UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1.Stawający oświadczyli, że Gmina Miasto Szczecin i Fundusz wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Szczecinie zwani dalej Wspólnikami, zawiązują spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Firma Spółki brzmi: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Spółka może używać skróconej firmy Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin. Czas trwania Spółki jest nieograniczony Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą. Rozdział 2 Przedmiot działalności Spółki Celem Spółki jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych w formie udzielania pożyczek zapewniających rozwój mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807), a także udzielanie wsparcia finansowego dla wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń oraz fundacji. 2. Zysk wynikający z rocznego bilansu Spółka przeznacza na kapitał zapasowy lub cele działalności Spółki. 3. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 2) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z).

2 Rozdział 3 Kapitał zakładowy Spółki Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (dziesięć tysięcy pięćset) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział. 3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. 5. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 31 grudnia 2030 roku podwyższony do wysokości ,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobów objęcia udziałów, w tym także osoby uprawione do objęcia udziałów. 6. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy spółki Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób: 1) Miasto Szczecin obejmuje (tysiąc sto) udziałów, o łącznej wartości ,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką, 2) Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie obejmuje 200 (dwieście) udziałów, o łącznej wartości ,00 zł (sto tysięcy złotych) i pokrywa je gotówką. 8. Udziały w Spółce mogą być umarzane z czystego zysku Spółki, a także w trybie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie udziałów wymaga uchwały zgromadzenia Wspólników. Rozdział 4 Organy Spółki Organami Spółki są: 1) Zarząd Spółki, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zgromadzenie Wspólników Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. 2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. 3. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. 4. Członków Zarządu spółki powołuje się na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka

3 Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 5. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą wymagane jest podjęcie przez ten organ uchwały określającej warunki umowy, stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. 3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany na wniosek Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. 4. Prezes Zarządu Spółki jest równocześnie Dyrektorem Generalnym przedsiębiorstwa Spółki. 5. Pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje dyrektorów jednostek lub pionów organizacyjnych wyodrębnionych w regulaminie organizacyjnym. 6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 7. Uchwały Zarządu, podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym. 8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu. 9. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, zarządzać przerwy, formułować treść projektów uchwał. 10. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu przebywającego na urlopie lub nieobecnego w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn, jeśli nie żądał on zawiadomienia. 11. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu może oddać swój głos, dotyczący konkretnej uchwały, na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki skutkujących zaciągnięciem zobowiązań do wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie (nie wyłączając Prezesa Zarządu) albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. 3. Prokurentów powołuje Zarząd. Prokurenta może odwołać każdy członek Zarządu Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu Członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji.

4 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. 4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca ma obowiązek uzupełnić skład Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, natomiast sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu wyboru na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą członków Rady Nadzorczej wyrażona na piśmie. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch Członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Rady, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie będą obecni na posiedzeniu. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka zarządu. 6. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez nią, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej. 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, należy:

5 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających, 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej). 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy również: 1) opiniowanie Regulaminu Zarządu Spółki, 2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki przedstawianego przez Zarząd Spółki, 3) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników, 4) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata, 5) wyrażanie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabywanych na rynku regulowanym, 6) wyrażanie zgody na emisję obligacji, 7) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, 8) wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków inwestycyjnych w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki, 10) wyrażanie zgody na tworzenie spółek, 11) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, 12) opiniowanie planów działalności Spółki, 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. 4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. 3.Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. 19. Jednoosobowa kontrola Spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona; sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych, określa regulamin Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później aniżeli w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

6 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek jednego ze Wspólników. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników: 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust Porządek obrad ustala ten organ, który zwołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 2. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza bądź jeden ze Wspólników, bez względu na ilość udziałów. 3. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca uprzednio nie wycofa wniosku. 22. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zgodą wspólników wyrażona na piśmie Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za uchwałą, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa wymagają kwalifikowanej większości. 2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. 3. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego pisemnie. 24. Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego aktu, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

7 3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość ¾ głosów. 26. Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku zwołania Zgromadzenia w trybie 24 - wspólnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności : 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, 5) zmiany umowy Spółki, 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, 8) umorzenie udziałów, 9) nakładanie na Wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat, 10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach, 11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego, 12) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 13) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, 14) wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków inwestycyjnych w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, 15) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, 16) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, 17) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 18) ustalanie zasad zatrudniania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, 19) ustalanie wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 20) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki, 21) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 22) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.

8 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. Rachunkowość Spółki Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2005 roku Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) fundusz specjalnego przeznaczenia. 2. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. 3. Zyskiem do podziału jest zweryfikowany zysk bilansowy Spółki pomniejszony o należne podatki, jednakże Zgromadzenie Wspólników może całość lub część zysku wyłączyć z podziału i przeznaczyć na inne cele (w tym służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności), przy czym mogą to być wyłącznie cele związane z przedmiotem działalności (statutowe) Spółki, a także na utworzenie lub powiększenie istniejących funduszy celowych. W pierwszych czternastu latach obrotowych zysk Spółki wyłączony będzie z podziału i przeznaczony będzie wyłącznie na cele związane z przedmiotem działalności (statutowe) Spółki Wspólnicy zobowiązani są do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 10-krotności wartości udziału, o ile Zgromadzenie Wspólników tak postanowi. Postanowienia końcowe 31. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki, są zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy stanowią inaczej.

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------------------- 1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TIM SA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwały nr 26/ 29.06.2012r oraz Uchwały nr 27/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętych w dniu 29.06.2012r Rozdział

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma spółki brzmi WIELTON Spółka Akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać skrótu firmy WIELTON S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. I. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, nadając aktowi założycielskiemu Spółki następującą

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 1 [ Oświadczenie założycielskie ]

ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 1 [ Oświadczenie założycielskie ] Załącznik do uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 68 / IX / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 [ Oświadczenie założycielskie ] Stawający, reprezentujący

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo