Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w r?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r?"

Transkrypt

1 Mielec dnia Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Mielec i jednostek organizacyjnych RIK Pytanie 1 : Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w pkt. III tj. Określenie przedmiotu zamówienia stanowi, że bank, wykonawca zamówienia powinien dysponować punktem kasowym w odległości 700 metrów od ul. Jadernych 7. Załącznik do specyfikacji zatytułowany jako "Oświadczenie" określa tą odległość do 500 metrów. Odp: W oświadczeniu powinna być odległość do 700 metrów Pytanie 2 : Zwracam się o doprecyzowania typów przelewów opisanych w załączniku do formularza ofertowego "Tabela do obliczenia kosztów obsługi bankowej prowizji opłat - poz. 3. przelew w formie - poz. 4. przelew w systemie typu Odp: W tabeli do obliczenia kosztów obsługi bankowej prowizji opłat w pozycji 3 powinno być przelew w formie papierowj w pozycji 4 powinno być przelew w formie elektronicznej Pytanie 3 : Punkt XII specyfikacji przetargowej tj. Opis kryteriów... stanowi, że do ustalenia oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z Ponieważ w tym dniu nie było notowania, to czy należy przyjąć stawkę z r.?. Analogiczne pytanie dost. stawki WIBID Odp : Należy przyjąć stawkę na roku Pytanie: Czy Zamawiający korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej? Jakie są salda tych środków? W jakim czasie Zamawiający będzie korzystać ze środków tego rodzaju? Odp : W roku 2011 gmina otrzymała środki na realizacje Projektów z Unii Europejskiej w wysokości ,76 zł. W roku 2012 i w latach kolejnych gmina będzie korzystała ze środków unijnych. Wysokość tych środków będzie zależna od ilości zakwalifikowanych przez instytucje wdrażające złożonych wniosków i podpisanych umów na dofinansowanie realizowanych zadań. Z rozliczenia projektu realizowanego w 2011 r. gmina otrzyma w 2012 roku środki w wysokości zł, którymi zostaną sfinansowane rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowane tego projektu. Pytanie: Jakie salda środków na rachunkach bieżących Zamawiający zamierza utrzymywać w 2012? Jakie było średniomiesięczne saldo rachunków bieżących w 2011 r? 1. Odp: Planowana kwota dochodów gminy na 2012 rok wynosi ,48 zł. Na subwencje, dotacje i udziały w podatkach przypada kwota zł, środki te są przekazywane gminom w wysokości miesięcznej stanowiącej 1/12 lub 1/13 ogólnej kwoty. Na pozostałe środki składają się należne podatki, w terminach określonych w ustawie ordynacja podatkowa i środki z innych dochodów gminy, których płatność zależy od terminów określonych w umowach bądź przepisów, z których te płatności wynikają. W ogólnej kwocie planowanych dochodów zaplanowana jest kwota środków na realizację projektów w wysokości ,48 zł, które będą przekazywane na rachunek bankowy

2 gminy w terminach wynikających z umów na dofinansowanie projektów, po dokonaniu ich rozliczenia lub zaliczkowo. W roku 2011 planowane dochody wynosiły ,50 zł. Ze względu na brak możliwości zrobienia wyliczeń średniomiesięcznego salda rachunków bieżących gminy podajemy wysokości środków, które znajdowały się na koncie bankowym w ostatnim dniu każdego miesiąca 2011 r. - styczeń ,88 zł -luty ,09 zł - marzec ,02 zł - kwiecień ,16 zł -maj ,07 zł - czerwiec ,14 zł - lipiec ,35 zł - sierpień ,71 zł - wrzesień ,87 zł - październik - saldo ujemne (zaciągnięty kredyt na występujący w trakcie roku przejściowy deficyt) - listopad - saldo ujemne (zaciągnięty kredyt na występujący w trakcie roku przejściowy deficyt) - grudzień ,82 zł Pytanie: Na jaką kwotę (saldo średniomiesięczne) Zamawiający zamierza zakładać w 201 2r lokaty overnight oraz lokaty weekendowe? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w r? Odp: Wysokość kwoty lokaty over night i lokat weekendowych będzie uzależniona od wysokości nierozdysponowanych środków, które będą w tym czasie na rachunku bankowym. Nie jest możliwe wskazanie wysokości takich kwot, ze względu na to, że w poszczególnych miesiącach oprócz płatności stałych występują też płatności za realizowane w danym czasie zadania. Nie jest możliwe na chwilę obecną ustalenie terminów realizacji poszczególnych zadań. Terminy płatności są też zależne od terminów płatności wskazanych przez poszczególnych kontrahentów. W roku 2011 nie były zakładane powyższe lokaty. Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w r? Odp; Na początku 2011 roku były założone 4 lokaty (3 x 500 tyś. i 1 x 200 tyś.). Zakładanie lokat w roku 2012 będzie zależne od wysokości wolnych środków. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie, jakie operacje bankowe będą realizowane w punktach kasowym, w szczególności prosimy o potwierdzenie, czy punkt będzie obsługiwał wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich. Odp: W punkcie kasowym będą realizowane wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich. Ponadto w punktach kasowych będą realizowane takie operacje jak: - wpłaty należnych gminie podatków i opłat lokalnych - wpłaty innych dochodów należnych gminie przez osoby trzecie - wypłaty gotówkowe dla osób, które nie posiadają konta bankowego (np. wypłata

