UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH"

Transkrypt

1 UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Dnia... miesiąca... roku (... r.) przed notariuszem... - mającą Kancelarię Notarialną w... przy ul...., stawili się: 1...., syn... i..., zamieszkały w... przy ul...., nr dow. osob...., 2...., syn... i..., zamieszkały w... przy ul...., nr dow. osob...., - obaj działający łącznie w imieniu Spółki "..." S-ka z o.o. z siedzibą w..., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.... w dniu... r. za numerem..., pierwszy jako członek Zarządu, drugi jako Prezes Zarządu. Odpis poświadczony z tego rejestru oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników o przystąpieniu do Spółki "..." zostały przy tym akcie okazane , syn... i..., zamieszkały w..., województwo..., nr dow.osob...., 4...., córka... i..., zamieszkała w... przy ul...., nr dow. osob...., - oboje działający łącznie w imieniu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w... z siedzibą w..., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w... w dniu... r. za numerem..., pierwszy jako Prezes Zarządu, druga jako członek Zarządu. Odpis poświadczony z tego rejestru oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni o przystąpieniu do Spółki "..." zostały przy tym akcie okazane , syn... i..., zamieszkały w... przy ul...., dow. osob...., 6...., syn... i..., zamieszkały w..., przy ul...., dow. osob...., 7...., syn... i..., zamieszkały w... przy ul...., nr dow. osob..... Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych przy niniejszym akcie dowodów osobistych, których numery i serie podano przy nazwiskach. UMOWA SPÓŁKI 1 Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką" 2 Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "..." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie: P.W. "..." S-ka z o.o., oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i odmiany tej nazwy w językach obcych.

2 3 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 4 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 5 Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe, usługowe, oraz uczestniczyć w innych Spółkach na terenie kraju i zagranicy z zachowaniem obowiązujących przepisów. 6 Przedmiotem działania Spółki będzie prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, budowlanej, przetwórczej, usługowej i handlowej, w tym handlu zagranicznego, na rachunek własny lub w pośrednictwie, zwłaszcza w zakresie: - uprawy, produkcji i przetwórstwa artykułów rolnych oraz ich sprzedaży, - rektyfikacji spirytusu surowego oraz produkcji wódek i napojów o niskiej zawartości alkoholu, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, - produkcji i sprzedaży wyrobów branży kosmetycznej, - produkcji i sprzedaży wyrobów branży odzieżowej. Spółka prowadzić też będzie działalność w kooperacji z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz świadczyć będzie usługi związane z bezpośrednią obsługą ludności. 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi...-zł (... złotych) i dzieli się na... (słownie...) udziałów po...,- zł (... złotych) każdy. 8 Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. 9 Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.

3 10 Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: a) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "..." S-ka z o.o. obejmuje... (słownie...) udziałów po... zł każdy o łącznej wartości...,- zł (... złotych). b) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w... obejmuje... (słownie...) udziałów po... zł każdy o wartości łącznej...,- zł (... złotych), c)... obejmuje... (słownie...) udziałów po...,- zł o wartości łącznej... zł każdy (... złotych), d)... obejmuje... (słownie...) udziałów po... zł każdy o łącznej wartości...,- zł (... złotych), e)... obejmuje... (słownie...) udziałów po... zł każdy o wartości łącznej...,- zł (... złotych). 11 Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane, z tym. że zbycie lub zastawienie udziału przez wspólnika jest uzależnione od zezwolenia Spółki. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów, w razie zaś nie skorzystania przez nich z tego prawa Spółka może wskazać osobę nabywcy. Zbycie udziałów innej osobie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia udziałów, chyba, że wcześniej Spółka wyrazi zgodę na zbycie udziałów. Nabycie udziałów następuje według ich wartości obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. 12 Udziały są dziedziczone i przechodzą na spadkobierców. W miejsce zmarłego wspólnika może wstąpić do Spółki tylko spadkobierca wskazany lub zaaprobowany przez Spółkę. W razie braku zgody Spółki na wejście do niej któregokolwiek ze spadkobierców zmarłego wspólnika, Spółka dokonuje spłaty udziałów w terminie jednego roku od uzyskania przez spadkobierców stwierdzenia nabycia spadku. Spłata spadkobierców nie wstępujących do Spółki następuje w drodze nabycia udziałów przez pozostałych wspólników lub osoby wskazane przez Spółkę albo w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Nabycie udziałów lub obniżenie kapitału zakładowego następuje według wartości udziałów obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. 13

4 W przypadku likwidacji wspólnika będącego osobą prawną udziały stanowiące jego własność podlegają sprzedaży, a pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu. 14 Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. 15 Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje zarząd corocznie, nie później niż jeden miesiąc po sporządzeniu bilansu. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia. 16 Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: a) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także udzielanie Zarządowi skwitowania z wykonywanych obowiązków, c) podział zysku lub pokrycie strat, d) wybór i odwołanie członków Zarządu, e) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz zatwierdzanie zasad wynagrodzenia pracowników Spółki, f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, g) zmiana umowy Spółki, h) zawiązanie spółki z innymi podmiotami oraz połączenie spółek, i) likwidacja i rozwiązanie Spółki. 17 Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący przynajmniej 2/3 (dwie trzecie) części kapitału zakładowego.

5 18 Każdy udział daje prawo do jednego głosu. 19 Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są w przypadku Zarządu wieloosobowego łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. 20 Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników. 21 Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez dwóch przedstawicieli wybranych przez Zgromadzenie Wspólników. Pozostali pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. W szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników, wyznacza im wynagrodzenie za pracę w granicach i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników. 22 Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 23 Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na wypłatę nagród i premii indywidualnych według zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników oraz inne fundusze celowe. 24 Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodu z tytułu wszelkich obrotów Spółki, a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto) pomniejszonego o należne podatki odlicza się odpisy na fundusze jeżeli zostaną utworzone. Pozostałą część zysku przeznacza sie do podziału między wspólników, chyba, że Zgromadzenie Wspólników

6 postanowi inaczej. Wypłata podzielonego zysku wspólnikom następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników. 25 Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem będzie Zarząd Spółki, chyba, że Zgromadzenie Wspólników powierzy likwidację innym osobom. 26 Wszystkie spory majątkowe w sprawach wewnętrznych Spółki rozstrzyga właściwy sąd powszechny. 27 Do Spółki niniejszej mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego, o ile umowa nie uregulowała danej sprawy w sposób odmienny. 28 Wspólnicy powołują pierwszy Zarząd w następującym składzie:..., który pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu oraz..., który pełnić będzie funkcję v-ce Prezesa Zarządu. 29 Odpisy tego aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce bez ograniczeń. 30 Koszty tego aktu i rejestracji ponoszą wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 31

7 Pobrano: - opłaty skarbowej... - taksy notarialnej... Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany....

A K T N O T A R I A L N Y UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

A K T N O T A R I A L N Y UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Repertorium A- /2004r. A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego czwartego (21.05.2004r.) przede mną...notariuszem w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. I. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, nadając aktowi założycielskiemu Spółki następującą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SYMBIO POLSKA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: SYMBIO POLSKA spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: SYMBIO POLSKA S.A. oraz wyróżniającym ją

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ ] w imieniu spółki pod firmą InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz [ ] oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Zakładu Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 6, sporządzony na podstawie aktów notarialnych:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity na dzień 08.05.2013 r. uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2013 zaprotokołowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne

UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1.Stawający oświadczyli, że Gmina Miasto Szczecin i Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi MFO Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie MFO S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TIM SA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwały nr 26/ 29.06.2012r oraz Uchwały nr 27/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętych w dniu 29.06.2012r Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: InfoScan Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna Statut Pylon S.A.-tekst jednolity po NWZ z dnia 28 września 2012r, przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 18 października 2012 roku. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA NOTARIALNA S.C A. Kamkka-Kawayjfcka, J. Kswczyński K Repertorium A numer _Alik/2009 '9S7B,fo: ;58754 x - v AKT NOTARIALNY < Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące dziewiątego roku (09-07-2009 r.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania] STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Firma spółki] 1. Spółka będzie działać pod firmą Werth-Holz Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Werth-Holz S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A. Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

statut firmy www.nettle.pl

statut firmy www.nettle.pl NETTLE S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS. KRS nr: 0000404062 NIP: 899-25-69-522 Wysokość kapitału zakładowego: 3 500 000,-zł www.nettle.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. [Tekst jest jednolity Statutu ustalony i przyjęty przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z 6a ust. 3 lit. d Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo