Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Druku NR 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Na wykonanie Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Opracowanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu nr 75/MFO/1/2013 pn.: Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyznanej w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Projekt zintegrowanego systemu taryfowo biletowego obejmującego obszar aglomeracji krakowskiej obowiązującego w komunikacji miejskiej, kolejowych przewozach regionalnych oraz w pojazdach prywatnych przewoźników realizujących przewozy na terenie objętym integracją taryfową tj. w przewozach drogowym na terenie Miasta Krakowa i Gmin sąsiadujących, z którymi podpisano porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego, natomiast w przewozach kolejowych na trasach Kraków Główny - Chrzanów, Kraków Główny - Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Główny - Skawina, Kraków Główny Słomniki, Kraków Główny Bochnia. Opracowanie projektu zintegrowanego systemu taryfowo biletowego należy wykonać z uwzględnieniem: opracowania wykonywanego w ramach Działania nr 2 w projekcie Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców KOM, pomiarów napełnień pasażerskich wykonanych metodą dokładnego liczenia wraz z rejestracją czasów odjazdów z przystanków w: i. pojazdach linii komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej w Krakowie, ii. pociągach regionalnych, iii. pojazdach prywatnych przewoźników, badań struktury rodzajowej biletów wykorzystywanych w ramach Komunikacji Miejskiej w Krakowie, badań ankietowych określających źródła i cele podróży pasażerów korzystających z usług przewoźników kolejowych. 2. Raport z wyników pomiarów napełnień powinien uwzględniać: Dla Komunikacji Miejskiej w Krakowie: zestawienie wyników pomiarów liczby przewiezionych pasażerów oraz czasów międzyprzystankowych dla poszczególnych kursów badanych linii, zestawienie podstawowych wskaźników dla linii z rozróżnieniem kierunków ruchu (m.in. długość trasy, liczba kursów, liczba wozokilometrów, typ taboru), zestawienie wielkości przewozów w ciągu doby dla całej trasy linii z rozróżnieniem kierunków ruchu, oraz typu dnia (roboczy, sobota niedziela) wykres dobowego potoku pasażerów dla linii z rozróżnieniem kierunków ruchu oraz określeniem godzin szczytu komunikacyjnego, zestawienie godzinnych potoków pasażerów (wsiadających, wysiadających i odjeżdżających) w ciągu doby na kolejnych przystankach linii z rozróżnieniem kierunków ruchu, ocena punktualności kursowania pojazdów na liniach, zestawienie sumarycznej liczby pasażerów wsiadających do wszystkich pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ciągu doby w podziale godzinowym. Dla pociągów regionalnych (Regio, InterRegio, TLK):

2 zestawienie wyników pomiarów liczby przewiezionych pasażerów oraz czasów międzyprzystankowych dla poszczególnych kursów na badanych odcinkach linii kolejowych, zestawienie podstawowych wskaźników dla linii z rozróżnieniem kierunków ruchu (m.in. długość badanego odcinka, liczba kursów, liczba pociągokilometrów, typ taboru), zestawienie wielkości przewozów w ciągu doby dla badanej trasy linii z rozróżnieniem kierunków ruchu oraz typu dnia (roboczy, sobota, niedziela) wykres dobowego potoku pasażerów dla badanego odcinka linii z rozróżnieniem kierunków ruchu, zestawienie godzinnych potoków pasażerów (wsiadających, wysiadających i odjeżdżających) w ciągu doby na kolejnych przystankach linii z rozróżnieniem kierunków ruchu, zestawienie sumarycznej liczby pasażerów wsiadających do wszystkich pociągów regionalnych w ciągu doby w podziale godzinowym. Dla prywatnych przewoźników: zestawienie wyników pomiarów liczby pasażerów przewiezionych w punktach w przekroju: na kordonie zewnętrznym obszaru objętego integracją taryfową, na granicach gmin aglomeracji krakowskiej oraz na kordonie zewnętrznym miasta Krakowa. wykres dobowego potoku pasażerów na badanym odcinku z rozróżnieniem kierunków ruchu, oraz określeniem godzin szczytu komunikacyjnego, zestawienie godzinnych potoków pasażerów (wsiadających, wysiadających i odjeżdżających z punktów pomiarowych) na badanym odcinku z rozróżnieniem kierunków ruchu. 3. Wykonanie opracowania zawierającego określenie struktury rodzajowej biletów występujących na liniach miejskich w roku szkolnym wraz z określeniem średniej odpłatności za bilet oraz dochodowości poszczególnych linii. W szczególności wykonanie badań ankietowych mających na celu określenie: doboru próby z uwzględnieniem metod statystycznych, struktury rodzajowej przejazdów pełnopłatnych określonych obowiązującą taryfą przewozową, struktury rodzajowej przejazdów ulgowych i bezpłatnych wg uprawnień do ulg określonych taryfą przewozową oraz jazd bez ważnego biletu, ruchliwości mieszkańców korzystających z komunikacji na liniach miejskich, średniej odpłatności za przejazd na podstawie określonej struktury przejazdów jednorazowych i okresowych, szacunku średniej odpłatności statystycznej na podstawie określonej struktury przejazdów, wykonanie analizy struktury przejazdów pasażerów korzystających z autobusowej komunikacji miejskiej oraz określenie rocznej liczby przewiezionych pasażerów na poszczególnych liniach. Strukturę rodzajową biletów, ruchliwość mieszkańców oraz średnią odpłatność za przejazd należy określić z podziałem dla dnia roboczego, soboty i niedzieli. określenie błędu pomiaru 4. Wykonanie opracowania zawierającego określenie źródeł i celów podróży pasażerów korzystających z usług kolejowych przewoźników regionalnych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na wybranych stacjach kolejowych. 5. Wykonanie projektu zintegrowanego systemu taryfowo biletowego obejmującego obszar aglomeracji krakowskiej obowiązującego w komunikacji miejskiej, kolejowych przewozach regionalnych oraz w pojazdach prywatnych przewoźników realizujących przewozy na terenie aglomeracji krakowskiej. Projekt zintegrowanego systemu taryfowo biletowego winien obejmować: analizę stanu prawnego oraz wskazanie koniecznych zmian legislacyjnych umożliwiających wdrożenie zintegrowanego systemu taryfowego,

3 wskazanie formy organizacyjno prawnej zarządzania systemem, opis taryfy, propozycję rodzajów biletów, kalkulację cen biletów oraz szacunek wpływów ze sprzedaży biletów, opis przewidywanych kanałów dystrybucji biletów oraz sposobu ich funkcjonowania, zasady rozliczania wpływów z biletów oraz stosowania systemu dopłat do biletów ulgowych, opis funkcjonowania systemu kontroli biletów, analizę konsekwencji wprowadzenia zaproponowanego zintegrowanego systemu taryfowo biletowego. 6. Wykonawca powinien przechowywać przynajmniej przez 1 rok oryginały arkuszy pomiarowych i przedstawiać je do wglądu na każde życzenie Zamawiającego. 7. Wyniki należy opracować w formacie plików cyfrowych zgodnych z pakietem programów Microsoft Office. Dodatkowo wyniki pomiarów wykonanych w Etapie I, tj. potoki pasażerskie w godzinie szczytu porannego, popołudniowego oraz międzyszczytu w rozbiciu na linie oraz odcinki międzyprzystankowe należy wprowadzić do udostępnionego przez Zamawiającego modelu symulacyjnego w programie Visum 13.0, zgodnie z wyznaczonymi przez Zamawiającego parametrami. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych, w przypadku, w którym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia użył znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

4 II. Zakres rzeczowy zamówienia: 1. Etap I wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich dla wszystkich kursów w okresie doby w dniu roboczym, sobotę, niedzielę, w ilości ok roboczogodzin wraz z opracowaniem wyników. Opracowanie wyników w formie raportu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. 2. Etap II wykonanie badań struktury rodzajowej biletów na podstawie wywiadów wśród pasażerów podróżujących pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich w liczbie nie mniejszej niż wywiadów wraz z opracowaniem zestawienia, które należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r 3. Etap III wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich w pociągach Przewozów Regionalnych oraz PKP Intercity (Regio, InterRegio, TLK) w dni robocze, soboty i niedziele dla wszystkich kursów w okresie doby wykonane na 44 stacjach zlokalizowanych w obszarze integracji taryfowej. Opracowanie wyników w formie raportu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. 4. Etap IV wykonanie badań ankietowych określających źródło i cel podróży pasażerów, przeprowadzonych na wybranych stacjach kolejowych zlokalizowanych w obszarze integracji taryfowej w liczbie nie mniejszej niż 2000 wywiadów. Opracowanie wyników w formie raportu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. 5. Etap V wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich w pojazdach prywatnych przewoźników funkcjonujących na terenie objętym integracją taryfową dla wszystkich kursów w okresie doby w dniu roboczym, sobotę, niedzielę w około 100 punktach pomiarowych, wraz z opracowaniem wyników. Opracowanie wyników w formie raportu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. 6. Etap VI wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich oraz aglomeracyjnych w okresie wakacji szkolnych na wszystkich liniach w dni robocze, soboty i niedziele dla wszystkich kursów w okresie doby w ilości ok roboczogodzin. Opracowanie wyników w formie raportu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 3 października 2014 r. 7. Etap VII Wykonanie projektu zintegrowanego systemu taryfowo biletowego obejmującego obszar aglomeracji krakowskiej obowiązującego w komunikacji miejskiej, kolejowych przewozach regionalnych oraz w pojazdach prywatnych przewoźników realizujących przewozy na terenie aglomeracji krakowskiej. Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu do 30 stycznia 2015 r. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu Etapu I, III, V oraz VI w zakresie ilości roboczogodzin wykonywanych pomiarów napełnień pasażerskich, jednak nie więcej niż 5%, co nie będzie miało wpływu na wysokość przyjętego wynagrodzenia za poszczególne etapy. III. Wymagania dodatkowe. Wymaga się, aby: Wykonawca przystąpił do wykonania pomiarów najpóźniej po upływie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia jest terminem zakończenia Etapu VII, czyli 30 stycznia 2015 r. wykonywane pomiary napełnień pasażerskich dla wskazanych linii aglomeracyjnych i miejskich, linii kolejowych oraz linii regularnych obsługiwanych przez prywatnych przewoźników obejmowały wspólne wiązki linii na poszczególnych wylotach i były wykonywane równocześnie (w tym samym dniu), z wykluczeniem dni poprzedzających i bezpośrednio następujących po dniu dodatkowo wolnym od pracy oraz/lub dniu wolnym od zajęć szkolnych, w tym wyklucza się również okresy: świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych, Juwenaliów Studenckich, długiego weekendu majowego itp.

5 w pomiarach wykonywanych na liniach funkcjonujących w ramach Komunikacji Miejskiej w Krakowie pomiary napełnień pasażerskich oraz badania ankietowe były wykonywane oddzielnie, tj. nie dopuszcza się aby osoba dokonująca pomiaru napełnień pasażerskich jednocześnie wykonywała także ankietowe badania struktury wykorzystywanych biletów. badania ankietowe były wykonane po wykonaniu pomiarów napełnień pasażerskich z uwzględnieniem doboru wielości próby. przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca uzgodni i uszczegółowi przedstawioną metodykę oraz wzory ankiet, w celu ich zaakceptowania przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do przeszkolenia osób mających wykonywać pomiary napełnień oraz wywiady, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, co najmniej dwa dni wcześniej, o terminie i miejscu w/w szkolenia, w celu możliwości udziału w nim przedstawicieli Zamawiającego, w każdym autobusie przegubowym oraz w dwuczłonowym wagonie tramwajowym pomiary napełnień mają przeprowadzać minimum 2 osoby, w wagonach typu NGT8 oraz 405N minimum 3 osoby, w pozostałych typach autobusów oraz w pojedynczych wagonach tramwajowych pomiary ma przeprowadzać minimum 1 osoba, pomiary napełnień w przewozach kolejowych mają przeprowadzać minimum dwie osoby na stacjach o dużej liczbie odprawianych pociągów w ciągu doby, tj. Kraków Zabłocie, Kraków Płaszów, Krzeszowice, Trzebinia, Bochnia, a na stacji Kraków Główny co najmniej 4 osoby. Ponadto pomiary mają być wykonywane w sposób zapewniający uzyskanie wiarygodnych (rzeczywistych) danych o liczbie pasażerów wsiadających i wysiadających do/z pociągu na poszczególnych przystankach. Przez przystąpieniem do wykonania pomiaru Wykonawca musi uzgodnić liczbę osób wykonujących pomiar na poszczególnych stacjach. pomiary napełnień występujących w pojazdach, którymi przewozy realizują prywatni przewoźnicy należy przeprowadzać zapewniając minimum jedną osobę w każdym kierunku dla punktów pomiarowych zlokalizowanych na kordonie zewnętrznym miasta Krakowa, w punktach zlokalizowanych w granicach pozostałych gmin oraz obszaru funkcjonalnego należy zapewnić minimum jedną osobę w obu kierunkach. Przez przystąpieniem do wykonania pomiaru Wykonawca musi uzgodnić listę punktów pomiarowych wraz z liczbą osób dokonujących pomiar w poszczególnych punktach. pomiary dla wszystkich kursów danej linii należy wykonać w tym samym dniu, szczegółowy terminarz pomiarów przed ich wykonaniem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, Wykonawca opracuje wyniki badań w zapisie pliku tekstowego (zawierającego dane: nr linii, datę, godzinę rozpoczęcia kursu, oraz dla każdego przystanku na trasie - liczbę osób wsiadających i wysiadających oraz godzinę odjazdu pojazdu z przystanku) w formacie zgodnym z programem Microsoft Office Excel, raporty zostaną sporządzone w formie opisowej, graficznej i numerycznej, przed przystąpieniem do sporządzenia raportów Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i uszczegółowić ich formę graficzną z Zamawiającym.

SYSTEM BILET METROPOLITALNY

SYSTEM BILET METROPOLITALNY ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SYSTEM BILET METROPOLITALNY DLA BYDGOSKO TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp.... 4 2. Główne założenia i wymagania dla Systemu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap II Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego Wersja po konsultacjach społecznych

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Dokument przygotowany przez: BLUE OCEAN BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (projekt)

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (projekt) Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (projekt) Marzec 2015 Dokument przygotowany przez: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ ETAP I POZNAÑ 2013 Biuro In ynierii Transportu Pracownie Projektowe sp.j. 61-838 Poznañ, ul. W roc³awska 10 tel (061) 835-19-73 fax (061)

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ (część planistyczna) Projekt pn. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia.

Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. Plan zrównoważonego rozwoju dla Gminy Legnica oraz Gmin Spis treści 1. Przedmiot opracowania... 5 1.1. Cel opracowania... 5 1.2. Zakres planu...

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczne. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków. dla: Kraków, 30 września 2013 r.

Studium Techniczne. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków. dla: Kraków, 30 września 2013 r. Studium Techniczne dla: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków wersja poprawiona i uzupełniona Kraków, 30 września 2013 r. Spis treści Spis tabel... 10 Spis ilustracji...

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczne. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków. dla: Kraków, 30 września 2013 r.

Studium Techniczne. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków. dla: Kraków, 30 września 2013 r. Studium Techniczne dla: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków wersja poprawiona i uzupełniona Kraków, 30 września 2013 r. Spis treści Spis tabel... 10 Spis ilustracji...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KSIĘGA. SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor

NIEBIESKA KSIĘGA. SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor NIEBIESKA KSIĘGA SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor Warszawa, grudzień 2008 Spis treści Wprowadzenie... 4 Cel... 4 Tło... 4 Zakres podręcznika... 5 Zawartość analizy kosztów i korzyści oraz jej struktura...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2203 UCHWAŁA NR XLVIII/579/14 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia planu zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2010r.

Warszawa, styczeń 2010r. IZBA GOSPODARCZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJA MIEJSKA W LICZBACH Objaśnienia wybranych definicji Warszawa, styczeń 2010r. Wstęp W tytule parametru, za jego nazwą, w nawiasie podano numerację tabel,

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce

Opis Przedmiotu Zamówienia. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Z a ł ą c z n i k n r 1 S IW Z Sprawa nr ZDW-DI-3-271- /13 Opis Przedmiotu Zamówienia Autor: Patryk Zakrzewski Kierownik projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 2012/13r. 1 1. Wstęp. Województwo Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Wstęp Podstawowym celem sporządzonego raportu jest przedstawienie przebiegu oraz podsumowanie konsultacji

Bardziej szczegółowo