3 wynagrodzeń, zwroty kwot osobom za zapłacone gotówką rachunki lub faktury, wypłaty zaliczek, zwrot nadpłaconych podatków itp.) Pytanie :Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłaty gotówkowe były realizowane tylko w placówce Banku, nie zaś w punkcie kasowym? Odp: Wypłaty gotówkowe muszą być realizowane w punkcie kasowym. Pytanie :jest planowana na rok 2012 średniomiesięczna liczba i średniomiesięczna kwota otwartych wpłat osób trzecich na rachunki Zamawiającego? Odp:: Nie jest możliwe wskazanie średniomiesięczna wysokości otwartych wpłat osób trzecich na rachunek bankowy gminy. W roku 2011 około osób trzecich dokonało wpłat gotówkowych na rachunek bankowy. Pytanie :Jaka jest średniomiesięczna liczba i średniomiesięczna kwota otwartych wpłat i wypłat własnych planowanych z rachunków Zamawiającego i realizowanych przez jego reprezentantów? Odp: W roku 2011 dokonano około 466 wypłat gotówkowych. Pytanie : Czy Zamawiający ma zamiar korzystać także z wpłat albo wypłat zamkniętych gotówki. Jeśli tak, to jaka miałaby być średniomiesięczna liczba i średniomiesięczna kwota wpłat zamkniętych, jak również średniomiesięczna liczba i średniomiesięczna kwota wypłat zamkniętych? Odp: Gmina nie korzysta z wypłat zamkniętych gotówki. Pytanie; Prosimy o wyrażenie zgody na realizację w punkcie kasowym, poza usługami objętymi niniejszym zamówieniem publicznym, których realizacja miałaby zawsze pierwszeństwo, usług finansowych na rzecz ludności takich jak przyjmowanie opłat za rachunki. Odp: Wyrażam zgodę na realizację w punkcie kasowym innych niż określone w zamówieniu publicznym usług finansowych na rzecz ludności (przyjmowanie opłat za rachunki). Pytanie: Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy na podstawie umowy najmu przestrzeń, na której będzie można utworzyć Punkty Kasowy o których mowa z SIWZ? Odp: Gmina udostępni pomieszczenia na punkt kasowy. Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie realizacji wymogu udostępniania wszystkich wyciągów w trybie pobierania wszystkich wyciągów (w tym: historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej/internatowej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej/intemetowej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisami art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej generowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. Odp: Wyciągi w formie papierowej wraz z załącznikami. Pytanie : Prosimy o podanie ilu użytkowników będzie miało dostęp do systemu bankowości elektronicznej/intemetowej? Odp: Do systemu bankowości elektronicznej będzie miało dostęp: - Gmina Mielec 6 użytkowników

4 - 9 szkół - 23 użytkowników - GOPS Mielec 4 użytkowników GZGK Mielec 2 użytkowników Pytanie: wyszczególnienie jednostek organizacyjnych,które maja zostać objęte obsługa bankową : Odp: W załączeniu jednostki organizacyjne objęte obsługą Gmina GOPS Gminy 2.R-k depozytowy 4.R-ki funduszy pomocowych 2.R-k depozytowy 4.R-k świadczeń rodzinnych Zespół Szkół w Chorzelowie Zespół Szkół w Woli Mieleckiej Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach 2.R-k środków specjalnych Szkoła Podstawowa w Rydzowie

5 Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Złotnikach Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2.R-k funduszu socjalnego 2.R-k funduszu socjalnego Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych nowo powoływanych jednostek organizacyjnych. Pytanie: Czy zorganizowanie punktu kasowego planowanej nowej siedzibie UG Mielec w dacie końca obsługi tj będzie uważane za wypełnienie składanego oświadczenia stanowiące załącznik do oferty Odp : Punkt kasowy ma działać w terminie od 1lipca 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ URZĄU l.;mjny CZŁKNICA ul, Kolejowa 3, 55-003 Czernica www.czermca.pl. cmail.czcrnica'o.czcrnica.pl G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Czernica, dnia

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych.

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Or VI.271.77.2012 Stalowa Wola, 20 listopada 2012 r WSZYSCY OFERENCI Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Zamawiający Gmina

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Bankowa obsługa budżetu Gminy Lędziny,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miasta Bolesławiec Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZI-II.271.29.2015.RR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych.

na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych. Zaklików, dnia 09.06. 2011 roku Gmina Zaklików, 37-470 Zaklików ul. Zachodnia 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Gmina Skała 32 043 Skała, Rynek 29 tel./012/ 389 10 98 fax./012/ 389 10 98 wew.104 e mail: skala@skala.pl 2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 kwiecień 2015 r. GM-ZP.272.24.2015.AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2015-01-13 13:45 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 261837-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tymbark Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu Załącznik Nr 27a Pabianice, dnia 06.09.2010 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.3450-2/10... znak sprawy... nazwa wykonawcy... adres wykonawcy... Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, Ŝe jeden z wykonawców

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a. NIP., Regon., reprezentowanym przez: 1..., 2...,

- PROJEKT - UMOWA. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a. NIP., Regon., reprezentowanym przez: 1..., 2..., ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Łasin - PROJEKT - UMOWA z dnia.. 2014 roku w Łasinie w sprawie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Łasin, zawartej pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl 1 z 5 2012-11-15 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Wersja archiwalna Zaproszenie Urząd Gminy Wielowieś informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Obsługi bankowej budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Zalewo RL.271.4.3.2014.AG RL.271.4.3.2014.AG Zalewo, dnia 26.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową.

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn.20.03.2015 r. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo