I. Konta bankowe jednostek organizacyjnych w jednym banku. II. Ulgi PFRON. III. Ubezpieczenie majątku Miasta. IV. Zakup energii na wolnym rynku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Konta bankowe jednostek organizacyjnych w jednym banku. II. Ulgi PFRON. III. Ubezpieczenie majątku Miasta. IV. Zakup energii na wolnym rynku."

Transkrypt

1 Strona1 Katowice, dnia r. OZ-III GK Szanowny Pan Marek Szczerbowski Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta Radny Miasta Katowice W odpowiedzi na pismo znak BRM KJ z dnia r. przedstawiam informację dotyczącą pkt 1 porządku obrad Komisji Budżetu Miasta w zakresie możliwości poprawy efektywności gospodarowania finansami Miasta, tj: I. Konta bankowe jednostek organizacyjnych w jednym banku. II. Ulgi PFRON. III. Ubezpieczenie majątku Miasta. IV. Zakup energii na wolnym rynku. I. Konta bankowe jednostek organizacyjnych w jednym banku. Środki pieniężne, którymi dysponuje Miasto Katowice jako jednostka samorządu terytorialnego objęte są szczególną ochroną i racjonalnością gospodarowania. Miasto zapewnia kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta dla wszystkich jednostek organizacyjnych (jednostek i zakładów budżetowych). Wyboru tego samego banku do obsługi wszystkich jednostek Miasta dokonano po raz pierwszy w 2005 roku i cyklicznie (raz na pięć lat) dokonuje się wyboru banku w trybie zamówień publicznych. Począwszy od 1 lipca 2005r. koszty obsługi ponosi Urząd Miasta Katowice za wszystkie jednostki budżetowe. Zakłady budżetowe ponoszą koszty obsługi bankowej w ramach kosztów własnych. Od 1 lipca 2010 r. obsługę wykonuje ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na podstawie Umowy Generalnej zawartej w dniu 31 maja 2010 r. Wykonawcę Bank wybrano w trybie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego. Jest to kolejna umowa zawarta z tym podmiotem, poprzednią umowę zawarto na okres od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2010 r. (również po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym). Dla wykazania racjonalności gospodarowania w tej dziedzinie zaprezentowano koszt obsługi bankowej dla jednostek Miasta: 1. za okres r r. jednostki budżetowe zł zakłady budżetowe zł Razem zł

2 Strona2 2. za okres r r. jednostki budżetowe 0,01 zł zakłady budżetowe 0,00 zł Razem 0,01 zł Bank prowadzi wszystkie rachunki budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych (obecnie ok. 820), w tym rachunki bankowe dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Usługi udostępnione w ramach umowy zapewniają bardzo sprawną i efektywną obsługę, ukierunkowaną nie tylko na zminimalizowanie kosztów, ale również na szybkość i bezpieczeństwo wykonywania dyspozycji płatniczych, a także bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych we wszystkich oddziałach Banku na terenie Katowic służących podatnikom i płatnikom różnych tytułów należności Miasta. Zagwarantowano oprocentowanie środków pieniężnych znajdujących się w poszczególnych jednostkach w każdym czasie poprzez zasadę przenoszenia na koniec każdego dnia wolnych środków na rachunek skonsolidowany budżetu Miasta i przeniesienia z powrotem na moment rozpoczęcia następnego dnia na właściwe rachunki jednostek organizacyjnych w celu ich właściwego wykorzystania (obecnie około 477 rachunków bankowych, które mogą podlegać konsolidacji). We wszystkich jednostkach zainstalowany jest jednolity i funkcjonalny system bankowości elektronicznej ING BusinessOnLine, zabezpieczony systemem pełnomocnictw na różnych poziomach autoryzacji i weryfikacji uprawnień użytkownika oraz szyfrowania transmisji danych. System ten zapewnia integrację z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Służby finansowe mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić salda na swoich rachunkach bankowych, a wszelkie transakcje pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank wykonywane są natychmiastowo. Dostęp do systemu mają uprawnieni użytkownicy, dla których wygenerowano podpis kwalifikowany na nośniku certyfikatu wraz z parą kluczy służących do autoryzacji zleceń. W ramach umowy udostępniono: system identyfikowania masowych płatności SIMP dla wpłat gotówkowych, poleceń przelewu itd. (z usługi korzysta Urząd Miasta, KZGM oraz jednostki oświatowe obsługiwane przez ZOJO), który umożliwia sprawne przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych poprzez wirtualne subkonto przypisane dla każdego płatnika, usługę elektronicznych czeków dla wypłat gotówkowych (z usługi korzystają wszystkie jednostki według potrzeb), usługę dokonywania wypłat świadczeń za pomocą debetowych kart przedpłaconych w bankomatach Banku oraz w krajowych punktach płatniczych akceptujących karty (z usługi korzysta MOPS). Bank pobiera opłatę 0,01 zł od każdej wydanej karty,

3 Strona3 możliwość dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do wrzutni lub kas oddziałów ING Banku (z usługi korzysta MOSiR i Zakład Targowisk Miejskich). W ramach nadanych uprawnień w zakresie obsługi gotówkowej wskazane osoby mogą zamawiać bezpieczne koperty przeznaczone do przygotowania wpłat oraz posiadać dostęp do protokołów różnic. Kolejną, wdrożoną usługą na podstawie dodatkowej umowy zawartej z ING Bankiem Śląskim na okres od czerwca 2013 r. do lipca 2015 r. jest przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich (bez dodatkowych opłat dla tych osób) za pomocą kas automatycznych tzw. opłatomatów. Powyższa usługa pozwala mieszkańcom oraz przedsiębiorcom na dokonywanie wpłat gotówkowych z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłat skarbowych, opłat komunikacyjnych oraz opłat za odpady komunalne. Usługa zgodnie z odrębną umową jest płatna, a kwota wynagrodzenia dla Banku za cały okres obowiązywania umowy wyniesie zł. Osoby dokonujące wpłaty w zależności od rodzaju wpłacanej należności identyfikowane są: w przypadku opłat niestandardowych na przykład podatku od nieruchomości czy opłaty komunalnej poprzez kody wielowymiarowe umieszczone przez Urząd Miasta Katowice w decyzjach lub dodatkowych pismach, w przypadku opłat standardowych takich jakich opłaty komunikacyjne, których wysokość i tytuł wskazuje na rodzaj realizowanej czynności /rejestracje, dowody, prawa jazdy/ poprzez zeskanowane dane z dokumentu tożsamości osoby wpłacającej. W sytuacji rejestrowania indywidualnych wpłat dokonywanych przez osoby korzystające z opłatomatów, wpłaty są identyfikowane przez system SIMP i powiązane z odpowiednimi modułami programów dziedzinowych pracujących w systemie Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta. W ramach powyższej umowy udostępniono 2 opłatomaty działające od m-ca czerwca 2013 r. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Francuskiej 70. W II półroczu 2014 r. kolejne 2 opłatomaty zostaną udostępnione w budynku Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców. Ponadto w ramach umowy Miasto ma możliwość otrzymania z Banku kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50 mln PLN (w danym roku do wysokości 10 mln PLN) oprocentowanym stawką WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku wynoszącej 0% (dotychczas Miasto nie korzystało z kredytu). Celem efektywnego wykorzystania zgromadzonych nadwyżek środków budżetowych prowadzona jest polityka lokowania środków w bankach, w tym w również w bankach innych niż bank prowadzący obsługę dla miasta. W tym celu określa się jakie będą w najbliższych okresach potrzeby wydatkowe jednostek, co pozwala na ustalenie wysokości wolnych środków podlegających lokowaniu, w tym na lokatach długoterminowych. W celu zabezpieczenia płynności związanej z przekazywaniem środków na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne bezpośrednio realizujące zadania, prowadzony jest pomiar (metodą ciągłą) dziennych wpływów i wydatków środków pieniężnych z

4 Strona4 rachunku budżetu. Ze względu na lukę niedopasowania terminów i kwot wpływów środków w stosunku do ponoszonych wydatków sporządza się dodatkowo kwartalne harmonogramy planowanych dochodów i wydatków (oraz przychodów i rozchodów) w przekrojach miesięcznych. Nadwyżki środków pieniężnych mogą być czasowo lokowane na rachunkach bankowych w bankach krajowych (na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych), w tym również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (na podstawie upoważnienia dla Prezydenta Miasta zawartego w uchwale budżetowej na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy). Wolne środki pieniężne wyrażone w PLN lokowane są zarówno w ramach zawartej Umowy generalnej z ING Bank Śląski w Katowicach (lokaty do 1 tygodnia według stopy ustalanej jako różnica WIBID 1W i stałej marży Banku wynoszącej 0%) jak i w innych bankach stosownie do złożonej oferty (stopa oprocentowania uzależniona jest od okresu na jaki lokowane są środki pieniężne). Środki pieniężne na rachunkach bankowych w walutach obcych oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej ustalanej jako różnica stawki EURIBOR 1M i stałej marży Banku wynoszącej 0% (obecnie Miasto nie posiada środków w walutach obcych). W 2013 roku utworzono w ING Bank Śląski S.A. 242 lokaty terminowe oraz w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu łącznie 35 lokat, w tym w PKO BP S.A. 19 lokat, w Getin Noble Bank S.A. 11 lokat i w Banku Millennium SA 5 lokat. Ponadto lokowano środki na lokatach jednodniowych (O/N) 2 lokaty w PKO BP. Łączne obroty z tytułu założonych i rozwiązanych lokat wyniosły ,00 zł, kwota uzyskanych odsetek z lokat wyniosła ,06 zł, przeciętne oprocentowanie lokaty wyniosło 3,05% w skali roku przy przeciętnym okresie utrzymywania lokaty wynoszącym 13,73 dni. Łącznie z tytułu odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w 2013 roku ,45 zł. II. Ulgi PFRON. Łączne koszty jakie Urząd Miasta Katowice poniósł w roku 2013 z tytułu opłacania należnych składek oraz wskaźnik zatrudnionych osób o udokumentowanym stopniu niepełnosprawności przedstawia poniższa tabela: Wpłaty na PFRON za 2013 r. Ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w 2013 r. Wpłaty za 2013 r. Ilość etatów/osób zatrudnionych w 2013 r. miesiąc kwota razem niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych styczeń , ,29 20,50 1,86%

5 Strona5 luty , ,14 20,50 1,85% marzec , ,89 19,73 1,78% kwiecień , ,84 19,00 1,71% maj , ,04 20,00 1,79% czerwiec , ,15 20,00 1,79% lipiec , ,90 20,00 1,78% sierpień , ,65 20,00 1,78% wrzesień , ,78 20,00 1,78% październik , ,90 20,58 1,82% listopad , ,90 21,00 1,86% grudzień , ,40 20,75 1,83% Razem ,00 Średnio 1118,57 Średnio 20,17 Średnio 1,80% Lp 1. Za I kwartał 2014 roku Urząd Miasta Katowice odprowadził na rzecz PFRON-u składkę w wysokości ,00 zł. III. Ubezpieczenie majątku Miasta: W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego dla 2-letniego zadania pn. Program ubezpieczeniowy Miasta Katowice w latach uzyskana cena za kompleksowe ubezpieczenie Miasta kształtuje się na poziomie ,98 zł/rok. Łączny koszt ubezpieczeń poniesiony indywidualnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta Katowice w roku 2012 wyniósł ,94 zł. Pomimo zgłoszenia w 2013 r. przez miejskie jednostki organizacyjne oraz jednostki oświatowe - w ramach Programu ubezpieczeniowego Miasta Katowice w latach szkód utrzymana została w 2014 r. wysokość składki obowiązująca w pierwszym roku funkcjonowania dwuletniego Programu ubezpieczeniowego. Łączna wartość wypłaconych przez Ubezpieczyciela odszkodowań w 2013 r. wyniosła ,58 zł natomiast do miesiąca maja 2014 r. zgłoszonych został 106 szkód za które Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowania w wysokości ,09 zł. Największa liczbę szkód w 2013 r. zgłosiły: Nazwa jednostki Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Łączna ilość zgłoszonych szkód Łączna wartości wypłaconych odszkodowań ,75 zł 2. Jednostki oświatowe ,05 zł Miejski Ośrodek Sportu i ,84 zł Rekreacji 4. Wydział Polityki Społecznej ,76 zł

6 Strona6 Najczęściej zgłaszanymi szkodami były: uszkodzenia/wybicia szyb, zalania, dewastacja mienia, uszkodzenia maszyn i urządzeń. Z kolei najbardziej szkodowymi miesiącami były: styczeń (45 szkód), marzec (31 szkód), maj (37 szkód), czerwiec (31 szkód) oraz lipiec (36 szkód). Wykres procentowego udziału wypłat odszkodowań z zawartych przez Miasto Katowice polis ubezpieczeniowych. 14% 3% 10% 73% Ogień Kradzież Sprzęt elektroniczny EEI OC W 2013 roku Podmioty ubezpieczone w ramach Programu zgłosiły również 11 szkód z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Łączna wartość wypłaconych przez Ubezpieczyciela odszkodowań z tego tytułu wyniosła ,72 zł. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Miasta Katowice w 2013 r. zostało zgłoszonych 13 szkód osobowych łączna wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła ,50 zł. Obecnie Miasto Katowice przygotowuje nowe postępowanie przetargowe na ubezpieczenie Gminy Katowice w połączeniu ze Spółkami z udziałem kapitału Miasta. Dotychczasowe doświadczenia polegające na konsolidowaniu wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury w jedną grupę zakupową ujawniły zalety wspólnego zakupu ubezpieczeń poprzez wykorzystanie możliwie największego potencjału składkowego do osiągnięcia jak najniższych cen jednostkowych przy wykorzystaniu efektu skali. Wspólne działanie Miasta oraz Spółek ma na celu wywarcie pozytywnej presji cenowej na potencjalnych Ubezpieczycielach oraz uzyskanie optymalnych korzyści w zakresie: a) urealnienie ubezpieczenia (np. poprzez wzrost sum ubezpieczenia, ubezpieczenie budynków wg wartości odtworzeniowej, przejście na ubezpieczenie w systemie all risk); b) utrzymanie poziomu cenowego z lat poprzednich przy jednoczesnym podniesieniu zakresu ochrony; c) uszczelnienie Programu zarówno pod względem zidentyfikowanych ryzyk, jak i konkretnego mienia, które podlega ubezpieczeniu zwłaszcza poprzez pokrycie ryzyk dotychczas nieubezpieczanych lub takich które Ubezpieczyciele bardzo niechętnie ubezpieczają (np. ubezpieczenie środowiskowe).

7 Strona7 Nowy dwuletni Program ubezpieczeniowy będzie obowiązywał począwszy od dnia r. IV. Zakup energii na wolnym rynku. Podobnie jak w latach Górnośląski Związek Metropolitalny (zwany dalej GZM) rozpoczął przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej na grupowy zakup energii elektrycznej na rok 2015 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, zakładów budżetowych oraz spółek miejskich. W roku 2012 miasto Katowice przekazało do przetargu wolumen energii na poziomie 30 GWh, co przyniosło w roku 2013 oszczędności na wydatkach za energię elektryczną z budżetu miasta Katowice ponad zł. W listopadzie 2013 r. wolumen energii przekazany do przetargu przez miasto Katowice wynosił ponad 50 GWh. Zgodnie z szacunkami GZM oszczędności dla miasta Katowice w roku 2014 wyniosą prawie PLN. L.p. Samorząd Wydatki na energię 2014 r Procent oszczędności Szacunkowy poziom oszczędności dla gminy 1 Gmina Bytom ,10 zł 19,25% ,86 zł 2 Gmina Chorzów ,98 zł 19,04% ,18 zł 3 Gmina Czeladź ,08 zł 19,83% ,64 zł 4 Gmina Dąbrowa Górnicza ,11 zł 19,84% ,92 zł 5 Gmina Gliwice ,02 zł 14,87% ,48 zł 6 Gmina Jaworzno ,10 zł 20,58% ,61 zł 7 Gmina Katowice ,99 zł 19,33% ,92 zł 8 Gmina Knurów ,42 zł 21,39% ,56 zł 9 Gmina Lędziny ,83 zł 20,36% ,24 zł 10 Gmina Łaziska Górne ,27 zł 21,39% ,25 zł 11 Gmina Mikołów ,91 zł 19,81% ,62 zł 12 Gmina Mysłowice ,17 zł 19,91% ,21 zł 13 Gmina Ornontowice ,30 zł 20,23% ,39 zł 14 Gmina Piekary Śląskie ,27 zł 20,05% ,94 zł 15 Powiat Mikołowski ,42 zł 17,91% ,76 zł

8 Strona8 L.p. Samorząd Wydatki na energię 2014 r Procent oszczędności Szacunkowy poziom oszczędności dla gminy 16 Powiat Zawierciański ,69 zł 17,91% ,19 zł 17 Gmina Radzionków ,30 zł 20,57% ,85 zł 18 Gmina Rydułtowy ,07 zł 21,82% ,78 zł 19 Gmina Siemianowice Śląskie ,77 zł 19,54% ,08 zł 20 Gmina Sosnowiec ,53 zł 19,81% ,90 zł 21 Gmina Świerklaniec ,48 zł 21,39% ,26 zł 22 Gmina Świętochłowice ,21 zł 19,66% ,55 zł 23 Gmina Tychy ,12 zł 19,91% ,98 zł 24 Gmina Wojkowice ,78 zł 20,31% ,50 zł 25 Gmina Wyry ,58 zł 19,66% ,04 zł 26 Gmina Zabrze ,75 zł 19,61% ,01 zł W roku bieżącym miasto Katowice planuje włączyć wszystkie jednostki organizacyjne miasta Katowice oraz spółkę miasta - Katowicka Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o.. Łączny volumen wszystkich przyłączy elektroenergetycznych, które miasto Katowice planuje przekazać do przetargu wynosi ponad 60 GWh. Z poważaniem

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych !"" #$%&#'( #!"" #(%&#'( Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 1 Spis treści: A. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 5 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych... 5 2. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców Część I i II Informacje na temat banków, ich struktury oraz oferty bankowej skierowanej do podmiotów gospodarczych działających w sektorze mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOTUM S.A.... 5 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2.1. Stan Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-60510-06-7. Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90

ISBN 978-83-60510-06-7. Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl www.gpwcatalyst.pl Autor: Sebastian Huczek Oficjalne wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 11/36/OK./2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo