Plan inwestycyjny dla lokalnego przetwórstwa i dystrybucji żywności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan inwestycyjny dla lokalnego przetwórstwa i dystrybucji żywności"

Transkrypt

1 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument) Plan inwestycyjny dla lokalnego przetwórstwa i dystrybucji żywności Mariusz Matyka Jerzy Kopiński Andrzej Madej Jarosław Stalenga Puławy 213

2

3 Wstęp Produkcja rolnicza ze względu na istniejące uwarunkowania posiada charakter wybitnie surowcowy. Stan ten ulegał w ostatnich latach znacznemu wzmocnieniu i utrwaleniu. Silny rozwój zakładów przetwórczych i sieci handlowych w większości wyeliminował bezpośrednią wymianę handlową pomiędzy producentami i konsumentami żywności. Pomimo wielu zalet tego procesu, niesie on za sobą również szereg niekorzystnych następstw ekonomicznych i środowiskowych. Zaliczyć do nich można słabą pozycję przetargową indywidulanych gospodarstw rolnych w stosunku do znacznie większych uczestników łańcucha przetwórstwa i dystrybucji żywości. W efekcie duża część wartości dodanej wyrażonej dochodem jest przejmowana przez silniejszych uczestników rynku. Osłabia to żywotność ekonomiczną gospodarstw i bardzo często skutkuje nieproporcjonalnymi różnicami pomiędzy cenami uzyskiwanymi przez rolników, a tymi, które za żywność płacą konsumenci. Ze środowiskowego punktu widzenia nadmierna rozbudowa łańcuchów przetwórczych i dystrybucyjnych wiąże się ze znacznymi nakładami energetycznymi, m.in. na przechowywanie i transport. Przekłada się to bezpośrednio na emisję gazów cieplarnianych i zwiększa ślad węglowy produktów żywnościowych. Z tego powodu w pełni uzasadniony jest rozwój lokalnego przetwórstwa i dystrybucji żywności, co pozwoli stworzyć częściową przeciwwagę dla dużych jednostek przemysłowych i sieci handlowych. Dzięki temu możliwe będzie także częściowe ograniczenie niekorzystnych następstw procesów globalizacji rynku żywości. Wspieranie oraz promocja lokalnych systemów produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji żywności jest jednym z najważniejszych celów projektu BERAS Implementation. W projekcie tym korzyści środowiskowe związane z wdrażaniem takich systemów rozpatrywane są w relacji do jakości wód Morza Bałtyckiego. Pogarszający się stan wód tego akwenu jest pośrednio związany z istniejącym rozbudowanym i energochłonnym łańcuchem przetwórstwa i dystrybucji żywości. Większość gospodarstw rolnych nie jest w stanie wygospodarować odpowiednich nadwyżek pieniężnych w celu sfinansowania inwestycji w drobne przetwórstwo, dlatego przy finansowaniu nowych inwestycji musi się wspierać kapitałem zewnętrznym pozyskiwanym np. w formie kredytu. Z tego powodu bardzo istotne jest zdefiniowanie potencjału własnego gospodarstwa, możliwości finasowania ze źródeł zewnętrznych oraz określenie opłacalności planowanego przedsięwzięcia. Pozwoli to na racjonalne zaplanowanie inwestycji oraz znacznie ograniczy ryzyko z nią związane. Realizacje tych celów umożliwia przygotowanie odpowiedniego planu inwestycyjnego. Główne funkcje i elementy planu inwestycyjnego Plan inwestycyjny jest dokumentem, który na podstawie danych historycznych oraz diagnozy obecnej sytuacji umożliwia projekcję nakładów i efektów finansowych związanych z planowaną działalnością. Rzetelnie przygotowany plan inwestycyjny umożliwia dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów związanych z rozpoczęciem nowej działalności. Pozwala również na sprawdzenie jakie środki materialne i finansowe będą niezbędne do zrealizowania zamierzonego celu 1. Prawidłowo przygotowany plan inwestycji 2 powinien zawierać: 1. Podstawowe dane o inwestorze. 2. Opis planowanej inwestycji. 1 Michalak J., Kozłowski W. 21: Krok po kroku, czyli jak przygotować dobry biznesplan. UWM Olsztyn

4 3. Syntetyczny opis gospodarstwa i posiadanych zasobów. 4. Analizę potrzeb i korzyści. 5. Analizę sposobu finansowania planowanej inwestycji. 6. Analizę kosztów inwestycji. 7. Analizę finansową. 8. Wybrane wskaźniki finansowe. Przykładowy plan inwestycyjny Podstawowe dane o inwestorze Ekologiczne Gospodarstwo Ogrodnicze Barwy Zdrowia należące do Tomasza Obszańskiego funkcjonuje od 1998 roku. Położone jest na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej i południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, powiecie biłgorajskim. Dane adresowe: ul. Biłgorajska 15, Tarnogród, tel , fax: (84) Opis planowanej inwestycji Gospodarstwo planuje podjąć działalność w zakresie tłoczenia na zimno i dystrybucji olejów roślinnych pochodzących z surowców ekologicznych. W tym celu niezbędny jest zakup kompletnej Tłoczni Olejów Roślinnych i samochodu dostawczego. W skład linii technologicznej Tłoczni wchodzi: prasa do tłoczenia olejów roślinnych 2 szt., instalacja kompletna 1 kpl. (wanna zbiorcza oleju wytłoczonego 1 szt., zbiorniki sendymentacyjne 2 szt., pompa wirnikowa 1 szt., orurowanie instalacji i przynależna armatura 1 kpl., instalacja do butelkowania oleju 2 kpl.), stoły technologiczne (hala produkcyjna i magazyn produktów) 4 szt., zbiornik magazynowy nasion 2 szt., zbiornik zmianowy (obsługujący prasę) 2 szt., konstrukcja ramy obrotowej zbiorników sendymentacyjnych 1 szt. Tłocznie olejów wysokiej jakości odbywać się będzie w niskiej temperaturze (ok. 2 C). Po wytłoczeniu olej będzie przez okres godzin poddawany procesowi sedymentacji (samoczynne naturalne oczyszczanie oleju), a następnie butelkowany. Zakłada się, że produkcja oleju odbywać się będzie przez co najmniej 15 dni w ciągu miesiąca. Ze względu na to, że rolnik będzie obsługiwał linię technologiczną oraz dystrybuował produkt finalny we własnym zakresie, jego cena będzie konkurencyjna. Ponadto możliwe będzie uzyskanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży makuchu, który jest produktem ubocznym procesu technologicznego. W celu zapewnienia prawidłowej dystrybucji uzyskanego produktu w lokalnych punktach sprzedaży niezbędny jest zakup samochodu dostawczego z izotermiczną skrzynią ładunkową. Zakłada się, że realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie dochodu pozarolniczego w gospodarstwie, znacznie skróci łańcuch dystrybucji oraz pozwoli na realizację idei konsumpcji żywności ze źródeł lokalnych

5 Syntetyczny opis gospodarstwa i posiadanych zasobów Gospodarstwo posiada około 19 ha użytków rolnych (UR), a w strukturze ich wykorzystania dominują plantacje jagodowe (1,7 ha) oraz grunty orne (7,9 ha). W gospodarstwie znajduje się również budynek, w którym docelowo umieszczona będzie linia do tłoczenia oleju oraz chłodnia, w której uzyskany produkt będzie przechowywany. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w ciągniki i maszyny rolnicze. Fot. Gospodarstwo i przetwórnia p. Obszańskiego - 5 -

6 Analiza potrzeb i korzyści W celu realizacji inwestycji gospodarstwo musi zakupić maszyny i pojazd zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli 1. Tabela 1. Zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji Marka, typ lub rodzaj Prasy do tłoczenia olejów Instalacja kompletna Stoły technologiczne hala produkcyjna Stoły technologiczne magazyn produktów Parametr(y) charakteryzujący przedmiot (przedział mocy lub wydajności itp.) 6 kg nasion/godz. wanna, zbiorniki, pompa, orurowanie, butelkowanie 85 x 35 6 x 2 Zbiorniki magazyn nasion 4 m 3 Zbiorniki zmianowe Konstrukcja ramy Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI obsługujący prasę obrót pochylenie zbiornika do mycia 163 km W celu budowy i rozwoju sieci sprzedaży uzyskanego oleju roślinnego planuje się zamieszczenie reklamy w prasie lokalnej, budowę strony internetowej oraz dystrybucję ulotek reklamowych. Skalkulowany wzrost dochodu po upływie pięciu lat od rozpoczęcia inwestycji powinien wynosić zł/rok. Analiza sposobu finansowania planowanej inwestycji Planowana inwestycja będzie finansowana ze środków własnych i kredytu zgodnie ze schematem przedstawionym w tabelach 2 i 3. Tabela 2. Wartość środków własnych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji Roczny dochód netto gospodarstwa, w tym: Z tytułu prowadzonej działalności rolniczej Z tytułu działalności pozarolniczej objętej operacją Z innych źródeł oszczędności , DOCHÓD RAZEM Stan środków finansowych na sfinansowanie inwestycji

7 Tabela 3. Wartość środków obcych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji Lp. Rodzaj zadłużenia zaciągnięcia zobowiązań Kwota zadłużenia - 1 Wykorzystanie środków obcych do finansowania kosztów operacji w okresie realizacji operacji kredyt pomostowy Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki) Lp Analiza kosztów inwestycji Łączny koszt inwestycji będzie wynosił zł i ponoszony będzie w roku następującym ( + 1) po przygotowaniu planu inwestycyjnego, zgodnie z wykazem przedstawionym w tabeli 4. Tabela 4. Koszty inwestycji według wykazu rzeczowego Marka, typ lub rodzaj Wartość PLN Prasy do tłoczenia olejów 64 Instalacja kompletna 38 5 Stoły technologiczne hala produkcyjna 5 6 Stoły technologiczne magazyn produktów 4 4 Zbiorniki magazyn nasion 9 6 Zbiorniki zmianowe 3 6 Konstrukcja ramy 1 8 Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Łączna wartość inwestycji Analiza finansowa Zakłada się, że w roku uruchomienia inwestycji produkcja oleju rzepakowego będzie wynosić 648 l, oleju lnianego 324 l, a makuchu (produkt uboczny) 225 dt. W kolejnych latach produkcja oleju rzepakowego będzie wynosić 1296 l, oleju lnianego 648 l, a makuchu (produkt uboczny) 45 dt. Przyjęte ceny zbytu wynoszą odpowiednio: olej rzepakowy 11 zł/l, olej lniany 14 zł/l, makuch rzepakowy 4 zł/dt

8 Główną składową przychodu będzie stanowiła wartość produkcji oleju rzepakowego (52%), natomiast najmniejszy udział będzie miała wartość sprzedaży makuchu (7%); (rys. 1). Największy udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej planowanej inwestycji będzie miało zużycie materiałów i energii (73%) oraz amortyzacja (15%); (tab. 5). Planowany dochód netto z inwestycji w trakcie jej prowadzenia wykazuje wyraźną tendencję wzrostową (rys. 2). RAZEM PLN Kolejne lata RAZEM PLN rozpoczęcia inwestycji PLN olej rzepakowy olej lniany makuch Rys. 1. Wartość i struktura przychodu z tłoczni olejów roślinnych Pozycja kosztów Tabela 5. Koszty operacyjne tłoczni olejów roślinnych amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia i pochodne koszty finansowe zakup towarów ubezpieczenia majątkowe pozostałe koszty RAZEM

9 3 PLN Rys. 2. Dochód netto z tłoczni oleju roślinnego perspektywie pięcioletniej Wybrane wskaźniki finansowe Do oceny efektywności inwestycji wykorzystano jeden z mierników dyskontowych, tj.: wartość bieżącą netto (NPV ang. Net Present Value), która jest miarą nadwyżki sumy zdyskontowanych wpływów nad sumą zdyskontowanych wydatków. Wskaźnik umożliwia porównanie nakładów przewidywanych na realizację inwestycji z sumą spodziewanych nadwyżek pieniężnych możliwych do osiągnięcia z projektowanego przedsięwzięcia w kolejnych okresach jego eksploatacji. Przyszła wartość jest sprowadzana do aktualnego poziomu (zdyskontowana) z uwzględnieniem kosztu zaangażowanego kapitału (wymaganej stopy zwrotu). Za korzystne uważa się wszystkie te inwestycje, przy których kwota zdyskontowanych przepływów pieniężnych pokrywa co najmniej niezbędne nakłady inwestycyjne, czyli wskaźnik NPV osiąga wartość dodatnią 3. Przeprowadzona analiza wykazała, że dla planowanej inwestycji warunek ten jest spełniony, a wartość wskaźnika NPV wynosi ponad 4 tys. zł (tab. 6). Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że inwestycja jest w pełni opłacalna. 3 Felis P., 27. Metody dyskontowe Szczepański J., Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa. Pol. Wyd. Ekon., Warszawa

10 3 PLN Rys. 2. Dochód netto z tłoczni oleju roślinnego perspektywie pięcioletniej Wybrane wskaźniki finansowe Do oceny efektywności inwestycji wykorzystano jeden z mierników dyskontowych, tj.: wartość bieżącą netto (NPV ang. Net Present Value), która jest miarą nadwyżki sumy zdyskontowanych wpływów nad sumą zdyskontowanych wydatków. Wskaźnik umożliwia porównanie nakładów przewidywanych na realizację inwestycji z sumą spodziewanych nadwyżek pieniężnych możliwych do osiągnięcia z projektowanego przedsięwzięcia w kolejnych okresach jego eksploatacji. Przyszła wartość jest sprowadzana do aktualnego poziomu (zdyskontowana) z uwzględnieniem kosztu zaangażowanego kapitału (wymaganej stopy zwrotu). Za korzystne uważa się wszystkie te inwestycje, przy których kwota zdyskontowanych przepływów pieniężnych pokrywa co najmniej niezbędne nakłady inwestycyjne, czyli wskaźnik NPV osiąga wartość dodatnią 3. Przeprowadzona analiza wykazała, że dla planowanej inwestycji warunek ten jest spełniony, a wartość wskaźnika NPV wynosi ponad 4 tys. zł (tab. 6). Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że inwestycja jest w pełni opłacalna. 3 Felis P., 27. Metody dyskontowe Szczepański J., Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa. Pol. Wyd. Ekon., Warszawa

11 Tabela 6. Analiza wartości wskaźnika NPV dla planowanej inwestycji Specyfikacja Koszty inwestycji Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjne Dochód brutto Podatek dochodowy 18% Dochód netto Wartość końcowa 58 3 Amortyzacja Saldo bieżące Stopa dyskonta (7,78%)/ czynnik dyskontujący 1,,9278,868,7987,741,6876 NPV 4 81 zł - 1 -

12 BERAS Implementation (21-213) is part-financed by EU with partners from all countries in the Baltic Sea region, including Russia and Belarus. The ambition of the project is to develop so lutions for environmentally, economically and socially sustainable food practices, including and involving farmers, processors, distributors, retailers, restaurants, consumers, public institutions, schools, universities, researchers and policymakers. A strong partnership between all countries around the Baltic Sea SWEDEN Södertörn University The Biodynamic Research Institute, Södertälje Municipality, Swedish Rural Natwork, Swedish Rural Economy and Agricultural societies, Gotland Kalmar, hs-h.hush.se FINLAND MTT Agrifood Research Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Uusimaa, Finnish Environment Institute, University of Helsinki, Department of Agricultural Sciences, ESTONIA Estonian University of Life Sciences, Estonian Organic Farming Foundation (EOFF), LATVIA Latvian Rural Advisory and Training Centre, LITHUANIA Aleksandras Stulginskis University Baltic Foundation HPI Kaunas District Municipality, POLAND Institute of Soil Science and Plant Cultivation National Research Institute, Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo, Polish Ecological Club in Krakow, City of Gliwice Chapter, Independent Autonomous Association of Individual Farmers Solidarity Pomeranian Agricultural Advisory Center in Gdańsk, GERMANY Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research, DENMARK The Danish Ecological Council, BELARUS International Public Association of Animal Breeders East-West

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ FARMY WIATROWEJ

OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ FARMY WIATROWEJ OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ FARMY WIATROWEJ Suska - Szczerbicka Magdalena, Weiss Elżbieta Słowa kluczowe: energia elektryczna, farma wiatrowa, opłacalność

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 137 Dorota WIĘCEK, Gabriela KALINOWSKA Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko- Biała E- mail: gkalinowska@ath.bielsko.pl, dwiecek@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla według rządowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej: Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Rozwoju Regionalnego, Słupsk 06 listopada 2009 r., Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 582, Ekonomiczne problemy usług

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 8 Wzorcowy PLAN INWESTYCJI dla podmiotów ubiegających się o kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PLAN INWESTYCJI

WZORCOWY PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 4 WZORCOWY PLAN INWESTYCJI (dla podmiotów wnioskujących o kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej) WNIOSKODAWCA Imię

Bardziej szczegółowo

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Aneta MICHALAK Izabela JONEK-KOWALSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i szacunkowa ocena ryzyka w projekcie inwestycyjnym dotyczącym budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej.

Identyfikacja i szacunkowa ocena ryzyka w projekcie inwestycyjnym dotyczącym budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej. Identyfikacja i szacunkowa ocena ryzyka w projekcie inwestycyjnym dotyczącym budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej. Mgr Piotr Chrobak 22.10.2008 Węgliniec Wprowadzenie Inwestycje rzeczowe w sektorze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych Załącznik do Uchwały Nr 1231/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października w sprawie zmiany Uchwały nr 510/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ WYBRANYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PROBLEMATYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ WYBRANYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 2/2011 Jolanta Baran, Piotr Krawczyk *, Agnieszka Janik, Adam Ryszko PROBLEMATYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia. ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi przez Eurocash została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną

Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną Zeszyty Naukowe nr 822 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 IWETTA BUDZIK-NOWODZIŃSKA PAWEŁ NOWODZIŃSKI OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Bardziej szczegółowo