100mb/s. d) Zamawiający nie prowadzi statystyk w tym zakresie e) Wymagane jest dedykowane, redundantne rozwiązanie sprzętowe. Pytanie 27 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - prosimy o podanie w jakim trybie mają być wdroŝone urządzenia: MTA, transparent bridge, transparent router? a. W razie wdroŝenia w trybie MTA - jaki mechanizm jest zakładany dla przekierowania poczty na urządzenia w przypadku ruchu wychodzącego i przychodzącego b. Kto (Zamawiający czy dostawca) odpowiada za wdroŝenie tych mechanizmów? Odpowiedź na pytanie 27 Zamawiający informuje, Ŝe tryb wdroŝenia ma zostać zaproponowany przez Wykonawcę. Za realizację całego przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca. 8

9 Pytanie 28 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - na liście wymagań dla systemu ochrony poczty elektronicznej pojawia się wymaganie zapewnienia serwera kwarantanny. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie i podanie: a. Czy ma to być centralny serwer kwarantanny dla wszystkich zaoferowanych podsystemów kontrolujących pocztę elektroniczną (ochrona na styku z Internte, i ochrona dla serwerów Exchange)? b. Jaka ilość uŝytkowników ma korzystać z tego serwera kwarantanny? c. Jaka maksymalna ilość wiadomości pocztowych na godzinę ma trafiać do serwera kwarantanny? d. Jak długo mają być maksymalnie przechowywane wiadomości w kwarantannie? Czy po tym okresie mają być automatycznie usuwane przez system? Odpowiedź na pytanie 28 a. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informuje, Ŝe wymaga jednego serwera dla całego systemu ochrony poczty elektronicznej. b. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Z serwera kwarantanny ma korzystać 50 tys. uŝytkowników. c. Zamawiający nie precyzuje załoŝeń, poniewaŝ system ma obsłuŝyć cały ruch pocztowy obecny i przyszłości, w okresie trwania umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. d. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe nie określa maksymalnego czasu przechowywania wiadomości w kwarantannie a tym samym nie określa czasu automatycznego usuwania wiadomości przez system. Pytanie 29 Czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie, przed rozpoczęciem wdroŝenia przez Wykonawcę, odpowiednią dedykowaną platformę sprzętową o wymaganej wydajności na potrzeby uruchomienia serwera kwarantanny wraz z licencjami na system operacyjny i bazę danych? a. Jeśli tak - prosimy o podanie parametrów tej platformy: CPU, RAM, wielkość dysku i ilość wolnego miejsca, typ karty sieciowej b. Jeśli nie - prosimy o podanie ewentualnych preferencji Zamawiającego co do platformy sprzętowej jaką ma zapewnić Wykonawca (np. producent, rodzaj serwisu, wyposaŝenie dodatkowe: CD/DVD, porty USB, moŝliwość instalacji w szafie 19", redundantne zasilacze, itp.) 9

10 Odpowiedź na pytanie 29 Zamawiający zapewnia środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniające parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 oraz posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, posiadane licencje dostępowe CAL oraz licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Inne licencje i sprzęt dostarcza Wykonawca. Pytanie 30 Str. 34 Ochrona systemu pocztowego na styku z Internetem - na liście wymagań dla systemu ochrony poczty elektronicznej pojawia się specyficzne wymaganie posiadania przez system min 55 wbudowanych raportów: a. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli jakieś konkretne raporty (jeśli tak - prosimy o ich podanie) b. Czy Zamawiający zaakceptuje system, który pozwala na tworzenie własnych raportów na podstawie danych gromadzonych przez system, jeśli liczba wbudowanych wzorów jest mniejsza niŝ 55? Odpowiedź na pytanie 30 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 31 Str. 37 Ochrona serwerów Exchange"- prosimy o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące serwerów Exchange, które są objęte wdroŝeniem i oferowanymi licencjami produktów ochrony: a. Ile takich serwerów jest uŝywanych przez Zamawiającego? b. Ile kont pocztowych znajduje się na poszczególnych serwerach (informacja jest konieczna do odpowiedniego doboru licencji produktu ochrony) c. Jakie dokładnie wersje serwera Exchange są uŝywane na poszczególnych serwerach? d. Ile w sumie kont pocztowych jest obsługiwanych przez serwery Exchange? e. Czy wszystkie serwery komunikują się bezpośrednio z sieciami zewnętrznymi (w szczególności z Internetem) czy raczej komunikacja z zewnętrznymi sieciami odbywa się przez wydzielone MTA (ile z nich działa w sieci?)? Odpowiedź na pytanie 31 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe: a) na chwilę obecną posiada 50 serwerów. Ilość serwerów moŝe ulec zmianie w okresie trwania umowy. Ilość ta nie moŝe stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. b) ogółem na serwerach znajduje się 50 tys. kont pocztowych, a ilości na poszczególnych serwerach są zmienne; c) MS Exchange 2003, MS Exchange 2007, MS Exchange 2010; d) przez serwery Exchange jest obsługiwanych 50 tys. kont pocztowych; e) nie wszystkie serwery komunikują się bezpośrednio z sieciami zewnętrznymi. Komunikacja z zewnętrznymi sieciami odbywa się przez dedykowaną bramę pocztową, która jest elementem zamówienia. 10

11 Pytanie 32 Załącznik nr l sekcja Ochrona ruchu WWW"- prosimy o wyjaśnienie dla jakiego "dedykowanego urządzenia" ma być dostarczona licencja? a. Jaki jest producent tego urządzenia? b. Jaki jest jego model i wyposaŝenie sprzętowe? c. Jaki system operacyjny działa na tym urządzeniu? d. Czy to urządzenie jest aktualnie uŝytkowane przez Zamawiającego do ochrony ruchu WWW? Jeśli tak - z jakim oprogramowaniem? e. Czy to urządzenie zapewnia redundancję na wypadek awarii? W jaki sposób? f. Jak duŝa liczba uŝytkowników jest aktualnie chroniona przez posiadane przez Zamawiającego urządzenie do ochrony WWW? Odpowiedź na pytanie 32 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iŝ wymaga zaoferowania przez Wykonawcę dedykowanego urządzenia do ochrony ruchu WWW, spełniającego wymogi określone w rozdz. II SIWZ i w załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 33 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- celem dobrania rozwiązania ochrony WWW prosimy o informacje o: a. Jaka jest maksymalna przepustowość ruchu (w Mb/s), który jest przesyłany przez system ochrony WWW? Zakładając, Ŝe pracuje on w warstwie drugiej, moŝna oczekiwać, Ŝe poza protokołami, które podlegają inspekcji urządzenie musi obsłuŝyć (przełączyć) takŝe ruch innych protokołów. b. Jaka jest maksymalna przepustowość protokołów (w Mb/s), które mają podlegać ochronie (HTTP/HTTPS/FTP/P2P/komunikatory internetowe)? c. Jaka jest maksymalna ilość Ŝądań http/sekundę (http requests/sec), która ma być obsługiwana przez system? d. Ilu uŝytkowników ma być chronionych przez system ochrony WWW? Odpowiedź na pytanie 33 Zamawiający nie precyzuje załoŝeń, poniewaŝ rozwiązanie ma obsłuŝyć cały ruch WWW obecny i w przyszłości, w okresie trwania umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe posiada na chwilę obecną łącze o przepustowości 100 mb/s, ale wielkość ta jest zmienna i nie moŝe dokładni stanowić podstawy do załoŝeń projektowych. Zamawiający nie prowadzi statystyk w zakresie ilości Ŝądań http/sekundę, która ma być obsługiwana przez system. Pytanie 34 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy w przypadku decyzji o zastosowaniu rozwiązania opartego na vmware, Zamawiający we własnym zakresie zapewni odpowiednią wydajną platformę sprzętową i licencje na środowisko VMware? 11

12 Odpowiedź na pytanie 34 Zamawiający zapewnia posiadane środowisko wirtualne oparte o VMware vsphere 5.0 spełniające parametry zalecane przez producenta systemu operacyjnego Windows Enterprise Server 2008 R2 oraz posiadane licencje firmy Microsoft na systemy operacyjne Windows Enterprise Server 2008 R2, licencje dostępowe CAL oraz zapewni w razie potrzeby licencje baz danych MS SQL Server 2008 Standard wraz z odpowiednią przestrzenią dyskową. Inne licencje i sprzęt dostarcza Wykonawca. Pytanie 35 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania w układzie wysokiej niezawodności, który zapewni pracę systemu nawet w razie awarii pojedynczego urządzenia? Odpowiedź na pytanie 35 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe nie definiuje wymogu zastosowania rozwiązania w układzie wysokiej niezawodności, która zapewni pracę systemu nawet w razie awarii pojedynczego urządzenia. Pytanie 36 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy system ochrony WWW ma zapewniać równieŝ ochronę w postaci filtracji stron WWW (filtracja URL), która umoŝliwia ograniczenie dostępu określonym grupom uŝytkowników do określonych kategorii stron WWW (np. do stron z pornografią, grami internetowymi, hazardem, serwisami społecznościowymi, itp.)? Odpowiedź na pytanie 36 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe system ochrony ruchu WWW musi spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 37 Str. 38 Ochrona ruchu WWW" - czy system ochrony WWW ma zapewniać ochronę dla ruchu HTTPS poprzez jego deszyfrację, analizę zawartości połączenia pod kątem ataków i ponowną szyfrację, w sposób transparentny dla uŝytkowników? Odpowiedź na pytanie 37 Odpowiedź jak na pytanie nr 36. Pytanie 38 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- w jaki sposób powinna działać funkcja "klient identyfikowany jest poprzez nazwę komputera lub uŝytkownika"? a. Czy Zamawiający wymaga integracji systemu ochrony WWW z istniejącą usługą katalogową (AD/LDAP)? b. Jaka usługa jest przeznaczona do tego celu? Odpowiedź na pytanie 38 12

13 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe posiada usługę katalogową Active Directory. System ochrony ruchu WWW musi spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 39 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy Zamawiający zgadza się na wyświetlenie zapytania o nazwę uŝytkownika i jego hasło w momencie nawiązywania przez niego połączenia WWW czy raczej autentykacja ma być transparentna (przeźroczysta) dla uŝytkownika? a. Z jakich przeglądarek WWW korzystają uŝytkownicy w sieci Zamawiającego? Odpowiedź na pytanie 39 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zapisy zawarte na stronie 38 Ochrona ruchu WWW. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe korzysta z przeglądarek zintegrowanych z systemami operacyjnymi wymienionymi w SIWZ. Pytanie 40 Str. 38 Ochrona ruchu WWW"- czy Zamawiający wymaga zapewnienia moŝliwości definiowania róŝnych polityk dla systemu ochrony WWW zaleŝnie od nazwy uŝytkownika lub grup uŝytkowników? Odpowiedź na pytanie 40 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, Ŝe system ochrony ruchu WWW musi spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Pytanie 41 Str. 38 Ochrona ruchu WWW" - jaki tryb wdroŝenia systemu jest zakładany przez Zamawiającego: a. Tzw. explicit proxy (przeglądarki mają podany adres proxy w swojej konfiguracji). Jak w tym wypadku ma być wdroŝona konfiguracja adresu proxy dla przeglądarek uŝytkowników? b. Transparent bridge / transparent router -jaka jest maksymalna wydajność całego ruchu jaki będzie przepływał przez system ochrony WWW (nie tylko protokoły analizowane przez ten system). c. Transparentny oparty na WCCP - z jakim urządzeniem Cisco (model, wersja oprogramowania) ma współdziałać system ochrony WWW. d. Inny - prosimy po podanie szczegółów rozwiązania. Odpowiedź na pytanie 41 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, Ŝe tryb wdroŝenia ma zostać zaproponowany przez Wykonawcę. Pytanie 42 Załącznik nr l sekcja "Ochrona danych na stacjach roboczych"- czy w miejsce opisanego rozwiązania firmy Symantec, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu innej firmy lub 13

14 produktu na licencji open-source, który będzie objęty wsparciem technicznym przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy? a. Czy w tym wypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania innego producenta niŝ ten, z którego oferty pochodzą inne komponenty systemu ochrony? Odpowiedź na pytanie 42 Wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ nie opisują rozwiązań konkretnych producentów/wykonawców. Zamawiający dopuszcza wszystkie produkty, które spełniają wymagania określone w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zgodne z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy, tj. oferowany system powinien pochodzić od jednego producenta i stanowić kompletne i zintegrowane rozwiązanie ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem dla stacji roboczych, systemu poczty elektronicznej, serwerów. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax /36. Za Komisję Przetargową Przewodniczący Komisji 14

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 85 /12 Warszawa, 2012.02.01 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

WAG-2910-11-SW/08 Rzeszów, dn. 4.07.2008 r. Ogłoszenie

WAG-2910-11-SW/08 Rzeszów, dn. 4.07.2008 r. Ogłoszenie WAG-2910-11-SW/08 Rzeszów, dn. 4.07.2008 r. Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09 Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 048 36-20-283; 36-20-284; tel./fax. 048 36-20-282, fax. 048 36-20-289 e-mail: bzp@umradom.pl Radom, dn. 22

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. Kraków, dn. 04 stycznia 2008 r. Nr sprawy: SI.III.3321-3/07 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. W

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na okres 2 lat.

Dotyczy postępowania: Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na okres 2 lat. Warszawa, 17.05.2012 r. Numer pisma: NJ/225/12 Numer postępowania: NJ/8/PN/D/IE/um,ko,inf/12 Do Wykonawców Dotyczy postępowania: Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjami i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN - 211 /14 993200/_370/145/2013/44 UNP: 2014 38358 znak sprawy TZ/370/75/13 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

RBL - 5. Warszawa, dnia r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016

RBL - 5. Warszawa, dnia r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 13.10.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej przed korespondencją niechcianą (zwanego dalej Systemem) obsługującego transmisję poczty do

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404/ 4887/2014 Poznań, 22 grudnia 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/092/14 na dostawę

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2. Do wszystkich wykonawców

Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2. Do wszystkich wykonawców Strona 1 Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe III Konferencja MIC Nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia r. Nr sprawy: ZP/29/2014

Głogów dnia r. Nr sprawy: ZP/29/2014 Głogów dnia 20.03.2015r. Nr sprawy: ZP/29/2014 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę a) serwerowni zapasowej wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Acronis w nowej odsłonie

Acronis w nowej odsłonie Acronis w nowej odsłonie 2014 1 Agenda Nowe nazwy produktów Pozostałe zmiany Obecni klienci Szczegółowy opis zmian nazw Nowe ceny 2014 2 Nowe nazwy produktów 2014 3 Grupa docelowa: Małe środowiska, biura

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. NIP KRS KRS ul.ostrobramska 22, Poznań REGON TEL.

UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. NIP KRS KRS ul.ostrobramska 22, Poznań REGON TEL. UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. NIP 779-20-28-330 KRS KRS0000179607 ul.ostrobramska 22, 60-122 Poznań REGON 631261350 TEL.+48 616 641 620 WDROŻENIE VMWARE HORIZON FLEX Analiza przypadku i korzyści

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji SofaWare S-box SofaWare S-box to niewielkiego rozmiaru, ciche w działaniu, łatwe w instalacji i zarządzaniu urządzenia Firewall

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo