który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym"

Transkrypt

1 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl SZKOŁY DLA DOROSŁYCH GIMNAZJUM POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE KSZTAŁCIMY W ZAWODACH TECHNIK: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA weterynarii, cyfrowych procesów graficznych, informatyk, hotelarstwa, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, elektronik oraz technik sterylizacji medycznej i farmaceutyczny. NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 14 (64), r. ISSN Bezpłatny dwutygodnik Zmarł 19-latek który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym przy wie zio ny zo stał do pil skie go szpi ta la. Wia do mo, że chło pak za żył środ ki psy cho ak tyw ne, ale trwa usta la nie, czy to wła śnie one by ły przy - czy ną śmier ci. 19-la tek tra fił na SOR w nocy z nie dzie li na po nie dzia łek (12/13 lip ca). O je - go ży cie wal czy li le ka rze z Od dzia łu In ten syw nej Te ra pii i Ana ste zjo lo gii. Nie ste ty, chło pak zmarł. Dla cze go? Wia do mo, że za żył sub stan cje psy cho - ak tyw ne, na pew no nar ko ty ki. Czy to jed nak one do pro wa dzi ły do śmier ci? Nie ofi cjal nie mó wi się, że 19-la tek mógł być wcze śniej po waż nie cho ry. KREDYTY działamy od 1992 * gotówkowe do 15 lat * konsolidacja do 15 lat * przy złym BIK - do * przy pustym BIK * bez zgody współmałżonka * gotówkowe bez BIK * bez liczenia zdolności - do * dla rolników - liczymy hektary i faktury * dla firm bez ZUS i US bez wykazywania dochodów ze środków UE - 2% rocznie Piła, ul. Drygasa 29 - parter 67 / kredyty.nasze.com

2 2 Z Mocarz kilkaset razy silniejszy od marihuany serwis Z ŻYCIA WZIĘTE Przez Pol - skę prze to czy ła się w ostat nim cza sie czar - na se ria za truć psy cho tropa mi, w tym słyn nym mo ca rzem, któ ry ma dzia ła nie kil ka set ra zy moc niej sze, niż ma ri hu ana. Do pa la cze sta no wią pre - pa ra ty za wie ra ją ce w swym skła dzie sub stan cje psy cho - ak tyw ne. Ich pro duk cja, sprze daż i re kla mo wa nie są w Pol sce za bro nio ne. Po ostat niej se rii za truć po li cja i Pań stwo wa In spek - cja Sa ni tar na przy stą pi ły do jesz cze szer szej ak cji zwal - cza nia do pa la czy. Każ da in - for ma cja o ewen tu al nych miej scach ich sprze da ży jest do kład nie spraw dza na. Więk - szość pre pa ra tów pod da wa - na jest ba da niom, pro du cen - ci bo wiem ca ły czas mo dy fi - ku ją skład che micz ny do pa - la czy. Czę sto miesz kan ki te oka zu ją się śmier tel ne. Tak zwa ny mo carz ma BLACHARSKO A - LAKIERNICZY po stać zie lo ne go su szu ro - ślin ne go, prze zna czo ne go do pa le nia. Prze pro wa dzo ne ba da nia wy kry ły w nim syn - te tycz ne ka na bi no idy, po wy - pa le niu któ rych wy stę pu ją efek ty po dob ne do tych, ja - kie wy wo łu je ma ri hu ana i ha - szysz, ty le że na wet kil ka set ra zy sil niej sze. Efek tem ich za ży cia są m.in. zmia na na - stro ju i sa mo po czu cia, bło - go stan, eu fo ria, ha lu cy na cje, cza sa mi de pre sja, apa tia i uro - je nia. Na stę pu je też wzrost ci śnie nia krwi, ta chy kar dia, prze krwie nie ga łek ocznych, za bu rze nia ko or dy na cji ru - cho wej, za wro ty gło wy, za bu - rze nia uwa gi, wy su sze nie ślu - zó wek. Za gro żo na jest szcze gól nie mło dzież, u któ rej po przy ję - ciu tych sub stan cji naj czę ściej Na zle ce nie pil skiej po li cji po wstał spot, prze strze ga ją cy przed za ży wa - niem do pa la czy. Je go pre mie ra od by - ła się w pią tek, 24 lip ca. do cho dzi do trwa łych zmian funk cji ośrod ko we go ukła du ner wo we go. Ba da nia wska - zu ją na dwu krot nie więk sze za gro że nie wy stą pie nia psy - cho zy schi zo fre nicz nej. Jesz cze do nie daw na w Pi - le funk cjo no wał sklep z do - pa la cza mi. Punkt przy Kol - be go był wie lo krot nie kon - tro lo wa ny przez sa ne pid, któ - ry re kwi ro wał wie le pro duk - tów oraz ka rał wła ści cie la man da ta mi. Pod skle pem po - ja wia li się tak że funk cjo na - riu sze po li cji, któ rzy le gi ty - mo wa li klien tów. W koń cu ma ja sklep zo stał za mknię ty, ale od nie daw na zno wu dzia - ła, mi mo że te raz nie są już w nim sprze da wa ne do pa la - cze. W ubie gły czwar tek ak - cję prze ciw do pa la czom urzą - dzi ła Mło dzież Wszech pol ska. Na roz wie szo nych wo kół skle - pu pla ka tach pro te stu ją cy na - pi sa li: Tyl ko sła bi gra cze bio - rą do pa la cze... SERWIS BLACHARSKO - LAKIERNICZY NAPRAWA AUT POWYPADKOWYCH WSPÓŁPRACA Z SERWISAMI OBSŁUGA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI AUTO ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAWY MIESZALNIA FARB I LAKIERÓW MAXMEYER, AUTOKOLOR tel Magazyn NaGłos na papierze i w sieci Ma ga zyn miej ski PIŁA NaGłos uka zu je się od grud - nia 2012r. Oprócz pil skiej mu ta cji wy da je my tak że bez płat ną ga ze tę w po wie - cie czarn kow sko -trzcia nec - kim oraz złotowskim. Naj waż niej sze wia do mo - ści do stęp ne są też na por - ta lu glos.com.pl. Tam znaj dzie cie też państwo elek tro nicz ne wy - da nie ga ze ty i nasze Najbliższe wydania NaGłos Piła 7 sierpnia Złotów 14 sierpnia Czarnków Trzcianka 21 sierpnia A U T O P R O M O C J A NaGłos ZŁOTÓW PIŁA Reklama w magazynie NaGłos to doskonała inwestycja we własny biznes. Wyróżnia nas wysoki nakład i brak zwrotów. Zadzwoń! , lub napisz: REDAKCJA ul. Si kor skie go 33 (pok.304), Pi ła Re dak tor na czel ny: Ga brie la Ciż mow ska (g.ci zmow glos.com.pl) Mi chał Nic poń (m.nic glos.com.pl) Kon takt: re dak glos.com.pl REKLAMA I MARKETING ul. Si kor skie go 33 (pok.304), Pi ła Elż bie ta Mo żej ko tel (e.mo zej glos.com.pl) Agniesz ka Nor kow ska tel (a.nor kow glos.com.pl) Kon takt: tel./fax (67) , e -ma il: re kla glos.com.pl; kla ma WYDAWCA Agen cja Pro mo cyj no - Wy daw ni cza MEDIA FORTE s.c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, Agnieszka Norkowska, ul. Warsz ta to wa 8, Pi ła. Kon takt: tel./fax (67) , e -ma il: agen dia for te.pi la.pl daw nic two DRUK AGORA S.A., ul. Krzy wa 35, Pi ła Re dak cja nie od po wia da za treść za miesz czo nych ogło szeń. Re dak cja nie zwra ca tek stów nie za mó wio nych oraz za strze ga so bie pra wo ich re da go wa - nia i skra ca nia. Roz po wszech nia nie ma te ria łów re dak cyj nych bez zgo dy wy daw cy jest za - bro nio ne.

3 N 3 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Pile ul. Sikorskiego 33 p. 212 Zaprasza na: pijany kierowca ściął barierki i wylądował w rowie FOT. PAWEŁ KAMIŃSKI/PSP PIŁA SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (86 GODZIN ZAJĘĆ) - KURS ROZPOCZĘCIE I STOPIEŃ - KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO (90 GODZIN ZAJĘĆ) - KURS ROZPOCZĘCIE KRĘPSKO Do groź ne go wy pad ku do szło 17 lip ca, na dro dze kra jo wej nr 11, w po - bli żu Kręp ska. Fiat bra vo ściął me ta lo we ba rier ki, wpadł do ro wu i da cho wał. Kie - row ca miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. MICHAŁ NICPOŃ o zda rze nia do - szło kil ka mi nut przed go dzi ną 11. Ja dą cy dro gą K fiat bra vo zje chał na gle na po bo cze i ude rzył w przy - droż ne me ta lo we ba rier ki. Si ła ude rze nia by ła tak du ża, że sa mo chód prze bił się przez ba rier ki i wy lą do wał na da chu w ro wie. Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, oka za ło się, że kie row ca 52-let ni miesz - ka niec War sza wy zo stał uwię zio ny w au cie. Stra ża cy mu sie li użyć na rzę dzi hy - drau licz nych, by wy do stać męż czy znę z sa mo cho du. 52- la tek z ob ra że nia mi cia ła tra - fił do szpi ta la spe cja li stycz - ne go w Pi le. Przez czas trwa nia ak cji ra tun ko wej od ci nek dro gi K -11, na któ rym do szło do wy pad ku, był za blo ko - wa ny. Stra ża cy wy zna czy li ob jaz dy. Dla cze go do szło do wy - pad ku? Przy czy ny zda rze nia usta la po li cja. Wia do mo jed - nak, że kie row ca fia ta był nie trzeź wy. Miał w or ga ni zmie po - nad pół to ra pro mi la al ko ho - lu in for mu je Żane ta Ko - wal ska, rzecz nicz ka pil skiej po li cji. Informacje i zapisy: tel Formularz zgłoszeniowy na stronie: A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y Prezes Towarzystwa Pomocy Chorym - Mieczysław Augustyn, senator

4 4 K Piechowiak powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez europosła POLITYKA Grze gorz Pie cho wiak, przed sta wi ciel Zjed no - czo nej Pra wi cy w Pi le, po wia do mił pro ku ra tu rę o moż li wo - ści po peł nie nia prze stęp stwa przez eu ro po sła Ada ma Szejn fel da (PO). Oskar ża go o ob ra zę uczuć re li gij nych. GABRIELA CIŻMOWSKA ho dzi o gra fi kę, któ ra za miesz czo - na zo sta ła na fa ce bo oko wym pro fi lu eu ro po sła. Wi dać na niej ma pę Pol ski z wbi tym cen tral nie krzy żem. W miej scu, gdzie po win na być gło - wa Chry stu sa jest na pis PiS, a na ra mio nach ha sła: PARANOJA I SCHIZOFRENIA. Krzyż to ele ment wia ry ka to lic kiej oraz jej naj waż niej szy sym bol. Dla te go ja ko ka - to lik, nie tyl ko po li tyk, je stem obu rzo ny. Wiem, że po dob nie jak ja my śli wie le osób, bo ode bra łem w tej spra wie wiele telefonów. Dla te go do ma ga my się ści ga nia oso by, któ - ra ten wpis opu bli ko wa ła w sie ci mó wi Pie cho wiak. Pod za wia do mie niem do pro ku ra tu ry pod - pi sał się tak że praw nik Ja cek Busz kie wicz oraz fo to graf An drzej Za ra nek. Ha sła te są krzyw dzą ce dla ka to li ków. Pro szę wy obra zić so bie, co by ło by, gdy by na ta ki wpis po zwo lił so bie ktoś w pań stwie is lam skim dy wa gu je Pie cho - wiak. Przy oka zji chcę za py tać ko le gów z PO, czy ta ka agre sja bę dzie już obo wią zu - ją cym ję zy kiem wy bor czym? do da je. Swo je go obu rze nia nie kry je tak że Mar - cin Po rzu cek, szef po wia to wych struk tu r PiS. W swo im oświad cze niu ro ze sła nym do me diów na pi sał: Niemowle ranne w wypadku KRUSZEWO Nie bez piecz - ny wy pa dek w Kru sze wie (gm. Uj ście). Volks wa gen zje chał do ro wu i da cho - wał. Do zda rze nia do szło w śro - dę nad ra nem, tuż przed go - dzi ną 7. Z nie zna nych jak do tąd przy czyn kie row ca volks wa ge na na gle zje chał KIEROWCA KRAJOWY LUB MIĘDZYNARODOWY Wymagania: Aktualne prawo jazdy C+E Ukończony kurs na przewóz rzeczy Mile widziane referencje z dro gi i wpadł do ro wu. Au - to da cho wa ło. W wy ni ku zda rze nia ran - ne zo sta ło pię cio mie sięcz ne dziec ko, któ re prze wo żo no au tem. Zo sta ło ono prze wie - zio ne do szpi ta la w Pi le. Przy czy ny i oko licz no ści zda rze nia wy ja śnia pil ska po li cja. Zapewniamy: Atrakcyjne i terminowo wypłacane wynagrodzenie Długoterminową współpracę Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Cotygodniowe zjazdy do domu Kontakt: Piotr Jeleń, tel , Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Pan po seł Adam Szejn feld zno wu pró - bu je za ist nieć w spo sób bar dzo da le ki od me ry to rycz nej dys ku sji. Z obu rze niem przyj mu ję spo sób upra wia nia po li ty ki przez po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go i li - de ra Plat for my Oby wa tel skiej w po wie cie pil skim. Po li tyk PO ko lej ny raz ob ra ża uczu cia re li gij ne Po la ków, pró bu je dzie lić nasz na ród na prze ciw ne obo zy. Bę dąc jed nym z naj bar dziej ak tyw nych szta bow - ców Pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie - go, swą agre syw ną re to ry ką do ło żył waż - ną ce gieł kę do klę ski ustę pu ją ce go pre zy - den ta. Ubo le wa jąc nad za ist nia łą sy tu acją, wy ra żam jed no cze śnie na dzie ję, że po sta - wa po sła Ada ma Szejn fel da i in nych po li - ty ków Plat for my Oby wa tel skiej, umoc ni po gląd więk szo ści Po la ków o ko niecz no - ści szyb kich zmian wśród po li tycz nych elit w na szym kra ju. Spra wy z ko lei ko men to wać nie chce Sta - ni sław Chmie lew ski, po seł PO. Oce niaj my fak ty, a nie wy daj my ko - men ta rze mó wi. Sko ro te ma tem zaj - mu je się pro ku ra tu ra, niech ona usta li naj - pierw fak ty. Ję zyk po li ty ki ma swo ją re to ry kę mó - wi na to miast Mał go rza ta Ja ny ska, po słan - ka PO, któ ra w nad cho dzą cych wy bo rach naj praw do po dob niej bę dzie nu me rem je - den na li ście Plat for my. Nie któ re spra - wy mu szą być wy ol brzy mia ne. Eu ro po seł naj pew niej chciał po ka zać, jak bar dzo PiS dzie li Pol skę. Ale je śli ktoś uwa ża, że je go uczu cia re li gij ne zo sta ły na ru szo ne, ma pra - wo po wia do mić pro ku ra tu rę, bo ży je my w de mo kra tycz nym kra ju i to jest na sze zwy cię stwo! Mo je uczu cia re li gij ne z ko lei bar dziej ob ra ża wy po wiedź bi sku pów z Ja - snej Gó ry, któ rzy na zy wa ją nas mor der ca - Ponad 50 interwencji po burzy MICHAŁ NICPOŃ Z POWIATU Do kład nie 51 in ter wen cji od no to wa li stra ża cy z po wia tu pil skie - go po gwał tow nej bu rzy, któ ra prze szła rów nież nad pół noc ną Wiel ko pol - ską. Pierw sze zgło sze nia za czę - ły napływać po go dzi nie 16. Ilość zda rzeń ro sła la wi no wo, a do ko lej nych in ter wen cji dys po no wa no do dat ko we za - stę py stra ży po żar nej z te re - nu po wia tu pil skie go. W ce lu sku tecz nej ob słu - gi du żej ilo ści zgło szeń wzmoc - Do sta łem już we zwa nie na po li cję. W przyszłym tygodniu bę dę prze słu chi wa ny ja ko świa - dek, w spra wie o ob ra zę przed mio tu kul tu re li gij ne go mó wi Grze gorz Pie cho wiak. mi, bo gło so wa li śmy za usta wą, któ ra upo - rząd ko wać ma spra wy in vi tro. To jaw - na ma ni pu la cja wy bor cza, ale zno szę tę hi - po kry zję PiS w za ci szu swo je go ser ca. Sam za in te re so wa ny na ra zie mil czy... Do dać war to, że nie daw no Adam Szejn - feld wy bra ny zo stał na li de ra PO w po wie - cie pil skim, za stę pu jąc w tej ro li To ma sza Bu gaj skie go. FOT. Paweł Kłodziński /PSP Piła nio no ob sa dę sta no wi ska kie - ro wa nia, a tak że za dys po no - wa no ofi ce rów ope ra cyj - nych in for mu je Pa weł Ka - miń ski z ko men dy Po wia to - wej Stra ży Po żar nej w Pi le. W su mie, w sku tek bu rzy i na wał ni cy stra ża cy po wia tu pil skie go wzię li udział w aż 51 zda rze niach. 39 ra zy wy jeż - dża li do po wa lo nych drzew, któ re ta ra so wa ły dro gi i chod - ni ki, od no to wa no też pięć uszko dzo nych da chów, awczte rech miej scach stra - ża cy za bez pie cza li ze rwa ne li - nie ener ge tycz ne. Na szczę ście nikt nie od - niósł żad nych ob ra żeń.

5 K 5 kosztowała nas 25 tysięcy zł. przez ponad rok skorzystały dwie osoby PIENIĄDZE Miej ski Ośro dek Po mo cy Po łecz nej wy dał po nad 25 ty s. zło tych na do sto so wa nie wła snej sie ci in for macz nej do ogól - no pol skie go sys te mu Choć no wy sys tem dzia ła od po nad ro ku, to do tej po ry sko rzy sta ły z nie go w Pi le tyl ko dwie oso by... MICHAŁ NICPOŃ kosz ty po nie sio - ne przez MOPS oraz za kres wy - ko rzy sty wa nia w Pi le za py tał w swo jej in ter pe la cji rad ny Bła żej Par da. Rad ny do py - ty wał m.in. ilu miesz kań ców Pi ły jest za re - je stro wa nych w sys te mie oraz ile spraw miesz kań - ców mie sięcz nie tra fia po przez ogól no pol ską plat - for mę do MOPS. Spra wą za in te re so wał się po tym, jak rad ni za po zna li się z do ku men tem, okre śla ją - cym wy ko na nie bu dże tu mia sta za mi nio ny rok. Po stro nie wy dat ków w dzia le ośrod ków po mo cy spo łecz nej zna la zło się po - nad 25,5 ty sią ca zło tych, ja kie pil ski MOPS wy dał na wdro że nie ogól no pol - skie go sys te mu Od po wie dzi na py ta nia rad - ne go wła śnie opu bli ko wa ne zo sta ły w Biu le ty nie In for - ma cji Pu blicz nej. Co mo że - my w nich prze czy tać? Oka - zu je się, że owe 25,5 ty sią ca zło tych kosz to wa ły do dat ko - we za bez pie cze nia sys te mu in for ma tycz ne go MOSP, któ - re ośro dek mu siał za ku pić zgod nie z wy mo ga mi, okre - ślo ny mi w roz po rzą dze niu Mi ni stra Spraw We wnętrz - nych i Ad mi ni stra cji. Do pie - ro speł nie nie te go wa run ku po zwo li ło pil skie mu ośrod - ko wi na włą cze nie się do sys - te mu W teo rii no wy sys tem wdro żo ny przez mi ni ster stwo (koszt uru cho mie nia w ska li kra ju wy - niósł po nad 50 mln zł) uła - twić miał kon takt miesz kań - ców z ośrod ka mi po mo cy spo - łecz nej, da jąc im moż li wość za ła twie nia wie lu for mal no - ści on -li ne. Jak wy glą da to w prak ty ce? Jak in for mu je, w od po wie dzi na za py ta nie rad ne go, dy rek tor pil skie go MOPS, po prze szło ro ku dzia - ła nia sys te mu, moż na przez nie go zło żyć je dy nie wnio sek o uzy ska nie po mo cy spo łecz - nej (na ra zie tyl ko ta ki jest moż li wy). Dy rek tor in for mu je rów - nież, że sys tem nie jest na ra - zie pro mo wa ny wśród miesz - kań ców, bo nie jest jesz cze w peł ni go to wy, a ko rzy sta - nie z nie go w szer szym za - kre sie, nie moż li we jest ze wzglę du na brak no wych prze pi sów, re gu lu ją cych tę kwe stię. Być mo że wła śnie dla te - go od cza su, gdy pil ski MOPS włą czo ny zo stał do (kwie cień 2014), za po śred - nic twem sys te mu skie ro wa - no do pil skie go ośrod ka je - dy nie... dwa wnio ski o przy - zna nie po mo cy spo łecz nej. Komentarz w tej sprawie jest chyba zbędny... Z DOMU POD DOM mobile: biuro: PRZEWÓZ OSÓB I PACZEK DO NIEMIEC

6 6 P Polityczne super bomby PRZED WYBORAMI Re na ta Be ger z pil ską le wi cą, sta ro sta Ryszard Go ław ski z partią Pe tru, by ły sta ro sta Wiesław Ma szew ski i czło nek za rzą du Po wia tu Pil skie go Eligiusz Ko ma row ski z Paw łem Ku ki zem, a Hen ryk Sto - kło sa jed nak do se na tu? To do tych czas naj więk sze nie spo dzian ki je sien nych wy bo rów. GABRIELA CIŻMOWSKA dzie go rą cy czas. Wie - le sen sa cji wy bu cha już na eta pie bu do wa - nia list wy bor czych. Żad na par tia nie po da ła jesz cze kom ple tu na zwisk, ani na wet ofi cjal nie nie ogło si ła je dy nek. Go łym okiem wi dać już jed nak bom by, któ re je sie nią wstrzą sną lo kal ną sce ną po - li tycz ną. Nie spo dzia nek mo że my spo dzie wać się za rów no na li stach do sej mu, jak i se - na tu. PSL: kto weźmie mandat po Kalembie? Ja kiś czas te mu po seł Sta ni sław Ka - lem ba ogło sił, że po sied miu ka den cjach za sia da nia w fo te lu na Wiej skiej, roz sta je się z par la men - tem. Klu czo wą spra wą stało się za tem, kto bę dzie je dyn ką na li ście PSL. Na sze li sty nie są jesz cze kom plet ne, ale wia do mo, że wy cią ga my wszyst kie rę ce na po kład, by zro bić jak naj lep szy wy nik za pew nia Krzysz tof Pa szyk, prze - wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel - ko pol skie go. Osta tecz ne de cy zje po - win ny za paść do koń ca lip ca twier dzi. Jesz cze do nie daw na mó wi ło się, że je dyn ką PSL mo że być Sta ro sta Zło tow - ski, Ry szard Go ław ski. Ten jed nak tej in for ma cji nie po twier dza, prze ciw nie pro wo ka cyj nie mó wi, że z co raz więk szą cie ka wo ścią przy glą da się par tii No wo - cze sna. PL, któ rą two rzy eko no mi sta dr Ry szard Pe tru. Je stem prze ra żo ny wir tu al ny mi obiet - ni ca mi róż nych par tii do wo dzi Go ław - ski. Twar do stą pam po zie mi, dla te go naj bar dziej po do ba mi się ra cjo nal ny pro gram Pe tru. Do da je też, że nie za po mni swo jej par - tii, jak po trak to wa ła Sta ni sła wa Ka lem - bę, kie dy po zba wio no go funk cji mi ni - stra rol nic twa, po świę ca jąc dla par tyj - nych in te re sów. Mó wi się jed nak tu i tam, że sta ro sta dość nagle zmie nia jąc prze ko na nia uniósł się ho no rem, bo nu mer je den na li ście PSL za pro po no wa no pra cu ją ce mu w pil - skim WORD, a miesz ka ją ce mu w Obor ni - kach Krzysz to fo wi Pa szy ko wi. Jedynka PO: Janyska czy Rutnicki? Nie wia do mo tak że, kto bę dzie nu me - rem je den na pil skiej li ście Plat for my Oby wa tel skiej. Na dzie ję ma po słan ka Mał go rza ta Ja ny ska, któ ra choć wie, że są po sło wie z dłuż szym sta żem, to li czy, że jej pra co wi tość za punk tu je. Nie ofi cjal nie wia do mo jed nak, że w wal ce o pierw sze miej sce ubiec ją mo że Ja kub Rut nic ki, po seł z Sza mo - tuł, któ ry mi mo swo je go mło de go wie ku (37 lat) od trzech ka den cji za sia - da w sej mie. Wie rzę, że mo ja ak tyw ność zo sta nie do ce nio na, mi mo że je stem po słan ką do - pie ro pierw szą ka den cję prze ko nu je jed nak Ja ny ska. Po słan ka pod kre śla, że uczest ni czy w pra cach Ko mi sji Go spo dar ki, Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji oraz po wy - jeź dzie Ada ma Szejn fel da do Bruk se - li Ko mi sji Nad zwy czaj nej ds. zwią za - nych z ogra ni cze niem biu ro kra cji, któ rej jest sze fo wą. Jest też sze fo wą Pod ko mi sji do roz pa trze nia kil ku po sel skich pro jek - tów ustaw o zmia nie pra wa za mó wień pu blicz nych. Są po sło wie, któ rzy pra cu ją tyl ko w jed nej, ewen tu al nie w dwóch ko mi - sjach. Ja czyn nie uczest ni czę w pra cach aż trzech ko mi sji za zna cza Ja ny ska. Przy po mnij my, w wy bo rach w 2011 ro - ku M. Ja ny ska star to wa ła z trze cie go miej - sca na li ście PO, mi mo to osią gnę ła do bry wy nik [za gło so wa ło na nią osób]. Swo je go miej sca na li ście nie chce zdra - dzać tak że po seł Sta ni sław Chmie lew ski, któ ry po wy jeź dzie Ada ma Szejn fel da do Bruk se li znów za siadł w sej mo wej ła - wie. Na li ście Plat for my, jak zwy kle, po ja - wia się pro blem z pil ski mi dzia ła cza mi. Mó wi się, że o po sel ski man dat oraz o jak naj wyż szą po zy cję na li ście bić bę dą się Ja cek Bo gu sław ski, wła ści ciel pręż nie dzia ła ją cej fir my CREDO oraz Pa weł Jar - czak, dy rek tor LO na Po la.

7 P 7 PiS i Zjednoczona Prawica: chcą podwoić liczbę mandatów Wiel ki ape tyt na po sel skie man da ty ma PiS. Po seł Maks Kracz kow ski za po wia - da, że par tia w okrę gu pil skim li czy aż na czte ry miej sca w sej mie [obec nie PiS ma dwa man da ty]. Kto wy star tu je jed nak z nu me rem je - den? Naj pew niej lo ko mo ty wą li sty bę dzie obec ny li der ugru po wa nia po seł Maks Kracz kow ski, cho ciaż po ja wia ją się gło sy, że je dyn kę do sta nie ma ło zna ny w Pi le po seł PiS Pa weł Sza ła ma cha, a po seł Kracz - kow ski wy star tu je z nu me rem dwa. W sej mie chęt nie za siadł by tak że Mar - cin Po rzu cek, rad ny sej mi ku wo je wódz - kie go, by ły kan dy dat na pre zy den ta Pi ły, któ ry z upodo ba niem punk tu je dzia ła nia obec nych władz mia sta i ca łej PO. Na sza li sta, w po rząd ku al fa be tycz - nym, zo sta ła wy sła na do War sza wy, gdzie bę dzie za twier dza na przez ko mi tet po li - tycz ny par tii mó wi Po rzu cek. Oczy - wi ście mo je na zwi sko jest na li ście do - da je. Na pil skiej li ście PiS zna la zło się 20 kan dy da tów, cho ciaż ofi cjal nie mo że być tyl ko 18 na zwisk. Do te go do ło żyć na le - ży kan dy da tów z ugru po wań, któ re współ pra cu ją z PiS w ra mach Zjed no - czo nej Pra wi cy. Mo że się zresz tą oka zać, że dzia ła cze nie z PiS-u zaj mą na li - stach cał kiem wy so kie miej sca. Spo ro zwo jo wać mo że na przy kład Grze gorz Pie cho wiak, by ły po seł AWS, wi docz ny ostat nio w mie ście, choć by za spra wą afe ry z po dzia łem po wia tu, któ rą wy cią - gnął na świa tło dzien ne czy po wia do - mie nia pro ku ra tu ry o moż li wo ści po peł - nie nia prze stęp stwa przez eu ro po sła PO Ada ma Szejn fel da. Do bre pół ro ku te - mu Ja ro sław Go win za po wie dział, że Pie cho wiak bę dzie pil skim li de rem Pol - ski Ra zem. Osta tecz nie de cy zje za pa dać bę dą jed nak w War sza wie, pod czas dys - ku sji Ja ro sła wa Ka czyń skie go z Ja ro sła - wem Go wi nem, Mar kiem Jur kiem, czy Zbi gnie wem Zio bro. Pilska lewica z Beger na czele! W je sien nych wy bo rach pil ską li stę Zjed no czo nej Le wi cy za si li naj praw do - po dob niej by ła po słan ka Sa mo obro ny Re na ta Be ger. Trwa kom ple to wa nie list zdra dza Ta de usz Rze my kow ski, szef lo kal nych struk tur SLD. Mie li śmy je już pra wie za mknię te, ale kie dy po wsta ła ko ali cja i wy star tu je my pod szyl dem Zjed no czo - nej Le wi cy, mu si my sia dać do roz mów od no wa do da je. Pew ne jest za tem, że z nu me rem je den wy star tu je po seł Ro mu ald Aj chler, ale czy je na zwi ska zo ba czy my za nim na li - ście? Z wy so kie go miej sca wy star tu je praw do po dob nie Jan Lus, szef Unii Pra - cy w Wiel ko pol sce, któ ry swo ich sił pró - bo wał w ostat nich wy bo rach na pre zy - den ta Pi ły. Z Klu bu Pil skiej Le wi cy po ja - wi się też Wło dzi mierz Mi chal ski; nie ofi - cjal nie mó wi się rów nież o by łym pre zy - den cie Zbi gnie wie Ko smat ce. Praw dzi - wym hi tem jest jed nak Re na ta Be ger, któ - ra chce ubie gać się o man dat po sel ski. To do bra i moc na kan dy da tu ra prze - ko nu je Rze my kow ski. Jest ma gi strem po li to lo gii UAM, z po wo dze niem pro wa - dzi swój biz nes. Zjed no czo na Le wi ca nie wy sta wi na to - miast w Okrę gu 38 kan dy da ta na se na to ra. Nie wi dzi my wiel kiej szan sy, że by bić się z z se na to rem Au gu sty nem, czy ewen - tu al nie Hen ry kiem Sto kło są lub Eli giu - szem Ko ma row skim. Le piej niech po ten - cjal ny kan dy dat na se na to ra za si li li stę po sel ską mó wi Rze my kow ski. Okręg wy bor czy nr 38 obej mu je ob szar po wia tów: cho dzie skie go, czarn kow - sko -trzcia nec kie go, gro dzi skie go, mię dzy chodz kie go, no wo to my skie go, obor - nic kie go, pil skie go, sza mo tul skie go, wą gro wiec kie go, wolsz tyń skie go i zło tow skie go. Wy bie ra my w nim 9 po słów sys te mie pro por cjo nal nym. W wy bo rach par la men tar nych w 2011 ro ku Plat for ma Oby wa tel ska wy wal czy - ła 4 man da ty (Adam Szejn feld po zdo by ciu man da tu do PE za stą pił go Sta ni - sław Chmie lew ski, Ja kub Rut nic ki, Ma ria Mał go rza ta Ja ny ska i Kil lion Mu ny ama). Pra wo i Spra wie dli wość uzy ska ło 2 man da ty (Maks Kracz kow ski i Pa weł Sza ła ma cha) i po jed nym man da cie: PSL (Sta ni sław Ka lem ba), SLD (Ro mu ald Aj chler) oraz Ruch Pa li ko ta (Ja cek Naj der, obec nie Bia ło -Czer wo ni). No wi gra cze: Ku kiz, No wo cze sna. PL i Bia ło -Czer wo ni Moc ne struk tu ry w na szym re gio nie bu du ją tak że no we ru chy, któ re zy sku ją co raz wię cej zwo len ni ków. Bia ło -Czer - wo nych po pie ra obec ny po seł z na sze go okrę gu Ja cek Naj der (do nie - daw na Ruch Pa li ko ta). Dy na micz nie two rzy się tak że par tia Ry szar da Pe tru, któ rą re pre zen to wał bę - dzie, je śli zde cy du je się zo sta wić fo tel w urzę dzie, Ry szard Go ław ski Sta ro sta Zło tow ski. Z ko lei w po wie cie czarn kow - sko -trzcia nec kim w two rze nie struk tur te - go ru chu ak tyw nie włą czył się Piotr Ke il, asy stent by łe go sta ro sty Wie sła wa Ma - szew skie go. Sam sta ro sta Ma szew ski za mie rza z ko - lei kan dy do wać z list Paw ła Ku ki za. W Pi - le wojowników re pre zen tu je Wie sław Da rul, prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do - we go Pra cow ni ków Ko le jo wych w re gio - nie. Swo je go star tu z te go ugru po wa nia nie wy klu cza tak że Eli giusz Ko ma row ski, eta to wy czło nek Za rzą du Po wia tu Pil skie - go. Senat: Augustyn, Stokłosa, Komarowski, Kubiak? Jesz cze wię cej zna ków za py ta nia stoi na li stach do se na tu. Je dy - nym, za de kla ro wa nym ofi cjal nie kan dy da tem jest obec nie se na tor Mie czy sław Au gu styn, choć przez pe wien czas mó wio no o nim, że pró bo wał bę dzie ra czej swo ich sił w sej mie. O po now nym ubie ga niu się o fo - tel se na to ra ja kiś czas te mu na swo - jej stro nie in ter ne to wej po in for mo - wał jed nak eu ro po seł Adam Szejn - feld, któ ry na pi sał: W wy bo rach do Se na tu zde cy do wa no wy sta wić tyl ko jed ne go kan dy da ta, do tych cza - so we go se na to ra Mie czy sła wa Au gu - sty na [ ]. Kto mo że ze psuć Au gu sty no wi szy - ki? Je śli na start zde cy du je się by ły se na tor Hen ryk Sto kło sa, szan se Mie - czy sła wa Au gu sty na z pew no ścią zma - le ją. By ły se na tor, a dziś rad ny Ra dy Po wia tu Pil skie go, w roz mo wie z lo - kal ną te le wi zją po twier dził chęć star - tu w wy bo rach. Czy jest to jed nak osta tecz na de kla ra cja Sto kło sy? Swo jej de cy zji z ko lei zdra dzić nie chce Eli giusz Ko ma row ski, od je sie - ni eta to wy czło nek Za rzą du Po wia tu Pil skie go. Nie po twier dzam, nie za prze - czam mó wi dy plo ma tycz nie. Do da je jed nak, że do stał po waż ne pro po zy cje star tu w je sien nych wy - bo rach, któ re roz wa ża. Tych pro po - zy cji jest po noć kil ka... Na zwi ska swo je go kan dy da ta do se - na tu z okrę gu pil skie go zdra dzać nie chce rów nież Pra wo i Spra wie dli wość. Czy bę dzie to w prze szło ści se na tor, a dziś rad ny Ra dy Po wia tu Pil skie go Ja nusz Ku biak, czy ra czej ktoś spo - za Pi ły? Na ra zie nie od po wiem mó wi Mar cin Po rzu cek, li der lo kal nych struk - tur PiS. Za pew niam jed nak, że nasz kan dy dat na se na to ra bę dzie miał re - al ne szan se po wal czyć za rów no z Mie - czy sła wem Au gu sty nem, jak i na wet Hen ry kiem Sto kło są. Na zwi sko po da - my już w po ło wie sierp nia do da je. KONSOLIDACJA jedna rata zamiast wielu oraz dodatkowa gotówka TO REALNA POMOC DLA BUDŻETU DOMOWEGO Dariusz Albin - tel Twój Doradca Finansowy PIŁA, ul. Śródmiejska 15 PUNKT KASOWY opłata tylko: 1,49 zł (BEZ KOLEJEK) Pomożemy wyszukać najlepszą ofertę dla Ciebie.

8 8 Z Z ronda nie można skręcić na stację paliw Jeden kierunek przy nowym placu Konstytucji ZMIANY Zmia na or ga ni za cji ru chu w ob rę bie no we go pla cu Kon sty tu cji. Wy re mon to - wa ny mi od cin ka mi ulic 11 Li sto pa da i 14 Lu te go po je dzie my tyl ko w jed nym kie run ku. GABRIELA CIŻMOWSKA UTRUDNIENIA Za koń czy ły się pra ce przy bu do wie no - we go ron da przy uli cy To wa ro wej, Zyg mun ta Sta - re go i Okrzei. Pro ble mem sta ło się jed nak to, że no - wa or ga ni za cja ru chu unie moż li wia, ja dąc z ron - da, skręt na sta cję pa liw LOTOS. Przy zjeź dzie z ron da, na uli cy Okrzei wid nie je po - dwój na li nia cią gła. Ja dąc za - tem od ron da, nie mo że my skrę cić na sta cję pa liw przy Okrzei. Na LOTOS wje - chać moż na je dy nie, ja dąc od stro ny uli cy Bucz ka. Kry ty ko wa ne przez kie row - ców roz wią za nie, bro ni rzecz - nicz ka pra so wa Urzę du Mia - sta Pi ły, Do ro ta Se me nov. Tłu ma czy: Brak moż li wo ści wje cha nia na sta cję pa liw LOTOS od stro ny dwor ca PKP wy ni ka z te go, że zgod - nie z Roz po rzą dze niem MTIGM w spra wie wa run - ków tech nicz nych, ja kim po - win ny od po wia dać dro gi pu - blicz ne, wy jaz dy z dro gi do obiek tów i urzą dzeń ob - słu gi ru chu nie mo gą być usy - tu owa ne w ob sza rze od dzia - ły wa nia skrzy żo wa nia. Po - nad to ww. roz po rzą dze nie na ka zu je, że z no wej dro gi kla sy G, ja kim jest uli ca Okrzei, zjazd pu blicz ny do sta cji pa - liw po wi nien być wy po sa żo - ny w do dat ko wy pas dla po - jaz dów skrę ca ją cych z tej dro - gi, a ści sła za bu do wa w są - siedz twie ron da unie moż li - wia wy dzie le nie do dat ko we - go pa sa dla po jaz dów skrę - ca ją cych w le wo do da - je. Roz wią za nia sto so wa ne obec nie w Pi le na wią zu ją do naj lep szych prak tyk re ali - zo wa nych w pań stwach eu - ro pej skich... za pew nia Se - me nov. MICHAŁ NICPOŃ o we prze pi sy obo wią zu ją od ubie głej nie dzie li. Ruch sa mo cho dów po bru ku przy pl. Kon - sty tu cji od by wa się jed no kie run ko wo (wjazd od stro ny uli cy 11 Li sto pa da). To jed nak nie je dy ne ogra ni cze nia dla kie row ców, ja kie tam wpro wa - dzo no. Na ca łym ob sza rze obo wią zu je tak zwa na stre fa za miesz ka - nia in for mu je Woj ciech No sek, ko men dant Stra ży Miej skiej w Pi - le. Ozna cza to, że pie szy za wsze ma pierw szeń stwo przed po jaz dem, a sa mo cho dy mo gą po ru szać się tam z mak sy mal ną pręd ko ścią dwu dzie - stu ki lo me trów na go dzi nę do da - je. Stre fa za miesz ka nia ozna cza rów - nież, że par ko wać moż na je dy nie w miej scach do te go wy zna czo nych. Podchorążych znowu zamknięta MICHAŁ NICPOŃ UTRUDNIENIA Przez dwa ty go dnie uli ca Pod cho rą - żych za mknię ta bę dzie dla kie row ców. Przy czy - ną są pro wa dzo ne przez Miej skie Wo do cią gi i Ka - na li za cję pra ce, zwią za ne z bu do wą ko lek to ra desz - czo we go. W związ ku z in we sty cją sa mo cho dy nie bę dą mo gły wje chać w uli cę Pod cho rą - żych od stro ny uli cy Kos - sa ka. Bę dzie to moż li we je - dy nie od stro ny uli cy Byd - go skiej. In we sty cja pro wa dzo - na przez MWiK ozna cza jesz cze jed no, prak tycz nie no wa na wierzch nia uli cy Pod cho rą żych zo sta nie na - ru szo na. Dla cze go nie uda - ło się tak sko or dy no wać in - we sty cji, by nie trze ba by ło te raz na ru szać nie mal no - wej na wierzch ni na uli cy? Jak wy ja śni ła rzecz nik UM Do ro ta Semenov sta ło się tak ze wzglę du na kosz ty i eko no mię. By nie zry wać no we go as fal to we go dy wa ni ka MWiK mógł za sto so wać me to dę prze ci sku pod jezd - nią. Nie zro bił jed nak te - go. W tym przy pad ku tań - szym roz wią za niem bę dzie za sto so wa nie tra dy cyj nej me to dy, czy li roz ko pa nie nie zbęd ne go od cin ka uli - cy mó wi Semenov. Będzie wreszcie połączenie Bydgoskiej z Wawelską NA DROGACH Do koń ca wrze śnia po win ny za koń - czyć się pra ce przy bu dowie ostat nie go zjaz du z no - we go ron da, u zbie gu ulic Byd go skiej i Pod cho rą - żych. In we sty cja uła twi prze jazd z Byd go skiej na Wa wel ską. Po wsta nie czwar te go zjaz - du z ron da wią że się z bu do - wą no we go od cin ka uli cy Kar - pac kiej. Za koń czo ne zo sta ły już pra ce pod po wierzch nią zie mi, ak tu al nie trwa ją pra - ce dro go we. Przy wy lo cie z Kar pac kiej na Wa wel ską po wsta nie ma łe, nie ty po we ron do prze jaz do we pierw - sze te go ty pu roz wią za nie w Pi le. Sa mo cho dy oso bo we bę dę ob jeż dża ły wy sep kę na ron dzie, a au to bu sy i cię - ża rów ki bę dą mo gły na nią wjeż dżać. Koszt prze bu do wy wy nie sie 1 mln 650 tys. zło - tych. Pro ble mem sta nie się je - dy nie to, że po za koń cze niu prac uli ca Ło wiec ka nie bę - dzie już łą czy ła Wa wel skiej z Byd go ską. Sta nie się je dy - nie dro gą do jaz do wą na osie - dle, od stro ny uli cy Wa wel - skiej. /gaba/ RYNART INTERNATIONAL TIONAL TRANSPORT POLSKA w Pile ul. Przemysłowa 23, tel zatrudnimy KIEROWCÓW SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POW. 12 TON, KAT. C+E W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM POLSKA - ANGLIA - POLSKA tel WYMAGANIA: - udokumentowane doświadczenie w transpor międzynarodowym (UE) - znajomość języka niemieckieck iego lub angielski - system pracy 3 tyg godnie na 1 tydzień kontakt telefoniczny:

9 Z 9 Józef Jopek Kamila Kowalewska Sławomir Palus POLICEALNE SZKOŁY MEDYCZNE: Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Opiekun medyczny Technik sterylizacji medycznej Technik dentystyczny Technik masażysta Terapeuta zajęciowy SZKOŁY POLICEALNE ZAWODOWE: Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka środowiskowa Technik administracji Technik BHP Technik ochrony fizycznej osób i mienia STUDIUM POLICEALNE: Studium psychologii, Wizaż i stylizacja paznokci, Masaż leczniczy, Studium opiekunki dziecięcej, Terapeuta zajęciowy, Studium architektury wnętrz, Przedstawiciel handlowy. KURSY: Język migowy, Pierwsza pomoc przedmedyczna. Piła, ul. Gen. Sikorskiego 73 tel , kom fama.edu.pl *dotyczy wybranych kierunków Dorota Pytlarz Monika Kubiak Romuald Wcisło Wioletta Stalęga Oni powalczą w niedzielę o mandat radnego RADA MIASTA W nie dzie lę miesz kań cy osie dla Gór ne go wy bie rać bę dą swo je go re pre zen tan ta w Ra dzie Mia sta. O man dat rad ne go wal czy sied mio ro kan dy da tów: czte ry pa nie i trzech pa nów. wy ni ku nie dziel ne go gło so wa nia wy bra ny zo sta nie rad ny lub rad - na, któ ry uzu peł ni miej sce w Ra dzie Mia sta po Ta de uszu Gro chow skim (PO). Gro chow ski w po - ło wie kwiet nia zre zy gno wał z te go sta no wi ska, uza sad nia jąc swo ją de cy - zję po wo da mi oso bi sty mi i sy tu acją ro dzin ną. O gło sy miesz kań ców Gór ne go ubie - ga się sied miu kan dy da tów: Jó zef Jo - pek, Ka mi la Ko wa lew ska, Sła wo mir Pa - lus, Do ro ta Py tlarz, Mo ni ka Ku biak, Ro - mu al Wci sło i Wio let ta Sta lę ga. Kto mo że od dać głos w nie dziel nych wy bo rach? Okręg nr 8 obej mu je uli ce: Kon dra to wi cza, Nor wi da, Kra siń skie go, Orzesz ko wej, Sło wac kie go, Staf fa, Tet - ma je ra oraz czę ścio wo Wy spiań skie go i Że rom skie go. Gło sy od da wać bę dzie moż na w lo - ka lu wy bor czym, któ ry funk cjo no wał bę dzie w Ze spo le Szkół nr 3 im. Lot ni - ków Pol skich przy ul. Że rom skie go. Kandydaci w walce o fotel radnego Prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł - nia ją cych kosz to wać nas bę dzie oko - ło 8,7 tys. zł. Więk szość kwo ty po chło - ną kosz ty diet dla człon ków ko mi sji. 1. JOPEK Jó zef, lat 63, zam. Pi ła zgło szo ny przez KWW JÓZEFA JOPKA, li sta nr 1; 2. KOWALEWSKA Ka mi la, lat 29, zam. Pi ła zgło szo na przez KWW GÓRNEGO, li sta nr 2; 3. PALUS Sła wo mir, lat 29, zam. Pi ła zgło szo ny przez KWW OSIEDLA GÓRNE, li sta nr 3; 4. PYTLARZ Do ro ta, lat 56, zam. Pi ła zgło szo na przez KWW WSPÓLNIE DLA GÓRNEGO, li sta nr 4; 5. KUBIAK Mo ni ka Ewa, lat. 36, zam. Pi ła zgło szo na przez KWW NASZE OSIEDLE GÓRNE, li sta nr 5; 6. WYCISŁO Ro mu ald Sta ni sław, lat 53, zam. Pi ła zgło szo ny przez KWW MIESZKAŃCY OSIEDLA GÓRNE ROMUALD WYCISŁO, li sta nr 6; 7. STALĘGA Wio let ta, lat 47, zam. Pi ła zgło szo na przez KWW RAZEM DLA OSIEDLA GÓRNE, li sta nr OFERUJEMY: Przewóz klienta pod drzwi Ubezpieczenie na czas podróży Rabat dla grup zorganizowanych (od 3 osób) Klimatyzowane mikobusy /TONY TRANSPORT WYJAZDY CODZIENNIE WARUNKI: SAMOCHODY OSOBOWE I CIĘŻAROWE NOWE I UŻYWANE DO 4 LAT OKRES LEASINGU 24 I 36 M-CY WPŁATA WŁASNA 40% leasing 100% zgodnie z regulaminem Leasing Agro kredyt Kredyt samochodowy Kredyt dla Ciebie i firmy Adres: Piła , tel , Al. Poznańska 78A *** Obsługujemy również w miejscu prowadzonej działalności *** Adres: Piła , tel , Al. Poznańska 78A *** Obsługujemy również w miejscu prowadzonej działalności ***

10 10 P A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y

11 P 11 A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y

12 12 L ROZMOWA Z Je rzym Ma tla kiem, jed nym z naj - bar dziej uty tu ło wa nych szko le niow ców w Pol sce, roz ma wia FOT. FIBV.COM Jerzy Matlak legenda pod siatką (cz.1) Pa nie tre ne rze nie każ dy wie, że za nim za czę ła się pa na mi łość do siat ków ki, nie wie le bra ko wa ło, a zo stał by pan pił ka rzem... To praw da. W mo ich mło dzień czych la - tach gra ło się we wszyst ko. Do pił ki noż - nej cią gnę ło wte dy każ de go chło pa ka. To by ła mo ja pierw sza mi łość spor to wa. Ma jąc 15 lat, mia łem du żo lep sze wy ni ki niż 18-lat ko wie. No ale tra fi łem do szko ły w Świd ni cy, gdzie był na uczy ciel wy cho - wa nia fi zycz ne go, któ ry uzna wał tyl ko siat ków kę i wszy scy w siat ków kę mu sie li grać. Pa mię tam, że tre ner siat ków ki za - bro nił mi grać w pił kę noż ną, co wca le mi się nie po do ba ło. By łem jed nak na ty le do bry, że tre ner pił ki noż nej po zwo lił mi grać w me czach, cho ciaż nie mo głem tre no wać z ze spo łem. Wy my ka łem się ukrad kiem na me cze... Więc jak to się sta ło, że po go dził się pan z siat ków ką. Jak za czę ła się pa na przy go da z tą dys cy pli ną spor tu? Ni gdy nie my śla łem o pro fe sjo nal nym gra niu w siat ków kę. Oka za ło się jed nak, że po cząt ki by ły cał kiem uda ne. Po ja wił się na wet epi zod w re pre zen ta cji Pol ski ju nio rów. To był okres sław nych obo zów w Cet nie wie, gdzie przy jeż dża ła naj lep - sza eki pa za wod ni ków, któ rzy póź niej zo - sta li mi strza mi świa ta. We Wro cła wiu na AWF-ie od ra zu przy ję li mnie do aka - de mic kiej sek cji siat ków ki, któ ra wte dy gra ła w II li dze. Wo la łem się jed nak sku - pić na stu diach, za li cza niu przed mio tów, ro bie niem kur sów, a gra nie w siat ków kę by ło tyl ko do dat kiem. W ro li za wod ni ka wy stę po wa łem do 26. ro ku ży cia. Gra jąc jesz cze czyn nie w siat ków kę, już za czą - łem jed nak tre no wać in nych. No wła śnie, jesz cze ja ko czyn ny siat - karz, tre no wał pan ze spół. Jak wy glą - da ły po cząt ki pa na pra cy ja ko tre ne ra i kie dy za mie nił pan siat ków kę mę ską na żeń ską? Po skoń cze niu stu diów na AWF-ie we Wro cła wiu, wró ci łem do Świd ni cy. Tam już by ła moc no roz wi nię ta siat ków ka na po zio mie mło dzie żo wym i li go wym. Na po cząt ku sam gra łem i tre no wa łem ze spół w któ rym wy stę po wa łem. Więc za czy na łem od siat ków ki mę skiej. Jed - nak po ja kimś cza sie dzia ła cze na mó wi li mnie, abym wziął się za tre no wa nie klas spor to wych. W tym cza sie pierw szym ze - spo łem żeń skim w Świd ni cy zaj mo wał się śp. Ta de usz Zą bek. Stwo rzył coś, z ni cze go. Je śli do brze pa mię tam, dziew - czy ny zdo by ły ośmio krot nie ty tuł mi strza Pol ski ju nio rek. W tym ze spo le gra ły sa - me wy cho wan ki klu bu. Zą bek miał jed - nak skłon ność do cią głe go po da wa nia się do dy mi sji. I tra fił raz na pre ze sa, któ - ry zdzi wił się, że on tak po stę pu je i za py - tał, czy jest ktoś, kto mógł by go za stą pić. No i ktoś po wie dział, że jest ta ki ma gi ster wy cho wa nia fi zycz ne go o spe cjal no ści siat ków ki i pra cu je z mło dzie żą... A tym ma gi strem był oczy wi ście Je rzy Ma tlak? Jak pan, pa nie tre ne rze wspo - mi na po cząt ki. Cięż ko by ło pod jąć de - cy zję, w koń cu dla wie lu za wod ni czek był pan ró wie śni kiem... Po cząt ki nie by ły ła twe. To na wet nie cho dzi ło o wzglę dy spor to we... Po pro stu mnie by ło cięż ko prze ko nać, abym ob jął ze spół w Świd ni cy. W klu bie od ra zu chcie li mnie usta wiać, a wia do mo prze - cież, że ja się tak nie dam. Po wie dzie li mi, że al bo bę dzie pan pra co wał z ni mi, al bo wca le. Dłu go się nie za sta na wia jąc, trza sną łem drzwia mi i wy sze dłem. Do - wie dzia ły się o tym za wod nicz ki i za czę ły mnie na ma wiać. Pro ble mem by ło to, że one by ły w mo im wie ku, więc cięż ko by - ło by coś od nich wy eg ze kwo wać. Prze - ko na ły mnie jed nak, bym po je chał na je - den tur niej. No i tak już zo sta łem... Mia - łem wte dy 26 lat. Nie przy pusz cza łem wte dy, że tak dłu go mo gę się w te siat - ków kę ba wić... Ob jął pan pierw szą dru ży nę i moż na po wie dzieć, że od ra zu osią gnął suk - ces... Po cząt ki nie by ły ła twe, bo du żo rze czy ro bi łem na wy czu cie. By cią gnąć za ba wę w tre ne ra, prze ko na ły mnie wy ni ki. Po - przed ni cy, któ rzy na ście lat pro wa dzi li ten ze spół, by li naj wy żej na ósmym miej - scu, a ja już w pierw szym se zo nie zdo by - łem brą zo wy me dal. W ko lej nym po wtó - rzy li śmy wy nik. To był wiel ki suk ces, bo już w tym cza sie po wsta wa ły ośrod ki siat ków ki w du żych mia stach. Za czę ły się jed nak w klu bie pierw sze prze py - chan ki. Lu dziom nie po do ba ło się, że ta ki gów niarz siat kar ski zdo był dwa me da le. Dzia ła cze i by li tre ne rzy przy po mnie li so - bie, że to oni wszyst ko stwo rzy li, a ja tyl - ko spi jam śmie tan kę. Ja so bie na ta kie gry nie chcia łem po zwo lić, a że by łem już po roz mo wach w Biel sku, to wy lą do - wa łem wła śnie tam. No wła śnie, ko lej ne 7 lat spę dzo nych w Biel sku -Bia łej. Jed nak na po cząt ku ma ło kto ko ja rzył to mia sto z siat ków - ką. Tak na praw dę kie dy pan przy cho - dził do Biel ska, ta dys cy pli na spor tu do pie ro tam po wsta wa ła. No wła śnie, po ca łym za mie sza niu w Świd ni cy, wy lą do wa łem w Biel sku -Bia - łej. Był 1974 rok. W mie ście za czę ła po - wsta wać fa bry ka sa mo cho dów, miesz ka - ło już tam spo ro lu dzi, więc trze ba by ło za in we sto wać w sport. Kie dy przy cho dzi - łem do klu bu, dru ży na by ła na ostat nim miej scu w II li dze. Dzia ła cze chcie li, aby - śmy się utrzy ma li. Na po cząt ku wy da wa - ło mi się, że jest to mi sja nie moż li wa bo ze spół miał 6 punk tów stra ty. Osta tecz - nie uda ło się i mo głem ze spo ko jem bu - do wać skład na ko lej ny se zon. Do Biel - ska ścią gną łem kil ka za wod ni czek ze Świd ni cy i wpro wa dzi łem dru ży nę do naj - Ni gdy nie my śla łem, że - by grać w siat ków kę, a tym bar dziej tre no wać za wod nicz ki. Mo ją pierw szą spor to wą mi ło ścią by ła pił ka noż - na...

13 L 13 Je rzy Ma tlak pol ski tre ner siat kar - ski, 15-krot ny zdo byw ca me da li mi - strzostw Pol ski z sze ścio ma klu ba mi w la tach , w tym pię ciu ty - tu łów mi strza Pol ski z ŁKS Łódź (1983) i PTPS Naf tą Pi ła ( ), 6-krot ny zdo byw ca Pu cha ru Pol ski, se lek cjo ner re pre zen ta cji Pol - ski ko biet w la tach oraz od 2009 do 2011; brą zo wy me da li sta mi strzostw Eu ro py (2009). wyż szej li gi w Pol sce. Od te go cza su dru - ży na ni gdy tej kla sy roz gryw ko wej nie opu ści ła. Ca ły czas by li śmy w czo łów ce, aw1979 ro ku uda ło się z ze spo łem zdo - być Pu char Pol ski. Po dru ży nie z Biel ska przy szedł czas na prze pro wadz kę do Ło dzi i ob ję cie tam tej sze go ŁKS-u. No we mia sto, no - we wy zwa nie, ale też pierw sze zdo by - te Mi strzo stwo Pol ski. Fak tycz nie, po sied miu la tach przy szło zmę cze nie ma te ria łu. Wy ko rzy sta łem fakt, że od 2-3 lat cho dzi li za mną dzia ła - cze ŁKS-u, więc po sta no wi łem spró bo - wać swo ich sił w Ło dzi. To by ły cza sy, kie dy w ra mach kon trak tu do sta wa ło się miesz ka nie, ta lon na sa mo chód i in ne przy wi le je... To by ły bar dzo do bre la ta, chy ba naj lep sze w hi sto rii ŁKS-u. Naj - pierw po pro wa dzi łem dziew czy ny do srebr ne go me da lu mi strzostw Pol ski i Pu cha ru Pol ski, a w 1983 ro ku zdo by - łem zło ty me dal w roz gryw kach li go - wych. To był bar dzo mło dy ze spół. Do - sko na le się roz wi jał, a ja mia łem ten plus, że prze cież dłu go pra co wa łem z gru pa mi mło dzie żo wy mi i to do świad - cze nie za czę ło pro cen to wać w Ło dzi. W mię dzy cza sie o tre ne ra Je rze go Ma - tla ka upo mnia ła się tak że ka dra na ro - do wa siat ka rek. By ły te mi łe chwi le, ale chy ba jed nak tych złych by ło wię cej. W 1981 ro ku za czą łem od sta no wi ska dru gie go szko le niow ca u bo ku Sta ni sła - wa Po bur ki. Kie dy w 1983 ro ku Sta szek po że gnał się z funk cją pierw sze go tre ne - ra ka dry, to sta no wi sko za pro po no wa no mnie. Od mó wi łem. Uwa ża łem, że by ło by wo bec mo je go nie daw ne go sze fa nie w po rząd ku je przy jąć. Chcia łem za cho - wać się ele ganc ko, a dziś się tro chę z te - go śmie ję. Ale by łem mło dy i gniew - ny. I ro bi łem po swo je mu. Szyb ko się o mnie jed nak upo mnie li i tym ra zem nie od mó wi łem. Nie wspo mi nam te go okre su naj le piej, a wszyst ko przez mi strzo stwa Eu ro py w 1985 ro ku. Mie li śmy do brze przy go to wa ny ze spół, mo gli śmy na praw - dę po ku sić się o nie spo dzian kę i przy - FOT. ARCHIWUM PRYWATNE (x2) 1983 rok i pierw sze zdo by ty ty tuł Mi strza Pol ski, z dru ży ną ŁKS Łódź. Wcze śniej Ma tlak wy wal czył brą zo wy me dal mi strzostw Pol - ski (w19 73 r.) z Po lo nią Świd ni ca. Ze świd nic kie go klu bu od szedł przed se zo nem 1974/1975. W stycz niu 1975 zo stał tre ne rem BKS Sta li Biel sko -Bia ła, wy stę pu ją ce go wów czas w II li dze, a w 1976 wpro wa dził tę dru ży nę do I li gi. W 1979 wy wal czył z dru ży ną z Biel - ska Pu char Pol ski. Od se zo nu 1981/1982 pro wa dził dru ży nę ŁKS Łódź, zdo by wa jąc z nią ko lej no wi ce mi strzo stwo Pol ski w 1982 i mi strzo stwo Pol ski w 1983 ro ku [na zdję ciu]. wieźć z tych za wo dów me dal. By ło by tak, gdy by nie to, że zo sta łem w per fid ny spo sób po trak to wa ny przez dzia ła czy. Przed zgru po wa niem w Za ko pa nem za - dzwo ni ły do mnie dwie czo ło we za wod - nicz ki: An na Er bel i Ja ro sła wa Zdro jew - ska, i za py ta ły, czy wiem, że zo sta ły za - wie szo ne. Za dzwo ni łem od ra zu do pre - ze sa, któ ry za pew nił mnie, że wszyst ko bę dzie za ła twio ne. Na za rzą dzie za czę ła się roz gryw ka, jed ni by li za za wie sze niem, dru dzy prze ciw. Był ta ki fa cet, któ ry był kie row ni kiem i jeź dził z na mi na za wo dy i mó wi że to skan dal, że on so bie nie wy - obra ża dru ży ny bez tych za wod ni czek, a jak przy szło do gło so wa nia, to zo ba czy - łem, jak pod no si rę kę za za wie sze niem. Ta kie to by ły cza sy. To by ły gier ki, że by przy pad kiem mi nie wy szło le piej, niż in - nym. A do kład nie cho dzi ło o tre ne ra Hu - ber ta Wa gne ra, któ ry wcze śniej pro wa dził żeń ską ka drę. Mia łem przy go to wa ne wy - po wie dze nie, więc je po ło ży łem po gło so - wa niu i po wie dzia łem, że do koń czę mi - strzo stwa i od cho dzę... [Druga część rozmowy w kolejnym wydaniu NaGłos] PRACA W HOLANDII Zapewniamy: wysokie zarobki, ciekawe oferty pracy, komfortowe zakwaterowanie, opiekę polskojęzycznych przedstawicieli.

14 14 N Miasto sprawdzi, czym palisz w piecu AKCJA An kie te rzy za pu ka ją wkrót ce do drzwi do mów w Pi le. Urząd Miej ski zle cił wła śnie in wen ta ry za cję źró deł cie - pła, ja kie wy ko rzy stu ją pi la nie. Póź niej urzęd ni cy na ma wiać bę dą wła ści cie li, by zre zy gno wa li z pie ców wę glo wych na rzecz bar dziej eko lo gicz nych roz wią zań. MICHAŁ NICPOŃ n kie ta zwią za na jest z przy stą - pie niem Pi ły do pro gra mu KAWKA. Głów nym ce lem pro - gra mu jest ogra ni cze nie emi sji py łów na te re nie mia sta. Za le ży nam, by okre ślić, ja kie źró dła cie pła są wy ko rzy sty - wa ne przez miesz kań ców. Do tej po ry nie ma my ta kiej in for ma cji mó wi Li dia Ple - wa z Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej UM w Pi le. An kie te rzy roz po czę li swo ją pra cę w tym mie sią cu. Do koń ca sierp nia od wie dzą po - nad 1200 ad re sów na te re nie mia sta. Bę - dą py tać przede wszyst kim o to, ja kie pie - ce wy ko rzy sty wa ne są do ogrze wa nia da - nej nie ru cho mo ści oraz ile pa li wa (np. wę - gla) jest spa la ne. In wen ta ry za cja nie wią że się z żad ny - mi kon se kwen cja mi. Ja ko urzęd ni cy mo - że my póź niej je dy nie za chę cać miesz kań - ców, by zde cy do wa li się na zmia nę sys te - mów ogrze wa nia na bar dziej eko lo gicz - ne do da je Li dia Ple wa. Dzia ła nia UM po pra wić ma ją ja kość po - wie trza w Pi le. Cho dzi głów nie o ogra ni - cze nie emi sji py łów. Obec nie wskaź ni ki wy zna czo ne w wo je wódz kim pro gra mie ochro ny po wie trza, są w Pi le prze kra cza - ne. Sy tu acja ta do ty czy przede wszyst kim re jo nu śród mie ścia. Wskaź ni ki są prze - kra cza ne głów nie w okre sie zi mo wym wy - ja śnia Li dia Ple wa. Urzęd ni cy mo gą tyl ko za chę cać wła ści cie li nie ru cho mo ści do wy mia ny kon wen cjo nal - nych źró deł cie pła na bar dziej eko lo gicz ne. Moc nym ich ar gu men tem ma ją być jed nak do pła ty, ja kie bę dą mo gły uzy skać oso by, któ - re zde cy du ją się na ta ki za bieg. Jak za po wia - da Li dia Ple wa, moż li wość uzy ska nia do pła ty na wy mia nę pie ca wę glo we go, lub pod łą cze - nie się do miej skiej sie ci cie płow ni czej po ja - wią się już wkrót ce. Na to miast wraz z uru - cho mie niem ogól no pol skie go pro gra mu Ryś, sta rać się bę dzie moż na rów nież o do fi nan - so wa nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ku, lub np. za mon to wa nie na do mu pa ne li so lar - nych. Czytaj również: str zł za dobę w najmniejszym domku na Płotkach WYPOCZYNEK Moż na już wy na jąć no - we dom ki na Płot kach. Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji uru cho mił wła śnie ta ką usłu gę. Wy na ję cie naj tań sze go dom ku kosz to - wać nas bę dzie 140 zło tych za do bę. Pod wa run kiem, że wy naj mie my do mek na trzy do by. Je śli czas ten bę dzie krót - szy, ce na wzro śnie do 168 zło tych. Naj - tań sza ce na do ty czy wy naj mu naj mniej - sze go dom ku (54 m2). MOSiR wy naj mu je jed nak rów nież dom - ki więk sze 61 i 72 me tro we. Za nie, za do bę za pła ci my od po wied nio 160 zł i 195 zł za do bę. W naj mniej szych dom kach prze no co - wać mo że do trzech osób, w śred nim sześć, awnaj więk szym sie dem. /mich/ 13 propozycji w Ujściu i prawie 290 w Pile BUDŻET OBYWATELSKI Urzęd ni cy w Pi le i Uj ściu za koń czy li już przyj - mo wa nie pro po zy cji do te go rocz - nych edy cji bu dże tów oby wa tel - skich. W Uj ściu wpły nę ło 13 pro po zy cji in we sty cji od miesz kań - ców, w Pi le pra wie 290. W Pi le naj wię cej pro po zy cji zło ży li miesz kań cy osie dla Gór ne go po - nad 100. Po oko ło 40 wnio sków wpły - nę ło ze Śród mie ścia i Za mo ścia. Te raz ze spół opi niu ją cy, w skład któ re go wej - dą urzęd ni cy pil skie go UM bę dzie we - ry fi ko wać pro po zy cje pi lan. O tym, któ - re z nich zo sta ną za kwa li fi ko wa ne do dru gie go eta pu, czy li gło so wa nia. Do - pie ro pro jek ty, któ re przej dą zwy cię sko tę część, ma ją szan sę na re ali za cję w przy - szłym ro ku. Na te go rocz ną edy cję pil - skie go bu dże tu oby wa tel skie go UM prze - zna czył 3 mi lio ny zło tych. Swój bu dżet oby wa tel ski re ali zu je rów nież Uj ście. W tym ro ku po raz dru gi już urzęd ni cy za py ta li miesz kań - ców o in we sty cje, któ re po win ny być zre ali zo wa ne na te re nie mia sta i gmi - ny. Uj ski ra tusz w ra mach bu dże tu oby wa tel skie go zre ali zu je in we sty cje war te łącz nie 200 ty się cy zło tych. Na dru gą edy cję bu dże tu oby wa tel - skie go w Uj ściu wpły nę ło 13 pro po zy cji in we sty cji. Wśród nich m.in. bu do wa bo iska na osie dlu Gór nym, czy bu do wa ścież ki ro we ro wej na Win nej Gó rze. Wszyst kie pro jek ty zo sta ną te raz zwe - ry fi ko wa ne. We wrze śniu miesz kań cy bę dą mo gli gło so wać na pro jekt, któ ry naj bar dziej przy pad nie im do gu stu i wy - brać in we sty cję, któ ra zo sta nie zre ali - zo wa na. W gło so wa niu bę dą mo gli wziąć udział miesz kań cy Uj ścia po wy żej 16. ro ku ży cia. /mich/ Bricomarché zamiast Nomi? BIZNES Nie ma już w Pi le mar ke tu No mi, wy glą da jed nak na to, że nie wie le zmie ni się asor ty ment sprze da wa ny w skle pie przy Ogiń skie go. Za miast No mi, naj praw do po dob niej uru cho mio ny zo sta nie je sie nią Bri co mar che, któ re rów nież pro po nu je sze ro ki wy - bór ak ce so riów do do mu i ogro du. W oko li cy mar ket tej mar - ki nie daw no otwar ty zo stał w Trzcian ce. /gaba/ ALTRONIC AUTO WARSZAWA A ELEKTRONIKA KA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA NAPRAWA POJADÓW LICZNIKI ELEKTRYCZNE naprawa, programowanie FILTRY DPF/FAP naprawa, usuwanie CHIP TUNING KOMPUTERY naprawa, programowanie NAPRAWA UKŁADÓW HAMULCOWYCH NAPRAWA I SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH Krzysztof Lemański Marcin Kuczyński

15 Z 15 Plac Pocztowy znowu na sprzedaż PIENIĄDZE Po nad 1,7 mi lio na zło tych miasto za ro bić chce na sprze da ży czę ści tzw. Pla cu Pocz to we go. To już dru gie po dej ście do sprze da ży te go te re nu. Po przed nie, przed po nad trzech la ty nie uda ło się. MICHAŁ NICPOŃ gło szo ny nie - daw no prze targ ma zo stać roz - strzy gnię ty 18 wrze śnia. Wte dy na stą pi otwar cie ko pert z ofer ta - mi o ile ta kie bę dą. W sto sun ku do po przed - niej pró by sprze da ży na stą pi ła dość zna czą ca zmia na. Na dział ce sprze - da wa nej przez mia sto bę dzie mógł po wstać bu dy - nek z po miesz cze nia mi usłu go wy mi. Obec nie obo - wią zu ją cy plan za go spo - da ro wa nia do pusz cza rów - nież bu do wę miesz kań na wyż szych kon dy gna - cjach (oprócz par te ru). Po przed ni na rzu cał na in - we sto ra bu do wę po miesz czeń usłu go wych i miesz kal nych w sto sun ku pół na pół. Te raz więc do wol ność jest więk sza. Usłu gi na par te rze są jed nak ob li ga to ryj ne i in we - stor ten wa ru nek bę dzie mu - siał speł nić w stu pro cen - tach wy ja śnia Ju li ta Mu - dy na, dy rek tor Wy dzia łu Go - spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi UM w Pi le. W prze tar gu zna la zło się jed nak dość istot ne ob ostrze - nie. In we sty cja bę dzie mu - sia ła zo stać zre ali zo wa na w cią gu, naj póź niej, czte rech lat od mo men tu pod pi sa nia ak tu no ta rial ne go. FOT. UM PIŁA AreQue: jest singiel, będzie druga płyta! Utrudnienia na wiadukcie INWESTYCJE Ru szył re - mont wia duk tu ko le jo we go w Pi le. Kie row cy mo gą po - ru szać się tyl ko jed ną je go nit ką w dwóch kie run kach. Utrud nie nia po trwa ją bli - sko rok. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad kon - ty nu uje re mont wia duk tu. Pierw sza nit ka zo sta ła już wy re mon to wa na. Te raz przy - szedł czas na dru gą. Jak za - po wia da GDDKiA w tym ro - ku wy re mon to wa na zo sta - nie za rów no spodnia czę ści wia duk tu (w tym wzmoc nie - nia pod pór, po przecz ni ce Wreszcie będzie parking przy sądzie? MICHAŁ NICPOŃ INWESTYCJE Gmi na Pi ła do szła do po ro zu mie nia ze Skar bem Pań stwa w spra wie za mia ny grun - tów przy pil skim są dzie. Gdy wy mia na doj dzie do skut ku, wresz cie bę - dzie moż li wa bu do wa par kin gu przy pil skim są - dzie. Je ste śmy już w za awan - so wa nej fa zie, po nie waż wo - je wo da wy ra ził zgo dę na pod pi sa nie umo wy na wy mia nę nie ru cho mo - ści ze Skar bem Pań stwa. For mal no ści mo gą być do - peł nio ne już w trze cim i ło ży ska), jak i uło żo ny zo - sta nie nad be ton na sied miu z czter na stu przę seł obiek tu. Resz tę prac wy ko naw ca pla - nu je wy ko nać w ro ku przy - szłym. Re mont obej mu je m. in. pra ce roz biór ko we, wy ko na - nie: wzmoc nień pod pór ca - łe go obiek tu, od wod nie nia, na wierzch ni, ro bót na - wierzch nio wych, a tak że mon - taż urzą dzeń bez pie czeń stwa ru chu i oświe tle nia. Za re mont od po wia da fir - ma EUROVIA Pol ska S.A. Umo wa z wy ko naw cą opie - wa na kwo tę po nad 7 mln zł. kwar ta le te go ro ku wy ja - śnia Ju li ta Mu dy na, dy rek - tor Wy dzia łu Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi UM w Pi le. Mia sto za ofe ro wa ło na wy mia nę te ren o po - wierzch ni po nad 1000 me - trów kwa dra to wych za pil - skim są dem, otrzy ma za to dział ki po ło żo ne w re jo nie uli cy Ka zi mie rza Wiel kie - go, na któ rych bę dą mo gły po wstać dro gi. Zda niem dy rek tor, par - king, któ ry po wsta nie za są - dem po wi nien w stu pro - cen tach po kryć za po trze bo - wa nie na miej sca po sto jo - we w tym re jo nie. AreQue, to pseudonim artystyczny wywodzącego się z Trzcianki, młodego, utalentowanego wokalisty - Arkadiusza Matuszaka. Kilka dni temu miała miejsce premiera singla oraz teledysku do utworu Za To, będący zwiastunem jego drugiej płyty. - Utwór Za to jest dla mnie wyjątkowo osobisty. To pewnego rodzaju spowiedź i zamknięcie trudnego etapu mojego życia, jakimi było moje dzieciństwo i trudne relacje z moim ojcem. Nie chciałem pisać kolejnego utworu o miłości, postawiłem więc na wątek prywatny, ale tylko dlatego, iż odniosłem wrażenie, że każdy odnajdzie w mojej historii jakąś cząstkę siebie wyjaśnia wokalista. Artysta zdradził, że proces tworzenia piosenki nie należał do najprostszych. - Tekst utworu napisałem ponad rok temu. Jednak długo zwlekałem z rozpoczęciem tworzenia muzyki. W ciągu pół roku powstało kilka wersji stworzonych przez różnych producentów. Chcieliśmy wybrać odpowiednią aranżacje, która będzie najbardziej adekwatna do nastroju utworu mówi. Teledysk powstał na Śląsku, a wyprodukował go śląski team filmowy Produktownia.com W klipie wystąpiła m.in. dwójka utalentowanych tancerzy: Paulinę Czech oraz Pawła Szlingera. - Koncepcją całego klipu było jak najbardziej realistyczne odwzorowanie mojego dzieciństwa poprzez taniec. Udało się nam uchwycić poszczególne etapy dorastania w każdym najmniejszym ruchu tancerzy - zachęca wokalista. Premiera teledysku odbyła się 16 lipca. Polecamy! Areque wokalista, autor tekstów, kompozytor. Urodzony 22 października 1987 roku w Trzciance artysta, od najmłodszych lat swoje życie wiązał z muzyką. W wieku 19 lat uczęszczał na lekcje wokalu oraz aktorstwa w Teatrze Muzycznym w Łodzi. W 2009 roku skomponował i napisał swój pierwszy utwór K.O.C.H.A.M.. Wyprodukował go Krzysztof Tfk Bączek z grupy Jeden Osiem L. W 2013 roku wokalista wydał swoją debiutancką EP ke Okruchy Szans. Singiel promujący wydawnictwo - Wspólna Historia wysłuchało niemal ćwierć miliona internautów w serwisie You Tube, a teledysk do singla został nominowany w plebiscycie publiczności CyberYach rok to zmiana stylu muzycznego i dwa single: Bo To Jest, do którego teledysk wyreżyserował Marcin Sprusiński (WuWunio) oraz G.O.P (Głosy Obcych Prawd). Obecnie wokalista pracuje nad swoim debiutanckim albumem, który jest powrotem do bardziej popowego brzmienia.

16 16 W P R O M O C J A. P S M L - W W P I L E Spółdzielcy mówią NIE dla nowej ustawy KONFERENCJA Za mach na spół dziel - czość - tak wprost śro do wi ska spół dziel cze okre śla ją pra ce nad no wą usta wą, któ ra re gu lu je funk cjo no wa nie m.in. spół dziel ni miesz ka nio wych. Na po cząt ku lip ca o pra cach nad usta wą i skut kach jej wej ścia w ży cie sze fo wie spół dziel ni miesz ka nio wych i człon ko - wie Rad Nad zor czych z ca łe go re gio nu dys ku to wa li z par la men ta rzy sta mi w Pi - le. Na spo tka niu po wia ło opty mi zmem. Nie zgo dzi my się, by no we pra wo by ło szko dli we dla spół dziel ni za po wie dział po seł Sta ni sław Ka lem ba (PSL). Pra ce nad no wą usta wą o spół dziel - czo ści trwa ją już od daw na, ale w ostat - nim cza sie na bra ły du że go tem pa i wkrót - ce go to wy pro jekt, nad któ rym pra cu je nad zwy czaj na ko mi sja sej mo wa, tra fić ma pod gło so wa nie po słów. To nie pierw sze po dej ście par la men tu do zmia ny usta wy. Wcze śniej pró bo wał ją zmie niać już rząd Pra wa i Spra wie dli wo ści. Wte dy jed nak Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał więk szość no wych za pi sów za nie zgod ne z Usta wą Za sad ni czą. Zda niem spół dziel ców jed - nak obec ny pro jekt zgło szo ny przez Pol skie Stron nic two Lu do we rów nież nie wno si nic do bre go. Przy ję cie usta wy w obec nym kształ cie skut ko wać bę dzie li kwi da cją spół dziel ni, w tym spół dziel ni miesz ka nio wych. Mo gę po wie dzieć z peł ną od po wie dzial no ścią, że 90 pro cent człon ków spół dziel ni ta kich zmian nie chce, bo ich zda niem spół dziel - nie funk cjo nu ją do brze mó wił wprost Lu - cjan Szut kow ski, pre zes Pil skiej Spół dziel - ni Miesz ka nio wej, któ ry był ini cja to rem spo - tka nia w Pi le. Dla te go spół dziel cy chcą wstrzy ma nia prac nad usta wą. Za le ży im, by no we li za - cja by ła rze tel nie kon sul to wa na ze śro do - wi ska mi spół dziel czy mi, co do tej po ry nie mia ło miej sca. Czy no we nie ko rzyst ne dla spół dziel - ni pra wo mu si wejść w ży cie? Zda niem par la men ta rzy stów obec nych na spo tka - niu w Pi le nie. PSL jest wła ści cie lem pro jek tu usta - wy jesz cze przez ja kiś czas. To wła śnie te raz jest od po wied ni i ostat ni mo ment, by go wy co fać. Gdy pro jekt wyj dzie z ko - mi sji, na wet PSL nie bę dzie mógł już wte - dy z nie go zre zy gno wać mó wił po seł Ro mu al Aj chler (SLD). Głos za brał rów nież, wy wo ła ny do od - po wie dzi przez Aj chle ra, po seł Sta ni sław Ka lem ba (PSL). Nie zgo dzi my się na to, by no we pra - wo by ło szko dli we dla spół dziel czo ści. Wnio ski z prac ko mi sji sej mo wej przed - sta wi my do za opi nio wa nia przez śro do wi - ska spół dziel cze. Je śli ich opi nia bę dzie ne ga tyw na, to wy co fa my pro jekt usta - wy za po wie dział. Moż na więc chy ba po wie dzieć, że na spo tka niu w Pi le lek ko po wia ło opty - mi zmem... Wy co fa nie pro jek tu usta wy, to dla nas naj lep szy sce na riusz ROZMOWA Z Lu cja nem Szut kow skim, pre ze sem Pil skiej Spół dziel ni Miesz - ka nio wej Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej w Pi le. Już po raz dru gi z ini cja ty wy pa na oraz se na to ra Mie - czy sła wa Au gu sty na par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej spo tka li się z przed sta wi cie la mi śro do wi ska spół dziel - cze go z re gio nu pil skie go. Cze mu te spo tka nia ma ją słu żyć? Po wód jest bar dzo pro sty. Pro ce do wa ne od lat przez sejm pro po zy cje zmian w pra wie spół dziel czym, stwa rza ją wa run ki do po gar sza nia sy tu acji bran ży spół dziel czej. Spo - tka nia z par la men ta rzy sta mi ma ją na ce lu zwró ce nie uwa gi na to, że po dej mo wa nie wszel kich ini cja tyw, któ re rze ko mo ma ją po pra wić sy tu ację spół dziel ni, nie moż ne od by wać się wbrew opi nii śro do wi ska spół dziel cze go i bez udzia łu przed sta wi cie li te go śro do wi ska. Głów nym te ma tem dys ku sji pod czas spo tka nia by ły zmia ny w usta wie o pra wie spół dziel czym, nad któ ry mi obec nie pra cu ją po sło wie. Jak pan ten pro jekt oce nia? Do spe cjal nej ko mi sji sej mo wej tra fił pro jekt zmian w pra - wie spół dziel czym, zgło szo ny przez Pol skie Stron nic two Lu do we. Mu szę przy znać, że pier wot nie pro jekt ten nie był zły i uwzględ niał wie le po stu la tów śro do wi ska spół dziel cze - go. Nie ste ty, po wy tę żo nej pra cy po słów i eks per tów stał się on ko lej nym do ku men tem o wy mo wie an ty spół dziel czej. W na szej opi nii stwa rza on wa run ki do li kwi da cji spół dziel - czo ści, o czym gło śno mó wi my już od dłuż sze go cza su, choć by pod czas ostat nie go ogól no pol skie go Kon gre su Spół dziel czo ści. Ten głos sprze ci wu wy da je się jed nak nie być sły sza nym. Po mi mo po zy tyw nych de kla ra cji skła da - nych przez przed sta wi cie li par la men tu, któ rzy bra li udział w pra cach Kon gre su. Dla cze go pro jekt zmian w pra wie spół dziel czym, anad któ rym obec nie pra cu je nad zwy czaj na ko mi sja sej mo wa jest zły? Pro jekt ten ude rza w au to no mię spół dziel czo ści, ob ni ża ran gę sa me go Kon gre su Spół dziel czo ści i związ ków bran żo wych. Zmie rza do te go, by wpro wa dzić kon tro le po szcze gól nych mi ni sterstw nad po szcze gól ny mi bran - ża mi spół dziel czy mi. Chce ode brać związ kom lu stra cyj - nym pra wo do prze pro wa dza nia lu stra cji, co jest pod - sta wą ist nie nia tych związ ków. Pań stwo, któ re za gwa - ran to wa ło kon sty tu cyj nie, że wła sność spół dziel cza jest wła sno ścią pry wat ną jej człon ków, te raz, wbrew za pi - som kon sty tu cyj nym, pró bu je w nie uza sad nio ny spo sób in ge ro wać. Z ja kie go po wo du sta no wi sko bran ży spół dziel czej nie jest bra ne pod uwa gę, przy pra cach nad no wym pro jek tem usta wy o spół dziel czo ści? Cóż, je śli ktoś pre zen tu je od mien ne sta no wi sko, to jest nie wy god ny i prze szka dza w pra cach ko mi sji, któ - ra ma z gó ry usta lo ny tok po stę po wa nia. To nas nie - zwy kle bo li. Tym bar dziej, że re pre zen tu je my ol brzy mi ruch spo łecz ny. Sa ma spół dziel czość miesz ka nio wa, to w ska li kra ju oko ło czte ry mi lio ny miesz kań! Nie bę - dzie do brej usta wy, je śli nie bę dą jej współ two rzyć śro - do wi ska spół dziel cze. A już na pew no nic do bre go nie po wsta nie z pro jek tu, któ ry obec nie, w okre sie przed - wy bor czym, prze py cha ny jest ko la nem za wszel ką ce nę. Ta kie roz wią za nie jest naj gor szym z moż li wych wa rian tów wpro wa dze nia zmian do pra wa spół dziel - cze go. Ja ki był by lep szy? Uwa ża my że obec nie na le ża ło by za nie chać prac nad tym pro jek tem i roz po cząć je na no wo już w ukła - dzie no we go par la men tu. Tak, aby był od po wied ni czas na kon sul ta cje. Cał kiem nie daw no zresz tą na sze sta no - wi sko w tej spra wie prze sła li śmy do War sza wy. Pod li - sta mi pro te sta cyj ny mi tyl ko w na szym re gio nie ze bra li - śmy kil ka ty się cy pod pi sów. Z te go co wiem w ska li kra - ju tych pod pi sów w bar dzo krót kim cza sie ze bra no po - nad 100 ty się cy. Do War sza wy? Do po li ty ków, par la men ta rzy stów, któ rzy ma ją re al ny wpływ na to, jak two rzo ne jest no we pra wo spół dziel - cze. Do któ rych kon kret nie? Nie chcie li by śmy, by ten pro test i na sze nie za do wo le - nie by ły kie ro wa ne do ja kie goś kon kret ne go ugru po wa - nie po li tycz ne go. Praw da jest ta ka, że na prze strze ni mi nio nych 25 lat swo je za nie cha nia co do tej kwe stii ma ją wszyst kie ugru po wa nia, któ re dziś pra cu ją w Sej - mie. Chcie li by śmy, by uchwa lo no nie tyl ko do bre pra wo spół dziel cze, ale przede wszyst kim, by ktoś do strzegł po ten cjał spół dziel czy w za kre sie roz wią za nia pro ble - mu miesz ka nio we go, któ ry w na szym kra ju ist nie je. Z wy po wie dzi par la men ta rzy stów obec nych pod - czas spo tka nia w Pi le, moż na od nieść wra że nie, że do strze ga ją oni ten po ten cjał... Z te go spo tka nia fak tycz nie je ste śmy bar dzo za do wo - le ni. Po ja wi li się par la men ta rzy ści z naj waż niej szych opcji po li tycz nych, a ich wy po wie dzi w du żym stop niu wska za ły na to, że do tarł do nich nasz głos. Szcze gól - nie chcia łem pod kre ślić sta no wi sko po sła Sta ni sła wa Ka lem by, któ ry za pre zen to wał na sze sta no wi sko na po - sie dze niu swo je go klu bu par la men tar ne go i od bi ło się to du żym echem. Po seł Ka lem ba za po wie dział wprost, że je śli pro jekt fak tycz nie jest an ty spół dziel czy, to praw do po dob - nie zo sta nie wy co fa ny. Wy co fa nie pro jek tu to tak na praw dę naj lep szy obec - nie dla nas sce na riusz. Wie rzy my, że tak się sta nie i z umiar ko wa nym opty mi zmem ocze ku je my na zmia nę po dej ścia do te go pro ble mu. Prze py cha nie pro jek tu usta wy za wszel ką ce nę ko la nem w okre - sie przed wy bor czym na pew no nie przy nie sie nic do bre go. A to wła - śnie się dzie je...

17 S 17 P R O M O C J A. G M. S Z Y D Ł O W O Nagrody dla pszczelarzy KŁODA Zgod nie z tra dy cją mi ło śni - cy pszczół spo tka li się w pa sie ce u Pa na Sta ni sła wa Mar ci szyn z Kło - dy. Pod czas ze bra nia pre zes Gmin ne go Ko ła Pszcze la rzy Ta de - usz Wój cic ki przy wi tał za pro szo nych go ści oraz wszyst - kich człon ków Ko ła. Pod czas spo tka nia omó wio no udział pszcze la rzy w te go rocz nych do żyn - kach, a pre zes za po znał człon ków z bie żą cy mi in for ma cja mi, do ty czą cy - mi dzia łal no ści Ko ła i Re gio nal ne go Związ ku Pszcze lar skie go w Cho dzie - ży. Pszcze la rze zo sta li po in for mo wa - ni o pro wa dzo nej na te re nie kra ju, jak i za gra ni cą, ak cji ra to wa nia pszczół. Spo tka nie by ło rów nież do brym mo - men tem na po chwa le nie się wy ni ka mi w za kre sie ho dow li pszczół i na gro - dze nia naj bar dziej ak tyw nych i za słu - żo nych pszcze la rzy. Me dal ks. dr. Ja - na Dzier żo na otrzy mał Mie czy sław Kodź. Zło tą od zna kę Pol skie go Związ - ku Pszcze lar skie go otrzy ma li: Jo lan ta Urba no wicz i Eu ge niusz Woj tu nik. Srebr ną od zna kę otrzy mał św. pa mię - ci Wła dy sław Wi cha. Ode bra ła ją żo - na zmar łe go Ja ni na oraz Alek san - der Fur ga ła. Brą zo wą od zna kę otrzy - mał go spo darz spo tka nia Sta ni sław Mar ci szyn. W trak cie spo tka nia go spo darz za - po znał uczest ni ków ze swo ją pa sie - ką oraz spo so bem jej go spo da ro wa - nia. VIII se sja Ra dy Gmi ny Szy dło wo. W ostat ni dzień czerw ca w Cen trum Upo wszech nia nia Kul tu ry w Szy dło wie od by - ła się przed wa ka cyj na se sja Ra dy Gmi ny Szy dło wo. Na Se sji pod ję to uchwa ły do ty czą ce m. in.: udzie le nia po - mo cy fi nan so wej Po wia to wi Pil skie mu, zmian w bu dże cie Gmi ny Szy dło wo na 2015 r., dal sze go człon ko stwa Gmi ny Szy dło wo w Sto wa rzy sze niu Nad no tec ka Gru pa Ry bac ka oraz po wo ła nia ze spo łu opi niu ją ce go kan dy da tów na ław ni ków. Udana biesiada w Róży Wielkiej WYDARZENIE W so bo - tę, 11 lip ca w Ró ży Wiel kiej od by ła się pierw - sza bie sia da dla do ro słych. Wstę pem do bie sia dy by ły po pi sy wo kal ne dzie ci. Soł tys Gra ży na Kar czew ska po - da ro wa ła im upo min ki ufun do wa ne przez Mał - go rza tę Puk. Póź niej ba wić za czę li się już do ro - śli... Im pre zę po pro wa dzi ła Bar ba ra Po ża ryc ka, któ ra wraz z or ga ni za to ra mi z Ró - ży Wiel kiej po wi ta ła bie siad - ni ków w imie niu wój ta Da - riu sza Chro ba ka oraz Dy - rek tor Cen trum Upo wszech - nia nia Kul tu ry w Szy dło - wie Gra ży ny Bed na rek. Nie obec ne go z przy czyn nie za leż nych wój ta re pre - zen to wał Ta de usz Wa la sek. Im pre zę dla do ro słych roz po czę to wspól nym śpie - wem pio se nek bie siad nych przy akom pa nia men cie akor de onu. Na stęp nie rad - ny An drzej Szak, wcie la jąc się w ro lę go spo da rza, bra - wu ro wo po pro wa dził w rytm pio sen ki Je dzie po ciąg z da le ka licz ny ko ro wód tań czą cych. Rów nież po pu - lar na Zor ba po łą czy ła bie - siad ni ków we wspól ne plą - sa nie, któ re trwa ło do póź - nych go dzin noc nych. Dy rek tor Gra ży na Bed na - rek skła da go rą ce po dzię - ko wa nia rad ne mu An drze - jo wi Sza ko wi, soł tys Gra - ży nie Kar czew skiej i Ra dzie So łec kiej, Ko łu Go spo dyń Wiej skich, któ re przy go to - wa ło smacz ne prze ką ski oraz pre ze so wi OSP Ró ża Wiel ka Woj cie cho wi Fen - dorf za spraw ną or ga ni za - cję i owoc ną współ pra cę pod czas or ga ni za cji i prze - bie gu te go wy da rze nia.

18 18 N P R O M O C J A O N P Z W W P I L E Ryszard Dymek najlepszy na Zalewie ZAWODY Ry szard Dy - mek (Ko ło PZW Zło ta Kacz ka Pi ła) zwy cię żył w za wo dach spła wi ko - wych im. J. Ró żań skie go, któ re 5 lip ca od by ły się w Pi le na Za le wie Ko szy - ce II. Za wo dy im. Ja na Ró żań - skie go ma ją swo ją dłu gą tra dy cję. Wy star czy wspo - mnieć, że w tym ro ku od - by ła się ich 28. edy cja. Za - wo dy po świę co ne są pa - mię ci pierw sze go pre ze sa Okrę gu Nad no tec kie go Pol - skie go Związ ku Węd kar - skie go, któ ry zmarł w 1984 ro ku. Bio rą w nich udział dzia ła cze i człon ko wie Za - rzą du ON PZW, Ko mi sji Re wi zyj nej i Są du Ko le żeń - skie go. Pierwsza 10. zawodów W te go rocz nej edy cji za - wo dów wzię ło udział 29 węd ka rzy z ca łe go Okrę - gu. Po go da do pi sa ła aż nad to, bo przez ca ły czas 1. Ryszard Dymek (Złota Kaczka), 4655 g. 2. Mariusz Stelmach (Unimetal), 3500 g. 3. Jerzy Rudnik (Semafor), 2785 g. 4. Henryk Ryga (Rogoźno M.), 2295 g. 5. Grzegorz Drabowicz (Pilanin), 2275 g. 6. Bronisław Brzeziński (Wieleń), 1755g. 7. Roman Kijek (ZO), 1640 g. 8. Zbigniew Aniserowicz (Philips), 1560 g. 9. Jan Pysiewicz (ZO), 1395 g. 10. Ostromecki Tadeusz (Jastrowie), 1245 g. by ło upal nie cie pło. Mi mo to moż na by ło tro chę po - ła pać. Naj le piej spra wił się w tym Ry szard Dy mek, któ - ry z wy ni kiem 4,65 kg za - jął pierw sze miej sce. Na dru gim miej scu upla - so wał się Ma riusz Stel mach (Ko ło PZW Uni me - tal) 3,5 kg, a na trze cim Je rzy Rud nik (Ko ło PZW Se ma for) 2,78kg. Sę dzią głów nym za wo - dów był Jó zef Je zior ski, se - kre ta rzem Zbi gniew Go go - liń ski. Na naj lep szych za - wod ni ków cze ka ły pa miąt - ko we pu cha ry. W SKRÓCIE Mamy mistrza Polski! Mi ko łaj Ge isler zdo był ty tuł mi strza Pol ski w ka te go - rii do lat 23 w dys cy pli nie spła wi ko wej. Za wo dy od by ły się 4 i 5 lip ca w Czę sto cho wie. W ka te go rii wie ko wej, w któ rej star to wał no wy mistrz Pol ski, ry wa li zo wa ło 37 za wod ni ków z ca łe go kra ju. Mi - ko łaj Ge isler jest człon kiem ko ła PZW Cho dzież. Pod czas mi strzostw w Czę sto cho wie bar dzo do brze wy padł jesz cze je den re pre zen tant Nad no tec kie go Okrę - gu PZW Re mi giusz Ku biak (Ko ło War ta Wron ki). W ka - te go rii wie ko wej do lat 14 zdo był ty tuł II wi ce mi strza Pol - ski. Do za wo dów w tej ka te go rii sta nę ło 40 węd ka rzy. Sła biej wy padł Fi lip Go dlew ski (Zło ta Ryb ka Pi ła), któ - ry w ka te go rii do lat 18 za jął 51. miej sce. Dziedzic 14. w Polsce Do brze na mi strzo stwach Pol ski se nio rów wy padł ak - tu al ny mistrz Okrę gu Nad no tec kie go Ja cek Dzie dzic (Ko ło PZW Na łęcz). W za wo dach, któ re od by ły się 11 i 12 lip ca w Świe cho ci nie na War cie, star to wa ło 75 za wod ni ków. Ja cek Dzie dzic za - jął 14. miej sce. ZAWODY: zapraszamy na Puchar Philipsa Za rząd Ko ła PZW Phi lips za pra sza na za wo dy spła wi - ko we o Pu char Phi lip sa, któ re 9 sierp nia od bę dą się na Za le wie Ko szy ce II. Opła ta star to wa wy no si 100 zło tych od dru ży ny lub 25 zł od in dy wi du al ne go za wod ni ka. Opła tę na le ży uiścić w dniu za wo dów. Zgło sze nia te le fo nicz ne przyj mo wa ne są do 6 sierp nia pod nu me rem: lub Za wo dy za li cza ne są do kla sy fi ka cji Grand Prix Okrę - gu. ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. informacji, edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami. Szczegóły na stronie internetowej oraz BIP HURTOWNIA BUDOWLANA ul. Przemysłowa 46, Piła tel.: Pracujemy: 00 od poniedziałku do pią tku od , w soboty od OFERUJEMY: EMY: PRZY ZAKUPIE PŁYTEK CERAMICZNYCH W FIRMIE GALTON PROJEKT, WIZUALIZACJA W 3D Z KLIENTEM ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. DOSTAWA A HDS PROJEKTY ŁAZIENEK - GRATIS!

19 L 19 Rytmy magicznego tanga dla hospicjum mistrzowie smyczka w Pile FESTIWAL W sierpniu, po raz siódmy do Piły przyjadą największe, muzyczne sławy. Gościć będziemy profesorów muzyki klasycznej, którzy udzielać będą mistrzowskich konsultacji studentom z całego świata. Wydarzeniu towarzyszyć będzie festiwal muzyczny, który rozgrywać będzie się w różnych przestrzeniach miasta. FOT. ZBIGNIEW KOMOROWSKI/MASTERCLASS PIŁA KONCERT W po dzię ko wa niu dla dar czyń ców, wo lon ta - riu szy i wszyst kich osób wspie ra ją cych ideę bu do wy pierw sze go ho spi cjum sta cjo nar ne go w Pi le, w so bot ni wie czór (18 lip ca) od był się wy jąt ko wy kon cert cha ry ta - tyw ny Ma gia tan ga. Or ga ni za to ra mi szcze gól ne go kon cer tu by ło To wa rzy stwo Po mo cy Cho rym im. Słu gi Bo żej Sta ni sła wy Lesz czyń skiej i Re gio nal ne Cen trum Kul tu ry Fa bry ka Emo cji. Pod czas wie czo ru wy stą pił ze spół La Fo ni ca Qu ar tet. Mu zy kom to - wa rzy szy ła pa ra ta necz na Mi lon gu eros. W trak cie kon cer tu prze pro wa dzo no tak że zbiór kę na rzecz bu do wy ho spi cjum (uda ło się ze brać 2.693,38 zł). Przy po - mnij my, koszt bu do wy pil skie go ho spi cjum to aż 7 mln zł. *** Szcze gó ły na: la.pl. Nu mer kon ta: PKO BP GABRIELA CIŻMOWSKA tym ro ku wiel ka nie spo - dzian ka: w Pi le od bę dzie się pra pre mie ra skom - po no wa ne go spe cjal nie na Mu sic Fe sti wal&ma ster Class utwo - ru na skrzyp ce i wio lon cze lę, któ ry po pro wa dzi świa to wej sła wy pol ski dy - ry gent mło de go po ko le nia Łu kasz Bo ro wicz. Mo dern Con cer to Gros so skom po no wa ła współ cze sna szwaj car - ska kom po zy tor ka Ga briel le Brun ner, któ ra przy je dzie do Pi ły ze Szwaj ca rii, by po słu chać pre mie ro we go wy ko na nia swo je go utwo ru. Aż trzy krot nie w Pi le za gra też ge nial ny skrzy pek, dy rek tor mu zycz ny MF&MC, pro fe sor Hoch - schu le der Künste w Ber nie, kon cert mistrz Or kie stry Ope ry w Zu ri - chu pro fe sor Bar tek Ni zioł. To wła śnie je go na zwi sko przy cią ga do Pi ły mu zycz - ne sła wy jak ma gnes. Do dać war to, że pro fe sor Ni zioł za gra na skrzyp cach Giu sep pe del Gesú (XVII/XVIII w.), a pod czas kon cer tów usły szy my też ory gi nal ne skrzyp ce ge - niu sza sztu ki lut ni czej A. Stra di va riu - sa, na któ rych za gra pro fe sor Xia oming Wang. Kon cer ty mu zy ki kla sycz nej prze pla - ta ły bę dą się z mu zy ką róż nych kul tur świa ta, któ ra wy ko ny wa na bę dzie za - rów no w no wej Sa li Miej skiej, jak i w ko - ścio łach, a tak że w klu bach mu zycz nych, a na wet w prze strze ni ulicz nej. Mu sic Fe sti val za in au gu ru je skrzy - pacz ka Ce li na Kotz, lau re at ka ubie gło - rocz nej Grand Prix Ma ster Class w Pi le. Po nad to w pil skich ko ścio łach me lo ma - ni usły szą utwo ry Men del soh na, Vi val - die go, Ha en dla. W Sa li Miej skiej Bar - tło miej Ni zioł bę dzie pro mo wał swo ją no wą pły tę, a mło dy uta len to wa ny pil - ski skrzy pek Se ba stian Cza ja za de biu - tu je ze swo im Pho enix Trio. Na Śród - miej skiej słu cha cze przyj mą po tęż ną daw kę mo cy bał kań sko ma ce doń skich i cy gań skich dźwię ków w wy ko na niu DIKANDY. Z ko lei w ogro dzie Mu zeum Sta szi ca w mu zycz ną po dróż przez fa - scy nu ją cy świat dźwię ków jaz zu, blu esa i go spel za bie rze Chri sti na Jac - card szwaj car ska wo ka list ka, okre śla - na ja ko je den z naj bar dziej czar nych wśród bia łych gło sów w Eu ro pie. U Wy - spia rza z ko lei de lek to wać bę dzie moż - na się jaz zo wy mi in spi ra cja mi mu zy ki Mi che la Pe truc cia nie go, a w Roc ko po lis za śpie wa hisz pań ska wo ka list ka Lau ra Cu bi Vil le na, ob da rzo na ni skim, peł nym po łu dnio we go tem pe ra men tu gło sem. Wśród 50 stu den tów z Pol ski, Szwaj - ca rii, Ukra iny, Sło wa cji, Sin ga pu ru i Chin, lau re atów kon kur sów kra jo - wych i mię dzy na ro do wych, roz da ne zo sta ną na gro dy fi nan so we, w tym naj - waż niej sze wy róż nie nie: Grand Prix Ma ster Class oraz ty tu ły Oso bo wo ści Mu zycz nych Ro ku. Im pre za od by wa się się pod ho no ro - wym pa tro na tem Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, a am ba sa - do rem fe sti wa lu jest Elż bie ta Smo ra - wiń ska. Zarząd Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. eksploatacji sieci wodociągowej Wymagania dla stanowiska pracy: wykształcenie wyższe techniczne (preferowany będzie inżynier budownictwa o specjalności inżynieria sanitarna) minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku znajomość prawa budowlanego oraz posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych z zakresu sieci i instalacji sanitarnych doświadczenie w nadzorowaniu prac z zakresu inżynierii sanitarnej na etapach realizacji i eksploatacji bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i Auto Cad umiejętność prawidłowej organizacji pracy własnej i zespołowej umiejętność trafnej oceny sytuacji i podejmowanie prawidłowej decyzji (często pod presją czasu) prawo jazdy kategorii B wysoka motywacja do pracy sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych Zakres obowiązków na tym stanowisku pracy będzie obejmował między innymi następujace zadania: nadzór nad prawidłową eksploatacją sieci wod-kan i jej uzbrojenia prowadzenie nadzoru nad realizowanymi pracami remontowymi i konserwacjami na sieciach prowadzenie dokumentacji technicznych z zakresu eksploatacji sieci wod-kan i jej uzbrojenia udział w przeglądach i odbiorach technicznych obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą Zatrudnionej osobie Spółka oferuje: pracę w stabilnej Firmie dobre wynagrodzenie nowoczesne narzędzia pracy możliwość rozwoju zawodowego - szkolenia specjalistyczne Aplikacje należy składać na adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Chopina 2, Piła z dopiskiem Specjalista lub na W CV należy zamieścić klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 rok, poz.1182 z późniejszymi zmianami). Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty należy składać do 14 sierpnia 2015 roku. ZAPRASZAM PAŃSTWA do odwiedzenia mojego nowo otwartego gabinetu fizjoterapeutycznego.

20 20 W LIGA OBRONY KRAJU Organizuje kursy: - prawo jazdy kat. B, C, D, E - operatorów wózków widłowych - szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych ul. Al. Niepodległości Piła tel ww.lok.org.pl Ultramaraton: pilanin pierwszy pokonał 80 km! BIEG Do kład nie 6 go - dzin 25 mi nut i 31 se kund po trze bo wał pi la nin, Ra fał Bo sia nek, by po ko nać dy - stans 80 ki lo me trów, na tra sie ul tra ma ra tonu GoToHell Bie ga cze wy star to wa li z Gdy ni, w so bo tę, 18 lip ca, o godz Tra sa gi gan - tycz ne go bie gu wio dła wzdłuż wy brze ża, przez Pół wy sep Hel - ski. Tra sę naj szyb ciej po ko - nał Ra fał Bo sia nek z Pi ły (na zdję ciu z le wej). W pierw - szej dzie siąt ce upla so wa li się tak że Wal de mar Ła stow ski oraz Ja cek Si kor ski. W bie gu wy star to wał rów nież czwar ty pi la nin Woj tek Kra jew ski. Silnie toksyczny chwast rośnie przy ścieżce rowerowej UWAGA Urząd Mar szał - kow ski w Po zna niu pro wa dzi ak cję pro fi lak - tycz ną, do ty czą cą zwal cza nia barsz czu so snow skie go. Ro śli na jest sil nie aler - gicz na i tok sycz na, a kon - takt z nią mo że wy wo łać po pa rze nia i trud no go ją ce się ra ny. Wła ści wo ści pa - rzą ce ro śli ny ujaw nia ją się szcze gól nie w wy so kich tem pe ra tu rach. Le ka rze ostrze ga ją, że mo że my ulec po pa rze niom du żo gor szym, niż od wrząt ku, bo ro śli na jest sil nie tok sycz na. Po pa - rze nie wy stę pu ją ce na du - żej po wierzch ni cia ła mo gą spo wo do wać na wet za gro - że nia ży cia. Aby sku tecz nie po zbyć się barsz czu, ko niecz ne jest za - sto so wa nie środ ków che micz - nych i po wta rza nie za bie gu che micz ne go zwal cza nia mi - ni mum 4-krot nie. Uwa ga: w Pi le barszcz so - snow skie go ro śnie przy rze - ce, na wy so ko ści alei Nie pod - le gło ści, obok no we go mo stu, przy ścież ce ro we ro wej pro - wa dzą cej do Ber pi lu. Każ dy za uwa żo ny przy pa - dek wy stę po wa nia nie bez - piecz nej ro śli ny zgła szać moż na do stra ży miej skiej: tel

21 S 21 Credo Futsal Piła szuka młodych zawodników NABÓR Cre do Fut sal Pi ła roz po czął na bór no wych za wod ni ków, któ rzy mo gą wzmoc nić dru ży nę w naj bliż szym se zo nie. W sierp niu w Pi le zor ga - ni zo wa ne zo sta ną te sty, pod czas któ rych mło dzi pił ka rze bę dą mo gli za pre - zen to wać swo je umie jęt no ści i po wal czyć o miej sce w klu bie. ym ra zem Cre - do Fut sal po szu ku je za wod - ni ków nie tyl ko z Pi ły i naj bliż szych oko lic. Te go rocz ny na bór roz sze - rzo ny zo stał m.in. o Wałcz, Cho dzież, Czarn ków, Zło - tów, Trzcian kę i Ja stro wie. W tym se zo nie pil ski klub fut sa lu za mie rza wal czyć o pierw szą li gę. By wal ka ta by ła sku tecz na, po trzeb na jest oczy wi ście skom ple to wa nie do bre go skła du ze spo łu. Roz ma wia li śmy już wstęp nie z za wod ni ka mi, któ - rzy by li z na mi w po przed - nim se zo nie. Ka dra wy glą da opty mi stycz nie. Chcie li by - śmy w głów nej mie rze unik - nąć strat per so nal nych iwmia rę moż li wo ści wzmoc - nić ze spół w ce lu zwięk sze - nia ry wa li za cji. Praw do po - dob nie do ka dry po ro ku nie - SIATKÓWKA Cykl tur nie - jów roz gry wa nych w ra mach mi strzostw Pol - ski po now nie w Pi le. Naj lep sze pa ry siat ka rzy i siat ka rek pla żo wych w kra ju za gra ją na Płot - kach. Pla ża Open już po raz trze - ci or ga ni zu je eli mi na cje mi - strzostw Pol ski. Te go rocz na XII Spółdzielczy Rajd Rowerowy obec no ści wró ci rów nież Da - wid Czaj ka mó wi pre zes klu bu Pa tryk Su rac ki. No wych za wod ni ków Cre - do Fut sal szu kać bę dzie m.in. pod czas spe cjal nych te stów, któ re zor ga ni zo wa ne zo sta - ną w pierw szym ty go dniu sierp nia. Pierw szy z nich za - pla no wa ny jest na 3 sierp - nia, dru gi na 7 sierp nia. Każ - Plaża Open znowu w Pile FOT. MATERIAŁY PRASOWE edy cja jest szcze gól na, bo w ra mach cy klu obę dzie się aż sie dem tur nie jów, pod czas któ rych za wod ni cy bę dą wal - czy li o punk ty ran kin go we Pol skie go Związ ku Pił ki Siat - ko wej. Tur niej w Pi le trwał bę dzie od 31 lip ca do 2 sierp nia. Z pew no ścią war to wte dy zaj - rzeć na Płot ki. dy z nich trwał bę dzie od 19 do 20. na ha li Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Pi le. Pod czas te stów wszy - scy chęt ni ob ser wo wa ni bę - dą przez pierw sze go tre ne ra Ka ro la Ski bę. Je śli ktoś z te - sto wa nych za wod ni ków wpad nie w oko tre ne ro wi, do sta nie szan sę tre nin gów zidru ży ną. BIEG Już pra wie 2400 za - wod ni ków znaj du je się na li ście star to wej Mię dzy - na ro do we go Pół ma ra to nu Phi lip sa Pi ła. Or ga ni za to - rzy zdra dzi li już czy ja po do bi zna znaj dzie się na te go rocz nym me da lu. W tym ro ku pil ski pół ma - ra ton od bę dzie się już po raz dwu dzie sty pią ty. Ju bi le uszo - we za wo dy w ran dze Mi - strzostw Pol ski w Pół ma ra - to nie przy cią ga ją czo ło wych bie ga czy z kra ju i za gra ni cy. Chodź do bie gu jesz cze spo - ro cza su, to na li ście star to - wej wid nie je już pra wie 2400 na zwisk. Co waż ne li mit uczest ni ków te go rocz ne go FOT. HUBERT ADAMCZYK / CREDO FUTSAL PIŁA Roz gryw ki li go we z udzia - łem Cre do Fut sal Pi ła po - dob nie jak przed ro kiem roz - pocz ną się na po cząt ku li - sto pa da, jed nak go rą cy okres fut sa lo wy w Pi le roz - pocz nie się zde cy do wa nie wcze śniej. Już 19 wrze śnia od bę dzie się II edy cja Su - per Me czu o Pu char Pre zy - den ta Mia sta Pi ły w któ - rym pi la nie zmie rzą się... z ab so lut nie to po wą dru ży - ną eu ro pej skie go for ma tu jak za po wia da ją ster ni cy. Z kim? O tym jak za pew nia - ją ki bi ce do wie dzą się już wkrót ce. Jed nak to nie wszyst ko. Wcze śniej, bo 30 sierp nia, dru ży na uda się na mecz to - wa rzy ski do Choj nic z tam - tej szy mi Red De vil sa mi, czy li jed nym z głów nych fa wo ry - tów do wal ki o me da le w Fut - sal Eks tra kla sie. Już prawie 2,4 tys. osób chętnych na Półmaraton bie gu or ga ni za to rzy usta no - wi li na 3500 osób. Or ga ni za to rzy bie gu zdra - dzi li nie daw no, czy ja po dob - ni zna znaj dzie się na me da lu te go rocz ne go pół ma ra to nu. Tym ra zem bę dzie to zna ko - mi ta pol ska lek ko atlet ka Wan da Pan fil. Pil ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa Lo ka - tor sko -wła sno ścio wa w Pi le za pra sza na XII Spół dziel czy Rajd Ro we ro wy Rajd od bę die się 1 sierp nia (so bo ta) o godz. 10. Zbiór ka przy Go ściń cu Rę baj - ło. Tra sa raj du to oko ło 36 ki lo me trów: Pi ła (Rę baj ło) Płot ki (la sem) Ze lgnie - wo Skór ka Do brzy ca Pi ła. Za koń - cze nie raj du w Ba rze Wy spiarz w Pi le. Wa run kiem uczest nic twa jest wpła ce nie wpi so we go 10 zł, człon ko wie spół - dziel ni 5 zł, ro wer, oso by nie peł no let - nie pod opie ką do ro słych, ubez pie cze nie NW we wła snym za kre sie, ka ski. Za pi sy wraz z wpła tą przyj mo wa ne są w Dzia le Ani ma cji Kul tu ral no -Re kre acyj nej PSM L -W w Pi le, ul. Si kor skie go 33, pok 120 w godz tel CAŁODOBOWA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBOWA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY - CENY DO NEGOCJACJI Zakład Pogrzebowy Piła, ul. Żeleńskiego 48 ul. Motylewska 5 Piła, pl. Staszica 10 (w budynku Urzędu Miasta Piły) tel al. Niepodległości 33/35 (w budynku Starostwa Powiatowego) tel OBSŁUGUJEMY CAŁY KRAJ Kontakt telefoniczny: 61/ Poznań 67/ Piła 69/ Człuchów 63/ Konin 65/ Leszno 62/ Kalisz Kremacje Ekshumacje Budowa grobowców Nagrobki Trumny (zdjęcia także z dojazdem) DOSTAWA MONTAŻ GRATIS OKNOSTYL -42% SUPERPROMOCJA! OKNA PCV 6-KOMOROWE OKNA 7-KOMOROWE BRAMY GARAŻOWE, OKNA DACHOWE PCV WYCENA, POMIAR DORADZTWO GRATIS! 5 lat gwarancji P Piła, ul. Kossaka a 119 tel w.oknostylpila.pl Stypy Wieńce Wiązanki Kopułki Oprawa muzyczna JA ROMOCJA PROMOCJA PRO RATY OKNA TYPOWE dostępne od ręki W ofercie również monta aż, pełna gama parapetów, rolety. TELEFONY CAŁODOBOWE pl ow wy.pila.pl C

22 22 L A U T O P R O M O C J A Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na darmowa weryfikacja decyzja w godzinę bez zbędnych zaświadczeń atrakcyjne warunki od 300 do 2000 zł dla zadłużonych Zapraszamy: Pn. - Pt. godz Piła, u. 14 Lutego 8 tel./fax Przepis na lato Obiad, jak w domu w 25 minut! KULINARIA Ro dzin ny wy po czy nek to nie la da wy zwa nie, przede wszyst kim dla ko bie ty. Le piej za in we sto wać we wcza sy w sty lu all in c lu - si ve, czy za jąć się przy go to wy wa niem po sił ków wła sno ręcz nie? Wy ży - wie nie na wa ka cjach 4 oso bo wej ro dzin ny to nie la da wy da tek. Pod po wie my jed nak, jak na wa ka cjach przy go to wać zdro we i po żyw ne po sił ki. A wszyst ko w nie ca łe 25 mi nut! ak po łą czyć smacz ny, po żyw ny po si łek z cza sem na wa ka cyj - ny re laks? W koń cu urlop to czas od po czyn ku i zdo by wa nia no wych do - świad czeń. Czę sto de cy duje my się na nie zdro we bły - ska wicz ne je dze nie po to, aby oszczę dzić czas na przy - go to wa nie po sił ku. Czas to zmie nić... Ja ko ba zę do po sił ku moż - na wy brać do stęp ne na ryn - ku for my ma ka ro nów od ni - tek, przez świ der ki po ko lan - ka czy pió ra oraz po żyw ne ka sze: gry cza ną, jęcz mien ną oraz pszen ną. Po łą cze nie tych pro duk tów z do wol ny mi wa - rzy wa mi, mię sem, ry ba mi lub owo ca mi to obiad, któ ry moż - na przy rzą dzić w kil ka mi nut. Do bry sos to pod sta wa! Smacz nym do dat kiem do ma ka ro nów mo gą być so - sy: bo loń ski, pi kant ny z oliw - ka mi, wa rzyw ny, słod ko -kwa- śny lub z grzy ba mi. Moż na przy rzą dzić je wła sno ręcz nie lub sko rzy stać z go to wych pro po zy cji, któ re ofe ru je na przy kład Lu bel la. Ja kie so sy są naj lep szym do dat kiem? Cóż, wszyst ko za le ży od te go na co ma my ocho tę! Z port fo lio mar ki Lu - bel la mo że my stwo rzyć da - nia kuch ni m.in. wło skiej, pol - skiej, wę gier skiej czy chiń - skiej. Mo że my po łą czyć sos Pełnoziarniste spaghetti z sosem bolońskim Skład ni ki: Lu bel la Sos Bo loń ski (1 szt.) Ma ka ron Lu bel la Peł ne Ziar no spa ghet ti (400 g) Mle ko (25 ml) Nać pie trusz ki (1 ło dy ga) Mię so mie lo ne wie przo we (30 dag) Buł ka (1 szt.) Czer wo na ce bu la (1 szt.) Czo snek (2 ząb ki) Olej (2 łyż ki) z ma ka ro nem lub ka szą i go - to we! 25 mi nut na przy rzą - dze nie smacz ne go da nia to ide al ne roz wią za nie na wy - pa dy cam pin go we, któ rym chce my nadać eg zo tycz ne go ak cen tu. Na tu ral na, nie rów - na struk tu ra so sów Lu bel la świad czy o tym, że po wsta ły one z kro jo nych i prze cie ra - nych po mi do rów, dzię ki cze - mu ich smak jest wy jąt ko wo in ten syw ny. Za pra szam do spró bo wa nia prze pi sów umiesz czo nych na opa ko wa - niach so sów. Je stem prze ko - na ny, że wkrad ną się w sta łe do mo we me nu, nie tyl ko to wa ka cyj ne! mó wi Piotr Ce - ra no wicz, ku charz współ pra - cu ją cy z mar ką Lu bel la. Przy go to wa nie: Ma ka ron ugo tuj zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta na opa ko wa niu. Na pa tel ni roz grzej olej i pod smaż czo snek oraz ce bu lę, a na stęp nie do daj mię so mie lo ne. Chwi lę prze smaż. Wlej sos i duś pa rę mi nut. Pod ko niec du sze nia do daj ugo to wa ny wcze - śniej ma ka ron, wy mie szaj. APTEKA w Chodzieży (Wlkp.) zatrudni MAGISTRA FARMACJI Oferujemy ponadprzeciętne wynagrodzenie + zwrot kosztów dojazdów. Szukamy osoby chcącej pracować w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. CV prosimy przesyłać na adres: OGŁOSZENIA DROBNE SPRZEDAM BRYKIET, PELET DRZEWNY. BARLINEK, tel. 67/ , Sprze dam ro wer dzie cię cy Ac cent Spe edy Kid dy, ko - ła 20, ko lor nie bie ski. Stan bar dzo do bry. Ce na 300 zł do ne go cja cji. KONTAKT: PRACA Nie miec kie za sił ki ro dzin ne. ZWROT PODATKU Ho lan dia (do dat ki), Niem cy, Nor we - gia, An glia, Au stria, Ir lan dia, Da nia. Cen trum Po dat ko we Mie czy sła wa Za jąc Zło - tów, ul. Nor wi da 6, tel , ATERIMA MED Opie kun ki osób star szych w Niem - czech tel USŁUGI Wróż by z kart Ta rot+nu me - ro lo gia. Chęt nie słu żę ra dą i po mo gę wyjść z za krę tu lo - su. Kon takt; tel , e -ma il; en do BANKOWE KREDYTY DLA FIRM! WYSOKA PRZYZNA- WALNOŚĆ! NA OŚWIAD- CZENIE! BEZ ZDOLNOŚCI! BEZ DOCHODÓW! TAKŻE DLA RYCZAŁTOWCÓW! WYSTARCZĄ 3 MIESIĄCE DZIAŁALNOŚCI! DLA ROLNIKÓW Z OPÓŹNIENIAMI W BIK, KRUS I PODATKACH! NA DOWÓD DO 10 TYS. ZŁ DLA WSZYSTKICH!!! Tel , RÓŻNE Oso by za in te re so wa ne wstą pie niem do Ru chu NowoczesnaPL Ry szar da Pe tru w po wie cie czarn kow - sko -trzcia nec kim pro si my o kon takt i przy sła nie krót kie - go CV na ad res: ja ro slaw.smo - il.com. twoja REKLAMA w tym miejscu już od 59,90zł zadzwoń: , lub napisz: A U T O P R O M O C J A PIŁA NaGłos w stałych punktach dystrybucji. Tu dostaniesz naszą gazetę! WOJEWÓDZKI W OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO UL. LOTNICZA 6 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA UL. KACZORSKA 20 MCDONALD S M PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAW Y 5 WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO UL. LOTNICZA 6 GALERIA KASZTANOWA ANOWAA UL. KOSSAKA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA A POWIATOWEGO W PILE AL. NIEPODLEGŁOŚCI PIOTR P I PAWEŁ UL. OGIŃSKIEGO I UL. ŁĄCZNA ( GALERIA IBI) POWIATOWY U URZĄD PRACY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 24 HSS SPOŁEM MERKURY UL. 1 MAJA 5 GYM FACTORY UL. WARSZTATOWAA 8 PILSKA P SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWAA UL. SIK ORSKIEGO 33 HOTEL GROMADA PIŁA AL. PIASTÓW 15 ORAZ ADMINISTRACJACH OSIEDLI: UL.TOWAROWA 8A, AL.POWSTAŃCÓW WLKP. 48A, PAŃSTWOWAA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWAA UL. PODCHORĄŻYCH 10 UL.TETMAJERA 6A, UL.LUDOWA 1E BIBLIOTEKA PUBLICZNAP UL. BUCZKA 14, UL. ANDERSA 10 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ORAZ BWA I UP UL. OKRZEI 9 URZĄD MIEJSKI W PILE PLAC STASZICA 10 STAROSTWO S POWIATOWE W PILE AL. NIEP ODLEGŁOŚCI 33 SALON SPRZEDAŻY ASTA-NET A-NET UL. DRYGASA 29, UL. LUDOWA 11A OKRĘG NADNOTECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO UL. ŚNIADECKICH 136/4 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW UL. BUCZKA 7 AQUAPARK A ARK PIŁA UL. GROTTGERA 4 U RUDEJ UL. KOSSAKA 8 33 AL. PIASTÓW 16B UL. BOH. STALINGRADU 5 UL. OGIŃSKIEGO UL. WYSPIAŃSKIEGO 35 Gazeta dostępna także w gminach: Kaczory, Ujście, Szydłowo. Wszystkie wydania gazety dostępne także w wersji elektronicznej na.com.pl

23 R 23

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Wyjście z mroku Projekt Viroit

Wyjście z mroku Projekt Viroit Wyjście z mroku Projekt Viroit Roz mo wa Rad ka Bi zo nia z Ada - mem Paw li kiem o je go eks plo ra cji ja ski ni Vi roit w Al ba nii do 201 me - trów Ra dek Bi zoń: Cześć, z te go co ko ja rzę, to chy

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

PIŁKARZ Z CHARAKTEREM

PIŁKARZ Z CHARAKTEREM Jacek Perzyński SMOLAR PIŁKARZ Z CHARAKTEREM Biografia Włodzimierza Smolarka Rozdział X TANIEC Z PIŁKĄ Gdy sie dzia łem w sa mo lo cie le cą cym na mun dial do Hisz pa nii, by łem już dwu krot nym mi strzem

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo