Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych zwaną dalej Spółką Spółka będzie istnieć pod firmą: MEDIC APTEKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może również używać w obrocie skrótu MEDIC APTEKA sp. z o.o Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również może działać poza granicami kraju Spółka może tworzyć oddziały i nowe przedsiębiorstwa lub przystępować do innych spółek Czas trwania spółki jest nieograniczony II. Przedmiot działalności spółki. 6 Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z; Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Z; Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z III. Kapitał zakładowy Spółki. 7

2 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi: ,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 0/100) i dzieli się na 300 (trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 72,00 zł (siedemdziesiąt dwa złote 0/100) każdy Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden Kapitał zakładowy został objęty przez Wspólników następująco: a. Marek Wawrzeńczyk, PESEL: , wspólnie z Ewą Aliną Banach- Wawrzeńczyk PESEL: , obejmują 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości ,00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 0/100); b. Marek Wawrzeńczyk, PESEL: , obejmuje 3 (trzy) udziały o łącznej wartości 216 zł (dwieście szesnaście złotych 0/100); c. Ewa Alina Banach-Wawrzeńczyk, PESEL: , obejmuje 3 (trzy) udziały o łącznej wartości 216 zł (dwieście szesnaście złotych 0/100); d. Marta Anna Wawrzeńczyk, PESEL: , obejmuje 2 (dwa) udziały o łącznej wartości 144 zł (sto czterdzieści cztery złote 0/100); e. Adam Stefan Wawrzeńczyk, PESEL: , obejmuje 2 (dwa) udziały o łącznej wartości 144 zł (sto czterdzieści cztery złote 0/100); Powyższe udziały zostały pokryte w związku z podziałem spółki MEDIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Łochowskiego 7A, nr KRS poprzez przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną MEDIC APTEKA sp. z o.o. części majątku spółki dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art kodeksu cywilnego należącej do MEDIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą składają się wyodrębnione pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia działalności w ramach apteki IV. Sprzedaż udziałów w Spółce 8 1. Udziały mogą być zbywalne lub zastawiane pod warunkiem uzyskania zezwolenia Spółki. Zezwolenie udziela Zgromadzenie Wspólników Zbycie udziałów wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia Wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika jest wyłączone Zgromadzenie Wspólników w terminie 1 (jednego) miesiąca od powzięcia wiadomości o osobie spadkobiercy po zmarłym wspólniku, wskaże osobę nabywcy wstępującego w miejsce zmarłego Wspólnika. Osoba ta będzie miała obowiązek spłaty spadkobierców zmarłego wspólnika w terminie 1 (jednego) miesiąca od wyżej wymienionego wskazania, za cenę stanowiącą wartość bilansową nabytych w ten sposób udziałów za ostatni rok obrotowy W sytuacji gdy Zgromadzenie Wspólników nie wskaże nabywcy w wyznaczonym w ust. 5 niniejszego paragrafu terminie lub gdy nabywca nie skorzysta z prawa do wstąpienia,

3 udziały zostaną umorzone przez Spółkę. Spadkobiercy, za umorzone udziały wypłaca się kwotę odpowiadającą wartości bilansowej udziałów za ostatni rok obrotowy V. Władze Spółki 9 Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników; Zarząd Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. W Zgromadzeniu Wspólników jeden udział odpowiada jednemu głosowi Zgromadzenie Wspólników zwyczajne zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd, albo na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinien określać sprawy wniesione pod jego obrady Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub umowie spółki, wymaga: ) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania z finansowego za ubiegły rok obrotowy; ) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat; ) zatwierdzenie regulaminów przedsiębiorstwa; ) przystąpienie do innych spółek lub organizacji gospodarczej, społecznej albo wystąpienie z nich; ) tworzenie funduszy celowych; ) udzielenie absolutorium członkom Zarządu; ) zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; ) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego praw rzeczowego; ) zmiana umowy Spółki; ) połączenie, podział i przekształcenie Spółki lub jej rozwiązanie oraz utworzeni nowej

4 Spółki; ) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki; ) inne ważne sprawy Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę Zarząd składa się od jednego do trzech członków Skład ilościowy i osobowy Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona W skład pierwszego Zarządu Spółki Wspólnicy powołują: ) Adam Stefan Wawrzeńczyk, PESEL: Prezes Zarządu ) Marta Anna Wawrzeńczyk, PESEL: Wiceprezes Zarządu Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie W razie potrzeby może być powołany do prowadzenie spraw Spółki prokurent Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników VI. Rachunkowość Spółki Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowym z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej 2. Pierwszy rok obrotowy spółki kończy się dnia 31 grudnia 2015 r Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami o rachunkowości Spółka może tworzyć fundusze celowe oraz dokonywać odpisów na te fundusze zgodnie z przepisami

5 1. Zysk przeznaczony jest na: a. obligatoryjne odpisy wynikające z obowiązujących przepisów; b. pozostałą część zysku podlega podziałowi na: i. kapitał zapasowy, ii. kapitał rezerwowy, iii. dywidendy dla wspólników Zysk przeznaczony na wypłatę dywidendy dla wspólników dzieli się proporcjonalnie do posiadanych udziałów Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy jeżeli jej sprawozdanie finansowane za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk VII. Postanowienia końcowe. 21 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne akty normatywne Umowa została zawarta w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego ze Wspólników oraz dla Spółki

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o. Projekt aktu założycielskiego spółki nowo zawiązanej sporządzony w związku z planowanym podziałem Maverick Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Investment

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Wilbo SA

STATUT Spółki Wilbo SA STATUT Spółki Wilbo SA I. Postanowienia ogólne 1 Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. 3 Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej polskiej oraz za

Bardziej szczegółowo

S t a t u t s p ó ł k i. KLON spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej

S t a t u t s p ó ł k i. KLON spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej S t a t u t s p ó ł k i KLON spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: KLON spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy: KLON S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

A K T N O T A R I A L N Y UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Repertorium A- /2004r. A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego czwartego (21.05.2004r.) przede mną...notariuszem w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TIM SA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwały nr 26/ 29.06.2012r oraz Uchwały nr 27/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętych w dniu 29.06.2012r Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.)

Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.) Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.) 1. Stawiający oświadczają, że zawierają w oparciu o art. 158 i nast. kodeksu handlowego umowę Spółki

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: MERA Spółka akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I

Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Ostróda z siedzibą w Tyrowie,

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo