Urząd Miejski w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Gliwicach"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, r. nr kor. UM /2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Biuro Zarządzania Płynnością Finansową Urząd Miejski ul. Zwycięstwa Gliwice tel. +48 (32) fax +48 (32) Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Czy lokata typu overnight ma się zakładać w przypadku, gdy na danym jednym rachunku znajduje się więcej niż ,00 PLN? W zakresie zadanego pytania następuje zmiana SIWZ na: Urząd Miejski ul. Zwycięstwa Gliwice tel. +48 (32) fax +48 (32) Biuro Obsługi Interesantów +48 (32) (32) "W przypadku, gdy na koniec dnia roboczego suma sald na rachunkach powiązanych będzie dodatnia, Bank automatycznie przyjmie tę kwotę na lokatę typu overnight.", W odniesieniu do rachunków nie wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego, Bank na wniosek Zamawiającego będzie tworzył lokaty typu overnight, jeżeli saldo na koniec dnia roboczego na rachunkach w PLN będzie dodatnie. Pytanie nr 2: Czy środki na rachunkach nie wchodzące w skład rachunku skonsolidowanego, których indywidualne salda są mniejsze niż ,00 PLN nie trafiają na lokatę typu overnight? Odpowiedź, jak w pkt. 1. Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany wyciągów papierowych na wyciągi elektroniczne z możliwością wydruku? Podtrzymujemy zapisy, które zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 12, tj. Wyciągi z rachunków bankowych będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Pytanie nr 4: Co Zamawiający rozumie przez transakcje walutowe? Czym różnią się transakcje walutowe od przelewów zagranicznych? Przelew zagraniczny to dyspozycja przekazania środków pieniężnych do innego banku (krajowego lub zagranicznego) w walucie wymienialnej. Transakcje walutowe - to transakcje kupna sprzedaży walut dokonywane w formie:

2 bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku, gdy waluta dokonywanej transakcji jest różna od waluty rachunku lub waluty wpłacanej/wypłacanej - realizacja przelewów z i za granicę w walucie wymienialnej, - przelew środków z rachunku na rachunek w innej walucie, - realizacja czeku walutowego z przekazaniem na rachunek. gotówkowej za pośrednictwem kasy banku w przypadku, gdy waluta dokonywanej transakcji jest różna od waluty lub rachunku lub waluty wpłacanej/wypłacanej: -kupno/sprzedaż gotówki (np. kupno/sprzedaż waluty w związku z delegacją zagraniczną), - wpłata /wypłata gotówki na/z rachunku w innej walucie, - realizacja czeku walutowego z wypłatą gotówki. zaciągniecie lub spłata kredytu w walucie wymienialnej. Pytanie nr 5: Proszę o podanie miesięcznej ilości i wartości (wolumenu) gotówkowych wpłat własnych PLN na rachunki bankowe Zamawiającego za poszczególne miesiące 2011 oraz 2010 roku. Wpłaty gotówkowe własne kształtują się następująco: 2010 rok: Styczeń 462-1,5 mln zł Luty mln zł Marzec 721 3,3 mln zł Kwiecień 543 1,5 mln zł Maj 484 2,1 mln zł Czerwiec 542 1,4 mln zł Lipiec 453 1,2 mln zł Sierpień 349 1,2 mln zł Wrzesień 517 2,2 mln zł Październik 524 1,4 mln zł Listopad 519 1,6 mln zł Grudzień 595 1,2 mln zł 2011 rok: Styczeń 476 2,2 mln zł Luty 633 2,7 mln zł Marzec 771 3,8 mln zł Kwiecień 545 1,9 mln zł Maj 477-2,7 mln zł Czerwiec 488 2,1 mln zł Pytanie nr 6: Jaką część wpłat gotówkowych własnych w ujęciu procentowym stanowią wpłaty gotówkowe otwarte PLN (wpłata księgowana po natychmiastowym przeliczeniu)? Wpłaty gotówkowe własne otwarte stanowią ok. 96% całości wpłat ogółem. Pytanie nr 7: Jaką część wpłat gotówkowych własnych w ujęciu procentowym stanowią wpłaty gotówkowe zamknięte PLN (dostarczane w bezpiecznych kopertach wg zadeklarowanej kwoty)? Wpłaty gotówkowe własne zamknięte stanowią ok. 4% ilości wpłat ogółem.

3 Pytanie nr 8: Prosimy o podanie miesięcznej ilości i wartości (wolumenu) gotówkowych wpłat obcych (czyli wpłat od osób trzecich) za poszczególne miesiące 2011 oraz 2010 roku. Zamawiający nie jest w posiadaniu przetworzonych danych w tak szczegółowym zakresie, ponieważ w ubiegłych postępowaniach, przedmiotowe dane nie były potrzebne Wykonawcom do tego, aby zaproponować cenę za przedmiot zamówienia. W ocenie zamawiającego informacje podane w Załączniku nr 5 do SIWZ i w udzielonych odpowiedziach są wystarczające do zaproponowania przez Wykonawcę ceny za przedmiot zamówienia. Pytanie nr 9: Prosimy o podanie miesięcznej ilości i wartości (wolumenu) gotówkowych wypłat obcych (czyli wypłat na rzecz osób trzecich) za poszczególne miesiące 2011 oraz 2010 roku. Wypłaty gotówkowe obce kształtowały się następująco: 2010 rok: Styczeń tys. zł Luty tys. zł Marzec tys. zł Kwiecień tys. zł Maj tys. zł Czerwiec tys. zł Lipiec tys. zł Sierpień tys. zł Wrzesień tys. zł Październik tys. zł Listopad tys. zł Grudzień tys. zł 2011 rok: Styczeń tys. zł Luty tys. zł Marzec 687 1,4 mln zł Kwiecień 704 1,5 mln zł Maj tys. zł Czerwiec mln zł Pytanie nr 10: Prosimy o podanie miesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych w PLN za poszczególne miesiące 2011 oraz 2010 roku. Wypłaty gotówkowe własne kształtowały się następująco: 2010 rok: Styczeń mln zł Luty 323 1,1 mln zł Marzec 403 1,3 mln zł Kwiecień mln zł Maj mln zł Czerwiec 409 1,2 mln zł Lipiec 239 1,1 mln zł Sierpień tys. zł Wrzesień 370 1,1 mln zł Październik 357 1,3 mln zł Listopad 383 1,3 mln zł Grudzień 582 1,8 mln zł

4 2011 rok: Styczeń 298 1,1 mln zł Luty 289 1,1 mln zł Marzec 373 1,3 mln zł Kwiecień 321 1,1 mln zł Maj 353 1,1 mln zł Czerwiec 362 1,1 mln zł Pytanie nr 11: Ilu użytkowników systemu bankowości elektronicznej (posiadających indywidualne identyfikatory) przewiduje Zamawiający w kontekście 459 stanowisk pracy? Zamawiający przewiduje zbliżoną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej do podanej ilości stanowisk systemu bankowości elektronicznej. Pytanie nr 12: Czy w ramach usługi rozmiany gotówki Zamawiający dopuszcza zaksięgowanie rozmienianej kwoty na swoim rachunku z opisem: wpłata, rozmiana kwota oraz wypłatę rozmienianej kwoty (zgodnie z potrzebną strukturą nominałową) ze swojego rachunku z opisem: wypłata, rozmiana kwota? Nie dopuszczamy proponowanego rozwiązania. Pytanie nr 13: Jaki wolumen transakcji gotówkowych (wypłat z bankomatów) Zamawiający przewiduje na wszystkich kartach płatniczych w rozbiciu na: średniomiesięczną kwotę wypłat średniomiesięczną ilość wypłat? Transakcje bankomatowe mogą wystąpić wyjątkowo i sporadycznie. Zakładamy, że za pośrednictwem służbowych kart płatniczych będą realizowane przede wszystkim transakcje bezgotówkowe. Pytanie nr 14: Jaki wolumen transakcji bezgotówkowych średniomiesięcznie w ujęciu kwotowym Zamawiający przewiduje na wszystkich kartach płatniczych? Szacujemy, że średniomiesięczny wolumen transakcji bezgotówkowych na wszystkich kartach płatniczych wyniesie ok zł zł. Pytanie nr 15: W nawiązaniu do punktu 13 Załącznika nr 4 do SIWZ, prosimy o wyjaśnienie oczekiwań w odniesieniu do mechanizmu konsolidacji. Czy po dokonaniu fizycznej konsolidacji sald rachunków A na rachunek podstawowy miasta Gliwice, a następnie po dokonaniu ewentualnego - ulokowania salda przekraczającego ,00 PLN na lokacie typu overnight, kolejna konsolidacja- wirtualna- ma już miejsce wyłącznie pomiędzy rachunkiem podstawowym miasta Gliwice, na którym saldo jest nie większe niż ,00 PLN, a rachunkami typu B? Czy też może po dokonaniu fizycznej konsolidacji sald rachunków A na rachunek podstawowy miasta Gliwice a następnie po dokonaniu ewentualnego- ulokowania salda przekraczającego ,00 PLN na lokacie typu overnight, kolejna konsolidacja wirtualna- ma miejsce pomiędzy rachunkiem podstawowym miasta Gliwice, na którym uwzględnia się także saldo lokaty typu overnight, a rachunkami typu B? Fizyczna konsolidacja sald polega na przeksięgowaniu na koniec dnia roboczego sald rachunków dochodowych jednostek organizacyjnych (rachunki typu A)

5 na rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice i jest dokonywana przed konsolidacją wirtualną. Natomiast wirtualna konsolidacja sald polega na podsumowaniu na koniec dnia roboczego sald rachunków występujących na rachunkach podlegających wirtualnej konsolidacji, następnie naliczeniu odsetek należnych z tytułu lokaty typu overnight i zasileniu nimi rachunku podstawowego budżetu miasta. Lokata zakładana jest wirtualnie ze środków znajdujących się na wszystkich rachunkach wchodzących w skład konsolidacji. Pytanie nr 16: W nawiązaniu do punktu 13 Załącznika nr 4 do SIWZ, prosimy o podanie: średniego - na bazie z ostatnich 12 miesięcy - salda lokaty typu overnight dokonywanej automatycznie z rachunku podstawowego miasta Gliwice, średniego - na bazie z ostatnich 12 miesięcy - salda rachunku podstawowego miasta Gliwice (po konsolidacji rachunków typu A i po założeniu lokaty typu overnight), średniej - na bazie ostatnich 12 miesięcy - sumy salda rachunków typu B, średniej - na bazie ostatnich 12 miesięcy - sumy sald rachunków nie podlegających konsolidacji (rachunków nie będących ani rachunkiem podstawowym miasta Gliwice, ani rachunkami typu A lub B). średnie saldo lokaty typu overnight dokonywanej automatycznie z salda rachunku skonsolidowanego miasta w okresie od 1 czerwca 2010 do 30 czerwca 2011 r. wynosi 5,2 mln PLN, średnie saldo rachunku podstawowego miasta Gliwice po konsolidacji rachunków typu A (lokata overnight nie jest zakładana z rachunku podstawowego) w okresie od 1 czerwca 2010 do 30 czerwca 2011 r. wynosi 2,1 mln PLN, średnia suma sald rachunków typu B w okresie od 1 czerwca 2010 do 30 czerwca 2011 r. wynosi 3,1 mln PLN, średnie saldo na rachunkach w PLN nie objętych konsolidacją wyniosło 10,8 mln zł, natomiast na rachunkach w EUR ok. 63 tys.. Pytanie nr 17: Na jaki cel zostaną przeznaczone środki pochodzące z kredytów? Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągnąć kredyty m.in. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta (kredyt w rachunku skonsolidowanym) lub na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (kredyt pomostowy). Pytanie nr 18: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kredyt pomostowy? Pod pojęciem kredyt pomostowy rozumiemy kredyt na pokrycie planowanego deficytu szczegółowo opisany pkt 8.2 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Pytanie nr 19: Czy wysokość kredytów (odnawialnego w rachunku skonsolidowanym oraz kredytu pomostowego) na poziomie ,00 PLN należy traktować jako łączną dla obu rodzajów kredytów, czy też każdy z kredytów ma mieć wysokość do kwoty ,00 PLN? Zamawiający będzie mógł skorzystać z kredytów w łącznej wysokości do ,00 PLN.

6 Pytanie nr 20: Jaki poziom wykorzystania kredytów (odnawialnego w rachunku skonsolidowanym oraz kredytu pomostowego) w skali roku Zamawiający przewiduje w całym okresie obowiązywania umowy? Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, Zamawiający przewiduje wykorzystanie kredytów łącznie w rachunku skonsolidowanym oraz kredytu pomostowego na poziomie 60 dni w roku w pełnej wysokości tj ,00 PLN w każdym z lat. Pytanie nr 21: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wszystkie podmioty? Pod pojęciem wszystkie podmioty zamawiający rozumie wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pytanie nr 22: Prosimy o podanie: a) aktualnej informacji o posiadanych kredytach/limitach kredytowych/pożyczkach wraz z podaniem banku finansującego/ instytucji finansującej, terminu ważności oraz zabezpieczenia, b) aktualnej informacji o posiadanych zobowiązaniach leasingowych wraz z podaniem instytucji finansującej, terminu ważności, raty miesięcznej, a) Aktualnie zamawiający korzysta z kredytu w rachunku skonsolidowanym udzielonego przez ING Bank Śląski do kwoty zł, zabezpieczonego oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z terminem ważności do r. Dodatkowo zamawiający korzysta z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zgodnie z załącznikiem nr 26. b) Nie posiadamy powyższych zobowiązań Pytanie nr 23: Umieszczenie na stronie internetowej miasta Sprawozdania Rb-Z za II kw. 2011r. Treść odpowiedzi w Załączniku nr 21. Pytanie nr 24: Umieszczenie na stronie internetowej miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011r., w przypadku prac na tym sprawozdaniem, prosimy o podanie informacji, kiedy informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej miasta, Termin na złożenie organowi stanowiącemu jst oraz RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu jst za pierwsze półrocze upływa 31 sierpnia (art. 266 ustawy o finansach publicznych), w związku z powyższym nie dysponujemy jeszcze powyższą informacją. Niezwłocznie po jej sporządzeniu zostanie ona umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, iż przez kredyt odnawialny w rachunku skonsolidowanym należy rozumieć kredyt w rachunku bieżącym skonsolidowanym, jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie konstrukcji wnioskowanego kredytu. Konstrukcja kredytu odnawialnego w rachunku skonsolidowanym została szczegółowo wyjaśniona w pkt. 8.1 zał. nr 3 do SIWZ i zgodnie z tymi zapisami należy go rozumieć.

7 Z poważaniem Marta Tartanus-Oryszczak Kopia aa. Naczelnik Wydziału

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu Załącznik Nr 27a Pabianice, dnia 06.09.2010 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.3450-2/10... znak sprawy... nazwa wykonawcy... adres wykonawcy... Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, Ŝe jeden z wykonawców

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych.

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Or VI.271.77.2012 Stalowa Wola, 20 listopada 2012 r WSZYSCY OFERENCI Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Zamawiający Gmina

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową.

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn.20.03.2015 r. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl 1 z 5 2012-11-15 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia 06.05.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Płońsk, wrzesień 2013 r. AD wer. 15.1

Płońsk, wrzesień 2013 r. AD wer. 15.1 AD wer. 15.1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 91/Z/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.09.2013r Obowiązuje od 01.10.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Konta bankowe jednostek organizacyjnych w jednym banku. II. Ulgi PFRON. III. Ubezpieczenie majątku Miasta. IV. Zakup energii na wolnym rynku.

I. Konta bankowe jednostek organizacyjnych w jednym banku. II. Ulgi PFRON. III. Ubezpieczenie majątku Miasta. IV. Zakup energii na wolnym rynku. Strona1 Katowice, dnia 04.06.2014 r. OZ-III.253.01.2014.GK Szanowny Pan Marek Szczerbowski Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta Radny Miasta Katowice W odpowiedzi na pismo znak BRM.0012.3.6.2014.KJ z

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO i PKZP w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, sierpień 2012

Bardziej szczegółowo