U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą"

Transkrypt

1 U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką Spółka powstaje na podstawie art. 529 par. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w wyniku podziału spółki BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Pilchowicach, poprzez przeniesienie części majątku spółki BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Pilchowicach na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), zgodnie z planem podziału z dnia r Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o Spółce należy rozumieć przez to spółkę nowo zawiązaną Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: RACHUNKOWOŚĆ JURCZYGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy RACHUNKOWOŚĆ JURCZYGA Sp. z o.o Siedzibą Spółki jest miejscowość Pilchowice Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych II. Przedmiot działalności Spółki 5. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD/:

2 58.11.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Wydawanie książek Wydawanie gazet Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarzą dzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej

3 78.30.Z Z Z Z B Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację III. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (pięć tysięcy złotych) i został w całości pokryty częścią majątku spółki BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Pilchowicach pochodzącego z kapitału zapasowego tej spółki Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w przypadku jego podwyższenia mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej W kapitale zakładowym Spółki: Maciej Jurczyga - obejmuje 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów, o łącznej wartości 3.750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), Magdalena Jurczyga-Błaszak - obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów, o łącznej wartości 1.000,00 zł (tysiąc złotych),

4 - Joanna Thiel - obejmuje 5 (pięć) udziałów, o łącznej wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) Wszystkie udziały, jakie obejmuje Wspólnik Maciej Jurczyga, są udziałami uprzywilejowanymi Uprzywilejowanie dotyczy: a) prawa głosu i przyznaje uprawnionemu 3 (trzy) głosy na 1 (jeden) udział, b) prawa do dywidendy i przyznaje uprawnionemu na jeden udział dywidendę w wysokości o połowę wyższą niż dywidenda przysługująca udziałom nieuprzywilejowanym, która to dywidenda jeżeli jest niewypłacona w latach poprzednich to może zostać wypłacona z zysków w następnych latach, za okres nie przekraczający 5 (pięciu) lat, c) sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki - Wspólnik przejmuje cały jej majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli Wszystkie udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty (pięć milionów) złotych w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku ( r.) roku w drodze, bądź podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów, bądź przez ustanowienie nowych udziałów i objęcie ich przez osoby nie będące dotychczas Wspólnikami nie stanowi zmiany umowy Spółki Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału wymaga zgody pozostałych Wspólników posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt) procent udziałów, którzy to Wspólnicy posiadają prawo pierwokupu zbywanych udziałów oraz prawo wskazania innego nabywcy Wstąpienie do Spółki spadkobierców zmarłego Wspólnika, który posiadał mniej niż 50% udziałów wymaga jednomyślnej zgody pozostałych Wspólników. W przypadku braku zgody, pozostali Wspólnicy odkupują udziały od spadkobierców za cenę stanowiącą iloczyn procentowego

5 udziału zmarłego Wspólnika w kapitale zakładowym oraz księgowej wartości aktywów netto Wstąpienie do Spółki współmałżonka Wspólnika w przypadku gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską jest uzależnione od zgody pozostałych Wspólników posiadających co najmniej 50% udziałów Udziały mogą być umarzane na zasadach określonych w art. 199 k.s.h. - IV. Dopłaty Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej wartości nominalnej udziału Uchwała w przedmiocie dopłaty wymaga jednomyślności V. Władze Spółki 15. Władzami Spółki są: ) Zarząd, ) Zgromadzenie Wspólników Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres nieoznaczony Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu z osobna oraz prokurent Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 20% (dwadzieścia) procent kapitału zakładowego wymaga działania Prezesa Zarządu lub łącznego działania innego Członka Zarządu i prokurenta Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

6 Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w każdej chwili przez Zarząd, każdego z Członków Zarządu z osobna, prokurenta oraz Wspólników posiadających łącznie ponad połowę udziałów Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowościach: Knurów, Gliwice, Rybnik Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli reprezentowane jest na nim ponad 50% kapitału zakładowego VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 22. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem r W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa

Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o. Projekt aktu założycielskiego spółki nowo zawiązanej sporządzony w związku z planowanym podziałem Maverick Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ ] w imieniu spółki pod firmą InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz [ ] oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI I AKCYJNEJ. l. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką".

STATUT SPÓŁKI I AKCYJNEJ. l. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej Spółką. I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI STATUT SPÓŁKI I AKCYJNEJ l. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką". 2. 1. Spółka będzie działała pod firmą "MEDORT" Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: UNITED Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: UNITED S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. 7 października 2013 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

STATUT HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni STATUT HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka jest prowadzona pod firmą HubStyle Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy HubStyle S.A. 2. Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki. Athos Venture Capital. Spółka Akcyjna. 1 (Firma siedziba)

Statut Spółki. Athos Venture Capital. Spółka Akcyjna. 1 (Firma siedziba) Statut Spółki Athos Venture Capital Spółka Akcyjna 1 (Firma siedziba) 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Athos Venture Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Athos Venture

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Adform Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Adform Group S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SA FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SA FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE [projekt] Uchwała Nr 19/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1 W związku

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi: Wierzyciel Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Wierzyciel S.A. Siedzibą spółki jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY S T A T U T U SPÓŁKI SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY S T A T U T U SPÓŁKI SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY S T A T U T U SPÓŁKI SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA Skoczów, 2012 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. Spółka działa pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. I. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, nadając aktowi założycielskiemu Spółki następującą

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW ZE ZMIANAMI Z DNIA 22.06.2012 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW PO ZMIANACH Z DNIA 22.06.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Firma Spółki brzmi: Krakodlew Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU STATUT SPÓŁKI (ujednolicony po zmianach zarejestrowanych w dniu 30 lipca 2015 roku)

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU STATUT SPÓŁKI (ujednolicony po zmianach zarejestrowanych w dniu 30 lipca 2015 roku) ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU STATUT SPÓŁKI (ujednolicony po zmianach zarejestrowanych w dniu 30 lipca 2015 roku) I. Postanowienia wstępne 1 1. Założycielem Spółki jest Mariusz Jawoszek.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY)

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) 1. 1. Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo