MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; Lębork tel. (59) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2010r. Wrzesień 2010r.

2 Spis treści: I. Wstęp II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) w powiecie lęborskim Struktura bezrobocia według zawodów Napływ bezrobotnych według zawodów Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. 13 III. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie lęborskim Napływ ofert pracy według zawodów Napływ ofert pracy według sekcji PKD. 17 IV. Analiza zawodów deficytowych, w równowadze i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Zawody deficytowe Zawody w równowadze Zawody nadwyżkowe 22 V. Wnioski i zakończenie 23 VI. Spis tabel Str. 2

3 I. Wstęp W dobie gospodarki rynkowej coraz większego znaczenia nabiera konieczność dostosowywania podaży zasobów pracy do pojawiającego się popytu. Podaż stanowią pracownicy oraz osoby poszukujące pracy i bezrobotni wraz ze swoimi kwalifikacjami, natomiast sfera popytu kreowana jest przez pracodawców. To oni tworzą miejsca pracy, a tym samym poszukują odpowiednio kwalifikowany personel. W celu dostosowywania strumienia podaży do popytu na pracę należy prowadzić cykliczne, wieloaspektowe badania rynku pracy. W tym celu opracowano w 2003r. w Departamencie Rynku Pracy ówczesnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej założenia metodologii wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Od roku 2005 metodologia wykorzystywana jest przez publiczne służby zatrudnienia w celu określania m.in. deficytów i nadwyżek na rynku pracy. Samo pojęcie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych definiowane jest jako: proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych 1. Tym samym wyraźnie zaakcentowano to, iż monitoring można wykorzystać przy stawianiu prognoz dotyczących zmieniającego się popytu na pracę. Jednakże, co należy podkreślić, prognozy te mogą mieć jedynie charakter prognoz krótkookresowych. Wynika to z dużej dynamiki następujących zmian na rynku pracy szczególnie w układzie lokalnym. Podstawowe pojęcia w przyjętej metodologii to: zawód deficytowy, nadwyżkowy i w równowadze. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Z zawodem nadwyżkowym będziemy mieli wówczas do czynienia, gdy na rynku występuje na niego mniejsze zapotrzebowanie w stosunku do liczby poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie. Natomiast zawód w 1 Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Warszawa 2003., s. 6. 3

4 równowadze to ten, na który występuje na danym rynku bardzo zbliżone zapotrzebowanie w stosunku do liczby osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zgodnie z przyjętymi zaleceniami metodologicznymi, do podstawowych celów realizacji monitorowania rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych można zaliczyć 2 : określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnych, regionalnych i krajowym rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, bieżąca korekta poziomu, struktury, treści kształcenia zawodowego i ustawicznego, usprawnienie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich zatrudnienia. Podstawową do sporządzenia analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest klasyfikacja zawodów i specjalności, wprowadzona do powszechnego użycia rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644), które zostało kilkakrotnie zmienione ostatnio rozporządzeniem z dnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Klasyfikacja zawodów jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem 2360 zawodów i specjalności. Obejmuje ona 10 wielkich grup zawodowych (kod 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (kod 2- cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3-cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4- cyfrowy) i wreszcie 2360 zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy). Zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i 2 Por. tamże. 4

5 wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera części o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętność z kolei określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Podstawowym źródłem informacji, które zostały wykorzystane w niniejszym raporcie diagnostycznym są przetworzone dane statystyczne gromadzone przez PUP Lębork, a w szczególności: a. załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy stan na r., b. załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności stan za okres r r. Dane statystyczne zgromadzone w załączniku nr 3 stanowiły merytoryczną podstawę do określania natężenia deficytu bądź nadwyżki poszczególnych zawodów. Aby zdiagnozować specyfikę lokalnego rynku pracy w ujęciu zastanych danych statystycznych większość analiz przeprowadzono na poziomie poszczególnych zawodów (kody sześciocyfrowe). Ponadto dla zobrazowania zachodzących procesów, część danych z pierwszego półrocza 2010r. porównano do analogicznego okresu z 2009r. Punktem odniesienia były dane z pierwszego półrocza 2010r. 5

6 II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) w powiecie lęborskim Poniższa część raportu stanowi analizę zarejestrowanego bezrobocia w powiecie lęborskim, ze szczególnym uwzględnieniem jego struktury zawodowej, napływu bezrobotnych reprezentujących poszczególne zawody oraz rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. Analiza ta pozwala na precyzyjne ukazanie krótkoterminowych trendów i zmian zachodzących wśród niewykorzystywanych zasobów ludzkich lokalnego rynku pracy Struktura bezrobocia według zawodów Według stanu na koniec czerwca 2010r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku znajdowało się 4049 osób bezrobotnych. Liczba ta, w porównaniu ze stanem z czerwca 2009r. (3468 osób) zwiększyła się o 581 osób, co w rozkładzie procentowym daje wzrost o 16,8%. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w ośmiu z dziesięciu wielkich grup zawodowych (przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, specjaliści, technicy i inny personel techniczny, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy przy pracach prostych, siły zbrojne), a także - wśród osób wchodzących w skład kategorii bez zawodu. Z kolei spadek liczby bezrobotnych wystąpił w przypadku dwóch wielkich grup zawodowych: pracownicy biurowi oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Na poziomie wielkich grup zawodowych pod koniec czerwca 2010r. najwięcej bezrobotnych na lęborskim rynku pracy zarejestrowanych było w zawodach klasyfikujących się do następujących grup wielkich: - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (N=1241; 30,6%); - technicy i inny personel techniczny (N=610; 15,15); - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (N=535; 13,2%); - pracownicy przy pracach prostych (N=241; 5,9%). 6

7 Łącznie w tych czterech wielkich grupach zawodowych zarejestrowanych było w PUP Lębork ( r.) 2627 osób bezrobotnych, czyli niemal 65% ogółu populacji bezrobotnych z powiatu lęborskiego. Rozkład struktury lokalnego bezrobocia na poziomie wielkich grup zawodowych zaprezentowany został poniżej w ujęciu tabelarycznym (tabela 1). Tabela 1 Struktura zawodowa bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych (wraz z osobami bez zawodu) stan w końcu pierwszego półrocza 2009r. i 2010r. Zarejestrowani bezrobotni Kod Nazwa grupy wielkiej r r. grupy N % N % 0 Bez zawodu , ,8 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 7 0,2 12 0,3 2 Specjaliści 185 5, ,8 3 Technicy i inny personel techniczny , ,1 4 Pracownicy biurowi 149 4, ,4 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy , ,2 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 97 2, ,6 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,6 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 91 2,6 89 2,2 9 Pracownicy przy pracach prostych 217 6, ,9 10 Siły zbrojne 0 0,0 2 0,1 Suma , ,0 Źródło: PUP Lębork Dokładny rozkład struktury bezrobocia w powiecie lęborskim dokonany został również według kwalifikacji zawodowych na poziomie poszczególnych, wybranych zawodów. W zaprezentowanym na następnej stronie zestawieniu uwzględniono stan z końca czerwca 2010r. - skoncentrowano się na wyszczególnieniu zawodów najliczniej reprezentowanych przez osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Lębork (minimum 20 bezrobotnych przedstawicieli danego zawodu zarejestrowanych w połowie 2010r.). 7

8 Tabela 2 Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) stan w końcu pierwszego półrocza 2010r. Nazwa zawodu Struktura zawodowa bezrobotnych (N) Ogółem r. W tym kobiety % z ogółu (N=4049) Bez zawodu ,8 Sprzedawca ,7 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] ,1 Ślusarz ,9 Krawiec ,7 Murarz ,7 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] ,8 Kucharz ,7 Mechanik samochodów osobowych ,4 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] ,4 Stolarz meblowy ,3 Robotnik budowlany ,3 Stolarz ,3 Tokarz ,1 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,1 Szwaczka ,0 Technik mechanik ,0 Technik rolnik ,0 Przetwórca ryb ,0 Obuwnik przemysłowy ,0 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ,0 Piekarz ,0 Sprzątaczka ,0 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,9 Technik budownictwa ,8 Robotnik gospodarczy ,8 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] ,7 Kucharz małej gastronomii ,7 Ekonomista ,7 Cukiernik ,7 Technik informatyk ,8 Pozostali technicy technologii żywności ,6 Magazynier ,6 Elektromonter instalacji elektrycznych ,6 Malarz budowlany ,6 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych ,6 Technik hodowca zwierząt ,5 Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,5 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] ,5 8

9 Mechanik pojazdów samochodowych ,5 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni ,5 Pedagog ,5 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] ,5 Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] ,5 Kelner ,5 Stolarz budowlany ,5 Elektromonter [elektryk] zakładowy ,5 Suma ,9 Źródło: PUP Lębork Pod koniec pierwszego półrocza 2010r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby sklasyfikowane w kategorii bez zawodu (843 osoby; 20,8%). Na drugim miejscu, uplasowali się sprzedawcy obejmujący 8,7% zarejestrowanych (352 osoby). Kolejnym najliczniej reprezentowanym zawodem w bezrobociu okazała się profesja asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] (167 osób). Reprezentanci pozostałych zawodów nie stanowili już tak licznych grup, bowiem ich udział w ogólnym rejestrze nie przekraczał każdorazowo progu 3,0%. Nie mniej na kolejnych miejscach w rankingu zawodów najliczniej reprezentowanych przez bezrobotnych znalazły się: ślusarz 116 osób (2,9%); krawiec 111 (2,7%); murarz 108 osób (2,7%); pracownik biurowy [zawód szkolny technik prac biurowych] 71 osób (1,8%); kucharz 68 osób (1,7%); mechanik pojazdów samochodowych 57 osób (1,4%), czy rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] 55 osób (1,4%). Biorąc pod uwagę płeć zarejestrowanych bezrobotnych należy stwierdzić, że wg stanu na dzień r. odnotowywano w PUP Lębork nadreprezentację kobiet. Spośród 4049 osób bezrobotnych kobiety stanowiły 2158 osób (53,3%), a mężczyźni 1891 osób (46,7%). Według stanu na koniec czerwca 2010r. największy udział kobiet w strukturze zawodowej dotyczył następujących zawodów (dotyczy tych zawodów najliczniej reprezentowanych w bezrobociu, wymienionych w tabeli 2): fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] (100%); pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] (100%); obuwnik przemysłowy (97,5%); sprzątaczka (97,4%); krawiec (96,4%); szwaczka (95,2%); 9

10 sprzedawca (91,4%); handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] (90,5%); organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] (90%); asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] (86,2%); technik żywienia i gospodarstwa domowego (81,8%); pedagog (81%); kelner (80%). Ponadto można stwierdzić, że pod koniec czerwca 2010r. w ewidencji PUP Lębork figurowało 90 osób bezrobotnych, których okres od ukończenia nauki nie przekroczył 12 miesięcy. W analogicznym okresie roku ubiegłego ( r.) w PUP Lębork zarejestrowanych było łącznie 87 bezrobotnych, którzy w okresie 12 miesięcy przed rejestracją ukończyli naukę. Jak wykazała analiza zgromadzonego materiału, wg stanu na dzień r. w PUP Lębork wśród bezrobotnych, których okres od zakończenia nauki nie przekroczył jednego roku dominowały osoby bez zawodu (N=30; 33,3%) w głównej mierze byli to absolwenci liceów. Po blisko 6% spośród tej grupy bezrobotnych stanowili pedagodzy (N=5), a także technicy informatycy (N=5). W dalszej kolejności pojawiały się osoby reprezentujące następujące zawody: sprzedawca (N=4; 4,4%); ekonomista (N=3; 3,3%); specjalista ds. marketingu i handlu [sprzedaży] (N=3; 3,3%). Natomiast udział przedstawicieli takich zawodów, jak: biolog, pedagog szkolny, specjalista do spraw finansów [analityk finansowy], specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, politolog, filolog filologia polska, organizator agrobiznesu [zawód szkolny: Technik agrobiznesu], pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] oraz kucharz małej gastronomii wynosił po 2,2% wśród tych bezrobotnych, u których okres od ukończenia nauki nie przekroczył 12 miesięcy Napływ bezrobotnych według zawodów Kolejną z istotnych zmiennych charakteryzujących bieżącą sytuację na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego jest napływ bezrobotnych reprezentujących określone profesje i zawody. Na następnej stronie przedstawiono tabelę stanowiącą wykaz zawodów, w których w pierwszym półroczu 2010r. zarejestrowało się, w PUP Lębork, co najmniej 10 bezrobotnych (łącznie 61 zawodów + kategoria bez zawodu). 10

11 Wyselekcjonowana grupa obejmowała łącznie 2546 osób, które stanowiły 82,2% wszystkich bezrobotnych rejestrujących się w pierwszej połowie tego roku. W całym pierwszym półroczu 2010 roku w PUP Lębork łącznie zarejestrowało się 3097 osób bezrobotnych, w tym 1522 kobiet. Tabela 3 Napływ bezrobotnych wg zawodów (zawody dominujące) pierwsze półrocze 2010r. Napływ bezrobotnych Nazwa zawodu Ogółem I półrocze 2010r. W tym kobiety % z ogółu (N=3097) Bez zawodu ,3 Sprzedawca ,8 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] ,5 Ślusarz ,5 Murarz ,4 Krawiec ,3 Kucharz ,7 Mechanik samochodów osobowych ,4 Stolarz ,3 Stolarz meblowy ,3 Robotnik budowlany ,2 Piekarz ,1 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] ,1 Tokarz ,1 Przetwórca ryb ,0 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] ,0 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,0 Technik informatyk ,9 Technik budownictwa ,9 Kucharz małej gastronomii ,9 Ekonomista ,9 Technik mechanik ,9 Pozostali technicy technologii żywności ,9 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ,8 Obuwnik przemysłowy ,8 Mechanik pojazdów samochodowych ,8 Szwaczka ,7 Pedagog ,7 Robotnik gospodarczy ,7 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,7 Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] ,7 Magazynier ,6 Technik rolnik ,6 Kierowca samochodu osobowego ,6 Malarz budowlany ,6 11

12 Cukiernik ,6 Technik hodowca zwierząt ,5 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych ,5 Elektromonter [elektryk] zakładowy ,5 Elektromonter instalacji elektrycznych ,5 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] ,5 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] ,5 Sprzątaczka ,5 Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] ,5 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych ,5 Stolarz budowlany ,5 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni ,5 Posadzkarz ,4 Malarz tapeciarz ,4 Politolog ,4 Technik ogrodnik ,4 Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,4 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] ,4 Kelner ,4 Technik ochrony środowiska ,4 Technik technologii drewna ,4 Nauczyciel nauczania początkowego ,3 Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i ,3 mienia] Betoniarz zbrojarz ,3 Lakiernik samochodowy ,3 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych ,3 Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim ,3 Suma ,9 Źródło: PUP Lębork W pierwszej połowie 2010r. stosunkowo największą grupę rejestrujących się bezrobotnych (podobnie, jak w analogicznym okresie roku poprzedniego) stanowiły osoby bez zawodu (781 osób, co stanowiło 25,3% ogółu rejestrujących się bezrobotnych). Natomiast wśród precyzyjnie sklasyfikowanych zawodów reprezentowanych przez rejestrujących się bezrobotnych dominowały: sprzedawca (N=240; 7,8%); asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] (N=104; 3,5%); ślusarz (N=76; 2,5%); murarz (N=74; 2,4%); krawiec (N=72; 2,3%); kucharz (N=54; 1,7%); mechanik pojazdów samochodowych (N=44; 1,4%); stolarz (N=40; 1,3%); stolarz meblowy (N=39; 1,3%); robotnik 12

13 budowlany (N=37; 1,2%); piekarz (N=35; 1,1%); pracownik biurowy [zawód szkolny: technik prac biurowych] (N=34; 1,1%), czy tokarz (N=34; 1,1%). Łącznie w wymienionych powyżej siedemnastu zawodach, w których najczęściej rejestrowały się osoby bezrobotne w PUP Lębork w okresie od początku stycznia do końca czerwca 2010r. zarejestrowało się 1757 osób, co stanowiło 57% ogółu napływu do bezrobocia w analizowanym okresie. Pozostałe z wyróżnionych w tabeli nr 3 zawodów nie przekroczyły progu 1,0% ogólnego napływu bezrobotnych w badanym okresie (pierwsze półrocze 2010r.). 2.3 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Osoby poprzednio pracujące, a będące bezrobotnymi na koniec I półrocza 2010r. stanowiły 89,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Lębork. Natomiast rok wcześniej ( r.) grupa ta stanowiła 87,5% ogółu bezrobotnych. Dokładny rozkład bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w pierwszej połowie 2010r. - z pominięciem osób dotychczas niepracujących, prezentuje tabela nr 4. Tabela 4 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy pierwsze półrocze 2010r. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I- półroczu 2010r. Bezrobotni wg stanu w końcu I-półrocza 2010r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie 1 2 Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 2 7 powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 6 28 rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 0 3 własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne 1 1 Działalność nie zidentyfikowana Suma Źródło: PUP Lębork Z uzyskanych danych wynika, że w okresie I półrocza 2010r. do rejestracji Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku zgłosiły się łącznie 2673 osoby bezrobotne legitymujące się doświadczeniem zawodowym. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy wśród bezrobotnych, według stanu w końcu I półrocza 2010r., dominowali przedstawiciele zawodów sklasyfikowanych w następujących sekcjach PKD: przetwórstwo przemysłowe (N=778; 21,5%); pozostała działalność usługowa (N=766; 21,2%); handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (N=592; 16,3%); budownictwo (N=378; 10,4%); administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (N=179; 4,9%); działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (N=162; 4,5%); działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (N=128; 3,5%); edukacja (N=120; 3,3%). Łącznie osoby sklasyfikowane w ośmiu w/w sekcjach PKD obejmowały 85,6% ogółu bezrobotnych posiadających doświadczenie zawodowe znajdujących się w rejestrach lęborskiego PUP-u w końcu I półrocza 2010 roku. Natomiast w napływie bezrobotnych na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego w okresie od początku stycznia do końca czerwca 2010r. wyróżnić można sześć sekcji, w których w trakcie analizowanego półrocza sklasyfikowanych zostało (podlegało rejestracji) każdorazowo więcej niż 100 osób. Były to odpowiednio następujące sekcje PKD: pozostała działalność usługowa (N=590; 14

15 22,1%); przetwórstwo przemysłowe (N=537; 20,1%); handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (N=443; 16,6%); budownictwo (N=295; 11,0%); administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (N=151; 5,6%); działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (N=143; 5,3%). Okazało się, że łącznie osoby sklasyfikowane w w/w sekcjach obejmowały 80,7% ogółu bezrobotnych posiadających doświadczenie zawodowe rejestrujących się w rejestrach lęborskiego PUP-u w okresie I-go półrocza 2010r. III. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie lęborskim 3.1 Napływ ofert pracy według zawodów W okresie pierwszego półrocza 2010r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku zgłoszono ogółem 1362 oferty pracy. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego do PUP Lębork pracodawcy zgłosili łącznie 1435 ofert pracy. Na potrzeby dalszej analizy wyodrębniono 52 zawody, w których pracodawcy zgłosili łącznie 1159 ofert pracy, co stanowiło 85,1% ogółu ofert będących w dyspozycji PUP Lębork w I półroczu 2010r. (tabela 5) dotyczy ofert pracy zarejestrowanych w systemie komputerowym. Analiza danych statystycznych wykazała, że największe zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali w PUP Lębork w następujących zawodach: robotnik gospodarczy (N=229; 16,7% ogółu ofert pracy zgłoszonych do PUP w I półroczu 2010r.); pracownik biurowy [zawód szkolny: Technik prac biurowych] (N=121; 8,8%); sprzedawca (N=88; 6,5%); pomoc kuchenna (N=75; 5,5%); robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (N=54; 4,0%); sprzątaczka (N=47; 3,5%); kelner (N=38; 2,8%); kucharz (N=32; 2,3%); pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani (N=29; 2,1%); robotnik budowlany (N=28; 2,1%), murarz (N=24; 1,8%); księgowy [samodzielny] (N=22; 1,6%); pokojowa [w hotelu] (N=21; 1,5%), czy kurier (N=20; 1,5%). 15

16 Szczegółowy wykaz najczęściej zgłaszanych ofert pracy do PUP Lębork przedstawiono w tabeli nr 5. Tabela 5 Napływ ofert pracy według zawodów (oferty dominujące) pierwsze półrocze 2010r. Zawody I półrocze 2010r. % z ogółu (N=1362) Robotnik gospodarczy ,7 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 121 8,8 Sprzedawca 88 6,5 Pomoc kuchenna 75 5,5 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 54 4,0 Sprzątaczka 47 3,5 Kelner 38 2,8 Kucharz 32 2,3 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 29 2,1 Robotnik budowlany 28 2,1 Murarz 24 1,8 Księgowy [samodzielny] 22 1,6 Pokojowa [w hotelu] 21 1,5 Kurier 20 1,5 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 19 1,4 Stolarz 14 1,0 Magazynier 13 1,0 Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i 13 1,0 mienia] Spawacz ręczny gazowy 13 1,0 Animator kultury 12 0,9 Opiekunka dziecięca 12 0,9 Konserwator budynków 11 0,8 Dekarz 11 0,8 Szwaczka 11 0,8 Kierowca samochodu ciężarowego 11 0,8 Bufetowy [barman] 10 0,7 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej 10 0,7 Robotnik drogowy 10 0,7 Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 9 0,7 Opiekunka środowiskowa 9 0,7 Elektromonter instalacji elektrycznych 9 0,7 Kierowca samochodu osobowego 9 0,7 Kasjer handlowy 8 0,6 Opiekunka domowa 8 0,6 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 8 0,6 Robotnik placowy 8 0,6 Recepcjonista 7 0,5 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 7 0,5 16

17 Mechanik pojazdów samochodowych 7 0,5 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 6 0,4 Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 6 0,4 Tynkarz 6 0,4 Malarz budowlany 6 0,4 Tokarz 6 0,4 Elektromechanik pojazdów samochodowych 6 0,4 Kierowca operator wózków jezdniowych 6 0,4 Nauczyciel języka obcego 5 0,4 Fakturzystka 5 0,4 Ogrodnik uprawy pod osłonami 5 0,4 Lakiernik wyrobów drzewnych 5 0,4 Ślusarz 5 0,4 Woźny 5 0,4 Suma ,1 Źródło: PUP Lębork 3.2. Napływ ofert pracy według sekcji PKD Biorąc pod uwagę klasyfikację PKD w pierwszej połowie 2010r. wyróżnić można sześć sekcji, w których dominowały oferty pracy napływające do PUP Lębork. Były to następujące sekcje: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (N=256; 18,8% ogółu ofert, które wpłynęły do PUP Lębork w I półroczu 2010r.); działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (N=201; 14,8%); przetwórstwo przemysłowe (N=180; 13,3%); handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (N=166; 12,2%); budownictwo (N=115; 8,4%) oraz edukacja (N=108; 7,9%). Łącznie w tych sześciu sekcjach wpłynęło do PUP Lębork 1026 ofert pracy, czyli 75,3% ogółu ofert będących w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia z Lęborku. Ponadto należy podkreślić, że w przypadku czterech sekcji nie odnotowano żadnego napływu ofert pracy. Były to następujące sekcje: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; organizacje i zespoły eksterytorialne oraz - działalność nie zidentyfikowana Dokładny rozkład omówionego napływu ofert pracy według sekcji PKD zaprezentowany został w tabeli 6. 17

18 Tabela 6 Napływ ofert pracy według sekcji PKD pierwsze półrocze 2010r Sekcja PKD I półrocze 2010r. % z ogółu (N=1362) Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 26 1,9 Górnictwo i wydobywanie 0 0,0 Przetwórstwo przemysłowe ,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 0 0,0 powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 18 1,3 rekultywacją Budownictwo 115 8,4 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając ,2 motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,8 Transport i gospodarka magazynowa 12 0,9 Informacja i komunikacja 23 1,7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 17 1,2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 60 4,4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 34 2,5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 31 2,3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ,8 Edukacja 108 7,9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 55 4,0 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 35 2,6 Pozostała działalność usługowa 25 1,8 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0 0,0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0,0 Działalność nie zidentyfikowana 0 0,0 Suma ,0 Źródło: PUP Lębork IV. Analiza zawodów deficytowych, w równowadze i nadwyżkowych 4.1 Zawody deficytowe Jedną z kluczowych części półrocznego raportu o charakterze diagnostycznym jest analiza pojawiających się na lokalnym rynku pracy zawodów deficytowych, w równowadze oraz nadwyżkowych. 18

19 Podstawą do określenia, czy zawód jest deficytowy, w równowadze, bądź nadwyżkowy jest analiza napływu ofert pracy oraz napływu bezrobotnych w analizowanym okresie. Jeżeli stosunek średniomiesięcznego napływu ofert pracy do średniomiesięcznego napływu osób do bezrobocia w danym zawodzie i czasookresie jest większy od 1,1 (W> 1,1), wówczas mamy do czynienia z zawodami deficytowymi do PUP wpływa więcej ofert pracy w danym zawodzie niż rejestruje się osób bezrobotnych. W kolejnej tabeli przedstawiono wszystkie zawody deficytowe (z pominięciem zawodów MAX deficytowych zgodnie z przyjętymi zaleceniami metodologicznymi) zidentyfikowane na lokalnym rynku pracy powiatu białogardzkiego na podstawie zastanych danych statystycznych. Im wyższy wskaźnik deficytu W, tym zgodnie z danymi statystycznymi większe szanse osób reprezentujących te zawody na podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Jednakże na uwadze należy mieć fakt, że w przypadku części zawodów (np. robotnik gospodarczy, czy pracownik biurowy [zawód szkolny: Technik prac biurowych]) znaczne wskaźniki deficytowości wynikają z podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy działań związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy (np. przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, staże). Gdyby nie działania publicznych służb zatrudnienia z Lęborka deficyty w tych zawodach nie wystąpiłyby. Poza tym, część z tych ofert przeznaczona jest dla części bezrobotnych (np. określonych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako osoby w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy ). Tabela 7 Zawody deficytowe w powiecie lęborskim w I półroczu 2010r. Zawód Średniomiesięczny Wskaźnik napływ ofert intensywności pracy w I półroczu deficytu W 2010r. Pokojowa [w hotelu] 3,5 21,0 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 4,8 14,5 Pomoc kuchenna 12,5 10,7 Robotnik gospodarczy 38,2 10,4 Robotnik placowy 1,3 8,0 Księgowy [samodzielny] 3,6 7,3 Elektromechanik pojazdów samochodowych 1,0 6,0 Konserwator budynków 1,8 5,5 Spawacz ręczny gazowy 2,2 4,3 Fizjoterapeuta 0,6 4,0 Praczka 0,6 4,0 19

20 Dekarz 1,8 3,6 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 20,2 3,5 Recepcjonista 1,2 3,5 Bufetowy [barman] 1,7 3,3 Kelner 6,3 3,2 Fotograf 0,5 3,0 Intendent 0,5 3,0 Tynkarz 1,0 3,0 Pilarz 0,5 3,0 Sprzątaczka 7,8 2,9 Kierowca samochodu ciężarowego 1,8 2,8 Nauczyciel języka obcego 0,8 2,5 Woźny 0,8 2,5 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 9,0 2,5 Opiekunka dziecięca 2,0 2,4 Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 1,0 2,0 Pracownik socjalny 0,6 2,0 Kasjer handlowy 1,3 2,0 Opiekunka domowa 1,3 2,0 Sortowacz 0,3 2,0 Robotnik magazynowy 0,3 2,0 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 3,2 1,6 Kierowca operator wózków jezdniowych 1,0 1,5 Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 2,2 1,3 Źródło: PUP Lębork Uwaga: w powyższej tabeli zaprezentowano 30 zawodów o najwyższych wskaźnikach deficytowości zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego w I półroczu 2010 roku. Zgodnie ze wskazówkami Departamentu Rynku Pracy MPiPS pominięto zawody MAX deficytowe. Jest to sytuacja, kiedy do PUP wpływają oferty pracy, natomiast nie rejestrują się bezrobotni. Spośród wymienionych w tabeli nr 7 zawodów deficytowych na szczególną uwagę zasługują te, w których średniomiesięcznie w I półroczu 2010r. wpływała do PUP co najmniej jedna oferta pracy. Są to zawody cechujące się nie tylko deficytowością, ale także stosunkowo często zgłaszanym zapotrzebowaniem na potencjał kadrowy. Do tych zawodów na lęborskim rynku pracy można zaliczyć: pokojowa [w hotelu], pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, robotnik placowy, księgowy [samodzielny], elektromechanik pojazdów samochodowych, konserwator budynków, spawacz ręczny gazowy, dekarz, pracownik biurowy [zawód szkolny: technik prac biurowych], recepcjonista, bufetowy [barman], kelner, tynkarz, sprzątaczka, kierowca samochodu ciężarowego, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, opiekunka dziecięca, przedstawiciel handlowy [przedstawiciel 20

21 regionalny], kasjer handlowy, opiekunka domowa, pracownik administracyjny [zawód szkolny: technik administracji], kierowca operator wózków jezdniowych, czy pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: technik ochrony fizycznej osób i mienia]. Z pewnością część z wymienionych zawodów może zostać wykorzystana przy planowaniu szkoleń osób bezrobotnych dając poszukującym odpowiedniego zatrudnienia kompetencje pożądane przez pracodawców na lokalnym rynku pracy Zawody w równowadze Zawodami w równowadze są te, w których do PUP w analizowanym okresie wpływa podobna ilość ofert w stosunku do liczby rejestrujących się bezrobotnych. Jeżeli stosunek średniomiesięcznego napływu ofert pracy do średniomiesięcznego napływu osób do bezrobocia w danym zawodzie i czasookresie zawiera się w granicach od 0,9 od 1,1 (0,9 W 1,1), wówczas mamy do czynienia z zawodami w równowadze do PUP wpływa bardzo zbliżona ilość ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się osób bezrobotnych. W kolejnej tabeli nr 8 przedstawiono wszystkie zawody w równowadze zidentyfikowane na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego w I półroczu 2010r. Tabela 8 Zawody w równowadze w powiecie lęborskim w I półroczu 2010r. Wskaźnik Zawód intensywności równowagi ( W ) Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany 1,0 Inżynier leśnictwa 1,0 Specjalista ochrony środowiska 1,0 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu 1,0 Dziennikarz 1,0 Masażysta [zawód szkolny: Technik masażysta] 1,0 Kasjer walutowy 1,0 Monter izolacji budowlanych 1,0 Instalator systemów alarmowych 1,0 Operator urządzeń przetwórstwa mięsa 1,0 Portier 1,0 Konserwator części 1,0 Źródło: PUP Lębork Uwaga: w powyższej tabeli zaprezentowano wszystkie zawody w równowadze zidentyfikowane na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego w I półroczu 2010r. 21

22 4.3. Zawody nadwyżkowe Z kolei zawodami nadwyżkowymi zgodnie z metodologią wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych - są te, w których do Powiatowego Urzędu Pracy w analizowanym okresie wpływa mniejsza ilość ofert w stosunku do liczby rejestrujących się bezrobotnych. Jeżeli stosunek średniomiesięcznego napływu ofert pracy do średniomiesięcznego napływu osób do bezrobocia w danym zawodzie i czasookresie jest mniejszy od 0,9 (0,9<W), wówczas mamy do czynienia z zawodami nadwyżkowymi do PUP wpływa mniejsza ilość ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się osób bezrobotnych. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym większy poziom nadwyżkowości danego zawodu czyli zgodnie z danymi statystycznymi osoby reprezentujące te zawody mają większe problemy ze znalezieniem pracy na lokalnym rynku zatrudnienia. Tabela 9 Zawody nadwyżkowe w powiecie lęborskim w I półroczu 2010r. Zawody Wskaźnik intensywności nadwyżki ( W ) Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 0,0096 Piekarz 0,0286 Technik budownictwa 0,0357 Ekonomista 0,037 Mechanik samochodów osobowych 0,0455 Ślusarz 0,0658 Technik informatyk 0,069 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 0,0714 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0,1 Kucharz małej gastronomii 0,1071 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 0,1176 Tapicer 0,1667 Tokarz 0,1765 Nauczyciel wychowania fizycznego 0,2 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 0,2333 Nauczyciel przedszkola 0,25 Mechanik pojazdów samochodowych 0,28 Murarz 0,3243 Frezer 0,3333 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 0,3333 Malarz budowlany 0,3333 Cieśla 0,3333 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 0,3333 Geograf 0,3333 Stolarz 0,35 22

23 Sprzedawca 0,3667 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 0,375 Kierowca samochodu osobowego 0,4737 Szwaczka 0,4783 Pakowacz 0,5 Źródło: PUP Lębork Uwaga: w powyższej tabeli zaprezentowano 30 zawodów o najwyższym poziomie nadwyżkowości na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego w I półroczu 2010r. Zgodnie ze wskazówkami Departamentu Rynku Pracy MPiPS pominięto zawody, w których rejestrowali się bezrobotni, natomiast nie wpływały oferty pracy. Zawodami najbardziej nadwyżkowymi na lokalnym rynku pracy powiatu białogardzkiego zgodnie z zastanymi danymi statystycznymi - okazały się: asystent ekonomiczny [zawód szkolny: technik ekonomista], piekarz, technik budownictwa, ekonomista, mechanik samochodów osobowych, ślusarz, czy technik informatyk. V. Wnioski i zakończenie Podsumowując monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzony dla powiatu lęborskiego za I półrocze 2010r. (raport diagnostyczny), można stwierdzić, że: w okresie od r. do r. na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego odnotowano przyrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych (wzrost o 581 osób bezrobotnych z 3468 pod koniec I- go półrocza 2009r. do 4049 pod koniec I-go półrocza 2010r.); w strukturze zawodowej lokalnego bezrobocia na obszarze powiatu lęborskiego dominują osoby reprezentujące następujące zawody: sprzedawca, asystent ekonomiczny, ślusarz, krawiec i murarz; jednak najliczniej w strukturze bezrobotnych reprezentowane są osoby bez zawodu - pod koniec czerwca 2010r. w PUP Lębork w wymienionych zawodach (wraz z kategorią bez zawodu) zarejestrowanych było niemal 41,9% wszystkich bezrobotnych; pod koniec czerwca 2010r. w PUP Lębork zarejestrowanych było łącznie 90 osób, które w okresie ostatnich 12 miesiącach ukończyły naukę wśród nich dominowały osoby bez zawodu (N=30; 33,3%) w głównej mierze byli to absolwenci liceów, po blisko 6% spośród tej grupy 23

24 bezrobotnych stanowili pedagodzy (N=5), a także technicy informatycy (N=5), w dalszej kolejności pojawiały się osoby reprezentujące następujące zawody: sprzedawca (N=4; 4,4%); ekonomista (N=3; 3,3%); specjalista ds. marketingu i handlu [sprzedaży] (N=3; 3,3%); w całym pierwszym półroczu 2010r. łącznie zarejestrowało się w PUP Lębork 3097 osób bezrobotnych; największy napływ bezrobotnych od stycznia do czerwca 2010r. odnotowano wśród osób bez zawodu (781 osób 25,3% ogółu rejestrujących się), w następnej kolejności pojawiały się zawody: sprzedawca (240 osób 7,8%); asystent ekonomiczny (104 osoby 3,5%); ślusarz (76 osób 2,5%); murarz (74 osoby 2,4%); krawiec (72 osoby 2,3%); czy kucharz (54 osoby 1,7%); w okresie pierwszego półrocza 2010r. do PUP Lębork zgłoszono ogółem 1362 oferty pracy (dotyczy ofert pracy zarejestrowanych w systemie komputerowym); wśród pojawiających się ofert pracy największe zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali na następujące zawody: robotnik gospodarczy (229 ofert 16,7% ogółu ofert pracy); pracownik biurowy [zawód szkolny: technik prac biurowych] (121 ofert 8,8%); sprzedawca (88 ofert 6,5%); pomoc kuchenna (75 ofert 5,5%); robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (54 oferty 4,0%); sprzątaczka (47 ofert 3,5%); kelner (38 ofert 2,8%); kucharz (32 oferty 2,3%); pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani (29 ofert 2,1%); robotnik budowlany (28 ofert 2,1%); wśród zidentyfikowanych zawodów deficytowych na szczególną uwagę zasługują te, w których średniomiesięcznie w I półroczu 2010r. wpływała do PUP Lębork co najmniej jedna oferta pracy, zawody te, to: pokojowa [w hotelu], pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, robotnik placowy, księgowy [samodzielny], elektromechanik pojazdów samochodowych, konserwator budynków, spawacz ręczny gazowy, dekarz, pracownik biurowy [zawód szkolny: technik prac biurowych], recepcjonista, bufetowy [barman], kelner, tynkarz, sprzątaczka, 24

25 kierowca samochodu ciężarowego, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, opiekunka dziecięca, przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny], kasjer handlowy, opiekunka domowa, pracownik administracyjny [zawód szkolny: technik administracji], kierowca operator wózków jezdniowych, czy pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: technik ochrony fizycznej osób i mienia]. do zawodów w równowadze na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego w I półroczu 2010 roku zaliczono: kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany, inżynier leśnictwa, specjalista ochrony środowiska, specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu, dziennikarz, masażysta [zawód szkolny: technik masażysta], kasjer walutowy, monter izolacji budowlanych, instalator systemów alarmowych, operator urządzeń przetwórstwa mięsa, portier i konserwator części; z kolei zawodami najbardziej nadwyżkowymi na lokalnym rynku pracy powiatu lęborskiego zgodnie z zastanymi danymi statystycznymi - okazały się: asystent ekonomiczny [zawód szkolny: technik ekonomista], piekarz, technik budownictwa, ekonomista, mechanik samochodów osobowych, ślusarz, czy technik informatyk. 25

26 VI. Spis tabel Tabele Str. Tabela 1: Struktura zawodowa bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych (wraz z osobami bez zawodu) stan w końcu pierwszego półrocza 2009r. i 2010r 7 Tabela 2: Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) stan w końcu pierwszego półrocza 2010r 8 Tabela 3: Napływ bezrobotnych wg zawodów (zawody dominujące) pierwsze półrocze 2010r. 11 Tabela 4: Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy pierwsze półrocze 2010r. 13 Tabela 5: Napływ ofert pracy według zawodów (oferty dominujące) pierwsze półrocze 2010r. 16 Tabela 6: Napływ ofert pracy według sekcji PKD pierwsze półrocze 2010r. 18 Tabela 7: Zawody deficytowe w powiecie lęborskim w I półroczu 2010r.. 19 Tabela 8: Zawody w równowadze w powiecie lęborskim w I półroczu 2010r. 21 Tabela 9: Zawody nadwyżkowe w powiecie lęborskim w I półroczu 2010r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. Październik 2011 r. Spis treści: I. Wstęp..... 3 II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 866 71 18 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 R. CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862 25 39 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2009 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22; 88-200 Radziejów tel. (054) 285-29-91 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2008r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Marzec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK Radom, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. CEL OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Radom, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. CEL OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 214 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-3 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WRZESIEŃ 2012 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 r. GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Raport opracowano

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo