AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Transkrypt

1 AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Stawiający oświadczają, Ŝe przekształcają przedsiębiorstwo komunalne Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na następujących zasadach: I. Postanowienia ogólne: 2 Firma spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka moŝe posługiwać się skróconą nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. i moŝe uŝywać wyróŝniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest miasto Tarnów ZałoŜycielem Spółki jest Gmina Miasta Tarnowa. 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 5 Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących Spółkę przepisów prawa. 6 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. II. Przedmiot działalności Spółki Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ( PKD B), 2) zagospodarowanie odpadów ( PKD 37), 3) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa ( PKD 50.20), 4) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami ( PKD 51),

2 5) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaŝy pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów uŝytku osobistego i domowego ( PKD 52), 6) transport lądowy pozostały ( PKD 60.2), 7) pozostała działalność wspomagająca transport ( PKD 63.2), 8) wynajem pozostałych środków transportu ( PKD 71.2), 9) wynajem maszyn i urządzeń ( PKD ), 10) sprzątanie i czyszczenie obiektów ( PKD 71.2), 11) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne ( PKD 90), 12) oczyszczanie i utrzymywanie ulic, chodników oraz placów ( PKD 90). 2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. III. Kapitał Spółki Fundusz załoŝycielski oraz fundusze przedsiębiorstwa komunalnego, tworzą kapitał własny spółki. 2. Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 (jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 3.097,00 (trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 500 (pięćset) złotych kaŝdy. 3. Wszystkie udziały wymienione w ust. 2 naleŝą do Gminy Miasta Tarnowa. 4. Wspólnik moŝe mieć więcej niŝ jeden udział. 5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pienięŝnym, niepienięŝnym lub w sposób mieszany. PodwyŜszenie kapitału zakładowego do kwoty ( jeden milion) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku nie stanowi zmiany umowy spółki. 6. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia podwyŝszonego kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 7. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Rady Nadzorczej, a o takim zamiarze Wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na trzy miesiące przed planowanym terminem dokonania tej czynności. 8. Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. 9. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału w częściach odpowiadających posiadanym udziałom. 10. W razie śmierci Wspólnika udziały przechodzą na jego spadkobierców, z tym, Ŝe nie mogą być przez nich podzielone. 11. Współwłaściciele udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela.

3 9 1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniŝenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. 2. Udział moŝe być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne). 3. Zgoda Wspólnika musi być wyraŝona na piśmie, nie później niŝ w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. 4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest powiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niŝ na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia. 5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej waŝności większości 2/3 głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. 6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub nie więcej niŝ w dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niŝ w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. IV. Organy Spółki Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki 2. Rada Nadzorcza 3. Zgromadzenie Wspólników A. Zarząd Spółki Zarząd kieruje bieŝącą działalności Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2. Zarząd Spółki moŝe składać się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 3. Członków Zarządu Spółki w drodze uchwały. 4. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 ( trzy) lata, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji Do Zarządu naleŝą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek Handlowych, ustawa lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów. 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo teŝ jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 3. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki.

4 4. Zarząd upowaŝniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania do świadczenia o wartości nie przekraczającej 200 % ( dwieście procent) kapitału zakładowego Podział obowiązków między członków Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał zarządu określi regulamin uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu. B. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Rady Nadzorczej, z czego trzech wybieranych jest przez Gminę Miasta Tarnowa, a dwóch przez pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki określa regulamin wyborów uchwalony przez Radę Nadzorczej w uzgodnieniu z ogólnym zebraniem pracowników Spółki. 3. Ustąpienie, śmierć lub inna waŝna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa powyŝej Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a takŝe na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złoŝenia wniosku. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady i przewodniczy do chwili wyboru Przewodniczącego. 4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy członków składu osobowego Rady określonego w 14 ust. 1 aktu przekształcenia, przy czym dla waŝności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków.

5 17 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŝą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i aktu przekształcenia, z wyłączeniem spraw zastrzeŝonych dla Zgromadzenia Wspólników, a nadto: a) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, b) ocena sprawozdań i wniosków Zarządu do podziału zysków i pokrycia strat, c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Spółki, przeprowadzonych kontroli oraz swojej działalności, d) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonywanych obowiązków, e) nawiązywanie z członkami Zarządu stosunku pracy lub innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia oraz nagrody rocznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, g) sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników. C. Zgromadzenie Wspólników Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie kaŝdego roku obrachunkowego. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na Ŝądanie Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeŝeli: a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2, b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od załoŝenia na piśmie Ŝądania, o którym mowa w ust Zgromadzenie Wspólników moŝe odbywać się w siedzibie Spółki.

6 20 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników naleŝy podejmowanie uchwał w sprawach: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków; 2) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 3) podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat; 4) przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania; 5) umarzania udziałów; 6) podwyŝszania i obniŝania kapitału zakładowego Spółki; 7) przyjęcia nowych wspólników do Spółki; 8) likwidacji i rozwiązania Spółki; 9) nabywania, zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz obciąŝania nieruchomości; 10) nabywania, zbywania, wydzierŝawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 11) tworzenia funduszy celowych; 12) rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyŝszającej 200% (dwieście procent) kapitału zakładowego. 2. Zgromadzenie Wspólników moŝe takŝe rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 21 Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym na kaŝdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne. V. Gospodarka Spółki Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym Ŝe pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1992 roku. 2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

7 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikom. 23 Zgromadzenie Wspólników moŝe w całości lub części wyłączyć od podziału czysty zysk, przeznaczając go na: 1) kapitał rezerwowy i zapasowy, 2) wszelkie inne fundusze, w tym celowe. VI. Postanowienia końcowe. Tarnów, dnia 25 września 2006 roku.

UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne

UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1.Stawający oświadczyli, że Gmina Miasto Szczecin i Fundusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I

Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Ostróda z siedzibą w Tyrowie,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A. Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Stawający działający w imieniu Gminy Miejskiej w Głogowie oświadczają, że działając w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/329/98 z dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/

U M O W A. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/ 1 REPERTORIUM A NR 3030/92 U M O W A PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/ 1. Stawiający oświadczają, że przekształcają

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1- Firma Spółki brzmi: Dekpol Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Dekpol S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. [Tekst jest jednolity Statutu ustalony i przyjęty przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z 6a ust. 3 lit. d Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SYMBIO POLSKA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: SYMBIO POLSKA spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: SYMBIO POLSKA S.A. oraz wyróżniającym ją

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BOA Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BOA Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BOA Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi BOA Spółka Akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy BOA S.A., jak równieŝ wyróŝniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma spółki brzmi WIELTON Spółka Akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać skrótu firmy WIELTON S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SARE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ. PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ. PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna 1 Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: PERMA FIX MEDICAL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu: PERMA FIX MEDICAL S.A. 3.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst Jednolity 31.01.2011r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi ACARTUS Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy ACARTUS S.A. Siedzibą Spółki jest Jastrzębie

Bardziej szczegółowo