TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oleśnickiego Parku Wodnego ATOL zawiera: 1. Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - akt notarialny sporządzony w dniu roku przed notariuszem z Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy przy ul. Mickiewicza 5 Agnieszką Łobodą, repertorium A numer 2590/ Aneks do aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością akt notarialny sporządzony w dniu roku przed notariuszem z Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy przy ul. Mickiewicza 5 Agnieszką Łobodą, repertorium A numer 3231/ Aneks do aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością akt notarialny sporządzony w dniu roku przed notariuszem z Kancelarii Notarialnej S.C. w Oleśnicy przy ul. Mickiewicza 4B mgr Małgorzatą Sobkowiak, repertorium A numer 1934/2006. Jan Bronś w imieniu Miasta Oleśnica oświadcza, że na podstawie uchwały Rady Miasta Oleśnicy z 27 stycznia 2006 numer XXXVII/286/06 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z 28 lutego 2006 roku numer PN.II /22/06, ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych zawiązuje jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Spółka działać będzie pod firmą: Oleśnicki Park Wodny ATOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Oleśnicki Park Wodny ATOL Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest miasto Oleśnica Spółka działa na terenie miasta Oleśnicy i na terenie całego kraju 2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą. 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Z działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych, 2) Z działalność związana ze sportem pozostała, 3) Z wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, 4) Z działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 5) Z działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, 6) F działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 7) Z wynajem nieruchomości na własny rachunek, 5.

2 8) Z działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 9) Z sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 10) Z sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach, 11) A restauracje, 12) B placówki gastronomiczne pozostałe, 13) Z bary, 14) Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych, 15) Z sprzedaż detaliczna odzieży, 16) B sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych, 17) E sprzedaż detaliczna gier i zabawek. 18) A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 2. W przypadku uzyskania obowiązku koncesji lub zezwolenia działalność koncesjonowana może być podjęta przez spółkę po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 (sześćset pięć tysięcy dwieście)złotych i dzieli się na (dwanaście tysięcy sto cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt ) złotych każdy 2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 3. Jedyny wspólnik Miasto Oleśnica obejmuje: (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i pokrywa je gotówką; (dziewięć tysięcy sto cztery) udziały o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych. 1. Udziału są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym że zbycie i oddanie w zastaw wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie pisemnej. 2. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej. 7. Organami Spółki są: 1) Zarząd, 2) Zgromadzenie Wspólników, 3) Rada Nadzorcza Zarząd Spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. 2. Zarząd spółki jest jednoosobowy. 3. Zadania Zarządu wykonuje Prezes Zarządu. 9.

3 4. Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. 2. Do zakresu działania zarządu należą wszelkie spawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. 3. Zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej Zarząd powoływany jest i odwoływany przez Radę Nadzorczą. 4. Członka Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony. 5. Mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. 6. Członka zarządu można odwołać z ważnych powodów, do których zalicza się: 1) podjęcia działalności konkurencyjnej, 2) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 3) naruszenie dobrego imienia Spółki, 4) długotrwałą chorobę trwale uniemożliwiającą wykonywanie czynności Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Oleśnicy. 2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. 3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki. 12. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: 1)rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty, 3) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, 4) powoływanie i odwoływania członków Rady Nadzorczej, 5) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miasta Oleśnica, 6) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 7) postanowienie co do dalszego istnienia spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego, 8) tworzenie funduszy celowych, 9) podjęcie uchwały w sprawie zbycia, nabycia nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania, 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków rady Nadzorczej, 11) sprzedaż przedsiębiorstwa spółki lub oddanie spółki do odpłatnego korzystania z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miasta Oleśnicy, 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

4 13) zmiana aktu założycielskiego, 14) połączenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej spółki, 15) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika Oprócz spraw wymienionych w 12 uchwał zgromadzenia wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. 2. Kompetencje wymienione w 12 pkt 2, 7,9,11,13 i 14 Zgromadzenie Wspólników wykonuje po zasięgnięciu opinii Zarządu Spółki przedłożonej łącznie z opinią Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 3. Do członków rady Nadzorczej reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy i im przewodniczy. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołują posiedzenia rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady. Tak zwołane posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku. 4. Dla ważności posiedzeń Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. 6. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. 7. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 8. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. 16. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania

5 finansowego za ubiegły rok obrotowy, 3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz przeprowadzonych kontroli, 5) stawiane wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium, 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 7) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu, 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 9) rozpatrywanie sporów miedzy wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy spółki oraz sporów miedzy Zarządem a wspólnikami. 17. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podjęcia uchwały upoważniającej jednego członka Rady Nadzorczej do podpisania umów, w tym umów o pracę, z członkiem Zarządu, na warunkach określonych w uchwale Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników, które może w danym roku obrachunkowym wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału przeznaczając go na inne cele. 2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników można tworzyć w Spółce fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2006 roku W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie moją przepisy ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa. 2. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 3. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Panoramie Oleśnickiej lub innej prasie. 4. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki 21. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Miasto Oleśnica. 22. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie.

ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 1 [ Oświadczenie założycielskie ]

ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 1 [ Oświadczenie założycielskie ] Załącznik do uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 68 / IX / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 [ Oświadczenie założycielskie ] Stawający, reprezentujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne

UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1.Stawający oświadczyli, że Gmina Miasto Szczecin i Fundusz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a

S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a (usunięto) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity ( 1) (1) Zawiązuje się spółkę akcyjną działającą na podstawie niniejszego statutu oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY)

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) 1. 1. Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/

U M O W A. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/ 1 REPERTORIUM A NR 3030/92 U M O W A PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/ 1. Stawiający oświadczają, że przekształcają

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi PIK SPÓŁKA AKCYJNA.-------------------------------------------------------- 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. TERMO-REX Spółka Akcyjna. [tekst jednolity]

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. TERMO-REX Spółka Akcyjna. [tekst jednolity] STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ TERMO-REX Spółka Akcyjna [tekst jednolity] Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą: TERMO-REX Spółka Akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne 1 Spółka działa pod firmą: Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Tekst jednolity Statutu Hutmen S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 31 października 2014 r. wpisane w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA FAKTORING S.A. zwołanego na 19 marca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA FAKTORING S.A. zwołanego na 19 marca 2014 r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA FAKTORING S.A. zwołanego na 19 marca 2014 r. Uchwała nr 1 z 19 marca 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

statut firmy www.nettle.pl

statut firmy www.nettle.pl NETTLE S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS. KRS nr: 0000404062 NIP: 899-25-69-522 Wysokość kapitału zakładowego: 3 500 000,-zł www.nettle.pl 1.

Bardziej szczegółowo